Beroepskeuze Reddingboten geschroeid door brandende olie AARDBEIEN Vrachtauto in brand na hotsing Derde Britse H-bom bij Christmas Mand ontploft Wordt actie „Kruispunt (Veilig Verkeer) afgelast? Westen akkoord over eerste fase van ontwapening voor de Koningin Binnenkort koffie in textielwinkels DERTIEN DODEN BIJ SCHEEPSBOTSING DONDERDAG 20 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3717 Moordzaak Anjum: eisen van vijf en zeven jaar Voor Franse kust Stassen moet zich verantwoorden In juni mag meer melk verkocht worden Actie tegen levensmiddelenhedrijf DETAILHANDEL IS UNFAIRE CONCURRENTIE MOE W eeroverzicht Aanslag in Peking op communisten ,v Weerbericht C.a.o. dagbladjournalisten goedgekeurd. Contract Moeilijkheden tussen verbond en de organisator PRIJSBELEID;i, BON gratis tot 1 juli 1957 Advertentie r De derde Britse waterstofbom is woensdag óp grote hoogte bo ven het centrale gedeelte van de Stille Oceaan ontploft. In een verklaring van het mi nisterie van bevoorrading wordt meegedeeld, dat de ontploffing de laatste is in de huidige serie van Britse proeven. De bom, die door een bommen werper van het type „Valiant werd uitgeworpen, werd in het gebied van Christmas Island tot ontploffing 'gebracht. Zeg groepen ouden van dagen hebben woensdag bij het paleis te Soestdijk gedefileerd voor H. M. de Koningin. Op de foto: de 101-jarige mevrouw Yan Delft uit Voorburg biedt de - Koningin bloemen aan. GEVOLG VAN WARMTE: 'A h <Al Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424515 Klaehtendienst abonnementen 18 30—19 30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoor 115700 *B-Or»reefcage: Huygensplem 1 Telef 18346? (3 1 Postbus 1091 Postgiro No 42486? Klachtendienirt 18.30—19 30 u Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Afcoonetnenteprijs «1 cent per week. 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrjjdngavond. DROOG WEER. Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind tuisen noord en noordoost. Iet» hogere temperaturen overdag. 21 juni zon op 4 21, onder 2106; maan op 0.33, onder 14.04. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT I TIJDENS de onlangs gehouden be handeling Tan de begroting van Sociale Zaken In de Eerste Kamer is- oju de erbarmelijke subsidiering ter sprake gekomen van de arbeid der chr. beroepskeuaebureaus, die vooral na de bezetting in ons land een plaats van betekenis zijn gaan innemen. Bij de beantwoording van de hem ge stelde vragen heeft minister Suurhoff toen o.a. de opmerking gemaakt, dat bem nog nooit het verband tussen le vensbeschouwing en beroepskeuzevoor lichting duidelijk was gemaakt. Zelf gag de bewindsman geen nauw verband tussen beide. In verband hiermee heeft het oud- Tweede-Kamerlid, de heer C. Smeenk, dia jarenlang voorzitter is geweest van de Chr. Psych. '"entrale voor School en Beroep, in „De Gids", het orgaan van het C.N.V., een poging ge daan om de minister nader in te lich ten. m DE kern van het betoog van de heer Smeenk komt op het vol gende neer: Een school- of beroepskeuze-advies moet gebaseerd zijn op het rapport van een wetenschappelijk opgeleid psy choloog. Zal het goed zijn, dan moet daarin aandacht worden geschonken niet alleen aan de intelligentie, maar ook aan het karakter, aan heel de per soonlijkheid van de kandidaat. Op het werk van de psycholoog oefent vanzelfsprekend ook zijn mens beschouwing invloed uit. Ziet hij de mens als een zondaar die genade be hoeft of als een persoon, die door eigen kracht tot ontwikkeling kan ko men? Wij willen aan onze stichtingen psy chologen verbinden, die begeren zich te laten leiden door het Evangelie, door het Woord Gods en dus ook de mens zien, zoals hij Is. p. E beroepskeuze-adviseur moet bij JJ het trekken van praktische conclu sies op grond van het psychologisch rapport, ook door persoonlijk con tact met de advies-vragende, zich dc vraag stellen: In welke richting zal de ze jongeman of jonge vrouw op de beste wijze werkzaam kunnen zijn tot eer van'God en tot nut van de naaste? De sociaal-economische aspecten zal Hij niet uit het oog verliezen. Even min de beroepsnelging. Maar het is mogelijk, dat hij toch uit geestelij k-ze- dttijke 'overwegingen-in „verband-" met de persoonlijkheid van de kandidaat, het gaan in bepaalde richting moet ontraden. Hier kan gedacht worden aan het woord: „Wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel?" ER is natuurlijk over deze zaak nog meer te zeggen. Het gaat er ons echter thans slechts om de kern van het betoog van de heer Smeenk te onder strepen. Moge het er ook toe leiden, dat de minister van Sociale Zaken tot het inzicht komt dat beroepskeuzevoor lichting en levensbeschouwing wel de gelijk wat met elkaar te maken heb ben. 'Daarnaast willen we nog eens on derlijnen, dat voorlichting van de zij de der Geweste'ijke Arbeidsbureaus niet op één lijn kan worden gesteld met die van de chr. beroepskeuze bureaus. Omdat van geheel andere achtergronden uit wordt geredeneerd. De laatste jaren gaat het aantal door prot.-chr. beroepskeuzebureaus uitge brachte adviezen in stijgende lijn. In 1956 werd een totaal van bijna 5000 bereikt. Men kan zich over deze ontwikke ling verheugen, doch moet anderzijds zich terdege ervan bewust blijven, dat de uitermate geringe subsidiëring deze arbeid nog aanzienlijk remt. Velen kunnen zich de kosten van een psycho technisch onderzoek etc. niet permit teren. Vandaar dat de heer Smeenk ook pleit voor een redelijke overheidssub sidie, waaraan de voorwaarde verbon den zou kunnen worden, dat de advie zen wetenschappelijk verantwoord moe ten zijn en gegeven worden door stich tingen, die zonder winstoogmerk hun arbeid verrichten. Wij hopen dat dc verantwoordelijke bewindsman bij nader inzien ook aan deze opmerking?" een grote mate van redelijkheid niet zal ontzeggen en er bij zijn beleid rekening mee wil hou den. Thames bestrijdt brand op Amerikaanse tanker Van onze correspondent De officier van Justitie bij de Leeu warder rechtbank heeft gisteren tegen de twee jongemannen uit Anjum (Oost- dongeradeei). die verdacht werden van moord op de 47-jarige P. Steegstra, eisen uitgesproken van zeven en vijf jaar. Hij eiste tegen J D. zeven jaar met aftrek en tegen A. S. vijf jaar met af trek en terbeschikkingstelling van de regering voor vijf jaar. Het drama vond piaats op 22 septem ber vorig jaar. De officier wilde m te genstelling tot een psychiatrisch rap port de daders wel verantwoordelijk stellen. Vandaag sullen de ouders van J. D. die beschuldigd worden van uitlokking van het misdrijf, terecht staan. 3 x zo snel de kroontjes eraf! En toch gave aardbeien, scho ne handen en nagels! Ja, dat kan! Dankzij een vinding van TO MAD O: de handige, verchroomde aardbei- ontkroner. Daar zult juist nti plezier vao hebben. Overal verkrijgbaar, prijs slechts 35 cent! Naar wn vernemen heeft het College van Rijksoemsddeiaars Jieden goedkeu ring verleend aan de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor - dagbladjour nalisten. welke onlangs is getekend door de verenigng van dagbladdirecteuren „De Nederlandse Dagbladpers" en.de drie journalistenkringen. De Nederlandse sleepboot „Thames" van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst te Rot terdam die te Brest lag, is gister ochtend na het opvangen van de noodseinen van de Griekse vracht vaarder „Ioanis" en de Ameri kaanse tanker „Stony Point", die in de mist met elkaar in botsing waren gekomen, direct uitgeva ren. Beide scjiepen waren, zoals reeds gistere» in een deel onzer edities werd gemeld, in brand geraakt. By deze aanvaring zyn dertien doden te betreuren. Vyf doden en tien van de twintig ge wonden werden woensdagoch tend door de Britse onderzeeboot- jager Ulster in Brest aan land gebracht. De reddingboten van de Ulster waren geschroeid door de brandende olie op het zeewater. In Brest gingen ook 27 ongedeerd gebleven bemanningsleden van de beide getroffen schepen aan land, van wie verscheidenen zwoeren nooit meer naar zee te zullen gaan. De zes andere doden waren nog aan boord van de „loannis", waar de vlammen weer oplaaiden juist toen men meen de het vuur meester te zijn en men de haven van Brest zou binnenvaren. Een sleepboot met brandweerlieden is ter assistentie uitgevaren. De „Thames'' bestrijdt het vuur aan boord *van de Stony Point". Beide schepèn bewogen zich langzaam naar het Noordwesten Gistermiddag reeds werden vijf man van de sleepboot aan boord van het brandende tankschip ge bracht, later werd een motoipomp op de' Stony Point" overgezet en men is-daarna met man en macht begonnen aan het bluswerk. Met acht stralen werd de hevige brand aangepakt. De 52-jarige kapitein van de Stony Point". Mario Cappelietto uit Venetie. vertelde in Brest: „Met velen van mijn mannen zwom ik in een zee van vlam men. De olie brandde en hoewel er weinig wind was, dreef het vuur naar de „loannis". Het is een wonder dat t? méf,.Jmèer*jsSachloffers onder onze bemanning zijn gevallen." De Italiaanse overlevenden zouden he denmorgen uit Parys naar Italië ver trekken. L, Smit en Co's Internationale Sleep dienst te' Rotterdam,' heeft met de rede rij van bet Amerikaanse tankschip „Stony Point" een contract gesloten om te trachten het tankschip te bergen. De „"Stony Point", een schip van 10.506 ton, Is 'eigendom van de „United States Pe troleum Carriers Ins." te New York. De proef was voorzover bekend de twaalfde Britse kernontploffing en dt derde m de huidige serie in het gebied van Christmas Island. Vier vroegere series explosies werden m of nabij Australië gehouden. De Britse premier, Harold Macmulan, heeft onlangs verklaard, dat de eerste twee ontploffingen van de huidige serie Engelands eerste waterstofbommen met veel succes teweeg waren gebracht. De hoeveelheid radio-actieve neerslag was zeer gering.. De eerste .waterstofbom ontplofte 15 mei jl. en was een betrekkelijk klein wapen, m tegenstelling tot de tweede, %aEi'3wa? leeds voorspeld, dat de derde proef de laatste in de huidige serie zou I ..AM Ia a 4 «f A(*nAVld tl AAI* Er zijn moeilijkheden gerezen tussen het Verbond voor Veilig Verkeer en de heer A. M. Bergers te Rotterdam, met betrekking tot de actie „Kruispunt". De ze actie was bedoeld om gelden bijeen te brengen voor de stichting van een nationaal centrum voor Veilig Verkeer. De heer Bergers heeft destijds met het Verbond een overeenkomst gesloten, „waarin hij zich verbond de actie te voe ren. Hij heeft thans echter doen weten niet bereid te zijn de actie te voeren, omdat deze naar zijn mening aige.asi dient te worden, nadat een volgens nem. voor de leiding van het verbond voor Veilig* Verkeer weinig vleiende publika- tie in een landelijk ochtendblad is ver schenen, Het succes van de actie wordt volgens de heer Bergers daardoor be> dreigd De verbondsraad van Veilig Verkeei heeft vastgesteld dat het contract een zijdig door de heer Bergers is verbro ken Het verbond zal hieraan de conse quenties verbinden, die daaruit rechtens voortvloeien. De Verbondsraad sprak zijn ontstemming uit over het feit, dat de heer Bergers zonder voorkennis van het hoofdbestuur van Veilig Verkeer heeft medegedeeld, dat de actie is af gelast. waardoor het voor Veilig Verkeer onmogelijk is geworden de actie onder andere leiding voortgang te doen vinden. De Noordkoreaan Pak Bon Ki ié ter dood verooideeld op beschuldiging van spionnage voor de Ve,r. Staten. Gisteravond is het de „Thames" ge lukt de „Stony Point" op sleeptouw te nemen. Langzaam maar zeker stoomt de sleepboot op naar Falmouth, met de nog altijd brandende „Stony Point", die enkele graden slagzij maakt, ach ter zich aan. De snelheid kan niet meer bedragen dan anderhalf a twee mijl per uur, omdat anders door de luchtver plaatsing het vuur teveel zou worden aangewakkerd. Bovendien zullen de vlammen toib eerst gedoofd moeten zijn, wil men toestemming krijgen om een haven binnen te lopen. O ET verkeer op de drukke verkeers- weg tussen Amsterdam en Haar lem was gisteravond twee uur lang gestremd na een drievoudige botsing, die een felle brand ten gevolge had. Bij de botsing waren betrokken een bestelauto, een vrachtauto geladen met aardappelen en groenten en een motorrijder. De bestelauto botste tegen een paal van de trambaan HaarlemZandvoort, waardoor twee kabels van de boven leiding losraakten. Deze kabels raak ten de met aardappelen geladen vrachtauto, waardoor kortsluiting en brand ontstonden. Een groot deel van de lading kwam op de weg terecht. Zware rookwolken dreven over het nieuwe stadsdeel in Amsterdam-West. Persoonlijke ongevallen deden zich gelukkig niet voor. zijn. In welingelichte kringen verklaarde m?n onlangs, dat de regering order had gegeven de proeven te beperken als ge volg van druk van de Labouroppositie en de openbare mening wegens de ge varen van radioactieve besmetting. Tot beperkjng der proeven» zo zei men, was ook besloten, omdat het succes zo groot was,' dat zij niet behoefden te worden voortgezet. Vooral van de zijde „van Japan was hower. Wel gaf hij toe, dat er mensen krachtig tegen de proeven geprotesteerd, i zijn, die* vinden dat Stassen te hard van Naar in Londen verluidt, hebben de westelijke deelnemers aan de ontwa peningsconferentie overeenstemming bereikt over de eerste fase van de Amerikaanse plannen. Deze overeen stemming zou zich ook uitstrekken tot de bondgenote^ .NAVO-verband. Een van de belangrijkste Ameri kaanse tegemoetkomingen schijnt te zijn ook Eisenhower liet dit woens dag tijdens zijn persconferentie door schemeren dat men niet wil vast houden aan een koppeling van de sta king der proeven met kernwapenen aan een stopzetting van de produktie van splijtbaar materiaal voor militaire doel einden. Van zo'n koppeling waren Enge land en Rusland beide tegenstanders. Engeland kan zich niet achter koppeling stellen omdat de nieuwe defensiepolitiek van de regermg-Macmillan goeddeels berust op een vervanging van manschap pen door wapenen. De jongste ontwapeningsvoorstellen noemde president Eisenhower hoopvolle tekens,,, die op de meest welwillende wfjze moesten worden bestudeerd. Zolang er echter met meer bijzonder heden bekend waren, wilde de president niet een gedetailleerd commentaar leveren. Met klem ontkende de president, dat hij de Amerikaanse afgevaardigde bij de ontwapeningsbesprekingen te Londen, Harold Stassen, zou hebben berispt, om dat deze met passering van de andere westelijke afgevaardigden contact zou hebben opgenomen met de Russische vertegenwoordiger. Stassen was alleen voor overleg, zoals bij internationale be sprekingen gebruikelijk is, onlangs naar Washington teruggekeerd, aldus Eisen- Ouden van dagen defileren stapel loopt. Hij bracht Stassen hulde alsuemand. die hard werkt en zijn taak met nauwgezetheid vervult. De Amerikaanse gedelegeerde bij de ontwa peningsbesprekingen te Londen, Harold Stassen, zal binnenkort moeten verschijnen voor de commissie voor on Amerikaanse activiteiten van de Ame rikaanse Senaat. De commissie wil een onderzoek instellen naar het optreden van de Amerikaanse gedelegeerde op de Londense conferentie, dat in de Ver. Staten en ook daarbuiten nogal veel stof heeft doen opwaaien. De commissie wenst in het bijzonder te weten of Stassen een politieke blunder beging, toen hij op eigen beweging de Amerikaanse voorstellen in een privé- gesprek met de Russische afgevaardigde Zonn onthulde, nog voordat de Ameri kaanse plannen waren goedgekeurd door de westerse bondgenoten. Stassen heeft ontkend, dat hij voor zijn optreden officieel zou zijn berispt. Tussen 2 en 29 juni zal door de zui velfabrieken met méér gestenliseerde consumptiemelk e.d. mogen worden af geleverd dan 120 procent van de afzet tussen 28 april en 25 mei. Aanvankelijk was de „uitloop" gesteld op 3 procent doch het produktschap voor zuivel heeft dit percentage verhoogd in verband met het feit dat de warmteperiode de vraag naar gesteriliseerde produkten aanzien lijk heeft doen toenemen'. De maatregel is genomen om ongewenste voorraadvor- mmg in verband metde prijsverhoging per 1 juli tegen te gaan. (Van een onzer verslaggevers) DE kans lijkt niet uitgesloten, dat er binnen afzienbare tijd koffie tegen lage prijs in textielwinkel» beschikbaar zal worden gesteld. De textieldetail- handel acht zulk een actie noodzakelijk om paal en perk te stellen aan het euvel, dat de kruideniers textlelwaren aan hun cliënten ter beschikking «lel-' Hen. Dit euvel neemt al» gevolg van de onderlinge concurrentiestrijd tussen de .commerciële organisaties in het Ievensmiddeienbedrjjf hand over hand toe. Ge bleken Is dat de wet op bet cadeaustelsel ernstige mazen bevat en dat alleen wetswijziging hierin verandering kan brengen. i-s "A -50 i Tjjdens de jaarvergadering van de Ned. Bond van Chr. Detailhandela ren in Textiel en Mode-artikelen te Amersfoort werden gisteren over deze kwestie harde noten gekraakt. Het bleek, dat de bond in principe weinig voelde voor een dgl. tegen- "actie, -maar, zo werd o.a, van be- stuurs?.ijde opgemerkt, de nood Is ons opgelegd. Als het straks tot een actie moet komen, hoopt het bestuur, dat deze kort en afdoende zal zfjn en dat alle textielhandelaren eensge zind naast elkaar zullen staan. Drs. A. W. Overwater deelde mede, dat wetswijziging nog wel even op zich kan laten wachten, omdat er na de af kondiging van de wet op het cadeau stelsel nog geen voldoende jurispru dentie is gevormd. Mocht echter bij uitspraak van de Hoge Raad blijken, dat de vorm van een bonnensysteem (waarvoor men geld krijgt en voor het geld een hepaald produkt) wordt er kend, dan zal het departement van Economische Zaken zeker een wets- wiizing voorbereiden. Uit de discussie bleek, dat in krui denierskringen zélf de ongerustheid groeiende is over de kostenverhogende tendens van het nieuwe bonnensysteem. (Jit de vergadering gingen stemmen op om niet alleen koffie, maar een. heel levensmiddelenpakket in textielwin kels bij wijze van. tegenmaatregel ter beschikking van de clientèle te stellen. Anderen ging dit echter te ver. Een commissie nit de iextielbonden heeft intussen de plannen reeds uitge werkt om een actie tegen de als un faire concurrentie aangevoelde acti viteiten van de levensmiddelenhandel In te zetten. Mocht het tot een actie komen, aldus voorzitter J. Heerema, dan zal deze direct worden gestaakt zodra Jiet doel is bereikt, omdat de CBT elke vorm van cadeau geven van- artikelen uit andere branches afwijet. In zjjn openingsrede heeft de1heer Heerema (van Dordrecht) ook nog enkele opmerkingen gemaakt over het prijsstabilisatiebeleid van de regeringj dat de bond in het algemeen wel om. dersëhrüft. - - De bond Is echter tegelijkertijd van oordeel dat een verdere aantasting' vanjie bruto winstmarges onaanvaard -• baar is.'Tevens pleitte spr. voor'éém"' meer differentieel karakter van defé prijsstabilisatiepolitiek 'voor de'kIeH| nere ondernemers, waardoor- voorko-j) men kan worden, dat hun inkomen in'3 ernstige mate achteruitloopt. Bepaalden kostenstijgingen zullen zij in de-prü-të zen moeten kunnen doorberekenen. 1 - Overigens deelde de heer Heerema"]: mede. dat de inkopen van wollen' en i\ katoenen artikelen juist ©en stegjee: prijsverhoging doen zien. Van een' prijsverlaging in de textielbranche zal voorlopig geen sprake kunnen zijn. De vergadering nam op hartelijke" wijze afscheid van de heer J. H. Loot uit Zwolle, die jarenlang een stuwen- de kracht in de bond is geweest en laatstelijk penningmeester was. De heer Loot werd tot erelid van de bond be noemd. 's Middags sprak drs G. B. Wlelenga, adjunct-directeur van het Alg, "Waar-, borgfonds voor de Middenstand over „Bijzondere kredietverlening voor de middenstand". Namens de Chr. Mid-- denstandsbond bracht de voorzitter,'de heer H. de Mooy van Rijnsburg, geluk-, wensen over. Onbekenden hebben dinsdag twee handgranaten geworpen in de vergader taai van de afdeling der Chinese com munistische partjj aan de medische fa culteit in Peking, is woensdag in uni- verstteitskrlngen in de Chinese hoofd stad vernomen. In goedingelichte kringen verklaarde men, dat er geen verband bestaat tussen het incident en het besluit van de auto riteiten om de colleges een week op te schorten ten einde de studenten tijd te geven voor het bestudeien van de rede van Mao Tse Toeng. die woensdag door de Chinese pers gepubliceerd is. De Bilt, donderdag 10 uur. Ten noorden van Schotland bevindt zich een nagenoeg stationair gebied van hoge druk, langs de oostflank waarvan tamelijk koele en droge lucht naar het zuiden stroomt. Deze lucht is nu over geheel Nederland uitgevloeid en is ook tot m Noordwest-Duitsland doorgedron gen. Frankrijk en een groot deel van Duitsland bevinden zich daarentegen in zeer warme onstabiele lucht. Vele sta tions meldden daar gisteren nogmaals temperaturen van 28 tot 30 graden. In de omgeving van Berlijn kwamen zélfs maxima van 32 en 33 graden voor. Het weer in ons land komt morgen meer onder invloed van het bij Schot land gelegen gebied van hoge druk, dat zich nog steeds naar het zuiden uit breidt. In verband hiermee is er de eerstkomende 24 uur nergens in het land regen te verwachten. De wolken velden, die in de noordelijke stroming meekomen zullen geleidelijk afnemen, zodat het weer een zonniger karakter zal krijgen en de temperatuur iets ho ger kan worden dan vandaag. Naam: Straat Woonplaats: toerist het dagblad Trouw tot en met 29 juni gratis te ontvangen en zich per 1 juli 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (f 7,90) Doorhalen wat niet gewenst woidt, U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", W. de Withstraat 20; Rotterdam. «6,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1