Windhozen en zandstormen langs de kust (Ook de oude garde deed mee) Kledinë van badgasten door storm meegevoerd; concertbezoekers opgesloten Churchill wierp nog een balletje op J Water eiste weer vele levens Bliksem treft en 1 van vals proces opgerakeld J het tegen nadelen van Gouverneur J. van Baal voor besprekingen in Nederland Eerste minister Pandit Nehroe in Nederland aangekomen Pakje margarine 1 cent goedkoper te Zwitsers advies: van 12 tot 4 rusten Nederlanders redden •Engelse: jóngen We zijn allemaal buren van elkaar" Weeroverzicht dé MAANDAG 8 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3732 v *-J Aantal doden in Perzië gestegen tot 1969 Koningin bij huwelijk ex-secretaresse SKI lw .ui fat in.' «mi "i aa it et w* s-i t-5. t tr, re- Directeur: H. DE RUIG Op het Scheveningse strand raakten duizenden mensen, door een zware zandstorm overvallen, in paniek. Men had wel een donkere wolk zien naderen, doch begaf zien rustig uit het water naar de plaatsen, waar men zijn kleren en andere eigendommen had gelegd, Toen de windhoos plotseling losbarstte was het bereiken van de kleren voor velen een illusie geworden: in het hoogopwaaiend zand werden alle onbeheerd liggende voorwerpen en kledingstukken meegevoerd. Verscheidenen hebben niets terug kunnen vinden en moesten in hun badpak zien thuis te komen. Een van de strandbezoekers, die bij een consumptietent wilde schuilen, werd door een ruit geblazen en liep ernstige snijwonden op. DRIJVEND OP BAND TEGEN SCHROEF 0 Zie verder pagina 3 EUROPA PUFTE VOORT HIJ DURFDE HIER NIET TE KOMEN De aanvallen op de afgezette partijbonzen worden in de Sowjet- Unie steeds scherper. Zaterdag 23jn vooral zware beschuldigingen uitgesproken aan het adres van oud-premier Malenkow, die tot nu toe minder fel was gekrïtiseerd dan -Molotowrert Kaganowitsj. Partijleider Chróéstsjew zePin een rede in Leningrad, ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de stad, dat Malenkow niet meer in deze plaats durfde komen omdat hij „een der voor naamste organisatoren van de zaak-Leningrad" was BREDASECOMMISSIE: NIET LANGER DAN 3, WEKEN Twee dagen- op lekke zeiljel Dubbel spel Zie verder pagina 3 Rotterdam All bete tteod ïeod! nnr- wtfl f**Ul VtO .D.B. *ifde hti 7-11 beft! .tien- Muil {«a dt aten tfos- wii Dnit- alka CDÏ ■tos- Wid» i'dtt al Uittt m© s de rtiö*. tö lent hier rto- t tot be- ven1 eed, bti|v ,det' tóe!» leefl iter- a in en 1 .4», elk» v»? •oor- •Bi le h dett i a ai' stija Kid1 I; tf U»V W «et 9 IT IB «tl tdesi thou el S i*ad: «it i-.etê' iindt art t i« n«« in >p«n- m»l Hint-' vw iiteo —If Rotterdam: Witte de With-straat 3D Telel. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 •o-Gravenhage: Huygcnspledn 1 Telef. 183487 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 Klacbtendienst na 17.30 uur 7314 Gouda: L. Noodgod straat 19 Red. Tel. 2887. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks O O Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. ZONNIGE PERIODEN Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen-droog weer. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON- EN MAANSTANDEN --. S juli: zon op UI, onder 21.01. maan op 18S2, onder (Voor het volledige overzicht zie elders op den© pagina) Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT PANIEK OP HET STRAND DOOR NOODWEER EEN zwaar onweer, dat zaterdagavond langs de gehele Nederlandse kust woedde en op vele plaatsen gepaard ging met windhozen en zandstormen, heeft aan het zeer warme weer ons land een einde gemaakt. Het noodweer, dat plotseling losbarstte, heeft duizenden vakantiegangers, vooral de strandbezoekers, volkomen verrast. In Hoek van Holland werden, toen de woede der elementen op zyn hevigst was, windstoten van windkracht 11 gemeten, u Zaterdag heeft de KNAC In Scheve- otogea een .concours d'élégance" re kenden voor sutokoetswerken. Hier venehenen ook modellen uit vroeger* Juren. De Dun. Koster alt Woipbmaris- dUk arriveerde met haar oer-oude Oitroën Juist te iaat, want de laatste meters moesten met mankracht wor den afgeleid. T$dens het zwemmen zfjn de laatste dagen weer velen ver dronken. Ter hoogte van de Randwülesvaart te ErJecom onder Nijmegen Is zater dagavond de 19-jartge J. Bj#gers uit Dfjuth bil het baden in de "Waal ver dronken. JiC' -ï- In de Usel bi) Wllrum Is zaterdag de U-jarige Jongen G. W. de Velde Har- «enhorwsöits.Wileum ^verdronken.; De jontenHoile niet ^wemmen kén, ver dronk, 'nadat hl! een "vriendje, dat, In moeilijkheden raakte, met succes te hulp was gekomen. Pogingen van te hulp gesnelde omwonenden om de jon gen uit het water op te halen slaagden niet. In de Mosselkreek te St. Filipsland to zaterdag de 18-jarige M. van der Male uit St. Filipsland voor de ogen van zijn vrienden verdronken. HIJ raakte, drijvend op een band, in te diep water. HU kon niet zwemmen. Zondagmiddag is in het begin van het Jülianakanaal de 17-jarige jongen B. verdronken. Hij kon niet zwem men. Onder de gemeente Ternaaien. Bel- gSï, 2Ün een onbeheerde scooter en een bundel kleren gevonden. Blijkens de papieren behoren zij toe aan de 27- jarige J, Luyten uit Heer. Men vreest dat hU verdronken is. In de Buitenpostervaart by Buiten post is zaterdagmiddag de 17-jarige Jan Anton de Vries bij het baden ver dronken, waarschijnlijk ten gevolge v&a kramp. TcNiftrik bij Wijchen is zondag de 18-jarige Perlo uit Wijchen bU het raeriünen in een van de oude Maas-' bochten omgekomen.Hij sprong van t«n motorbootje, en kwam tegen de draaiende schroef terecht. Hij liep rware verwondingen op en is In de Mnbulancewaeen overleden. In de. Maas ter hoogte van het ter- tein van de watersportvereniging .Treech" te Maastricht is het 12-jarig meisje F. uit Maastricht in de Maas Verdronken, Het kind kon zwemmen. In Zandvoort is zondagmiddag de JO-jarige Duitser J. W. Jacob uit Wat- tegen Jn zee verdronken. lp Bosbad te Apeldoorn is za- «wag de 7-jarige R. G. verdronken. Zondagavond om kwart voor zeven terdronk het 13-jarig meisje Josephi- Ha Felix in de Maas bij de Sint Fieters- »lais-'.s.;: Zondagmiddag om half vier ging de «®f«enjarige Theo - van Meurs uit de rtjteurstraat te Den Haag in zee aan het «heyeisingse strand, ter hoogte van de menngsestraat. De jongen stapte in het sater vanaf een golfbreker en had een 'Pgeblazen autoband bij zich. Hij liet band. evenwel los en ging zwem- wen. Destroom was zodanig, dat de tongen meegesleurd werd. Twee agen te,' de heren Rappard en Zwanenburg, «?ea een en. ander gebeuren en zij gim «rr vanaf de golfbreker te water. Zij visten de jongen te bereiken. De levens- Kpslen.-bleken evenwél geweken te zijn. te het Soest er natuurbad is gisteren te il-jarig meisje Anneke von Nordheim ut; Soesterberg verdronken. Hoe het on- Mvaj zich heeft toegedragen is niet be- «ttu, Hoewel het vrij druk was in het pembad heeft, niemand het zien' gebeu- jen.. Enige jongens, die 's avonds steen- 9?» in het water gooiden en weer opdo- pp;ontdekten het lükje en brachten het bovern- Zaterdagavond is de I6-Jange G. van beeuwen uit Berghem (N.Br.) tijdens «t zwemmen in de Hertogswetering te JOfgbem verdronken. Zondagmorgen »s 80-jarige J. üuwerkerk uit Oss rut boot je in de Maas bij Lithoyen "ge- grongen voor het - nemen van een bad. UB. kwam met meer boven en eerst na m vier uur dreggen heeft men zijn hoffelijk:overschot uit het water kun- "en halen. t Iiï'fiet Wllhelmlnakanaai te Tilburg" is het stoffelijk overschot gevonden van de 2t-jarlge j. D. uit Tilburg. Vermoe delijk is hij bi) het zwemmen ver dronken. Vrijdagmiddag is de negenjarige F. Köhlrnsnn uit Dordreeht ln het na tuurbad te Silthoven verdronken:' Htl: behoorde tot een groep schoolkinde ren, die met twee autobussen een reisje maakten. In de Maas ter hoogte van de Borg- harenweg in Maastricht is de 18-jarige Johannes Bergof uit Heer bi) Maas tricht zondagmiddag bij het zwemmen verdronken. Bij het zwemmen in de Noordzee on der de gemeente Monster is zaterdagmid dag het 13-jarig meisje M. van Kempen uit Monster verdronken. Het meisje was met haar broertje en pen vriendinnetje om vijf uur te water gegaan, hoewel zij de zwemkunst niet voldoende machtig waren. In Den Helder was de zandstorm zo erg dat men geen meter vooruit kon zien. Auto's werden tot stilstand ge- Ia het grootste deel van Europa puf te men dit weekeinde nog harder van de hitte dan in Nederland. De president van de Westduitse Bonds dag, Eugen Gerstemaier, gaf de leden De windhoos heeft het zand tot ver! in de Scheveningse straten hoog opge waaid, zó hoog dat de mensen de ge houwen, waarin lij een toevlucht ge zocht hadden, niet meer konden ver laten. Zo zaten in de Kurzaal meer dan dnizend concertbezoekers opgesloten, daar het zand de toegangen had ge blokkeerd. Trams konden niet rijden omdat de wissels vol met zand geraakt waren. Parasols op de terrassen en zelfs consnmnties op de tafeltjes gin gen de lucht in. Ook in Den Haag is door het noodt weer behoorlijk schade .Aangericht. De brandweer -moest -drie-wagensaiop pad sturen om stukgeslagen markiezen te verwijderen, omgewaaide bomen uit de weg te ruimen enz. De bliksem sloeg in het hoofdbureau van politie aan het Alexanderveid. Het vuur sloeg op de zender van de mobi lofooninstallatie, die onklaar raakte. De centrale post kon zodoende de op pad zijnde politiewagens niet meer be reiken. De politie deed daarom een be roep op de taxi-centrale. Bij een blikseminslag op het onder station van de N.S. aan de Looiaan in Den Haag kwam een deel van de bo venleiding omlaag. Het treinverkeer werd gestremd. Chroestsjew doelde hierbij kennelijk op een openbaar proces, dat indertijd in Leningrad is gehouden en tot de executie van een aantal partijfunc tionarissen uit die stad heeft geleid. Dit was nog in de tijd .van Stalin. Later werd gezegd dat de beschuldigingen vals waren geweest. Daarom werd de toenmalige chef van de geheime poli tie, Abakoemow, in 1954 terechtgesteld. Dat Malenkow nu in verband 'met deze stalinistische moordpartij ge noemd wordt, is een sterke pan wij zing dat er een proces komt. waar van de afloop niet moeilijk te voor spellen Is, Crocstsjev-* zei, dat het bezoek aan Leningrad door de jongste ontwikke lingen was uitgesteld, omdat de groep- MoLotow-Maienkow-Kaganowitsj bij de discussie over het bezoek der Sowjet- leiders aan de stad de gelegenheid had aangegrepen felle aanvallen op het centrale comité der partij te doen. De groep voerde „directe actie" tegen het leiderschap, klaarblijkelijk omdat allen in bijzonder ernstige mate schuldig waren aan de meest flagrante fouten en tekortkomingen in het verleden." In Breda Is een commissie-vakantie- arbeid opgericht, de zich ten doel stelt de nadelen, die verhonden zijn aan het werken in de vakantie door de school jeugd zoveel mogelijk op te heffen. In de commissie zitten vertegenwoor digers van onderwijs, bedrijfsleven, werkgeversvereniging en arbeidsbu reau. De commissie heeft richtlijnen voor' vakantiearbeid opgesteld en de Industrie gevraagd zich daaraan te hou den. Het gewestelijk arbeidsbureau zal ier bij de bemiddeling zovéél mogelijk iop toezien. 1 De richtlijnen luiden: 1. Geen tewerkstelling buiten de grote vakantie; Niet langer dan drie weken; Geen scholieren beneden 16 jaar; Geen nachtarbeid; Jongens en meisjes gescheiden; Zoveel mogelijk groepsgewijze te werkstelling der scholieren; Afzonderlijke schaftgelegenheid voor meisjes; Geen introductie, en Zorgzaam toezicht Het aantal doden ais gevolg van de aardbeving in Perzië was zondag op het midflairvvr to* if®? srA&tfucea Deze reünisten van het Amsterdamse Studentencorps, die zaterdag naar Am sterdam kwamen om de reünie ter' ge legenheid van, het 65ste lustrum van de Amsterdamse'universiteit b{j te wonen, wapenden zich tegen de hitte met een paraplu. Zo', .teas de intocht in de hoofdstad over het gloeiende asfalt iets draaglijker. zaterdag verlof hun jasjes uit te trek ken omdat de hitte in de zaal ondraaglijk wls, temeer doordat de luchtverversing niet goed werkte. In de dierentuin van Keulen Is een Ijs beer het slachtoffer van een zonnesteek geworden en verdronken. De Parijse politieagenten mochten gisteren voor het eerst in de geschiede nis zonder tuniek dienst doen. Althans zij die een gordel droegen. Wie bretels had, moest ook zijn tuniek aanhouden. De Zwitserse federale dienst voor "de volksgezondheid heeft de aandacht van het publiek gevestigd op het toenemende aantal sterfgevallen tengevolge van de hitte. De bevolking is aangeraden, zich 's middags van twaalf tot vier uur van alle lichamelijke activiteit te onthouden. In Italië werd de hitte-zaterdag voor al ondraaglijk door de-droge „sirocco"- wind uit de Afrikaanse woestijn. In Ro me was het 36 graden en naar schat ting een half miljoen Romeinen ontvlucht ten de stad om 't weekeind aan de stran den door te brengen. Te Milaan werd de uittocht op 400.000 geschat. Twee spoor wegemployees raakten gewond tóen eet trein tengevolge van een door de "hit te ontstaan defect aan de- remmen niet tot stilstand kon komen op "een station. Andere ongelukken die met de warmte verband .hielden; -eisten; v»v«scheidene mensenlevens: Ja Noord-Zweden huiverden de men sen van een koudegolf met1 nachttempe- raturen in de buiirt van het-vriespunt. In Zuid-Zweden en Denemarken heer ste een aangename temperatuur van on geveer 70 graden Fahrenheit. Ondanks zijn leejtjjd van 82 jaar en de. Op een tuinfeest van de conserva tieve partij in Woodford heeft Sir.' Winston Churchill zaterdag verklaard, nog steeds overtuigd te zijn, dat de-wa terstofbom en de kernwapens ^af schrikkende middelen" tegen een -Soöijfti; log-zijn. - - Churchill zei, dat hij zich schaarde; aan-'de zijde van hèn, die'-geloven; dat, vk'ïllil het effect van de proeven met de war: terstofbom op de huidige schaal tc ver waarlozen ïs, van het standpunt van'de gezondheid van het mensenras bezie#."-4: Churchill verklaarde verheugd - ta' z^n over' het feit, dat de betrekkingch*'; met Amerika „weer huh normale" tem peratuur van tijdens de oorlog hebben herkregen." De 500 ton metendè Néd.;' kustvaar- ,S dér „Hulst" heeftzaterdagf'Jufi'KinÈgsjS!,^, :I^mn eeir-EtigeKe'JohgS aiÖi?ri8iï8fS8^ -gezet;';'rdie"ha*twe'e;vdagëti* in :ëén ;lêkRe 3* zéiljol Qp zee te hebbenv. gezworven;;' donderdagavond door; dé..: ;;HuIst'":„wasjtó ;-&-iSS gered.: Hij werd vijftien mijl-, ten ;z«iid- westen van Beaèhy Head opgepikt- Dé jongeman was afkomstig uit ..Ports mouth, -v D* vier afgezette Russische leiders hebben twee weken voor hun eigen val een drieste poging gedaan om Chroesjtsjew aan de kant te zetten, meldt da Moskous® correspondent van het Italiaanse communistische blad Dnita". Op 17 of 18 juni aldus de eorres- londenl, hebben Molotow en Malen- :ow een spoedvergadering van het partijpresidium geëist om de rede voeringen te bespreken die ter gele genheid van het 250-jarig bestaan van Leningrad xouden worden gehouden. Dr. van Baal, gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, is zondag avond met het K.LJkI.-vllegtuig uit Biak op Schiphol aangekomen, waar hij werd verwelkomd door de heer B. Krijger, chef Directoraat Nederlands Nieuw- Guinea van het ministerie van Zaken Overzee. Dr. Van Baal zal een week in Nederland vertoeven voor besprekingen met minister Helders, waarbij o-m, de. begroting op «ie agenda staat. Nu de minister van Zaken Overzee zijn reis naar Nieuw-Guinea tot september heeft uitgesteld, was de komst van ër. Van Baal naar Nederland daarvan het logische gevolg. Op een vraag of de bestedingsbeperking nog van invloed zou zijn op de begroting voor Nieuw-Guinea, antwoordde de gou verneur, dat zonder twijfel de cijfers zo scherp mogelijk zullen worden gesteld, maar het noodzakelijke -programma kan niet door een bestedingsbeperking wor den aangetast. Dr. Van Baal deelde nog mede, dat de aardbeving op Japen voornamelijk de oostelijke helft van het eiland heeft getrofTen. De aardbeving werd nog ge volgd door een zeebeving met een vloed golf van een meter hoogte. Door de aardbeving werden enkele kampongs, op palen gebouwd, vernield en de vloedgolf spoelde veel van de persoonlijke eigen dommen van de bewoners weg. Alles is echter naar omstandigheden goed afge lopen. Tijdens de aardbeving bevonden Binnen zeer korte tijd zal margarine voor het publiek - per pakje van 250 gram een cent goedkoper worden. Het secretariaat van de bond van Ned. margarinefabrikanten te 's-Gravenhage, die dit meedeelt, zegt dat de aanleiding tot deze prijsverlaging wordt gevormd door het gunstig verloop van de wereld marktprijzen op de grondstoifenmarkt. De prijsverhoging Van margarine, die op 7 februari ji. van kracht werd, is-hier mee ongedaan gemaakt. (Van e«n onzer verslaggevers) De eerste minister van India Pandit Nehroe H vanmorgen om 10.45 uur op hef Marinevliegveld Valkenburg geland. Hij zal oen tweedaags officieel bezoek aan Nederland brengen tijdens hetwelk hij zal worden ontvangen op het paleis Soesidijk en een onderhoud cal hebben met enkele leden der Ne derlandse regering. Zijn verblijf in Nederland draagt evenwei, naar van Indiase zijde woxol verklaard, het karakter van een' be leefdheidsbezoek. Nehroe was ook nu gekleed in het tenu, waarin men hem altijd ziet af gebeeld. Op zijn hoofd draagt hij een wit kalotje, hij, heeft een donker bruine driekwart jas aan en daaronder draagt hy een witte, lange broek, die strak om zijn benen sluit. Ter begroeting drukte hy diverse keren zyn handpalmen tegen elkaar, zoals de gewoonte is ir. India, Vele landgenoten, die hier in Nederland wonen, waren ter begroeting aanwe zig. Vooral veel kleine kinderen, die verleden hun gezichtjes afwendden Voor de microfoon zei onze minis ter Luns: „Er i* niemand in Neder land, die minister Nehroe niet kent. Allemaal hebben, wii wel eens van u gehoord. Ik behoef u dan ook niet te introduceren". Nehroe antwoordde dat dit niet zijn erste bezoek was aan ons land, zoals gastheer Luns meende, nee, dertig jaar geleden was hij ook al eens in Amsterdam geweest. Maar in die tijd is veel gebeurd. Wij allemaal zyn buren van elkaar, geloof ik. De bar rières tussen de volkeren zyn bezig te verdwijnen, maar dat gaat lang niet altijd gemakkelijke. In ben hier geko men om te zien wat uw land en uw volk wil en denkt." Twee dagen slechts zal dit bezoek duren. Maar het programma is' zeer druk bezet. Nehroe wordt vergezeld door zijn zuster, die Hoge Commissaris voor India in Londen is. De premier bracht 's middags een be zoek aan Rotterdam, vergezeld o.a. van minister Luns en staatssecretaris Van der Beugel. Het gemeentebestuur bood een haventocht aan. Het gezeschap begaf zich, komende van Den Haag, rechtstreeks naar de steiger van de Kon. Roei- en Zeilver, „De Maas", waar de stoet auto's om ongeveer kwart over één arriveerde. Nadat de burgemeester de bezoekers had begroet, werden de léden van het college van B. en W. en de overigè aan wezigen voorgesteld. Daarna ging men aan boord van de „Prinsesseplaat". De:boottocht eindigde -om-kwart.-voor' drie aan.het Vlaardingse-Hoofd. veel towbnérs van; dê-ikampphgs'.Sóem- berbaba en Ran'djawa sdchJinïhet'Jterkje!;. om een godsdienstoefening^bij?të?wönen. Het kerkj e bleef gespaard. Een, baby,4 die in de kampong was achtergebleven^Kerd;;,;, gedood.-"-te De schade mag op ongevgér -'f;-j25.000 worden gesteld, .ongeacht:het. huisraad. De hulzen 'dié', in dé modder zyn gebouwd, hebben veel meer- geleden dan dierh' waarvan de palen in het zand-zyn gezet. Gouverneur Van Baal passeerde op.de,- laatste etappe van' zyn reis,: van Frank- fort naar Schiphol, het vliegtuig, dat' oni vyf uur van de Amsterdamse luchthaven was vertrokken met^ bestemming Biak en Sydney, In dat vliegtuig zaten zyn zoon en dochter op weg naar Nieuw-Guinea, die hy dus juist niet-heèft gezien. H.M. koningin Juliana heeft zaterdag in de Walbürgkerk' te' Zutphen de hu welijksbevestiging bijgewoond;van;; ar. B, Dijkstra, wethouder der gemeente- te Zutphen, en mr.-H. Ar Snellen, inspec- trice van de rijkspolitie in -hét ressort Arnhem. De bruid is secretaresse van de Ko ningin geweest. Dé kerkdienst ;werd ge leid door een broer 'van "déJ bruid, ds. Snellen, Ned. Hervormd predikant té Eindhoven. DÉ BILT, maandag 10 uur: Zaterdag bereiktein Nederland de hittegolf zijn hoogtepunt. Behalvè in het noorden van hét land en plaatseiyk aan de IJsselmeerkust kwam de temperatuur toen boven'30 graden, in Eindhoven en op het vliegveld Zuid-Linrburg werd .het. 36 graden. In het begin-van de avond- kwamen aan een voor de Belgische kust gelegen koufront zware onweersbuien tot:..- ontwikkeling, die vengezeld gingen van windstoten ;van ongeveer 109 km per uur. De buien'vérplaatsten zich snel naar het noord-noordoosten en trokken voorname lijk over-het westen en noordenvan ons land. Achter het onweerefront stroomde bij overwegend zuidwestelijke winden minder warme lucht West-Europa, binnen". Zondag waren dientengevolge-.in «Neder- land, België en Frankrijk de temperatu-; ren 5 tot 8 graden lager dan voorafgaande - dagen. In .midden-Europa houdt de hitte; nog stand. vr-, Thans bevindt zich.boven Schotland een depressie, die langs, de Noorse kust naar het noordoosten gaat bewegen. TeigéUj- kertyd breidt zich over Frankrijk een uitloper van een bU de Azorm/geïeg«n: i gebied van hogedruk uit In verband met - deze ontwikkeling blijft:cék ;hwrgèn5diè%i wind: overwegend ;-ia de - westhoek-^eh® komt - er- in het temperatuurverlcop «nlèt^S veel .-verandering. De kans :op" regenvia..'-iv •vklein, v*.i a -v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1