RADIO ZINSPEELT OP DOODSTRAF Landbouw vrij van leveringsplicht Prins opende A.R.-Tweede Zandbak op Hollands Diep omgeslagen, 2 vermisten «»-,* M' 5000 DODEN IN PERZIË VIJFTIENDE JAARGANG No. 373IÏ Paleisrevolutie Politiek eender, maar beter Chroestsjew met amn naar Tsjechen I |ïs commandeur van JOrde van Sint Jan Volledige overeenstemming Nog geen akkoord tandartsen-fondsen ijOnaanvaardbaar99 over geivijzigd amendement Bij behandeling Pachtwet VRIJDAG 5 JULI 1957 Weerbericht mm Handgranaten geworpen bij hoofdkwartier van Indon. communisten Weer zonne-explosie Voedselvergiftiging MIKOJAN: OLOTOW, Malenkow en Kaganowitsj, die woensdag uit de partijleiding van de Sowjet-Unie werden gestoten, zyn giste ren ook uit de regering gezet. Radio-Moskou, die dit "nieuws wereld kundig maakte, voegde hieraan nog onheilspellende woorden toe. Een commentator zei dat de historie aangetoond had dat zij die van de partijlijn afwjjken de strengst mogelijke straffen moeten krijgen. Kennelijk doelde de spreker hier op de doodstraf. Uit Poolse bron wordt vernomen dat de drie ontslagen Sowj et- groten huisarrest hebben, maar officieel is hiervan nog niets be kend, evenmin als van een eventuele rechtszaak.. De radio noemde de drie nog kameraden. Zij zjjn dus nog niet geschrapt als partijlid. Een andere opzienbarende mededeling die radio-Moskou gisteren deed, was dat de partijleiding heeft besloten tot afschaffing van de verplichte levering van landbouwprodukten door leden van de col lectieve boerderijen (kolchozen), arbeiders en ambtenaren. Het gaat hier om produkten van particuliere grond. De Kolchozen zelf blijven verplicht tot levering. Geschenk Stop van Ternaayen Geruststelling m- (Van onze parlementaire redacteur) Minister Mansholt kwam gis teravond tij'dens de behandeling van de nieuwe pachtwet in ern stig conflict met de a.r.-Tweede- Kamerfractie, nadat hij een ge wijzigd amendement van de heer Biewenga inzake de landbouw kundige toetsing namens het ka binet onaanvaardbaar,bad ver klaard. Gat geboord Sir John Harding naar Londen Touwtrekken f Amendèmenten :^.Zië''vërdëprpo^tna--0^ Rotterdam: Witte de WHhstraat 30 Tdet 115700 (4L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacfotendienst abonnementen 18.30—19.30 Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •B-Granronfoage: Huygensplein 1 Telel 183467 <1 U Poetbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendierurt 18.30—19,30 hu Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 .Abonnementsprijs 61 cent per weefc, 2,65 per maand, 7,90 per Kwartaal. Losse nummers 15 cent. VenscMjrnt dagcMjfrs pirecteur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. ZONNIG WEER. v. Zonnig en tamelijk warm weer niet een kleine; kamt op onweer In liet zuiden van 'het land. Overwegend* matige noordoostelijke vrind. ZON- EN MAANSTANDEN "'"vï. C lull: tón op 4.30, onder 21.03, maan op 15.45. onder .0:33 O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ALS altijd geheel onverwachts komt de tijding van de revolutie in de leiding van de Russische staat. Men moet voorzichtig zijn in het 'Uitspreken van een oordeel over de betekenis van deze gebeurtenissen In volle omvang. Maar wel is duidelijk, dat het collectieve leiderschap, dat na de daad van Stalin als de moskovi- tische „new-look" werd aangeprezen, een geduchte knauw heeft gekregen. ^Vten mag misschien wel zeggen, dat bet is vervangen door de dictatuur van een richting in de communistische partij. V. Kaganowitsj, Molotow en Malenkow jvaren stalinisten. Waarschijnlijk niet geheel gelijk gerichte stalinisten. Sje pilow was een jongere communist, jeen gunsteling van Chroestsjew, die Molotow had vervangen aan Buiten landse Zaken, maar die nu toch blijk baar ook eigen wegen ging bewande len. Het collectief leiderschap heeft <je spanningen in de communistische leiding niet kunnen verzoenen, i. Die spanningen groeiden tot onver zoenbare tegenstellingen, die op de be kende ouderwetse wijze werden opge lost Si EN andero mening hebben, wordt P"1. in de communistische partij ten «lotte altijd voor verraad uitgemaakt. 'j)at ontbreekt er nog maar aan, dat' deze doorgewinterde stalinisten voor Amerikaanse spionnen worden uitge plekt Nu heet het, dat zij conserva- |ief waren en te doctrinair en dat zij de partij hebben verraden. Dat is overigens de grootste mis daad, die men in Rusland kan be gaan. Van de collectieve leiding blijft nu bet driemanschap Chroestsjew, Boel- ganin en Zjoekow over. De eerste ^wee waren al als een soort politieke tweeling bekend. Zjoekow is de man jran het leger. De legerleiding heeft alch kennelijk achter de partijleider Chroestsjew gesteld. Op die wijze komt er in de plaats van de spannin gen van de collectieve leiding, die rich uitte in politieke onzekerheid, jwaer een duidelijk politiek zwaarte punt. Waar dat toe leiden moet, dient te worden afgewacht. Het heeft de schijn, dat de politiek van de glimlach, van de vreedzame co-existentie, wordt voortgezet. Dat was in ieder geval geen politiek, die Molotow bijzonder goediag. Maar we zullen wel niet mistasten, als we zeggen, dat bier interne moei lijkheden In Ruslands economisch be stel de achtergrond van vormen, even zeer als de moeilijkheden met sa tellietstaten daar niet vreemd aan zijn. 1 Het hele geval zal wel repercussie# hebben in de satellietstaten ook. We zullen daar misschien binnenkort ook wel bepaalde figuren zien verdwij nen, waardoor het karakter van deze •paleis-revolutie wellicht duidelijker aan het licht treedt. Maar ook deze gebeurtenissen bevestigen weer dat de stelling van de communistische staat als een staat die uit een steen gehouwen is, niet stand kan hemden De vrije rechtsstaat is niet te ver vangen. Het gezin van de heer W, Drent te fjude Pekela, bestaande uit zes perso nen, is in het Acad. Ziekenhuis te Gro ningen opgenomen in verband met voed selvergiftiging. Drie Sowjetleiders nu ook de Anastas Mikojan, lid van hat nieuw» presidium ran de Russische commu nistische partij, heeft gisteravond In Moskou verklaard dat de Russische politiek niet sai veranderen, maar wel verbeteren. Hij legde zijn verklaring af in een onderhoud met de pers. tij dens de receptie die in de Ameri kaanse ambassade te Moskou gegeven werd ter gelegenheid van de Ameri kaanse onafhankelijkheidsdag. „De zaak wordt cm de oude voe' voortgezet, alleen beter", zei Mikojan. Mikojan, eerste plaatsvervangend pre mier. en sinds de jaren dertig al lid van het presidium, was naar de recep tie gekomen in gezelschap van Nikolai Zwjernik, en minister van Buitenland se Zaken Gromyko. Chroestsjew en Baelganin waren -uit genodigd, maar niet gekomen. zmettr ca 20° Premier Boelganin en partijsecretaris Chroestsjew zullen zich maandag* a.s. vóór het deze week uitgestelde vrlend- schapsbezoek naar Tsjechoslowakije be geven, aan bet hoofd van afvaardigingen van regering en party. Men verwacht dat oude stalinisten in Tajechoslowakije en "Oost-Duitsland 'weggezuiverd zullen ,worden.op dezelfde manier als Molotow «linen. (Van een onzer verslaggevers) Z, K. H. prins Bernhard heeft gister middag te Bennekom bet Prot. Chr. .Streekziekenhuis geopend. Hij deed dit als iandscommandeur van de Orde »n Sint Jan, die bij de totstandkoming Van bet streekziekenhuis een nobe le rol beeft gespeeld, betgeen o.m. -tot Biting kwam In bet besluit om het Jdhanleter-xiekenhnis t» Bennekom te duiten. Omstreeks 700 personen waren er getuige van hoe, toen de Prins op een Jpop drukte, de deuren van het hyper- giodeme ziekenhuis vaneen weken en boven de entree twee vlaggen omhoog gingen: de vaderlandse driekleur en net rode dundoek van de Orde van Sint Jan met het achtpuntige kruis i Even voor halfdrie arriveerde prins Bomhard, vergezeld door jhr. mr. C. C. van Lldth de Jeude, ereridder van tie Orde van Sint Jan. Na Verwel komd. te zijn door ds. B. N. B. Bout hoorn, voorzitter van de Stichting jProt. Chr. Streekziekenhuis, waarin (ruim 30 kerken uit vele Veluwse ge meenten samenwerken, alsmede door jBe directie, begaf de Prins, die ge was in de uniform van generaal jöer Koninklijke Landmacht, zich langs een fleurige erehaag van ver pleegsters naar het zusterhuis, waar jde thee gebruikt werd. Ede's burge meester, de heer H. M. Oldenhof, de bestuursleden,, de specialistenstaf, de hoofdzusters en de 'adviseurs van de stichting, de architect H. J. Messe- Hnk, werden hier aan de Prins voor gesteld. „U alleen, U loven wij, ja wij loven U, o Heer". Deze psalm zong pen aan het begin van de plechtig heden,.gezien de moeilijke^wor^ iwamjhef niet ten onrechte.' Voorzitter ds. Bout hoorn beeft degemeente Ede, diej floor garantie# de bouw mede mogelijk; maakte,; en de deelenemende kerken; dank gebracht maar bovenal de over-), 'dging uitgesproken dat men het zie kenhuis moet zien als een zegen van God. Spreker hoopte, dat. van dit zie kenhuis iets zal uitstralen van de barmhartigheid van Jezus Christus. Prins Bernhard heeft in een toe spraak gewezen op één der opdrach ten van de Orde van Smt. Jan, nl. om. „uit liefde tot Christus met woord en óaad van het chr. geloof te getuigen, de mensheid te dienen..door hulp te verlenen aan zieken, gewonden, zwak ken en hulpbehoevenden en medete werken aan maatregelen, waardóór menselijk leed kan worden verzacht en voorkomen". Hij achtte het van groot belang dat alle medewerkers, ieder op zijn plaats zich door deze gedachte gedragen weet. De Prins besloot met de acht zalig sprekingen voor het leven, waarvan de inhoud gesymboliseerd wordt door de acht punten van het Johanr.ieter kruis. Een serie ontploffingen van handgra naten heeft het hoofdkwartier van de Indonesische communistische partij en de bureaus van de linkse vakcentrale „Sobsi" donderdagavond doen schudden. •De nachtwaker werd ernstig gewond. Ooggetuigen, zeiden, dat eerst drie ex plosies werden gehoord en daarna enige geweerschoten. Tevoren hadden zij een auto zien stoppen voor het hoofdkwartier van de PKI. Aangenomen wordt, dat de handgranaten vanuit de auto werden geworpen. De politie achtervolgde de daders/ Z.K.M. prins Bernhard betreedt het zie kenhuis te Bennekom tussen een haag van verpleegstersvergezeld van de voorzitter van de stichting, ds. B. jY. B. Bouthoorn. Officieus wordt het aantal slachtof fers, van de aardbevingen die dinsdag Pérzië getroffen heeft, nu op ten min ste .5000' geschat. Men verwacht dat dit. aantal nog aanzienlijk zal stijgen. In dozijnen dorpen zijn reddingsploe gen nóg doende mét het bergen van slachtoffers. De sjah heeft bevolen, dat zoveel mogelijk hylp wordt geboden. Zijn zuster, .prinses Sjams, en de minister voor Volksgezondheid, zullen zich met levensmiddelen en medicamenten naar het rampgebied hegëven. Van de zijde van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt ons het volgende meegedeeld: „Nadat principiële overeenstemming werd bereikt door de ministers van Buitenlandse Zaken van België en Nederland over de opheffing van de Stop van Ternaayen, vond op 4 juli jl. in het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag een bespre king plaats tussen de heer Van Audenhove, de Belgische minister van Openbare Werken cn Wederopbouw en de heer Aigera, de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, teneinde de technische aspecten van het plan dienaangaande nader te on derzoeken. Deze bespreking leidde tot esn vol ledige overeenstemming, zodat in het begin van de maand september van Belgische-zijde zal kunnen worden overgegaan tot de aanbesteding van de grote nieuwesluis voor schepen van 2000 'ton." Het centrale comité van de Russische communistische party is inmiddels on der leiding van Chroestsjew een campag ne begonnen om de Jongste zuiveringen op massabetogingen in het gehele land „toe te lichten". Radio Moskou meldt, dat meer dan 1800 leden van de communistische par ty te Koziow in het district van Lenin grad op een byeenkomst de sprekers hebben toegejuicht die de „spelactivi teit" van de door Molotow geleide anti- partygroep sterk veroordeelden.. De, bevolking van Moskou schij..>t het nieuws over de machtsverschui vingen uiterlijk, kalm op te 'nemen* Het enige teken van opwinding zijn de lange rijen mensen -die kranten willen kopen. -- Radio-Moskóu mëldt,'"döV Alexef-FSW- lenko in Malenkow'a piaats tol'minister voor de elektrische centralen is benoemd. Pawlenko heeft deze functie ook al in 1954 en 1955 bekleed tot hij door Malen kow werd vervangen. In de rang van eerste -vice-premier bleef hij nadien me dewerker van Malenkow. De 55 jaar oude Malenkow was be halve minister voor de elektrische cen tralen ook eerste vice-premier. De 67- jarige Molotow was eerste vice-premier en minister van. Staatscontrole. De 64 jaar oude Kaganowitsj was eer ste vice-premier en onlangs benoemd als minister voor bouwmaterialen. De radio sprak echter niet over Kagano witsj" ministerschap. Sjepilow, die woensdag eveneens uit de partijleiding werd gestoten, had- geen regeringsfunctie. Een commentator van radio-Moskou heeft de Arabische wereld gisteravond de verzekering gegeven, dat de Russische houding ten opzichte van de mohamme daanse- naties ondanks het ontslag: van Dmitry T. Sjepilow ongewijzigd Is.' „Het is welbekend, dat er in het Ara bische Oosten velen zijn, die de politiek van de Sowjet-Unie ten opzichte van de Arabieren koppelen aan Dmitry Sjepi low, die uit de partijleiding verwijderd is", zei E. Ma-ksimow in het Arabisch. „Maar zij. die denken, dat de Ara- bisch-Russische betrekkingen dank zij de pogingen van Sjepilow geconsolideerd zijn, maken een grote fout". Aan de voormalige minister van Bui tenlandse Zaken Sjepilow wordt de eer gegeven van de regeling van de wapen- leveranties aan Egypte en Syrië. De. 24-jarige prins Henri van Orleans, oudste zoon van de graaf van Parijs, de Franse troonpretendent, treedt vandaagin het 'Nurmandi£chel^plaatsje. Dreux in het huwelijk mei de 22-jafrge'blonde"hertogin Maria Theresia van Wuriemberg. Ortdtr de 3500 gasten bij de plechtigheid bevinden zich koning Paul en koningin Frcderike van-Griekenland,'de Nederland se prinsessen Beatrix eti Irene, ex-kohing1 Urn bert o van- Italië-, de Sjmanse troonpre tendent, Don'jdan, eu vele andere vorste. .jijkt'.pèrsoneh. De bruid, die haar prins.luiee jaar geleden voor het eerst ontmoette, sou gekleed zijn in een vntsatjjnengewaadnietee.n'sleep' -f.^zëvenjmpter,'tlie25 g ioeegt^^#ïf|Sl De foto's diè tvij hier publicéred, icérded'f:fé 'enkele dagen. geledén gem'aalu.'Óp.dëjén7f,iii folo ziet .meh'hét 'jonge iMiar:met dergratsf^( en gravin van Parijs, op de andcre igjhet bezig met. het tiitpakken-'vdn; cadeaus. £3 ■,(F,óio'i exclusie/ voor Trmïw>,^ɧ:hi Tijdens een bespreking die 'gistermor gen op het ministerie van Sociale Za ken en volksgezondheid plaats vond tussen minister Suurhoff e« vertegen woordigers van de ziekenfondsorganisa ties en de Mij. tot bevordering van de tandheelkunde is over de gerezen ge schilpunten nog geen overeenstemming bereikt. De besprekingen zullen worden voortgezet. De a.r. landbouwdeskundige had aan vankelijk een amendement ingediend, waarin werd voorgesteld alle normen voor de landbouwkundige toetsing, die de grondkamers hebben te hanteren bij In de nacht van donderdag op vrij dag is op het Hollands Diep een zand- balk, de „Merwede" van de N.V. Oosterwijk te Rotterdam, gekapseisd. Aan boord bevonden zich zes opvaren den van twee gezinnen. Vier van hen, schipper W. H. Ruiter, zijn echtgeno te zijn zoontje, en het 15-jarig_ doch tertje Ursula van de knecht K. van dijk en J. van Dijk-Lentjes zijn ge red. De knecht en zijn echtgenote worden vermist. Naar schipper Ruiter, afkomstig uit Rotterdam ons vertelde had het vaar tuig zand geladen uit de zandzuiger Ahoy. Teen de diepgeiaden bak gister avond omstreeks 22.30 uur ter hoogte van het licht van Strijensas in het Hol lands Diep achter twee naast elkaar va rende sleepboten voer, kapseisde het schip, een omgebouwd landingsvaartuig van 2000 ton, over bakboord doch bleef drijven. Van de sleepboten af had men intus sen gezien wat er gebeurd was en men besloot de „Merwede" naar een zand plaat te trekken. Een der sleepboten voer naar Moerdijk om alarm te slaan. Hierop voer de rijkspolitie met een ber gingsvaartuig naar de plaats des on- heils. Men heeft toen een gat van 45 cm mid dellijn in de bodem geboord, waardoor de opgeslotenen zich konden bevrijden. De schipper heeft, nadat hij bevrijd was, direct deelgenomen aan hei red dingswerk. Hij klom door eenpatrijs poort in het wrak en kreeg binnen con tact met het 15-jarig meisje Ursula, dat met vrij veel moeite gered werd. Zij was zeer overstuur. Het meisje wist. niets over haar moe der, die Duitse is en haar stiefvader'te vertellen. Schipper Ruiter vermoedt dat Van Dijk en zijn vrouw bij het kap- seizoen over boord zijn gesprongen. De zandbak zou vanmiddag om half- vijf, bij hoog water, van de zandbank worden gehaald om naar de zeehaven van Dordrecht gesleept te worden. Het Athecnsc observatorium heeft vrijdagmorgen bekendgemaakt dat het een. geweldige ontploffing op de zuid westelijke rand van het' zonneoppervlak heeft waargenomen. De gouverneur van Cyprus, sir John Harding, zal zich het komende week einde per vliegtuig naar Londen bege ven voor dringende besprekingen met de Britse regering over de toekomst van Cyprus, aldus het Griekse, blad Eleftheria. de beoordeling van pachtovereenkomsten, uit het wetsontwerp te schrappen. De heerBiewenga achttede- tijd. nog niet rijp voor dergelijke bepalingen. Over dit amendement sprak de bewindsman .het- onaanvaardbaar vanhet gehele ^kabinet' uit. De heer Biewenga sprak hierover zijn grote-verwondering; mt. Het-,betreft hier een-volkomen onschuldig amende ment, dat door. dit grove geschut blijk baar van de kaart moet; worden geveegd, terwijl de minister naliet hetvamehdé- ment zakelijk te bestrijden. Om de regering echter het volle-pond te geven, besloot 'de heer Biewenga 'zijn amendement zodanig te wijzigen, dat'hij de door de regering voorgestelde- land bouwkundige toetsing van* pachtovereen komsten ten - behoeve van gronden, dié in een ruil--en herverkaveling/begrepen zijn geweest óf in dé IJsëlmeerpólders 2Ün gelegen, voorstelde te handhaven;, èn deze 'toetsing voor gebieden buiten de verkaveling te laten vervallen. De heer Biewenga vroeg üe, regering, of', zij dit gewijzigde amendement, dat haar het volle pond geeft omdat het im mers-de toetsing handhaaft'voor ruilver- kavelingsgebieden, die veel rijkssubsidie hebben gekost, ook onaanvaardbaar achtte. v, Eerst verklaarde - minister -Mansholt, dat 'ook- het gewijzigde amendement op dezelfde wijze moest worden beoordeeld ais het' oorspronkelijke. Hiertegen -pro testeerde de heer Biewenga- heftig.» ,AIs men- nu nog; het- onaanvaardbaar; iaat horen, dan moet-het'kabinet zich in deze zaak wel bijzonder zwak voeten", riep. hy -verontwaardigd uit. Ook de heër Kor- tenhorst wilde weten-.of.de .minister-hier inderdaad de kabinetskwestie stelde.' De minister bond daarop .in,;en,ver klaarde, dat in het kabinet oyer heit on gewijzigde amendement-Biewenga „beraad was geweest Dat,kon hij dan ook namens het kabinet onaanvaardbaar verklaren. Anders lag het met het plotseling op essentiële punten, gewyzigde amende-, ment, waarover 'nog geen beraad in het kabinet had. kunnen plaatsvinden. Wel kon de heer'Mansholt verklaren, dat dit gewijzigde amendement voor hem.en zijn collega van Justitie, prof. Samkalden, on aanvaardbaar was, omdat bet de nood zakelijke saneringsnormen uit de wet liet verdwijnen. Het amendement Biewenga, dat ,eèn scherp debat uitlokte tussen de indiener," de minister en dr.-Droesen. (KVP)werd daarna met 38 stemmen voor en 72 stem men tegen verworpen. Voor stemden a.r.. VVD, SGP, CPN en 6 KVP-ers. Tegen de socialisten en .overige'KVP-ers. Het amendement vandeheer Droe-' sen. dat voorstelde de bepaling uit dé nieuwe Pachtwet te schrappen, „waarbij1 de grondkamers - een pachtovereenkomst moeten toetsen, ongeacht -de voordien bestaande toestand, weed met 71 .stem men voor en 41 stemmen tegen aange nomen. Voor "stemden KVP,CH, AJt (behalve de heren Gerbrandy, Meu- link en Fokkema (WD èn'SGP),' De rest was ;tégën. i'V* Door de aanvaarding 'van- dit; araen: dement komt dus de dopr.mMister Mansr holt .-voorgestelde,' posi^evd- sanerhijc^te ■vervallen, waarbij de:">grdndkarnërir drijven, die naar hun oordeel 'ondoelma-- itig-verkaveld jgjn» ikunnenlaten-verdwy-4? nenf door een- pachtovereenkomstaf te keuren.-; Minister Mansholt diende nog: een.no-';; ta van wijziging, in, - waarbij '".wördt - bé^; f:: paaild,. dat bij -familieverhoudingen :ovei£*y eenkomsten die betrekking - hebbén £pp: landen,* .dieia een ruil- óf -herverkave-f lingi begrepen- zijn, wei» onder- de Jand- bouwkundige toetsing vallen. 'Dit»'geldt niet voor gronden..VdiëSniet-ï: In. de iuilverka.vèlingsgebieden liggen."'. Door de/.aanvaarding bij' 'zitten en ;óp^f staan van" een am.endëment-Droessèn alleen "socialisten én enige AR bleken te« 'i gen te zijn werd -nl. 'de wet in dèza»:zin -gewijzigd,- ;dat bij ■familieverhoudingen-.: 5 geen enkele .to.etsing.plaatsvindt.' - van pachtovereenkomsten, dus 'noch voor:'hét gehete -bedrijf -nóch- voor verpachting» van Tos land; «r i ,.'A. De heer Biewenga»had er 's* middags op i gewézen, hoe deene wijziging na -de andere iii. dit; debat "de Kamer, bereikt.; De heer Egas (Arb.) wenst deze telkens te -verschërpén» de' heer. Droesen' .(KVP)'» poogt -déze te .verzachten. Het is een com- - plete touwtrekkerij. De a.r.-woofdvoerder vond het voorbarig dezenormen.-;in de- wét 'op -te'nemen; vooral 'nu dè'commissie- Hofstee met ditvraagstuk- beizigis en 'spoedig .zal rapporteren. Ook is het nodig,' - dat..het. .Landbouwschap „zichhierover. uitspreekt P.as dan is een goed debat in de Kamer-mogelijk.- 1 - Het leek de heer Biewenga juist, om dat; er, aieuwe toetsingsnornien; zijn in- gevoegd.-;riieVin ',de;*wét> -Veinnreemding Landbouwgronden .nietvoorkómen;^ dat eerst het Landbouwschap -, én..'deland bouworganisaties, zich hierover "eens,uit spraken. ;De beer ;Engelbertink (KVP);en Van; Dijk (WD) .waren het: met de ;héer Bièwenga- eens; Het- nadere mondèlingè, overIeg„tusseri de minister van-Landbouw en van Justi tie en de commmissie van voorbereiding 'over de vele amendementen, die óp de nieuwe Pachtwet zijn ingediend, heeft geleid tot de indiening-van - een niéuwe nota van wijzigingen, waarin bepaalde amendementen werden, overgenomenen aan andere amendementen tegemoet - werd-'gek'omen. met-'name aan de amen- dementen-Droesen inzake, de landbouw kundige toetsing. Toch zijn' er nog vele amendementen, waaróver de-.Tweede Kamer gistermid- dag en. gisteravond langdurig heeft be- - raadslaagd.» Het overleg hierover, wordt vandaag voortgezet. De ministers maakten een amendement van dr. Droesen (KVP). overbodig, door dat zü "in de nota van wijzigingen; voor-;.; stellen óm bij het ontwerpen van ;de alge mene maatregel van bestuur, die-'-.'de regelen-zal bevatten voor hëtJ pachtprijs- beleid; behalve de In té stellen commösië van advies voor het grohd-en. pachtprijs- - peil ook hel ^Landbouwschap te horenl Een amendement van dé heer Vre- déling - C Arb.) dat voorstelt om bijhei !:V pachtprQsbeleid aan de pachter in de eerste plaats een redelijk inkomen te; yénMkeren,"' waarbij dan de -briangeh^- van de. verpachter moeten wijkéh-woor die,: van' de pachter,wanneerhet.,jBf»l£-h mene landbouwbeleid zulks .eist,-' werd *v ernstig 'bestreden;door minister-.Mans-^.»; il'vJ4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1