Lawaai Westduitse eisen voor •ectie Ook Peking 1 pact over ontwapening trof 200 o van Aardschok in Iran Grote explosies op de zon goed begin van speur jaar Onderzoek in 61 landen Ruim 200 Belgen staakten bij Bata in Best 500 doden in Louisiana Zes Engelse postduiven als verstekelingen VIJFTIENDE JAARGANG No. 3727 AMERIKA WIJZIGT VOORWAARDEN Fosfor granaat deed heide ontvlammen Allen wel nu m ons en land W eeroverzicht TIENDUIZEND GELEERDEN IN ACTIE Later toegang tot fabriek geweigerd Comfortabele „hut" op Waterman Nachtvorstschade DINSDAG 2 JULI 1957 Weerbericht t» Mening van gemenebest-premiers: - Vliegtuig gevonden, alle inzittenden in leven Ten minste 60 doden Drie Duitse divisies in dc Navo Motorrij der gedood ij Noorderlicht waargenomen Enorme explosie bij Okinawa Gedood door bliksem ®P Grote explosies op de zon heb ben de aarde zondag getroffen met geweldige magnetische or kanen en elektrische stormen. Onmddèllijk werden 10.000 ge leerden in alle delen Aran dé we reld gewaarschuwd om van alle gebeurtenissen en de betekenis daarvan een speciale studie te maken. Overleg Belastingontwerpen woensdag.^ in Tweede Kamer Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 1)5700 (4 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klac.-itendienst abonnementen 13.30—19,30 u Zaterdags 17IS uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 133467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67332 Abonnementsprijs 61 eent per weefc. 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. WEER WARMER. Zonnig weer met een overwegend matige oostelijke wind. Warmer. ZON*- EN MAANSTANDEN 2 Juli: zon op 4.27. onder 21.04, maan op 11.57. onder 23.33. Directeur: H. DE RUIG o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT LKE tijd kent zijn eigen speciale L moeilijkheden. Wij geloven, dat wij niet overdrijven, als wij zeggen, dat het toenemend lawaai zulk een moeilijkheid van onze eigen lijd is. Het motorisch verkeer is wel de voor naamste bron van lawaai; hier te spre ken van een schuldige zou echter niel juist zijn, omdat het technisch nog niet mogelijk is, geruisloze motoren te bouwen. Gelukkig wordt allerwegen het lawaai als een groot gevaar voor de volksgezondheid herkend en worden wegen gezocht om te komen tot weg nemen, in ieder geval tot beperking er van. Maar over dit lawaai willen wij het nu niet hebben; er is namelijk zoveel, dat zich volkomen onnodig daarbij voegt. Nederland ondergaat een hitte golf en daardoor is het verschijnsel van het onnodige lawaai meer dan ooil aan de dag getreden. Dat radio en te levisie bij herhaling erop moesten wij zen, dat wij citeren „de mooiste muziek afschuwwekkend lawaai is als zè op een warme zomeravond door een open raam over u wordt uitge strooid", is toch eigenlijk beschamend. Wij moesten dit toch weten; wij zijn toch geen barbaren- Maar die, in sommige gevallen zelfs voor het open raam geplaatste radio's zijn helaas het enige niet. Onze steden, en ook onze dorpen, kennen op warme zomeravonden de jongelui die op bromfietsen eindeloos door de straten „scheuren", zoals d» bromfietsjeugd dat noemt. Soms betekenen fuifjes, dal een straat of. een wijk eenvoudig tot diep in de nacht wordt vergiftigd. Autoradio's, draagbare radio's, alles spant samen om ons van onze stilte te beroven. Laat ons het maar eens eerlijk zeg gen: dit alles is gebrek aan stijl. Wij zién niet meer in, dat de stilte een „goed", een zeer waardevol goed is. En de man die met een draagbare radio op een zoele zomeravond aan een bosrand wandelt, is een geestelijk ziek mens, Hij is ook een liefdeloos mens. Want de stilte hebben wij no dig als brood. Zij ook is het kleed van de natuurgeluiden: in de stilte, gaat d#-vogelroep leven en kan het ruisen van de wind door de bladeren worden verstaan. Dat mag men, ook al heeft men er zelf geen behoefte aan, niet «en ander ontnemen. Voor onze-steden geldt hqt gebod, dat men zijns naasten, stilte met zal stelen, evenzeer. En de overtreding is hier zelfs veelvuldigei «a ernstiger. Wij denken aan de kin deren^ aan de ouden van dagen, aan ce zieken vooral. Hoe martelend - kan geluid zijn voor een zieke. Verordeningen zijn van weinig nut- De kwaadwillige kent de praktische on mogelijkheid van het beteugelen van veelvuldig gepleegde overtredingen. De enige oplossing is propaganda en het bijbrengen van het besef, dat be schaving ook inhoudt, dat men. zijn naaste niet hinderen mag met zijn „eigen" .geluid. Wij zijn al zover, dat wij onze naasten niet met kwalijke geu ren lastig vallen; wij weten al, dat wij geen schijnwerper in de kamer van onze buren mogen laten schijnen. Wij moeten nog leren, dat wij ons ge luid voor onszelf moeten, reserveren. Waarbij wij dan 'zouden kunnen le ren, dat het bevorderen van stilte niet alleen ter wille van „de anderen" moet geschieden, maar ook ter wille van ons- telf. Staking kernproeven na Russische belofte O (Van onze correspondent) Te Uddel brak zaterdagmiddag heide brand uit doordat een fosforgranaat, nog afkomstig van de Duitsers, door de grote hitte tot zelfontbranding kwam. Ongeveer anderhalve hectare heide ging verloren. De Veterans of Foreign If nr.* of the L oiled Stoles lieeft aim H.M. <le Koningin een gouden broche met diiiinnnten ge schonken, die HM. tcerd mingeboden door mrs. C.lerc. Op de achtergrond. Z.K.H. prins Hernhartl. wie het grootkruis der organisatie werd toegekend. De Ver. Stalen zijn ltereid de proeven met atoom- en waterstof wapens te staketn op een belofte van de Russen ie'onderhandelen over een verboa van alle produktie van kernwapens, zo verluidt in Londen. Bevoegde zegslieden deelden .mee, dat Harold Stassen, de Ame rikaanse afgevaardigde op de ontwapeningesconfereptie, de steun van de geallieerden heeft verkregen voor dé "volgende twee wijzi gingen, van de Amerikaanse voorwaarden voor een beperkt ontwa peningsverdrag: J Stopzetting van de proeven met kern wapens voor tien of. twaalf maanden indien-Rusland belooft te onderhandelen over schikkingen voor een. gecontroleer de staking van de produktie van kern wapens, De produktie zou moeten wor den géstaakt gedurende 1959. 2 - Ondertekening van een verklaring -- te zamen met Engeland en Rus land nooit gebruik te maken van kern wapens behalve voor zelfverdediging te gen een onuitgelokte agressie van grote omvang. De vaste afgevaardigde van Wcst-Duits- land bij de Navo, Herbert Blankenhorn. heeft gisteren van zijn -regering opdracht gekregen de Atlantische geallieerden mee te -delen, dat Bonn zal meewerken aan het tot stand brengen van een gebied voor luchtinspectie boven Europa, waar in begrepen net grondgebied van West- Duitsland, West-Duitsla nd stelt echter drie be langrijke voorwaarden. Volgens welin gelichte bronnen in Bonn zijn deze: X De luchtinspcctie-overeenkomst mag ni.et tot resultaat hebben, dat de te genwoordige verdeling van Duitsland, blijft voortduren of dat het communis tisch regime van de Oostzone wordt er kend. 2 -Het gebied van de luchtinspectie mag niet het ijzeren gordijn in Duitsland tot as hebben, want dót zou lijken op er kenning van deze grenslijn. 3 Aan de overeenkomst mag niet als voorwaarde' vértóhrdSh'"^vor3en ver hindering of terugtrekking van de troe pen in het betreffende gebied. .Volgens regeringskringen in Bonn heb ben de Westelijke geallieerden Adenauer al verzekerd, dat in het plan voor vrije inspectie vanuit de lucht, dat deze week aan de Russen zal worden overhandigd, het ijzeren gordijn in Duitsland niet als scheidingslijn is aangehouden. De leiders van de tien Britse gemene best-landen hebben gisteren gezamenlijk als hun mening te kennen gegeven, dat ook communistisch China een eventueel ontwapeningsverdrag tussen Oost en West zou moeten ondertekenen. Zegslieden die de bijeenkomst bijwoon den, hebben verklaard dat de gemene best-landen allen inzagen dat de Ver. Staten mét moeilijkheden te maken zou den krijgen indien thans een formeel voorstel zou worden ingediend over de deelneming van communistisch China aan een ontwapeningsverdrag. Maar te vens waren zij allen van mening dat zö'n verdrag zonder ondertekening van f (Van een onzer verslaggevers) -Onder eommando van kapitein J. Roos is de Sibajak van de Kon. Rot- terd&msche Lloyd maandagavond in de thuishaven Rotterdam aangekómen. Kapitein Roos was nog maar een dag of tien hersteld van de Aziatische griep, dié hem twee dagen te bed heeft gehouden. HU was trouwens niet de enige op deze reis: niet minder dan 2,#9 Passagiers en bemanningsleden hebben deze veelbesproken ziekte aan den lUve ondervonden. Reeds by de inscheping in Djakarta en Soerabaja werd de beruchte griep hij de opvarenden geconstateerd. De slachtoffers kregen hoge koortsen, maar na drie of vier dagen was de ziekte weer verdwenen. Nog voor de Sibajak hi Aden arriveerde, was het schip ge heel griep-vrij. Voor alle zekerheid heeft men echter tot aan Suez in „qua rantaine" gevaren. Op 21 juni heeft de Sibajak zoals gemelé! jn bet Suezkanaal aan de grond gezeten. Uit het logboek van kapitein Roos blijkt nu, dat deze hele stranding niet meer dan drie kwartier oponthoud heeft veroorzaakt. "Met de Sibajak zijn in ons land te ruggekeerd de predikanten W. van der Hoek en P. H. van Eijk. De laatste heeft zowel op de uitreis als de thuisreis de geestelijke verzorging der emigranten en repatriërenden behar tigd. Ds. Van- Eijk (67) is verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Maar tensdijk in de provincie Utrecht. Bs. Van der Hoek heeft drie jaar in In de afgelopen nacht omstreeks een Uur is door verscheidene personen in ons .land Noorderlicht waargenomen. Soerabaja gearbeid in dienst van de Oostjavaanse kerk. Voor die tijd had hij reeds twee jaar zending in Ma kassar bedreven, in opdracht van de raad voor de zending der Nederlands Hervormde Kerk. Over negen maanden hoopt ds. Van der Hoek naar Soerabaja terug te ke ren. Het gisteren vermiste DC-3 vlieg tuig van de Pakistan International Airlines is vanmorgen teruggevon den met alle inzittenden gezond en wel na een noodlanding in een rijst veld. De piloot meldde dat het vlieg tuig motorstoring had gehad en dat het hem niet gelukt was middels radiocontact van de behouden nood landing melding te maken. Ten minste 32 bewoners van het Stille Zee eiland Okinawa hebben het leven verloren bi.i een ontzaglijke ontploffing tijdens het bergen van een tijdens de oorlog gezonken schip met ammunitie. Volgens ooggetuigen waren 32 tot 40 man betrokken bij het duikers- werk ter ruiming van het schip. Een aantal bevond zich onder water met snijbranders cn anderen dobberden boven het schip in vijf kleine bootjes ter assistentie van de duikers. Tc Vuren (Gld.) is gisteren tijdens een hevige onweersbui de 27-jarige tuinder B. van Lith. die met zijn vrouw bezig was om het wasgoed van de lijn te halen, door dc bliksem getroffen cn op slag gedood. Zijn vrouw is levensge «•narliik eevwH. communistisch China slechts weinig zin zou hebben. - :Vier van.de tien aanwezige gemene-, best-landen hebben, tót dusver' commu nistisch China erkend. De hertog -run Edinburgh heeft dezer dagen het „Internationale geofysische, jaar" voor de televisie van de R.C.C. ingeleid tnet eeh rede. JtÜfito» i&s&a&ir«w --«-.ïv Manndiigmorgi hard in Den n heeft Z.K.H. prins Bernkanselarij geopend. De Prins overhandigt Haag de mentie Canadese de sleutel van het gebouw aan de Canade se ambassadeur, Thomas AStone. Dinsdag 10 uur: De storing., die gis teren in on^ land onweersbuien en af koeling bracht, is snel naar Noorwegen weggetrokken. Het bijbehorende on weersfront drong 'ot diep in Duitsland door. Na het passeren van de storing begon een hogedrukgebied zich van de -Britse eilanden over de Noordzee cn onze omgeving uit te breiden. Dé uit gestrekte wolkenvelden die gisteravond en vannacht van zee waren binnengé- dreven. begonnen daardoor vanmorgen weer op te lossen. Het hogedrukgebied zal naar Zuid-Zweden trekken, ter wijl tegelijkertijd een vrij diepe depressie van de Oceaan naar de Golf van Biscaje beweegt; door deze ontwikkeling zullen in ons land oostelijke tot zuid-oostelijke winden gaan waaien waarmee weer warmere lucht van het vasteland zal worden aangevoerd. In verband hiermee moet voor de komende dag op nieuw warm tot zeer warm weer gerekend worden. Ten minste zestig personen zijn vanmorgen *ïn alle vroegte gedood door ernstige aarschokken In Iran, in het noordoostelijke gebied .tussen Teheran en de Kaspische Zee. Vanmorgen omstreeks half vijf werd uit Teheran de zwaarste: aard schok gemeld die ooit in Teheran ge registreerd was, doch deze schok ver oorzaakte geen ernstige schade of verlies aan mensenlevens. Volgens berichten die-de Perzische hoofdstad tegen het middaguur be reikten zouden een serie aardschok- ken sinds vanmorgen vroeg Damav, Firozkuh, Polour Laryam, Amol, Abol en andere plaatsen in noordoos- lelijk Iran geteisterd hebben,v'éj Gistermorgen rijn bij de schoen- en lederfabriek Bata ie Best ruim 200 Belgische arbeiders en arbeidsters in staking gegaan. Zij verlangen verho ging van de zogenaamde compensatie toeslag op het maximum van het C.A.O.- loon, welke toeslag op het ogenblik tien procent bedraagt. Het vorige jaar is van dc zijde van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid bezwaar gemaakt te gen doorbetaling van deze toeslag. Er is toen op 18 "december 1956 een be spreking gevoerd tussen de raad .van bestuur" in arbeidszaken en vertegen woordigers van dc Belgische werk nemersorganisaties. waarbij werd over eengekomen dc tocslagvericning te ver lengen. Thans verlangen de Belgische "ar beidskrachten een verhoging van deze toeslag. Daarover heeft een deputatie van het district Turnhout van het Algemeen Christelijk Vakverbond een bespreking gehad met de directie van de Bata, welke laatste zich echter strikt wil houden aan de overeenkomst van december van het vorig jaar. De bespreking leverde dan ook geen re sultaat op. Gistermorgen weigerden ruim 200 Belgen de fabriekspoort binnen te gaan. Na een uur staken meldden zij zich weer aan de fabriek, doch toen werd hun de toegang geweigerd. Later op de morgen zijn dc Belgen met auto bussen naar huis teruggekeerd. De sta kers zijn merendeels ongeschoolde ar beidskrachten in de rubberfabriek. Drie Westduitse gemotoriseerde divi sies infanterie zijn maandag zonder offi cieel vertoon bij de NAVO-strijdkrachtcn ingedeeld. Het aantal doden ten gevolge van de orkaan in de Amerikaanse staat Loui siana wordt nu op vijfhonderd geschat, Gezondheidsproblemen en de water voorziening, vooral voor het vee, ba ren nog grote zorgen. De kustplaats Cameron is „onbewoon baar" verklaard door het hoofd van de dienst van volksgezondheid in het ge troffen gebied.- Iy de overstroomde stra ten huizen talloze vergiftige slangen en de aanwezigheid van de rottende over blijfselen van vele dieren betekent een grote kans op epidemieën. De stormen en overstromingen, die zondag de Amerikaanse staat Missouri hebben getroffen, hebben minstens aan zeven personen het leven gekost. Wegen en spoorwegen werden door grondver schuivingen versperd. In de S-boeht van de Boortorenweg te Giethoorn is de 23-jarige gehuwde caféhouder A. Mol uit Giethoorn met zijn motor tegen een uit tegenoverge stelde richting komende dienstauto van de PTT gereden. .De motorrijder was vrijwel op slag dood. Verwacht werd, dat de radio in de komende 24 uur op vele plaatsen niet normaal zal ,- .functioneren, -..v Schepen cn vliegtuigen,- die voor 'hun naviga tie van dit médium afhankelijk zijn, werden inderhaast gealarmeerd. De 'zonne-explösie viel precies sa men met het begin van. het „interna tionaal geofysische jaar". v Dit „jaar" dat 16 maanden zal du ren, is - een grote' studie dóór geleer den van -61 landen over alles wat op aarde en „in het heelal gebeurt.Men heeft dit „jaar" gisterenklaten begin nen omdat verwacht werd,- dat zon nevlekken, en -explosies in deze tijd hun hoogtepunt zouden bereiken. „Het hëelal werkt mede", zei A. H. Shapley, onder-voorzitter van de com missie voor het internationale geofysi sche jaar van-de nationale academie van wetenschappen. De zonne-explosiè, een enorme „geiser" van gas, uitstraling en atoomdeeltjes, vond twee dagen gele den'plaats.' De gevolgen ervan wor den thans merkbaar. Bij het reusachtige onderzoek in het kader van het internationaal geofysisch jaar zullen „kunnstmanen" en raketten, camera's, en telescopen, seismografen en .radar worden ingeschakeld. _Meer dan duizend weerkundige sta tions zullen over de gehele aarde ver spreid zijn en. vele andere soorten ob servatieposten zijn of worden inge richt.- Voor het satellietprogam alleen- al hopen de Verenigde Staten ongeveer 4.000 waarnemers op te leiden, die on geveer 200 observatieposten zulien be mannen. ...Vliegtuigen en schepen zullen rap port- uitbrengen over weersgesteldhe den:, .Ballons voor grote hoogte, lucht-' verkenning, gletscher-studie en andere middelen voor bestudering van de .om geving. van de mens zullen gebruikt worden. - In totaal 75.schepen 48 in.de At lantische Oceaan en., 25 in de Grote Oceaan zulien' zoeken .naar- nieuwe gegevens betrefendè de oceaan. - Zij zullen, werkwijzen van de olieboring toepassen op de oceaanbodem, óm; mon sters yan aardlagen en mineraalLageri te krijgen. En belangrijker n?g, - zij zul-: len de beweging der; wa teren';meten,„del diepzeéstromingeii n'alópeniï^tVah |i« ge. pool' 'naar'-- de evenaar en terugv,, lL »:v .Daarvoor zijn twee rédenen; -!l.*?;ï>e ontwikkeling van een nieuwe;vjtechhlek- voor de weersvoorspelUBgïvporvfflahjé termijn en 2. om té -ontdekken.-.óf ^dev. oceaan, een -veilige vergaarpla'até.=islyöpr> de reusachtige - 'hoe veelheden A(fjra8jp:; actief afval die hef gevolg zullen (.zijne, van het industrieel-gebruik van:atoom- "energie."" .-' De Tweede Kanoer zal woensdag ;h«i: i ginmen met de beha'nddfog -der belas-.j- tmgootweipen. Donderda gavónd: i komt f de Pachtwet aan de orde. Vandaag 'zatï; de kamer 'niét vergaderen. - "-If De Tweede Kamer zal in tégénstei- ling tot de verwachting deze week nog niet op reces gaan. Het is.de voor zitter namelijk gebleken, dat de regering prijs stelt óp een spoedige behandeling van de wetsontwerpen: Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indonesischeoï pensioenen, Toeslagwet Indonesische, pen- sioenen 1956, Goedkeuring van de op' 22 juni 1956 te Washington gesloten over eenkomst tussen het Koninkrijk der Ne derlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende het niet-militaire gebruik van atoomenergie en goedkeu- ring.van het op 26 oktober 1956 tot stand gekomen, statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. - 'A De minister van Buitenlandse. Zaken, die deze wetsontwerpen moet verdedi gen, vertoeft tot en met 5 juli te Genève met het oog op de vergadering van. de economische en sociale raad der Vere nigde Naties. Op woensdagochtend 10 juli moet hij daarheen terugkeren, zodat hij dus alleen op dinsdag 9 juli in de Kamer aanwezig kan zijn. De voorzitter za! nu voorstellen de ge noemde wetsontwerpen aan de. orde te stellen tegen dinsdag 9 juli a.s. des na middags te een uur. Op het emigrantenschip „Waterman" zyn, toen het op weg naar Halifax door het Engelse Kanaal voér, zeven postduiven neergestreken, die dood moe bleken te zijn. De dieren lieten zich gemakkelijk door de bemanning vangen. - Ze werden op "een rustig plekje gezet om op verhaal te komen. Kapitein J. C. Flach besloot.de duiven 's avonds, toen ze-uitgerust en ge voederd waren, in de nabijheid van de Scilly Eilanden los'te laten. De vogels koersten inderdaad in de rich ting van de eilanden, maar zes van de zeven kwamen later terug aan boord, kennelijk omdat ze het er wel behaaglijk vonden. Kapitein Flach heeft de duiven toen maar als verstekelingen van on bekende nationaliteit beschouwd. Ze hoefden niet het voor verstekelingen gebruikelijke corvee te doen en er werden zelfs twee comfortabele hok ken voor hen gebouwd. By de aankomst in Halifax ging de kapitein meteen de wal op om zelf het beste duivenvoer te gaan inslaan. Het zestal heeft nu een vorstelijk leventje op de „Waterman". Als het schip in Rotterdam terugkeert, zal een vertegenwoordiger van de Rotterdamse postduivenhoudersbond de dieren in ontvangst hémen én er voor zorgen, dat ze bij de recht-! matige eigenaars terugkomen: Te oordelen naar de ringen, die de: duiven dragen, meent men te kiin-j nen zeggen, dat het Engelse post-' duiven zijn, die op de terugweg waren van Frankrijk of misschien; Spanje. 1 tchad* di« h«t afgelopen voor jaar aan het Nederlandse fruit door de nachtvorst is toegebracht, wordt geschat op J 60.000.000. Dit is medegedeeld op een perscon ferentie te Resteren, die door de Gel derse Maatschappij voor Landbouw werd gehouden. In het gebied van het consulcntschap Resteren wordt de oogst van hard fruit slechts geschat op negen a tien miljoen kilogram. Dit had bij een normale oogst minstens 45 miljoen kilogram kunnen zijn. Voor hen die direct of indirect bij de fruit- teelt betrokken zijn. is dit een bijzon der grote schade» waarvan - de gevolge» nog niet te overzien zijn, 'werd vw*". klaard,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1