Irriterende traagheid Po Peil van de rivier de stijgt nog steeds Tweemaal f1000 boete geëist tegen arts Continu-mijnarbeid gemiddeld 44 uur per week? Eitje bakken met zonnewarmte Russische voorstellen zijn belangrijke Min. Struycken over werving politiepersoneel te Rotterdam: Frankrijk maakt de vrije invoer ongedaan Verlengd mandaat WARMSTE DAG SINDS '55 IN LONDEN Patiënten per taxi van Rotterdam naar Haarlem Woonwagenbewoner doodde schoonvader Granaat ontplofte bij opruimen van munitie Rebellen Sumatra tegen Nat. Raad ONGEVEER 600.000 BALTEN IN RUSSISCHE KAMPEN Weer verlies voor oppositie in Libanon Weer overzicht Algerië èn de V.N. DINSDAG 18 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 37,11 Weerbericht SAMENWERKING MET JEVIPAN o <0 - --r Overstromingen Nieuwe diensttijdtoeslag Vragen over verkorting Belgische dienstplicht Met motor tegen trottoir WESTEN OVER ONTWAPENING: J Directeur: H. DE BUIG T N bijna heel Europa duurde de warmte gisteren voort, en men verwacht dat het nog wel even zo zal blijven. I» ons land wordt vandaag opnieuw warm weer verwacht, maar in de zuidelijke helft van het land kunnen enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen. Op verschillende plaatsen in Nederland werd gisteren tempera turen van 30 graden bereikt. Het aantal zomers warme dagen is nu al groter dan in het gehele zomerseizoen van het vorige jaar. Londen had met 27 graden- Celsius zijn warmste dag sinds augus tus 1955. De hoogste temperatuur in Engeland was gistermiddag 31 graden. In Birmingham was het zo warm, dat duizend arbeiders van de Cadbury Brothers chocoladefabriek naar huis werden gezonden, om dat de chocolade niet hard wilde worden. Advertentie TWEE DODEN k «nsf 5? tam te toStetoitó WMoïï 1845 Man en vrouw van „Maasdam" gehaald Hoeveel luisteraars en kijkers telt Nederland? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 3112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. PLAATSELIJK ONWEER. 1 Warm weer met plaatselijk onweer, vooral In het binnenland. Yeranderiyke wind. 19 juni zon op 4.21; onder 2105: maan op onder 11.54. O Hoofdredacteur: Dr. j. A. H. J. 8. BRUINS SLOT - N het georganiseerde bouwbedrijf I is ernstige teleurstelling groeien de over de trage gang van zaken net betrekking tot de goedkeuring van de ontworpen collectieve arbeids overeenkomst door het College van Rijksbemiddelaars. Gedurende het laatste jaar hebben de vertegenwoordigers van werkge vers en werknemers, uitgaande van de mogelijkheden, die de loonbesbs- ging der regering van 19 maart 1356 opende, een krachtige poging onder nomen om iets te doen aan het be dwingen van het euvel der zwarte lo nen. De onderhandelingen tussen beide partijen werden met succes bekroond. Er werd overeenstemming bereikt over een c.a.o,, die het uitzicht biedt, dat in het bouwbedrijf binnen afzien bare tijd tot een zekere loonsanering kan worden gekomen. Enkele maanden geleden is deze ontwerp-c.a.o, ter goedkeuring aan het College van Rijksbemiddelaars gezonden. In december van het vorig jaar is er over de richtlijnen, in de c.a.c. vervat, overleg geweest met de Stichting van de Arbeid, In maart 1957 is een hearing gehouden. Sindsdien is niets meer vernomen. Het valt te verstaan, dat er thans uit de georganiseerde bouwwereld klan ken worden vernomen, waarin naast teleuratelling ook ontstemming tot uiting wordt gebracht over deze gang van zaken. Partijen in het bouwbedrijf zijn bij hun pogen om het euvel van de zwarte lonen te bedwingen er van uitgegaan, dat ook de overheid con amore zou medewerken aan het slagen van deze loonsanering, waaronder geenszins moet ■worden verstaan, zoals sommige kran ten hebben gesuggereerd, dat èlle zwarte lonen plotseling wit zullen 'worden. De traagheid, waarmee men thans In het bouwbedrijf geconfronteerd 'wordt, staat wel in zeer schrille tegenstelling met de spoed, welke het laatste jaar aan de dag is gelegd om uit de mise rabele impasse van de zwarte lonen te komen. Het is niet meer dan billijk, dat men in de georganiseerde bouw wereld thans spoedig weet, waar men aan toe ]s. OP het ogenblik vindt te Genève de veertigste internationale Ar- beidsconferentie plaats. Het bestuur van de Intern. Arbeids organisatie wordt gevormd door een Raad van Beheer welke telkens voor drie jaren gekozen wordt. De Nederlandse arbeiders werden voor de oorlog om. in de Raad van Beheer vertegenwoordigd door de heer P, J. S. Serrarens, toenmaals se cretaris-generaal van het Int. Chr. Vakverbond. Hij had In de Raad van Beheer zit ting als enige man van de chr. vak beweging; behalve hij waren alle werknemersleden van de raad socia list. Na de oorlog heeft de heer Serra rens reeds spoedig zijn zetel moeten afstaan aan de N.V.V.'er A. Vermeu len. In 1955 evenwel, toen de heer Vermeulen het N.V.V. verliet, werd bij tussentijdse verkiezing de beer M. Ruppert, voorzitter van het C.N.V., tot lid van de Raad van Beheer geko zen. Intussen zijn de drie Nederlandse vakcentralen in onderling overleg overeengekomen dat in 1957 een ver lenging van het mandaat van de heer Ruppert voor drie jaren bevorderd zou worden en voorts dat de Neder landse vakcentralen by toerbeurt in de Raad van Beheer zitting zouden hebben. Dubieus was echter of de gehele ar beidersgroep van de Intern. Arbeids- conferentie (72 landen!) deze af spraak van het kleine Nederland zou willen honoreren en of zij bereid zou rijn het mandaat van een man der chr. vakbeweging te verlengen. Dit is indèrdaad het geval gebleken. De arbeidersgroep heeft vorige week de heer Ruppert herkozen. Die uitslag stemt 'tot voldoening want daarmee behoudt zowel Nederland als de chr. vakbeweging een zetel in de Raad van Beheer. Bijna heel Europa puft van hitte De 66-jarige Canadees William Dray is Benoemd tot chef staf van het inter nationale Leger des Heits. Op het ogen blik is Dray belast met het werk in het zuiden van de Ver. Staten. Het grootste gedeelte van zijn 45-jarige loopbaan bij het Leger des Heils heeft Dray besteed aan het werk t.b.v. immi gratie en vestiging in Canada. In Duitsland, waar gisteren niet werd gewerkt omdat de onlusten in Oost- Duitsland van 1953 werden herdacht, was het voor de vijfde achtereenvolgende dag warm. Tien Duitsers kwamen gedurende het weekeinde om het leven dpor ver drinking. In Frankrijk zijn negen per sonen verdronken of bezweken aan een zonnesteek. In Zwitserland was het wel warm, maar gedeeltelijk bewolkt, met, hier en daar onweer. -De temperaturen sehom. melden tassen de 20 en 25 graden. In Oostenrijk was het eveneens warm. Twee boetes van duizend golden subs, tweemaal een maand hechtenis (de maximumstraf) heeft de-officier van Justitie bij hetHaarlemse kanton- Gistermorgen om kwart .voor acht heeft de 31-jarige P. D„ bygenaamd Gekke Piet, zijn 54-jarige schoonva der B. S. in het Maastrichtse woon wagenkamp met een jachtgeweer doodgeschoten. D., die als een gevaarlijk persoon bekend staat en de andere bewoners van het kamp tyranniseerde, werd door de kampbewaarder gearresteerd en in de loop van de morgen in het hoofdbureau van politie opgesloten. Er is ruzie ontstaan tiissen D. en zijn Terecht geëist tegen de 52-jarige Haar lemse arts E. E. V., die zich moest ver antwoorden wegens overtreding van de wet op tandheelkundige inrichtin gen. Volgens een Rotterdamse inspecteur van politie zou het een geval betreffen van het Rotterdamse instituut „Evi- pan". Dit zou contact onderhouden met die Haarlemse arts. Vroeger waren artsen in Rotterdam en Den Haag in geschakeld. Enkele weken geleden werd tegen de Haarlemse arts proces verbaal opgemaakt. Volgens de inspec teur zouden de patiënten per taxi van het Rotterdamse Instituut naar Haar lem zijn vervoerd. Een der behandelden verklaarde dat h|j bij de arts op een stoel moest gaan zitten en dan werd verdoofd. Toen hy was bijgekomen waren zyn tanden en kiezen er uit. Verdachte verklaarde dat de patiën ten er op stonden dat alle tanden en kiezen getrokken werden. Hy stond volgens zjjn verklaring niet In relatie met het Rotterdamse instituut. Namen van bezoekers vroeg hij niet, wat de kantonrechter, mr. F. J. Gerritsen, vreemd vond: „Toch wilt u het doen voorkomen dat u. onafhankelijk werkte van het Rotterdamse Instituut!" Volgens de inspecteur van de Volks gezondheid in Noord-Holland, de heer A. P. de Groot, stond het vast dat ver dachte zich vrijwel uitsluitend heeft hoewel koeler dan zondag. De weersver wachtingen spreken van regen en stor men m de westelijke Alpen, maar van mooi weer in de omgeving van Wenen. De Zweden en Noren genoten van een schitterende zon aan een onbewolkte hemel Noord-Italië had te lijden van regen maar in het zuiden was het zonnig, met temperaturen tot 30 graden. In Spanje was het mooi weer, maar koude lucht- massa's bewogen zich van noord naar zuid. Portugal deelde evenmin in de hittegolf. Het was er echter niet koud en er viel geen regen. In Chicago en ia New York steeg het kwik tot 34 graden Celsius. De talloze apparaten, die de Amerika nen gebruiken om de temperatuur m de huizen en. kantoren dragelijk te maken, gebruiken zoveel elektriciteit dat de spanning aanzienlijk is gedaald. In ver scheidene gebouwen stopten de liften en ook de telexmaehmes kwamen tot stil stand. Het aantal slachtoffers 'in. Noord-Italië ten gevolge van de overstromingen en de wervelstormen van de afgelopen drie dagen is maandag tot vijftien gestegen. Het peil van de rivier de Po steeg nog steeds. Men verwachtte dat de vloedgolf vannacht de delta zou bereiken. Met alle macht versterkte men de dijken met zandzakken. Men hoopte de ramp van zes jaar geleden, waardoor driehonderd per sonen het leven .verloren, te voorkomen. In de dalen langs de boven-Rhöne in Zwitserland en Oost-Frankrijk, waar overstromingen veel schade hebben aan. gebracht, daalde het water. Ook in Turkije teisterden overstro mingen verschillende provincies. schoonvader om een kind van de da-| der, welk kind in het huisgezin vani beziggehouden met het „rooien" van de schoonvader was opgenomen. DJ gebitten van patiënten, die het hem had gistermorgen het kind hg de vroegen, schoonvader weggehaald. j j>e kantonrechter herinnerde eraan. ONMftüoi CAéftxne SEVERING. HAZETF ABRIEKEN TE ZEVENBERGEN» (dat getuige tegenover de politie ver- jklaard zou hebben dat nooit gepro- beerd is een deel van het gebit te spa- jren en dat twee dames uit Tilburg, .na de behandeling door verdachte, jernstig ziek zijn geworden. De officier van Justitie, mr. H. La-' gerwaard, meende, dat verdachte niet 'te beschouwen is als een zelfwerkende arts, maar als „iemand die hand- en spandiensten verricht voor het beruchte jEvioan-instituut". De raadsman, mr. G. J. W. Baurich- ter zei dat uit het dossier niet geble ken is dat een georganiseerde samen werking bestond tussen het Rotterdam se instituut en verdachte. Hy ontkende dat verdachte als een verlengstuk van het instituut te beschouwen Is. Hy con cludeerde tot vryspraak. 1 "Uitspraak maandag 24 juni. .Be Mjjnindustrierasid heeft enige ont- ■syerpverordeningen vastgesteld voor de arbeidsvoorwaarden in de mijnen. Een voorstel strekt ertoe om na "10 onder grondse, resp. 15 bovengrondse dienst jaren de diensttUdtoeslag vast te stellen JP 60 per jaar met een jaarlijkse ver hoging van 6 tot een maximum van f 150. Voorts zal behandeld worden een ont werpverordening waarbij de gemiddelde arbeidsduur voor de continue-diensten in het mijnbedrijf worden gesteld op 44 uur .Pet week. De looneompensatie in ver hand met de gestelde vermindering van het aantal gewerkte uren wil -nen vinden door uitbetaling van vier uren loon met jlaarby de prestatiepremie en de continu- .jdienst-toeslag. Tegelijk wil men dan een bijzondere premieregeling invoeren. Voorgesteld wordt nu te bepalen, dat voor elke on dergrondse resp. bovengrondse dienst een. bijzondere premie wordt toegekend, Deze premie zou voor alle beambten en aspirant-beambten in een bedrag per maand dienen te worden uitgedrukt met een minimam van 25 per maand. Voor de maandloners zouden soortge' lyke verbeteringen moeten worden aan gebracht. Twee leden van de hulpverlenings dienst zyn gistermiddag omgekomen, toen tijdens iminitie-opmimtngswerk- zaamheden bij een opslagbunker van die dienst op de grote heide te Venlo een handgranaat tot ontploffing kwam. De ■slachtoffers zyn de 46-jam.ge B. Evers uit Venlo, vader van twee kinderen, en de 49-jarige H. Edinig uit Eindhoven, vader van één kind. De opstandige regeringsraad op Mid- den-Sumatra heeft geweigerd Dahlan Ibrahjm te erkennen, die door president Soekamo is benoemd tot afgevaardigde van Midden-Sumatra in de pas gevormde Nationale Raad. De mohammedaanse rebellen op Mid den-Sumatra erkennen trouwens het hele bestaan van de Nationale Raad met. Zy noemen hem in strijd met de wet Hun leider, Ramawai Izhar, heeft tegenover journalisten verklaard, dat de Sumatra- nen een raad wensten, die zou zyn opge zet als de Amerikaanse Senaat. (Van onze Haagse redacteur) Het Tweede Kamerlid de heer Fens (KVP) heeft de regering vragen gesteld naar aanleiding van het zaterdag j.L door de Belgische ministerraad geno men besluit om de duur van de mili taire dienstplicht terug te brengen op 15 maanden. Deze maatregel zal in Belgè van kracht worden in oktober a.s. Het Kamerlid vraagt o m. de regering of zij kan bevestigen dat het Belgische kabi net deze beslssing heeft genomen niette genstaande het feit dat de Natoraad zich uitdrukkelijk tegen dit plan had uitge sproken. Voor zover wij in Den Haag konden nagaan leeft bij geen der chris- elijke partijen en andere democra tische partijen in het Nederlandse par lement het verlangen om het voorbeeld van de Beneluxpartncr België te volgen. Voor Nederland schijnt er op het ogen blik geen mogelijkheid te zijn de mili taire dienstplicht te verkorten zonder dat men dan de Natodefensiehijdrage geweld zou aandoen. (Van onze correspondent) De 54-jarige fabrieksarbeider D. Hou wer te Woudbloem (Gr) is overleden, nadat hij zaterdagavond by een ver keersongeluk gewond werd. Hij kwam, rijdend op een motor, met de trottoirband in aanraking en sloeg over de kop. De westelijke mogendheden hebben in Londen de Sowjet-Unie meegedeeld dat zy de Russische voorstellen voor ontwapening als „een. belangrijke stap op de weg naar overeenstemming over een gedeeltelijk ontwapenln gaver drag beschouwen. Ditbetreft 4dus het .Russische voor stel, de kernproèvèn twee of drie jaar te staken en inspeetieposten fn'fe rich ten in de Ver. Staten, Rusland,* Enge land en het gebied van de Stille Oceaan. Het westeiyk standpunt werd in de subcommissie van de Ver. Naties voor ontwapening uiteengezet. De zitting werd gisteren reeds na een half uur tot donderdag verdaagd. De bijeenkomst stond onder voorzit terschap van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, die verklaarde, dat zijn onverwachte aan wezigheid het gevolg was van het feit dat de besprekingen een belangryk stadium bereikt hadden. Tal van hooggeplaatste Amerikaanse Voor de eerste maal heeft het bestuur van de nationale organisatie van de Baltische vluchtelingen in Nederland zaterdagavond in Amsterdam een her denkingsbijeenkomst gehouden voor de slachtoffers van de sedert 1941 geor- geniseerde Sovjet-deportaties in de Baltische staten. De eigenlijke herdenkingsdag is vastgesteld op 14 juni, de dag waarop de Russen in 1941 voor het eerst duizenden Balten naar de verst verwyderde delen van de Sovjet-Unie transporteerden om daar dwangarbeid te verrichten. In een persconferentie, dte aan de bijeenkomst voorafging, verklaarde de heer A. Silde, bestuurslid van Balti sche en internat, vluchtelingen-or ganisaties, dat men sedert enkele jaren beschikt over uitvoerige gegevens van de levensomstandigheden van de ge deporteerde dwangarbeiders. HU heeft hierover persooniyk contact gehad met ongeveer 2000 Duitsers, die in 1955 uit Russische gevangenschap terug keerden. Ongeveer 600.000 Esten, Let ten en Litauers, een tiende deel van de bevolking dezer landen bevindt zich thans in werkkampen in de Oeral, in Centraal Azië en zelfs op Nova- Zembla. De grootste deportatie dateert van 1949 toen de boeren als „sociaal ge- vaariyke elementen" werden geken merkt. Nadien zyn ook vele jongeren, soms zelfs hele schoolklassen, op z.g. basis van vrywilligheid, in de Sov jet-Unie te werk gesteld, aldus luidde het relaas van de heer Silde. Ongeveer 250.000 Balten zyn uitgeweken naar de Westerse wereld. Lord Ismay, de voormalige secretaris generaal van de Navo, Is gisteren in Windsor Castle door koningin Eliza beth tot ridder in de orde van de kou seband verheven. persoonlijkheden hebben gisteren uiting gegeven aan een'veel voorzichtiger kyk op de nieuwe ontwapeningsvoorstellen van Rusland dan die van de westelijke diplomaten te Londen, die het' probleem behandelen. Hun houding was, 'dat-het Sowjetpian inzake een verbod van*'kernproeven Voor twee of drie-jaar "met inspectie-'-nog' 'té vaag was om er in het westen echt over te kunnen juichen." Zy lieten doorschemeren, dat een groot deel van het optimistisch commen taar van westerlingen te Londen- met opset is uitgesproken om de Russep aan te moedigen tot andere, veel be langrijker stappen in de richting van het westerse standpunt- Hoe warm' het -Was op.Schiphol demon streerde teen KLM-kok door een eitje te bakken op het door de son verhitte staart-?) stuk van een vliegtuig. - - In .de-" Libanon' zijn'jzondag de verkie- zingen.' 'voortgezet Ditmaal waren - onge- veer 235.000 kiesgerechtigden van het ge?, blèd van de berg.Libanon ''aan de*-beurt* Ook nuHedende-pro-Egyptische, en pro-" Syrfecheruppbsli een nóde- De* regeringspartij kreeg 19 van de-20. zetels; 'slechts één van de oppositiekandi daten werd gekozen. V v J r K Twee hi blisters van het Libanese kabi net van* premier Sami Solh' zijn maandag afgetreden- uit protest tegen "de wijze waarop de -verkiezingen wordenge houden. Minister' Struycken vindt, dat' de" te Rotterdam gevolgde methode van hono rering met een. premie van ƒ10 tot 50 afhankelijk van de resultaten, van politieambtenaren die moeite doen om nlenw personeel voor het, korps te vin den, een minder aanvaardbaar aspect heeft. De minister deelt dit mede in ant woord op schriftelijke vrageh, die hem waren gesteld door het lid van de Twee de Kamer de heer Van Boekhoven. In de praktijk, aldus minister Struyc ken, geschiedt de werving bij de po litie door specialisten; veelal, zoals ook in de grote particuliere bedrijven, werkzaam bij de personeelsafdeling. Dat thans m Rotterdam bij de wer ving van politieambtenarende hulp is ingeroepen van het-gehele 'korps, be hoeft naar zijn mening geen bezwaar te ontmoeten. In beginsel zou ook. een honorering van de terzake verrichte ex trawerkzaamheden, voor zover zij bui- Hulp In Instanboel is een aantal paarden erin geslaagd een uit zijn kooi ontsnapte tyger, die door honger ge dreven een bezoek aan hun stallen sers kon worden overmeesterd. 'zaam by de dienst. Zij werden door de rondvliegende scherven aan het onderlichaam gewond, en waren vrijwel op slag dood. Beide De Bilt, d'nsdag 10 uur. De weerstoestand boven Europa wij zigde zich ook in de afgelopen 24 uur maar weinig. Boven het zeegebied tus sen IJsland, Schotland en Noorwegen ligt een hogedrukgebied, dat zich nog slechts langzaam m Noordoostelyke richting verplaatst. Boven de Golf van Blscaye, Frankryk en Zuid-Duitsland handhaaft zich een vlak lagedrukgebied waarin onweers storingen voorkomen, die gistermiddag en -avond o.a. in Oost-Belgie en in het Roergebied onweer veroorzaakten. In ons land werd de wind verander lijk, waarbij een zwakke zeewind plaat selijk in de kustgebieden enige verkoe ling brengt. Door de onwearsactiviteit zullen mor gen ook in het binnenland de tempera turen hier en daar enkele graden lager zyn maar daar staat tegenover, dat de luchtvochtigheid verder toeneemt, waar door de warmte drukkender wordt. De, nieuwe Franse regering heeft gisteren in haar eerste kabinetszitting, besloten de vrijmaking van de Franse invoer in de handel met de zestien andere leden van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking tijdelijk buiten werking te stellen. Het besluit is genomen om de invoer te beperken en de daling van de devie zenreserves, welke thans byna uitgeput zijn, tegen te gaan. Het betekent het herstel van de invoercontingenten, die de laatste jaren in het kader van de O.E.E.S. geleidelijk waren verminderd. Frankryk had tot dusverre 82,5% van zyn invoer uit de landen der O.E.E.S. geliberaliseerd, terwijl de O.E E S. een liberalisatie van 90% ten doel had gesteld. Het besluit de liberalisatie tijdelijk buiten werking te stellen maakt, naar men aanneemt, deel uit van het stre ven der nieuwe regering Frankryks be- talingsbalanspositie te herstellen voor de inwerkingtreding van de gemeen- schappelyke Europese markt, die over ongeveer anderhalf jaar is te verwach ten. In het met de rechtse politieke groe peringen sympathiserende blad Le Fari- sien Libre wordt naar aanleiding van het besluit der Franse regering tot invoer beperking over te gaan opgemerkt, dat Frankrijk terugkeert naar een protectio nistische politiek terwyl de tendentie in de afgelopen tien jaar in de tegenover gestelde richting was. Het Imksgezinde anti-communistische blad „Franc Tireur" noemde de terug keer naar het systeem van contingenten een vreemde proloog voor de ratificatie het verdrag der Europese economische gemeenschap, dat juist de invoerrechten en handelsbeperkingen wil doen ver dwijnen. Dit blad wijst er 'op, dat dé Europese partners van Frankryk tegen, maatregelen kunnen "nemen, die de Franse economie zouden kunnen schaden. De conservatieve Figaro meent, dat het genomen besluit geen geneesmiddel biedt voor de economische ziekten van Frankryk terwijl de socialistische Le Populaire van mening' is, dat het drin gend noodzakelijk werd een evenwicht te zoeken in de handelsbalans en vooral een einde te maken aan het verlies aan deviezen door een scherp' toezicht op de invoer en het uitoefenen van druk op de binnenlandse vraag teneinde de uitvoer te vergroten en het huidige niveau van economische expansie te handhaven als enige garantie voor sociale vooruitgang en volledige werkgelegenheid. In Southampton heeft de Engelse poli tie een man en een vrouw, verdacht van ju weiendiefstal, van boord van de „Maasdam" van de HollandAmerika Lyn, gehaald. Harry "Winefield, 33 jaar en dé 26- jarige blondine die zich voor zyn vrouw uitgeeft, en onder verschillende aliassen by de politie bekend staat, worden ver dacht op 3 jitm in Los Angeles juwelen en sieraden ter waarde van 35.000 dol lar te hebben ontvreemd uit de, hotel kamer van een Amerikaans echtpaar. De politie in Los ..Angeles ontdekte aanwijzingen tegen het j tweetal, maar vernam m New York, tot waar men het spoor had gevolgd; dat "de'.beide gezoch- ten aan bpord vasnde „Maasdam" paar Europa waren 'vertrokken. ten diensttijd plaatsvinden, geen beden kingen met zich brengen."' Dat bij de te Rotterdam/ge volgde me thode-- de honoreringait ankelijk is'* ge- tsteld van de resultaten van de indivi duele-werving, verleent-evenwel aan de ze actié een minder aanvaardbaar as pect, hetgeen onder meer'moge blijken uit de beschouwingen- ,en publikaties, waartoe een-en ander aanleiding heeft gegeven en welke zijns inziens niet zul len bydragen aan een .algemene verbe tering van de wervingsresultaten. Overigens 'stelt de minister vast, dat de werving voor de gemeentepolitie be hoort tot de competentie van da betrok ken burgemeester. Het ligt dan ook niet op de weg van de minister te -bevorde ren, Sat acties, als in Rotterdam onder nomen, geen doorgang.vinden. De,minis ter acht het overigens onwaarschijnlijk, dat'het Rotteramse: voorbeeld navolging zal vinden. In: aansluiting 'hierop wordt opge merkt, dat maatregelen, die voor de wer ving van belang zouden kunnen zijn, van de zijde van de minister zich uitsluitend kunnen bewegen op het terrein van 'de rechtspositie, welke naar -zijn overtui ging zodanig is, dat zij geschikte kandi daten-I met van toetreding tot de poli- tiegelederen behoeft to weerhouden. Be paaldelijk kan' zijnerzijds een invloed worden aangewend ter verlichting en de terugkeer naar de geboortestreek, zijn de twee factoren, welke de tekorten in de grote steden belangrijk in'de hand werken. De minister merkt nog op, dat hij in tussen bereid is, indiendaarop van de zijde van de burgemeesters zou worden aangedrongen, te onderzoeken, of een samenwerking op het gebied van de werving en voorlichting tot betere resul taten zou kunnen leiden. De Marokkaanse en de Nepalese af gevaardigde bij de Ver. Naties, Ben Aboed en Sjaha, hebben maandag,' als voorzitters van de groep Aziatische en Afrikaanse leden, secretaris-generaal Hammarskjoeld op de hoogte gebracht van de wens van de groep, dat een in ternationale commissie een onderzoek instelt naar het recente bloedbad in de Algerijnse plaats La Casbah. Na het onderhoud verklaarden zy te genover de pers, dat Hammarskjoeld zal moeten uitmaken of hy gehoor zal geven aan deze (vens en qp welke wyze hij dat eventueel kan doen. 'De' Aziati- sche-en Afrikaanse landen beseffen, dat voor een dergelijk onderzoek medewer king van de Franse regering nodig is, zo zei de Marokkaanse afgevaardigde. Het aantal aangegeven radio-ont- vangsttoestellen bedroeg op 1 juni 1957 2292017 tegen 2281572 op 1 mei 1957. Op; 1 juni 1957< warén, er 536967'aan geslotenen op. het draadomroepnet te gen 540106 op 1 mei 1957. >- In hetzelfdetijdvak .steegs het aantal van 142740 tot 151737. .NT»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1