Van de kook Vissersplaats Cameron: overstroomd puin STERFTE MN TBC mm BELANÉRÜK GEDAALD Nieuwe hittegoll over Europa-yi Laaiende vuurzee PRINS TILDE Predikant uit zijn huis gezet „Revolutie? in dijkenbötiw door nylon-zandzakken?- m m ORKAAN JOEG DE ZEE LOUISIANA IN Stassen en Moch naar Parijs Atoomgeleerden waagden leven -* Maar ziekte is nog met overwonnen ZONDAG KANS OP ONWEER Syrië verwerpt eis Saoedi-Arabië m Kwart van DAKO-terreinen met entrepots verloren ,"--Jïïf Oorzaak onbekend 29 man van ÜarÓèllSa Islam -gé(ipö|||f I Proefnemingen M'ZéélmtMMXS Dodelijk ongeval bij TT-training KIJM-vbegttdgi|a had averij ZATERDAG 29 JUNI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. Weerbericht mm Ook natuurrampen op Formosa m - g G-; -rimm SCHADE GERAAMD OP 1 MILJOEN Vrouw omgekom"enl?£S|^ brandende aütoS Sowjets waarschuwen West-Duitsland Hongaar verdronken 'm m Hoofdredacteur Reng Po uit gevangenis) m -m M Ontwapening in Navo HONDERDEN personen Zijn i» het moerassige kustgebied van de Amerikaanse staat Louisiana om het leven gekomen tengevolge van een vloedgolf die volgde op de orkaan Audrey. Aüleen al in het gebied van Cameron ten zuiden van het Lake Charles zjjn twee honderd tót driehonderd mensen verdronken, heeft de weerkundige dienst in Washington meegedeeld. Een plaatsvervangend sheriff uit Cameron was va-n mening dat- het aantal slachtoffers op drie- tot vierduizend kan worden geschat. Cameron biedt de aanblik van een overstroomde puinhoop, meldde de bemanning van een vliegtuig van de kustwacht dat boven het Proef mislukt Maatregelen nodig Toren bezweek Advertentie PHOENIX li Vïf -t Nu óók als SPRAY NA BOTSING ïNyBRANV^m Twintig slangen Conservatieven achteruit in Dorchester '&J3y mm Duitsers uit de bocht Sll - „-«-.vs.* 'ViVvl' S Rotterdam: Witty de Wi-hc-traat 20 Telef. 115700 (4 1.) «'•iSR ?ec 1112 Post/iro No. 424519 XI» sis taldienst abonn-menlen 18.3019.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •s-Gravenfiage: Kuygensplein Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Pc-rtgiro No. 424867 K'aehlendienst 18.30—19.30 u. Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 'Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond: NEIGING TOT ONWEER Warm met plaatselijk onweer. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, langs de kust over- wegend zeewind. i - V* ZON- EN MAANSTANDEN V'Lf 30 juni zon op 4.25, onder 21.06; maan op 7.55, onder 22.22. 1 juii: zon op 4.26. onder 21.05, maan op. 9.17. onder 22.4B. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. O. J. S. BRUINS SLOT INDS piot. be.iermerhorii ziji. ge- ^5 ruchtmakende redevoering in de Eerste Kamer hield, waarin hij de socialisatie van de landbouwgronden en bedrijfsgebouwen als een weidaad voor ons volk voorstelde, is die socia lisatie in de actuele politiek beland. Het "was ook te merken bij het de bat over de pachtwet deze week in de Tweede Kamer. Wij hebben et verleden week te de zer plaatse ook iets over gezegd en dat is voor „Het Parool" aanleiding geweest tot een commentaar onder de voor ons weinig vleiende titel: „Tegen beter weten in". '„Het Parool" schrijft ojn.: „Het eerste bezwaar van „Trouw" gaat tegen onze opvatting als zou so cialisatie geen principiële zaak zijn. Wat de inhoud van dit bezwaar is, wordt er niet aan toegevoegd. Dat is jammer". „Het begint de laatste jaren een ge vaarlijke politieke mode te worden bij onze confessionele partijen om steeds nieer praktische politieke denkbeel den,'die van de zijde van de P.v.d.A. komen, in het principiële vlak te sleu ren. Zodoende worden vele zaken, die ziéh daar allerminst toe lenen tot ee* beginselkwestie gemaakt, waarbij een compromis en-so s, wanneer het ,b.v. over socialisatie gaat, zelfs een gesprek in redelijke termen onmo gelijk wordt". _w,fJ hebben van dit verhaal toch wel ,y/ even verbaasd gestaan. Daar is een socialistisch blad dat verklaart dat socialisatie geen princi piële zaak is en dat nu de politieke tegenstander uitdaagt om maar eer.s duidelijk te" maken dat het anders is. Wij hebben in onze onschuld echt niet tegen beter weten in altijd ge dacht dat het woord socialisme aan een bepaalde principiële maatschappij opvatting uitdrukking gaf en dat dc socialisatie een der voornaamste mid delen was om die maatschappij-opvat ting tot werkelijkheid te maken. Wij geloven dat de hels geschiedenis van het socialisme dit bewijst dat de socialisatie een der kerngedachten van dé socialistische beweging is. De schrijver in „Het Parool" moei nu- echt niet doen of dit zulk een zotte gedachte is die alleen maar in het.boos- aardige brein van een aanhanger ener confessionele partij kan opkomen. „:Daar. doét hij de geschiedenis -van 'de- soéiglistische beweging en het so- '^'ciaiisinézelf beslist/onrecht mee. tl* m'x» j.i V' r f*- V; 'Nïfitflicht beschouwd komt dè me- .1ning.dat hét „de laatste jaren een gevaarlijke politieke mode wordt om •praktische politieke denkbeelden van de P.v.dA. in het principiële vlak te sleuren" in een bedenkelijk licht te staan. Wat men-in feite doet'is niets ander: dan zijn eigen principiële politiek aar het Nederlandse volk verkopen ondei hét motto dat het geen- principiële po litiek is, maar een of anderzakelijk- praktisch geval dat men helemaal bui ten de sfeer van beginselen moet be- f zien. - 'Als'hef Nederlandse volk in die val loopt, halen de socialisten bij stukken en.brokken de socialistische buit bin nen,. onder de leuze dat geen enkel stuk en geen enkel brok socialistisch is.- Wij willen niet in die val lopen en dat heeft de toorn van de schrijver in „Het Parool'^ opgewekt. «YrlJ schreven dat de socialisatie van W de landbouwgronden de overheid de mogelijkheid biedt om de boeren stand te fatsoeneren naar het beeld A-en de gelijkenis die zij van die boe renstand in haar hoofd heeft. De over heid zou" de bedrijven naar welgeval- Ten kunnen verknippen én samenvoe gen. Zij zou beslissen over de vraag waar iemand boer zou zijn en wie boer 2ou zijn, over bedrijfsgrootte, vestigingseisen enz. „Het Parool" noemt dat een vol strekt vertekend beeld van de sociali satie.-Het is beslist niet vertekend. De socialisatie geeft de overheid de macht, tot al deze dingen. En een overheid, die deze macht heeft ze ker als er socialisten in die -overheid zitten zal die macht gebruiken ook. Dat ligt toch geheel in de lijn van een planmatig geordende produktie, zoals de* socialisten die voorstaan? Wij begrijpen niet dat een socialis tisch blad over deze tekening niet vertekening zó van de kook raakt. Of het móest zijn dat men boos is om dat men doorzien wordt. Honderden doden door vloedgolf in V. S. De westelijke mogendheden die deel nemen aan de ontwapeningsbesprekingen in Londen de Verenigde Staten. Enge land. Frankrijk en Canada hebben overeenstemming bereikt over de voor stellen. die de Sowjet-Unie zullen worden gedaan voor het staken van proeven met kernwapens. De Amerikaanse afgevaardigde Harold Stassen en de Franse vertegenwoordiger Jules Moch zijn vrijdagmiddag naar Parijs vertrokken om de NAVO-raad van de nieuwe voorstellen op de hoogte te bren gen. De raad zou vanochtend bijeen- ~~S2 "V? ,'T* komen. getroffen gebied heeft geologen. Men verwacht dat Stassen de voorstel len volgende week in Londen op de con ferentie ter tafel zal brengen. V|jf 'moedige geleerden én technici hebben gisteren op het Amerikaanse proefterrein in Nevada een atoombom onschadelijk gemaakt,' die 's morgens bjj een proefneming niet tot ontploffing was gekomen. Drie mannen moesten de 150 meter "hoge toren 'beklimmen waarep de atoom bom was aangebracht. Twee anderen moesten -aan de voet van de toren de afv-uurinstallatie onklaar maken. Elke verkeerde beweging kon betekenen, dat zij ,in een onderdeel van een seconde van de aardbol werden weggebrand. Sport voor sport klommen de drie mannen met een zware uitrusting op de rug de 150 meter lange ladder op. De klim duurde 'bijna drie kwartier. Het onschadelijk maken'Wam'slechts enkele minuten in beslag. Van de duizenden vluchtelingen, die de onderkomens van het Rode Kruis binnenstroomden, kwamen er slechts weinig uit Cameron, een vissersplaats je, waar de storm het zwaarst gewoed heeft. Autoriteiten van het Rode Kiruis zel den te weten, dat er minstens duizend mensen.niet tijdig uit het gebied van Cameron zijn weggekomen toen de verwoestende orkaan van zee uit het land binnenkwam. De orkaan had een snelheid van 160 km. per uur.; Hij verwoestte olleboorinstaliaties langs de kust ter waarde van 15 mil joen dollar en spoelde zonder dat er een spoor van, overbleef, een kudde van 30.000 stuks vee weg. Eén groot aantal personen is dak loos, geworden. Donderdagnacht moest H ET sterftecijfer door tbc li ook in 1956 wéér belangrijk: gedaald. Het bedraagt nu 5.4 per 100.000 inwoners. Dit is een ongekend laar cijfer, lager <lan In alle andere landen- van de, we reld en lager dan men ooit. verwacht bad, toen men in, het begin van deze eeuw met de bestrijding der ziekte be gon en nog een sterfte kende van on geveer 200 per 100.000 inwoners. De sterke daling na 1945 is overwe gend het gevolg van de ontdekking van een drietal sterk werkende geneesmid delen en aah de vooruitgang van de operatieve behandeling der longtnber- culose. In dé laatste vijf jaar is die sterfte "tot meer 'dan de. helft terugge lopen en voor de tbc van dé hersen vliezen zelfs tot ongeveer een zesde. Dit zei dé voorzitter van de Kon, Ned. Centrale vereniging tot bestrij ding der tuberculose, dr. M. R. Héyn- sius van Berg, op de te Utrecht gehou den, algemene vergadering. Hij zei dat helaas deze lage sterfte de verkeerde indruk hééft gewekt, dat de tbc als volksziekte vrijwel is uit geroeid. De deskundigen zijn zelf lang niet zo optimistisch en zij hebben daar voor, volgens de voorzitter, goede re denen. De .sterfte is "in verschillende delen van ons land nog zeer veel ho ger dan het gemiddelde en ook het ziektecijfer, dat nog 70 nieuwe geval len, per 100.000 inwoners bedraagt dat is bijna 8000 personen per. jaar loopt sterk uiteen. Er zijn gedeelten in Nederland, waar in de laatste maanden zoveel nieuwe gevallen ontdekt zijn, dat speciale maatregelen moeten worden genomen, afgezien van de vele school-epidemie- tjes van tubercnlose, welke zich in verschillende delen van -Nederland hebben voorgedaan. De verhoogde weerstand tegen de tbc, zoals die blijkt uit de tubercu- llnë-reactie, is zeer snel gedaald en hierin ligt de oorzaak, 'dat onder jonge lieden een enkele patiënt met te laat ontdekte longtuberculose een hele se rie van nieuwe gevallen tot stand brengt. In Den Helder, Arnhem, Doe- tincbem, Eindhoven en* Zierikzee en in nog meer plaatsen' zijn in 1957 derge lijke epidemietjes voorgekomen op middelbare scholen en hébben veel slachtoffers gemaakt. De vereniging besloot haar werk zaamheden uit te breiden tot op hel terrein van andere longziekten. Men denkt hierbij aan astma, Dr, IJ. N. Oosterbaan trok in een voordracht de, conclusie dat bij een voortzetting van de huidige daling in het aantal tbc-'gevallen is te verwach ten dat men ih 1959 aan de helft van de ron 8000 sanatoriumbedden genoeg zal hebben het Rode Kruis aan 40.000 personen onderdak verschaffen. Een armada van helicopters en hele vloten vaartuigen bewogen zich over en door het overstroomde gebied van Cameron. Een strook van 32 km langs de kust stond onder water. D. P. Vincent, plaatsvervangend hoofd van de politie in Cameron vertelde aan verslaggevers, toen hij op een. boot van de kustwacht aankwam, dat hij het aantal mensen dat verdronken is toen de vloedgolf zich over het moerasland stortte op drieduizend a vierduizend schat. Officieel zijn thans 167 doden gesteld. In ziekenhuizen van Lake Charles worden 250 gewonden verpleegd. Meer dan. 20.000 personen zijn ge- evacueerd. In Port Arthur, is een hotel van negen verdiepingen inge stort. -Verscheidene straten staan blank; de elektriciteitsvoorziening en de telefoonverbindingen zijn gestoord. Eén schip heeft aan de Amerikaan se kustwacht gemeld dat een olie- boortoren in- zee op óngeveer 32 km uit-dé,kust bij; de -.grensrvan Texas en Louisiana onder het geweld' van de storm, waarin windstoten van meer dan 170 km per uur voorkwamen, is bezweken. Vijf man-drijven op een vlot rond. Een tornado, 4ie de wervelstorm „Audrey" in zijn rog volgde, dreef naar Philadelphia' (Mississippi), ver wondde vijf personenen verhielde vierhuizen. Volgens niet officiële berichten, zijn op Formosa tengevolge van overstro mingen die vergezeld gingen van een wérvelstorm die, de „Virginia" ge noemd wordt, 29 personen verdron ken- Zestien personen worden nog ver mist. Meer dan -3000 mensen zijn dakloos geworden. .Een speciale commissie van. het Westduitse, parlement heeft gisteren de verdragen,voor Euratom,'en Euromarket goedgekeurd. De verdragen komen vol- igende weeSc vrijda g 'in de Bondsdag en kort daarna in de Bondsraad. H A L F W E G TEL- K 2907 341 (Van onze weerkundige medewerker) OPNIEUW heeft zich een hittegolf over Europa uitgebreid, in En- re land werden temperaturen gemeten van 32 graden en in bet zuiden van Frankrijk meldden sommige stations 35 36 graden. Ook in Nederland, België, Duitsland cn 't Alpengebied was het warm wee- met temperaturen van 25 tot 30 graden. Daarentegen komen in Skandinavië veel lagere temperaturen voor, als ge volg zan een noordwestelijke lucht stroming, die koelere polaire lucht aanvoert. Het Oostzeegebied lag gis teren ln de overgangszone tussen deze koelere luebt en de warmte in onze streken. Daardoor kwam er in Dene marken en Noord-Duitsland vrü veel f Advertentie) bewolking voor, waaruit hier- en daatj? wat.regen viel. De warmte wint op liet ogenblik, nog., terrein in noordelijke eh 4| e richting.' In verhand daarmee zah/hë^- warme weer waarschijnlijk ook zondag;}; voortduren,, hoewel dan de kans opon-|v- weer toeneemt. Vooral 'in het bihnéa~^;5feki land. TIJDENS de rondgang, die H.M. koningin Juliana en Z. K H. de Prins gisteren maakten over de ten toonstelling;,Het Atoom" op Schiphol, beproefde prins Bernhard zijn krach ten op eenblok uraninm van 70 kilo gram. Minister Cals stond lachend toe te kijken toen de prins het loodzware blok van de grond -tilde - (foto rechts» De Koningin en Prins wandelden ruim anderhalf uur over de tentoon stelling, die de Prins tevoren had ge opend door een geigerteller bij eenf radio-actief "staafje. Het gevolg was- dat achter een matglazen scherm dc woorden „Het Atoom" opgloeiden. (Foto onder). (Van onze corre-jpondï'n LD*. T. Cabaret, predikant van de Gerof. Gemeente, in hersteld verband te 's-Gra- venpolder, is op verzoek van de kerke* raad der Gexef. Gemeente gistermorgen door, een deurwaarder uit de pastorie Stzei. Met zijn vrouw en zes kinderen werd hij naar de tuin van het huis ver wezen. waar ook zijn meubelen werden opgeslagen. Ds. Cabaret werd ongeveer twee jaar geleden beroepen als predikant van de Geref. .Gemeente té 's-Gravenpalder. Vong jaar besloot de classis ds. Cabaret af te De Syrische regering heeft de voor waarden van Saoedi-Arabië voor het her- •tel vab de verbroken betrekkingen lus- tan beide landen van de hand gewezen, ■Wordt In Damascus vernomen. zetten. De predikant blééf echter in 's-Gravenpolder wonen en stichtte daar een eigen gemeente, de .Gerei Gemeente in hersteld verband, waarvoor hij zon dags optrad in het plaatselijke vereni gingsgebouw. De kerkeraad van de Gerei. Gemeente zegde ds. Cabaret na zijn afzetting de huur van de pastorie op. Dë predikant heeft zich daarna in oktober vorig jaar tot de woonruimtecommissie gewend, die niet direct voor een andere waning kon zorgen. De kerkeraad van de Gerei. Ge meente meende echter niet op de toe wijzing van een woning te kunnen: wach ten. Ingezetenen van. 's-Gravenpolder hebben gisteren de zes kinderen van ds. Cabaret in hun gezinnen opgenomen, Inmiddels hebben gisteravond leden van de G-eref. Gemeente in hersteld ver band de mogelijkheid besproken een pastorie te laten" bouwen vpor hun pre dikant. Ds. Cabaret, die'voor hij predi kant werd,, het schildersberoep had uit geoefend heeft dit beroep na zijn afzet ting weer opgenomen omdat zijn gemeen te hem geen volledig tractement kan bieden.- Bampaast dient hy. de gemeente in het' ambtelijk werk. De aowjei-regering heeft in een nota West-Duiisland er voor gewaarschuwd, dat het uitrusten van de Bundeswehr met atoomwapens „onherstelbare schade zal doen aan de nationale hereniging vahel Duitse volk", aldus maakt Radio Moskou bekend. De nota zegt: De uitrusting van de Bundeswehr met atoomwapens en de omvorming van West-Duitsland is een springplank voor atoomoorlogvoering in Europa en zal onherstelbare sohade doen aan de nationale hereniging van het Duitse volk. Gisteravond is in deRijn nabij de Steenfabriek „De Blauwe Kamer" ver dronken de 20-jarige Hongaarse student aszlo HorvatlnSarrodi. De Hongaar, die in november uit zijn vaderland was ge- vlncht, studeerde sinds enige maanden aan de Landbouwhogeschool. Een medisch student, dip zijn Hon- gaarne collega wilde redden, kwam zelf ■in moeilijkheden, omdat hij de zwem kunst bijna niet meester was. Deze stu dent kon nog tijdig-door een Wagenings student, de heer H. L. J. Huberts op de wal wordengebradht. De Hongaar was toen al in.de diepte verdwenen. Later haalde me hem pp, .doch de'levensgeesten waren geweken. - T-v.jl S fyséV* 3 H Met open motorkappen draaiden de brandweerwagens van Nieuwerkerlc a. 4. IJssel, Capelle, Moordrecht en Gouda gistermiddag op volle toeren,-om.voldoende water aan te. voeren voor de bestrijding van een grote brand in eén dump opslagplaats van auto-onderdelen, die een aanzienlijke schade veroorzaakte. Om tien minuten over één gistermiddag werd, de brandweer van- Nieuwerkérk gealarmeerd voor een brandje op het. terrein van-de DAKO, gelegen aan-de Koge Sehielandse Zeedijk op ongeveer twee kilometer van Nieuwerkerk in de richting Moordrecht. De-brand liet'zich. eerst niet zo ernstig aanzien, maar toen men" enkele minuten later ter plaatse arriveerde, stond al een groot gedeelte van- het opslag- terrein in lichterlaaie.'Daarop stonden kisten met auto-onderdelen en .hele motoren, die alle reddeloos' Verloren gingen. Ook kon nog- niets worden -meege deeld omtrent de oorzaakjvan'dé b^ndl Mendis: ih'de mórgehtfreiï bezig -"met "snijbranders. Ook,.de-Officier van Justice in het arrondisséméM'JRpttéÈj Op de weg: Graive-^-Mül, ter boagtë-. j v-an het kruispimt ,,Het.;Hoe!i^ê'?,^ zija| gisteravond een personenauto teh^-étóB bestelwagenmet elkaar in ing komen. De bestelwage'n;L bestuurd de -heer J. Vérbexk--' - tut' ''.Lsuisb-nfeeofie, gem. Mill, sloeg om en-vloog-in!',bi%;a-.®:?ï^1 Mevrouw Verbertk, die bj{j-.:^aaf„:.inat^'kt| de wagen zaü i is in- deAvliansnenfeoin^ ■gekomen. De héér- Verberk is -.nriét? zeer De ftevige Zuidwestenwind- 'joég' -hef vunr met .grote, snelheid, yoort. .Met.slóeg over naar de naastgelegen- loods vdp de firms Sutler te"Botterdam, dié dééelfdé materialen-bevatte.-Van hieruit sloeg het vuur weer, oVer,naar stapels kisten, die op het terrein verspreid stonden en -de brandweer zag zich-geplaatst tegenover een laaiende yuurzee van 'vele honderden vierkante meters. Twee factoren' bemoeilijkten het blus- singswerk. De terreinen van de beide firma's zijn zgn. „entrepots". Daarin liggen nog niet ingeklaarde goederen, die direct voor uitvoer bestemd zijn. Inge-r volge de douanevoorschriften moeten dergelijke terreinen aan alle zijden zijn omgeven door een hoog en solide raster werk. Dit moest eerst worden afgebroken, voor men 'bij 'het water van- de. Hollandse IJssel kon-komen. Een kraan wagen heeft het gaas en het hek uit zyn voegen moeten trekken. De tweede belemmerende omstandig heid was, dat het water inde IJssel bijzonder laag stond. Daardoor moesten zuigslangen van 17 meter worden uitge legd langs de steile dijkhelling; De vijf brandweerwagens, die her en der over het terrein verspreid stonden, waren onder commando van de heer A. P. Valkenburg, brandmeester van Nieuwer kerk. De Goudse wagen stond onder commando van adjunct-opperbrandmees- ter W. den Boer en brandmeester J. Bos. De burgemeester van Nieuwerkerk. de heer J. C. Vogelaar, had het oppertoezicht De warmte van de enorme vuurzeeën deden de brandweerlieden zoveel mogelijk dekking zoeken achter halfuitgebraade kisten. De loods, die een oppervlakte had van 1200 m2, brandde geheel uit. De kisten waarin de motoren verpakt waren brandden weg err het staal zorgde voor een ondoordringbare massa, die nog uren lang brandde. In totaal werden,20 slangen gebruikt, waaronder één van een tankboot van de Shell, die toevallig langs voer in de richting Gouda, Er werd 2000 meter slang gebruikt. Toen omstrèeks half vijf het'vuur wat afnam kon men de schade gaan opnemen. Het bleek dat ongeveer een vierde deel van de terreinen van de DAKO, waar het vuur ontstaan was, verloren was ge gaan. De gebouwen en voorraden van de Sutter N.V. gingen geheel verloren. Hoe wel het juiste bedrag van de schade nog niet bekend kan worden gemaakt, mag aangenomen worden, dat deze het half miljoen ver overschrijdt en waarschijnlijk wel 1 miljoen zal worden. De beide be drijven waren verzekerd. Bij een tussentijdse verkiezing in het Engelse graafschap Dorchester heeft de conservatieve partij haar zetel behou den. Haar meerderheid daalde echter van 7.159 stemmen bij de algemene ver kiezingen in 1955 tot 3.102 nu. ;daïn„ mr.""HrTK' V.' d. "Roèmer,, wasgóp hetterreiu-vah;dértemiJaanwezjgXDë politie heeft de zaak,jn,4ohderzoéKï buis ,'teNijmegen véiwera.\Dê.v.-br^MéS§| weer van Mill bkistevdé Dé personenauto- jé*érdfhëschaaii^?DtóMs inzittenden .bleveri .inzittenden brey'éri ongedeerd-? In -.een -'campagne van .yeittdagëhfyzöffir" in West-Java 29 -opstandelingen- van Decod Jtiam :ge<kK>cK hebben/ de^nfilififiré^® iéntóriMitén?te' Djakarta* ïka-.CKnpggai'i p yéw Tdéihé *.pat3jouiUesK- -speraghvc fit)*- rZiiftaS,S. Enorme geweven nylonsakken, ge vuld met zand, en dan elk ongeveer tweeduizend kUo zwaar, zullen .waar schijnlijk een omwenteling teweeg brengen op het gebied, van de dljk- bouw. Deskundigen nemen, op het ogenblik proeven met deze nylon zandzakken waarmee men tijdelijke dammen tn „stromend water wil bouwen. Achter deze beschermende dammen, die aan de „aanvaiskant" van het water zou den worden opgebouwd sou dan de eigenlijke dijk in rustig water kunnen worden gemaakt. Een en ander betekent een grote vereenvoudiging en voorts zal de door transport kostbare stortsteen n aanzienlijk geringere hoeveelheden nodig zijn. Voorlopige proeven met de bijzon der sterke nylonzakken zijn genomen op het emplacement té Gouderak van de aannemer Dirk Verstoep uit Den Haag. Van officiële zijde heeft men wel enige fiducie in het geval. Beslo ten is dan ook een praktijkproef te ne men in de „plulmpot" die wegens dijk- rwakte moet worden afgesloten. Slaagt deze ondeneming dan zal een proef op grotere schaal ln het Drie-eilandenplan in vrijwel volle zee, namelijk; in het Veerse gat worden.-gé- - nomen. Zou - men ook hier -slagen,dait' 'I openen zich vermoedelijk wijde 'per^'Vï spectieyen voor de 'verdere deltawèr- - ken.-; '.--f Na hef' gereed kómen van eéh.'dïjlè? zal men over het algeméén' -dé l"zand-J3- zakken weer kunnen' „afbreken", waaré! na de-tamelijk kostbare zakkend- ópé.C nieuw' kunnen worden gebruikt.- D« legerleiding in Djakeiia beeft be kendgemaakt dat de hoofdredacteur .Tan de Keng Po, Injo'Béng Goat, uit dergè-;'.k ▼angenis - vrijgelaten is', maar de 'stad mag verlaten. De journalist zal te ri|ni|r;;;; tijd voor 'een burgerlijke rechterrmoétent: verschijnen. Goatwordtervan besehuldigd.) dat; hij militaire inlichtingen rónder toestemming .gepubliceerd heeft en feiten en com mentaar met elkaar vermengd Keèft'L ^-' Een andere journalist, Dick Joseph, wordt op overeenkomstige gronden vast gehouden. Nijchtar Loebis, de^: hoofd redacteur van Indonesia Raya, hëeft reeds 191 dageii huisarrest. "lö-S??: Tijdens de training voor de vandaag te houden TT-races is de Duitse motor rijder Josef Knebel gitteren om het leven gekomen. Met Rolf Amfeldera is hij - bij Manderveen uit de bocht gevlogen. Tij dens het vervoer uaar het ziekenhuis'te Asseu is hij overleden.' De verwondingen van Amfaldem, die in het ziekenhuis te Assen is opgenbmen, schijnen- roinder ernstig te zijn. - -r- M 'Sm Een Vliegtuig van. Swissair; en éen vliegtuig van de KLM Zijhi: -isLii 'n-hij het manoeuvreren óp het vlie., ;van Recife met elkaar <in botsing gekomen; Zij konden de reis niet voortzetfenrfïG;- Het vliegtuig van Swissair kwam lvan Buenos Aires, het toestel van de^KLM* i f» van- Montevideo;' De rectóéryléugélsV:?P« raakten in elkaar.-Dé schade nig. dat de toesteUen te.RécHe róÓestró'S'''^ blilveu:'v Enkelen van dé -p 'agi. -zétte rms.yoort^met'een'iJdestel'lvteJMeSiBahi:^» .air do Brazil. dat trekken. :r-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1