Malenkowolotow en Kaganowitsj weg r>r> Vier „schuldige leiders ieuwe explosie op de zon Sjepilow joekow omlaag omhoog Beschuldigd van oppositie Aziatische griep is niet gevaar i k erkiezingen in gyp te: 16 doden en vele gewonden Uitzonderlijke duisternis Noodweer trok over dee van ons and groot r "Jl K.Y.P.-voorstel tot blokkering BUITENLANDSE POLITIEK IS IN HET CONFLICT DirecteurG.G. en G.D. te Rotterdam: Geen reden tot ongerustheid Ook Roemeense leiders afgezet Meis e gestorven aan A-griep Strijkijzer defect: meiste gedood „Schone kernproef met waarnemers Weeroverzicht 2 doden bij brand op kustvaarder erscherpt toezicht op buitenlanders w jij Belastingontwerpen in Tweede Kamer Scherpe kritiek op financieel beleid r IÉ u;J DONDERDAG 4 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3729 Weerbericht Dr. Drees over Moskou: Geen herhaling Op Walcheren dreigt watertekort De belastingontwerpen 1 in de T weede Kamer i M Zware bermen Moio*oio Malenkow Kaganowitsj Sjepilow J^ADIO-MOSKOU heeft gisteravond omgeroepen, dat Ma lenkow, Kaganowitsj en Molotow ontslagen zijn als leden van het presidium van de communistische partij, het mach tigste orgaan in de Sowjet-Unie. Sjepilow is ontslagen als secretaris van het centraal comité der communistische partij. Alle vier zijn tevens uit het cen traal comité gestoten. Tegen alle vier functionarissen wordt aangevoerd, dat zij een politiek hebhen bedreven die zich tegen de partij richtte. Maarschalk Zjoekow is benoemd tot lid van het partijpre sidium. Radio-Moskou berichtte dit alles het eerst in een uitzending in het Arabisch, gericht tot de landen van het Midden-Oosten. Molotow, Kaganowitsj en Ma lenkow hebben indertijd nauw met Stalin samengewerkt. De Duizend doden in Perzië Ook Saboerow O Zie verder pagina 3 f s -s Ï-O ili i 'kU 0 Zie verder pagina 3 d w V^vll mi Zie verder pag. 3,3e koL>, Batteodanr; Witte de Wïthstraat 30 TéJef. 115700 #4 IA Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacht end lenst bonnetnenten 18 30—19 30 a Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 V-Grawenhage: Huygcnsplein 1 TeJef. 18346'; (3 i) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 K3achtendienst 18 30 19 30 u. Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon «7882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand. 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. WARMTE NEEMT AF. Plaatselijk enkele regen- of onweersbuien, maar morgen overdag ook zonnige perioden. Zwakke tot matige wind ln hoofdzaak nlt westelijke richtingen. Minder warm dan vandaag. ION- EN MAANSTANDEN 8 juli: zon op 4.28, onder 21.04, maan op 14.31, onder 0.08 Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DRIE STALINISTEN" UIT PARTIJLEIDING PTTP» Op de zon heeft zich glsitren wederom :n explosie voorgedaan. De ontploffing, die werd waargenomen door de Zweed» professor Yngve Ohms», hoofd van het Zweedse observatorium dat op het eiland Capri is Ingericht voor het internationale geofisische jaar, was een van de heftig ste die ooit fa vastgesteld Volgens de Zweedse geleerde zal de ontploffing een ernstige, radlomagneti- scbe storm veroorzaken. Verwacht wordt dat de radioverbindingen op de gehele wereld last van de explosie tollen «der- vinden. zak< Russische aangelegenheden, zijn blijkbaar grote Interne spann Minister-president dr. W. Drew heeft desgevraagd 'in commentaar -p ,de jongste machtsverschuiving in de Sowjet-Unie verklaard: ,,Tk verbaas mij er telkens opnieuw over, dat mer> in een land als de Sowjet-Unie, waar men naar buiten altijd de indruk wil wekken van een eensgezinde regering, waarbinnen geen tegenstellingen bestaan, het steeds opnieuw op dergelijke uit barstingen laat aankomen. Over het algemeen is het het veiligste, over Russische zaken niet direct commen taar te geven, daar niemand de juis te toedrachten kent Maar mijns in ziens kan men wel aannemen, dat het hier een conflict in de Russische leiding betreft aangaande de bui tenlandse politiek". Ook de'staatssecretaris van Buitenland se Zaken, drs. E. H, van den Beugel, zei zeer voorzichtig te willen zijn Sn- De dlrecteui van de G.G. en GJ). te Botterdam, 4e heer S. SpUer, heeft van- Borgen tjjdens een persconferentie in overleg met prof. dr. J.-Mulder, hoofd vsis de kliniek van het Influenzalabora- urium te Leiden, medegedeeld, dat de ngenaamde Aziatische griep in Neder- lsnd volkomen ongevaarlijk Is. Er is geen enkele reden tot ongerustheid, scholen cn nbaden. worden niet gesloten. Er is ttta sprake van een dreigende griep epidemie. Be verschijnselen van de oosterse gnep, die met schepen en vliegtuigen in ons land uit Azié is geïmporteerd, zijn aio van een normale griep, veroorzaakt «oor een virus van de A-stam, De virus, oie echter de oosterse griep veroorzaakt, beeft een zodanig veranderde onbekende vorm, dat de doktoren op het ogenblik oog niet in bezit zijn van geneesmidde len voor deze soort van griep. Wel wordt in Leiden op het laborato rium hard gewerkt aan een vaccin, het enige middel ter preventie. Dit vaccin zal terst eind augustus gereed zijn en dan nog m beperkte hoeveelheid. Het vaccin Ml dan alteen voor het medisch perso neel kunnen worden gebruikt. De mogelijkheid voor een voldoende fabricage voor het gehele volk is ten enen male uitgesloten. De directeur van de G.G, en G.D, Maakt zich niet bezorgd. Tot op heden syn. voornamelijk kinderen aangetast, «e ®et een paar dagen in bed weer beter kunnen worden. HU kon vanmorgen het Naar schatting zijn minstens duizend Mensen omgekomen bij de aardbeving, 4fe maandag een gebied te Perzlfe ten "cordoosten van Teheran heeft geteis terd, aldus heeft de directeur van het Perzische Rode Kruis, Hoessein Atibl, woensdagavond meegedeeld Het aantal gewonden bedraagt waarschijnlijk 4.090 tot 5.000 en h»t 50 T0. aantal ooaterse-griepgevallen in Rotter dam niet opgeven,, want de meeste pa tiënten raadplegen geen huisarts. Omtrent het sterfgeval in een an de Rotterdamse ziekenhuizen deelde hij mede, dat het nog geenszins vast staat dat het meisje tengevolge van de oosterse griep se overleden, daar yij door zusje was besmet met steenpuisten Een com plicatie ss dan altijd gevaarlijk. Het is ook met waarschijnlijk, aldus de heer Spijer,, dat de epidemie m het najaar m "verhevigde voir, terugkomt. Slechts dan zou de griep gevaar kunnen, opleveren, wanneer deze gevaarlijk zou worden voor de longen. Op het ogenblik tast de virus de longen niet aan. De heer Spijer was dan ook van oordeel, dat er geen voorzieningen behoeven te worden getroffe Wel zal men zich bezighouden met de ontwikkeling van het verschijn sel, hetgeen slechts voor de wetenschap van betekenis is. „Er spanningen ln de Sowjet-Unie", set hij, maar niemand kan zeggen of dit een keer in de politiek zal betekenen, en zo jst, of dit een keer ten goede of ten kwade zal zijn Hoewel er op dit moment nog geen reden tot ongerustheid, is, zullen er bij aanhoudende droogte op Waloheren on herroepelijk moeilijkheden ontstaan ia d< drinkwatervoorziening. Het verbruik is buitengewoon hoog en overtreft m be langrijke nate het gestelde maximum van nderhalf maal het normale dagver- brulk. Op een te Middelburg gehouden pers conferentie hebhen de directeuren van het Gemeentelijk Waterbedrijf Middel burg, ïr. B. C Roeters van Lennep en de N.V, Waterleidingsmaatschappij Mid den Zeeland de heer P. Kas, uiting ge geven aan hun grote bezorgdheid over het sterk gestegen waterverbruik. Men staat op dit moment vrijwel nog aan het begin van de zomermaanden. Het steeds toenemende vreemdelingenverkeer voor al in de badplaatsen op Waloheren, geeft eveneens «en steeds toenemende belas ting van de waterleidingsbedrijven. Het Roemeense j^ersteireau Agerpi is heeft medegedeeld, di en van hei politbureau van het central» co mité der Roemeense arbeiderspartij van hun functie zijn ontheven. Het zijn Josef Chisinevski, die ook secre taris van hei centrale comité is #n Miron Constantino»cu. Het feit stond vermeld in een com- imi-iqué, uitgegeven naar aanleiding van de plenaire zitting van het cen trale corrïité, welke eind. juni in Boe karest is gehouden. Het besluit tot de uitstoting had men genomen na een verslag van eerste partijsecretaris Georgmu Dej over de daden van de partij in verband met de taken, uit gestippeld op het tweede congres, in het licht van de besluiten van het twintigste Russische partijcongres en met betrekking tot de Internationale In het Zuiderziekenhuis te Rotterdam is een 15-jang meisje overleden. De mogelijkheid bestaat, dat zij lijdende was aan Aziatische griep, maar zeker is dit geenszins aidus de directeur van de GGD te Rotterdam. Deze voegde er aan toe, dat er z.i. vooralsnog geen reden tot bezorgdheid bestaat. kern van het presidium is na de dood van Stalin zo goed als on gewijzigd gebleven. De enige grote verandering was de terecht stelling van Beria in december 1953. f Het besluit om Molotow, Kanago- witsj, Malenkow en Sjepilow te ont slaan, is zaterdag jl. door het centraal comité met algemene stemmen geno men, zei radio-Moskou. Volgens eert resolutie van het cen trale partijcomité zijn de ontslagen een gevolg van de oppositie van de betrok kenen teger de agrarische politiek van de partij en de maatregelen tot economische decentralisatie. Molotow wordt bovendien verweten, dat hyi zich verzet heeft tegen de po litiek van internationale ontsp.apnipg en in het bijzonder tegen de toenade ring tot Joegoslavië, alsmede tegen sluiten van een vredesverdrag met Oostenrijk en Japan. In de resolutie wordt Molotow voorts verweten, dat hij zich heeft verzet te gen persoonlijke contacten tussen de Sowjetleiders en vooraanstaande wes telijke personen. Kananowitsj wordt er' van beticht, dat hij het merendeel van de opvat tingen van Molotow heeft ondersteund, terwijl Malenkow zekere stellingen van Molotow heeft verdedigd. Uit de lijst van leden van het pre sidium blijkt, dat nog een vijfde lei der, namelijk Maksim Saboerow, niet in het nieuwe presidium is terugge keerd. In het communiqué, waarin kritiek wordt geleverd op de andere leiders, wordt van zijn geval geen melding gemaakt. Het partijpresidium is thans van 11 tot'15 leden uitgebreid, doordat 7 plv. leden tot gewoon lid werden benoemd. Dit waren, behalve de reeds genoemde maarschalk Zjoekow: mevrouw Foert- sewa, Beliaen en Aristow (drie mede werkers van partijsecretaris Chroes- tsjew en voorts Sjwernik, Brejnew en Ignatiew. De laatste werd na de dood van Stalin als lid van het presidium ont slagen, maar in 1955 in ere hersteld. In termen, zoals Stalin vroeger tegen de tegenstanders van zijn politiek be zigde, stelj het centrale partijcomité Het 17-jarige meisje A. Hikers, wo nende aan de Boschstraat te Maas tricht. ts tijdens het strijken gedood ten gevolge van een defect aar. het elek trisch strijkijzer De politóe stbedrt een reader onderzoek in. President Elsenhower heeft gisteren op zön persconferentie gezegd, dat iU alle landen ter wereld zal uitnodigen Instrumenten te sturen voor het meten van Te radio-actieve -neerslag ais Amerika weer een proef met een kernwapen neemt. Op die wijze zullen andere landen de Amerikaanse verklaring, dt men de ontwikkeling var. een volkomen ..schone" kernbom nadert, kunnen toet sen. President Eisenhower deelde mee, dat de V.S, de hoeveelheid Uranio-235, die zij voor het vreedzaam gebruik van atoorr energie in binnen- en buitenland beschikbaar stellen, van ruim 40.000 kg tot 100 000 verhogen. De waarde van 100.000 kg is onge veer 1.700 miljoen dollar. De president verwierp het voorstel van senator Kennedy, dat Amerika zich zou uizetten voor de politieke on afhankelijkheid van Algerije De pre sident zei, daf: de kwestie-Algerije een interne aangelegenheid van Frankrijk ts, waarin Amerika zich niet moet men gen behalve op verzoek van beide landen. De Bilt, donderdag 10 uun Na het wegtrekken van de kleine sto ring die gistermiddag voornamelijk ten noorden van de grote rivieren onweer veroorzaakte, is geheel Nederland in zeer warme uit Frankrijk afkomstige lucht geraakt. In deze lucht kwamen gistermiddag in Frankrijk temperaturen van omstreeks 35 gr. voor, waarbij ech ter geen onweer ontstond. Maar van morgen bevond zich een nieuwe onweers- haard aan de Franse Kanaalkust, Intus sen begon de depressie ten westen van Portugal in betekenis af te nemen,' ter wijl ook in Frankrijk de luchtdruk be gon te stijgen. De luchtdrukverschillen in onze omgeving worden hierdoor klei ner, zodat er meer kans is op zeewind die voornamelijk in de kustprovincies enige afkoeling kan brengen. Overigens blijft het warm weer, waar bij ook de onweerskansen nog blijven bestaan. r '1 De Egyplonaren sijs, woensdag bij d» eerste algemene verkiezingen vsederl de afschaffing van het parlement in 2952 in groten getale opgekomen. Met de telling der stemmen sou men van daag om negen uur in de ochtend plaatselijke tijd beginn#». In verscheld» Heden ded«n sich tingen voor, Bij de ongeregeldheden tijdens de verkiezingen sijn ten minste Gistere»; heeft een brand het logies van, de <90 ton metende Nederlandse kustvaarder „NUenburgh", die in de haven van Antwerpen gemeerd lag, ge heel verhield. De 19-jarige Wim Roele- veld uit Scheveningen, die zich ln Ie badkamer bevond, kwam door verstik king om het leven. Twee andere matrozen, de 18-jarige Nicolaas Tuijnebreijer uit Scheve ingen en de 23-jarige Herman Halter uit Rot terdam kregen zware brandwonden, toen zij door de vuurpoel naar buiten vluchtten. De heer Tuijnebreijer is in het zieken huis overleden. De brandweer moest ruim twee uur werken om het vuur te bVissen. De schade is zeer aanzienlijk, hoewel de lading onaangetast bleef. (Van onze verslaggevers en correspondenten) EEN groot gedeelte van Nederland is gistermiddag overvallen door een angstaanjagend noodweer, dat gepaard ging met he vige onweersbuien, wervelstormen en slagregens, met op enkele plaatsen dikke hagel. Een inktzwarte lucht, die in het zuidoosten ons land binnenkwam en in noordoostelijke richting trok, verduis terde het daglicht. In vele steden werd de straatverlichting ont stoken en in fabrieken en kantoren moest bjj lamplicht worden ge werkt. Op verscheidene plaatsen is de blik sem ingeslagen, waardoor branden zijn ontstaan. Het spoorwegverkeer werd op enkele trajecten in het westen van het land ontwricht, doordat bovenlei dingen en schakelstations door het hemelvuur werden getroffen. Op ver scheidene plaatsen was de regenval zo groot, dat het verkeer moest stop pen. Te Hemrik (Fr.) is de 33-jarige on gehuwde T. W. de Jong, toen hij in een schuurtje voor het onweer schuil de, door de bliksem getroffen en ge dood. Een arbeider, die op enige me ters afstand van hem stond, bleef on gedeerd. Langs de stranden, in zwembaden, op de meren en andere plaatsen, waar het druk was met vakantiegangers of kinderen die op deze vrije woens dagmiddag vaak zonder ouders waren gaan zwemmen ontstond in vele ge vallen paniek. Vooral Nijmegen kreeg een enorme massa regen te verwerken, waarbij hagelkorrels ter grootte van flinke knikkers vielen, In de binnenstad met de hellende straten kon het water niet door de riolen wegkomen. In 65 hui zen liepen de kelders onder water. In Kampen ontstond paniek in het openluchtbad „Seveningen" waar ruim duizend kinderen door het on weer werden overvallen. Terwijl wind vlagen het zand hoog opstoven en ook Ook Laren Ct Gooikreeg zijn deel tart het onweer. In een minimum van tijd stond het centrum de Brink) onder water. v v.i;1 >-v?vfjf I-v:a fU*5""c' Lj ,j*-vo: LtfflAr>- ï'f-1', i tal van kledingstukken meevoerden, trachtten volwassenen de kinderen in de badhokjes te brengen die echter spoedig overvol waren. Politie en mi litairen schoten te hulp en brachten de kinderen naar een boerderij. Tijdens dit transport sloeg de blik sem in een boom. Men trof midden in zestien personen gedood. Moet dan honderd mensen werden gearresteerd. Dit is in een communiqué van het ministerie van binnenlandse zaken bekendgemaakt. In Disna israrde» volgens «en communiqué van het mi» nis tor ie van Binnenlandse Zaken tach» 1% mensen gearresteerd. In Mansoera, Benha en Damanhoor in Beneden» Egypte kwamen eveneens botsingen voor. Kiesers werden hier door kogels g wond. Ongeregeldheden braken ook uit in Kent in Oppor-Egyple. Zoals bekend steunen alle kandida ten president Nasser. Er is stemplicht het eerst aan een algemene verkiezing voor mannen. De vrouwen, die voor het eerst aan een algemene verkiezing deelnemers, waren de geestdriftigs» kiezers in Cairo. Vijf vrouwelijke kan didaten hebben haar campagne ge voerd met eigen Teuzer., zoals afschaf fing van de polygamie en gemakkelij ker echtscheioingsbepalingen" voor vrouwen. Er zijn 200,000 vrouwelijke kiesgerechtigden. In iet communiqué wordt voorts verklaard, dat kiezers in de ochtend in Mansoera met geweld een stem bureau binnendrongen en leden van het stembureau aanvielen. De aanval lers werden gearresteerd. 1 -—Si' - K -*v' C 5 - i. In lindanes!?, is een nieuwe int tintte ép- («richt om '&et toezicht op de tedraginxeifl vsn de bultenUndrc. In het laad te ver scherpen. zo is ln Djskart* bekendgemMkt. De chef-staf van het Indonesische - le ger, generaai-majoor Kasoeticn, heeft in tJn kwaliteit van centraal militair gezaghebber vaa Indonesië een coördinatieUchasni inga» steid, dat «al worden belast met het "toe licht op de buitenlanders. Hert lichaam" ls samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie m Binnen- ea Bui tenlandse Zaken en van het parket van de procureur-genersü alsmede uit officieren van leger en politie. i v? f--? "fU YjSs De Tweedei Kamer heeft het wetsont werp tot wijziging van de Personele Be lasting en van de financiële verhouding tussen het rjjk enerzijds en de gemeen ten en provinciën anderzijds z.h.s. nange nomen, onder aantekening, dat de CPN geacht wil worden te hebben tegenge stemd. Vandaag komen de artikelen der andere ontwerpen ln behandeling. (Van onze parlementaire redacteur,) F|E voorstellen van de regering tot verhoging van de belas tingen: personele, vennoot- schaps- en omzetbelasting, die met bet oog op de noodzaak -van bestedingsbeperking en van sa nering van het rijksbudget nood zakelijk werd geacht, zijn in de tweede kamer gistermiddag gun stig ontvangen. De heer Lucas (KVP) maakte be zwaar tegen de verhoging van de vennootschapsbelasting met 4 pro cent en diende hierop een amende ment in, waarbij wordt voorgesteld de helft van de verhoging van 4 pro cent te blokkeren en over tier. isar terug te betalen. Dit amendement werd krachtig be streden door de heer Van Eijsden (a.-r.) en nar. Van. Leeuwen (WD), terwijl de heer v. d. Wetering de blok keringsgedachte evenmin kon toejui chen. Alleen de heren Van Dis (SGP) en waiter (K.YP) steunden het amen- T ment volledig. De socialist dr. Von deling wees bet amendement even eens af en karakteriseerde dit als een gedwongen «hing langs de weg van belastingheffing. Dr. Lucas (KVP) verklaarde niet enthousiast te zijn over bet herstel- jjrogramma van de regering, dat vól gens hein neerkomt op afbraak tot een lager niveau. Hij herinnerde aan de oproep van de vakcentralen en de werkgeversverbonden aan het be drijfsleven tot produktieverhoging -> en modernisering van het produktie-ap- paraat. Er is echter geen enkele re geringsmaatregel die de modernisering vao het produktie-apparaat bevordert Ook bij het aanmoedigen van bespa ringen stelt de regering teleur. De regering gebruikt wel veel woor den. maar daden laten op zich wach- ten. De bevordering van gezond geld, die de regering pretendeert m te streven komt in een vreemd licht te staan, als men constateert, dat de re gering een deel van het kastekort in 1957 inflatoir financiert. Ook de heer Van Eijsden maakte de ze opmerking, maar de minister van Financiën ontkende dit Sinds 1954 zijn de begrotingstekorten steeds meer toegenomen en zo trof dit kabinet de zaken aan, toen het vorig jaar begoi De bedoeling van de regering blijft'' het schepper van gezond geld, aldn« minister Hofstra, Dr. Lucas hoopte, dat het onderzoek naar -e bezuinigingen op de over- neidsuitgaven niet zoveel tijd zal vra gen,. dat er van bezuiniging nlete te- komt. Men moet niet vergeten dat de staatsuitgaven gestegen zijn,' omdas er een stijging van de midde len heeft plaatsgevonden De heer Van Eijsden (a.-r.) wilde het taricht in de begrotingscijfers over 1958 afwachten en hoopte dat het moL gelijk zal zijn tot beperking van dó ÏS«iP» ''tjj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1