De ongerepte orde r. Vader en zoon op overweg gedood Heel dorp van plastic Prins Karim (19) volgt AGA KHAN op estament hield verrassing m rrnrra rr-,004 ass nbestendig Zwarte lonen dragen bi verzwakking normbesef Ook een gevaar voor de nationale economie tot Amerikaanse ambassadeur kak nn gaan toeren iomoelka in conflict met kardinaal Wyszynski? staatsmijn Emma v_ Rapport convent chrsociale organisaties Het weer in Europa Strafbaarstelling per bedrijfstak regelen I anctem cadeau m Amsterdam Waarschuwing aan overlopers verboden u. ZATERDAG 13 JULI 1937 VIJFTIENDE JAARGANG 3737 4 GROTE STAKING IN ARGENTINIË POOLSE CENSUUR GREEP IN Directeur: H. DE RUIG 4 Hoofdredacteur: Di. J A. H J S BRUINS SLOT _y SCOOTER GEGREPEN BELGISCH PROJECT IN PUTTE N.B.J HET zwarte loon draagt bü tot de verzwakking van het normbe sef in brede lagen van ons volk. De stilzwijgende sanctionering van het bestaan der zwarte lonen vormt een gevaar voor de hand having van wet en recht in het algemeen. Dit wordt opgemerkt in een rapport over het vraagstuk der zwarte lonen, dat is uitgebracht door het convent der christehjk-sociale or ganisaties, waarin samenwerken het Verbond van Protestants- Christelijke Werkgevers in Nederland, de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Middenstandsbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. J "5 i Aanbevelingen Niet kam over een PHOENIX Xs, Rotterdam: Witt de WVthstraat 30 Telef. 115700 f4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zatwo.ii gs 17—18 uur Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygenspiein 1 ef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 U, J Klachtendienst 18.30—1930 u. Telef.. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2 65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschhnt dagelijks 7. 'f f (Geldig tot morgenavond) MINDER WIND 1 Opklaringen, maar plaatselijk ook enkele buien. Matige; aanvankelijk nu en dan krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.38 Maan op; 21.39 onder: 20.57 onder: 7-32 een nog geen tachtig pagina's groot boekje geeft dr. ML Kruyswijk een schets van een chris telijke cultuurbeschouwing, die ons wel zó belangrijk toeschijnt, dat wij er op deze plaats de aandacht op willen vestigen. Wij zijn op dit gebied waarlijk niet verwend en aUeen daarom al is be langstelling gewettigd. Maar qnze be langstelling is echter allermeest ge wekt, doordat wij bemerkten, dat de auteur als toegangspoort tot de centra le vragen die het denken over ons le ven beheersen, ons aller begrip van de heerlijkheid van het leven kiest (pag. 74). In een elftal hoofdstuk ken geeft de auteur ons een overzicht van wat hij, na als gelovige die poort te zijn doorgegaan, aan begrip gevon den heeft En dat is niet weinig. Niet tegenstaande alle schennis is het le ven heerlijk; wij nemen dit niet al leen waar, maar wij omdat wij zijn opgenomen in een rui mer weten dan het onze (pag. 24). Uit het oogpunt van die heerlijkheid van het leven nu beschouwt de auteur de cultuur. Eerst behandelt hij het or- nament, dan de stijl en het feest ver- F* Llr>delauf uit vaesrade by Nuth volgens de kunst en de verhouding Iis in de laadplaats van schacht 3 op de van vorm en inhoud. Steeds weer wijst 546 meter verdieping van staatsmyn hij erop, dat het versieren, behagen enEmma te Heerlen gestruikeld en door stileren uitdrukking vormt var ons j een passerende trein overreden. Hij besef van heerlijkheid van het leven,! overleed ter plaatse, ten besef dat blijdschap in ons ver- emen dit niet al- TA l "j* i 11* ij weten dit ook,; UOQClllK 0I126iUK 111 nomen in een rui-l J C De 25-jarige locomotiefmachinist G. Op een van knipperlichten voor ziene overweg in de spoorlijn NteuwerslutsUithoorn bij Mij drecht werd gistermorgen een personenauto door een goederen trein gegrepen en zwaar bescha digd. De twee inzittenden heb ben het wrak vrijwel ongedeerd kunnen verlaten. (Van onze correspondent) Gistermiddag zijn op de onbewaakte overweg tussen Rüssen en Wierden twee op een scooter gezeten personen door de trein, die om tien voor vier uit Almelo was vertrokken, gegrepen en onmiddellijk gedood. De scooter werd bestuurd door de 34-jarige heer G. Nijtnsiier uit Rotter dam; zijn 70-jarige vader, de heer A. Nijmeijer uit Nijverdal zat achterop De heer G. Nijmeijer vertoefde dezer dagen met vakantie in Ny verdal. Hij is vader van twee kinderen. Op de spoor wegovergang zyn de laatste jaren drie dodelijke ongelukken gebeurd. Vorig jaar verongelukten er twee scboolkin deren; na dit ongeval warden er knip perlichten aangebracht wekt en ons aanzet tot cultureel werk. ET is duidelijk, dat de auteur op |"1 grond van deze stelling de ver schillende nihilistische stromingen in de cultuur met succes aan kritiek kan onderwerpen. „De voorveronderstel ling van kunst is evenals die van alle culturele arbeid, de heerlijke zinvol heid van het leven" (pag. 53). De cultuur In het algemeen omschrijft dr. Kruyswijk dan ten slotte als een po sitief antwoord op een gans algemeen weten aangaande de ongerepte orde van mensenleven (pag. 59). Hij ziet die orde als ons „voor ons redelijk ken nen ondefinieerbaar en onanalyseer bair gegeven, (pag. 56). Geopenbaard dus (peg. 21). De cultuur is echter een - vermenging van goedein ■kwaad,! van heerlijkheid en haar tegenstelling. Maar in haar overheerst een poWtl mini- cultuur kan niet anders dan po sitief zijn. Na dit geponeerd te hebben, zet de auteur hier de Schrift tegenover, De Schrift nu laat zich niet met hei mengsel van onze cultuur In; Zij scheldt de beide mogelijkheden van het mensenleven. Zij doet dat radi caal. „Daarom is niet de cultuur onze kans, maar het Woord" (pag. 70). Al ons versleren, onze cultuur, onze kunst en ons feestvieren is dan ook ten diepste anticiperen (vooruitgrij pen)'. Wij kunnen niet anders, want wij zijn zo gestructureerd. Maar wij zijn daarin (en niét ten gevolge daarvan) zondaars. Laat ons dan ook voorzich tig-zijn met het veroordelen van hen die trachten zo weinig mogelijk te an ticiperen en die liever willen wachten tot God ons verheerlijkt Want dat zal Hij eenmaal doen. Dan pas zal de ongerepte orde samenval len met onze levensorde. PRINS KARIM ..nieuwe leider... EEN Belgische onderneming Is van plan in het Westbrabantse grens dorp Putte aan de grote weg Bergen op ZoomAntwerpen een dorp te bouwen, waarin de onderneming een overzicht wil geven van de mogelijk heden van plastic voor de bouwnUver held. Het gemeentebestuur van Putte heeft reeds toestemming verleend. Het ziet er een welkome uitbreiding in van het woningcontingent. Het „plasticdorp zal bestaan uit bungalows, zomer- en woonhuizen en andere gebouwen, die zich. lenen voor uitvoering in plastic Het dorp wordt gebouwd naar aan leiding van de wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, maar zal permanent zijn en elk jaar worden uitgebreid met de nieuwste voorb'eeldèri van toe'pas sing van plastic in de bouwnijverheid. Een van de interessantste ontwerpen is dat voor een woonhuis, volledig op getrokken in transparant plastic, ge spannen tussen een stalen geraamte. Het heeft dubbele wanden, waartus sen zich lucht bevindt. Het dak kan weggeschoven worden, Waardoor men bii goed weer in de open lucht kan wonen. I J zien de grote waarde van deze yy verhandeling allereerst in het ge- het immers mede in, dat geschapen? Dit houdt] een volstrekt nihilisme De 19-jarige kleinzoon van wijlen Ata Khau, prins Karim. is benoemd tot opvolger van zlin grootvader als leider van de 20 miljoen Ismaëli Mo- boden perspectief, het perspectief van] hammedanen. blijdschap; het leven is heerlijk, zelfs! De benoeming is een verrassing. Men al zou er niets heerlijks meer aan te had verwacht dat prins Aly Khan, de vinden zijn, want het is naar zijn aard zoon van Aga. Khan, de opvolger zou het is structureel heerlijk. God heeft worden. Prins Karim is een knappe, serieuze, athletisoh gebouwde jongeman. Hy doet veel aan sport, vooral aan roeten, In de cultuur niet mogelij£ is; de con- lennis m skien H]j 1S een goede vriend seauente ontkenning is een oorzaak van i van hertog van Kent. "ogenblikkelijke dood, van niet-zyn. Dat] Prins Karim studeert aan de univer- inzicht redt onze cultuur echter niet. Isiteit van Harvard. Hy heeft de oritse De auteur zet duidelijk uiteen, dat elk nationaliteit. Zyn moeder is de Britse dat slecht Indien d .Gezien de fundamenteel gewyzigde zijn cultuur gered wordt door Hem omstan<iighedeo de laatste jaren in de die voor zijn gelovigen alle dingen j wereid, als gevolg van de belangryke nieuw zal maken. Geloof is dus vol-] veranderingen, die hebben plaats ge strekte voorwaarde tot het gerecht-[grepen, waaronder de ontwikkeling van vaardigd blij-zijn van de cultuurbedrij- vende mens. Naar twee kanten begrenst het boekje de culturele arbeid: «cultuur j Unbare beelden werkt, zijn wij het mag bedreven worden: geen wereld-1 et auteur oneens, wat functie en vlucht. Maar zij behoeft niet onder alle ^gelijkheid van die beide betreft, omstandigheden bedreven te worden:) jyjaar bezwaren raken, hoe be- geen eis. I Jangrijk zij mogen zijn, niet de kern. De kern van dit geschrift (dat slechts een schets wil 2ijn, een ontwerp) is p. AT met dit boekje de cultuur-1 glanzend van inzicht en dus van blijd- L/ vraag weer aan de orde is ge- j schap: Geloof in Christus en versier «teld, achten wij een verheugend feit.jen stileer uw leven, zo tenminste de Het is echter te verwachten, dat del liefde in deze gebroken wereld met auteur naar aanleiding van enkele anders eist. En weet, dat uw feilen uitspraken kritiek zal ondervinden, geborgen zijn in de vergetelheid van Wy denken aan zyn beschouwing aan-1 de Goddeiyke genade, verworven door gaande inspiratie. Het komt ons voor,] Hem, die nooit vooruitgreep naar een dat een andere opvatting dan dat de] geluk, dat niet verdiend is. Thans is mens aanwyzingen van buitenaf voor ly in de heeriykheid van God inge- zija vyerk ontvangt, verdedigbaar is. j gaan en Hij zal de gelovigen in staat Ook vloeien sommige begrippen in tellen, eenmaal de ongerepte orde tot deze studie wel eens in elkaar over; werkelijkheid te maken. «oma bij voorbeeld, worden schoon- Een rijk boekje, dat aanleiding zal held en ornament met elkaar ver- j zijn tot een waardevol gesprek over de ward.Ook ten aanzien van het ver- j jultuur, omdat het het geloof in Chris- schil tussen abstracte kunst, dat is dus p us als basis van denken heeft, kunst die niét met herkenbare beelden! v.D werkt, zoals muziek, en de concrete kunst, de kunst dus die wél met her-1 Kwipen! on8t "ptfc °rd' bij J. a. Kok te de atoomwetenschap, ben ik ervan overtuigd, dat het in het beste belang is van de Shiah mohammedaanse Is- maeli gemeenschap, dat ik opgevolgd word door een jonge man, die geduren de de laatste jaren zyn opvoeding en ontwikkeling heelt ontvangen, midden in het nieuwe tüdperk, en die een nieuwe kyk op het levejn heeft, voor de functie van Imam". Een woordvoerder van de familie van de Aga Khan zei gisteren, dat de benoeming van prins Karim tot op volger geen invloed heeft op de ver deling van de erfenis van de Aga Khan, die volgens de mohammedaanse wet zal geschieden. Dit betekent, dat de erfgenamen van de Aga Khan zyn: zyn weduwe en zyn zoons Aly en Sadroeddin. DE depressie, die gisteren hoven Noord-Engelandt arriveerde, ver plaatste zich daarna langzaam naar de Schotse Noordzeekust. Ze verandert daar weinig van *>laats en vult gelei delijk op. Oir de depressie lieen stroomt met een rachtlge zuidweste lijke wind koele en onstabiele lucht naar onze omgeving waarin opklarin gen en buien voorkomen. Vrijdag gingen sommige buien met onweer gepaard en werden plaatselijk grote hoeveelheden regen afgetapt Op het vliegveld Eelde bv. 33 mm. De de pressie vult verder op en zal het weer bil ons nor een paar dagen beheersen. Kleine storingen zullen af en toe buien veroorzaken, maar deze worden afge wisseld door opklaringen. De wind heeft de nciginiets af te nemen, de temperaturen blijven normaal voor de tijd van het jaar met maxima die even boven de twintig graden nitkomen. Biina twee miljoen Argentijnse ar beiders hebben In het gehele land ge hoor gegeven aan de stakingsoproep van donderdag-van de commissie van Argentijnse vakbonden. Talrijke in dustrieën zijn door de staking getroffen. Er ziin geen incidenten voorgevallen De Argentijnse minister van Arbeid heeft verklaard, dat de staking „on wettig" is. De staking die. 24 uur zal duren is uitgeroepen uit protest tegen de voortdurende styging van de kosten van het levensonderhoud in Argentinië. De Pan American Airways gaat zijn staf luchtstewardessen uit breiden met Europese meisjes, bij wie ook een zestal Neder landse meisjes zullen zijn, voor namelijk voor de lijn Amster damNew York v.v. Om de be geerde betrekking te krijgen moet aan hoge eisen worden vol daan. o.a. het gewicht mag niet boven de 61 kg zijn. De eerste gelukkige Nederlandse stewar dess was Anneke Elisabeth Ber- netKempers, 22 jaar. Wij zien haar hier met een toekomstige bordpapieren Amerikaanse collega. (Advertentie) Station Stockh. Oslo Kopenh Aberdeen Londen A'dam Luxemburg Pariis Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfor Müncher ZUrich Gcnève 'Wind- Max. temp, riobHag v. gisteren eao#n«lib€id en neerslag mtrp.sec algel. 24 u regen ono 3 72 0.1 regenb no 3 22 2 motreg, zo 3 regen O 1 15 h bew. zw 6 21 9 h bew., z 6 23 1 zw bew, zw S 21 3 zw. bew. z 2 25 11 zw. bew zw 24 1 zw bew windst 2g 2 Ji. bew nnw 5 26 0 zw. bew wnw 2 24 0 zw. bew wzw 2 25 1 teh bew w 3 23 0 tw bew zo 2 28 4 onbew. wind«l. 35 De zwarte lonen, aldus het rapport, vormen eveneens een cevaar voor de nationale economie. Zodra ergens zwarte lonen worden beteald, heeft dit tot gevolg, dat andere ondernemin gen niet achter knnnen blijven. Daar door komt het algemeen loonpeil der mate in beweging, dat ongewenste prijsgevolgen niet of nauwelijks te vermhden zijn. Deze gevolgen van het euvel der zwarte lonen maken bezinning op dit vraagstuk dringend geboden en recht vaardigen ten volle een appèl op werk gevers en arbeiders om met alle ge oorloofde middelen dit kwaad uit on ze samenleving te weren. In het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan ter beteugeling van het euvel der zwarte loonvorming: 1 De ondernemer, individueel.of_in or ganisatorisch verband,'fhan, door by zijn produküeprq'gramiha rekening te houden met hét hem ter beschik king staande arbeidspotentieel, ertoe bydragen, dat de spanningen op de arbeidsmarkt niet onnodig -worden vergroot. 2 Opleiding, scholing, arbeidsbesparen de investeringen, vestiging van be drijven in gebieden met een arbeids- overschot en het aantrekken van ar beiders uit dergeiyke gebieden kun nen bijdragen tot ontspanning op de arbeidsmarkt, In bepaalde bedrijfstakken kunnen ten gevolge van weersomstandig heden verloren gegane arbeidsuren in een andere tyd van het jaar wor den gecompenseerd. 4 De overheid als werkgeefster zal zich rekenschap moeten geven van de noodzaak van coördinatie met de arbeidsvoorwaarden in het bedryfs- leven. Ter ondersteuning van de pogin gen van het bedryfsleven ter bestry ding van de zwarte loonvorming kan een effectieve controle op de nale ving der loonvoorschriften niet wor den gemist. 4 6 De moderne instrumenten ter bepa ling van de beloning, zoals werk classificatie en gemeten tarieven openen grote mogelykheden met be trekking tot de loonhoogte. De loon. hoogte is zonder meer geen maat staf by de beantwoording van de vraag of een arbeidsovereenkomst al dan niet wordt nageleefd. 1 Een bedrjjfstakgewyze regeling der strafbaarstelling verdient de voor keur boven de sanctieregeling in het Buitengewoon Besluit Arbeidsver houdingen 1945. Deze laatste houdt, vanwege het feit, dat alleen de werk gever strafbaar wordt gesteld, on voldoende rekening met de verant woordelijkheid, welke ook de werk nemer als party by de vaststelling der lonen en andere arbeidsvoor waarden draagt g De centrale doeleinden van het na tionale, sociale en economische be leid, omvattende een politiek van volledige werkgelegenheid en een redelyk inkomensverdeling, kunnen zonder offers aan zelfdiscipline niet worden bereikt. Het rapport voesrt aan deze aanbe velingen toe, dat het betalen en ont vangen van zwart loon als een kwaad moet worden aangemerkt. Bij de be oordeling mag evenwel niet uit het oog worden verloren, dat de omstan digheden niet overal gelijk zijn. Het gaat derhalve niet aan alle betalers en/of ontvangers van zwart loon als zondaars over ïen kam te scheren en tegen hen uniforme sancties te eisen. HALFWEGTELK 2907,341 Met ingang van 15 juli mogèn thans a gfien witte en rode kool meer naar Beigiè en Luxemburg worden uitgevoerd. Deze maatregel is genomen op grond van de prysontwikkeling yoor rode en witte kooi'op de Belgische, en Luxemburgse markten. 3, (Van een onzer verslaggevers). GISTERAVOND ontstond een u merkwaardig verkeersbeeld in de grote zaal van het Amsterdamse Amstel Hotelwaar de club van Amerikaanse zakenlieden in Neder land de nieuwe Amerikaanse am bassadeur een tandem aanbood. Dit geschiedde üjdexis een receptie, waar de heer en mevrouw Young kennis maakten met een deel van de hoofdstedelijke zakenwereld. Halverwege deze ontvangst nam de voorzitter van de ABC-club, 'de heer H. Wijbrand de Jonghet woord en sprak de wens uit dat dé k. heer Philip Young nog vele malen in de Amsterdamse kring zal ver- toeven en kondigde de komst van' een kleine verrassing aan. Een fon kelnieuwe grijze tandem werd on der enige vrolijkheid binnengereden. Het Amerikaanse echtpaar bleek, niet geneigd tot een kleine proefrit. In zijn dankwoord zei de heer oung dat hij in Amerika een ton- dem had bezeten, doch die was met meegekomen naar Nederland. Sa men 'met zijn vrouw hoopt hij van deze Nederlandse tandem een dank- baar gebruik te kunnen maken. De Poolse regeringscensuur heeft de publikatie verboden van een door kar dinaal Wyszinski opgestelde waarschu wing dat „canonieke sanctie/' geris keerd worden door iedere priester die meewerkt aan publikaties van de Pax, de rooms-katholieke organisatie die met de communisten samenwerkt. Kardinaal Wyszynski werd vorig jaar nadat Gomoelka aan de macht kwam op vrye voeten gesteld. Sindsdien hebben de Poolse regering en de rooms-katholieke kerk een stelsel van „naast elkaar bestaan" uitgewerkt. De rooms-katholieke afgevaardigde prof. Makarczyk heeft gisteren in het parlement over het ingrypen van de zal het enige rooms-katholieke week blad in Polen deze week niet ver- schynen. Verder klaagde deze afgevaardigde erover, dat ook de clubs van rooms- katholieke intellectuelen, die eind vo rig jaar zijn opgericht nadat Gomoelka weer aan de macht was gekomen, nog geen volledige vryheid hebben. In de scholen wordt, in de praktyk, het ge- looï nog steeds onjuist behandeld en ondanks de beloften hebben de scholen en tehuizen voor meisjes die door non nen worden bestuurd, nog met hun volledige rechten teruggekregen, zei Makarczyk. Uit hoge kerkelyke kringen is ver nomen dat men uit de waarschuwing van de kardinaal niet moet opmaken dat er een verwydering tussen de kar dinaal en Gomoelka is ontstaan. H i R5"TT< Séf; censuur geklaagd. Door dit ingrypen kon atet Een vyftienjarige zoon van schip per S„ liggende in het Eemskanaal te Delfzyl, wilde van het schip in de roeiboot springen, doch sprong mis. Hy «t vardnatÉb By de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp, waarbij een wijzi ging wordt gebracht in de strafbepa lingen van handelingen in stryd met de wet inzake accyns op gedestilleerd. Het boetemaxunum wordt volgens dit ontwerp verhoogd tot 5000,Boven dien wordt voor bepaalde overtredin gen een gevangenisstraf van maximaal j «en half jaar mogelijk gemaakt, Deze 'week zijn de leden van het inter nationaal werkkamp in de Kennemer- aumen met hun veertiendaagse arbeid begonnen. Studenten uit verscheidene landen zullen hier tot oktober werken Foto: Een jongeman uit Texas slaat de palen in de grond, terwijl een Spaanse student hem daarbij assisteert. Een jonge Fransman zaagt de palen, dit worde» aangevoerd door een Zweed. avh- -;-r y kSr.j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1