Mr. Philip Young in ons land van akkoord over opschorting kernproeven gaan moderne wapens naar Zuid-Korea zenden voor stouten en moeder MORRIS aan Wereldexpositie- Brussel gestagneerd te AMERIKA STELT RUSLAND VOOR: HELIKOPTERPILOTEN VAN DE SABENA IN STAKING VIJFTIENDE JAARGANG No. 3718 Landnationalisatie (zonder tandem) H Ver guming nodig voor werk van buitenlanders in Indonesië Formateur Fanfani niet geslaagd Weer overzicht viUJDAG 21 JUNI 1957 J Weerbericht Binnen 12 maanden Nieuwe doodvonnissen in Hongarij e DRIE AUTOMOBILISTEN VEROORDEELD: DOODSLAG IN ANJUM VERKIEZINGEN IN OOST-DUITSLAND Meisje verdronken in poldersluis Staking in Belgisch bouwbedrijf BON gratis tot 1 Juli 1957 Opheldering _y Wervelstorm verwoest Amerikaans stadje Advertentie Ned. inzending Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaofotendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 •s-Gravenlhagc: Huygensplein 1 Telef. 133487 13 1.1 Postbus 1091 Postgiro No. 424367 Klaehtendienst 18.30—19.30 u. Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent, Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RlIIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. KOEL WEER. Koel weer met vrU veel bewolking en geen regen van betekenis. AanvankcHjlt zwakke tot matige, later matige tot vry krachtige wind, in hoofdzaak tussen noord en west. 22 j^inl zon op 4.22. onder 21.06; maan op0.55. onder 13.11. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ONDER het hoofd „Emotionele kri tiek" bespreekt Het Parool de kri tiek die van verschillende zijden tegen de opvattingen van prof. Schermer- horn en de heer Mansholt is losgebro ken naar aanleiding van de opvatting van beide politici, dat het een weldaad voor .de agrarische wereld en voor het gehele Nederlandse volk zou zijn, indien de grond gemeenschapsgoed zou zijn en ter beschikking zou worden gesteld van de boeren. Het Parool klaagt erover, dat van A.R., C.H. en K.V.P. zijde op deze be schouwing niet serieus en zakelijk is ingegaan en het noemt in dit verband ook de naam van ons blad. E stelling van Het Parool is, dat Q dit geen principiële zaak is, maai dat bet één van de praktische moge lijkheden is, om uit bepaalde moeilijk heden te komen, die het onderzoeken waard is. En Het Parool beklaagt zich daarom, dat de bovengenoemde tegen standers niet bereid zijn geweest die praktische mogelijkheden op hun wer kelijke waarde te toetsen. Het Parool gaat hier te werk volgens een methode, die wij van socialistische rijde wel meer ontmoeten. Men lan ceert dan een bepaald denkbeeld en zegt dat dit niet specifiek socialistisch is en dat'het alleen maar op zijn za kelijke en praktische merites moet worden beoordeeld. Daarmee Is de discussie over het principiële aspect indien de tegen standers daarin trappen van de baan. Wij gevoelen geen behoefte daaraan mee te werken. De praktische bruik baarheid van de socialisatie van de grond is voor ons geen punt van dis cussie, zolang wij die socialisatie prin cipieel niet aanvaarden Kunnen. .De betekenis van de uitlatingen van de lieren Scherm er horn en Mansholt in de Eerste Kamer was deze, dat een socialistisch desideratum, een socia listisch principe, dat door de anderen niet kon worden; aanvaard, in de dis cussie over de praktische, actueel aan de orde zijnde landbouwpolitiek werd betrokken. De gedachte, die men zó graagf lanceert, dat die landbouwpoli tiek een „zakelijke" kwestie is, waar bij het socialisme helemaal niet aan de orde is, verdween als sneeuw voor de Schermerhornse zon. En het is goed daarop de aandacht .te vestigen. SOCIALISATIE vandegrond onder graaft niet de zelfstandigheid van de boer, zegt Het Parool. Zie naar de Wieringermeer, zie naar de Noord- ooeipolder, zie naar de talloze pacht boeren, die van particuliere landeige naars pachten: de eigendom van de grond la niet essentieel voor de zelf standigheid van de boer. Het argument gaat niet op. Wanneer de staat eigenaar zou zijn van alle grond en bedrijfsgebouwen zou de overheid de boerenstand kunnen fat soeneren naar het beeld en de gelijke nis, die zij van de boerenstand in haar hoofd beeft. De overheid zou de bedrijven naar welgevallen kunnen verknippen en sa menvoegen. Zij zou kunnen beslissen wie boer zou zijn en waar iemand boer zou zijn. De overheid zou beslissen over de bedrijfsgrootte, de plaats en de persoon van dé boer en allerlei ves tigingseisen. Dat zijn geen kolchozen, maar het ls een staatsbevoogding, die ons veel te ver gaat. Er is veel goeds over Wieringer meer en Noordoostpolder te zeggen. Er is veel dat daar geschiedt, dat niet anders kan op het ogenblik. Maar wij zouden bepaald niet willen zeggen, dat het systeem van de Noordoostpolder ons aantrekkelijk voorkomt voor het gehele land. De bedachte gedifferen tieerdheid van de Noordoostpolder, uitgevoerd door het staatsapparaat, is geen ideaal. Zij zal op den duur plaats móeten bieden aan een vrijere ontwik keling. Die meerdere vrijheid, die wij zelfs voor.gebieden als de Noordoost polder wensen, zou verdwijnen voor het gehele land, indien de gedachten van de heren Schermerhorn en Mans holt verwerkelijkt zouden worden. ing leger tot (Vso ome Haag» redactcnr). UISEUJK trekkend aan een grote pifP OU) 'is een harts tochtelijk plinroker), vertelde de so- Juist in «ns laad aangekomen alen-., we ambassadeur der Verenigde sta ten, mr. Philip. Yonng, ons dat Ne derland een -warme plaat* heeft.m de harten der Amerikanen. De heer Young zei dat hij góed op de hoogte ls met „Nederlands roemvolle hlsto-- rie" en dat „wij In de States;* groot respect hebben voor de wijze, waar op Nederland de oorlogsjaren en- watersnoden heeft - weten te door staan. Bovenal bleek de ambassa deur bewondering te hebben voor onze opbouw na 1945.' HU zei vast van plan te' zijn met Itjn vrouw het leven in ons "land goed te .bestuderen én toonde aleh verheugd temiddenvan het Neder landse volk te mogen leven en wer ken. Eén dar was de, ambassadeur pas hier en het was hem a! opge vallen dat vele mensen een vrten-,. delijk gezicht, hebben. Toen wij hem vroegen of Bet waar Is, wat destijds geschreven ls, dat hij met xUn vrouw op een tan dem Nederland zou gaan verken nen, lachte de ambassadeur geamu seerd en zei schertsend: mUn tan dem is niet met de boot raeege-; komen man AMERIKA is bereid zijn troepensterkte tot 214 miljoen- man in te krimpen, mits de Sowictunie hetzelfde doet. Dit is de kern van het nieuwe voorstel dat de Amerikaanse afgevaardigde Harold Stassen gisteren te Londen in de subcommissie voor ontwapening van de Ver. Naties heeft ingediend. De Ver. Staten verbinden aan het voorstel geen politieke voor waarden. Zij menen echter dat de inkrimping van de strijdkrachten deel moet uitmaken van een akkoord over opschorting van de proe ven met kernwapens. Stassen zei dat de voorgestelde in krimping binnen twaalf maanden na de ondertekening van een ver drag verwezenlijkt zou moeten zijn. Hij voegde hieraan toe, dat de Ver. Staten bereid zijn een verdere inkrimping van hun troepen te over wegen om de Russen halverwege tegemoet te komen. Stassen zei niet wat zijn land als het absolute minimum beschouwde, maar verklaarde, dat die verdere in krimpingen in twee nieuwe stadia be reikt zouden kunnen worden afhan kelijk van de oplossing van verschil lende politieke problemen. Dit is ver- moedlijk een zinspeling op de me ningsverschil tussen Oost en West over de toekomst van Duitsland. De Ruscteche afgevaardigde in de subcommissie, Valerian Zorin, aan vaardde of verwierp het voorstel van Siassen niet onmiddellijk, maar stelde tijde».; een algemene bespreking een aantal vragen ter opheldering van en kele bijzonderheden. Zorin had in april voorgesteld dat beide landen hun strijdkrachten zou den inkrimpen tot 1 1% miljoen man. Het. voorstel van Stassen was het eerste.van een reeks verklaringen óver Radio-Wenen meldt, dat het Hongaar se opperste gerechtshof drie nieuwe doodvonnis"? heeft geveld. Het bekïfu irtigde voorts hét over de jeugdige medische studente Ilona Toth uitgesproken doodvonnis. Ilona Toth werd ter doodveroordeeld, omdat zij in het ziekenhuis, waar zij werkte, een man had gedood, die bekend stond als aanbrenger van de Hongaars geheime politie. Dè drie thans ter dood veroordeelden, zijn de schrijver Josef Gali, de journa list Gyula Obetsowszky en een derde beklaagde Fernc Kovacs. Zij waren wegens deelneming aan de Hongaarse opstand aanvankelijk tot gevangenis straf veroordeeld. Het Hongaarse op perste gerechtshof heeft hun straffen thans verzwaard en de doodstraf opge legd. v De Indonesische redering beeft een wetsontwerp gepubliceerd óp grond waarvan alle buitenlanders, met inbe grip van buitenlandse correspondenten, niet in Indonesië zullen mogen werken, tenzij zij daartoe van de regering ver gunning hebben. Op het ogenblik werken" in Indone sië vele Nederlanders, Australiërs, In diërs, Amerikanen, en Engelsen. Vanwege dit wetsontwerp en een an der waardoor buitenlandse bedrijven en burgers' aan zv/are belastingen worden onderworpen, vragen vele buitenlanders zich af of.de regering voornemens is De V.S., bij wie het verenigd opper bevel in Korea berust, hebben vrijdag bekendgemaakt, dat zij onmiddellijk rullen beginnen met het zenden van mo derne'wapens naar Zuid-Korea. Hiertoe zullen onder meer straalvliegtuigen be horen. Het Amerikaanse ministerie van De fensie verklaarde, dat bet opperbevel der VIN. de Koreaanse wapenstilstands commissie heden, vrijdag, meedeelt, dat het zich niet meer gebonden voelt door de bepaling in de Koreaanse wapcnstil- standsovereenkomst, welke de moderni sering van wapens aan beide zijden van de wapenstllstandslinie verbiedt. Dit was nodig door de „flagrante wij ze, waarop de communisten sedert lang hun verplichtingen krachtens de wapen stilstandsovereenkomst negeren". Zoals gemeld, zal de Koreaanse mi litaire wapenstilstandscommissie heden te Pan Hoen Djon. bijeenkomen, op ver zoek van het opperbevel der V.N. Murray Snyder, van het ministerie van-Defensie, verklaarde op een pers conferentie, dat de moderne wapens, die uoar Zuid-Korea zullen worden gezon den, de verstoring van het evenwicht tussen de wapens die in Zuid- en in «oord-Korea gebruikt worden, ongedaan moeten maken. Het verschil bestond voornamelijk op het gebied van de vlieg tuigen, „Wij hebben moderne straalvliegtui gen in Japan, Okinawa en elders, welke onmiddellijk naar Zuid-Korea kunnen worden overgebracht". - in antwoord op vragen zei hij, dat er op dit ogenblik" geen atoomwapens naar Zuid-Korea worden gezonden. De modernisering betreft alleen de Amerikaanse strijdkrachten in Karea, Voor de Zuidkoreaanse strijdkrachten wordt enige modernisering nog overwo gen. De nieuwe vliegtuigen zijn in staat atoombommen te vervoeren. Het besluit was genomen na beraad met de andere landen, die nog troepen in Korea hebben. De Italiaanse kabinetsformateur Amin- tore Fanfani, heeft aan president Gron- chi meegedeeld, dat hij er niet in is ge slaagd een meerderheidscoalitie uit cen trumpartijen te vormen. Vandaag zou hij opnieuw een bezoek aan de president brengen, vermoedelijk om hem te verzoeken iemand anders een poging te laten doen om een einde te maken aan de zwaarste Italiaanse re geringscrisis sinds "de oorlog. hun deelneming aan het economische le ven van Indonesië langzaam maar ze ker onmogelijk te maken. Buitenlandse diplomaten vallen niet onder de voorstellen, maar alle andere buitenlanders wel. Als het parlement het wetsontwerp niet goedkeurt, kan de ex tra-parlementaire nationale raad van president Soekarno dat eventueel nog doen. de voorstellen, die Amerika aan de subcommissie voorlegt. Stassen repte in zijn voorstel niet van eventuele masima voor de strijd krachten van andere grote mogendhe den, zoalsEngeland, Frankrijk en communistisch China. Bij vorige ge- dachtenwisselingen over dit onderwerp zijn echter voor de Britse en Franse, strijdkrachten maxima van 750.000 voorgesteld. Een van de vraagstukken waarover de conferentie van gedachten heeft gewis seld, is of politiestrijdkrachten al of niet in de vermindering moeten worden begrepen. Moch heeft om een schorsing van enkele dagen gevraagd, omdat hli in het weekeinde in Parijs nodig is. Stas sen sprak de hoop uit, dat men van dinsdag af .elke werkdag kan vergade ren, zodat hli dé Amerikaanse voorstel len verder kan uiteenzetten. Men besloot, dat de volgende ver gadering a.s. dinsdag zal worden ge houden. (Van een onzer verslaggevers) Gistermiddag heeft een grote truck met oplegger een vergeefse poging gedaan om een verfrissende duik te nemen in het tcater van het Amsterdamse IJ. Bij de De liuyter- kade bemerkte de chauffeur vun de truck lot zijn grote schrik, dat de zware tvagen door de remmen schoot en regelrecht naar de waterkant sukkelde. Het gevaarte reed de ivallekant af en zou te water zijn gegaan als daar niet juist een flinke zolderschuit lag, die de oplegger op het kritieke ogenblik opving. De wagen bleef op de schuit hangen. Toen men er in slaagde het vaartuig voor verder afdrijven te behoeden, konden verdere onge lukken voorkomen worden. De foto loont de hachelijke situatie waarin de oplegger verkeerde Omdat geldboete* toch weinig ef fect blijken te sorteren, heeft de waarnemende kantonrechter te Apel- (Van onze correspondent) Vijf jaar met. af trek heeft.de offi cier van Justitie, mr. H. M. GeHnck, donderdag-voor de Leeuwarder recht bank geëist tegen de -moeder van een van de beide daders van de doodslag op Pieter Steegstr* te. Aisjtun, welke saak woensdar reeds voor de recht bank diende. Tegen een vair de daders werd zeven jaar gevangenisstraf en tegen de andere vijf jaar-geëist. De officier noemde de moeder de morele schuldige in. deze zo tragische zaak. Hij zei er zelfs aan te hebben gedacht tegen haar dezelfde straf te eisen als tegen haar zoon, -nj. zeven jaar. Hij had dit. niet gedaan omdat de zoon met zijn vriend het „beest achtige werk" had gedaan. Maar het begin van alles ligt bij het echtpaar D. en de daad zou zonder hen nooit zijn begaan. De 37-jarige Folkje D., ontkende heftig dat rij herhaaldelijk zou heb ben gezegd dat Pieter Steegstra gedood moest worden. Zij had alleen gezegd dat zij hem wel dood kon zien. Ver schillende getuigen Beten echter wel blijken dat de opzet van deze vrouw. moet rijn. gèweest de beide gedeelte lijk .ontoerekeningsvatbare jongeman nen tot hun afschuwelijke daad te bréngen. Ook *de vader was dit ten laste ge legd, maar tijdens de behandeling bleek wel dat de vrouw het voornaamste heeft gedaan. Daarom vroeg de officier van Justitie voor de vader vrijspraak.. Een wervelstorm heeft gisteravond het grootste -deel van de woonwijk van het; plaatsje Fargo in Noord-Dakota (V.S.) verwoest. Volgens de eerste be richten zijn er zeven doden en 75 ge wonden. I doorn, mr. H. JU Sypkens, drie auto mobilisten hechtenisstraffen opgelegd voor verkeersovertredingen. Het he- trof het op onjuiste wijze links af slaan en het inhalen bjj kruispunten. J. J. H. uit Soest en H. J. van W. uit Teuge werden veroordeeld tot drie dagen hechtenis en' voorwaar delijke intrekking van het rijbewijs voor de tijd van een jaar, met zes maanden proeftijd. G. D. uit Hoen- derloo kreeg eveneens drie dagen hechtenis doch zal bovendien zijn rijbevoegdheid onvoorwaardelijk voor dé tijd van een jaar zien in .getrokken, *Mr. Sypkëns is vah'ïiördeeï, dat er In Apeldoorn gewoonlijk veel te snel en te slordig wordt-gereden en dat hechtenisstraffen misschien een beter# preventieve werking hebben. De Bilt, vrijdag 10 uur: De koele luchtmassa's, die de laatste dagen West-Europa zijn binnengestroomd; hebben nu ongeveer de lijn Nantes- Neurenberg bereikt. Ten zuiden van deze lijn kwamen de afgelopen nacht op ver scheidene plaatsen in Frankrijk weer onweersbuien tot ontwikkeling. Voor de Noorse kust was vanmorgen een kleine depressie aangekomen, die in diepte toe nemend in de richting van het Skagerrak trekt. Samenhangend hiermede daalt de lucht druk in het gehele Noordzeegebied en komt het zwaartepunt van het hogedruk- gebied dat zich over de Britse eilanden naar het Noorden uitstrekt, nabij IJsland te liggen. De depressie heeft een kou front. dat over de Noordzee naar het zuiden komt en morgen, ons land zal be reiken. De bewolking gaat dar, toenemen, maar er wordt geen regen van betekenis verwacht. Tegelijkertijd gaat de tempe ratuur iets naar beneden en komt er wat wind, in hoofdzaak uit richtingen tussen noord en west. Tweka-Heinzelmann-Goldfish Strand- en Badkleding. Engelse suède jasjes voor dames. en. heren Falcota en Big-Ben regenkleding Suèdine damesjasjes, alle kleuren;/ 35 Scooter- en Bromfietskleding. Ferd. Bolstr. 48, Amsterdam, tel, 717162' Barteljorisstr, 20, Haarlem, tel. 13439 Zondag a.s. worden In Oost-Dultsland voor het eerst sedert zeven jaar verkie- zingen voor districts--en gemeenteraden'' gehouden. Dértien miljoen stemgerecb-'j tlgden kunnen hun stept uitbrengen voor de verkiezing van 250.000 kandidaten en plaatsvervangers,- ■- Er is dit jaar een wet uitgevaardigd;; waarbij het aantal te kiezen personen ongeveer verdubbeld is. De-kiesdistrict ten zijn verkleind tot maximaal 2500 kiezers. V' Volgens inlichtingen, uit westdijkèï bronnen zijn de plaatselijke verkiezin-" gen in 1954 en 1956 uitgesteld wegens? meningsverschillen over de manier-waar op gestemd zou moeten worden; Hét; thans te volgen stelsel Is dat van de eenheidslijst zónder oppositie. De KandLs daten zijn aangewezen 'door het natio- nale front, dat door - de communisten wordt beheerst. Alle personen boven de achttien jaar zljn stemgerechtigd.. De kandidaten moeten minstens 21-jaar oud zijn.- 'Président' Coly ls donderdag' xemburg aangekomen voor een rtsatale-" bezoek van twee dagen aan het groot-"- hertogdom. Het Is het eerste officiële bezoek van een Frans staatshoofd aan. Luxemburg sinds bijna ivijftig jaar. Van de zijde van de Sabena ver nemen wij, dat de diensten op alle lijnen, die met hefschroefvliegtui- gen worden gevlogen, zijn stilgelegd. De diensten tussen BrusselIssy Pa rijs, BrusselZeeuws Vlaanderen Rotterdam, tussen Brussel, Eindhoven, Duisburg, Dortmund en tussen Brus sel, Luik, Maastricht, Keulen en Bonn 'en terug zijn dus stopgezet. De bestuurders van de Sabenahefschroef- (Van onze correspondent) Het achtjarig meisje Sarah Surilatu uit het Ambonezenwoonoord in de Ca- rel Coenraadpolder (Gr.) is in de pol dersluis gevallen en verdronken, terwijl zij met haar kampklas onder toezicht van de onderwijzer een wandeling maak te. De onderwijzer sprong het kind on middellijk na, maar hij wist haar niet te redden. (Van onze Haagse redacteur) De dreigende staking in het Belgi sche bouwbedrijf is nu een feit gewor den. Vandaag is de staking algemeen ook op de terreinen van de Wereldten toonstelling te Brussel. „Een vervelende- geschiedenis", zei men ons op het bureau van de Neder landse- afdeling van de tentoonstelling aan het Lange Voorhout in Den Haag, ("•SP*" (■tv?.*»?* ;T>i. UJ ivrnifHrit.!' WïU-ÓÓl tKijHI Donderdagmorgen vond op „Bronbeek" bij Arnhem de overdracht plaats t an hel standbeeld tan kapitein-vlieger Engclbert van Bevervoorde, die in 1918 bij een vlieg ongeval bij Bandoeng om het leven kwam. Het standbeeld heeft jarenlang in Soerabaja gestaan. De foto toont enige oud-gedienden, die het monument bekijken. Het beeld werd overgedragen door com modore Wariena tan de Kon. Luchtmacht, tvaarbij een deputatie van de Luchtmacht en familieleden tegenwoordig ivoren. Commo- die op 37-jarige leeftijd omkwam, een grote stuwende kracht voor de Indische militaire luchtvaart. Verder spraken de commandant van Bronbeek, kolonel A. van Santen, en een neef van de kapitein-vlieger, mr, J. van dore Wartena noemde de kapitein-vliegerBevervoorde, waarna kransen gelegd toerden. maar voorlopig ziet men hier de situa tie nog niet al te somber in. Tweederden van het aantal arbeiders op de Neder landse afdeling Is Belgisch, de rest Ne derlands. De Nederlanders kunnen door werken maar men begrijpt dat door de ontstane moeilijkheden het werk toch wel ernstig stagneert. De Nederlanders hopen maar dat de conflicten spoedig zullen worden opge lost ook al dreigt dit de meest uitgebrei de staking te .worden, die ooit in het Bel gische bouwbedrijf is voorgekomen. In feite gaa-t het hier om de %veigering van alle vakorganisaties zich akkoord te ver klaren met de voorstellen van de werk gevers om aan de geschoolden een gro tere loonsverhoging toe te kennen dan aan de ongeschoolden. Het bouwbedrijf in België telt zestig percent geschoolde, 25 cent gespeciali seerde en. slechts 15 percent ongeschool de arbeidskrachten. Wat de opbouw van de Nederlandse in zending betreft deze had tot dusver een vlot verloop. Het Nederlandse vervoers wezen heeft plannen uitgewerkt om op de tentoonstelling een zo veelzijdig mo- vliegtuigen. hebben medegedeéld;?tlat de staking voor onbepaalde tijd geldt. De?passagiers die op 'de? eerste, dag van de steking werden gedupeerd, zijn zoveel mogelijk- per taxi of trein naar Brussel overgebracht, indien - zij althans verder dan dé Belgische hoofdstad zouden vliegen. De stakende vliegtuigbestmurders zijn hun actie begonnen, omdat zü niet akkoord konden gaan metde lange duur van de onderhandelingen over verbetering van de arbeidsvoor waarden. Volgens de Sabena waren de besprekingen om tot een akkoord te komen, reeds zeer vérgevorderd. Alleen op enkele onderdelen waren de partjjen. het nog niet met elkaar eens geworden. De staking omvat vijftien piloten. gelijk beeld van Nederland als trans portland te geven. In een hal met een totale óppervlakte van tweeduizend vierkante meter zal de bezoeker o.a. een indruk krijgen, van de betekenis van de Nederlandse scheep vaart en walvisvaart. De spoorwegen zullen evenmin ontbre ken en in een eigen inzending de nadruk leggen op hun betekenis ten aanzien van het vrachtvervoer van en naar de ha vens. Natuurlijk zal ook de K.L.M. verte genwoordigd zijn onder -meer met een deel van een cabine alsmede de motor van een Lockheed Electra. De Neder landse havens zullen het accent leggen op hun betekenis als in- en uitvalspoort van Europa. Het water van het grote bassin dat zich op het Nederlandse terrein bevindt zal door middel van een golfslag appa ratuur kunstmatig in beweging worden gebracht. De golven die een hoogte van ongeveer dertig centimeter zullen berei ken zullen een suggestieve illustratie vormen van wat de bezoeker in- de hal van het vervoerswezen te zien krijgt. Als de stakingsgolven nu maar niet lang aanhouden. c Naam: Straat: Woonplaats: wenst het dagblad Trouw tot en met 29 juni gratis te ontvangen en zich per l juli 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (f 7,90) Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30; Jtotti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1