Nu beginnen met evangelisatie onder collega's in bedrijven Bezorgd BOTLEKGEBIED ONTSLOTEN Belangrijke uitbreiding van Verolme-concern Fa. J. Bruins Zn. Aannemers van Bestratingen en Riolering TASELAAR'S HANDEL MU DE GROOT's STAALCONSTRUCTIE VAN DER SPEK SCHILDERSBEDRIJF KALKMAN N.V. N.V. MACHINEFABRIEK R. F0NTIJNE SCHEEPSBOUWPERSEN en HYDRAULISCHE PERSEN voor elke industrie. D. E. GORTER Beeld voor Boymans SCHIEDAM Bijeenkomst Chr. Beambten Bond MAASSLUIS Chr. Geref. kerk heeft nieuw gebouw Orgelvoordracht van Jacq. P. Bekkers Hoek van Holland Maasland L Anj ercollecte M.V.V.-voetbalnieuws Begrafenis kapitein Vet Zilveren jubileum van gemeentesecretaris SCHEEPSARTIKELEN en GEREEDSCHAPPEN Jubileum in de raad Dodelijk ongeval H. BERGHOUT - PERMS N.V. EMLSTAAL MAATSCHAPPIJ Verolme Dok- en Scheepsbouw Mij. N.V. Pakistaans bezoek aan de Maasstad machine: MODERNE SCHEEPSWERVEN Jassen met en Transformatoren Electroden van Eleetrodenfabriek S V öOMÉTAL TROUW Donderdag 27 juni 1957 Burgerlijke stand van Schiedam Vuiïnisopslagplaats in lichter laaie in Hoek van Holland Politieagent gestoken _.Een.zöon.van de overledene bedankte namens de familie voor de belangstel ling en'waardering, die'«Heerwegen zijp ondervonden!- Advertentiën Visserij be richt en 1JSSELMONDE-1 (Van een onzer verslaggevers) Precies een jaar nadat de echtgenote van Rotterdams burge meester de eerste paal s'oeg voor de nieuwe grote werf van het Verolme-concern op het eiland Rozenburg, heeft de commissaris der koningin in de provincie Zuid-Holland,, mr. J. Klaasesz, vandaag de openingsplechtigheid verricht. Dank zij het initiatief, dat door de heer C. Verolme, directeur- generaal van het concern, werd genomen, bezit ons land nu de grootste scheepswerf van Europa, een werf waar o.a. mogelijkheden zyn voor de bouw van tankers boven 100.000 ton. Nog maar nauwelijks had mr, Klaasesz de opening verricht of de ambassadeur van Perzié, mr. Meftah, legde op de gereedgekomen grote helling voor schepen van 60.000 ton de kiel voor een 33.000 tons tanker. Deze tanker zal het eerste schip worden, dat Perzik ooit voor eigen rekening heeft laten bouwen. Lustrum van de Juridische Faculteitsvereniging V.U. te AANNEMERSBEDRIJF Wij bouwden de LEERSCHOOL - KANTINE KANTOREN. Voor 3Ö00 arbeiders In gebruikj Gemeenschapssin Nationaal Advertentiën ,>V«rolme" Dok- en Scheepsbouw Maatschappij N.V. DE EERSTE FABRIEKSHAL DE CANTINE en DE OPTISCHE AFSCHRIJFTOREN ZWONDRECHT Leveranciers van Edelstaal Walserijproducten - Roestvrij staal-Giet-en Smeedwerk Slijpmateriaal - Industriediamant Gereedschappen Machines Machines en gereedschappen voor Scheeps- en Machinebouw Advertentie Boergoensestr. 5, Rotterdam-Z. - Tel. 70537-79873 Voor 1 miljard orders Viaar dingen Schiedam MACHINEFABRIEK EN REPARATIE-BEDRIJF levert Hydraulische Werktuigmachines, Werfkranen en complete Machinekamer-installaties voor de Scheepsbouw DRAAIBANKEN KOTTERBANKEN FREESMACHINES BOORMACHINES PLAATBEWERKING SLIJPMACHINES IMPORT EN T^E Ned. Christelijke. Beambtenbond, afdeling Schiedam heeft woensdag avond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen te Schiedam een leden vergadering gehouden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de afdeling, de heer J. Korbee, die opmerkte dat het hier de laatste vergadering voor de vakantie betrof. Verder memoreerde spreker het feit dat enkele dagen geleden het N.V.V. zich weer tot samenworking met de andere .vakorganisaties bereid had getoond. Spreker kon ten slotte met voldoening constateren, dat het ledental van de Bond in Schiedam groeiende is. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren J. Olieman en L. v. Pelt herkozen, Voor de pauze hield de voorzitter van de Christelijke Besturenbond te Schie dam, de heer A. H, Nieuwenhuis een korte inleiding over de actie „Evange lie eh industrie". Ongeveer ander half jaar geleden is uitgaande van het convent van predikan ten der diverse kerken in Schiedam de grondslag gelegd voor een evangelisa tie actie onder de arbeiders in de grote Schieöamse bedreven. Deze actie zal worden gehouden naar het voorbeeld van de gemeente Veisen, waar reeds goede resultaten werden behaald. In welke vorm deze actie zal worden gegoten staat echter nog niet geheel Dat de organist Jacq. P. Bekkers over een aanzienlijk repertoire beschikt blijkt wel uit de samenstelling van zijn orgelprogramma's, die weinig herhalin gen en veel afwisseling te zien geven. Het aantrekkelijke van deze program ma's is o.m. gelegen in een goede rang- schikking van. de met zorg uitgekomen orgelcomposities, die, uit verschillende stijlperioden afkomstig, met elkaar vaak; een ontwikkelingsgang van de or gelmuziek in vogelvlucht laten horen. Zo speelde Bekkers gisteravond achter eenvolgens een Praeludium en een Fuga in e.'Id. van Bach, een gedeelte uit het 8e concert van Handel, een van de weinige maar bijzonder mooie orgel- composities van Mozart, nl. de f-moll Fantasie, twee werken van Max Reger, i.w. het Koraalvoorspel „O Gott, du frommer, Gott" en een Pastorale, en «en *yerk van deze tijd, de Sonato da chiesa van Hendrik Andriessen. Om zulk sen programmagoed tot zijn recht te doen komen is nodig een degelijke tecn- niek, stijlbegrip en een goede smaak t'.o.v. dé keuze der registers. Het spel van Bekkers heeft opnieuw aangetoond, dat deze organist over genoemde hoe danigheden beschikt. De laatste tijd komt dc kunst van het improviseren steeds .meer in de belangstelling der or ganisten te staan. Ook Bekkers beoefent dit belangrijk gedeelte van het orgel spel^ en met succes. Zijn improvisatie over Gezang 127 vers 1 (Jeruzalem, gij stad zoo hoog gebouwd") waarmee hij gisteravond zijn orgelconcert besloot, klonk overtuigend door de goede vorm en de van fantasie getuigende harmo niek die, hoewel niet bijzonder geavan ceerd, tocb verre van conventioneel aandeed. W vast. Wel zijn reeds directies van ver schillende grote bedrijven benaderd, die hun medewerking toezegden. Een der bedrijven ging zelfs zo ver dat zij fi nanciële steun aan het geheel wilde verlenen. Of ook het C.N.V. bereid is om aan deze actie deel te nemen moet nog wor den afgewacht, een beslissing is hier nog niet genomen. Wel heeft de voorzitter der C.B.B. echter de aanwezigen gisteravond gewe zen op de taak, die zij ieder voor zich in de bedrijven hebben. Vele collega's verkeren in geestelijke nood. Laat ons niet de nieuwe actie afwach ten, maar nu reeds beginnen met de evangelisatie in de bedrijven, ieder voor zich, aldus spreker. De rest van de avond werd gevuld met een filmprogramma bestaande uit een prachtige kleurenfilm over bloem bollen en een tekenfilm, terwijl de be kende film „De glazen berg", als een hoogtepunt kon worden gezien. Geboren: Joaephus H. z. v. O. Hertman en M, ven Hees: Antoniue A, z. v. A. W. H. Haésakkar» en G. G. Beke: Petru* 3. J., e. v. P. 3. J. ven Mil en W. M. de Vette: Jo- henna M, d. v. T. Slibel en W. H. v. d. Geer. Overleden: B. H. M. de Riet). 56 1.: M. A. Merk». 75 j. In dé eerstvolgende dagen zal evenals in het gehele land, ook in Maasland de zgn.Anjercollecte gehouden worden. Uit de opbrengst van deze collecte ontvangen diverse verenigingen, die zich de verhef- fing van het culturele leven ten doel Hel len steun. Mede hierdoor kunnen zij het voortbestaan van hun vereniging, de voortzetting van hun gsmeensehapwerk verzekerd weten. Daarom verdient, deze Anjercollecte 1957 de medewerking van de gehele ge meente. .De harmonievereniging „Euter pe"/alhier. die. voor haar inatrumenfonds "steun uit het fonds ontving, stelt zich yóor op zaterdag 29 juni as. de verjaar dag van "Z.KJK. Prins Bernhard een mu zikale rondgang te houden. Verschillende collectantes zullen ter gelegenheid van deze rondgang de Maaslanders. om een gave verzoeken, terwijl ook aan de hui zen zal worden gecollecteerd, waarbij een foto van het Koninklijke huis te koop zal worden aangeboden. Moge Maasland bij deze inzameling voor- dit schone doel gich van zijn beste zijde doen kennen. Eerst werd dinsdan de vrijwillige brandweer van de Hoek sealarmeei-H voor brand van de vuilnisbelt, welke brand spoedig kon worden bedwongen, maar woensdagmiddag bleek dat de vuur haard niet was gedoofd en tot diep in de nacht kon men van heide en ver een vuurzuil zien. afkomstig van afval van kunsthars, die de laatste dagen daar was gestort. De vuilnisbelt ligt ook in de Hoek ver buiten de bebouwde kom. zodat er geen gevaar bestond voor schade aan an dere gebouwen.-Niettemin gaf de hoofd brandmeester de heer Beekenkamp op dracht het vuur grondig uit te maken, maar de brandweer zat na een uur blus sen zonder water, aangezien de bijliggen de krimsloot op de Waterweg uitmondt en de eb was ingegaan. Men heeft ter besparing van het reser vemateriaal maar. gewacht op. de vloed, die te half èèn vannacht voldoende water in de sloot leVetde om ;met. zes stralen tegelijk op de motörpomp hef vupr te kunnen aanvallen'. Het "vuur''is óok' iridër- daïd'grondig uitgemaakt 'en anderhalf uur later liet brandmeester Altena de man nen inrukken. De nieuwe Chrisu„jX Gereformeerde Keric te Maassluis, die vrijdagavond of ficieel in georuik genomen wordt, vormt architectonisch een fraai geheel, Het ge bouw doei weliswaar modern aan, maar heeft toch de kerkelijke sfeer in zich. Hiervan getuigen net slanse torentje en de mooie acntergevel, die weerspiege len in net tjouasieenwater. Het doet enigszins vreemd aan, dat een gedeelte van ae Kerk dwars door ae Wagenstraat is geoouwd, waardoor deze straat enigs zins moest worden omgeiegd. Dn vindt zijn oorzaak m net gemeentelijk weaer- opoouw, aat op cle omgeving van de Wa genstraat van toepassing is. Tijdens.de oonogsaagen is deze straat bij een bom bardement zwaar getroffen en werd ook het verenigingsgeoouw „Varia" ver woest. Vrijwel op dezelfde plaats waar genoemd geoouw stond, is nu de Christ. Gereformeerde Kerk verrezen. Zij staat geheel in de rooilijn van de toekomstige bebouwing en wanneer in de toekomst de tegenover de kerk staande woningen en winkels geamoveerd zijn, zal het ge bouw nog beter tot zijn reent komen. De Christ. Geref. gemeente te Maas sluis kwam in 1834 tot stand en bleef bestaan tot 1892. De Godsdienst-oefenin gen werden in de Zuiderkerk aan de bandelijnstraat gehouden. In laatstge noemd jaar smolt de gemeente samen met de gereformeerde kerken, doch ver schillende personen konden zich op den duur met deze leer niet verenigen en in 1893 reeds werd de oude gemeente weer hersteld Men ging in dat jaar over tot de bouw van een eigen kerk in de Lange Boonestraat. Dit oude gebouw is bereids aan derden verkocht en zal vermoedelijk worden gesloopt. De nieuwe kerk aan de Wagenstraat is groter en biedt plaats voor circa 350 personen. M.V.V. 2 beeft op D.V.O. 2 een zwaar bevochtend2 overwinning behaald. De gasten kwamen met goed veldapel voor, de dag en dit resulteerde reeds binnen het kwartier in een 2—0 voorsprong voor de Vlaardingers. Nog voor de pauze maakte M.V.V. «.én tegenpunt en na de rust kwamen er nog twee b(j, hoewel D.V.O. toen aeker niet minder speelde dsn in het begin. 'M.V.V. 1 heeft tegen. Excelsior M. 2, dat als geheel een beter elftal had. tot de rust de stand dubbel-blank weten te houden. Na de pauze liep Excelsior uit tot 2—0, maar M.V.V, kreeg nieuwe moed toen een tegenpunt gescoord kon Worden, Het waren echter de gasten, die er nog een punt bijkregen, zodat de eind stand 3—1 werd. Door deze overwinning heeft Excelsior 2 zich In de 2e ronde geplaatst. Het speelt nu op 20 juli tegen Maasdijk I. Komende «zaterdag zullen te ca. 17 uur de M.V.V.-veteranen nog eens van ziob doen spreken, als zij bin nen de lijnen komen, 's Avonds te 19 uur speelt 's-Gravenzande tegen Naald wijk in het kader van de afvalserie. Dit belooft een pittige partij te worden. 'Korfbalprogramma, De oorspronkelijk voor zaterdag ingelaste jumorenwed- «trijd Q.D.O. aS.S.V. a is een week uitgesteld, daar de Maaslandse junioren deelnemen aan de series van de chr. korfbal ver. V.E.S te 's-Gravenhage. welke tergelegenheid van het 30-jarig bestaan dezer vereoizin* wo.den geor ganiseerd. Vertrek van bet raadhuis te ruim 1 uur n.m. Alle senioren-twaalf tallen en de B-junioren zijn deze week verder vrij. Benoemd. Tot hoofd der Ned, Herv. school te Maasland is benoemd de heer Klootwijk thans onderwijzer aan dezelfde school. Mooie prestatie van N.I.0. Op de te Rotterdam-Kralingen gehouden aspiran tendag van de kring Rotterdam van het Ned. Chr. Gymnastlekverbond, waaraan 17 verenigingen deelnamen wist N.I.O. 2 uit Maasland in het algemeen klassement de tweede plaats te bezetten. De groep 10- en U-jarigen behaalden in hun «(de ling bovendien een derde prijs. Voor de leidster moj. Hannie van der Ledy een mooi succes. Bode KruiscoUect». De jaarlijkse inza meling voor het Ned. Roode Kruis te Maasland i. *ft het mooie bedrag van 1372,21 opgeoracht. Zowel aan gevers als aan collectanten een woord van hulde yóor dit mooie resultaat |i Raadsvergadering. De raad van Maas- lanri^komt vrijdagavond om 7 uur in ^openbare zitting -bijeen, Men ktvam op het bureau van de gemeentepolitie te Hoek van Holland aangifte doen, dat van de Strandweg fin het nachtelijk uur vermoedelijk) een politieagent was ontvreemd. De collega's keken elkaar eens even aan bij deze onverwachte tijding en men begon op hel bureau alras de mensen te tellen om te zien, wie er van ken gemist werd. Niemand was verdwenen of had buitendienst, dus moest er iets anders aan de hand zijn. Uil het ondersoek van de politie bleek, dal inderdaad een agent in uniform was buitgemaakt. Deze col lega-politieambtenaar bleek ccn zo* merdienst van vijf maanden achtereen te hebben en geeft op de. verkeers weg de wielrijders aanwijzing, dat men de fietsen veilig en voordelig kan stallen in die door hem aange geven fietsenstalling. Deze houten reclameagent had men van zijn roet- stuk weggenomen en was spoorloos. Uit een nader onderzoek is komen vast te staan, dat Hollandse Jantjes de houten) man bij zijn harde kraag hadden gepakt en hem met véél hila riteit hadden opgebracht naar hel bu reau van htm kazerne. Daar heeft de Koninklijke Marechaussee zich over hem ontfermd, omdat de arm van de gemeentepolitie niet so ver reikte. Het is te vernachten, dat de eige naar van de stalling nu weer spoedig in het bezit zal komen tan zijn agent, zonder wie hij zich niet meer veilig voelt. De jantjes zullen ongetwijfeld begrijpen, dat men zelfs met een nagemaakte politieagent geen grapjes kan maken. Woensdagmiddag is onder buitenge woon grote belangstelling op de Algeme ne Begraafplaats te Maassluis in alle eenvoud teraarde besteld het stoffelijk overschot van de bekende zeesleepboot kapitein T. Vet, die, zoals gemeld, zon dag is overleden. Zeer velen uit zeesleepvaart- en scheepvaartkrlngen en loodswezen oe- wezen hem de laatste eer. Als slippen- dragers fungeerden de sleepbpoticapi- teins J. Kalkman. A. Slijp, J. de Vos, A. Poot en L. Westdijk. Een tweetal kran sen dekte de baar. Op uitdrukkelijk verzoek van de fami lie werd aan de groeve niet gesproken. Slechts voor de president-directeur van L. Smit en Co's Internationale Sleep dienst, de heer Murk Eels wérd hier vóór een uitzondering gemaakt. Deze schetste de overledene als een groot zee man, die meer dan een halve eeuw ge varen heeft. Hij deed dit met hart en ziel voor schip en bedrijf. Als bewijs van zijn zeemanschap werd wijlen kapitein Vet reeds op 40-jarige leeftijd hét comman do toevertrouwd van hèt vlaggeschip „Zwarte Zee". Op dit schip stond hij drieëntwintig Jaar op de brug. Bedacht zaam én kundig kwam hij d°ör de moei lijke oorlogsjaren heen. De onderschei dingen uit binnen- en buitenland bewij zen mede de grote waardering, die de ontslapene verwierf. Spreker schroomde niet te zeggen, dat L. Smit en Co's In tern, Sleepdienst met de grootste hoog achting aan de overledene, waaraan zij veel te danken heeft, zal blijven den ken. Tijdens de officiële opening van de. scheepswerf ran Verohne in de. Bollek verklaarde, mr. G. E. van al- sum, burgemeester tan Rotterdam, dal h{j op het ogenblik met de groot ste zorgen vervuld is over de uitvoe ring tan de Botlckwerken. Spreker zei, dat hij thans met bij zondere zorgen vertuid tras, omdat hij zelf met de Ilntlckplanncn teas begonnen. Waarschijnlijk in het kader van de bestedingsbeperking tvaar- over burgemeester fan ffalsntn ziclt desgevraagd niet uitliet vreest de burgemeester met grote vreze over de verdere uitvoering van het werk. Naar aanleiding van de uitspraak van burgemeester Van IT'nlsum ver namen wij uit doorgaans welinge lichte bron, dat het hier inderdaad in hoofdzaak de 'bestedingsbeperking betreft, die als oorzaak moet worden aangewezen. De regering stelt zich op het standpunt, dat Rotterdam ten deze geen uitzonderingspositie zal kunnen innemen. Xouden de voorge stelde maatregelen in haar geheel worden doorgevoerd, dan zon hel Rotterdams gemeentebestuur voor zeer onaangename verrassingen wor den geplaatst. Men denke in dit ver hand slechts aan de doorgraving voor de verbinding met de. Nieuwe Water- teeg, die nodig is om dp schepen te water te laten van de Verolme Scheepswerfin de Botlek, Zal ook dit niet mogen worden uitgevoerd, dan zal geen enkel schip te water worden gelaten. De algemene verwachting is echter, dat de maatregelen niet zo verstrek, kend zullen zijn. Er dient echter ern stig rekening mee gehouden te wor den, dat een aantal plannen voor de Bollek van de lijst van uitvoering moet worden geschrapt. Op het ogenblik zijn de besprekin gen in een drukke, sfeer gaande. Zoals burgemeester Van ÏTalstim reeds zelf verklaarde, verwacht hij binnen zes weken een definitieve beslissing ten aanzien tan de verdere uilvoering van de werken in het Botlekgebied. Gróótste scheepswerf van Europa geopend MAASSLUIS Chr. Filmactie. De Christelijke filmac tie te Maassluis hoopt als sluitstuk van dit seizoen donderdagavond in Luxor te draaien „Het grote avontuur". Dit is eën prachtige Zweedse natuurfilm, met rij ke schakeringen. Het beschrijft een ver haal van twee jongens en een otter. De voorstelling begint orb 8 uur. Zonnehuis. Ook de collecte ten bate van Zonnehuis is niet vergeten. De op brengst bedroeg 340.75. 's-GRAVENHAGE, 17 Juni. Vangstbe- rlcht van hedenmorgen uit volle zee: SCH 73 mei l ic: 193 geen vangst: 234 met 20342 met .70: 402 met 7; <12 met 1155 geen vangst; 153 met 2: '223 met 2: 325 met i5: 333 rnet 2, 23 geen vangst; 53 met 1; 104 met l; 105 met ll;'J30 met 5; 39 met 7; 201 met 12; 201 met IX; 1S1 geen vangst; 139 met 2; 40 met 25. nog ao netten; 40 nog 25 mijl; 99 weinig vangst; 132 met 23; 133 met 3; 189 met S; 200 met 55; 233 met X: 262 met 1; 20 geen vangst: 3X4 met 2; TO met t; 141 met 60; 188 met 1: 2 weinig vangst; s geen vangst; 15 met 1; 25 geen vangst; 30 weinig vangst; 35 met 37 geen vangst; s< met 1; 87 nog 55 mijl; 130 met 1: 250 nog 70 mijl; 31# met 9; SI gisteren 70; 63 met 1; 64 wei nig vangst; 6S met 1; 72 weinig vangst; 73 met 10; 81 met 3; 116 weinig vangst, 124 wei nig vangst; 160 idem; 180 met 5; 242 met 5; 275 met 150 mijl afgelegd: 14 met 55; 47 met 3; 121 inlg vangst. Binnen acheventngen de logger* SCH 223 met 358 k en SCH 133 met 340 k. VX.AARDir;GEN70-1: 78-1; 73—1, 171- S, 203— thulsv. 301—1; 318—3, 37 geen vangst; 114 geen vangst, 116 geen vangst, 142 geen vangst 137—1, 61—15; 71—35. 181 geen vangst: 14—12. 58—3; 88—40; 112—4S: 112—1? 121—50; 131-40. - Marktprijzen: Maatjesharing. Jong 60—85; maatjesharing klein t 53—58,10; maatjesha ring groot I 51,50—52,70. De secretaris der gemeente Maassluis, de heer L. J.MOstèrt. hoopt op 1 juli a.s. 25 jaÉr als zodanig in func tie te zijn. Dit wil échter niet zeggen, dat hij op 1 juli 1932 %ijn werkzaamhe den te Maassluis voor het éérst heeft aangevat. Tevoren had hij de gemeente reeds ruim tien jaar in onderscheidene functies gediend. De raad van Maassluis zal aan dit 'feit aandacht schenken in een buitenge wone openbare vèrgadering, dié wordt gehouden op maandag 1 juli a.s. des middags drie uur in de cantine van de werkplaats der Stichting Sociale Werk voorziening aan de P, J. Troelstraweg. Des avonds van 7 tot 8 uur wordt in hetzelfde gebouw een receptie gehou den. Burg. Wijnaendtslaan 78 b, Rotterdam Telefoon 8S790, 52599 TEL, 77525 Jubileum in de raad. Met het oóg óp de buitengewone openbare vergadering van de raad van Maassluis ter gelegen heid van het 25-jarig jubileum van de gemeentesecretaris, de beer L. J. Mos tert, zullen de gemeentesecretarie en het kantoor van de gemeenteontvanger op maandag 1 juli 1957 des namiddags ge sloten zijn. Op vrijdag 29 november zal té Amster dam de viering plaatsvinden van hèt dertiende lustrum van de Juridische Fa culteitsvereniging aan de Vrije Univer siteit onder de zinspreuk: Qui bene dis tinguit bene docet. De lustrumcommissie verzoekt aan alle oud-leden, die de voorlopige uitno diging die inmiddels werd verzonden, niet hebben ontvangen, daarvan zo spoe- dig mogelijk opgave te willen doen aan haar abactiaat p.a. J, Höweler. Frans van Mierisstraat 105, Amsterdam. Op het Drooglever Fortuynpleln Rotterdam is de 22-jarige H. G. A. V„ die daar op zijn fiets reed, aangereden door een trekker met oplegger. De man liep een schedelbastsfractuur op en is naar een ziekenhuis vervoerd, waar bleek, dat hij -was overleden. Als dank voor de grote medewer king, die Verolme van het gemeente bestuur van Rotterdam heeft ontvan gen, schonk de heer Verolme namens het concern een groot beeld van de Amsterdamse beeldhouwer prof. V. P. S. Esser, voorstellende een vrouw, ge huld in dekens, die door een man uit het water wordt gedragen. Het beeld (2,30 m. hoog) zal geplaatst worden in de tuin van museum Boy mans. Het is een herinnering aan de watersnood van 1953, toen de geboor teplaats van de heer Verolme, Nieuwe Tonge, zwaar werd getroffen. Tal van autoriteiten waren vanmor gen naar de Botlek gekomen om van de plechtige opening van de nieuwe werf getuige te zijn. Bahalve de com missaris van de Koningin was het gehele college van Ged- staten van de provincie aanwezig, alsmede enkele leden van het Corps Diplomatique, de burgemeester van Rotterdam en enkele wethouders van deze gemeente, burgemeester en wethouders van Roozenburg, burgemees ters van omliggendêr^gemeenten, de di recteur-generaal voor de arbeidsvoor ziening, de hoofdinspecteur voor de ar beid en tal van andere autoriteiten. Zij werden verwelkomd door de heer Verolme, die in zijn toespraak herinner de aan de. wijze, waarop de werf tot stand was gekomen. Hij bracht dank aan de verschillende diensten van -ROL terdam en Roozenburg,-die het concern ter zijde haddengestari bij*het ontwer De werf zal, ais zij gereed is, in staat zijn aan 3000 personên werk te verschaf fen, zo deelde de heer Verolme voorts mede. Thans zijn reeds hónderden in het nieuwe bedrijf, waarvan de produk- tie is begonnen, aan het werk en op de bedrijfsseholen worden nieuwe arbeiders opgeleid om hun plaats op de werven in te nemen. Momenteel worden op de bedrijisschool 200 jonge arbeiders opgeleid, maar bin nenkort zal de nieuwe bedrijfsschool'in Maassluis eenzelfde hoeveelheid kunnen afleveren. Vervolgéns sprak de heer Verolme woorden van dank aan het adres van de aannemers, die het voornaamste werk hebben uitgevoerd. Niet alle wer ken zijn gereed. Zodra het eerste grote bouwdok van 85.000 ton gereed is, zal een aanvang worden gemaakt met de bouw van tweè dokken voor reparatie van schepen tot 50.000 ton. Grote aanleg steigers voor supertankers zijn reeds in opdracht gegeven en in aanbouw. Des kantine is gereed en een deel. van het kantoor is voorlopig in het kantinege-j mét u*at. en klppfïlolveial én ondergebracht, omdat het grote' mei was- en KieeuiQKaai en kantoorgebouw, waar ongeveer'1000 em-j pïoyé's zullen worden ondergebracht, -in verband met de bestedingsbeperking, voorlopig niet zal worden gebouwd. j De heer Verolme overhandigde hier-1 na aan burgemeester Van Waisum j van Rotterdam een ontwerp in brons) van het beeld van prof. Esser, waar- na mr. Klaasesz door middel van een handle het bedrijf in werking stelde. aan orders in portefeuille. Dit is vol doende voor 'de eerste vijf jaren. Een bedrag van 200.000.000 per jaar zal dit bedrijf aan deviezen opbrengen", aldus spreker. De opslagcapaciteit voor staal zal 120.000 ton bédragen. Dit is gelijk aan dat van de Hoogovens. Commissaris Klaasesz wees in zijn openingsrede op het felle contrast dat het eiland Rozenburg op het ogenblik biedt. „Aan het ene eind van het eiland", zo vervolgde sprekerg.jSJ reservaat De Beer ligt, heerst ogen schijnlijk de rust van de ongerepte na tuur. Wie daar echter ronddoolt zal spoedig ervaren, dat de duizenden vogels in deze broedtijd onderling ruzie zoeken. Zij pikken elkaar en maken het elkan der lastig. De kapmeeuwen liggen nest aan nest en trachten daar een vredig be staan te vinden. Maar een andere veel grotere vogel de zilvermeeuw, verstoort elkenmale die rust. Hij durft brutaalweg een nest te vernielen van 'een kleinere bewoner op De Beer en hij doodt wreed de kuikens. Men gaat daarop op de wiek en de be zoeker vraagt zich af waarom die na tuur nu zo wreed moet zijn. Later, na de broedtijd, heerst er weer pais en vree; Alle vogels vliegen dartel rond en de mensen zeggen; wat is er toch een heerlijk harmonisch geheel In de na tuur". Mr. Klaasesz schetste daarna de situ atie aan het andere einde van het eiland Rozenburg. Opeens is daar een zilver meeuw gekomen en wel een industriële zilvermeeuw* In de figuur van de heer Vërolme. Andere industriëlen zijn ook op de wiek gegaan en ook in deze krins is er verontwaardiging over hel optre. den van die zilvermeeuw. Men zegt' „het harmonische industriële leven ij verstoord". Later echter, als de scheeps- werf eenmaal in volle werking zal zijn en de zilvermeeuw is gesettled in de Botlek, za! men wellicht zeggen: „Het is een heerlijk harmonisch industrieel ge. heel in het Botlekgebied." Mr. Klassen sprak daarna de wens uit, dat de toe komst ige ontwikkeling van het eiland Rozenburg zowel in industrieel als cul tureel opzicht in goede banen' geleid-zal worden dat de twee uitersten elkander niet ai te snel zullen raken. t Hij noemde het een dag van grote vreugde nu het bedrijf eenmaal in wer king kon worden gesteld. Spreker w,i ervan overtuigd, dat in de bestaande sfeer van gemeenschapszin, die op dit bedrijf heerst, voortreffelijke resultaten kunnen worden geboekt. Ten slotte verrichtte de commissarij der Koningin de officiële opening van het bedrijf door de handle over te halen. De president-commissaris vani de scheepswerf Verolme, mr, P. g. Get- brandy voerde na de officiële kielleg- glng het woord. Spreker noemde dete dag van grote nationale betekenis, rh betreurde het dan ook, dat hier gets acte de presence was gegeven naméns de Nederlandse regering. Daarna voerde het woord de burse- meester van Rozenburg, J. C. Aschhoö Spreker verheugde zich in de totstani koming van dit bedrijf op het ellsnd Rozenburg. Zijn grote wens was, dat in de naaste toekomst een goede gemeen schap zou w;orden gesticht in deze ge- meentc. Hij geloofde, dat er een uit stekend samenspel zal kunnen zijn tus sen de. industrie-bevolking en gemeen te. De burgemeester zegde ook alle me dewerking toe om op deze basis tol ge meenschappelijke plannen te geraken. De heer Kleiwegt, voerde tenslotte het woord als voorzitter van de Rozenburg- se muziekvereniging „Inspanning door Ontspanning". Hij zegde' d« heer Ver olme dank voor het grote geschenk; dat hij de vereniging had aangebeden. De leden van dit muziekkorps zijn nl. allen in een gloednieuw uniform gesto ken' door de heer Verolme. ;il Tot slot van de officiële gebeurtenis voerde de heer Verolme nog het woord. Hij bracht, dank voor de grote blijkéa van - belangstelling en verzocht burge meester Van Waisum het beeld, darieen symbool is van de watersnood en ver vaardigd door professor C. P. S. Eiser, in ontvangst te nemen. 5 Burgemeester Van Waisum teide hieraan volgaarne te willen volleen m het beeld een plaats te zullen geven ia de tuin van het museum Boymsns. Voor werden de Staalconstructies voor vervaardigd door AMSTERDAM ROTTERDAM KWEEKSCHOOL HAAGSCH GENOOTSCHAP Aan de Kweekschool van het Haagsch Genootschap ztjn voor de akte Lager Onderwijs geslaagd de dames M. A, de Vos, Den Haag; L. de Vries, Den Haag en B. de Waal, Voorburg. Voorts de heren G. B. Vrieltr-g. Den Haag en J. C. Wesseling, Rijswijk. Wolphaertsbocht 214, Telefoon 79755. Rotterdam, Rotterdamse itrmünmsrkt ruwe lijnolie in transito. Medegedeeld door de N.V. Com missiehandel v.h. Julius van Roosendaal. Slotnoterlng ln gids. per 100 kg.; Ju» 86.50. sept. 73.50, nov. 78.-. Jan.- 77.-. Gitteren 6 contr. Vandaag voorl. geen contr. Alle Giet»' en SehUderstark aan de gebouwen van eard- ultgavoard door De nieuwe scheepswerf heeft een op pervlakte van 90 h.a. en ligt op het meest oostelijke punt van het eiland Roozenburg. Onder de reeds gereed ge komen helling werden bijnna 1000 pa len van 23 meter lengte geheid. Boven hetgeheel verrijst momenteel een be* drjjfskraan* van 66 meter hoogte. Spoe dig zullen nog andere kranen volgen. De openingsplechtigheid zal vanavond in de televisie-uitzending van de N.C.p.V. en in de radiokrant van deze radio vereniging worden uitgezonden/- UET doordringende geluid van een U scheepssirene kondigde de offici ële inbedrüfsstelling aan. Terwijl de sirene loeide, ontplooide zich een massale activiteit op de werf,. In de grote hal; -waar ruim twaalfhonderd genodigden waren verzameld, kwamj de kraan met een draagvermogen van tweemaal 20.000 kg. in beweging. De lasapparaten flitsten aan en de arbeiders begonnen met verwoede ijver aan het gereedmaken van de zware ijze ren platen, die straks de huid en schot ten zullen vormen van de schepen, die hier' worden gebouwd. De deuren van de hal openden zich 'automatisch en da delijk ging het grote gezelschap naar de helling, waar de ambassadeur van Pcrzië, mr. Meftah, de kiel legde voor een 33.000 tons tanker. Dit was het eer ste schip, dat Perzië heeft laten bouwen. De president-directeur van het be drijf, de heer C. Verolme. gaf op deze morgen aan de hand van een tien bij zeven meter groot doek, waarop het gehele bedrijf was uitgebeeld een explicatie van de toekomstige ontwik keling. „Wij hebben voor één miljard Telefoon K 1800—S9400 <3 lijnen) FABRIKANTEN VAN HOOGEZAND - Tel. K 5980—835 DELFZIJL - Tel. K 5961-815 De minister van Arbeid en Openbare Werken van Pakistan, de heer M. A. Khalique, die op het ogenblik in om land vertoeft, brengt vandaar ln gazelschap van enige vertegenwoordiger» van het ministrie van Sociale Zaken en Volksge zondheid een bezoek aan Rotterdam, Op zijn verzoek zal een bejaardencentrum en de havenarbeidsreserve worden bezich tigd. Het gemeentebestuur van Rotterdam biedt het gezelschap een rondvaart door de haven aan. AMf.T CLVEENSCHE WE& 2 - TEL.126 066 DEN HAAG - Telefoon 556821

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2