VERKEERS PROBLEMEN Akkoord over het opslaan van gewone wapens w Russische duikboten groot gevaar voor de MA BUSJE BOTSTE OP AUTO: VELE GEWONDEN Internationaal toezicht e brand op schip in Merwehaven Rotterdamse brandweer werkte met 40 stralen Overhaaste vlucht uit brandend hotel Talloze Chinezen werden terechtgesteld l J ALS DE KERNPROEVEN DOORGAAN: Jongen ontvoerd in Utrecht?; Ook blusboten VLAMMENZEE OP DE HOLTERBERG Minstens 800.000 slachtoffers? Gaat Gornelder op Eilat varen? Nieuwe revolutie op Celebes? DONDERDAG 27 JUNI 1957 v_ VIJFTIENDE JAARGANG Nó. 3723 Weerbericht Verdachten buiten vervolging gesteld m Buitengewoon sterke -ƒ aardbeving geregistreerd Geladen met salpeter Jongen aan boom vastgebonden "ri: TSJOE EN-LAI ONTHULT: Gevonden kikvorsman was Crabb i V Zaak Commerciële Bank ^MERIKAANSE geleerden hebben president Eisenhower meege deeld dat zij een volkomen schone" waterstofbom kunnen maken, als zij nog vier of vijf jaar de gelegenheid krijgen proeven te nemen. De „schone" bom zou geen radio-actieve afvalstoffen verspreiden. Zij zou een wapen voor alleen maar het slagveld worden een geen burgers treffen, mits deze zich op de vereiste afstand bevinden. I>it heeft president Eisenhower gisteren op zijn persconferentie hekend ge maakt. De deskundigen hebben betoogd, dat de wapenproeven moeten worden voortgezet als de wereld voor vreedzame doeleinden het volle nut van de atoomwetensehap wil hebben. In dit verband merk te Eisenhower op, dat men bij het aangaan van akkoorden om de proefnemingen te staken er voor moet waken, dat hierdoor niet het tegenstelde wordt bereikt van wat men wenst. Dit betekent evenwel niet, dat de V.S. nu hun voorstel om als onderdeeal van een algemene eerste stap tot ontwapening de proeven met kernwapens te staken, zullen intrekken. - (Van een onzer verslaggevers) De^Rptterdatóse brandweer heeft4 gisteravond met veertig .stralen een hevigë^brand.geblust, die was uitgebrökehrin ruim- twee.yan het en stukgoed. Omstreeks halfzes ontdekte een Duitse matroos, die met acht haven arbeiders» in hét ruim aan het-werk was de brand. Het vuur greep snel om zich heen. Op het eerste alarm rukte de brandweer uit met drie autospuiten, een gereedschapswagen en* drie particuliere blus boten. Motor vloog in brand Betrapt in boomgaard ".f MM; Sf& 4 S "s*»» XIitbreiding voprJtóméfi PREMIER Tsjoe En-lai communistisch China van heeft gisteren onthuld dat van elke zes personen die beschuldigd werden, van „contra-revolutionaire" actik viteiten er één ter dood veroor deeld is. 3 z— Rotterdam: Witte de Withstroat 30 Telef. 113700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424513 Klacfotendienst abonnementen 18.30—19 30 a Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 «■-Gravenbage: Huygensplein Telef. 183467 (S 1 1 Postbus 1001 Postgiro No. 424867 Kla-chlendienst 18.30—19.30 u Tel. 362,",80 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 AbonnemenUpnj* 61 cent per week, 2.63 per maand. 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschuilt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot vrijdagavond: I VRIJ WARM Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot, matige wind tussen west en Zuid. Opnieuw warmer. 28 juni zon op 4.24. onder 2106: maan opS19, onder 21.14/ O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS.SLOT Ein iwctiai publikaties geduren- I de de laatste dagen heeft nog weer een* in een duidelijk daglicht t gesteld, hoe de ontwikkeling van het i verkeer na de bevrijding de stoutste j verwachtingen heeft overtroffen. Daar is allereerst het jaarverslag van de AN.WJB., dat erop gewezen heeft hoe het autoverkeer in ons land thans 3Ï4 keer zo intensief is als in 1938. Alleen al het »antal personen auto's is de laatste zeven jaren onge veer verdrievoudigd. Er waren in 1956 327.000 personenauto's tegen ruim 138.000 in 1950. Het aantal vrachtauto's is sinds 1948 bijna verdubbeld (van 59.000 tot 113.000). De enorme ontwikkeling van het verkeer stelt uiteraard ook zware eisen aan de uitbreiding van het rijks wegennet, De AJf.W.B. berekent, dat voor 1970 ongeveer 550 km rijksweg als autosnelweg dient te worden uit gevoerd, terwijl eveneens voor 1970 rond 450 km rijksweg ten minste als S-strooksweg moet worden aangelegd. IT brengt on* vanzelf op het adre* O dat een aantal samenwerkende weg- en vervoersorganisaties aan de ministerraad heeft verzonden en waar- In grote zorg worde uitgesproken cvei de gevolgen van de bestedingsbeper king ten aanzien van de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande wegen. In bet adres wordt vermeld dat ge durende 1938 tot 1948 gemiddeld 41 km nieuwe weg in het rijkswegenplan -werd aangelegd. Van 1946 tot 1958 was dit gemiddelde slechts 31 km per jaar. In plaats van het inhalen van achter stand is deze steeds groter geworden. Dit is te ernstiger nu juist heel West-Europa bezig is het wegennet uit te breiden mede in verband met de Europese integratie. De OJ5.E.C. neemt aan dat in 1960 West-Europa 7.6 miljoen motorrijtuigen zat tellen tegen 17 miljoen in 1955. Frankrijk is van plan het wegennet uit te breiden met 2000 km, Italië heeft een plan voor 882 km nieuwe autoweg. Belgie is bezig 2000 km nieuwe auto weg te maken en trok daarvoor in 1957 meer dan ,280 miljoen uit. En ook Duitsland ontwikkelde een tienjaien* plsn. ■o ELET op deze ontwikkeling vaJi (j het ta verslaan, dat in de weg- verkeers- en vervoersorganisaties ern stige verontrusting is ontstaan over de gang van zaken in ons land en dat er met Mem op wordt aangedrongen de verschillende wegenbouwprogram ma's op normale wijze voort te zet ten. Aan de andere kant zal mes echter toch niet over het hoofd kunnen zien. dat de bestedingsbeperking eveneens haar eisen stelt. Wij kunnen niet over de gehele linie maar net doen, of er niets aan de hand is. De ontwikkeling van onze bandels- en betalingsbalans gedurende dit jaar blijft verontrus tend en zal ons ongetwijfeld' voor nieuw# problemen stellen indien hier in geen verandering komt. Er is steeds gehoopt dat de beste dingsbeperking van tijdelijke aard zal zijn en dat ons land er spoedig in zal kunnen slagen deze moeilijkhe den te overwinnen. Ook Verkeer en Waterstaat heeft in dezen haar bijdrage moeten leveren. Naar ons gevoelen zal men. daar be grip voor moeten kunnen opbrengen. Te hopen valt slechts dat inderdaad onze economische moeilijkheden slechts kort zullen duren, zodat de we genbouw in volle omvang zal kunnen worden hervat. Want inderdaad: de achterstand in voorzieningen doet zich hier en daar reeds op pijnlijke wijze gevoelen. Zodra wij ons economisch hersteld hebben zal daarom die ach terstand zo spoedig mogelijk moeten worden weggewerkt. Binnen 4 of 5 jaar een schone" waterstofbom In de zaak van de Commerciële Bank te 's-Gravenhage tegen de oud-wethou der van 's-Gravenhage, ir. L. J. M. F., tegen mr. C. H. J. F. van H. en tegen dm anderen heeft de arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage, naar ons wordt medegedeeld, bij beschikking van 25 juni alle verdachten, na ingediende bezwaarschriften, buiten vervolging ge steld. De rechtbank overwoog dat zij onvol doende aanwijzing van schuld aanwezig acht. Zij achtte het hoogst waarschijnlijk dat de strafrechter een der m de ken nisgeving omschreven feiten geheel of ten dele bewezen zal beoordelen. Hoorn lifrt feest ter gelegenheid ian het feit, dal het 600 jaar geleden stadsrechten kreeg. Woensdag begonnen de feestelijk heden met de intocht tan graaf Willem V en zijn geiolg. Tijdens de intocht overhan digde burgemeester 8. 8. Cnnnenian de sleutel tan de stad aan de graaf. Admiraal Arleigh Burke, chef van d# Amerikaans# marine-operaties, heeft verklaard, dat de Russisch# duikboten.een prot#bedreiging vor men voor de veiligheid van de mei- eommunistische wereld. Admiraal Burke legde deze verkla ring af aan boord van het vlaggesemp der Amerikaanse Zesde Vloot in de Middellandse Zee, waar de Russische marine de laatste tijd steeds actiever wordt. Een Russische kruiser eri een aantal torpedobootjagers zijn de Middelland se Zee onlangs gepasseerd op eert tocht van de Zwarts Zee naar de Atlantische Oceaan. Onlangs heeft Rusland drie duikboten aan Egypte afgeleverd. Burke zei, dat deze leverantie een bedreiging voor de machtige Zesde Vloot vormde, zij het „niet een belang rijke". De admiraal sprak met een aantal journalisten terwijl de Salem, een zware kruiser door de golven van de Tyrheense Zee kliefde ten zuiden van Napels. De strijdmacht bestond verder uit het supervliegkamipschip i-'orrestal, bet vliegkampschip Lake Champagne, de kruiser Newport News en een aan tal kleinere eenheden. Terwijl steeds meer Russische sche ien door de Middellandse Zee varen oudt de Zesde Vloot de oefening Rosie Rosie" ter beproeving van de Nat defensie van Italië, Griekenland en Turkije, Burke wilde niet zeggen hoeveel Russische duikboten zich op het ogen blik in de Middellandse Zee bevinden. „Als zij er al zijn, zou ik niet kunnen zeggen hoeveel. Als ik zei. dat er geen De Sowjet-Unie en, vier - westelijke mogendheden hebben gisteren In be ginsel overeenstemming bereikt over de wijze waarop de klassieke bewa pening: moet worden verminderd in het eerste stadium van het ontwape- ningsplan. (Van een onzer verslaggevers) "s"' Het achtjarig zoontje van de fam. P< la Parra uit de Dickensla&n te utrecht wordt sedert zaterdagmiddag vermist. Hoenel de mogelijkheid bestaat dat de jongen is verdronken, acht de1 politie een andere oorzaak niet uitgesloten, daar de jongen watervrees had en.nooit eigener beweging het water soa opsoe- ken. Bij de politie is nu bericht ontvangen, dat zaterdagavond ongeveer kwart over zes met ver van de Dickenslaan «eo jongetje tegen zijn wil door een. autcn bestuurder zou zijn meegenomen. Een jongen, die bij zijn vader m de auto zat, zou dit duidelijk gezien hebben. De vader dacht aanvankelijk: niet aan een ontvoering, doch maandagavond, toen de politie om inlichtingen gevraagd had. heeft hij deze op de hoogte, gesteld. Zijn zoontje zei nog nauwkeurig vorm, kleur en kenteken van de bewust# 'auto te weten doch een onderzoek naar' "Se eigenaar van deze auto leverde niets op. Men houdt nu rekening met demoge lijkheid dat de jongen het nummer ver keerd heeft gelezen en zet het Onder zoek in deze richting voort. De seismografen van bet KNMÏbeb- beti in de afgelopen nacht om tien mi nuten voor half twee een buitengewoon sterke aardbeving opgetekend, de af stand bedroeg 6700 km «31 de haard kon gelokaliseerd worden in de Atlantische Oceaan ter boogie van de 'evenair, nabij het rotseiland Sint Paul. voorge- gebeurt :ekeurde dat op omtin tionaal r bet ■.land. De Amerikaan Stassen ho steld, dat deze verrainderÊ op basis van onderling gi lijsten. Het oorlogsmateria; deze lijsten wordt geplaa' depots te berusten onder toezicht. Het blijft evei grondgebied van het toezii Stassen heeft de Sow jet nodigd een lijst op te stel ongeveer 15 procent van.h oorlbgsma teri aol^voorkomt.-. dan" hetzelfde doen. Het móet modem materiaal zijn. De Russische afgevaardigde Zorln zei dat hij <het'Amerikaanse voorstel in beginsel aanvaardde. Wel vroeg hij nog nadere'inlichtingen. Ook Frankrijk, Engeland en. Canada waren het in-beginsel met Stassen eens Zij maakten echter toet voorbehoud, dat er overeenstemming moet zijn tussen bewapening- en troepensterkte. De Sow jet-Unie en de V.S. hebben namelijk een overschot aan. wapens. waren zoudt u mij niet geloven", zei hij, „Persoonlijk heb ik er nog geen enkele gezien". Maar, zo zei Burke, „de kwestie van de Russisohe duikboten moet niet licht opgevat worden. Rusland heeft er in een jaar meer gebouwd dar: wü sinds de oorlog gedaan hebben. Zij vormen een bedreiging een grote bedrei ging". Hij taxeerde, dat Rusland meer dan 450 duikboten in dienst had. Afdoende maatregelen konden wor den getroffen om het vuur te lokali seren, Omstreeks half acht kon wor den gezegd dat men de brand meester was. Het schip maakte toen enige slagzij door de grote hoeveelheid blus water die tn de ruimen was gespoten. Tegen half zes was ongeveer 50 van de 100 ton salpeter die geladen moest worden, uit lichters, aan boord en men (Van onze correspondent) Op de Zuiderzeestraatweg bij Olde- oroek is gisteravond een autobusje, waarin tien personen zaten, in volle vaart in botsing gekomen met een van tegenovergestelde richting komende auto. De inzittenden van de auto pas. arbeiders, konden met moeite uit het geheel verwrongen busje wor den bevrijd en bleken allen min vf «eer ernstig gewond te zijn. Ook de vier inzittenden van de personenauto liepen verwondingen op. Alle gewonden werden na voorlopig te zijn geholpen met ziekenauto's naar twee ziekenhuizen te Zwolle vervoerd. De personenauto was ook zwaar ge havend. De toestand van twee der ar beiders is zorgwekkend. Een van her. is de timmerman L. Tcby uit Zwolle. In totaal zijn elf personen in zieken huizen opgenomen. Van de meeiten waren gisteravond de namen nog niet bekend. De bestuurder van het busje (Van onze correspondent) De 42-jartge A, M. D. G. Niet uit jsrn is dinsdagavond om kwart voor om het leven gekomen, toen hij op saweg nr. 1 in de gemeente Naarden sijn motor tegen een vrachtwagen "te. wilde enige jeeps passeren en toen hij sterk remde voor de tegenligger sloeg zijn wagen over de kop. Drie inzittenden van de personen auto, de heer J. Oosterling uit Mid- delharnis, een van zijn zoons en de vertegenwoordiger M, -van Rijsbergen uit Badhoevedorp werden zwaarge wond. Een andere zoon van de heer Oosterling bleef vrijwel ongedeerd (Van onze correspondent) Een inwoonster van Bergen op Zoom, mevrouw A. P. G. uit de Ligusterstraat, heeft bij die politie aangifte gedaan van mishandeling van haar 12-jarig zoontje Bennie. Deze was 's middags niet drie andere kinderen in een kersenboomgaard aan het Ketelwegje gegaan om wat kersen te plukken, doch Bennie was door een van de kersenwachters betrapt. De wachter greep de., jongen, zette hem op zijn kmeen voor de boom, nam een zware boomtak en legde deze in de nek van de jongen terwijl deze de tak met beide handen moest vasthouden. (Van onze correspondent) Het grote hotel ,,'t Losse Hoes" op de Hoiterberg is gistermorgen omstreeks 'halftien in brand gevlogen. Wilde vlammen sloegen uit het rieten dak. De pensiongasten het hotel zat he lemaal vol vluchtten naar buiten en namen van hun bagage mee, wat se maar konden grijpen. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. De brandweren uit Holten, Nijver-3 dal, Markelo, Rijssen en Deventer wa ren vrij snel ter plaatse op de beboste heuvel. In een nerveus tempo begon nen brandweerlieden de bomen rond het hotel, dat al gauw volkomen in een felle gloed stond, om te kappen. Men was namelijk bang dat de brand zou overslaan naar het omringende bos. De brandweren hadden het bluswa ter in tankwagens meegenomen. Uit vele spuiten kletterde het water in de vlammen. Ook werd met een nevel spuit gewerkt. Er was weinig druk op de waterleiding, doordat het hotel op een hoogte van 60 meter staat. De bovenverdieping brandde geheel uit, de benedenverdieping bleef voor een groot deel behouden. Het is ech ter de vraag of deze nog kan worden gebruikt. De brand is ontstaan by het aanma ken van de kachel in de keuken, die aan de zuidwest kant van het gebouw ligt, Vermoedelijk zat er een lek in de schoorsteen. Door de krachtige wind is de brand in vry korte tijd op het. gehele hotel overgeslagen. Het perso neel en de gasten hebben nog vry veel "%41 maakte aanstalten om te gaan. schaf ten. Opeens hoorde de bootsman, die aan dek de leiding over het inladen had, aan van de Duitse bemanningsleden om water schreeuwen. Meteen zag hij ,,Een vlammenzee aan bakboord in de lading van ruim twee". Direct waarschuwde hij da negen man de acht Rotterdamse havenarbeiders en een opvarende van het schip die in het ruim werkten. Zy aarzelden geen ogenblik en kwamen dadelijk naar boven. Na korte tyd gaf „het schip" al water, geholpen door de brandweer van het terrein en het duurde toen niet lang meer totdat de, Rotter- damse brandweer op de Kade verscheen.- Na ongeveer een half uuv werd.„groot alarm" gegeven en enige tijd later ston den op het haventerrein tal- van „brand weerauto's, waaronder vier van de/grpöt- ste, die de - Maasstad heeft. Blusboten kwamen aanvaren en spoedig 'was. de strijd tegen - de- brand, dje;- met"grbte<\ rookontwikkeling, gepaard ïglng,£aan|3fl<a£ gang. - Na ongeveer -anderhalf, mir1." I Vlot A VI» vreftwfl» weeriiéaën,van"* wie "Velé voO'rzffe een zuurstofmasker.- drulc- in Om weer". Behalve In hef ruim 'werd» ook* water op bet dek en tegen de scheepswand, die gloeiend heet waren, gespöten .en op zeker' ogenblik - werd zelfs de" óp twintig nieter parallel met het schip gelegen loods bespoten. - Om op alle gebeurlijkheden, .voorbe reid te zün was ook- een ambulance- auto naar het haventerrein gedirigeerd, maar behoefde gelukkig geen. dienstte doen. c- - Ruim drie, waarin o,m auto's zouden staan, werd aan een onderzoek onder worpen, doch mee meende, dat men* de brand, waarvan de oorzaak onbekend is, wel tot ruim twee zou weten te be perken. j r Omstreeks elf uur was men. van ".oor deel, dat de toestand niet so' ernstig meer was als in het beg*n van de aVond, De gehele nacht is Ie brandweer-bezig geweest met het nablussen. iv.ïlf 1 Mr. H. Wiliemse, directeur van de Rotterdamse Scheepvaartmaatschappij Cora eider, lid van de Eerste Kamer, brengt vandaag een bezoek aan de Israëlische Rode Zee haver Eilat in verband met a(jn plannen om enkele van de kustvaarders van zjja maatschappij te laten varen op de route Eilat—Oost- Afrika. Alle schepen, die op het ogenblik deze route bevaren, zijn gecharterd door de Israëlische scheepvaartmaatschappij Zim. Cornelder's schepen zouden naar ver luidt onafhankelijk van Zim een dienst tussen Israël en Oost-Afrika gaan on derhouden. Daarna nam de man zijn broekriem, bond deze om de hals van de jongen en legde hem er mee aan de boom vast. De jongen kon zich met bewegen. Zijn zusje zag. hem na een kwartier zo zitten, en zij waarschuwde haar moe der. Tegenover de politie verk' man, P. H. uit Bergen op Zoom, dat hij de kinderen schrik wilde aanjagen. De politie maakte proces-verbaal op Met m*n ca mscht gingen de brsnd- ■neren h»t vuur te lijf. van hun bezittingen en van de Inboe del kunnen redden. Het hotel ,,'t Losse Hoes", het grootste in Holten, was voor de ge hele zomer volgeboekt De exploitant heeft verklaard te zul len trachten zijn gasten zoveel mogelijk in andere Holtense hotels onder te brengen. Medeweiking daartoe is hem reeds toegezegd. Het hotel is m 1941 ook al een keer afgebrand. Er was dit jaar juist een klem stukje bijgebouwd door de ex ploitant. Dat is ook door de vlammen vernietigd. Het stoffelijk overschot van een kik vorsman zonder hoofd en banden dat begin juni te Chichester is aangespoeld, was inderdaad dat van Lionel Crabb, die een jaar geleden tijdens een be zoek van Russische oorlogsschepen aan Engeland is verdwenen. Bit heeft ie officiële Engelse lijkschouwer G. F. L. Bridgman gisteren meegedeeld. De lijkschouwer zei dat hij niet kon vaststellen hoe Crabb om het leven is gekomen. De weduwe van Crabb was niet in staat het stoffelijk overschot te herken nen. Luitenant-kolonel Ventje Socmoeai, de afgezette commandant van Oost-In- donesie, heeft zes autonome provincies in dit gebied in het leven geroepen. Dit werd vandaag door Antara gemeld. Het agentschap deelde mee, dat Soe- moeal, nadat hij onlangs door de In donesische ©helst*' general-majoor Har- ris Basoetion in -.^;>acht van president Soekamc was ontslagen uit zijn functie, In Gorontalo, Midden-Celebes, een bij eenkomst had belegd van de leiders van Noord-, Midden- en Zuid-Celebes. Op de conferentie werd besloten Oost- lndonesie in zes autonome provincies, nl. Noord-Celebes. Zuid-Celebes. de Mo- lukken. Westelijk Nieuw-Gumea, de Westelijke Kleine Soenda Eilanden en de Oostelijke Kleine Soenda Eilanden. Tot gouverneur van Noord-Celebes werd volgens Antara benoemd H. D. Nappo. De overige gouverneurs moeten nog benoemd worden. Tsjoe zei niet hoeveel personen.sUa* terechtgesteld, htaar de Chines*, lei der Mao Tse-Toeng, zou volgens'on langs uit Warschau ontvangen berich ten, hebben toegegeven dat meer dar 800.000 personen zijn gedood. Tsjoe zei gisteren bij de opening van het nationale volkscongres in*Fe-, king, dat de grote meerderheid v«n de ter dood veroordeelden hun vonnissen hoorden tussen de „tijd van de bevrij ding" (1949) en 1952. „Deze vonnissen waren destijds absoluut noodzakelijk", zei Tsjoe. De Chinese premier deelde mee, dat" 16,8 procent van de contra-revolutio nairen ter dood veroordeeld -wérden en ongeveer 42.3 procent tot dwang arbeid veroordeeld. Verder werd 32 procent „onder toezicht van- de politie gesteld". Ongeveer 57 pet. van de ver oordeelden is na een heropvoeding op vrije voeten gesteld. De Chinese regering heeft het afge lopen jaar schitterende vorderingen' gemaakt, verklaarde Tsjoe. Hij zei, dat er enorme successen waren ge boekt by de wijziging van het oude eigendomsysteem en de oude produk- tiemiddelen. De natuurrampen, die 15.3 miljoen ha hebben getroffen, waarvan 70 mil-, joen mensen moeten leven, hebben de ze successen niet kunnen verminde ren. De Chinese premier onthulde, dit een handvol kapitalisten heeft* voor-, gesteld de vertegenwoordigers vah de staat terug te trekken uit de gecombi neerde particuliere- en overheidson- dememingen." Hy noemde dit „een biizo^der in het oog springend kenmerk rn hun wei gering om de socialist's:;'n-orming te aanvaarden." Verder waarschuwde Tsjoe En-lai de acht niet-communistische partijen* in China, dat zij zichzelf buiten het hul"-* dige verenigd front zouden sluilc:», in- - dien zy niet zot-den erkennen, drt *d#L'- communistische party Cit reprints» fronc leid! -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1