Tevens inkrimping van ers geëist leg, Tweehonderd doden bij aardbeving; in Perzië? SVi'g Minister en middenstand spraken over de prijzen Terug van Vierdaagse Zeeslag Vlissingen haalde - net als in in 1666 Nakomelingen van grote Michiel kwamen naar Vlissingen Dode en twee gewonden Wij antwoorden dr. Buskes WESTELIJK VOORSTEL AAN RUSLAND: AUTOBUS MET 47 PASSAGIERS IN SLOOT Zorin doet niet afwijzend Twee straaljagers neergestort Zeevaarders zijn er niet meer bij Weer overzicht PP! WOENSDAG 3 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3728 Weerbericht Russische lucht het ergst verontreinigd? Regering kan berichten nog niet bevestigen Erewacht GeenHoHandeKlg 4 Nederlands schip in aanvaring Pakistan Nu óók als SPRAY Noodweer in Griekenland (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN heeft gisteravond zo tegen etenstijd bijna even hard staan juichen als op die roemruchte junidag in het jaar 1666. Toen keerde luitenant admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyter als overwinnaar terug van de Vierdaagse Zeeslag. Raadpen sionaris Johan de Witt kwam hem in zijn geboortestadje be groeten en de bevolking heeft zich toen volgens de geschiedschrij vers tenminste de kelen schor gebruld. Bij brand op Nyenburgh: lit '"-sa Rotterdam: Witte de Witosrtraat 30 Telet 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Kladbtendiens* abonnementen 18 30—19.30 Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •s-GrayenSiage: Huygensplein 1 Tdef. 183467 <3 JA Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klaehtendienst 18.30—19.30 u. Tel. 3612509 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,66 per maand. 7,90 per kwartaal. Los®; nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE BUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond, ZEER WARM. Warm tot zeer warm weer met zonnige perioden maar ook plaatselijk onweer. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. ZON- EN MAANSTANDEN 4 juli: zon op 4.28, onder 21.04, maan op 13.15, onder E.K. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Russische minister van Buiten landse Zaken, Andrei Gromiko, heeft de oprechtheid van de Ameri kaanse partner bij de besprekingen over bewapeningsbeperking te Londen in twijfel getrokken vanwege de recen te rede van de opperbevelhebber der NAVO-strijdkrachten, generaal Nor- atad. Het getuigt niet van kracht te begin nen een tegenstander van onoprecht heid te beschuldigen, maar van deze kant zijn wij dat wel gewend. Minder goed geprepareerd zijn wij, wanneer wij een dergelijke strijdmethode zien ter hand nemen door dr. J. J. Buskes jr. ten aanzien van ons artikel „Jacht op de Kerk" van 6 juni jl. In zijn arti kel „Pinkstergetuigenis van TROUW over het socialisme" in „Het Vrije Volk" van 22 juni jl. zegt deze schrij ver o.m.: „De naam TROUW moet in elk geval trouw aan de waarheid be tekenen. Deze voorlichting is zo door en door onwaarachtig, dat ik er geen woorden^ voor heb". Waren dan ook maar déze woorden ingehouden! Te meer, daar het artikel van dr. Buskes wel vele exclamaties en desiderata be vat, evenwel geen bewijsvoering, op grond waarvan deze onwaarachtigheid zou kunnen worden vastgesteld. Het schijnt ons juister wanneer het waar heidsgehalte in een repliek pas aan bod komt als een sluitrede, wanneer er geen enkele andere verklaring meer overblijft 1 TER wille van de zaak, die zowel dr. Buskes als ons zozeer ter har te gaat willen wij gaarne deze oppo nent antwoorden op zijn bezwaren. Misschien, dat uit deze wrijving dei meningen de waarheid, waarnaar dr, Buskes tevergeefs speurde, dan toch ten leste voor hen te voorschijn springt. In ons artikel spraken wij over een aantal door ons met man en paard ge noemde verschijnselen in Europa, weerszijds van het ijzeren gordijn,'zo als deze ons uit de lectuur van een zelf de ochtend bleken voor te komen. Wij zetten dus niet een theorie op om daarna als met de baren voo .-beelden bij te slepen, maar wij werden gefrap peerd door deze verschijnselen en de gelijktijdigheid daarvan, en dat drong ons tot het schrijven van het bewuste artikel. Die feiten raakten een streven naar coëxistentie met de Kerk, dat wij aan troffen zowel bij communisten als bij socialisten in Europa. Om exact te zijn: in Oost-Berlijn, Praag, Warschau, Mfinchen, Wenen, Bonn en Kopenha gen. Het ging hierom, dat zowel cotrn munisten als socialisten, aanhangers ""van" partijförntaties; dus, "die-bewust- het Christelijk beginsel willen uitscha kelen voor de politieke partijvorming, desondanks, pour besoin. dé la cause, ter wille van de door hen nagestreefde doeleinden, een contact met de Kerk zoeken, ten einde profijt te trekken van de goede wil, welke de Kerk bij de bei volking ter plaatse blijkt te hebben. Dit is heel in het kort gezegd wij kunnen uiteraard niet heel het artikel herhalen, de belangstellende vindt het in het boven aangegeven nummer. .-Wij hebben - daarbij geconstateerd, dat het deze door ons aangewezen in stanties van zowel communistlschen als soclalistischen huize erom gaat de Kerk monddicht te maken. Dit nu heeft dr.-Buskes zeer vertoornd, het geen wij natuurlijk ook wel begrijpen. Wij willen hier wel duidelijker zeggen, wat wij bedoelen. Wanneer wij een als door ons geconstateerd streven naar coëxistentie met de Kerk vinden bij partijen, die het Christelijk geloof niet 'maatgevend achten voor de politieke partijformatie, dan kan het hun niet om het welzijn van de Kerk sla zodanig te doen zijn, wèl om de invloed, die de Kerk huns ondanks blijkt te bezitten. Wat moet men op grond van de welbe kende praktijk van een dergelijke co-' existentie verwachten? Dat daarbij de Kerk zal prevaleren? Immers neen, de| stem der Kerk, van het Christelijk ge-; loof, zal gesubordineerd worden aan het partijpolitieke streven. Dat hebben, <wij het monddicht maken van de Kerk genoemd, want een Kerk, die zich daartoe zou lenen, zou geen in haar le venselement, in «vrijheid levend* Kent meer zijn. I-.R. BUSKES stelt ons verder *en IJ aantal vragen en plaatst ons-te genover een aantal exclamaties. In een beredenering wordt ons praktisch de vraag gesteld, of voor ons soms Christelijke partij en Christelijke Kerk synoniemen zijn; „een stelling, die zelfs de meest geheide a.-r. niet voor zijn rekening zal nemen", wordt daar triomfantelijk aan toegevoegd. Wij hebben daarop slechts te antwoorden, 'dat deze begrippen zeker voor ons geen synoniemen zijn, maar wéir dat zij beide gebonden1 zijn aan en dus moe ien op een-en, dezelfde wortel, en dat is het Woord Gods. - De Kerk is het tostituut, dat ons o.m, bezielt met geestelijke kracht en met inzicht om het' leven in te gaan, ook bat politieke leven dat wij zonder de ze kracht en dat inzicht wezenlijk an ders zouden zien en anders Zouden han teren. Dat is juist de kracht van onze Christelijke partij-formatie, die wij helaas bij dr. Buskes missen. Wanneer ons de belangen van volk en van we reld zo zwaar wegen, dan kunnen wij het nu eenmaal niet vatten, dat vooi het 'behartigen daarvan geen aanslui ting gezocht wordt zo al aansluiting wordt nagestreefd - rondom het kern- principe van Gods heilige wet. Zeker zijn Kerk en partij geen synoniemen, maar bij geen van beide kunnen wij als uitgangspunt het Woord Gods mis sen. Dat is het juist, wat wij bij dr. Buskes oprecht smartelijk missen. .Dr, Buskes geelt een citaat uit het partijprogram van de P.v.dA., dat wij ju>«t goed kunnen gebruiken: „Aan de kerken wordt de vrijheid gewaarborgd hun roeping te vervullen, zowel met betrekking tot de verkondiging van itün boodschap als ten aanzien van huz dienstbetoon aan de wereld. Erkend wordt, dat de kerken het tot hun taak kunnen rekenen, ter wille van het Staking van proeven èn produktie kernwapens Een autobus van Maarse en Kroon, die personeel van de Fokkerfabriek van Schiphol naar Haarlem vervoerde, is om zes uur vanavond op de Schip- holweg nabij de Prins Berahardlaan te Haarlem in een sloot gereden. Twintig van de 47 inzittenden werden voor onderzoek naar drie ziekenhuizen vervoerd. Slechts een van dien, de 25- jarige mej. A. 3. Kok uit Haarlem is ter observatie opgenomen in het St. Elisabeth Gasthuis. De bestuurders van een zandauto en een volkswagen wachtten by de Prins Bernhardlaan met linksaf slaan tot de bus uit tegenovergestelde richting zou zijn gepasseerd. De buschauffeur week bij het naderen van genoemde voer- tuigena iets naar links uit De bus schampte de zandauto aan de achter zijde. raakte vervolgens de zandauto en kwam aan de overzijde in een langs de weg lopende sloot tot stilstand. De chauffeur wist door zijn rustig optreden een paniek te voorkomen. Drie artsen, leden van de ongevallen- dienst en zes ziekenauto's waren spoe dig aanwezig. Ter plaatse werden di verse lichtgewonden verbonden. De autobus werd bestuurd door de 27-jarige H. Kluvers uit Amsterdam. Een Japanse hoogleraar aan de af deling voor wetenschappelijk onder zoek der Tokiose Universiteit heeft woesdag gezegd dat de lucht boven de Sowj et-Unie meer besmet met radio-actief strontium-90 is dan er gens anders ter wereld. Zijn gegevens waren gefundeerd op inlichtingen van de V.N. en de Amerikaanse commissie voor atoomenergie. AMERIKA, Engeland, Frankrijk en Canada hebben Rusland gis teren aangeboden de proeven met kernwapens tijdelijk te sta ken op voorwaarde dat Rusland de produktie van kernwapens stop zet en tevens bereid is de andere (conventionele) bewapening te verminderen. De staking van de proeven zou een dag na de onder tekening van een eerste-etappe-verdrag kunnen beginnen, de staking van de^produktie eventueel in 1959. Het Russische voorstel om in>de Sowj et-Unie, Amerika, Engeland en de Stille Oceaan waarnemingsposten toe te laten, die er op kun nen toezien dat geen prosven met kernwapens worden genomen, brengt een tijdelijke staking van de proeven thans binnen het rijk der mogelijkheden, zeggen de vier Westelijke landen in een verkla ring. De vier landen verbinden aan deze staking echter een aantal voorwaarden. In feite verwerpen zij dan #ook het Russische voor stel de proeven onmiddellijk voor twee of'drie jaar op te schorten. halt toe te roepen en de strijdkrachten te verminderen, alsmede de noodzake lijke eerste inspectiemaatregelen en de stopzetting van de produktie van splijt baar materiaal voor wapenen. Over de voorwaarden zou nog overeenstemming moeten worden bereikt. Een tijdelijke opschorting van de proeven met kernwapens .moet volgens de vier Westelijke landen afhankelijk zijn van: 1. Een nauwkeurige overeenkomst over de aanvang éh de duur (er Is in het Westen gesproken over tien of twaalf maanden), de installatie en de vestigingsplaats (met toestem ming van de betrokken landen) van de noodzakelijke controle, met in begrip van waarnemingsposten. De verhouding tot de andere voor zieningen in het,, eerste stadium van een alles omvattende ontwape ningsovereenkomst. Deze „andere voorzieningen" zouden moeten omvatten: de eerste stappen om de groei van de bewapening een geestelijk en zedelijk heil va» het volk hun woord te spreken met betrekking tot het staatkundig en maatschappelijk leven". Een Christen zal hoe kan het an ders de Kerk liefhébben. Maar wel ke Christen zal dit citaat, waaruit een ijzige neutraliteit jegens de Kerk ons tegenwaait,' voor zijr. rekening mogen nemen? Afgezien nog van de beteke nis, die het Christelijk geloof toekomt maar welke in dat partijprogram niet ter sprake kan komen. fiR. BUSKES gebruikt dit citaat nu U om ons te sommeren op de perti nente vraag te antwoorden: „Is de P.v.d.A. aan dit gedeelte van haar programma ontrouw geworden?'* Dr. Buskes zal het toch wel met ons eens zijn, dat „TROUW" in het verle den nic-t heeft geschroomd de hand schoen tegen de P.v.d.A. op te nemén, en wij vertrouwen, dat hij voor de toe-* komst daar nog wel enige verwachting van heeft. Maar voor deze sommatie, op grond van ons artikel, achten wij in het geheel geen grond aanwezig. Wanneer de emotie dr. Buskes niet het zicht, op de tekst van ons artikel had benomen, daft kon het hem duide lijk zijr., dat dit artikel een specifieke Europese inslag had. Boven gaven, wij de-plaatsnamen, waarop de constate ringen, die grond gaven voor om arti kel, betrekking hebben. „Nederland wordt bij deze voorbeelden o.i. ten on rechte vergeten", zegt dr. Buskes. Wat wil hij? Nog eens, wij herhalen het, wij fabrieken geen voorbeelden. Wij. gaven ze, zoals wij deze op één mor gen vonden, en daarover kunnen wij spreken en daaromtrent kunnen vrij ter verantwoording wonden geroepen, r-dien wij falen. Indien wij gauw eens eventjes voor de leukigheid er óók nog een Nederlands voorbeeld by bedacht hadden waar bleef dan onze oprecht heid. Maar hoe kan dan. dr. Buskes dat van ons vragen, ja eisen? Wy vonden dat voorbeeld nu eenmaal niet by al die Europese voorbeelden, die ons frappeerden. En hetgeen kennêlük Europees van allure is, dat laten wij nu niet tornen de Nederlandse gren zen wringen, omdat het nu eenmaal ver huiten dit bestek ligt. Wij vonden daar ook niets over de Finse socialis ten, en «over de Noorse en over de Zwitserse. Welnu, ook niet over de Nederlandse socialisten. Dat is al. Hier is van geen „vergeten" sprake. Wy hadden het ook niet over een partijprogram, enkel over verschijn selen, die op tendensen wijzen, zodat wy dan ook spraken over „een har de wind", die er waait. Maar, mocht dr. Buskes soms me nen, dat de Nederlandse socialisten voor Europa maatgevend zijn, dat wij over verschynselen in Europa niet mo gen spreken zonder de P.v.d.A., dan spreken onze inlichtingen een ande re taal. Zo is het nu ook weer niet. Wij blyven dus eenvoudig by wat wij hebben gezegd, ten aanzien van de door ons genoemde voorbeelden, en zyn nu 5K>ver, dat wy, aan het ei-de van-ons antwoord,-onze-opponent uit dagen bewyzen aan te dragen voor onze onoprechtheid. Tv». 'Minstens tweehonderd personen zijn gisteren volgens berichten uit Tehe ran om het leven "gekomen door aard schokken in'Perzië, in het noord oostelijk gebied tussen Teheran en de Kaspische Zee. Het merendeel van de dorpen aan de voet van de dode vulkaan De ma rend (4000 meter hoog) werd ver woest als gevolg van een aardbeving van 2 minuten en 3 seconden. Hoewel de regering nog steeds geen berichten ontvangen heeft over de vulkanische uitbarsting naby Sjoestar, maken persberichten later op de dag melding ervan dat de berg naby Dïmtsjeh sedert zondagavond vlam men en lava spuwt. Er is geen onmiddellijk gevaar voor de nabijgelegen olievelden of de om ringende dorpen, aldus deskundigen. Doordat de verbindingen verbroken zyn heeft de regering de berichten over het aantal doden en gewonden nog niet kunnen bevestigen. Een woordvoerder van een Perzi sche liefdadigheidsinstelling heeft in Teheran meegedeeld, dat er in het rampgebied ernstige verliezen gele den zyn. Hy verwachtte, dat de cy- fers nog zullen stijgen, naarmate er verdere berichten binnenkomen.' Ook de hoofdstad van Oost- Pakistan, Dacca, is maandagnacht om streeks half twee door een aardbe ving getroffen, bestaande uit een reeks van vijf schokken. De inwoners be landden naast hun bed en de huizen trilden, maar radio Pakistan, die dit bericht omriep, gewaagde niet van persoonlijke ongevallen of schade. Ook in de oostelijkste gebieden van India, Assam en Manipoer zyn dinsdag krachtige aardschokken gevoeld. Er is hier echter geen melding gemaakt van slachtoffers. Twee T 33 Lockheed straaltvainers van de basis Volkel, die in een for matie van vier vlogen zijn vanmor gen omstreeks half elf tegen elkaar gebotst. Beide toestellen stortten neer. De twee inzittenden van het toe stel dat op het uiterwaard bij -Ewijk terecht kwam, verlieten met de schietstoel het toestel. Een kwam met zyn parachute in de Waal te recht, doch werd gered. De andere kwam neer op de Betuwse oever en bleef eveneens ongedeerd. Het tweede toestel stortte te Otter- lo neer. De beide inzittenden kon den zich ook met de schietstoel red den en zijn ongedeerd. Er is geen schade van betekenis aangericht. De namen der vier vliegers zijn: de eer ste luitenant-vlieger A. Snijders, de tweede luitenant-vlieger T. H. de Groot, de sergeant-vlieger H. Peeren boom en de sergeant-vlieger P. Vro lijk. Minister Zijlstra. heeft gisteren het reed* aangekondigde gpsprek. gehad met vertegenwoordigers* van de" gezamenlijke centrale middenstandsorganisaties en van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, waarin ook de werknemers rijn vertegen woordigd. Dit gesprek ging over een aantal problemen, die naar de mening van de organisaties in de middenstand rijn gerezen als gevolg van. het prijs- stahilisatiebeleid. Volgens het door het ministerie van Economische Zaken verstrekt communi qué heeft de minister er begrip voor getoond, dat in het midden- en klein bedrijf ais gevolg van de recente lasten verzwaringen moeilijkheden kunnen zijn opgetreden. Overeengekomen werd. dat nasrere onderzoekingen per bedrijfstak nodig zijn om vast te stellen of en waar deze moeilijkheden optreden. Aan de hand van de resultaten van De Westelijke mogendheden hebben voorgesteld een groep deskundigen onder leiding van de gehele sub-com missie voor ontwapening, die in Lon den bijeen is, een begin te laten ma ken met de uitwerking van een in spectiestelsel, waardoor de zekerheid ontstaat, dat de proefnemingen wer kelijk opgeschort worden. (Advertentie) Verder hebben zy' voorgesteld dat de voorzitter van de vyf delegaties beginnen met beraadslagingen over de noodzakelyke verhouding tussen de stopzetting van de proeven met kernwapens en de andere bepalingen van een ontwapeningsovereenkomst. (Hoewel Russische, zegslieden vroe ger onomwonden verklaard hebben dat de staking van de proeven met waterstofbommen met ingewikkelder mag worden gemaakt door daaraan voorwaarden mei betrekking tot de produktie van kernwapens te verbin den, verwierp Zorin de gisteren inge diende voorstellen niet onmiddellyk. Hy zei, dat de verklaringen voor een studie op het hoogste niveau aan (Moskou moesten worden voorgelegd. De door Stassen genoemde periode van tien maanden werd in Britse diplo matieke kringen te Londen slechts een voorstel genoemd. In het door minister Lloyd namens de vier westelijke landen ingediend voorstel werd geen tijd ge noemd. De Franse afgevaardigde Moch be toogde dinsdag op de vergadering te Londen, dat opschorting van de proeven en van de produktie van atoomwapens niet noodzakelykerwyze samen behoe ven te gaan, maar dat deze twee maat regelen aan elkaar verbonden kunnen worden De Rus Zorin heeft dinsdag geeist, dat een Indische afgevaardigde wordt toegestaan deel te nemen aan de werk zaamheden van de subcommissie voor ontwapening, aldus heeft hc Sowjet- persbureau, Tass, dinsdag gemeld. Vol gens Zorm dient gehoor te worden ge geven aan het verzoek van de Indische regering, dat een vertegenwoordiger van haar wordt gehoord over de Indi sche ontwapeningsvoorstellen. De Russische afgevaardigde vond het thans, nu de Indische premier, Nehroe, zich te Londen bevindt, het geschikste 'ogenblik om een Indische vertegen woordiger uit te nodigen de vergade ringen van de subcommissie by te wonen, aldus Tass. Seza onderzoekingen kunnen dam, inet Inschakeling van de centrale organisaties, opkort»4- termijn- besprekingen - Wen:den gevoerd tussen daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken en het ministe rie van Economische Zaken. Gistermiddag is de boerderij van-de landbouwer J. de Bijl in het Sprokkel- bos onder de gemeente Rosmalen door brand verwoest De landbouwinventaris en inboedel gingen vrijwel geheel ver loren. De boerdery is slechts gedeeltelijk verzekerd. In Thessalië (Griekenland) is de tabaksoogst door hagel en overstro mingen verloren gegaan. Meer dan 6000 schapen en geiten zyn verdron ken. De Ruyter Welnu, gisteren ging het ook aar dig die kant uit, want dit keer land de een mooie namaak-De Ruyter in vol ornaat. Toen hij op de nouten vlonder stapte, hield een inwoner van Vlissingen, die naast ons stond plotseling op met zwaaien en zei heel nuchter: „Nou, 't is hem nog precies hoor. Helegaar met veran derd". t g* Op de rede van Vlissingen lag de grijs geschilderde kruiser De Zeven Provinciën, een modern schip van oorlog, aan boord waarvan een majoor van de tegenwoordige mariniers zich verkleedde tot vlootvoogd van Hol land, Zeeland en West-Friesland. Acht saluutschoten weerklonken omstreeks halfzes over Vlissingen. Duizenden mensen stonden in de nog altijd hete zon opgepakt rond de kleine nauwe Koopmanshaven. Allemaal rekten zij als op comman-" do hun hoofden. Toen klonk een stem door de microfoon. Een man. deelde enthousiast mee, dat het doek van de historie was opgegaanen* sprak 'de1 aanwezigen meteen aan met: „Waar-, de manspersonen en lieve vrouwsper sonen" Met doorslaande stem prees .bij Vlissinger Michiel en deze man vergat in zijn geestdrift zelfs de Euro pese samenwerking van vandaag de dag -en riep uit: „Wij behoeven niet meer bang te zijn voor de Engelsen, we lusten ze". - 1 •M 1 ig it tn'^a^ierehd\Vlissin- gen, dat ie 350ste geboortedag van een groot zoon, Michiel Adriaanszoon de Ruyter op grootse wijze herdenkt, een her opvoering gegeven van de landing welke Michiel Adriaanszoon daar in 1666 deed na in de vierdaagse zeeslag de Engelse vloot te hebben verslagen. De'foto laat zien hoe de vermaarde vlootvoogd na zyn landing de erewacht van stram in de hou ding staande musketiers en piekeniers inspecteerde. De Vlissingse jeugd vindt 't leuk om door de straten te trekken, gekleed in de kleding, welke in de tijd van Michiel Adriaanszoon de Ruyter gedragen werd. V'** SPSiSX... (Van een onzer verslag gevers) N VLISSINGEN staat i aan de brede oever van de Westerschelde een stand beeld van de man, die daar als knaapje aan het stom vervelende wiel moest draaien. De bronzen kop van Michiel Adriaansz. de Ruyter is afgewend van het water, waar Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" nu voor anker ligt. Aan de voet van dit stand beeld legden gistermiddag een negenjarig jongetje en een dertienjarig meisje twee van de jongste telgen uit het geslacht De Ruyter een krans van witte bloe men neer. Met moeite zet ten 2dj die zware vracht tegen het stenen sokkel. En 71 andere nakomelingen van Vlissinger Michiel ston den glimlachend toe te kijken. Burgemeester B. Kolff van het feestende Vlissingen had deze De Ruyters naar zyn stad genodigd, waar de grote zeevaarder 350 jaar geleden werd geboren. Al deze familieleden stammen af van twee dochters van Michiel. De familie De Ruyter De Wtldt heeft als stammoeder Alida de Ruy ter, de families De Ruyter van Steveninck en Elias stammen af van Margaretha de Ruyter. Dit gezelschap, waarvan de meesten elkaar niet ken den en waar geen enkele moderne zeevaarder b(j was, werd in de tuin van het stadhuis toegesproken. De burgemeester van Vlissin gen onthulde, dat het admi raal De Ruyter ontzettend gespeten had, dat zyn zoon Engel niet aan trouwen had gedacht. Hij las een brief voor van de grote vechters baas, waarin deze aan zyn vrouw de hoop uitte „dat Engeltje maar gauw aan het vrjjen mocht slaan". Een jonge nazaat van De Ruyter vertelde ons giste ren, dat Engel inderdaad wel aan het vryen was ge slagen, tot in Zuid-Frankrijk toe, maar tot een huwelyk was het nooit gekomen. En zo viert Vlissingen deze week feest. Meer dan 1000 meisjes en jongens lopen hier rond met witte kapjes en fel-gekleurde mutsjes op, met groene en rode kielen blauwgeruite hebben wy er nog met by gezien en de meisjes met kleurige rokken aan, die tot op de grond hangen. Namaak 17e-eeuws. In de Provinciale bibliotheek in Middelburg heeft men platen van deze kostuums tot in details laten fotograferen uit een heel oud boek. En daarna zyn de moeders in Vlissingen aan het werk gegaan. De wedstrijden stonden gisteren ook helemaal in het teken van de grote Michiel. Mastklimmeq en draaien aan zo'n wiel, om het hardst: nog wel. Kennelijk vinden' de Vlissinger jochies het leuker dan Michiel destijds. Zeventien schoten weerklonken .yan -! de Zeven Provinciën toen Jdhanj de rflp Witt, de zwierige raadpensionaris die *?J enkele jaren daarna werd vermoord, >'i arriveerde. Er stond al een erewacht;., opgesteld van onvervalste Zeeuwse O mariniers, piekeniers, musketschut-; ters enhellebaarddragers. De stem door de microfoon kon- digde de aankomst aan van de Zeeuw)- se schout-bij-nacht Cornells Evertseai de Jonge. Een grote sloep kwam het' haventje binnen varen. Rabauwen, dlei er met hun lange haren en - de schoensmeer op hun benen tameilik--y- krijgshaftig uitzagen, trokken gedis^ eiplineerd aan de riemen.-Van de^ach-i/i terplecht wapperde de oranje-blanje- "i bleu-vlag met het stoere wapen-'-vah.Af Zeeland. -• - i?wv ife s t fir Daarna volgden de andere onderber.,:* velhebbers van DeRuyter. Enyvvêê ■HveerMohkeri^salimtschoteii,' --dit^iceer? afgevuurd door een kanonnetje aan' dats wal. Elf harde knalen verwelkomden De Ruyter. ,JKijk, 'daar komt hij ^aah",',:" schreeuwde de man door, "de micro- y foon, geen Hollander maar een Zeeuw-j mensen, horen jullie het, een, echte' Zeeuw, ik hoor* al juichen".M v Op dit moment begon^ iedereen, ook 'al transpireerde hij nog zb erg,- te.rjoéi V len en te juichen. Statig voer "de''sloep, van 's lands nu zo beroemde admiraal* het met dichte hagen van mensen om zoomde haventje binnen. L Johan de Witt stak een praehtigéAe- - de af, ^beantwoord door Dé Ruytèr in even sierlijke taal. De baljuw .vaniep Zeeland verheerlijkte de overwirming van* Michiel Adriaansz. en nederig dankte de vlootvoogd. Daarna trokken, de, hoogmogende -Cf heren en tie dooriuchte admiraal -Ji1 door Vlissingen, waar niemand - nu meer nog een stap kon verzetten. -Ufv. verslaggever stond toen" juist voor een caféterras. Twee oudere mannen -We^ ven het bierglas naar elkaar toe 'èn zeiden: „Op de tocht-naar Chatham", j Vanmorgen vroeg heeft een brand' het logies van de 400 ton metende kustvaar der „Nyenburgh", die in de haven van Antwerpen gemeerd lag, geheel vernield, -i De 19-jarigeWim Roeleveld uit'Sche- veningen, die zich In de badkamer .be vond, kwam door verstikking om* het le ven. Twee andere matrozen, de 18-jari- ge Nicolaas Tuyneryer uit Scheveningeü en de 23-jarige Herman Halter uit Rot terdam kregen zware .brandwonden, toen zfj door de vuurpoel' naar buiten vluchtten. De brandweer moest ruim twee uur werken om. het vuur te blussen. De schade is zeer aanzienlijk, hoewel de lading onaangetast bleef. 'Èt In de sluis te Brunsbuttelkoog zijn* vanmorgen het Nederlandse scMp „Kroonborg" en het Duitse schip „Elbe" met elkaar in aanvaring gekomen. Beide schepen werden licht beschadigd, maar konden de reis voortzetten. DE BILT, woensdag 10 uur. Van-' morgen bevond .zich een hqgedrukge- bied. boven Denemarken én Duitsland.' Ten westen van Portugal lag een van* de Oceaan, afkomstige depressie, ter wijl ook boven Spanje en Zuid-West Frankrijk de luchtdruk tamelijk laag - was. Tengevolge van deze luchtdruk- verdeling waaiden over een groot deel van het Westeuropese vasteland oosr* teiijke tot zuidoostelijke winden waar- mee warme lucht zich naar het kanaal en de Noordzee- uitbreidde, "in Enge land gaf het opdringen van deiwarmé lucht tot langdurig en wijdverbreid onweer aanleiding.* In ons land- werd de zonneschyn tydelijk getemperd; -1' door wolkenvelden, Morgen- zal - de wmd nog meer zuidelijk worden-' en "toet zeer warm weer worden ver wacht. De onweerskansen worden' jjro'i ter,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1