Kernenergie Over 5 j\ aar m Regenputten,, bij Lisse wijst Westell ontwapeningsplan af Onweer brengt afkoeling in Parijs en Zweden Geen A-griepepidemie verplettert e auto I Zelfde weer: Treinverkeer lamgelegd door ontsporing Kleuter verdronken ENERGIEVOORZIENING MAG NIET IN SLOP GERAKEN Het weer in Europa Amerikaans echtpaar beschuldigd van spionage Twee doden, vier gewonden bij Hulshorst Duizenden reizigers wachtten vergeefs op rf---.it ONDANKS VAL VAN STALINISTEN OP SPITSUUR IN AMSTERDAM GS.: 1 DINSDAG 9 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3731 Noodzakelijk VB Cottica heeft vertraging „Molotow" wordt „Baltica" WM rHflrrsaep }uftipsj9A •jaao st Rrauiuinn 3SS07 "ibbijbmm jad ne*i i *puoBui jsd S9'S JfasM rad jtraa X9 spudsxuauiauuoav 28819 U00J313X - qw Icbjjswx a»ue4 :uihpamoc 69SS98 VaPA n 08'6t—08'8t ïsuaipuajuoBiji H !q S UmZï *om ojiS;sod x6ox snqjsoj Cl 8) i9frS8ï "JSPX I ufajdsuaSKnxx :a8BauaABjn-s OOiSU uoojajax jnn gt—lx saopjaiev M *n 0E'6t08'8I uajuauiauuoqe jsuaipuajuaervr 6FSX>2h 'ON ojtSisOcJ 3X11 snqisoa ("1 OOiSlI jai3X 08 ®P 'ÏXTM. -uiBpjaiio^j Directeur: H. DE RUIG _y f1 I (Geldig tot morgtnavond) jjERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewoning ™et enkele verspreid voor-' Zwakke tot matige w<ke tot matige zuidwestelijke wind. nig verandering in ten als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 4.35^34 Maan op: 19.39 Onder: 20.5^00 onder: 3.22 Hoofdredacteur: Dir. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Sinds de atoombom boven Nagasaki ontplofte heeft de mensheid de toepas sing van de in de Natuur voorkomen de krachten in verband gebracht met het vernietigend vermogen van de kernsplitsing. Gelukkig echter, Is er een mogelijkheid om de enorme krach ten te gebruiken voor vreedzame doeleinden. Nederland moet biervan gebruik gaan maken om te voorko men, dat het een speelbal wordt voor de politici, die de olie-aanvoer beheer sen of van de economische krachten, welke de prijs van kolen en het ver voer beïnvloeden. Voor de moderne mens, die door het omdraaien van de knop van het radiotoestel of het televisie-apparaat de dans der elektronen in de huiska mer ontketent, moet de toepassing van kernenergie voor vreedzame doelein den eigenlijk geen wonderlijke zaak schijnen. Kernenergie betekent een andere manier van warmteopwekking dan door het chemische proces van verbranding, waarbij kooïstofatomen worden verbonden met zuurstof uit de lucht Bij het kernprocédé komt er geen zuurstof aan te pas, maar wor den de atomen uit elkaar gerafeld en daardoor ontstaat er warmte. Van die warmte moeten wij gebruik pan maken om het snel toenemende elektriciteitsverbruik te kunnen dek ken. He minister van Economische Za ken heeft een programma ontwikkeld om te zorgen, dat Nederland op den duur in staat zal zijn de energiebehoef ten te dekken. Eet is een omvangrijk programma dat zware technische en financiële eisen stelt en waarvoor alle belang hebbende partijen zich grote inspan ningen moeten getroosten. Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. De uitvoering van het programma bete kent, dat wij aan de toekomst bou wen. De daarvoor nodige offers zullen op een of andere wijze moeten wor den gebracht In bet financiële vlak brengt dit met zich mede, dat er meer gespaard moet worden om het benodigde kapi taal bijeen te brengen, naast al het geld dat nodig is voor de financiering van de woningbouw, de industrialisatie en wat er zo al meer komt kijken. Er xulien meer deviezen nodig zijn, het geen erop neerkomt dat er minder voor andere doeleinden geïmporteerd kan wórden, dab andera mogelijk zou zijn. In de toekomst zal juist het tegen overgestelde het geval zijn, want dan behoeven er minder deviezen te wor den besteed voor de invoer van brand stoffen. De regering wfl de Uitvoering van het programma aan de bestaande elektriciteitsondernemingen overlaten. Bij de in ons land bestaande maat schappelijke verhoudingen is voor de central® overheid geen overheersende positie weggelegd op het gebied van wetenschap, onderzoek en voortbren ging. Zij moet stimuleren, ondersteu nen en coördineren. Anderzijds heeft zij tot taak te zor gen, dat er voldoende opleidingsmo gelijkheden komen voor het benodigde personeel, maar vooral zal zij er op moeten toezien dat er afdoende waar borgen worden geschapen voor de volksgezondheid, die In geen enkel op zicht door het .nieuwe procédé van warmte-opwekkir.g mag worden ge schaad. Het bijna vierjarige zoontje van de familie A. Korevaar te Hardinxveld- Giessendam is maandagavond in het riviertje De Giessen verdronken. Advertentie) T^EGEN het einde van het jaar of anders begin 1958 zal in Neder- land een beslissing worden genomen over de bouw van de eer ste elektrische centrale op atoomenergie. Deze centrale zal worden gebouwd door de Noord-Brabantse Elektriciteits Mij. in samenwer king met de andere elektriciteitsbedrijven in Nederland. Omtrent de plaats van vestiging staat nog niets vast, maar de onderhandelingen hierover zjjn reeds gaande. De financiering van de centrale, waar mede een bedrag van omstreeks f 250 miljoen is gemoeid, zal door de samenwerkende bedrijven geschieden. De centrale krijgt e^n ver mogen van 150 megawatt, hetgeen wil zeggen, dat per jaar om streeks 900 miljoen kWh elektrisch vermogen zal worden opgewekt. De centrale zal in 1962 in bedrijf moeten komen. Met de bouw van de atoom centrale wordt de eerste stap ge zet op de nieuwe weg naar de toe komstige energievoorziening van ons land. In een nota aan de Sta- ten-Generaal heeft de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, zojuist ontvouwd hoe de nieuwe weg is uitgestippeld en welke inspanning ons volk zich zal moeten getroosten om te voor komen, dat wij in een slop zouden geraken ten aanzien van de ener gievoorziening. In 1955 kon Nederland nog voor 53 pet voorzien in de energiebehoefte door de eigen produktie van steenkool, bruinkool, aardgas en aardolie en hoe wel de produktie vooral van aardgas en ook van aardolie geleidelijk zal wor den opgevoerd, Is te verwachten, dat de energiebehoeften in 1960 maar voor 45 pet. gedekt zijn. In 1975 zal het pg^gtage .zijn-gedaald tot 33 net imiiiimiiiii betekent, dalons Jand steeds meet afhankelijk "wordt "van dé aan voer van brandstoffen uit het buiten land. De Suezcrisis en de abnormaal hoge "vrachttarieven voor het vervoer over zee, die nog In het begin van het jaar golden, hebben geleerd dat wij te zeer afhankelijk zouden worden van invloeden van buitenaf. In zijn nota, die tot titel draagt .No ta inzake de kernenergie" zet I© mi nister uiteen, dat het noodzakelijk is een voldoende energievoorziening op lange termijn krachtig te bevorderen. Zie verder uag i>. 5e kol.) PRIMITIEVE toestanden zijn her leefd in de Roversbroekpolder bU Lisse, waar de regenputten door de droogte totaal zijn uitgeput. Wa terleiding, gas en elektriciteit kent men nog niet in deze polder, waar 27 woningen staan. Het drinkwater moet van ver aangevoerd worden en voor het overige nemen de huls vrouwen hun toevlucht maar tot dë sloten.... ,»<r DE Sowjet-Unie heeft gisteren het westelijke voorstel voor een stopzetting van de proeven met kernwapens gedurende tien maanden verworpen. De tijdelijke staking van de proeven was in het westerse voorstel gekoppeld aan een stopzetting van de produktie tn kernwapens. De Russische afge vaardigde op de Londense conferentie over ontwapening, Zorin, verklaarde, dat een dergelijk samenbinden totaal nutteloos is. Hij verwierp de voorstel len om deskundigen aan het werk te zetten vour het samenstellen van een reeks inspectie- en toezichtmaatrege- Ien. Verder herhaalde Zorin de Russi sche els: stopzetting van de atoomproe- ven voor de tijd .van twee of drie jaar. Tevoren had een commentator van radio-Moskou verklaard dat het Westen geen Russische tcgemoetko mingen inzake de ontwapening moest verwachten als gevolg van de jongste veranderingen in de Russische rege ring. Sëlwyn Lloyd, de Engelse delegatie- In sommige delen van Enropa is een einde gekomen aan de hittegolf, maar het grootste deel van het vasteland zucht er nog onder. Vooral in Italië en Oostenrijk is het heet. Iu Italië zijn het afgelopen week einde meer dan 100 personen om het leven gekomen bij het zwemmen of >1* gevolg van een zonnesteek. In Oostenrijk zijn ten gevolge van de hittegolf meer dan 50 personen om gekomen. In de meeste Italiaanse steden steeg net kwik maandag tot 35 graden, m Oostenrijk zelfs tot 42 graden. In Zweden, Praag en Parijs hebben tware onweersbuien een einde aan de hitte gemaakt. Te Lulworth Cove aan de zuidkust van Engeland, hebben regens de hellin- Een van de klippen zacht gemaakt, waardoor honderden tonnen steen naar heneden stortten op het druk bevolkte Het stoomschip „Cottica", op thuis reis van Suriname naar Nederland, dat ?P woensdag 10 Juli te Amsterdam wordt verwacht, zal pas In de nacht -van vrfjdag 12 op zaterdag 13 juli aan komen. De opvarenden zullen vermoe-; delijk in de ochtend van zaterdag 13 juli worden ontscheept. strand. Meer dan honderd vakantie gangers liepen verwondingen op. Veer tien van hen moesten in het ziekenhuis worden opgénomen. De Amerikaanse openbare aankla ger Paul Williams heeft verklaard dat een te Parijs verblijvend Amerikaans echtpaar, de 47-jarige George Zlatovski en zijn 45-jarige vrouw Jane, belang rijke Amerikaanse defensiegeheimen aan Russische agenten hebben uitge leverd. George en Jane Zlatovski zijn door cTe grote, federale jury in New York in staat van beschuldiging gesteld. Denaam van het Russische passa giersschip „Molotow", dat een vaste dienst onderhoudt tussen Leningrad, Kopenhagen en Londen wordt omge doopt in „Baltica". Dit is door de re derij van het schip bekend gemaakt. (Van onze Haagse redacteur) MINISTER Suurhoff heeft gistermid dag nog eens nadrukkelijk ont kend dat er in ons land een epidemie van „Aziatische griep" zou heersen. Van „een zich snel verspreidende be smettelijke ziekte" is geen sprake. De ziekte beperkt zich tot enige zeer licht verlopende gevallen, zoals deze her haaldelijk in een warme zomer voor komen. De minister verklaarde dit gisteren op zijn departement, waar een bijeen komst belegd was met het doel om nogmaals de verontrusting weg te ne men, die was ontstaan naar aanleiding van berichten door de Wereldgezond heidsraad te Genève over de griep in ons land verspreid. Aan de Wereldgezondheidsraad heeft de minister verzocht een sterkere te genspraak te geven, dan deze organi satie zondag gaf. De minister heëft om een rectificatie gevraagd in de vol gende bewoordingen: „De W.G:0., kennis genomen heb bende van de verklaringen der Ne derlandse gezondheidsautoriteiten, deelt mede dat er in Nederland slechts, verspreid, enkele lichte griepgevallen voorkomen, zoals her haaldelijk in de zomer het geval is. De algemene gezondheidstoestand in Nederland is niet in het minst ver stoord, zodat het maatschappelijk le ven op volkomen normale wijze voortgang vindt". De Nederlandse gezondheidsautori teiten, aldus de minister, volgen nauw keurig het verloop van alle besmet telijke ziekten, ook van de influenza. Als het nodig mocht blijken, worden de nodige waarschuwingen en aanbe velingen aan de bevolking gegeven. Ook nu zal dit, «Is het; onverhoopt noodzakelijk mocht blijken, gedaan worden. Prof. dr. P. Muntendam, de direc teur-generaal voor de Volksgezond heid, zei ons dat het arbeidsverzuim in den lande momenteel geen bijzon dere cijfers vertoont. Ook daaruit blijkt dat er niets bijzonders aan de hand is. Tien gevallen Dr. Banning, geneeskundig hoofd inspecteur van de volksgezondheid, deelde mede dat slechts tien virolo- gisch vastgestelde gevallen zijn gecon stateerd. Er is. geen sprake van iden titeit met de Spaanse griep van 1918. Het virus is mild. In negen provincies doen zich in het geheel geen gevallen voor. Alleen in Zuid-Holland en Overijsel zijn enkele griepgevallen meer dan normaal ge noemd kan worden, doch voorlopig wordt hieraan ook nog geen waarde toegekend. (Zie ook pag. 3). Premier Nehroe van India (rechts) die een bezoek brengt aan ons land, heeft te Delft veel belangstelling- getoond voor de maquette over het Deltaplan, die zich in het Waterloopkundig Laboratorium bevindtLinks prof. :-iri. 'Thyssé, directeur van het Laboratoriumv J leider, verklaarde toen Zorin uitge sproken was, dat diens uiteenzetting teleurstellend was. De Franse afge vaardigde Jules Mocb zei- dat Zorin absoluut niets nieuws bad gezegd. Maar Harold Stassen, de Amerikaanse afge vaardigde, verklaarde dat Zorin*s;toe- spraak te lang en te belangrijk was om in het kort afgedaan te worden. HÜ wilde hem eerst bestuderen. Naar in kringen van de conferentie meegedeeld wordt, heeft Zórin enkele punten aangevallen waarop naar de mening van de voorstellers geen com promis mogelijk is. Eén daarvan is het verband dat de voorstellers hebben ge legd tussen opschorting van de proef nemingen en een overeenkomst die verdere produktie van kernwapens verbiedt. Het Westen zal bovendien geen compromis aanvaarden, op zijn voorstel om geen verbod in te stellen op het gebruik van atoomwapens (ook ter verdediging) in een oorlog. Want alleen kernwapens zijn een tegenwicht voor de overmacht van conventionele wapens die Rusland bezit. Ir. J. G. Veldink, directeur van, de chr. landbouwschool te Putten, is dooi de senaat van de Landbouw Hogeschool te Wageningen voorgedragen voor lec tor in de Algemene Landbouwkunde te Wageningen.. (Van onze correspondent) Twee militairen kwamen om het leven, toen gistermiddag op der Zuiderzeestraatweg bii Huls horst een touringcar uit Enschede in volle vaart op een militair autobusje met zes inzittenden bot ste. Vier militairen werden ge wond, waarvan een ernstig.. r Twee touringcars uit Enschede kwar men terug van een bezoek aan Harder wijk. BH Hulshorst moest de chauf feur van de voorste bus stoppen voor een - personenauto, die wachtte om linksaf te slaan. De tweede buspkon blijkbaar niet snel genoeg tot stilstand; komen en trachtte zijn voorganger ontwijken door naar links alt te ha len. Hierbij botste hij tegen de mili taire wagen. De gevolgen waren verschrikkelijk. De zes inzittenden werden allen uit de wagen geslingerd en twee van hen overleden ter plaatse. Het zijn de 57- jarige sergeant eerste klas W. A. Mulf der uit Den Haag en de 36-jarige ser geant eerste klas R. F. Birkenholz uit Utrecht. Zij waren beiden gehuwd ra hadden resp. twee en drie kinderen.'/ De slachtoffers waren afkomstig uit dè Kromhout-kazerne in Utrecht. De vier andere inzittenden van déi militaire auto, die aan de linkerzijde geheel opengereten werd, werden 'ge- wond: een van hen, de 46-jarige ser- geant A. Ortsé uit Amersfoort is zwaar gewond naar het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht vervoerd: De drie anderen, dé 37-jarige W« H. Chr. Ver hoeven, de 39-jarige B. Veenendaal env de 50-jarige Strijland werden met lich- tere verwondingen naar het Plusgé^; sticht te Harderwijk vervoerd. 'De touringcar, die toebehöordë.faan dë gebr. Ter Riet uit Enschede,'werd licht beschadigd; Geen der inzittenden werd gewond: Zij zijn met .een andere bus naar Enschedewerder. gereisd. Het verkeer werd geruime'tUd gestremde Boven het zuidelijk deel ..van de oceaan bevindt zich een krachtig-ge bied van hoge druk, dat zich meer én meer over Frankrijk gaat uitbreiden. Aan de noordelijke flank van dit ge bied voeren "overwegend westelijke winden vrijkoele oceaanlucht aan, waardoor de grote warmte ;steeds;ver- der naar het oostenwordt .terug- gedrongen. Gisteren kwamen alleen ten zuidoosten van dè lijn Perpignan- Genève-Frankfnrt-Warschau; nog tem peraturen boven 30. graden voor. i De hoogste temperatuur, 39 graden» werd gemeld uit St. Polten, op SO kilo- meter ten westen van .Wenen gelegen. -la de hogere luchtlagen trok glstef 7 ren het restant van een oude, uit.'de' Golf van Biscaye afkomstige, depressie over Noord-Frankrijk en West-Duité- land naar het noordoosten. Dit veroor zaakte in de omgeving van Parijs en ook In de Ardennen en het Eiffel- gebergte flinke onweersbuien.; Enkele van deze buien trokken gisteravond ook over het zuidoosten van Neder land. In Eindhoven viel 13, tn, Yolkel 4 mm regen, Morgen blijft Nederland binnen het bereik, van de oceanische luebtmassa's. Perioden met veel :be- wolking zullen worden afgewisseld door opklaringen. De bankop buien is klein. (Van een onzer verslaggevers) EEN ontsporing bij de oostelijke uit gang van het Centraal Station te Amsterdam beeft maandagavond het treinverkeer tussen de hoofdstad en het oosten en zuiden des lands ernstig ontwricht. De sneltrein' van kwart over vijf naar Utrecht ontspoorde bij het ver iaten van het station juist daar waar een groot aantal wissels ligt. -Door nog onbekende oorzaak kwamen de wielen van een der wagons naast 'de rails terecht. Het onderstel van de wagon werd volledig vernield en de spoorbaan, raakte in ernstige wan orde. Het gehele treinverkeer werd lam gelegd. De gevolgen'werden nog ver ergerd, doordat de ontsporing juist tij dens de „spitstijd"-plaatsvond. Duizenden treinreizigers wachtten op de perrons tevergeefs, op een aan sluiting naar .deoostelijke en zuide lijke stations,Terwijl op'de lijnen Am sterdamRilver3umj: Amsterdam;— Utrecht, AmsterdamGouda—Rotter dam tientallen volle treinen lange tyd stilstonden.. Véle reizigers, die de hoofdstad binnenkwamen, werden niet verder dan het Amstelstation:vër-; voerd. Honderden konden hun bestem ming slechts via een tijdrovende om weg bereiken. Pas na uren om halftïen gister avond was het treinverkeer nog niet normaal en was men nog druk in de weer om de ravage op te ruimen konden treinen van- en naar het oos ten en zuiden druppelsgewijs in- tn uit het Centraal Station geloodst wér den. - Behalve het reizigers- en goederen vervoer, is ook het posttransport ern stig geblokkeerd geweest: Op de per rons stapelden de postzakken zieh hoog op, terwijl de ambtenaren van de PTT handenwringend van ongeduld op de postzakken stonden te wachten, die turen over tijd waren. Over de oorzaak van de ontsporing kon men ons gisteravond nog niets mededelen. Er waren geen slachtof fers te betreuren; de passagiers van de gederailleerde, toein*kleinen er met de schrik en een langdurig pponthoud van af.' De materiële seht^ wu gfoet. «s|i Nederlandse bedrijven gaan een atoomcentrale bouwen vrnm\ MAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN Weer Wind- Me*, temp. .rtehSng v. glitersn m m^ümA en neerslag mtrp.eec. «ijei;24*». Stock!». Oslo Kopenh. Aberdeen Londen. A'dam Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort MUnchen Zürieh Genève Locarno Wenen Innsbruck Rome AJacclo motreg. iw. bew. zw. bew. zw. bew. zw. bew zw. bew 1. bew. zw. bew. onbew, h. bew. onbew. zw. bew. 1. bew. regenb. mist zw.bew. I. bew. h. bew. zw bew. onbew. onoew. zo z wzw w z zw w windzt. wzw 1 z nnw no w zw nnw wnv; wlndst. wnw 8 windzt. no 2 D 1 1 2 5 3 1 4 3 35 17 25 IS 33 32 25 24 25 31 20 29 33 32 31 32 32 37 36 34 29 18 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 3 10 11 0 0.1 0 3 4 .0 X"'" - .f-. -♦*.v-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1