romis- van regering oorlogsschepen tegen Prinses in Zwolle riet opende school gebrek aan werk êmËmËmm Vorst vernielde - 1 de oogsten (63 jaar) overleden Moeilijkheden rond Statuut van ruim 3 uur: geen besluit oemi verkiezingen in Djakarta* Staking van Franse zeelieden en Sabena ten einde Honderd gewonden bij treinongeluk Weeroverzicht Op. zandbak gelopen vlot zonder (Voor schippers kinderen 'mm mmê Vleeswarenfabriek geteisterd door brand Vluchtelingen naar Irak MAANDAG 24 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3720 „WE KONDEN MAAR ÉÊN PRINSES VERNOEMEN" PERSONEEL ONTSLAGEN «tlPImm WmkÊmÈWËM Weerbericht in mm v- - gratis tot 1 juli l957 Voorstel herhaald Steun voor Ned. theorie over A-griep gevraagd Italiaanse bergbeklimmers om liet leven gekomen Ongeval bij Hoogovens l§§ 'SSM ÉS Franse intellectuelen vragen Kadar gratie Besluit van Hoessein v Na ongeval overleden F Rotterdam: Witte de Wrthstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacfntendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Graverihage: Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot dinsdagavond: KOUD WEER Koud en overwegend zwaar bewolkt weer. met plaatse lijk regen, vooral in het zuidoosten en oosten van net land. Matige tijdelijk vrij krachtige wind tussen noord oost en noordwest. 25 juni zon op 4.23, onder 21.06; maan op 2.28, onder 18.34. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) Het rijkskabinet lg zaterdagmorgen van tien uur tot kwart over een bijeen geweest, zonder dat een beslissing kon worden genomen over de moeilijkhe den, die op de Ned.-Antillen gerezen zijn La-v. de toepassing van het Sta- tnut van het Koninkrijk. De Antilliaanse minister-president, de heer Jonckheer, heeft In een be toog van een uur geschetst, waarom de landsregering het ontslag van de wnd. procureur-generaal, dr. Van Binsber- gen,. goedkeurde. Volgens 'de-tót'dusver bekende' uitsla gen van de gemeenteraadsverkiezingen; die zaterdag in Djakarta zijn gehouden, heeft dé mohammedaanse Masjoemi de leiding, gevolgd, door de qommunis- ten. Tot nu-toe is de -uitslag van 1120 van de 1843 stembureaus, bekend. De cijfers zijnt:_ Masjoemi .105.147 stemmen: com munisten 85.169 stemmen; nationalisten (P.N.I.) 80.540, orthodoxe mohamme danen '65.227. Het Franse ministerie van Transport wezen heeft bekend gemaakt, dat een overeenkomst is bereikt'met de stakende zeelieden en dat het werk zal worden hervat. De juiste inhoud van de overeen komstig nog niet meegedeeld. Ook de staking van de piloten van de. helikopters dér Belgische luchtvaart maatschappij Sabena 'is afgelopen. De diensten zouden vandaag worden - hervat Het aantal arbeiders in de Luikse metaalindustrie, dat :het werk heeft neer gelegd, wordt thans op ongeveer - 50.C00 geschat Op het eindstation -Brisbane Zuid in Australië is. gisteren de sneltrein Syd ney—Brisbane tegen de buffers gereden, doordat de remmen weigerden. Er werden- zeker 100 personen gewond. 56 moesten naar een ziekenhuis worden: yeryoerd.i 40 van ben konden na be-; iiandeld t$ zijn;naar. huis terugkeren. De gewonden waren allen passagiers.- In totaai zaten er 400 personen in de; trela. - - Dp bestuurder Michael Keane uit Bris-; bane; vertelde: „De remm.en weigerden; toen iwë nog anderhalve kilometer van het station waren, maar het lukte om dè snelheid terug te brengen van 60 km per uiir -tot. 30 km - per uur. De buffers hebben ons gered". Toen "i de bestuurder merkte, dat er iets .mis was, liet hij de klaxon van de locomotief .loeien. Dit is een tékén.v.oor de bemanning.van.de trein, om de nood- - remmen in werking .te stellen. .Terwijl de trein- het', station binnenreed hing de bestuurder uit .zijn - cabine, .om „de honderdenmensen op de perrons met arangezwaai te -beduiden, wat er-aan de hand .was. Toen de .wachtenden zich realiseerden dat een botsing onvermijdelijk, was, be gonnen zij te gillen en schreeuwen van angst enzochten zij eengoed heenko men, De twee voorste wagens -schoven tegen elkaar op. De passagiers werden door de schok van hun-zitplaatsenge worpen, Dé trein kwam in een wolk van stof; tot stilstand. Overal; in* het rond vlogen glassplinters. De "trein stond uit eindelijk stil zes meter voor het eina van* het perron. Aan het eind van het perron was een diepte van elf meter. Beneden lag de Melbourne Street. De heer Van Binsbergen had gewei gerd het bevel van de Antilliaanse mi nister van Justitie, mr. Van der Meer, tot uitzetting van de journalist A. de Wit te tekenen. De Antilliaanse minister-president zei dat het een slag in het gezicht van de landsregering zou zijn, wanneer het rijkskabinet dr. Van Binsbergen alsnog tot procureur-generaal zou benoemen. De heer Van Binsbergen had vol gens de heer Jonckheér in het verleden steeds geweigerd om zich voor die func tie aan de Ned.-Antillen te verbinden. Hij werd dan ook door de landsrege ring nimmer anders gezien als een ad vocaat-generaal, een landsdienaar, die slechts de orders van de'minister van Justitie had uit te voeren. Bovendien staat de landsregering op het standpunt, dat het in strijd is met de autonomie, die krachtens/het Sta tuut aan de Ned,.-Antillen wordt ver- 'leencl; w,anneer: <je procureur-géneraal dergelijke Jnterne." aangelegenheden, als:de uitzè®hg van een journalist, als een'kóninkrijksaangèlègénheid be handelt. De heer Jonckheer schijnt enige maanden geleden namens de lands regering .een compromisvoorstel te hebben gedaan om uit dè moeilijk heden te raken. Dat voorstel moet hij zaterdag'in de zitting van bêt rijks- kabinet; hebben herhaald nl. intrek king yaa het bevel tót uitzetting van 'de 'journalist A. de Wit door de mi nister Van 'der Meer, enerzijds en de benoeming door de Kroon, van een ander tót procureur-generaal in de plaats vandr. Van Binsbergen. Tegen, dit voorstel'werden tot dus ver ernstige bezwaren ingebracht door de minister-president dc. Drees en door de vice-premier, rnr. Struycken, welke laatste bijzonder op de hoogte is van de toestand op de Ned.-Antil len, daar hü geruime tijd gouverneur van de "Antillen was. Wij. hebben de indruk dat-van An tilliaanse kant gehoopt wordt dat dr. Van Binsbergen, daartoe al of niet door Den Haag geadviseerd, zal me dedelen dat hjj voor de benoeming van procureur-generaal ..van de Ned.- Antillen niet in aanmerking wenst tej komen. De heer Jonckheer zal van avond naar de Ver. Staten vertrekken en hoopt half juli in Nederland terug te.keren. Oud en jong waren onmiddellijk goede maatjes op het wereldtweelingencongrcs, dat zaterdag in Eindhoven is begonnen. Men ziet hier de oudste deelneemsters, de 73-jarige zusters Ans (links) en Els Petsch, met op haar arm de jongste, de zesjarige zusjes Marie (links) en Claudi Stejjens. Zowel de oudsten als de jongsten kwamen uit Keulen. De Wereldgeeondheiidsoriganflsatde heeft haar 52 influoraza-centra in de hele hele wereld verzocht, te helpen de theorie van prof. dr. J. Mulder uit Leiden te bewijzen dat mensen op leeftijd die in fluenza kregen tijdens de grote epidemie van 1389, thans in de regoi immuun zijn tegen het nieuwe Aziatische influenza- virus. Als de theorie juist blijkt te zijn,- zou zij de mening van virus-specialisten be vestigen, dat mutaties van het influenza- virus zich herhalen in cycli van 50 of 60 jaar! DE BILT, maandag 10 uur. In de algemene luchtbeweging kwam gedurende het weekeinde boven Europa en de aangrenzende zeegebieden vrijwel geen verandering. Nieuwe storingen trek ken van Spanje naar Frankrijk en het Alpengebied. Deze gingen opnieuw ver gezeld van zware regens. Maandagmorgen meldden verschillende stations in Zuid en Midden-Frankrijk 30 tot 40 mm. Ook in Zwitserland vielen weer zeer grote hoeveelheden. Door opstuwing van de zeer warme lucht tegen de zuidhellingen van de Alpen viel in Locarno in 24. uur tïjds bijna 130 mm. En maandagmorgen was aan de regen val nog geen einde gekomen. In Italië kwamen zondag zeer hoge maximum temperaturen voor. Foggio meldde met 40 graden de hoogste temperatuur. Boven West-Europa hieid de aanvoer van koude polaire lucht rond een depressiegebied boven Scandinavië aan. Over ons land trok in de nacht van zondag op maandag een zwakke rug van hoge luchtdruk. Tijdens windstilte en langdurige opklaringen daalde de tempe ratuur daarbij tot voor de tijd van het jaar zeer lage waarden. De laagste tem. peratuur op normale waarnemingshoogte werd gemeld door Witteveen en bedroeg 1 graad. In de nachtvorstgevoellge ge bieden in het noordoosten van het land is op verschillende plaatsen zo zware nachtvorst voorgekomen dat schade aan de aardappelgewassen is toegebracht. Het storingsgèbied boven Frankrijk trekt verder in noordoostelijke richting en zal waarschijnlijk vooral in het zuid oosten van ons land ook regen Veroor zaken. De aanvoer van koude lucht houdt de eerste paar dagen aan bij winden in de noordhoek. Drie Italiaanse bergbeklimmers waar onder een meisje van achttien jaar, zijn bij de beklimming van de 2.410 meter hoge Noorditaliaanse berg Grig- na om het leven gekomen, terwijl een vierde werd gewond. Een ongeval bij de cokesoven van de, hoogovens te Velsen heeft het leven gekost van de 60-jarige arbei der K. Klok uit Alkmaar. Het slachtoffer, in dienst van de .Havenstichting Zaandam, is zaterdag morgen door onbekende oorzaak be kneld geraakt tussen een deurafneenv- machine en een betonnen pilaar. DE „Sibajak" van de Kon. Rott. Lloyd, die op weg is naar Rotter dam, heeft zaterdag een konvooi Russische oorlogsschepen de weg versperd. Het 12.342 ton metende Nederlandse schip is nl. in het Suez- kanaal, ,95 mijl tèn noorden van Snez, op een zandbankvastgelopen. Eerst 's avonds, toen sleepboten er in slaagden het Nederlandse zee- kasteel vlot te- trekken, konden de Russen <en vele anderen) hun reis vervolgen. .De gezagvoerder van de „Sibajak", ka pitein J. Roos uit Wassenaar, seinde gistermorgen aan zijn maatschappij, dat een duiker heeft geconstateerd, dat zijn schipgeen schade van be tekenis had "opgelopen. Het schip heeft zijn reis naar Port Said nor- maal kunnen-- volbrengen en' is om kwart-voor twee in de nacht van zaterdag op zondag uit. Port Said - 'naar Rotterdam vertrokken. Daar de „Sibajak'' vrijdag reeds 21 uur in Port Said had moeten wach ten alvorens het Suezkanaal te kun nen invaren, zal'het nu waarschijn lijk pas In de nacht van I op 2 juli in Rotterdam aankomen. Ook de „Willem Ruys", die van Ne derland, naar Indonesië - ondenyeg is. - heéft-'hét Suëzkanaai;..met .-grote j vertraging gepasseerd!"'. Het. dééd- over dè vaart door het kanaal 26 uur in plaats'vain de' normale twaalf uur..- Ook een zuidwaarts door het kanaal varend konvooi Russische oorlogs schepen werd opgehouden dóór een gestrand schip, nl. het 6401 ton me tende Turkse tankschip „Semira". De „Sibajak" zou het derde schip zijn, dat de laatste paar. dagen in het kanaal aan de grond gelopen is. Ten gevolge van een ontploffing in het pompstation van het waterleidingbedrijf te Druten is de streek rondom Druten in het Land van Maas en Waal, Vanaf vrijdagavond halfelf tot zaterdagmorgen halfacht van leidingwater, verstoken geweest. Verrooedèlijk doordat de druk te boog was opgelopen, ontplofte een ketel 'in het pompstation, waarbij gebouw en pompen grote schade kregen. HK. H. prinses Margriet heeft za terdagmiddag in de Westerlaan te Zwolle de „Prinses Mhrgrietschool" geopend. Deze school, die nitgaat van het Schoolfonds voor schipperskinde ren van de Ned. Hervormde Kerk, is ondergebracht in een vleugel van de Marnixschool. De Prinses, die hiermee haar vier de officiële daad verrichte, opende de school met een. zilveren sleu tel, die haar op een kussentje met linten In de Zwolse kleuren (blauw- wit) werd aangeboden. Tevoren brachtprinses Margriet een bezoek aan het drijvende, on langs verbouwde internaat aan de Turfmarkt, dat ook naar haar ge noemd is. Om ongeveer halfdrie arriveerde prinses Margriet, die vergezeld was door jonkvr.. C. E. B. Röell, hofdame van H. M. de Koningin, bij de Schoen- kuipenbrugwaar zij begroet werd door de heer C. H. W. Smit, voor zitter van het Schoolfonds voor schip perskinderen van de Ned. Herv. Kerk, de heer G. de Jong, directeur van het schoolfonds, ds. H. A. Koolhaas, voor zitter van de Gen. Synode van de Ned. Herv. Kerk, ir. J. B. G. M. rid der de van der Scheuren, commissa ris der koningin in Overijsel en jhr. mr. G. A. Strick van Linschoten, bur gemeester van Zwolle. De achtja rige Margriet Borst bood de prinses een ruiker rose theerozen aan, waar na het Wilhelmus weerklonk. Kort daarna vertrok een kleine op tocht, die geopend werd door de drum band „Jubal" van het CJMV. Leer lingen van de school voerden vlaggen en vaandels mee. De stoet werd be sloten door het muziekkorps „David" en een groep ouders en oud-leerlin gen. De heer Smit, voorzitter van het schoolfonds begeleidde prinses Mar griet naar het interrfaat om dit te bezichtigen. Na'de rondgang door het schip was er een korte samenkomst in de kinderspeelzaal. Om drie uur begaf de Prinses zich naar de nieuwe school. Vooral bilde school stonden de toeschouwers rijen dik. Tussen een haag 'van kinderen met oranje en ropd^wit-blauwe, vlaggetjes begaf de .Prinses zjcjkiiaar dè school deuren, waar zi) .'werff begroet door de heer J. J. van deWaarde, voor zitter van hét C.V.O.-ZwoIle. „We hebben reeds veel scholen in Zwolle raèt aan het "vorstenhuis verwante namen," zei deze. „Er is echter maar één prinses, wier naam aan deze school voor schipperskinde ren vérbonden kaïi worden; nl. het petekind van koopvaardij en Ko- ninkl-ijke Marine. De achtjarige Frits Michel bood de Prinses de sleutel aan, waarna zij het gebouw voor. geopendverklaarde. Het hoofd van de school, de heer G. J. Deel begeleidde de Prinses door dezeven lokalen van de school, waar de leerlingen voor de eerste - keer les ontvingen. De kinderen Van de eerste klas wisten een gulle glimlach op het gezicht van de veertienjarige prinses te toveren. Zij schreven ijve rig en durfden bijna niet op te kijken. 4 "V, iv-K V-V v Ongeveer 35.000 personen zijn wagens de overstromingen in het deltagebied van de Italiaanse rivier de Po geëvacueerd. Op de foto: een vrouw gaat via een ladder haar huisbinnen om nog enkele bezittingen te bergen.'. DeBetuwse en Limburgse fruitvei lingen zien zich genoodzaakt personeel ;q ontslaan wegens gebrek aan werk. Oe gevolgen van de strenge nachtvor- iten zijn in die streken nl. ernstiger lan men verwachtte. Het Is gebleken, dat de perenoogst ongeveer'30 procent en de appelenoogst 50 procent van de normale zullen bedragen. De frnitboeren spreken reeds van Zondagmorgen heelt een felle brend gewoed in de N.V. Vleeswarenfabriek BakhuisOtba te Olst. Het vuur greep snel om zich heen en tastte een groot deel van de fabriek agn. De brand ontstond op de bovenste verdieping waar het vuur gretig voed sel vond in grondstoffen, zodat de ver dieping spoedig een vlammenzee was. De op deze verdieping gelegen afde lingen gingen geheel verloren. De koel kelders liepen veel waterschade op, zodat de schade gisteren nog niet kon worden overzien. Het bedrijf zal echter kunnen blijven doordraaien, daar de werkruimten intact bléven. Om te voorkomen, dat nieuwe vuur haarden ontstaan, zou de brandweer van Olst de gehele nacht op het terrein van de brand aanwezig blijven. Het bedrijf is verzekerd. Door te kort liggend mortiervuur zijn bij oefeningen in de Amerikaanse staat Oklahoma vier soldaten gedood en 20 ernstig gewond. een „rampjaar"; de fruitveilingen zien hon werk aanzienlijk verminderd bij zulke kleine oogsten. Het ontslagen personeel zal ge deeltelijk op wachtgeld worden ge steld en gedeeltelijk worden onder gebracht bij bevriende bedrijven en instellingen. Dit Is o.a. reeds gebeurd bij de midden-Betuwse veiling te Zetten-Andelst. In Zeeland heeft de fruitoogst weinig schade geleden tengevolge van vorst. In veilingkringen rond Tiel ver wacht men 25 30^ procent van de aanvoer van het vorig jaar, in de Overbetuwe verwacht men nog minder. Men verwacht ook niet dat, ondanks de kleine oogst, de prijzen zullen op lopen, omdat de fruitgebieden in Italië (men verwacht grote aanvoeren uit dat land) geen schade geleden hebben. De fruittelers zitten dan ook in de zorgen: bü velen zijn of komen de voorlopige aansagen- voor 1957 reeds binnen. Deze zijn opgelegd naar de inkomsten van het vorige jaar. Indien de inkomsten dit jaar sterk dalen, wordt'de betaling bijzonder moeilijk, te meer daar zij ook nog de definitieve aanslag van 1956 zullen moeten afwik kelen. Verscheidene fruittelers heb ben dan ook reeds verzoekschriften ingediend om de voorlopige aanslagen te verminderen en hebben gevréagd om uitstel van betaling. Ook voor andere bedrijven brengt deze situatie nadelen mee. De spuit bedrijven hebben belangrijk minder werk, daar men alleen het allernood zakelijkste laat doen. Ook zal b.v. de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, di« aan de vellingen geleverd wordt, be langrijk minder zijn. Prinses Margriet kreeg een ruiker thee rozen van Margriet Borst. Een van de beroemdste, en meest on derscheiden sleepbootkapiteins van de wereld, Teunis Vet, Is gisteren op 63- jarige leeftijd, te Maassluis overleden, jjuist nadat evén tevoren het vlaggeschip van L. Smit en Co's Internationale sleep dienst,- de -„Zwarte Zee", waarop hy bjjna 24 Jaar lang'kapitein was geweest, weer van een lange reis in de haven van Maassluis was teruggekeerd. -Teun Vet"was reeds*enige.tijd ernstig ziek, daarom is- zijn gouden jufoileum indertijd niet in het openbaar gevierd en- werd -hem op zijn ziekbed de -gouden medaille van de rederij voor een halve eeuw-trouwe diénst uitgereikt. Merkwaardig is de loopbaan van deze man geweest. Hij begon als dekjongen op de havensleepboot „Daisy", maar was sinds 1933 gezagvoerder op de „Zwarte Zee", met welke boothet vlaggeschip vanL. Smit .en Co. hij de gehele wereldoorlog in dienst van de geallieer den heeft gevaren -en in die jaren 52 getorpedeerde of op mijnen gelopen geal lieerde schepen veilig binnen heeft ge bracht, tezamén ongeveer 250.000 brt. aan scheëpsruimte. De sensationele activiteiten van de „Zwarte Zee" tijdens de oorlog onder zijn commando zijn bijna legendarisch. In een simpel zakboekje had Vet alles'uit die tijd bijgehouden. Heel eenvoudig was daarin het relaas'over de „Antinous". Vet was in september 1942 op weg van Bermuda naar dat schip, dat door een torpedo was getroffen. Juist had hij het getroffen schip op sleeptouw genomen, ■toen hij twee torpedo's op zich af zag Vooraanstaande communistische intel lectuelen hebben zondag samen met Franse schrijvers premier Kadar van Hongarije verzocht het leven van de Hon gaarse schrijvers Joszef Cali en Cyula Obersovszky, die ter dood zijn veroor deeld. te sparen. De communistische schilder Pablo Pi casso, de communistische dichter Louis Aragon en de personalistische denker Denis de Rougement. voorzitter van het congres voor culturele vrijheid, behoren tot degenen die telegrammen, aan Kadar hebben gezonden. Het verzoekschrift van de schrijvers is o.m. ondertekend door Frangois Mauriac. Jean-Paul Sartre en Louis Massignon. komen. De ene ging rakelingslangs de- „Zwarte Zee" heen, de andere 'trof.' opr. nieuw de „Antinous"! Dat schip was'nu" kennelijk verloren en ijlings móést dé* kabel gekapt worden.. Opeens'Werd,;öók;! de periscoop van. een-: onderzeeër'zichG.; baar. Bedenkend, dat de aanval'nog .altijd*^ de beste verdediging ..is,, commandeerde; .Teun Vet „Volle kracht vóoruiU'; stevende linea recta op de onderzeeër af. liet diep- febommen afwerpen en.".yï,;'heeft.r;Tde onderzeeër -nooit 'meer. teruggezien. In datzelfdezakboekje heeft hij éen simpel Nederlands rijmpje, geschreven",! dat hem geheel en al typeerde: Wie. zijn; plicht met bljj gezicht en lost verricht, valt alles licht.. '^'''^«Si- Kapitein Vet was o.a. Ridder in de' Orde van Oranje Nassau,.drager, van -de Gout den' De RuytermedaUle en wérd door Ko ning George VI van Engeland onderschei- den met het Distinguished-Servlce^Cross en een Mention in Despatches. HQ' .wak. ook geëerd met het oórlogskruis I940~'45 met drie gespen cn de speciale vermel ding: Normandië 1944. Wereldbekend zijn ook geworden, zijn beide reizen met het Singaporedok; De" tweede keer bracht hij het als wraic in Engeland terug. Een hooggeplaatst diplomatiek 'fimciió-! naris heeft gisteren tegenover Ü.P. ver klaard dat de Palestijnse vluchtelingen die momenteel in Jordanië wonen;;!ver-' plaatst zullen worden naar gebieden in Irak, waar geen dorpen zijn. Koning Hoessein heeft tegenover een functiona ris van het Amerikaanse ministerie .van Buitenlandse Zaken, die hem donderdag-' avond in Amman een bezoek bracht, verklaard, dat hij de vluchtelingenkam pen in de grensgebieden niet alléén 'be schouwt als een broedplaats voor; het communisme, maar tevens als een brug- gehoofd voor Russische (communistische) overheersing van het gehele Midden- Oosten.. De heer L. Groenhof, die met zijn bromfiets in botsing kwam met een motorrijder in de Pekelderstraat te Stadskanaal! is :in het academisch zie kenhuis te Groningen overleden. --b Naam: Straat: Woonplaats: s a a a 4 wenst het dagblad Trouw tot en met 29 juni gratis te ontvangen en zich per 1 juli 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (i 7 *90) Doorhalen wat niet gewenst wordt* U wordt verzocht deze bon toe te zenden-aan: Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30: Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1