1 Kwik liep gisteren op tot 35 fog steeds ondergronds 3 verzet in Hongarije Italianen in de om, men Gebied toch luchtinspectie in Europa IN 'BUSSIJM 30; GEVALLEN IlDEbiiisiana 275 doden f GEVAAELIJK KARWEI IS VOLBRACHT Verdronken bij het zwemmen m fcvANDAG 1 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No, 3$^ Minister op partijcongres 'Positie Kadar in ■partij versterkt Man overleefde val van 650 meter vermiste op over Volle instemming van Adenauer Britse „spionnen? iffii Cairo terug Dode en 2 gewonden bij autobotsing Voor müjoeü aan||f textied'veMbriËiKÉ mm. Regen van klachten over (te) luid spelende radio's UW* «SÉS Weerbericht Sigaretten met minder kankergevaar Hoofdbestuur C.H.U. Drinkwatertekort in Ede Hagel en regen Sneeuwrand door warmte verzwakt mmm Hongaars gezant van functie ontheven NAVORAAD AANVAARDT VOORSTEL: w m Huurcompensatlëvoor^ personeel ,van!. rij fc;;eügg^ m m m Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT] 3' D E droogte en de zeer hoge temperaturen'hebben in het noord oosten van ons land grote schade toegebracht aan landbouw en veeteelt. Vooral dezomergranen in de provincies. Groningen, Friesland en Drenthe hébben ernstig te lijden 'gëhad^ Ook de weidege bieden van de hogere gronden leden schade door de droogte van de afgelopen maand. - Hitte en droogte stellén ook de landbouwbedrijven in* andere delen van het land voor grote moeilijkheden. Alleen Zuid-Limburg, .waar verleden week, veel regen is gevallen, maakt hierop eén gunstige uit zondering. De temperaturen welke zondag In Nederland werden geregistreerd wa ren ongewoon hoog. Op het vliegveld Gilze-Rijen steeg het kwik tot 35 gra den. In De Bilt was het sinds 1949 niet zo warm geweest. wmmi Oproep •'^Mën:achtr.het;x^ .ye®Khe|arf-* rede .onvöbrwaardéUjk hëéffjngestédï^ metdé schepping vanéën inspëctfe- gebied in Europan met inbegriplvari West-Duitsiand. IÉ Wl SS Het ^karwei is volbracht: de sleepboten Thames en Hudsöii van L. Smit ën Co's'Internatio nale 'Sleepdienst te Rottërdam hebben het uitgebrande.Ame- rikaanse tankschip Stony Point in veilige haven gebracht. Zon dagmorgen, vroeg arriveerde de sleeplop de .rede"van Vlissin- gen, waar vier Belgische sleep boten de tanker overnamen en naar het.petroleumdók in.-Ant werpen brachten. Zoals bekend- laten. Vijf dagen heeft kapi tein Martin Engels liggen is, heeft dë bemanning van dewachten op toestemming. Daar- Thames onder zeer gevaarlijke na werd het besluit gènomen omstandigheden de Ameri kaan brandde als een lier de' Stony Point naar de? haven van Falmouth gesleept. Maar .'de; koers te zetten naar Antwer pen. De Hudson kwam de Tha mes voor. dit karwei uit Rotter dam te hulp. Deze ANP-lucht- .havenautcriteiten; weigerden foto werd zaterdag gemaakt op daar de dekkende/tanker - toe ite dè Noórdzëe. De hevige warmte tijdens de afgelopen dagen heeft weer velen-y verlokt verkoeling te zoeken in het water. Helaas zijn daarbij verdrinkingsgevallen, niet /uitge bleven. Botterdam: Witte de Withstraat 30 TcJet 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klantendienst abonnetnenften 18.30—19.30 v Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 '6-Graver#ïagc: Huy.gensplein 1— Télef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro Nb. 424867 Klachtendiercst 18.30—19.30 u. Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig toit dinsdagavond. OOK IN HET BINNENÏAND KOÈLK& Aanvankelijk nog plaatselijk een regen .of "onweere?] bol, morgen zonnige perloden. Ook in het binnenland koeler. Overwegend matige wind uit westelijke rich-j tingen. ZON- KN MAANSTANDEN 3:--:''|:|ë 3 juli: zon op 4.27, onder 21.0S, maan op 10.38, onder 23.14. f .-V" ¥0: JANOS KADAR .positie versterkt':. Het zeer warme weer tijdens het week einde heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van warmte-storingen zo wel boven Engeland als boven Frankrijk. De storingen, die boven Engeland ontston den t> ''<en vergezeld van onweer de N(KMPC': 3JX De 'i;.nse storing was gevuld met be trekkelijk droge lucht zodat de onweers activiteit daarin gering was. Ze trok .in //.HiWé^zijn- nog steeds bezig métbét ontdekken van nieuwe samenzwérin- Hongaarse minister van Binnenland!» .Zëkèri, zaterdag -op bet congres van de Hongaarsecommunistische partij In Boedapest gezegd. „De contra-revo- luHe heeft zich in de illegaliteit terug getrokken en valt vandaar uil de. ar beiders aan. Zij probeert, op aanwij zingen, van de Verenigde Staten, de Hongaarse arbeiders voortdurend in onrust te houden", zei de minister. Premier Kadaris positie binnen de partij is zaterdag, op de laatste dag .van het partijcongres, aanzienlijk versterkt. Kadar werd herkozen als voorzitter van het centrale comité, dat verder met 19 volgelingen van hem werd uitgebreid en nu 56 le den telt. Al de andere topfunctio narissen van de partij werden eveneens herkozen. „Franse scheikundigen zijn erin ge slaagd sigaretten te maken waarbij het'gevaar van kanker veel kleiner is dan bij de tot nu toe bekende sigaret ten; meldt het Franse blad Le Journal du dimanèhe. v Tabak én sigarettenpapier onder- 'gaan een chemische behandeling, voornamelijk 'met ammonium sulfa- ïing van dit teer element' in de /olgens het Fi-anse blad zullen deze chemische samenstellingen voort aan op de. Franse tabaksfabrieken worden gebruikt. De onderzoekingen zouden defini tief hebben uitgewezen dat sigaretten papier veel gemakkelijker kanker ver oorzaakt dan. de tabak, die erin zit. Het hoofdbestuur -van de Christelijk- Hwtorische -Unie kwam zaterdag jl. te utrecht in vergadering bijeen. Herkozen werden als lid van het dage lijks bestuur de heren C. J. van Mastrigt en H. W. Tilanus. Als leden van het dagelijks bestuur werden gekozen de heren mr. J. W. van- Gelder te-Nieuwer-Amstel-en H. M. Ger- brandy te Nijland (Fr.). 'In.'de 'middenstandscommissie werd benoemd de heer P. G. .van .der Weele te Colijnsplaat. Na uitvoerige besprekingen werd vast gesteld een nieuw rriidden-standsrapport vóór'dé Christelijk-Historische Unie. Ter vergadering werden ernstige be zwaren geuit tegen het verband, dat In het wéekblad ,,De Hervormde Kerk" van 28 juni 1957 werd gelegd tussen vragen van het Eerste Kamerlid J. Reijers_ be treffende de rechtskracht van de Konink lijke Besluiten van 1852 en 1870, waar bij het Algemeen Reglement voor het Eestuur van de Nederlands Hervormde Kerk werd herzien en gewijzigd, ener zijds, en de pro-Duitse sympathiën en handelingen van prof. dr. Hugo Visscher tijdens de bezetting, anderzijds. In Ede dreigt een tekort aan drink water te ontstaan. Het waterleidingbe drijf heeft daarom een verbod uitge vaardigd vandaag tuinen te besproei en. Op maandag is het watergebruik namelijk groter dan- tijdens de overige dagen van Üe week en men vreest, dat wanneer ö.an ook nog water onttrok ken wordt voor het besproeien van tuinen, dé bronnen droog komen. Op een „stalimst"na. namelijk Josef Revai, die minister van Opvoeding in Rakosi's kabinet is geweest; zijn. alle leden van het centrale comité nu vol gelingen van Kadar. -. Volgens waarnemers is Kadar dqen- •dè meer steun te krijgen", van de vak bonden. De vakbaridssecrètaris - Jenoe Fock was de enige nieuwgekozene voor-Tiet'politbureau;. v3ïi**een IresolütS^'iliéhïÉet -aiq££fe£a het congres wordt opgewekt - totéèh algeheel tegenoffensief tégen „hét op dringen van- :de contra-revolutie in ons culturele leven". Voorgesteld wordt de studie van het Marxisme en Leni nisme op hogescholen ten universitei ten opnieuw verplicht te stellen; noordoostelijke richting én bereikte'van morgen oris land. In verband daarmede kwamen er enkele locale onweersbuien voor van kleine omvang. Achter; de sto ring óm dringt minder warme lucht het land binnen.- Deze lucht- heeft een onsta biele opbouw zodat mogelijk ook morgen nog hier en daareen/regen- of onweers bui tot ontwikkeling kan komen.- Ook. in Frankrijk, Duitsland en-,het Alpengebied schommelden de middag- temperaturen' gisteren tussen 30 en~35 graden. In Zuidoost Engelandwas hét eveneens zeer'warm; maar in midden- En geland trad' dooi- regen en' onweer enige afkoeling. op<;In Scandinavië her stelde het temperatuurverloöp zich na de koude-inval van*de"afgelopen;dagen, maar Het-werd er niet warrii. Denemar ken, dat in het overgangsgebied tussen de' koelere lucht in Scandinavië en de warmte boven het vastelandlag, kreeg enkele buien,: f In Londen werd zaterdagmiddag om twee our een temperatuur van32,2 graden genieten,.warmer dan het sinds üén jaar is geweest.' (Op 3 juni 1947 ste^g het kwik tót bovèn de 33 graden.) In de Spaanse* stad Zamora was het zaterdag 45 graden en iri Cojjdoba 39 graden in de schaduw. Noord-Griekenlandis'-giatereri "geteis terd door verwoestende hagel-enre genbuien! Er is minstenri één dode én tien .personen werden gewond.r De:rivier .de-Struma in CentraalTMa-r cedoriie is buiten haar. oevers getreden en hééft.duizenden- -tebaksvëlden^w.ijn^ gaarden.;^';'gjoeritetiimënrovërkTOomas De -oogsten' zyn voor' 50 tot'lOÓ.pfoéent vernield-.'--Ongeveer 15.000 'Schapen eh geiten zijn verdronken. - Grote. schade/is ook aangericht inBul garije, waar bruggen; vee énwóriirigefi dóór overstromingen- werden meege sleurd.' Negen Italiaanse alpinisten zijn za terdag om het leven gekomen bjj de grootste ramp die zichsinds de tweede wereldoorlog bU het bergbeklimmen in Zwitserland heeft voorgedaan. Een tiende lid van het gezelschap overleefde een val in een; afgrond van 650 meter diepte. De groep was zaterdagochtend vroeg uit de Diavolezza-hut op bijna 3000 meter hoogte," vertrokken paar een vim de drie toppen van. de Piz Palu in het gebied van Erigadin. Het schijnt dat de alpinisten te dicht aan de rarid van de oostelijke top van de Piz Palu hebben gestaan om het landschap te bewonderen. Ze hebben niet gemerkt, dat de-richel, waarop zij zich bevonden, alleen, uit door de wind opgehoopte sneeuw bestond, aie maar losjes aan de rotsbodem vastzat en door de warmte verslapt was. Andere leden van de. groep, die wat waren achtergebleven of vooruitge trokken, zagen, tot hun ontzetting op een gegeven ogenblik de.tien ongeluk- kisen die met touwen aan elkaar ge bonden waren, in een wolk van sneeuw ln de diepte verdwijnen. Zaterdagavond ontdèkte een red- dinzszroep een van de tien slachtof- ?e?s «n man die slechts betrekkelijk licht gewond was. BU de verdere on derzoekingen in de. zes nieter dikke sneeuwlaag werden de stoffelijke over schotten van vijf personen gevonden. De vier anderen worden nog vermist. Twee leden van de verongelukte groep waren vrouwen. De sneenwrlchel, waarop de veron gelukten stonden, was normaal sterk De 65-jarige heer Teipe, die reeds enige jaren als hotelgast in Arcen woon achtig was. is donderdagavond niet van een jachtpartij teruggekeerd. De politie werd gewaarschuwd. Toen de man vrij dag nog niet gevonden was, heeft men een politiespeurhond uit Horst laten ko men Deze volgde het spoor naar een dennenbos, waar men 's avonds de heer Teipe levenloos aantrof. Hij had een boek bij zich en het- geweer lag naast hem. Hij is vermoedelijk door hartver lamming overleden. genoeg om het gewicht vanverschel- dene mensen te dragen. Hét uitzonder lijk warme- weer- en het .feit,, dat alle tien. tegelijk op .de richel stonden, vormden een ongunstige -samenloop van obistandlgheden.__ Duizenden en nog eens duizenden zoeken in deze warme dagèn het water op, als het. even kan de zee. Als:de'kinderen willen zwemmen', hóéft'vader niet'achtgr: të blij- verif-sokken-én 'schoenen uit,> de. broeks pijpen tot opkniehoogte,kan hg "tnée .pootjebadenren daarbij: kan hg zelfs -zijn, '.sigaar'nog aanhouden'! Radio-Boedapest meldt dat Jozsef Karpati, Hongaars gezant in Nederland; van zijn"funotié-isvontheven,' - 1 Bij 'K.b.' is- dr. B.- Landheer bibliothe caris van het Vredespaleis *te 's-Graven- hage, benoemd tot lid van de Rijks commissie. van Advies inzake het Bi bliotheekwezen. i In een Internaat ?£ts Bcasrim' >héérail Influenzavan zeer ^waarschijnlijk, de- soort, als ^^ijs8*5^e"eft pensforiaat verbluvénChonderd- melsj«c i tussen acht én zeventien: jaar.yan 'wie er thans dertig: ziekzön. Het zlekte- verloop'Is. zeer goedaardig."' V 'j Bij emr.-nodé»oek;. door hétriviróló-', :glsch labbratoriumtvan hét académisoh ziekenhuis .te .Lëiden*;is'.géblékëh^,dat de ziekte vermóèdelijk 'rèéds sinds •16 -juni in-Bussum'-heerst.- Het'virus,' dat ,de besmetting heeft veroorzaakt,, is vermoedelijk" iriét een vli'egtuig- trnasport 'uit Azië ons land binnen gekomen.:-f- ..Op,'het ogenblik wordt in het Leidse academische ziekenhuis' ge- poagd de verwekker van, de influ; ena in Bussum vast? tè stéllen;Ge zien het feit, dat- het-.ziektebeeld typisch. Is voor. influenzaen omdat gewspe influenza vrijwel nimmer iri de zomermaanden op treedt, acht prof. dr. Mulder; dievh'ët' onderzoyc- leidt,-het ao/góed als zéker, dat:hiér sprake' is van de- Aziatische' griep.' In verband .met, de studie van .de épidémiologie: van. deze ziekte, die blijkbaar een '^rótê bésriiëttingskracKt heeft, doét prof. Mulder een dringend berOep op alle'artsen iri Nederland ge~ durende" de :eerstkómeride"weken riieu- wë^soóftgëlijke-riektegev.allën.teméi; dra^aan^dójif&èUrig^wendigé genees-: k^dë^van^léï'.'acadénüschziekenhiiis.. -4Het-, aantal doden ten gevolge van de orkaan' Audrey in - de Amerikaanso staatLouisiana-wordt nu' officieel op 275geschat. Twee- tot driehonderd personen worden nog vermist; hon derden anderen werden gewond of z|jn ziek - geworden, ,'Er is ip'.het getroffen'- gebied'-'weinig, óf'geen voedsel en?drinkwater aanwe zig. -President Eisenhower heeft de streek- tot nóodgebied verklaard, dat voor - staatshulp in' aanmerking .komt Het water heeft duizenden gif tig^ slangen naar de- steden gedreven. In. "Cameron verloor een vrouw drie van haar vier kinderen doorverdrin king: het vierde stierf'aan een slange- hèet.' daar. geen dokter aanwezig was oin tegengif .-toe te dienen. 'De, staart'van de -orkaan, heeft zon dag*.'iri Canada een schade van naar schatting een miljoen dollar aange richt. Amerika, h Engeland, Frankrijk en Canada, die vertegenwoordigd zijn op de1 ontwapeningsconferentie "inët Rui- Iand in Londen, hebben de NATO een nieuw, plan voor luchtinspectie voor gelegd; Dit plan gaat' nleA meer uit van hef poolgebied als eerste stadium; maar ;van Europa.. Naar vernomen wordt;'heeft' de, NAVO het -plan reede goedgekeurd.,;. "v; Harold Stassen, 'de Amerikaanse af gevaardigde.^) deontwapèningsconfe- renHe, heeft zaterdag in Parijs'de .per manente; raad. van dé.NAVÖ 'over het Andere ;westelijkë |landenv ^hadden zichreeds eerder bereid verklaard iuchtln^ectie toé te laten. Béhalyë; de-permanente: raad dienen nu ook- de afzondérlijké regeringen van de NAVO-landen hun goedkeuring uit te spreken. Men neemt aan, dat daarmee een kleine week gèmoëid zal zijn. Daarna kan men hef plan officieel aan de Russen voorleggen, De Engelsen Stanley en Pittuck; die - tien maanden in een Egyptische geyan.-.:'- genis hebben doorgebracht en,-vongés;: week bij het spionnageproces in Caïrpij werden vrijgesproken, zijn gisteren per;, vliegtuig uit Cairo vertrokken. - :4|: Bij aankomst in Rome verklaarden" de twee mannen dat zij in de gevan-; genis goed behandeld zijn. Pittuck beklaagde zich er echter over dat al het geld. dat hij in Cairo op de bank had, door de Egyptenaren was geroofd. Zijn huis was geplunderd,:; Bij de twee Engelsen bevond zich, de. 52-jarige kolonel van de Joegoslavië sche luchtmacht Milovan Grigorevitch, die eveneens is vrijgesprokèh. Twee andere Engelsen, Zarb en Swin-: burn, zijn tot respectievelijk fieüv/ai^v vijf jaar dwangarbeid veroordeeld. M Eén persoon is om" het leven? gekó-. strdwegLeeuwerikstraat iö'4 Ijeeuj?;;"--- warden. Een personenauto .bestuurd door J. J. van B-j Sergeant-majoor vanTv-ë de L.S.K. van het vliegveld Deelen,;."? verleende geen voorrang aan een autobus uit Dokkum. Er volgde,""een"..;J;; botsing met de bus. De ;personenautói|fj^ draaide tweemaal rond en reed toen over de 46-jarige echtgenote--van=--;ae,""v;.-g heer' Van-B., die uit 'de'' was. Zij was op slag*<tood;d^tbe^rir;'"!g<ti der en zyn 23-jarige zoöri;kcnden;;fëia^:S|:'ï behandeling in een riekenhüis^;f,nflër":;,4- huis; gaan. Zondagmorgen Ts: hét, riléuwëv"gét»ori-!;:!"" wcncomplex - van hef postorderbedrijf "'ajf. JEeeuwse Textielcentralë" "te HulsttdóoÉ#ï5i brand verwoest. Ook'éein yoorraad-cer V-r tielgoederen,waarvanrdewaaxd& wóndt -tagj" geschat ;op. .ruim'een;.mUj<>eh;guMên<""t?| werd een prooi der vlammen..'.-.; Om drie:uur des morgens werd; de$P brand ontdekt De admihistratie'-iTjairtbët^te postorderbedrijf is]: éveriéCTSivi^wéTlgè^^» heel Verloren gegaan'. Naar"-'de-'-ck>rzaëki%- wordt een onderzot ingesteid;]]®3s^^S» Voorhet- rijkemT'agëré.:pubUëkr"éAtfe l|lke lichamen?' zal-dézelfdë1 "*~i aanziénwandevlooricömpèi ib^d]ëaët:'dë4ÜH]xvurbdjjwg.0ë^I .tas^a;s;;;worden;Aoegepasti:alsg»de VihEjieëftfi^ricéscItteMriSTO-""fc4 geschiedenjntweé;uitkeringénovër]I85' nL\viri,"augustiri]en;fn,;óktobér,"zd^?inf; bëtTvóomemën,':u^-v.'",i-'-]:f^.-,-'ïï®^^l|i|:^ Dè minister vanBinnenlandse'fZakën*, heeft' am;de:gemeentebestureriVniédégé;:: dèeld, dat en gèen i waar i>tgen- staatdatdeuitbëtaling d^oridéigeasjeét^r-^'^* ten*op de-gebruikelipré mariiér-gescbuédti;-; Voor- hét. overheidspersoneel zal-watK..' de kindertoelagebetiieft.-een -vootscKot*. worden gegeven volgens de 'regeling,:- vermeld in de thans nog bij de Tweede. Kamer, aanhangige wijziging der kindertj? bijslagwetten. Dit voorschot] zaltóö]-hef:- rijk wat dit' jaar aangaat worden?:uitbé^' -. taald tweemaal ovër - -drie rióaahdën."]-",, :- '*V~ ^;v,-v T-'-uï* ■JM; In het IJ te Amsterdam is zaterdag middag de zesjarige Pieter Smit uit de Bareritszstraat verdronken. Hij stond met enkele vriendjes op de -kade langs het water en- in verband met.de grote hitte .-ging het gesprek over zwemmen, ..Ik kan best zwemmen",1 zei h|j en hij trok het grootstedeel - van zijn kleren uit, waarna hij het water insprong. Hij kwam niet meer boven. De angstig 'gewórden vriendjes liepen snel weg om hulp te halen, -maar. deze kwam te laat. -Enkele uren lang werd er gedregd en naar de 'drenkeling gedoken, 's Avonds werd het lijkje opgenaaid, - In de Voorzaan te Zaandam is de 11-jarige Adri Bernoster uit de Jonge Arnoldustsraat te Zaandam verdronken. Hoewel" de zwemkunst niet geheel maqhtig was de jongen 's avonds -met enige vriendjes gaan zwemmen. Zaterdagmiddag is in de Lek tussen Schoonhoven en Ammerstol de 15-jarige Zaterdag- en zondagavond zijn 1>IJ de Amsterdamse politie talloze telefoon tjes binnengekomen van Amsterdam mers, die meenden dat de radio's van hun -buren te hard aanstonden. Ze moesten worden teleurgesteld, want de poUtte kon hier niets tegen doen. Wel bestaat er een politieverordening togen te hard spelende radio's, maar wie zal bepalen wat nu wel te hard Is ln de - zin van dezeverordening? Aangenomen mag worden, dat de radio-liefhebbers hun toesteUen op normale sterkte hadden Ingeschakeld, doch gezien de hitte alle-ramen open hadden staan. Ook van burengerucht kon nog niet gesproken worden, omdat het nog voor middernacht was en de wette lijke tlld voor de nachtrust dus nog niet was Ingetreden, Afgezien van deze Juridische moei lijkheden zon het ln de praktijk ook onmogelijk zfjn alle radiospelen over wie geklaagd werd het zwijgen op te leggen, omdat de hoofdstedelijke po litie dan over een legertje politie wagens sou moeten- beschikken, ten einde alle adressen te' kesoeken. C. den. H-oed bij het zwemmen, verdron ken. De jongeman, die de zwemkunst niet voldoende meester was; had* een ;dér zeer gevaarlijke punten "uit de. riwiö: uitgezocht, Waarschijnlijk doordat hij kramp kreeg is zaterdagmiddag te" Rotterdam, bij het zwemmen verdronken de 17- jarige Duitse matroos Günther K. H. Ide, opvarende van het Duitse Rijn- schip „Mathis Stinnes 5". Zondagmorgen is op het ellaiul Rozenburg tegenover Hoek van -Hólland de in het kamp De Beer gelegerde', militair H, A. J. de Boer uit Rotterdam tijdens het zwemmen in de Nieuwe Waterweg verdronken. Zaterdagavond is aan het-strand te Bakkum (N.H.) het stoffelijk1 overschot aangespoeld van de 31-jarige ongehuwde De Jong, die z|jn kosthuis in Wormérveér' had verlaten om in zee te gaan baden. De man, die zaterdag 31 jaar was ge-" worden was afkomstig uit Tietjerkstera- deel in Friesland en bad een betrekking in Wormerveer. In de Waalhaven te Rotterdam is zondagmorgen de 17-jarige. R. G. van Koolwijk verdronken. Hij was aan :het baden en gebruikte daarbij een- opge pompte binnenband. Hij kon niet zwem men. De 30-jarige ongehuwde B. J. is in de Rijn bij Huizen verdronken. De 23-jarige ongehuwde A. van Langerak uit Dintel- oord is zondagavond'in de vlucbthaven in het Volkerak verdronken. - Beiden konden niet goed zwemmen. In het Briélse meer nabij het-kam peerterrein „Kruiningerbos" verdronk zondagmiddag de 34-jarige A. Duinker. uit Rotterdam. - Zondagavond is de 14-jarige iongen - - - b9 het L. van Hemmen uit Bendingen zwemmen in de Waal onder Beunmgen.; verdronken. Zondagmiddag is de 9-jarige Hofstra uit Leeuwarden, die met zijri. c broertjes in het Snëkenheer bij Terhorne zwom, verdronken. Gistermorgen is het 15-jarige zoonyë van de fam. M. te Zuilen (Utrecht) na]; twee maal het naburige Amsterdam-* I Rijnkanaal te zijn overgezwommen asm]. '- de oever ten gevolge van hartverlani-V ming overleden. De 20-jarige dpL militair B. Winkëfó,#; die gelegerd was ln 's-Hertogenbosch-ï:,; en afkomstig was uit de provincie]?: Drenthe, is gistermiddag bij het;zwem-l:: men verdronken iri het zwembad JDe IJzeren Man" te Vught '"90 Bij de „Blauwe Sluis" onder «RosiSf malen is gistermiddag de -28-jarige^T6sl| Lommers uit Vught, die niet^kónKSaS? zwemmen, iri het-diepe' gedeelte wanSStétfÊM Maas. geraakt en verdronken. gehuwd en vader van .tweekindereni^^P^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1