Papoeas redden overlevenden van Lening voor wordt opgeschort Nederlandsche Bank verhoogt disconto met /i°j Slechts koffers en postzakken gevonden Havenarbeiders 48 uur blind na vis lossen C.N.V. wenst restitutie tandheelkundige kosten Even glimlachen Geen spoor van vermiste student Amerika krimpt strijdkrachten met 100.000 man in Geen insinuatie M Depressie op komst Vreemd verschijnsel in IJ muiden I Ontsnapte Hongaren gearresteerd Juridisch adviseur CNV benoemd Lagere prijs voor witbrood? Zending diamanten voor Amsterdam vermist Chroestsjew drinkt en praat te veel Auto tegen booni: vader en kind omgekomen Twee buitenlandse kampeerders in zee verdronken Honderden doden op Philippijnen r■-x TEN SPOEDIGSTE ARBITRAGE BEPLEIT 1 WOENSDAG 17 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3TÏ0 r\ Na verbodvan Den Haag? Hoop op Eerstel aflMm: «TeïSoVK fft'-a; I 2.65 per maand3 7..0 per Loge „ummera 15 «al. Directeur: H. DE RUIG _y Hoofdredacteur: Dl. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT lation „Neutron" verleden week donderdagmiddag op Schiphol. Kort voor half zes sloegen de motoren aan en klonk het brullende, zo vertrouwde geluid van deze soepele machine over' Schip hol. De „Neutron" vertrok, naar Biak, om nooit meer terug te keren. J DE oorzaak van bet vergaan van de KLM-Superconstel- lation „Neutron", waarbij 57 mensen moeten zijn omgekomen, is nog geheel duister. Ook de toe dracht van de ramp is nog niet geheel opgehelderd. Dit heeft de vertegenwoordiger van de KLM in Biak, oud-gezag voerder G. J. C. Teroller vanmor gen meegedeeld. Op zee zijn. enige koffers en postzakken, met bestemming Ne derland, aangetroffen. Bij het in vallen van de duisternis is giste ren het zoeken naar slachtoffers gestaakt doch vanmorgen vroeg is het voortgezet. Er bestaat even wel geen hoop meer dat nog over levenden gevonden zullen worden. Zie verder p?g. 4, 7e kol.) "S i, Ongeluk bij Frankfort 7 Rotterdam: Witte de iYithstraat 30 Telef 115700 lx Postbus 1112 P<)slglro N-0 4245J9 W U Klat ntendienst abonnementen 18 3019.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon i 11700 's-Gravenhage Huygensplein 1 Telef 183467 (3 1 Putbus 1091 Postg.ro No; 424867 (Geldig tot hedenavond) TIJDELIJK REGEN Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Iets lagere mtddagtemperaturen. Matige tot .krachtige wlno tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: Zon op: 4.43 Maan op: 23.00 onder: 20.53 onder: 11.50 r_ rv Tot onze verbazing ls „Het Vrije Volk" teruggekomen op een deel van de discussie in de Tweede Kamer ter gelegenheid van de behandeling van de Pachtwet Wij hadden er ook wel even over ge dacht daar nog iets over te schrijven, maar we hebben het maar nagelaten omdat het toch wel een beetje een na re zaak'betrof. Wat was het geval? „Ons Platteland", het orgaan van de CJB.T.B., waarvan de heer Chr. v. d. Heuvel de hoofdredactie voert, heeft naar aanleiding van het verhaal van de heer Schermerhorn in de Eerste Kamer, dat de socialisatie van de landbouwgronden een weldaad voor de boeren en voor het Nederlandse volk zou zijn, geschreven: „De heer Schermerhorn is voor veel oudere boeren een goede bekende Im mers hij trok in de jaren 30 mede het land door om te spreken op ver. gaderlngen van de Bond Landbouw en Maatschappij, het bekende voorpor taal van de N.S.B." Over deze zinsnee heeft het socia listische Kamerlid, de heer Vredeling op een zeer minachtende wijze ge sproken, alsof de heer Van de Heu vel daarmede iets zou hebben miszegd. De heer Biesheuvel, het a.-r. Ka merlid dat secretaris is van de orga nisatie waarvan de heer Van de Heu vel voorzitter is, heeft dat niet op zich laten zitten en heeft de heer Vredeling van katoen gegeven. Het zou ons niet verbazen als in de kringen van de P.v.d.A. het optreden van de heer Vredeling in dezen niet alom zo bijzonder zou zijn gewaar deerd. 9 K.L.M.-RAMP NOG DUISTER AAR „Het Vrije Volk" blijkt in dezen nog al extremistisch in de richting-Vredeiing te zijn. Het blad neemt het voor de heer Vredeling op. Het vindt de betrokken zinsneden in „Ons Platteland" ver beneden peil. Het ziet hierin een „in fame insinuatie" aan het adres van prof. Schermerhorn en het heeft voor de heer Biesheuvel mitsdien geen goed woord over. Het komt ons voor niet alleen een blijk van gezond politiek verstand, niaar ook van gezonde politieke mo raliteit te zijn als wij ons ronduit ver klaren achter het desbetreffende arti kel In ,,Ons Platteland" te staan en achter de verdediging door de heer Biesheuvel daarover gegeven to de Tweede Kamer. Er is hier van een infame insinuatie geen sprake. De heer Schermerhorn was in de jaren '30 een van de pro pagandisten van de Bond Landbouw en Maatschappij. Die bond was een voor portaal van de N.S.B. De activiteit van de heer Schermerhorn heeft veel boe ren, vooral in Drente, to de armen van de N.S.B. gedreven. De heer Schermerhom is zelf nooit N.S-B.-er geworden. Hij koos de zijde van het verzet toen de oorlcj daar was. Wij waarderen hem deswege. Maar dat neemt niet weg dat wij desondanks niet vergeten en niet kunnen vergeten dat de heer Schermerhorn door zijn activiteit voor de oorlog, de N.S.B. in de kaart gespeeld heeft. Dat is geen infame insinuatie, maar de nuchtere waarheid. De heer Schermerhorn, een van de peetvaders van de P.v.d-A., is een enorme relativist Voor hem bestaan geen absolute waarheden. Daarom kon hij voor de oorlog een propagandist zijn van het „boerenland in boerenhand" en daarom kan hij nu pleiten voor de socialisatie van de landbouwgronden Maar daaruit blijkt hoe, ten gevol ge van deze geestelijk-principiële in stelling, de heer Schermerhorn een door en door gevaarlijk man is. Men zou kunnen zeggen dat hij te goeder trouw, in objectieve zin onbetrouwbaar is. Hij is eerlijk, maar zijn tostelling brengt met zich mee dat hij achter eenvolgens de meest tegenstrijdige standpunten kan verdedigen. Het is de verdienste van „Ons Plat teland" daarop de aandacht te hebben gevestigd. En wat voor prof Scher merhorn, de vader, geldt, dat geldt voor de P.v.d.A. als geheel. Zij is ob jectief onbetrouwbaar en daarom een gevaar voor ons land. (Van een onzer verslaggevers) Het college van B. en W. van Am sterdam heeft dinsdagavond door mid del van een communiqué bekendge maakt dat het de inschrijving op de verleden week aangekondigde „IJ - tunnellening 1957" heeft uitgesteld. Dit uitstel houdt verband met het overleg dat over de IJ-tunnelbouw en de financiering van dit hoofdstede lijk project gaande is met de regering. Wij hebben goede reden om aan te nemen dat dit besluit tot uitstel het gevolg is van een ingrijpen van de regering. In de loop van dinsdag middag heeft er te Den Haag tussen vertegenwoordigers van Amsterdam en de regering geheel onverwacht een informele bespreking plaats ge vonden, waartoe door Haagse in stanties het initiatief was genomen. Zijn we wel ingelicht dan is tijdens deze bespreking aan de hoofdstad te kennen gegeven dat het uitschrijven van een lening ten behoeve van de voortzetting van de tunnelbouw de toestemming van de minister van Fi nanciën niet kon verwerven en dat deze bewindsman op grond van 'iet zg. „Leningsbesluit" de Amsterdamse lening zou verbieden indien het stads bestuur deze toch doorgang zou laren vinden. De regering heeft dus in prin cipe het Amsterdamse raadsbesluit tot hat uitschrijven van een lening voor de IJ-tunnel nietig verklaard. Het da gelijks bestuur heeft daarna onmid dellijk het enige gedaan wat het onder deze omstandigheden kon doen., na melijk het uitstel ^-an de inschrijving op de lening aankondigen. Het koos daarmee de wijste weg nu de regering Amsterdam gelegenheid bood de eer aan zichzelf te houden. Nu de bestedingsbeperking nog on voldoende resultaten afwerpt heeft de overheid opnieuw naar het wapen uit het monetaire arsenaal gegrepen om de inflatoire ontwikkeling in ons land tegen te gaan. Het voortgezet gebrek aan evenwicht in de volkshuishou ding heeft In de afgelopen weken ge leid tot een toenemend beroep op De Nederlandsche Bank en een hernieuw de daling van de deviezenreserves. Op grond van deze omstandigheid heeft de directie der Nederlandsche Bank besloten de discontotarieven met 'A pet. Ie verhogen. Dit is de eerste verandering van het officiële disconto sedert oktober 195b' He directie der Nederlandsche Bank tekent hierbij aan dat de discontover hoging geschiedt in het belang van een herstel van het evenwicht tussen na tionale middelen en nationale beste dingen. De rentetarieven zijn met ingang van 17 juli 1957 als volgt vastgesteld: wisseldisconto 4% pet. promessendis- conto 4% pet. rente voor voorschotten In rekening-courant en beleningen voor particulieren 5% pet. Voor de Staat, de handelsbanken, centrale kredietin stellingen, landbouwkredietbanken en algemene spaarbanken, zomede voor de leden der verenigingen, die aange sloten zijn bi] de Nederlandse organi satie van het effectenbedrijf en de le den van de Vereniging van vaiutama- keiaars en disconioha irfeiarer. be draagt de rente voor debetstanden 4% pet. Nader vernemen wij nog dat enige belangrijke interessanten voor de le ning, die flinke bedragen hadden toe gezegd, zich direct hebben terugge trokken en van inschrijving op de le ning hebben afgezien, zodat deze po ging van de hoofdstad om de tunnel bouw ondanks alles voorlopig tot eind 1958 voort te zetten door tweeërlei oorzaak is gestrand IN de afgelopen 24 uur ts het oude depresslegebled boven de Noordzee verder in betekenis afgenomen. Een oceaan- storing. die gisteren Ierland passeerde, trok naar Frankrijk en had een gunstige invloed op het weer in ons land, doordat zij de bullgheid onderdrukte. Van de oceaan naderde vanmorgen een volgende oceaanstoring Ierland. De zwakke rug, die deze depressie voorafgaat, bracht ons vanmorgen zonnige perloden. De ko mende 24 uur komt het weer in ons land onder invloed van de nieuwe en nog in be tekenis toenemende oceaanstoring, die in de richting van de Noordzee trekt. We moeten daarom toenemende wind en bewolking, en bovendien tijdelijk re„en verwachten. Gisteren zijn de stoffelijke resten van negen volwassenen en twee kinderen geborgen. Zij .zijn echter merendeels nog niet geïdentificeerd. Op een begraafplaats in Biak zijn de stoffelijke overschotten eik in een afzonderlijk graf ter aarde besteld. Berichten uit buitenlandse bron, die gewagen van technische fouten en waarin gezegd wordt dat de beman ning nog getracht" heeft een noodlan ding op zee te maken, noemde de heer Teroller „volkomen onzin". Dit alle rapporten, waarover de heer Teroller beschikt, blijkt, dat alle ge redden door Papoea's, die onmiddellijk met hun prauwen uitvoeren, aan land zijn gebracht. Het toestel heeft volgens ooggetuigen een normale start gehad en is op volkomen normale wijze in de lucht verdwenen. Een deel der inzittenden heeft de ..ramp kunnen overleyen^ëösesdat bij het neerstorten' de staart van het toe stel is afgebroken. Via de breuk kon den de passagiers, die achterin zaten, de machine verlaten. Er zijn geen aan wijzingen dat de ramp te wijten is aan sabotage* Drie zwaargewonden zijn de eerste 24 uur doorgekomen en men heeft hoop voor het behoud van hun leven. Van de andere acht gewonden in deken huizen te Biak zal waarschijnlijk mor- BU het lossen van zandsplering voor de chemische fabrieken „De Toekomst" te Umuiden en „Noordholland" te Be verwijk zijn enige Umuidense haven arbeiders door blindheid getroffen. De blindheid duurde ongeveer 48 uur. Daarna brandden de ogen nog. Het gerucht ging door IJmuiden dat radio-actieve vis was aangevoerd, doch deze bewering kan met grote stellig heid worden tegengesproken. Tal van havenarbeiders voelen er thans ech ter weinig meer voor om de zandsple ring van de Urker kotters te lossen. Als een mogelijke oorzaak wordt aangenomen dat op de Nederlandse kotters, die enige maand;n geleden voor het eerst met deze industrie-vis serij zijn begonnen, geen conserve ringsmiddel werd gebruikt. De zand- spiering werd met het net aan dek ge haald en zo In het ruim gestort. IJs of enig ander conserveringsmiddel kwam er niet aan te pas. Vooral wan neer er reizen van vier of vijf dagen worden gemaakt, treedt een ontbin dingsproces bij de' zandspiering in de visruimen op, waardooy bepaalde stof fen kunnen vrijkomen. Deze stoffen sprake is van amonlakverbindingen zouden op de ogen kunnen inwerken. Overigens vraagt men zich echter ^af of er dan geen bijkomende klachten moesten optreden, de lucht van' amo- nlak slaat al heel gauw op de keeL Een andere lezing is, dat de ontsmet- tingsstof, waarmee de visruimen af en toe worden bewerkt, een bepaalde bin ding heeft aangegaan met stoffen die bij de ontbinding van zandspiering vrijkomen. Zekerheid omtrent dit al- les bestaat vooralsnog niet. Een onder zoek is, voor zover tot nu bekend, nog niet ingesteld. DE verbondsraad van het C.N.V. meent dat ziekenfondsverzeker den, die na 1 april j.l. noodzakelijk tandheelkundige hulp moesten inroe pen, na de oplossing van het conflict tussen tandartsen en ziekenfondsen een tegemoetkoming in de door hen ge maakte kosten dienen, te ontvangen en wel op basis der tarieven, zoals deze voor 1 april golden. Het CNV acht het zeer onbevredigend dat de verzekerden premie betalen voor een verstrekking, welke niet gehonoreerd wordt. De onbevredigende gang van zaken met betrekking tot de pogingen, laat stelijk door de minister-van Sociale Zaken en Volksgezondheid onderno men, om partijen in dit conflict tot el kander te brengen, moet, volgens het C.N.V., verontrusting teweegbrengen. ?Wohtrüsting over het schööen.van de belangen der 'verzekerden en over het nadeel voor de algemene gezondheids toestand, dat ten gevolge van de lange duur van het conflict moet optreden. Met de meeste klem sprak de ver bondsraad uit, dat dit conflict ten spoe digste tot een oplossing dient te worden gebracht. Het meest aangewezen mid del daartoe fs, naar de mening van het C.N.V., het voorleggen van het geschil aan een commissie van arbiters,' die tot het opleggen van een bindende uit spraak gemachtigd wordt. uJ PRESIDENT EISENHOWER heeft zijn goedkeuring gehecht aan een besluit om de Amerikaanse strijd krachten met 100.000 man in te krim pen. Dit besluit zal binnen de komende zes maanden ten uitvoer gelegd moeten worden. Minister van Defensie Wilson gaf de order om 100.000 militairen naar huis te sturen door aan de striidkrach- ten, na de goedkeuring hiervoor van het Witte Huis te hebben ontvangen. Minister Wilson zei, dat door deze maatregel ongeveer 800 miljoen gulden bezuinigd zal kunnen worden. Het leger zal 50.000 militairen naar huis sturen, de marine 15.000, het korps mariniers 10.000 en de luchtmacht 25.000. Op 31 mei bedroeg de omvang van de Amerikaanse strijdkrachten 2.789.642 man. In een „memorandum voor de presi dent" zei minister Wilson, dat de maat regel kan worden uitgevoerd zonder De drie terdoodveroordeelden, die kinderdag uit de gevangenis in Boe klest ontsnapten, zijn weer gearres teerd, meldt radio-Boedapest. de gevechtseenheden in het buitenland, dus ook in West-Europa, te verzwak ken. De verbondsraad van het CNV heeft mr, W. J. E. van den Bos te Meppel benoemd tot juridisch adviseur van de centrale der christelijke vakbeweging. Hiermee is voorzien in de vakature, die door het vertrek van mr. W. R. van der Sluis als juridisch adviseur van het CNV was ontstaan. De nieuwbenoemde functionaris is tot nu toe in dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid werkzaam als medewerker van de rijksconsulent voor sociale bijstand en complementaire voorzieningen in het district Noord. Hij is aangesloten bij de Ned. Chr. Bond van Overheidsper soneel en nam als docent voor het vak arbeidsrecht deel aan het scholings- werk voor leden van de christelijke vakbeweging. De vicaris-generaal van de aarts bisschop van Utrecht, mgr. C. J. A Venings. is in Utrecht plotseling over leden ten gevolge van een keelontste king. Mgr. Venings was 53 jaar oud. TELKENS wanneer ergens een nieuwe regering wordt geïnstal leerd, zwermen de persfotografen uit om plaatjes te maken. En zij komen in steeds groter getale. Toen dezer dagen in Tokio het nieuwe Japanse kabinet van pre mier Naboesoeke Kisji werd ge ïnstalleerd, hadden de heren fo tografen moeite om de juiste „opstelling" te vinden. En die opstelling gold dan niet alleen de zwoegende fotografen, maar ook de ministers die zich natuur lijk bij deze gelegenheid van hun beste zijde wilden laten zien. (Van onze Haagse redacteur) Minister Zijlstra wil vóór vrijdag aa. een beslissing van de Nederlandse Bakkerijstichting over de prijs van het witbrood. De bewinsdman zou gaarne zien, dat de prijs met een cent wordt verlaagd. Wanneer de BakkerUsticbling niet in deze zin zou willen adviseren, dan is het afkondigen van een priisstop voor brood niet uitgesloten. In het voorjaar is de prijs voor bruin- brood met een cent verlaagd. Voor de verlaging van de prijs van het wit brood heeft de minister destijds uitstel verleend, maar de bedoeling was dat dit van korte duur zou zijn. Een zending diamanten ter waarde van 20.000 gulden is op Vv eg van Singa pore naar Amsterdam via Londen zoek geraakt. De zending ïad zaterdag met een vliegtuig van de Britse luchtvaart maatschappij B.O.A.C. te Londen moe ten aankomen. Zij stond wel vermeld op de lijst van goederen maar werd in het toestel niet gevonden. Opsporingsambtenaren van de maat schappij stellen een onderzoek in. Een der klachten, die de uitgestoten Russische partijleiders Molotow, Malen- kow en Kaganowitsj tegen Chrcestsjew hadden, was zijn drankzucht, aldus de New York Herald Tribune. In een artikel van hun medewerker John G. Rogers schrijft het blad, dat Chroestsjew „onmatig drinken' en „een impulsieve tong" verweten weiden Het is duidelijk dat klachten ovei wodka en breedsprakigheid de laatfte twee jaar bü herhaling tegen de Russische leider geuit zijn. aldus de New York Herald Tribune. Mei speurhonden zoeken drie com pagnieën van bet Spaanse leger, de ci viele garde en medestudenten naar de in de Pyreneeën vermiste 25-jarige Utrechtse student J. F. Smoor. Tot nog rf4 toe is geen spoor van hem gevonden. Uit de toestand, waarin men zjjntènt heeft aangetroffen, maakt men op-dat hU ongeveer 12 dagen weg is. Hij heeft',; geen bijzondere uitrusting voor een lange tocht meegenomen. Het terrein,^" in het woeste Ortesapark, is ze«r,raoel-,;A*. lijk te doorzoeken., Smoor behoorde/tot i - een groep van 12 studenten, die óp uit- v nodiging van het Spaanse instituut vobr V wetenschappelijke onderzoekingen, /i naar de Pyreneeën waren gekomen.'De 'K leider van de groep, prof. Rutten, neemt thans deel aan het zoeken naar de vermiste. Het Nederlandse echtpaar P. Walde* uit Almelo en zijn eenjarige zoontje zijn gisteren door een verkeersongeluk t>U Frankfort zwaar gewond geraakt: Het tweejarige dochtertje Stf fan Ie kwam om het leven. De heer Walder" is vannacht overleden. Volgens de politie was de heer Wal der door onbekende oorzaak de macht over zijn stuur kwijtgeraakt op de Autobahn van Frankfort naar Darm stadt. De wagen stortte van een zes meter hoge dijk en vloog tegen een boom. Gistermiddag zijn ter hoogte van,de golfbreker 21 en 22 tussen Kijkduin en Monster twee kampeerders van het kampeerterrein „Ockenburgh", een Zweed en een Duitser, in zee verdron ken. Om vijf uur kwam een Zweed, die op „Ockenburgh" kampeerde, de poli tie vertellen, dat hij zijn zwager, de 46-jarige monteur B. Lindegist, met wie hij in zee was gegaan, was kwijtge raakt, Om halfzes is het lijk aange spoeld. Kort daarna kwam een jonge Duit ser, die eveneens op „Ockenburgh" kampeerde, by dezelfde politiepost met de mededeling, dat by het baden in zee, zyn 19-jarige vriend, de bankwerker K. H. Kersten uit Delbrueck, verdwe nen was. Hy wordt nog vermist. De tyfoon „Wendy" heeft to de Phi- Hppijnse provincie Pangasinan ernstige overstromingen veroorzaakt. Het aan tal doden heeft de 400 overschreden; ongeveer 1000 mensen worden nog ver mist. De Philippynse regering heeft het leger en de nooddiensten gealarmeerd voor hulpverleningswerk in het over stromingsgebied. Ruim vijfduizend per sonen zijn dakloos geworden Premier Botirgès-Maunoury van Frankrijk is van plan deze zomer, vermoedelijk in augustus, een bezoek aan Algerije te brengen. Hij wil daar met Franse en mohammedaanse leiders a- gedachten wisselen over de hervormingen, die in oktober ter goedkeuring aan het parlement zul» len worden voorgelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1