Met flinke meerderheid mg voor verklaring van NW Twee leiders „op transport W aterstol'bom niet 95 minder -actieve uits IITWISSEFING RM3IO T.V. MET MOSKOU Ei! met televisie BELASTINGVOORSTELLEN GOEDGEKEURD E1 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3721 Von Sdhiieffen onttroond Vrouw overleed bij de tandarts Geen bezwaar te^en Arabië dreigt Syrië met breuk Weer o verzicht regeling van dé samenwerking Zware BèscKïëtm^ van Quemoy- Programma duurt van Den Haag Belgische stakingen breiden zich uit tot Leiden „Stony Point" nog altijd bij Falmoüth DINSDAG 25 JUNI 1957 Weerbericht vy Vele Fransen in Alü.;erië gesneuveld Toestand Po-deltay v.,„stéitiöïiair'7., Verenigde Staten stellen voor Zoli .blijft aan v_y MOEILIJKHEDEN IN POLEN BON gratis tot 1 juli 195T Trekken onder narcose Tegenstanders Importbeperkhïg K.A.B. (Van onze radioredacteur) 'EN Londense dubbeldeks bus rijdt deze week heen en weer van Den Haag naar Leiden om mensen naar de evenementen van de „Cambridge-week" in de sleu telstad te brengen, roaar ook om ze onderweg iets te laten zien, te levisie namelijk. Andere toepassing Rotterdam: Witte de Withstraat 30— Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Ktaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 1I570C 's-G ravciéiage: Huygensplein 1 Telef. 183467 i3 1.1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendicnst 18.30-19.30 u. Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 een'. "Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Verwachting: geldig tot" woensdagavond: MEER ZON Koude nacht met opklaringen en hier en daar een bui. Morgen zonnige perioden en op de meeste plaat-: sen droog. Weinig wind. Overdag hogere tempera turen. 26 juni zon op 4.23, onder 21.06; maan op 3.14, onder 19.36. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) /"A NLANGS is een opmerkelijk boek verschenen, geschreven door de Treiburgse hoogleraar G. Bitter en ge titeld „Der Schlieffenplan; Kritik eines Mythos." Dit boek is gebaseerd op gegevens uit de Duitse Rijksarchie ven van vóór de eerste wereldoorlog en toont aan dat de Duitse defensiepo litiek van voor 1914 gebaseerd is ge weest op een fictie, een mythe, het z.g. plan-Schiieffen. Het is niet de eerste maal in de geschiedenis dat het lot van volkeren berust heeft op vergissingen of misgrepen. Thans leven we opnieuw in een tijd waarbij misvattingen op het «tuk van strategische concepties, fata le gevolgen kunnen hebben. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegeit zich zacht!- Wie was von Schlieffen? Graaf von Schlieffen leefde van 1833-1913 en klom in het Eerste Duitse Rijk op tot de hoogste sport van de militaire ladder: hij werd Chef van de Duitse Generale Staf en trad in 1905 af. Als zodanig zag hij zich voor het politieke probleem gesteld, dat Duitsland er rekening me de moest houden, dat het in geval van oorlog op twee fronten zou moeten vechten, Rusland in het oosten en Frankrijk in het westen. Duitland zou zich daarbij strategisch bevinden op de z.g, positie op de binnenlijnen. Deze positie heeft zekere voordelen, mits haar beginselen juist worden toegepast en mits de tegenpartij zondigt tegen de beginselen van haar positie op de buitenlijnen. Bij de binnenlijnenposi- tie kunnen nl. de strijdkrachten strate gisch verenigd 2ijn en daardoor met overmacht achtereenvolgens de ge seheiden delen van de tegenpartij ver slaan. Doch daarmede is men er nog niet om de oorlog te'winnen. Volstaat men met de gescheiden tegenstanders ach tereenvólgens een tactische nederlaag toe té brengen waarvan zij zich kun nen herstellen en daarna opnieuw be ginnen, dan komt er geen einde aan dit spel van heen en weer rennen van het ene naar het andere front en wordt het-einde toch dat veie honden der ha- ze dood zijn. VrERSLAAN is derhalve niet ge- 'V' hoeg, vernietigen, -totaal uit schakelen is de conditio sine qua non vóór geslaagde operaties op'èe binnen lijnen. Von Schlieffen onderkende: hel der en klaar dit- beginsel en daarin schuilt zijn grote strategische verdien ste, hoe Ritter hem ook moge bekriti seren. Naar dit beginsel ontwierp hij het plan-Schiieffen, Hij werd daarvoor geïnspireerd door .de bekende slag uit de grijze oudheid, de slag bij Cannae, gestreden op 2 -aug. 216 v. Chr. tussen de Carthaagse legerscharen onder-de beroemde veldheer Hannibal, en de Romeinse legioenen onder Varro. Door een z.g. dubbele omvatting ver nietigde Hannibal met'zijn 50.009 man de op het slagveld opgestelde 69.000 Romeinen. Met dit Cannae voor ogen heeft von Schlieffen een boek geschreven, *dat de titel draagt „Cannae". Daarin brengt hij de Cannae-beginselen op de loen- malige Duitse strategie over. Niet ont kend kan wórden, dat de Duitse legers daarmede èn in de Eerste èn in de Tweede Wereldoorlog spectaculaire overwinningen hebben behaald. Wij herinneren aan een Tannenbcrg tij dens de eerste wereldoorlog waar de Russische overmacht onder Samsonof door de combinatie Hindcnburg-Luden- dorff werd vernietigd en aan de zware Russische nederlagen In 1941 en 1942, alle „Cannae's". Dat het Duitse strafe- v gische beginsel ook gezond was, Is wel bewezen door het feit, dat Amerika en Engeland het hebben nagevolgd met even groot succes na de doorbraak in •Normandië en bij de dubbele omvat ting van'het Ruhrgebied in het voor jaar 1945. Ritter "moge dan In zijn boek von Schlieffen ervan beschuldigen dat hij „bezeten" was van de Cannae-ge- dachte, doch dat is een misplaatst ver wijt W AT hem wel verweten kan worden is dat hij een overigens gezond strategisch plan met te weinig midde len ten uitvoer 'heeft willen leggen. Daarmede komen wij op het eigenlij ke pian-Schlieffen. Dit beoogde door een reusachtige tangbeweging (via een opmars door., Nederland en België, later gewijzigd door België alleen) het Franse leger in Oost- en Noordoost-Frankrijk verza meld, te omvatten en tegen de Zwitser se grens te vernietigen. Week het over; die grens uit, zoals generaal Bourbaki in 1870, dan stond dit ook gelijk met vernietiging. Deze operatie zou in 6 weken moeten zijn afgelopen, waarop Duitsland de handen in" het westen vrij zou hebben gekregen om daarna Rus land te vernietigen en zo in een korte, tijd de oorlog te winnen. Politiek en strategisch een .harmo nisch plan, dat echter ter uitvoering een minimale sterkte vroeg. Die sterk te was echter naar het oordeel van Ritter - niet aanwezig. Dit was von Schlieffen's grootste fout en maakte zijn plan tot een „Mythos". In militaire kringen wordt thans meermalen gevreesd dat de NAVO- Plannea overeenkomst gaan vertonen met het Schlieffenplan: zij zijn goed en gezond doch zijn voor de uitvoering te zwak. Moge daarom bij de in gang zijn de studie van nieuwe NAVO-plannen de mythe van het - Schlieffenplan een waarschuwing voor de westerse stratc- •£fw en politici zijn! Bourgès-Maunoury won votum van vertrouwen t-/ Een afdeling Franse artillerie is, naar eerst thans bekend wordt, vrijdag jl. tussen Aumalc cn Boe Saada, in Zuld- Algerië in een hinderlaag gevallen. Zes tien militairen- sneuvelden, twee ande ren worden vermist. Naar verluidt zijn dertien militairen omgekomen toen hun afdeling maandag dicht bij Bougie in een hinderlaag viel. Bij gevechten ten Zuidwesten van Sidi Aich zijn maandagoehenc! 24 opstan delingen gesneuveld. Twee rebellen wer den door de Franse ordetroepen gevan gen genoemen. Gisteren is in het westen van Algerië een Mohammedaans stamhoofd met vrouw en zoon en hun chauffeur gedood toen nationalistische rebellen eerst hun auto onder machinegeweervuur namen cn deze vervolgens in brand staken. De Mohammedaanse notabele, Caid Algoubi Abdallah. had verscheidene dreigbrieven van het Algerijnse Bevrij dingsfront ontvangen, omdat hij niet sa menwerkte" met de rebellen. De Franse premier, Bourgès-Maunoury, heeft gisteren zyn eerste belangrijke parlementaire overwinning behaald. Hij-won een-flinke meerderheid (251 tegen 210 stemmen) voor zyn voorstellen tot verhoging van de belastingen, die ten doel hebben de franc te redden en de oorlog in Algerye te bekostigen. Hij won dank zy de stemmen van onafiiankelykcn en volks- rcpublickeinen. Premier Bourgès-Maunoury had de vertrouwenskwestie gekoppeld aan de belasting- en bezuinigingsvoorstellen der regering. De belastingwet gaat -hu naar de raad van de Republiek, de Eerste Kamer van het Franse parlement, waar weinig moeilijkheden worden verwacht. (Van onze correspondent) Op last van de officier van Justitie te Amsterdam is het stoffelijk overschot van de 28-jarige mevrouw G. C.D. uil Veldhuizen, moeder van twee kinderen, in het Wilhelminagasthuls te Amster dam in beslag genomen. De vrouw was in een Evipan-instituut om het leven gekomen. Zij was met een Evipan-vertegen- woord.'ger uit Nieuwe Niedorp, J. K.. naar Amsterdam gereisd om haar tan den en kiezen te laten trekken onder narcose. Omstreeks één uur 's middags werd zij behandeld. Toen.zij omstreeks half zeven nog steeds niet to-t bewustzijn was gekomen, constateerde de tandarts, dat de vrouw was overleden. Daarna keert zij voor de tweede le zing terug naar de Nationale Vergade ring. hetgeen waarschijnlijk tegen het einde van deze week het geval zal zijn, alvorens zij rijp is voor afkondiging in het .Journal Off-iciel, het Franse staats blad. De meeste stemmen tegen werden ge leverd door de communisten. Andere te genstanders van de regering waren de Poujadisten (uiterste rechtervleugel) en de volgelingen van "ex-premier Mendès- France, die betrekkelijk weinig zetels in de Raad van de Republiek hebben. Het wetsontwerp voorziet in- nieuwe belastingen op benzine waardoor de prijs van motorbrandstof tol globaal onge veer 0.90 per liter zal stijgen en de hoogste in Europa zal worden, Sowjet Rusland buiten beschouwing gelaten. Voorts worden 'o.a. de post en tele foontarieven verhoogd en worden nieuwe belastingen op de aankoop van weelde en half-weeldeartikelen en een nieuwe vennootschapsbelasting ingevoerd De wet zal in de rest van 1957 een aanvullend bedrag van 170miljard francs opbrengenen ongeveer 300 miljard in 1953. Het wetsontwerp -machtigt voorts tót een drastische importbeperking om de regering in! staat te 'stellen Frankrijk's deviezenpositie .weer in evenwicht te brengen, bevat maatregelen om het spa ren aan te moedigen, teneinde te grote koopkracht af te romen en geeft de re gering de bevoegdheid nieuwe loonmaat regelen en een nieuw huurcontrolesys- teem vast te stellen in verband niet de index van de kosten van levensonder houd. Saoedi-Arabië heeft in" een nota ge dreigd de betrekkingen met Syrië af te breken, als dit land geen einde maakt aan zijn aanvallen op koning Saoed. Dit is in Damascus bekendge maakt. "Het te Damascus verschijnende pro- Egyptische dagblad Alrai Alaam heeft gisteren verklaard, dat een voormalige Egyptische minister van Buitenlandse Zaken en 10 legerofficieren te Cairo ge arresteerd zijn op de beschuldiging van een samenzweringN tegen het leven' van president Nasser. De Egyptische ambassade heeft op dit bericht geen commentaar willen leveren. Het blad schreef verder, dat de be klaagden erkend "hadden, dat Saoedisch Arabië achter de samenzwering zat. DE BILT, dinsdag 10 uur. Maandagmiddag naderde vanuit België een regenzone het zuiden van het land. Deze breidde zich daarna over het zuid oosten en oosten uit. Elders vielen uit een zwaarbewolkte lucht buien, waarvan som mige met hagel en onweer gepaard gin gen. De regenzone hangt samen met een depressie die-over Midden-Duitsland naar Polen onderweg is. Aan de achterzijde blijft met noordwestelijke wind koude en onstabiele lucht van.de Noordzee binnen stromen. Op de Oceaan komt ten noord westen van de Azoren een diépe depres sie tot ontwikkeling, die aan de voorzijde warmere lucht naar de, Britse eilanden stuurt: Dit heeft tot gevolg, dat boven West-Europa de barometers langzaam gaan stijgen en zonniger weer" in 'zicht is. Een storing dié de Golf van Biscaye na dert vertoont op dit ogenblik,niet veel activiteit en het is waarschijnlijk, dat deze het weer in Europa niet* zal verstoren. Morgen mogen dan ook zonnige perioden verwacht worden, die afgewisseld wórden door enkele buien. De temperaturen' zul len daarbij een geringe stijging vertonen. De Britse premier Harold Macmiilaii had voor deze rit (foto boten) wel een bijzonder nederig treintje uitgezochtDat had overigens niets met de bestedings beperking in Engeland te maken. Het gebeurde 'tijdens een bezoek van de. premier unn een feest van de conservatieve partij te Bromley in het graafschap Kent. -K- De sjah van Perzië foto hiernaast) had al evenmin een alledaags vervoermiddel in - gebruik. Een scheepskraan bracht hem.: tijdens een bezoek aan de Amerikaanse Zesde Vloot in de Middellandse Zee, vattj de oorlogsbodem .Kennedy naar het" vlieg-)., dekschip Forreslal. De Perzische "vdrstifhj vond het maar griezelig en hield zich:). goed rast. Maar in .elk geval teas hg') ditmaal, meer dan Macinillan.onbetudst-, baar „ihhooglieid gezéten".. V -"'.«jrW*-, '(Van een onzer verslaggevers) HET verbondsbestuur van het*CNV heeft gisteravond in een commu niqué medegedeeld met waardering kennis te hebben genomen van de ver klaring dat het NW geen beletsel kan en wil vormen voor een herstel van de samenwerking tussen de bonafide vak centralen. In 1954, bestreed.het CNV het naar zijn mening ten onrechte tegen dit verbond gerichte deel van de NVV- motivering voor de verbreking van de gereglementeerde samenwerking in de raad van vakcentralen. Het bleef- echter steeds tot samenwerking tussen de drie vakcentralen bereid Overigens stelt het in Verbond hier mee vast dat de samenwerking tussen de drie vakcentralen in belangrijke aangelegenheden steeds heeft plaatsge vonden, ook nadat in 1954 het NW de gereglementeerde samenwerking ver brak. - Een voor de toekomst geldende rege ling van de samenwerking ontmoet bij het'verbondsbestuur van het CNV dan ook geen bezwaar. De vorm van zulk een regeling zou naar zijn mening ech ter nader moeten worden overwogen. Het verbondsbestuur wacht de ontwik keling van de dingen af en zal de zaak in de eerstkomende vergadering van de verbondsraad van het CNV aan de orde stellen, Het dagelijks bestuur van de KAB heeft gisteren het commentaar-van de KAB-voorzitter op de NVV-verklaring onderschreven. De loyale erkenning door het - NW van de beslissing om het.episcopaat getuigt volgens het da gelijks bestuur van.de ernstige wil om in het'belang van ons land. te. komen tot herstel van samenwerking, Het nationalistisch-Chinese ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt, dat de communistisch-Chinese. kustbatterijen gisteren meer dan negenduizend gra naten. op de eilanden Quemoy en Klein Quemov en Klein Qugmoy hebben af gevuurd. 'Dit is het hevigste, bombarde ment, dat 'tot dusver in déze „véstzak- ooriog"'is: uitgevoerd. In zijn gisteren verschenen boek' ,.Sow- jet-Rusland in China" zegt president Tsjang Kai-Sjek van nationalistisch China, dat de democratieën nationalistisch China, Zuid-Korea en Zuid-Vietnam moe. ten steunen in een bevrijdingsoorlog. Het is "niet nodig, zegt Tsjang, dat de weste lijke landen aan de strijd deelnemen. „Alles wal wij nodig hebben, is morele en materiële steun". Tsjang zegt dat zijn strategie „niet rechtstreeks de Sowjet-Unie" zou betref fen" en geen wereldoorlog zou veroor zaken. Door hun interne moeilijkheden zouden de Russen niet in staat zijn aan een gelokaliseerde oorlog mee tedoen dm er op die manier.een wereldoorlog van te maken. De jiiet-eommunistische landen, aldus de nationalistische president, moeten nu van de binnenlandse- moeilijkheden van de Sowjet-Uunie en China gebruik maken. In 1958 zou het te laat kunnen zijn. Atoomgeleerden hebben president Eisenhowermaandag meegedeeld, 'dat de Ver. Stalen thans een waterstofbom kunnen.-maken, waarvan-.de radio actieve uitstraling 95 procent r kleiner is dan die van de-vroegere bommen. De" mededeling werd gedaan', door drie natuurkundigen van dé universiteit van Californië. Zij waren vergezeld ./van dé' voorzitter van de commissie,' Lewis Strauss. De president had op 5 junibekend gemaakt dat de radio-actieve neerslag sedert de eerste waterstofbommen j met 90 pet was verminderd. De drie'geleerden die Eisenhower gis teren bezochten, zijn dr. ./Ernest Lawrence, dr. Mark M. Mills and R. Edward Teller.' Toen een verslaggever vroeg of in Amerika thans ook inderdaad reeds ..zindelijke" waterstofbommen werden ge maakt. zei Strauss, dat deze vraag om veiligheidsredenen niet kon worden be antwoord. Op het proefterrein van Las Vegas in de Amerikaanse staat Nevada is gisteren de vijfde en. tevens grootste kernontplof- fing van de huidige serie teweeggebracht. Het projectiel was bevestigd aan een bal lon, die op ongeveer 200 meter -hoogte hing. Ongeveer 85 varkens werden aan de ontploffing blootgesteld. Een aantal-was bedekt met materiaal dat in militaire kleding wordt gebruikt. r De lichtflits was zo sterk, dat zij/zelfs bij daglicht: verblindend werkte. - Door de/kracht.- van de ontploffing werden opf-een: afstand! van meer dani 20 km deuren:uit de hengelsgerukt.- 'i De explosie', was de krachtigste van deze serie ..en de eerste', die..bij daglicht is teweeggebracht:': Op 480 -km* afstand was de ontploffing'nog*alseen gerom mel 4e horen,'' Dé toestand irr dé Podelta was miaOh^: dagavond" -„stationair": De nobddijk/idiét- dwars over het /eiland Arlano» dat voorS 'de -helft-overstroomd is, isiopgewofpèjvS heeft het tot- nu toe' 'gehouden. Achtèrf deze "dijk worden in' 'ijlterópo'>-ldèihër«i:4' dijken aangelegd, voor het gevaF-de- nooddijk bezwijken zou. •"•s-ij&fj&fé: Bijna alle ;30.000' inwoners van Atiónó/ zijn geëvacueerd. Het Italiaanse kabinet;/ heeft maandag circa 175 miljoen gulden// bestemd voor hulp aan de slachtoffers,; van, de overstromingen -in het ''./gebied:; van Piemont en de Podelta en voor Verf-, sterking van de dijken. De Verenigde Staten hebben dé Sowjet-Unie/gisteren officieel een re gelmatige uitwisseling van ongecen sureerde radio- en. televisieprogram ma's voorgesteld, - De Belgische regering is gisteren bijeen geweest om de toenemende sta kingen te bespreken. In Brussel, Gent en omgeving staken bijna alle bouw vakarbeiders. Deze staking, die vorige week is begonnen, dreigt zich verder uit te breiden. Ook het aantal stakers in de metaalindustrie neemt dagelijks toe. Alleen al in Luik en omgeving zijn er 50.000. Tegen 1 juli is een algemene staking in de industrie uitgeroepen en men vreest dat daaraan ook de mijnwerkers zullen meedoen. De Italiaanse eerste minister. Zoli, heeft maandag meegedeeld, het ontslag van zijn kabinet te hebben ingetrokken. Eerder is gemeld, dat president Gron- chi het ontslag, dat Zoii 10 juni indien de. niet heeft aanvaard. Benedendeks is de bus ingericht ats televisiestudio. Er staat een mi niatuur camera'tje opgesteld. Een paar muzikanten en een Leidse stu dente (getooid met een wijde toga van een dikke professor uit Cam bridge) spelen daar op nauwelijks een vierkante meter studioviper voor de lenzen, die het beeld doorgeven naar de passagiersruimte boven, waar een ontvanger staat. Zodra de bus van het Korte Voor hout in Den Haag wegrijdt gaan de gordijntjes dicht en'ook ai rijdt de ho ge bus maar heel langzaam, men is dank zij. de televisie in Leiden voor men er erg in heeft. De omroepster waarschuwt wel even als het zover is. De laatste kilometer mogen de gordijn tjes weer open, want het is natuurlijk een heel aparte sensatie om in zo'n ho ge bus door de nauwe Leidse straten te rijden. Maar goed: dit alles is bijzonder grappig, maar meer ook niet en eer lijk gezegd zitten wij in een bus veel liever voor het gewone kijkvenster 24-25 C«1»)P«S'"«Hf JlJK; «l-IOS het raampje dan voor een televisie scherm. Wel belangrijk is in deze bus een' andere toepassing van de tele visie. Boven de in- en uitgang is na melijk ook een kleine camera opge hangen en deze staat in verbinding met een" schermpje voor in de cabine van de- chauffeur, die op deze manier -dui delijk kan zien of er nog men-sen r.p de treeplank staan en dus: of hij kan starten, ja of nee. Ongelukken van uitstappende passagiers, die val len omdat de chauffeur te gauw weg rijdt, hoeven dus niet meer te gebeu ren. Dat deze bus naar de„Cambridge- week" in Leiden rijdt hoeft niemand te verwonderen, wanneer men weet dat de vermaarde Engelse radio- en tele visie-industrie van Pye haar hoofdze tel in deze bekende Britse universi teitsstad heeft. Tussen de universiteit van Cambridge en de Pye-fabrieken De Engelse dubbeldekker, die deze week tussen Leiden en Den Haag rijdt en waarin men tijdens de rit bovendeks een televisieprogramma kan volgen, dat benedendeks wordt uitgezonden. (die uiteraard veel jonge wetenschaps mensen werk kunnen geven) bestaan al sedert tientallen jaren heel goede relaties en de tentoonstelling die in de Stadsgehoorzaal te Leiden ter ere van de .Cambridge-week" is ingericht, staat dan ook vol radio- en televisie- toestellen en allerlei andere apparaten op het gebied der telecommunicatie; er is zelfs een, nu ja laten we maar zeggen „visiefoon", een telefoontoe stel met beeldscherm, waarmee men elkaar bij het opbellen dus ook kan zien- Eennieuwe golf van stakingen- en iangzaam-aan-acties - heeft- in- Polen /de productie-:.van kolen en ook In'andere basisindustrieën doen-: dalen, so Ir- van daag 'i officieel - toegegeven. De maand- programma's van deze industrieën zijn voor de eerste keer'van'dit-jaar In ge vaar gekomen.' In een'hoofdartikel-van Try.buna Ludu, het orgaan van de. communistische par tij,.-wordt-uiteengezet dat de oorzaak-van de moeilijkheden "gelegen is in :de weige ring-van de'regering'om loonsverhogin gen -toe te- staan .wegens: het inflatie-ge vaar, 1 - ;De totale industriële-productie 'is. .de eerste 5 <maanden. van het jaar ongeveer 5 procentV-hogèr -geweest dan:verwacht werd. .Maar-'in" de eerste 20 dagen: van juni is er een 'belangrijke achteruitgang I te- constateren-, in de uitvoering- van de plannen:» Ditgeldt vooral voor kolen, staal,, ijzer en textiel. - De oorzaak vandeze- productie-moei lijkheden,-is, ;aldus het blad, zonder twij-- fei eenverzwakking geweest- van --de arbeidsdiscipline. --'Ditis communistisch jargon voor onrust in de fabrieken. De- ze-; verzwakking;'was1 het gevolg .van- versterkte loondiscipline wat betekent eén sterkéVhoudingvtegen: eisen voor 'loons verhoging.' Het departement van Buitenlandse Zaken heeft in een nota aan de Rus sische ambassadeur Georgi Zaroebin verklaard, dat dergelijke programma's eert vrijere uitwisseling van inlichtin gen en ideeën over belangrijke -inter nationale ontwikkelingen zouden, - be- vorderen. Omhet Amerikaanse voorstel een zo groot mogelijke publiciteit te /ver lenen, -heeft -het departement het aan bod vier uur nadat het aan ambassa-. deur Zaroebin ter hand gesteld was, openbaar gemaakt. In .tegenstelling tot andersluidende be richten deelt L, Smit en, Co's Interna tionale. Sleepdienst ons mede, dat de sleepboot-„Thames" met de Stony Point','.-nog altijd bij Falmouth ligt, on geveer zeven mijl uit.de kust. Men'-hoopt vandaag eindelijk toestemming te-krij gen de haven te mogen binnenlopen, s Gisteravond-is er eèn patrouillebootje van de Britse marine langszij geweest, met" het verzoek wat verder naar/buiten te' gaan, omdat enige olie het strand zou bereiken, maar toen de kapitein van de Thames" erop wees, dat men. dan in de* scheepvaartroute kwam te ligger, en derhalve voor de scheepvaart een gevaar zou kunnen ..gaan vormen,antwoordde mpm van" het. patrouilleboot je afU heeft gelijk, blijf waar je bent en doe wat je kunt. - Naam: Straat: Woonplaats: toerist het dagblad Trouw tot en. met 29 juni gratis te ontvangen en zich per'l juli 1957 te abonneren. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (f 7,90) Doorhalen wat niet gewenst wordt. 7 U iüordt verzocht deze bon toe ie zenden aan: Administratie „Trouw", W. de Withstraat 30: Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1