Boelganin prijst ingreep van Chroestsjew Geen zuivering in partij in Oost-Duitsland Eigen woning voorkomt massificatie Zaak van 12-jarig kind voor Intern. Hof Sprinkhanenplaag dreigt in Midden-Oosten honden bood Malenkow geen asiel aan ve Handelsgesprek Bonn-Moskou invoerrecht Teleurstelling over Buitenlandse gemis aan coulance gasten klagejt over Amsterdamse hotels GEEN GERECHTELIJKE VERVOLGING Britse vakhond wil kleurlingen uit land houden Worstjes groeien aan de bomen Tunesië nu reeds Handgemeen leidt tot-staking Bloeiende bloemen op Nova Zembla Het weer in Europa Thorneyeroft bang voor inflatie Bus met mijnwerkers op vrachtauto Marijke wilde graiag „Atoom" zien H' Hoofdredacteuren aten er niet; toch een rekening r ULBRICHT WON HET PLEIT NEDERLAND KLAAGT ZWEDEN AAN TEGENSPRAAK VAN DAILY MAIL DONDERDAG 11 JULI 1957 VIJFTIENDE lAARAUW No. 37» Mr. Siegman lid Prov. Staten van Noord-Holland Opnieuw grensincident?; Israel—Syrië Afgewezen Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klacntendlenst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 IJ Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18,30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG (Geldie tot moreenavond) ENIGE REGEN. Toenemende bewolkine en tijdelijk enige regen: Aanvan kelijk zwakke, later overwegend matige wind tassen zuidoost en zuidwest. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 4.36 Maan op: 20.49 onder: 20.59 onder: 5.23 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT.; GEÖRGI MALENKOW, die vorige week als minister en lid van het partijpresidium is ontslagen, heeft een benoeming tot di recteur van een waterkrachtcentrale in Oost-Kazakstan ontvangen, meldt radio-Moskou. De ontslagenen zullen niet gerechtelijk vervolgd worden. Zij zijn slechts overgeplaatst in andere functies, zei een commentator van de Russische radio. De centrale waarvan Malenkow directeur wordt, ligt op 3200 km van Moskou in Oost-Kamenogorsk, in Kazakstan, dat tot Siberië kan worden gerekend. De benoeming komt in feite neer op een ver banning, menen diplomaten in Londen. Malenkow was tot vorige week minister voor de elektrische centrales. Het krachtstation waar hij nu te werk gesteld wordt, is een der grootste van de Sowjet-Unie. GEORGl MALENKOW directeur PREMIER Boelganin van de Sowjet-Unie heeft gisteren in Praag partijleider Chroestsjew lof toegezwaaid omdat deze het groot ste aandeel heeft gehad in het ont dekken en neerslaan van de „an ti-partijgroep" van Molotow. In Praag doen geruchten de ronde dat Boelganin tegen Chroestsjew Is ge weest toen de grote uitbarsting tegen de groep-Molotow losbrak. De laatste dagen Is ook. al geidnspeeld op de mo gelijkheid dal Boelganin weggezuiverd sou worden. Dese geruchten komen door de jongst* woorden van de pre mier in een nieuw licht te staan, omdat uit deze. woorden blijkt dat Chroest sjew de zuivering zelf ter hand beeft genomen. Boelganin' hield zjjn toespraak tij dens eenlunch met de communistische Ë£Ét PREMIER BOELGANIN prijst Chroestsjew leiders van Tsjechoslowakye. Partij leider Chroestsjew zat aan zjjn zijde. „In het bijzonder moeten wij de na druk leggen op-de grote verdienste van kameraad Chroestsjew, die de tegen de party agerende groep van Molotow, Malenkow en Kaganowitsj heeft ont dekt en neergeslagen", zei Boelganin. Zie verder pag. 3, 6e kol.) De-grootste Britse vakbond „The transport'and general workers union", hééft er bij de regering op aangedron gen het binnenkomen in Groot-Brit- tannië van gekleurde arbeiders uit ge- menebest-sUten te beperken. Men heeft dit verzoek (in een reso lutie) gedaan „opdat de werkgelegen heid en de levensstandaard van de Britse arbeiders gehandhaafd blijve" De algemene secretaris heeft ver klaard. dat de bpnd „fundamenteel ge kant is tégen onderscheid naar kleur, ras of godsdienst." Walter Ulbricht, secretaris-generaal van de Oostdultse (communistische) Socialistische Eenheidspartij, beeft op een vergadering van het politieke par tijbureau verklaard, dat het ogenblik niet gunstig is voor wijzigingen in het partijbestuur. Dat zon de positie van de partt) tegenóver Weat-Duitaland ver zwakken, heeft het anti-communisti- Ten kanschouwe van de staatssecre taris van Binnenlandse Zaken, Bezits vorming en Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie, drs. W. K- N. Schmel- zer, en vele andere autoriteiten, heeft de heer Schouten te Baarn vanmiddag zijn bruid over de drempel van zijn woning gedragen, de 10.000ste woning die is gebouwd door het bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Dit gebaar was het slot van de plechtigheid waar mee vanmiddag in Baarn dese 10.000ste woning In gebruik" werd gesteld. In de toespraak, die drs. Schmelzer ter gelegenheid hiervan hield, stelde de staatssecretaris vast, dat de rege ring vooral waarde hecht aan de eigen woning als een vorm van bezitsvor ming, De heer Schmelzer vervolgde: ,-De regering is voorstander van het bevorderen van duurzaam persoonlijk bezit - Men kan zich dit in een aantal ver schillende vormen denken. De rege ring, die nog dit jaar met enkele con crete voorstellen voor de bezitsvor ming zal komen en wel in de eerste plaats met een jeugdspaarregeling met premie. Deze regering wil geen voor keur laten gelden voor een bepaalde vorm van duurzaam bezit". Na er vervolgens de aandacht op te hebben gevestigd, dat zich onder de eigenaren van de bouwfondswoningen mensen uit alle maatschappelijke ge ledingen bevinden, sprak drs. Schmel zer als zijn mening uit, dat de eigen woning een voorname factor is in de strijd tegen de massificatie. Ook als men de woning niet naar eigen In zicht heeft laten bouwen, dan toch is de eigenaar, eerder dan de huurder, geneigd aan de inrichting extra kos ten en moeite te besteden. Spreker vond het in dit verband een voortreffelijke gedachte, dat het bouw fonds ter gelegenheid van het gereed komen van de 10 000ste woning hier in Baarn en nog op 39 plaatsen elders in Nederland, een tentoonstelling heeft ingericht waar voorlichting wordt ge geven over smaakvolle inrichtingsmo gelijkheden voor moderne, niet al te grote woningen. sehe informatiebureau „West" uit be trouwbare bron In Berlijn vernomen. Ulbricht' zou gezegd hebben, dat reeds in 1953, na de opstand in Oost- Duitsland, fractlevorming als die van de groep-Molotow in Oost-Duitsland was verhinderd door de uitschakeling van de groep „Herrnstadt-Zaisser". De minister van Handel, Rau, zou hebben verklaard, dat het verbod voor studenten om West-Duitsland te bezoe ken „scherpslijperij in de geest van de groep-Molotow is". Men zou op de vergadering ten slotte echter besloten hebben tot 'n agitatie- cajnpagne onderde leuze: „Wie,_ de eerste secretaris (Ulbricht) aanvalt; valt een party als geheel aan" erf „Al leen het centrale comité heeft het récht wijzigingen in de party leiding aan te brengen". OP de eerste van elke maand doet zich in de omgeving van Stuttgart een merkwaardig natuurverschijnsel voor: op die dag zijn plotseling in het groen van de bomen langs de weg tus sen de dorpen Homberg en Foh- renbueh worstjes van uitsteken de kwaliteit gegroeid Op de eerste april deden drie honderd worstjes hun met vreug de door de dorpsbewoners be groete intrede en sindsdien zijn zij zonder mankeren elke maand weer verschenen. De politie heeft alles in het werk gesteld om de edelmoedige schenkers op te sporen, maar tot nu toe tevergeefs. Ook het in schakelen van politiehonden met bijzonder fijne neuzen leverde niets op. Wel heeft men kunnen vast stellen, dat het geen Duitse, maar Franse worstjes zijn. Daar in de omgeving talrijke Franse troe pen zijn gelegerd, veronderstelt men dat de boomworstjesaf komstig zijn uit reservevoorra- den van het Franse leger. J Minister Luns heeft blijkens een me dedeling van het internationale ge rechtshof te Den Haag, bij dit hof een klacht van de Nederlandse regering gemaakt tegen de regering van Zwe den over de twaalfjarige Nederlandse Marie Elisabeth Boll. In de Nederlandse klacht wordt aan gevoerd, dat het minderjarige meisje, in 1945 geboren in Zweden als kind van een Nederlandse vader en een moeder, die voor haar huwelijk de Zweedse nationaliteit bezat, de Ne derlandse nationaliteit bezit. Nadat de moeder in 1953 was overleden, namen de Zweedse autoriteiten maatregelen ten opzichte van het kind met betrek king tot haar voogdij, terwyi de Ne derlandse autoriteiten eveneens voor zieningen troffen aangaande haar voogdij volgens de Nederlandse wetge ving. Het kind werd in Zweden onder voogdij gesteld van de (Zweedse) grootouders. In weerwil van protesten van de Ne derlandse voogden en vertogen van de Nederlandse regering tegen de door Zweden genomen maatregelen werden deze maatregelen niet ongedaan ge maakt. De Nederlandse regering besloot, daarbij overwegende dat de Zweedse autoriteiten in stryd hadden gehan deld met de uit 1902 stammende con ventie die de voogdij over minder jarigen regelt, deze zaak aan hét oor deel van het Internationaal Gerechts hof te onderwerpen. Als opvolger van het onlangs over leden lid van Gedeputeerde Staten, de heer ,L. J. P. N. A. Bouwman, is be noemd verklaard tot lid van de Pro vinciale Staten van Noord-Holland, mr. W. E. Siegman te Amsterdam (KVP). Het Midden-Oosten staat deze zomer de grootste sprinkhanenplaag der laat ste 25 jaar te wachten, aldus een mede deling van de F.A.O., de voedsel- en landbouworganisatie der Ver. Naties, tn de woestijngebieden van Arabië en Oost-Afrika vormen zich sprinkhanen- zwermen, die een recordomvang hebben. De F-A.O. deelde mede, dat vier ge bieden reeds „zwaar geteisterd" wor den en dat in totaal 22 landen in de uitgebreide strook tussen Oost-Paki- stan en Libië bedreigd worden. „De toestand lijkt dit jaar sprekend op 1929-1930, dat als het ergste jaar van sprinkhanenplagen is geboekstaafd", aldus de FJV..O. Zwermen sprinkhanen hebben reeds in Libië en in het bUzon- der In Tunesië grote schade aangericht en 'ook uit Saoedi-Arabië en de Soedan worden grote zwermén gemeld. Reeds zijn vliegtuigen van .de Ame rikaanse luchtmacht bezig .200 -ton in sectenpoeder van-Marokko-naar-Tune sië te vervoeren. Frankrijk Is zal nog duizend ton beschikbaar stellen aan de voormalige kolonie. Saoedi-Arabië heeft een beroep ge daan om .onmiddellijke, hulp. Het gaat er vooralom de broed plaatsen van de sprinkhanen, te vinden en de larven met insectenpoeder te vernietigen, r - - - Het Britse ministerie van Buiten iahdsé Zaken heeft gisteren ontkend, dat de voormalige sow jet-premier Georgi Malenkow. ooit politiek asiel In Engeland Is aangeboden. 'Dé heer Malenkow heeft er nooit om gevraagd en de Britse regering heeft hezn nooit politiekasiel aangeboden ral een woordvoerder van het Foreign Office. 't; -Deze commentaar kwamna een be richt' in de Daily Mail, dat Malenkow tweemaal asiel aangeboden werd voor dat hij kort geleden uit regerings- en partijfuncties gezet werd. Het blad: schreef dat het eerste aan bod aan Malenkow gedaan wérd in maart 1956, toen hij een, bezoek aan Engeland bracht. Het aanbod werd en kele maanden geleden hernieuwd toen duidelijk werd, dat Chroestsjew zijn ri valen begon weg té zuiveren. De Daily Mail voegde eraan toe dat Malenkow beide keren weigerde. Bedrijfsleider in arrest In Reuver heeft het 22 man omvat tend personeel van de firma gebr. S., beton en isolatiesysteem Industrie, het werk nergelegd nadat de directie de eis der arbeiders om de bedrijfs leider Van dér K. te ontslaan, niet had ingewilligd. Bij een meningsverschil tussen Van der K. en de arbeider M. over het werk van laatstgenoemde, gaf deze de wens te kennen telefonisch met de In Zwolle gevestigde directie te spreken. Van der K. volgde hem naar het kan toor. Daar kwam het tot een handge meen, waarby ten slotte een andere arbeider tussenbeide kwam. De politie heeft de bedrijfsleider In arresï gesteld. Tussen directie en ver tegenwoordigers der arbeiders zyn be sprekingen gevoerd, doch deze zyn zonder resultaten gebleven. Nova-Zembla wordt warmer. De gletsjers worden kleiner en er. zyn ri viertjes die zelfs bij koud weer niet bevriezen. In bet uiterste zuiden van het eifimd groeit gras en 's zomers bloeien, er bloemen, meldt bet Sowjet- persbureau Tass, N de onstabiele lacht die. woens dag boven Nederland, aanwezig was, kwamen talrijke regen- en on weersbuien voor, dié plaatselijk veel regen veroorzaakten. Rotterdam melddeeen hoeveelheid van 33 mm en In de stad Groningen werd zelfs 73. mm afgetapt.. Onder invloed van een zwakke rug van hoge luchtdruk werd de balen- activiteit geleidelijk onderdrukt* Op de oceaan is ten westen van Ierland een actieve depressie tot ontwikkeling gekomen, die met een snelheid van bijna 100 km per uur In vrijwel oos telijke richting koerst. De régenzone van de depressie bereikte hedenoch tend de Ierse kust. De depressie zal zich de komende 24 uur over de Ierse Zee naar Midden Engeland verplaat sen, terwijl het frontensysteem heden avond de Noordzeekust bereikt. Het zal daarna vergezeld van enige regen ons land passeren. De wind neemt toe uit richtingen tossen zuidoost en zuidwest. In de temperaturen komt weinig verande ring. De Britse minister van Financiën, Thorneyeroft, heeft het stilzwygen omtrent de inflatie verbroken. „Als een land, zei de minister, zich zelf aan lonen zeven percent meer be taalt, (zoals Engeland dat vorig jaar heeft gedaan) zonder meer te produ ceren, dan volgen daarop prijsverho gingen even zeker ais de nacht volgt op éd dag." Geen economisch of regeringstover middel, geen controlesysteem kan d!ï procés tegenhouden. Alvorens deze prijsverhogingen de basis gaan vormen voor een volgende lóónronde, móet het volk eens over wegen hoeveel schade dit voor de natie betekent. Inflatie is misschien het moeilijkste probleem, adt Engealnd onder de 'ogen moet zien. Ook andere landen trouwens, 'voeg de de minister er aan toe, en geen dier landen heeft tot nu-toe éeri be vredigende oplossing voor dit probleem kunnen vinden. Ter gelegenheid wan het S600- jdrig bestaan van Hoorn wérd een Westfriesé. boerenbruiloft gehouden. Het bruidspaar was echt. Even tevoren waren n.l. Dirk Jacob Schermerhom uit Hoorn en Jannetje Kalis uit Alkmaar in de echt verbonden. Daarna werd in het openbaar bruiloft gevierd. Heden vertrekt het echtpaar naar Canada, waar het een boerderij gekocht heeft. De Westdultse regering heeft woens dag verklaard, dat zijbereid^ is met de Sowjet-Unie handelsbesprekingen te beginnen. Een 25 man sterke dele- gatie onder leiding van Rolf Lahrvan- het ministerie van Buitenlandse Zaken* zal volgende week naar Moskou kun-. nen vertrekken. De jongste Russische nota, heeft ont kend, dat er nog vele Duitsers "in de Sowjet-Unie. gevangen gehouden wér den. (Van Duitse zijde stelt men het aantal op 80.000). Maar het, Kremlin verklaarde zich bereid over „individue le gevallen" te spreken in het kader van de handelsbesprekingen. - De onderhandelingen zullen vermoe delijk op 29 juni beginnen. Bonn is het er met Moskou over eens, dat wel een handelsovereenkomst; maar geen „klassiek" handelsver- drag op lange termijn kan worden gesloten. y Woensdagmiddag Is op de Heerier-- baan onder Heerlen een autobus, waar- in dertig mflnwerkers nit Heerlen haa^'fe hét gezellenhuis In Simpelveldveir~ voerd werden, op een .vrachtauto igefe:^ botst. Twaalf gewonden werden het St. Jozefziekenhuis in Heerlen voerd.''" "■■'V':'. Negen van hén konden later naar huis 'vervoerd"worden. 1 De overige drie, twee' mynwérkars.;^ en een byrijder van de vrachtauto^Iie^l lï pen een hersenschudding op. De ma? teriële 'schade was aanzieniyk. "De.;," vrachtauto is in beslag genomen; 'Der;|- mijnwerkers waren Oostenrijkers; Hongaren, Italianen en £ngelsen;'>De botsing ontstond toen 'een personen-'; auto plotseling! achterst de wei reed en de 'vrachtauto plotseling naa&;3t! links moest uifcwyken.. - In dé omgeving van .de -ilisraglisHtè^ nederzetting Gonen hebben Israè en Syrische troepen elkaar vanqchténd p opnieuw beschoten. Na een Jkvrartier wérd"; het vuren'gestaakti-Van Israë^A.' lische zUdë zouden geen verUezèniyn. geieüèn, fc";:3,"vU De Israëlisdie.regering- heeftfëdef'ïii Syriërs ervan bescbuldigd' het-vuur te- hebben geopend. België hedt-met tng^ van de invoer- van itomaten uit Nederland;^ weer toegestaan. Dit. gebeujt.op. g£ond van de prysontwikkeÜngvoor v >v produkt óp .de Belgische markt.. De Westdultse regering heeft heslo ten tot een verlaging van de invoer rechten óp Industriegoederen met 25 pet. Deze maatregel die een prijsdrak- kende werking zal hebben, gaai óp 15 augustus in. Men verwacht dat ook het enorme overschot op de Westdult se betalingsbalans nu wat geringer zal worden. Moèdèr werd 50.00Qste. MEVROUW M. Knibbë-Léütfa'^i uit Rijk (Haarlemmermeerf was gistermiddag de 50.000sté^ dié een bezoek bracht aan jjHét.' Atoom" óp Schiphol. Mevr. Knib-'; be was in gezelschap van haar man en haar tienjarig dochtertje Marijke. (Wij komen niet zo veel 3 op Schiphol want we zien vltèg- tuigen genoeg maar de Kleine Marijke wilde zo graag naar ,(Hët - Atoom" zei mevr. Knibbe. Namens het stichtingsbestuur werden haar bloemen eiz'. het boek „Het Atoom" aangeboden V' - Wind- Msx.t«rr,p. cicfetdng v. gUteren eaaoelheid «nne^dag intrp.eec. «fgel.Z4u. e e ET. Nationale Comité voor Nederland van het Interna tionale Persinstituut heeft er zijn teleurstelling ov'er uitgesproken dat Amsterdamse hoteliers niet meer' coulance betoond hebben bü de ontvangst van de buiten landse hoofdredacteuren, die in mei de vergadering van het In ternationaal Persinstituut te Am sterdam hebben bijgewoond. Het comité vindt het jammer dat men niet meer begrip gehad heeft voor de wenselijkheid dat leidende journalisten uit andere landen met goede indrukken uit Neder land als toeristenland naar hun krantenbureaus zouden terugke- ren. Uit de kringen van de buitenland se journalisten is bij het comité ge klaagd dat hun in verscheidene Am sterdamse hotels, waar zy logeerden, maaltyden in rekening waren ge bracht die zy niet hadden gebruikt. Ih deze hotels waren hun nl. kamers ter beschikking gesteld onder de zg. „detni-pensionregelMg", waaxfey de gast, behalve kamerhuur met ont- byt, ook een hoofdmaaltyd berekend wordt, of hy deze gebruikt heeft of niet. Daar het te voorzien was dat deze regeling moeilijkheden met zich mee zou brengen voor de congressisten, die tydens de vergaderingen met elkaar zouden lunchen en overigens te gast zouden zyn by officiële instanties, heeft het comité zich reeds in 1955 tot de Amsterdamse organisatie van hoteliers gewend met het verzoek van voorwaarde van demi-pension onder deze omstandigheden te laten verval len en, als compensatie voor déze te gemoetkoming, dé kamerpryzen mét tien procent te-verhogen; Na overleg met collega's antwoordde de voorzitter'vani de Amsterdamse. Ho- recaf dat aan dit verzoek niet "kón worden voldaan. Op een verzoek, óm medewerking voor de reservering .van een voldoend aantal kamers, gaf "<üe voorzitter het DPI in overweging de vergadering in een stiller seizoen, 'dés winters, te houden. Het comité noemt een en ander te leurstellend, „omdat een onvoldoende begrip voor de informatieve waarde van dit bezoek van vele hoofdredac teuren aan ons land werd getoond, welke waarde by een winters bezoek uiteraard veel ^geringer zou zyn -we-, gens ongunstiger weersomstandighe den en beperkte mogelijkheden voor uitstapjes". Het secretariaat van het IPI,:-dat trouwens opdracht had de vergadering, in mei te beleggen, bevond zich in een - dwangpositie en heeft aan de dedne- mers vooraf meegedeeld welke hotels de voorwaarde van demi-penslooCsfei;- den. De overeenkomst met de betrpk-;. ken hotels is óp die voorwaarde lóok tot stand gekomen. - „Tech" aldus het comité, dai'zlch overiglens niet begeeft'in een beowdér Zie verder pag. 3, 7e koL> Malenkow directeur van centrale in Siberië Weer Stockh. zw. bew. zw 2; 19 0 Oslo zw. bew. zzo 3 20* 2 Kopcnh. zw. bew. n 8 20 0 Aberdeen zw. bew. windst, 14 0 Londen 1. bew. windst. 21 4 A'dam zw. bew. windst. 19 "17 Luxemburg 1. bew. wnw 2 18 8 Parijs onbew. w 1 22 13 Bordeaux mist zw 1 23 - 3 Grenoble regenb. nw 3 22 15 Nice onbew. n 5 31% 0 BerlUn regen n 4 24 3 Frankfort l. bew. nnw 2 22 1 Mdnchen regen wnw 18 18 Zörich regen w - 3 21 22 Genève zw. bew. w 2 22 8 Locarno zw. bew. o 2 -25 3 Wenen regen wnw 25 24 Innsbruck regen wzw 20 29 Rome 1. bew. windst. 30 0 Ajacdo 1. bew. wnw 4 20 0 Majorca zw. bew. windst. t.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1