Chroestsjew valt commissie voor ontwapening aan Uitbreiding beoogd Zee sleurt 2 broertjes mee; één verdronken Prins Karim als Aga K IV NIEUW BRITS PLAN VOOR HET EILAND CYPRUS Jacht vernield bij stranding Huurverhoging van 25 „eerste stap Student vermist in Pyreneeën weeë m „SUBCOMMISSIE VAN NAVO" Baby van één uur oud te vondeling in Amsterdam Ook elders weer slachtoffers Centrale opgeblazen in Algerije Leider van 20 miljoen Isinaeli's joënen doden' bij oefening V.S. Echtpaar gedood bij bromfietsongelnk Twee motorrijders omgekomen Akkoord Belgische metaalindustrie In augustus komt brochure uit Diefstallen van betonijzer berecht en naar Hongarije en Tsjeeho-Slowakije Geen pijpleiding van Onassis Demonstratie tegen, zwemverbod fflr Pakistan bereid töt bemiddeling v- r r lil nEStf C6nt PGr wTeek' 1 2 65 P™ VIJFTIENDE JAARGANG No."37Ü| '-"u 4 TE VER GEGAAN BIJ SCHEVENINGEN China vraagt veel DIAMANTEXPOSITIE GESLOTEN Prinses kampeerde in Het Zwanemvater Met motor over de kop Gouverneur Van Baal terug naar Nieuw Guinea WESSEL ILCKEN OVERLEDEN MAANDAG 15 JUFI 1957 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 yiwif™'enst atxmnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 s-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef, 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Schiedam: 1 7.90 per kwartaaL^^ Losse nummers 15 cent. Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) WESTELIJKE WIND. Veranderlijke bewolking: met plaatselijk enkele bulëiü Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verandering^ In temperatuur. ":v Morgen: Zon op: 4.41 Maan op: 22.19 onder: 20.55 onder: 9.41 U Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRLJINS SLOT' Partijleider Chroestsjew van de Sowjet-Unie heeft zaterdag ver klaard, dat men de subcommissie voor ontwapening van de Ver. Naties, die in Londen vergadert, net zo goed „een subcommissie van de Navo" zou kunnen noe- In de berm van de Cornells Lely- Iaan in Slotervaart te Amsterdam trof een voorbijganger zaterdagmiddag een in doeken gewikkelde baby aan, die daar te vondeling was gelegd. De po litie heeft het jongetje, dat naar schat ting slechts één uur oud was, over gebracht naar het Wiihelmlna Gast huis. men. In een rede te Ostrava In Tsjecho- Slowakije zei Chroestsjew, dat alle lan den uitgezonderd dan de Sowjet- Unie die bij de ontwapeningsbespre kingen In Londen vertegenwoordigd zijn, lid van de Navo zUn. Deze landen zUn namelijk de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk en Canada. „Hoe kan er een ontwapenlngsover- eenkonut tot stand komen met ver tegenwoordigers van landen, waarvan de regeringen niet willen ontwape oen?" zei Chroestsjew. „De zaak zon anders liggen als er In deze subcommissie mensen zaten, die landen vertegenwoordigden, wier leidende kringen werkelijk vrede wil len." Men leidt uit deze woorden af, dat de Sowjet-Unie wellicht zal pro beren de subcommissie uit te brei den. Chroestsjew drong er in zijn rede bij de Tsjechische communisten op aan, het voorbeeld van Hongarije te ver mijden, door een nauw contact met de massa's te onderhouden en de een heid en vriendschap met het socialis tische kamp te handhaven. „Kijk maar eens, wat er in Hongarije is gebeurd, waar de partij 900.000 leden had, maar, als gevolg van.de stomme fouten van Rakosl en Geroe, van de massa's af- gesnedenwas, zodat een handvol conr tra-revolutionairen met hulp van het buitenland in staat was een bloed bad aan te richten." Chroestsjew vervolgde: „Kameraad Kadar zal nu orde in Hongarije schep pen. Hij weet zelf, wat hij doen moet Maar wij moeten er de les uit trekken. De vijand slaapt, maar ziet alles, Zij zeiden, dat Tsj echoslowakije het voorbeeld van Hongarije zou volgen, maar zie nu eens, wat er gebeurd is." Het gehoor barstte, in lachen uit toen Chroestsjew dat gezegd had. In de loop van onderhandelingen mei leiders van de safellietlanden over grotere hulp van de zijde van Rusland, zou Chroestsjew zich er zaterdag over beklaagd hebben dat communistisch China „ons droog melkt", Chroestsjew heeft overigens gedu rende zijn reis door Tsjechoslowakije laten blijken, dat de Russen de satel lieten zullen helpen bij het omhoog- brengen van de levensstandaard. Hij geeft daaraan blijkbaar de voorkeur boven een anti-stalinistische zuivering, voor het ogenblik althans. De internationale diamanttentoon stelling in de Apollohal te Amsterdam, die 21 juni werd geopend en zondag avond sloot, heeft 55.600 bezoekers ge trokken. Voorts bezichtigden 4000 scholieren deze expositie. De jury, bestaande uit prof. dr. N- R. A. Vroom, mr. P. J. Mijksenaar en Eppo Doevë, heeft de gouden medaille, beschikbaar gesteld door de stad Am sterdam. toegekend aan de stand van de firma S. Gasan- N.V- (Asd). en de zilveren medaille aan de N.V. Asscher's Diamant Mij (Asd). Algerijnse opstandelingen hebben zondag in Laghouat, 330 kilometer ten zuiden van Algiers, een elektrische centrale in de lucht laten vliegen. Ze ven personen zijn om het leven geko men en een gewond. De cerftrale, die volkomen werd vernield, had een waarde van ongeveer 4,5 .miljoen gul den. Dit was de ernstigste sabotage daad die in de 31 maanden van rebel lie heeft plaatsgehad. De daders plaatsten een open vat benzine bij elk der vijf hoofdgenera toren. TerwUi zij nog met hun voor bereidingen bezig waren, werden zij door een bewaker gesnapt. Er ont spon zich een vuurgevecht, waarna de benzine vlam vatte. De bewaker en een opstandeling kwamen om het le ven. Vijf mohammedanen die vlak bij de centrale woonden kwamen bU de explosies om het leven. Met een groep leerlingen van het Baarns Lyceum ongeveer 60 in to taal heeft prinses Margriet van 6 juli tto 13 juli in het 15 kilometer van Den Helder gelegen natuurreser vaat Het Zwanenwater gekampeerd. De prinses maakte verschillende uit stapjes. Gezeten -op een wit satijnen troon is de .'.19-jarige prins. Karim zaterdag In Gènève bevestigd als Aga Khan IV. leider van de twintig]. miljoen Ismaëll- mohanunedanén. „Mijn religieuze taak begint van daag", zei de jongeman, die midden uit de sport- en studentenwereld naar zijn nieuwe ambt is geroepen. De plechtig heid- had- plaats in de tuin .van .JBara-, hat", dë .villa van zijn overleden groot vader. Afgevaardigden- van de Ismaëli- mohammedanen betuigden de nieuwe Aga Khan hun trouw. Na 'de ceremonie keerde prins Karim terug naar het hotel waar hij met zijn vader, prins All Khan, verblijft. Hij werd opgewacht door prins Ali .Khan die hem omhelsde en hartelijk kuste. Ih een Interview deelde de nieuwe Aga Khan' mee, dat zijn eerste officiële daad zou zijn, de begrafenis van zijn grootvader te leiden. „Ik zal met het stoffelijk overschot naar Egypte vlie gen en de begrafenis te Aswan leiden", zei hij. Het gebalsemde stoffelijk overschot zal donderdag in Egypte aankomen en daar voorlopig ter aarde besteld wor den. De bouw van het mausoleum van marmer en graniet zal zes maanden duren. De directrice van de renstallen van wijlen de Aga Khan, Mme Germaine VUillier, heeft bekendgemaakt, dat prins Ali Khan de stallen heeft ge ërfd en op verzoek van zijn vader het leiderschap van de Ismaëli-moham- medanen heeft opgeofferd om de ren stallen -te beneren. Mme Vuillier zei, dat de stallen mil joenen guldens waard zijn. „De Aga Khan verzocht prins Ali ze te blijven beheren. HU verklaarde, dat de prins niet tegelijk de Imam van de Iamaëlie- tën kon zijn". Gistermorgen is te Monnikendam de bovenverdieping van een naast het Raadhuis gelegen huis geheel uitge brand. De foto geeft een beeld, van. de vlammenzee. In de bnnrt van het Zuiderhaven hoofd te Seheveningën zijn twee broer tjes, die zich waarschijnlijk te ver In zee gewaagd hadden, door de stroom meegezogen. Een -van hen kon met moeite gered worden; de jongste wordt vermist. De oudste, de 12-jarige Joh. Bergea- henegouwen uit Den Haag, werd door een 23-jarige boekbinder gered. Hij had zoveel water binnengekregen dat hij ter observatie in het ziekenhuis is opgenomen. Ook de oververmoeide redder, die een schaafwond had opge lopen, ging naar het ziekenhuis. De vader van de jongens was op het strand aanwezig, Zaterdagmiddag is de 22-jarige J. W. Kreugel uit Terheijden ,gem. Mon ster) by het baden in zee bi) Monster verdronken. Zijn broer, die met hem aan het baden was; kon door de zeer krachUge onderstroom, maar ternau wernood het strand bereiken Gistermorgen is te Zandvoort een 21-jarige Duitser bij het zwemmen verdronken. Het was E. B., schilder te Rodenburg (bij Hannover). Op het stille strand is hij om 10 uur in zee gegaan; ongeveer drie kwartier later spoelde zijn lijk plm. 2 km ver der aan. Ruim 95 miljoen personen meer dan de helft van.de bevolking der Ver. Staten wonen in gebieden die vorige week tijdens de oefening.Alarm 1957" theoretisch door vijandelijke bommen zijn verwoest, schatten Amerikaanse autoriteiten. Men schijnt te moeten aannemen, dat het grootste deel van dë 95 miljoen mensen, in de getroffen gebieden bü een werkelijke aanval gedood of ge wond zon zijn. -Bij -de-oefeningrverondersfelde -men dat dë vijand, die via de Noordpool een aanval op de. Ver. Staten deed, wa terstofbommen had en bommenwerpers die sneller dan het geluld zijn. Een bulletin zegt, dat ontelbare le vens gered werden door de burger lijke verdediging, maar dat tientallen miljoenen als omgekomen moeten worden beschouwd. Daarbij Is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van besmettingen met afvalstoffen. Gisteravond om half zeven zjjn op de Zwaagdijk onder de gemeente Zwaag, bij een ernstig verkeersonge luk twee mensen omgekomen. De heer P. Appelman en mevrouw C. Appel man-Haring uit Midswoud, beiden 54 jaar, reden samen op een bromfiets. Toen ze vanuit een zijweg de Zwaag dijk opzwenkten, reden ze tegen een uit de richting Hoorn komende auto op. Mevrouw Appelman werd zo zwaar gewond dat zy na enige ogenblikken overleed. De heer Appelman is ver voerd naar het St. Jansgasthuis te Hoorn, waar hij vannacht is overle den. Het echtpaar had negen kinderen, van wie nog zeven thuis. Dr. Ibrahim Fahmy el Miniawl, die kozen Egypt: de eerste vergadering van de nieuw gé- tische nationale assemblee zou presideren, is zondag onverwachts overieden. 1 In Londen wordt vernomen, dat de Britse regering een nieuw plan voor Cyprus overweegt. Het Dlan zou de volgende punten behelzen: 1. De 500.000 Cyprioten zouden een voorlopige periode van zelfbestuur binnen het Britse gemenebest moeten aanvaarden, alvorens ze recht op zelf beschikking zouden krijgen. 2. De Cyprioten zouden zich moe ten verplichten zich niet met Grieken land of Turkije te verenigen. Het eiland zou theoretisch binnèn het Brit se gemenebest kunnen blijven. 3. De NAVO zou het recht hebber lucht- en grondbasissen op het eiland te hebben. Ten behoeve vande NAVO zou Engeland het recht op deze basis sen uitoefenen. Het plan zou de goedkeuring van de Ver. Staten hebben en eventueel binnen twee maanden in werking wor den gesteld. Engeland zou het voor stel ter sprake willen brengen op een internationale conferentie van Griekse, Turkse, Cypriotische en Britse verte genwoordigers, te houden voor de al gemene vergadering van de Ver. Na ties in september. Griekenland beeft dekwestie-Cyprus op de agenda van de VN-assemblée doen plaatsen. Op de Arnhemseweg te Apeldoorn is zaterdag de 23-jarige scooter berijder D. M. N. Wensveen uit Loenen (Ve- luwe) tegen een boom gereden en op slag gedood. De heer W. reed volgens getuigen met een snelheid van circa zeventig kilometer door de bocht bü de Hagenbrug. De heer H. Westraten uit Kolhom werd op slag gedood toen hij bü het kruispunt BelkmerwegKeinsmerweg te 't Zand met zün motor in botsing kwam met een vrachtauto. De duo passagier, de heer J. Kaper, is met verwondingen naar een ziekenhuis in Alkmaar overgebracht Te Wanneperveen is de 22-jarige zoon van de garagehouder Witboers, uit Voilenhove, met zijn motor over de kop geslagen. Met een schedelbasis- fractuur en andere wonden is hy naar het Diaconessenhuis te Meppel over gebracht, waar bij is overleden. Daags na proefvaart: Het zeiljacht „Waterman" uit Veere is zondagmiddag voor de Walcherse kust bü Biggekerke gestrand en doo* de zware zeegang volkomen vernield De „Waterman", een platbodem en voormalige Zeeuwse veerboot, was eigendom van de heer A. Cranenburgb uit Veere, die het schip voor enkele dagen had verhuurd aan tien studen ten. Vrijdag had het volkomen zee waardige scheepje nog nieuwe zeilen gekregen en zaterdag was tot volle te vredenheid de proefvaart gehouden. De staking in de Belgische metaal industrie is ten einde. Het werk zou vandaag worden hervat. Vertegenwoor digers van de werkgevers en de werk nemers hebben een akkoord bereikt en hun lastgevers hebben dit goedgekeurd. De arbeiders krijgen dit jaar geen dubbele vakantietoeslag zoals zij ge- eist hadden, maar wel zullen de lonen met ingang van 1 januari met 2 i 3 procent worden vërhóogd. De gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, dr. J. van Baal, is gis teravond per vliegtuig van Schiphol naar Hollandia teruggekeerd. Hij heeft de afgelopen week in Dén Haag be sprekingen gevoerd met de minister van Zaken Overzee, mr. G. Th. Hel ders. Het overleg, waarvoor dri Van Baal naar Nederland was gekomen, had o.a. betrekking op de begroting van Nieuw-Guinea. Zoals, gemeld zul len in oktober- verdere besprekingen tussen mr. Helders en gouverneur Van Baal volgen bü het bezoek, dat de minister va» Zaken Overzee dan aan Nederlands Nieuw-Guinea zal brengen. De verhoging van de huren met 25 procent is slechts een stap op weg naar herstel van evenwicht tusSen de huurprijzen van vooroorlogse en nleu we woningen, aldns minister Witte in de memorie van antwoord oa.v. de huurwetten aan de Eerste Kamer. Het cijfer 25 is niet de uitkomst van een berekening, aldus de minister: er moet nu eenmaaleen flinke kloof wor den overbrugd. Er is een brochure,in voorbereiding, waarin bét gehele complex .van maat regelen, wordt:, uiteengezet. Yerawë; aeUjfc^öï1 zflPTn -dè loopTvan augustus' uitkomen; Hiermee hoopt de minister de mogelijkheid van 'speculatie op on wetendheid by de huurders tot een minimum te kunnen beperken. De minister zegt over de geleidelijke huurverhoging nog dat hy-'t ondoenlijk acht om vooraf de tijdstippen, waarop nieuwe verhogingen zullen ingaan bij de wet vast te stellen. Wel uitvoerbaar acht hü een systeem, waarbü het aan de Kroon wordt over gelaten uiteraard onder zekere wet- teiyke waarborgën om bü algemene maatregel van bestuur het tijdstip en de grootte van verdere huurverhogin gen te bepalen. Zo zou elke gunstige gelegenheid tot huurverhoging onmid- deliyic kunnen worden aangegrepen. Dit stelsel lijkt zo aantrekkelijk dat de minister opdracht heeft gegeven tot nadere uitwerking hiervan. De minister meent dat een voordeel van zulk een regeling ligt in de mogeiyk- heid van coördinatie tussen huurver hogingen en „bü uitstek geschikte ge legenheden" daartoe, nl. algemene loohronden. „De omvang van de diefstal van be tonijzer bU de PEN-Centrale in Velsen was zo groot, dat een groot werk dreig de spaak te lopen," merkte de officier van Justitie bü de Haarlemse recht bank, mr. dr. E. W. H. Pltlo, op tijdens de behandeling van zaken voor de politierechter tegen vier Haarlemse betonvlechters, van wie twee verdacht werden van diefstal 'van betonijzer op dit terrein en de twee anderen boven dien van diefstal van Uzer en gedeel ten van kabels bij de tunnelbouw. De 23-jarige M. W. J. M. werd ver oordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voor- waardelyk met aftrek van een maand voorarrest, en de 46-jarige H, H. tot een gevangenisstraf van. zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk met af trek van een maand voorarrest. Daarbü werd in aanmerking genomen, dat de jongste verdachte nog geen vonnis op zün strafblad heeft en de ander wel. Beiden was ten laste gelegd diefstal van betonijzer in de maanden april en met. Zy maakten pupjes van dertig centimeter en stopten die in hun tas. By een contróle werd het ijzer over een muur gegooid en later weggehaald. De 24-jarige G. J. van H. en de 38- jarige J'. T., die zich bovendien te ver antwoorden hadden wegens diefstal van kabels, bestemd voor de tunnel bouw, gepleegd in november en decem ber, werd veroordeeld tot een straf van vüf maanden, waarvan twee maanden voorwaardeiyk en aftrek van een maand voorarrest. Tijdens de behande ling werd duidelyk, dat een opkoper dagelüks vüf tig kilogram üzer kocht. SEDERT BEGIN JULI De 23-jarige Utrechtse student in de geologie J. F. Smoor, die met an dere studenten van de Utrechtse rijks universiteit karteringswerk uitvoert in de. Spaanse Pyreneeën, wordt sedert het begin van deze maand vermist. De Spaanse politie heeift de Utrecht se hoogleraar in dé geologie, prof. M. G; Rutten, dié; vrüdag.jl.in,Tprla?(in dé provincie -Huesca).aankwëm'-jom zün studenten, te bezoeken, van de vermissing op de hoogte gebracht Deze heeft via de universiteit de familie van de student in 's-Hertogenbosch inge licht De karteringswerkzaamheden wor. den uitgevoerd In opdracht van de Spaanse regering. Vrydag jl, was de student volgens de Spaanse politie tien dagen vermist. Het gebied waar gewerkt wordt, is zeer afgelegen en behoort tot militair terrein, op korte afstand van de Spaans-Franse grens. Als regel trekken de studenten er met zyn tweeën op uit. Of Smoor ditmaal alleen op onderzoek is uitgegaan is niet bekend. De oud-gouverneur, van New-Ymkjïg Thomas Dew eg, die momenteel een vakantietrip door Europa maakt,':* zaterdagmiddag uit Parijs op Schiphnt aangekomen voor eén twee-daagster. zoek aan. ons lapd. DeheervérVtmevryA* Dewey (rechts) werden op hetsvüeg^;^, veld verwelkomd door fó;i.ky$^ëj§! Amerikaanse ambassadeur PHilip00fi Young,' de Amerikaanse consul^'; Robert Chalker en mevrouw ^pwrifir. -;' Berichten als zon'het Russische le ger bezig zijn versterkingen aan te voeren voor de eenheden die in Hon garije en Tsjeeho-Slowakije gelegerd zün, worden door welingelichte perso nen in de Tsjechische hoofdstad tegen gesproken. De Britse Sunday Times meldde gis teren dat Russische eenheden, en tanks naar Tsjecho-Slowaküe en Hongarije worden gezonden om eventuele nieu we pogingen tot een revolutie de pas af te snüden. Na de jongste verande ringen In het Kremlin zou de toestand in Hongarije en Tsjecho-Slowaküe la* biel geworden zijn. PRODUKTIE SARAKREEK GOUDVELDEN DAALDE De produktie der Sarakreek Goud velden in het eerste halfjaar 1957 be droeg 52.597,2 gram tegen 56.548,1 gram in de eerste helft van 1956 Als gevolg van het feit, dat het goud op verschil lende wijzen wordt gewonnen, bete kent een geringere produktie Biet steeds een geringer geldelijk resul taat. Egypte heeft het plan van de Griek se reder Onassis om langs de weste- lüke oever van het Suezkanaal een oliebuisleiding te leggen, verworpen. Dit is zondag in Caïro officieel'bekend gemaakt. Hassan Ibrahim, de voorzitter van de Egyptische economische organisa tie, zei dat Egypte bezig is aan een nieuw en definitief plan voor een buisleiding. Het tracht hiervoor de medewerking te krijgen van onderne mingen, die olie vervoeren. Op Noordzee Lichaam van onbekende man gevonden (Van een onzer verslaggevers) De reddingboot „Prins Hendrik" heeft zondag drijvende in een zwem vest op de Noordzee, ten westen van het lichtschip Texel, het stoffeiyk overschot van een man gevonden] Naar de identiteit van de drenkeling wordt gegist. De bemanning van de „Prins Hen drik" werd uit de kerk gehaald om naar het door een schip ontdekte li chaam te zoeken. Zy werd geassisteerd door eén toestel van 'de marine-opspo ringsdienst. Men vermoedt dat de' omgekomene l een Belgische straaljagerpiloot- is., j (Van onze correspondent) Ongeveer 150 Veenehdalers- (voorna?::., melük in de leeftyd van 20 jaar) 'hébr !lM ben gistermórgen óm negenuur bergbad aan dé Cuheraweg Co ya grondgebied van de gemeente Rhenëfj| 8 „ingenomen".-'Het; bad is namelijk^ sinds twee jaar op zondag gesloten,- aangezien*';de "gemeenteraad ;vanV;Yg^l^ nendaaldeze- .voorwaardeheeft.y.vëg^5^' bónden. geldlening voor een nieuwëypómp|.S installatie. Omstreeks negen uur kwam ;dë;*stóei voor het gesloten hek aan,Kmaarj;y|8 de tuin vande woning van. de bad-,; meester kwam men weer in het had,; waar eén tiental demonstranten iwitf gaan zwemmen. .De rest was. op:^dë kant gebleven. De badmeester had echter de rijks^ politie te Eist en het stichtingsbeiri'un& gewaarschuwd eri zonder veel xnoéitf! overtuigden zü de demonstrantèn, dat' zü het bad moesten verlaten. ;Eètt]Üüj later was het; dan ook/weer rusHg^in het zwembad. KWESTIE'ISRAËL I Pakistan Is bereid als bemiddelaar tussen Israël en de Arabische landen op te treden. Dit heeft de Pakistaanse premier Soehrawardi, die op het ogéh- blik een bezoek I aan de Ver. Staten brengt, gisteravond.tijdens een inter* view voor de Amerikaanse --televisie meegedeeld. Soehrawardi zei, dat het verkeerd is geweest de staat "Israëlte stichten, maar dat men nu het bestaan van dl" staat moet aanvaarden. "I President Eisenhower.heeft.de hoop uitgesproken, dat de geschillen tussen, Pakistan en India over Kasjmir, en de verdeling van het wafer in het stóóm-::" gebied van de Indus spoedig op .jeer rechtvaardige en blijvende vrijze zul- len kunnen worden geregeld-. Dit staat in een verklaring over de besprekingen tussen de twee staafelieden: 4- In-* -het Academisch Ziekenhuis '|të Utrecht is zaterdag jl. de 32-- jarige Wessel Ucken overleden. Hij was Nederlands kampioen waterskiën ën een bekende jazzmusicus. GEDURENDE het weekeinde werd dé. weersituatie in onze omgeving:be- paald door een depressie, die vrijwel stationair bij de oostkust van Schotland lag. - v. ZIJ veroorzaakte In ons land zuid westelijke winden, die enigszins onsta biele lucht aanvoerden, waarin enke le-buien voorkwamen. De zonnige-.pe rioden overheersten echter, zodat de temperaturen in de middag tot om streeks 20 graden stegen. Vanmorgen echter bereikte een rand- storing van de genoemde depressie Iotas land waardoor de bewolking en dë bui- Igheld toenamen. De wind werd mêer westelijk en de temperaturen ware wat lager dan de voorafgaande daién )p de oceaan bevindt zich ten noér- den van de Azoren een groot hogedrok- gebied dat-weinig van plaats veran dert en waaromheen zich enkele xwak-: ke^storingen naar West-Enropa bewe^l In verband hiermede zal het wëe£ een koel en enigszins onbestendig ka rakter behouden,! >7 Y:V'r--'J- 104 fiSil V erste verr~J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1