Mao Tse T geheime rede onthult: optreden tegen verzet bepleit Pakje thee vier cent goedkoper Onweer in zuiden, midden en oosten van ons land Water -IJs- Water - mmÊmm* in op reizigers en branden treinvertragingen Spook waart weer rond in woonwagenkamp Helden a Meisje gedood bij brand in woning P P v_ VIJFTIENDE JAARGANG No, 3716* „Democratie" geen doel, maar middel Het Atoom Hongersnood dreigt in rood-China Vijf verdrinkings- Aiigslige^ogenblikkën op station Zoiider kaartje de uitgang door Grootboek IJ-tunnel Franse treinramp eist 8 levens Boerderij afgebrand Voor eindexamen M.M.S. Vijf families in paniek gevlucht Géén vergoeding tandartskosten Amerikaans schip in lichterlaaie WOENSDAG 19 JUNI 1957 28 juni 1 wmm* m mm Britse tanker aan de grond in Suezkanaal fiS waren PRESIDENT Mao Tse Toeng van communistisch China heeft openlijk toegegeven dat de Hongaarse opstand ook in China wijd en zijd onrust heeft verwekt. Mao drong aan op zachtheid om een eind te maken aan het verzet tegen het communistisch bewind in zijn land. De 'Chinse president legde zijn verklaring af in een redevoering die hij reeds op 17 februari voor partijfunctionarissen heeft gehou- den en waarvan de tekst nu pas bekendgemaakt is. Mao verweet indirect Rusland dat het de opstand in Hongarije te hardhandig had aangepakt Hij vond het echter wel noodzakelijk dat de Russen het verzet bestreden, daar „binnenlandse en buiten landse contra-revolutionaire elementen aan het werk Niet dtoingen Men kan een volk niét dwingen in het marxisme te geloven, of zijn Idea lisme" fe laten varen, zei de Chinese leider. Bij hét oplossen van ideologi sche problemen, die tot ernstige tegen stellingen .onder het volk leiden, moet men alleen democratische middelen gebruiken, zoals bet. debat, de kritiek, de overreding en de- geschikte opvoe ding, "maar nooit dwangmiddelen aan wenden. Naar wij uit vakkringen verne men, is de theeprijé met ingang van vandaag over de hele linie voor alle soorten met 4 cent per 100 gram verlaagd. TWEE AMBASSADEURS BIJ DE KONINGIN "Advertetitie opening t&i/ema/wna/f. TTentoonifeUbup Antilliaanse premier In Nederland j^EDERLAND puft van de hitte, ontvlucht zoveel mogelijk de benauwing van de grote steden en zoekt op alle mogelijke manieren verkoe-- ling. De fotograaf knipte deze serie plaatjes, waaruit blijkt dat water en ijs een grote rol spelen in deze tropische dagen Dat het water vooral nu een functie vervult, blijkt ook vit het feit dat de Rotterdamse ifiiimvaterleiding maandag een record heeft geboekt met de aflevering van bijna 225 mil joen litèr water. Over ijs- records zijn mts geen cijfers bekendwaarmee echter^ niet gezegd is dat déze ér niet zgn,^ A| sÉÉkw^Hgeriil k;, 'zoïxrofê mi Uitspraak in Breda: MM W Botterdam: Witte de WMMaaat 30 Telef. 115700 4 I.) Postbus 1111 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 >3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Te! 362569 Schiedam: Lange K«r» 4s»at 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. {,.7,90 per kwartaaL Losse nummers 15 cent. Verschijnt -dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting!, 'geldig tot donderdagavond. AFNEMENDE ONWEERSKANSEN Vanavond en vannacht plaatselijk In het zuiden en midden van het land enkele regen- of onweers buien. Morgen zonnige perioden en vrijwelgeen buien meer. Zwakke 'tot. matige, langs de Wadden- kust tijdelijk vr{j krachtige winti tussen noord en noordoost. '4 In Limburg "minder warm, elders weinig verande- ring in temperatuur. yjtp juni zon op' 4111, onder 21.05; maan op 0.13, onder 12.59.,^ O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT in China door aarse o pstand Mao Tm Toeng zei, dat „zekere Chi nese kringen", met name intellectue len, zich hadden verhen gd over het bericht van de opstand In Hongarije en gehoopt hadden, dat er in China iets dergelijks zou gebeuren. Zij wa ren echter< bedrogen, uitgekomen, om- dat zo'ngang van zaken in China sou-hebben ingedruist tegen de -be langen, van Jiet; volk, iet*: wat de roas- m had ingezien. Nooit 1* on* land meer verenigd ge weest dan thans. ,/Maar dit betekent niét/dat "er" In onze maatschappij geen tegenstellingen meer bestaan, zei Mao Öndér/.normale-, omstandigheden zijn de tegenstellingen onder het volk niet vin/absolute aard, Maar als ze niet op de- juiste 'wijze worden aangepakt of .f^:^^ó(ue:'WaakaiiïiSheid laten ver slappen, kunnen ze datwel worden, De .lelie kkussenstrijd-op grote «ch&ai, -iiie'VO-tenmerkend-irvoorxle-revïriiii.»: ti - ti i* m Imofdsaafcfees eindigd, maar behoort nog niet geheel tot'het verleden. De gróte" massa juicht het nieuwe stelsel .toe, maar zij is er nóg niet aan gewend, zei Mao Tse Toeng/ Er is tijd nodig voor de groei en de bevestiging van óns socialistische stelsel. De middelen om ideologische denk beelden te corrigeren, de de partij in 1942 al met succes heeft gebruikt, vormen het enige middel om dé te genstellingen te overwinnen, Mao verzekerde, dat de bevolking in China onder het huidige stelsel in gró te mate de democrate en de vrijheid kent, zonder dat dit"echter een cen trale leiding en de „socialistische dis cipline" uitsluit. 'De democratie moet een middel zijn, niet een doei op zich zelf/ zei hij. Mao ontkende dat het gebruik van democratische methoden door een communistisch, regime in strijd zou zijn niét de leerstellingen van Marx en Lenin. Democratische middelen kun nen onder communisten gebruikt wor den en hardhandige methoden tegen buitenstaanders, aldus de Chinese lei der. Hy waarschuwde ervoor dat er nog steeds contra-revolutionairen in China actief zijn en beschuldigde de Ver. Staten en Tsjang Kai-sjek van het veroorzaken van meer moeilijkheden en het- zenden van nog meer contra revolutionairen. De strijd tegen deze agenten moet voortgaan. H. M. de Koningin ontving gister morgen op het paleis Soestdijk de heer Luis S. Castinciras, ambassadeur van Argentinië, en de heer H. A. Cidor, gezant vanTsraël, die hun geloofsbrie ven overhandigden. AMSTERDAM SCHIPHOL dagelijks van 10-22 oor 't zondags van 12-22 uMr entrM SO cent (toegang luchthavan hatttgrap^n) Radio-Peking heeft in een binnen landse uitzending verklaard dat vijf tien miljoen bewoners van de oostelijke Hopch-provincie door de hongersnood worden bedreigd Voedselttansporten zijn naar liet be dreigde gebied onderweg. De Antilliaanse premier, tevens mi nister van algemene en sociale zaken, de heer Jönclcheer. is in Nederland aange komen voor het voeren van besprekin gen met de Nederlandse regering, in het bijzonder met minister Helders. (Van onze weerkundige mede werker) VOOR de toegenomen vochtig heid van de lucht en de zeer hoge temperaturen waren de on weersbuien gisteren niet meer tegen te houden. Op de vliegba- ses Twente en Woensdrecht wer den gistermiddag temperaturen van 32 graden gemeten. Reeds aan het begin van de mid dag ontwikkelden zich de eerste stapelwolken in het zuidoosten van het land en,tegen de avond werd bijna overal uit het zuiden, midden en oosten van Nederland onweer ge meld, hier en daar met flinke wmd- Bij het .baden in het Grootscheeps- vaarwater even buiten Bergum is gis teravond de 24-jarige Sjoukje Groen- woud verdronken. Zij waadde met twee vriendinnetjes, die evenmin als zijzelf, de zwemkunst machtig waren, door het kanaal en is toen.in-een kuil terecht ge komen. De twee vriendinnetjes, de 14- en- 17-jarig zusje Van den Beng, wer den bewusteloos op het droge gebracht waar zij weer bij' kennis werden ge bracht. Er wordt ter plaatse in het kanaal veel gezwommen bij gebrek aan een zwembad in de omgeving. t'twee-~«n --«eas^tSK'-iaar-oude- ïöoqtj^- Martien. van ,de rfarrtiiie 'Héndrix uit Meas- bree is maandag óp hèfcouderlijk erf m een regenput gevallenzen verdronken. Maandagmiddag omstreeks halfee» Is uit het water van de' Dijksgracht bij de .Mariniersbrug in Amsterdam het lijkje opgehaald van bet .vijfjarige jongetje R. ScholtemeijeaVdat'sedert 14 juoi we-rd vermist. Het was'de vader van/de jon gen zelf, die bet stoffelijk «verschot van zijn zoontje Mi-bet water van. de gracht zag drijven en van rijn ontstellende- ont dekking aangifte bij' de politie deed. Gi9tcrmiddag_isr.de-15-jarige P. van Zijpe bij het zwemmen in bet IJsseimeer ■bij Urk verdronken.. Het ongeval ge beurde zo snel, dat niemand van de in de' omgeving vertoevende personen hulp kon bieden. (Van onze correspondent) In de buurtschap het Ganzekot ooder Heemserveen.is een U-jarig meisje van de - familie Schutte verdronken in een 'stijle veenkuil, waar. zij was gaan baden. Zij werd door de modder vastgezogen. Een vriendinnetje kon zich nog net red- dén. De vader, die gewaarschuwd werd en ia het water sprong, kon ternauwer nood gered worden. Het meisje was toet enig kind van de familie. stoten. In Soesterberg viel tijdens een zware bui met hagel in korte tijd 40 mm neerslag. Ook in België, Frankrijk, West- en Zuid-Duitsland ontlaadden zich talrijke onweers buien. Door deze onweersactiyiteit neemt plaatselijk de zeewind ih kracht toe. In verband daarmee zal het in de kustgebieden over het algemeen iets minder warm zijn. Ook Ih het binnen land worden iets lagere temperatu ren verwacht, omdat in de middag op vele plaatsen de zon verdwijnt achter de onweerswolken. Volgens de Westduitse politie zijn de laatste dagen negentig mensen in West-Duïtsland verdronken. Bij een temperatuur van omstreeks dertig graden Celsius zochten miljoenen ver koeling aan zee, rivieren en in zwem baden. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft zich van het midden-westen uit gebreid tot de Atlantische kust. Maandag werden in Philadelphia met 37 graden en New York met 34 gradenwarmterêcörds gebroken. De warmste plaats was Presidio in Texas met 42 graden. In Zweden is dinsdag een eind aan de hitte gekomen. Maandag was het nog 28 graden, maar dinsdag daalde de temperatuur in Stockholm tot 9 graden. $&6SSS6SS§S55$SS&SlS9i&&S9$SSi$S$SSsééSi (Van onze correspondent) ENIGE tientallen reizigers) die dins dagmorgen omstreeks Jialfacht met de treinen uit Delfzijl en Nieu- weschanz op het hoofdstation van Groningen aankwamen, hebben bier, s« niet de schrik van ban leven, dan Naar wij vernemen hebben de- in schrijvingen op het „Grootboek IJ-tun nel" thans een bedrag van 600.000 overschreden. Te Boisleux,' bij Atrecht (Arras) it dinsdag de sneltrein TourcoingParijs ontspoord. Acht mensen zijn om het le ven gekomen en 25 personen hebben ernstige verwondingen opgelopen. Alie slachtoffers waren volgens de eerste berichten Fransen. Een felle brand heeft gisteren een boerderij te Viagtwedde, bewoond door de familie Timmer, in de' as gelegd. Van de inboedel kon maar weinig gered wor den. H.K.H. prinses Irene heeft gisteren met goed gevolg het - eindexamen Mid delbare f Meisjesschool van het incre- mentum vanhet - Baarns Lyceum afge legd. De uitslag werd omstreeks vier uur bekend gemaakt. De diploma-uitreiking geschiedde in eea der lokalen van het schoolgebouw. H.M. de Koningin en Z.K.H. .prins Bernhard waren hierbij, met de ouders van'.de andere examen kandidaten, aanwezig. Op 'de foto: prinses Irene (links) met een van haar eveneens geslaagde klasse genoten. vIn do buurtschap Zeelst, gemeente Veldhoven, is een kapitale boerderij bi vlammen opgegaan nadat de blik sem was ingeslagen. Van het bedrijf «on niét meer dan een loods worden behouden. Twee varkens gingen ver loren. de blussingswerkzaamheden zijn oroe. huurlieden van de eigenaar, de "ter Verberne, gewond geraakt. Een v*n hen is in het ziekenhuis opgeno men. Hoogëloon; waar de brandweer van veldhoven assisteerde, woedde brand in een Winkelwoonhuis, waarin een textiel zaak was gevestigd, eveneens door blik seminslag. Men is er in geslaagd het woongedeelte van het pand te behouden, winkel met voorraad brandde geheel uit. De boerderij van de famile Kruisber gen aan de Lageweg te Dreumei'is gis teravond laat geheel door brand ver woest. De inboedel ging geheel verloren. De oorzaak was ook hier bliksemin slag. Ook in de omgeving van Oss zijn gis teravond twee boerderijen verloren ge gaan door brand na blikseminslag. Om streeks acht uur brak brand uit in de boerderij van de heer Zegers te Nistel- rode die bewoond werd door vijf perso nen. De hele inboedel en landbouwinven- taris gingen verloren. Tegen halftien sloeg de bliksem in de boerderij van -de heer H. Brand te Teef- felen onder Lith. Hier gingen, naast de gebouwen met huisraad en werktuigen, 30 varkens en drie kalveren verloren. In beide gevallen stond de brandweer machteloos. Het treinverkeer tussen Amersfoort Soestduinen werd gisteravond ernstig vertraagd door het noodweer. De boven leiding was afgeknapt doordat ten gevol ge van de hevige regenval een paal was onderspoeld. Door de verzakking ont stond te veel spanning op de draad. De gehele avond werd over enkel spoor ge reden. Tussen Bunnik en DriebergenZeist op de spoorlijn Utrecht—Arnhem werd de bovenleiding door de bliksem getrof fen. Op het moment van de inslag reed er juist een trein in de richting Drieber* ben, Toen de trein tot stilstand kwam, heeft men de passagiers gewaarschuwd de trein niet onmiddellijk te verlaten. President Grbnchï van Italië heeft gisteren Amintore Fanfani, de secreta ris van de christendemocratische par- tij.' tot kabinetsformateur benoemd. Tevoren had Cesare Merzagora, de (onafhankelijke) president van de Ita liaanse Senaat, zijn informatie-op dracht teruggegeven, omdat hij geen basis voor de vorming van een kabinet had kunnen vinden. HET SPOOK van het woonwagen kamp te Helden (Limburg) is weer in actie gekomen en heeft vijf families, die zidh hier met hun woon wagen hadden gevestigd, ijlings het hazepad doen kiezen. Twee jaar geleden begon deze spook geschiedenis met geluiden van pianomuziek, het rammelen van ket tingen en emmers, ruisen van water en klop tekens op de wanden van de woonwagens. De dapperen van het De jongste foto van prinses Josephine Charlotte, de. gemalin van erfprins Jean tan Luxemburg, en haar vier kinderen. kamp stelden toen een onderzoek in, maar konden niets ontdekken, zodat ten slotte het terrein min of meer in paniek werd ontruimd. Vorige week zijn er weer vier families, die er nog niet eerder hebben ge woond, met hun wagen* komen staan, in gezelschap van de woonwagen.van de familie S., die al eens met de spokerij van doen had gehad. Zjj hebben niet lang op het Heidens» terrein in rust geleefd. Zondagnacht brak het geweld los. Het lawaai! klonk nu alsof er met stokken tegen5 de wagens geslagen werd en met- stenen tegen de wanden werd ge gooid. De getergde gezinshoofden klauterden naar buiten en maakten: de honden los. Maar deze kropen angstig onder dei wagen* en de mannen ontwaarden] ia de duisternis een lange vage g< stalte zonder hoofd, OnophoudeRjl klonken bijlslagen, alaof er bomen van formaat gekapt werden en elke1 poging om het spook te benaderen: mislukte. Oe volgende dag stond het woon-f wagenterrein leeg. toch wel enige angstige ogenblikken, te verwerken 'gekregen. Plotseling! rende er nL een briesende stier, cUei op het Udingsterrein van Van Gendj en Loos was losgebroken over ïe per rons.Velen moutten zich hals over kop uitde voetem maken- om niet door hét woeste beest te "worden ge-i troffen.. Tóen het dier het goederenperron en het eerste reizigersperxón had ver kend, rende'het over de rails naai) bet tweede perron, achtervolgd doo: stationspersoneel en een legertje rei zigers. Tussen twee telefooncellen .i door stoof de stier toen in woeste galop in op de reizigers, die zo juist de trein uit Delfzijl hadden verlaten en die eveneens een goed heenkomen moesten zoeken. Na een vervaarlijke sprong over een bromfiets, waarmee iemand hem de weg trachtte te blokkeren, stoof de stier naar de uitgang, waar bij (zon der zijn kaartje te laten zien) de uitgang passeerde, Daarna rende het beest nog een poos je rond in de gazons voor bet station om ten slotte via een wandeling over het autobussenstation naar het terrein van. Van Gend en Loos terug te keren. Hier kon-het dier dat toe: 20 minuten „vrij" was geweest een hoek gedreven en gevangen wor den. .t-Is wel; niet veel, maar 'tkelpt-toch brok winterkou c-.r.i-i-x-fifi Mej, A. F. van Berk el, die een week geleden voor de president van de Bredase rechtbank een civiele procedure aanhan gig maakte contra een Tilburgs zieken fonds, waarbij zij vergoeding eiste van door haar gemaakte tandartskosten, is in het ongelijk gesteld. Haar vordering is haar ontzegd. Z.K.H. prins Bernhard - en H.K.H. prinses Beatrix hebben gistermorgen een vergadering bijgewoond van de Raad Van- State. Vijftien kiliometer ten westen van Quessant is vanmorgen vroeg bü.dikke mist het Griekse schip loannis van 9345 ton in aanvaring geweest met'de 10.508 ton metende Amerikaanse tarikek Stony Point. Het Duitse m.s. Eric Reckmann uit Hamburg (1308 ton) heeft gemeld, 25 man van de Stony Point, die een bemanning van 41 koppen had, 'te hebben opgepikt. De Stony Point, die een lading olie heeft, staat in lichter laaie. Ook op het Griekse schip woedt een brand. De kapitein en 26 leden van de bemanning bevinden zich aan boord van het Dnitse schip. Onder hen zijn tien ge wonden, Tien leden van de bemanning van de loannis worden nog vermist. De Eric Reckmann heeft om doktershulp verzocht. Later seinde het Duitse schip Keitum, 13 overlevenden van de Stony Point aan boord genomen te hebben. De Britse tanker Tribulus is gister avond 25 mijl ten noorden van Suez in het Suezkanaal aan de grond ge lopen. Dit werd vandaag door de autori teiten van het Suezkanaal meege deeld. De autoriteiten zeiden, dat de door vaart gestremd is totdat de tanker is vlot gekomen. Dat «maakt na jnija/zwiMÓ"; werkin-de warmte.,; 1=1....Van tien- of van. m een kwartje?. (Van onze correspondent). Dinsdagavond ontstond een hevige brand-la de woning van de familie Van der Kolk aan de Ommerweg te Heem- se, de-laatste van een complex van-scs arbeiderswoningen. De brand is waar schijnlijk ontstaan toen een der zoons benzine in «enbromfiets deed -waar bij een vlam ontstond die direct om zich heen greep. De verloofde van deze zoon, een meis je, dat hier vroeger gewoond heeft maar naderhand naar Zeeland vertrokken is en dat thans hier enige tijd logeerde, was juist op zolder -toen die brand uitbrak, Men riep haar toe naar beneden te sprin gen door het zijraam maar zij durfde dit-niet en toen later een ladder was gehaald verscheen zij niet meer aan het venster. Waarschijnlijk was zij toea al door de rook bedwelmd of gestikt. Nadat de brandweer met man en macht de muren had omgehaald en de: resten had gedoofd werd haar verkool de overschot gevonden. Een schoonzus ter van deze verloofde heeft nog enige brandwonden opgelopen. Het huisraad van de vijf andere gezinnen was naay buiten gesleept en kon worden behoa. den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1