Derde weg en vijfde colonne WISSEL STOND VERKEERD Zeker elf doden; vele gewonden Vooruitgang bij gesprek over ontwapening wordt Overstromingen? op Java Nederlands protest tegen Indon, radio-uitzending tëgeii Nasser verijdeld [OpM anngen Dr. Otto Suhr voorzitter Slaapwagen werd ingedrukt Koningin en Prins naar Overeenstemming over 5 punten 1 Bewoner, 13 katten en een hond moeten 't huis uit prinses Margaret? Voor de jeugd van alle landen Familieleden naar Biak vertrokken „Voorlichting" over Nieuw-Guinea Kattenvangërs van Londen Zeehondje slikte gummislang in Hl Toch Amerikaanse journalisten naar rööd-Ghina? voor het buitenland^ MAKELAAR VAN OPLICHTING VERDACHT BRITS WITBOEK OPTIMISTISCH VRIJDAG 19 JIXI 1957 WSi1 Cent Per Tek' 2-65 P^ mfan? VIJFTIENDE JAARGANG No. 3742 r r Verwarring 5S»s§sg§gik Rèeds 18 doden m- m Totaal f 250.000? Botterdam: Witte de WIthatraat 30 Telef. 115700 rt 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424319 ZatentaS?'S^.f^rmementen 18.30—19.30 u. zaterdags 17—18 uur Telefoon lti7Ao 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef imSrt i t Postbus 1091 Postgiro No.424867 (3 U Klachtendienst 18.30—19 30 u Tpi#*# Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telltok 7J0 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Directeur: H. DE RUIG J (Geldig tot morgenavond) VERANDERLIJKE WIND. Opklaringen, maar bier en daar ook enkele buien met kans op onweer. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke veranderlijke wind. Morgen: Zon op: 4.46 Maan op: 23.50 onder: 20.50 onder: 14.02 y (Van onze militaire medewerker) - N het orgaan van de Kon. Ned Ver. „Onze Vloot" troffen wij eni ge tijd geleden een artikel aan onder het hoofd „Over de Derde Weg mar cheert de vijfde colonne." Deze slagzin sloeg op de dolksteek in de Nederlandse rug door een honderd tal Intellectuelen ten aanzien van Nieuw-Guinea en werd dezer dagen nogmaals bevestigd door een ander honderdtal, dat zich tot de regering heeft gewend. Laatstbedoelde groep bepleitte daar bij öp grond van de grote bevolkings dichtheid van ons land en de verschrik kelijke uitwerking der kernwapens, een uittreden van Nederland uit de NATO en de WEU alsmede een strikte neutraliteitspolitiek. De huidige bewapeningswedloop aldus het honderdtal waaronder histo rici van naam zal „naar de geschie denis uitwijst" onherroepelijk ui'Ic 'en op een oorlog, hetgeen voor NederV -< gelijk staat met ondergang. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLQl De Westduitse „Bundesrat" (eerste kamer) heeft vandaag met algemene stemmen ar. Otto Suhr, burgemeester van Berlijn, voor een ambtsperiode van 12 maanden tot president van de Bundesrat gekozen, als opvolger van Kurt Sieveking, de burgemeester van Hamburg. Dr. Otto Suhr is 63 jaar oud en socialist. HET zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan, dat het honderdtal, waaronder bekende Derde-Wegfigu ren, precies dezelfde argumentatie ko zen en precies op dezelfde tijd hun protest lieten horen als Moskou. Ook het Kremlin wees op de veraie- tigüjgskan» in een atomische oorlog van kleine staten als Noorwegen, De nemarken en Nederland, waaraan de conclusie werd verbonden en de raad om een neutrale houding aan te gaan nemen. De bedoeling was duidelijk: Moskou wilde de neutraliteit van een aantal kleinere staten gebruiken als een hef boom om de NAVO open te breken en tot eenzijdige ontwapening te geraken. Dit zou een verzwakking van het Westen betekenen en de machtsbalans automatisch naar het Oosten verschui ven. De actie van het honderdtal was dus uitnemend gesynchroniseerd met de honing- en azij npropaganda van Mos kou. De Derde Weg liet zich voor de zoveelste maal in de kaart kijken en bewees wederom dat over'<feze weg de vijfde colonne van het verraad mar cheert. vS derhalve de geest van dit mani- fest niet te miskennen, het tracht tevens door bedrieglijke slagzinnen het grote publiek te intimideren, dat geneigd is over het hoofd te zien dat hier de historie wordt verkracht. Immers wordt de huidige bewape ningswedloop zonder meer vergeleken met vroegere om de onontkoombaar heid van een oorlog te voorspellen. Hierbij wordt echter een voornaam ding verdoezeld, namelijk dat bij vroe gere bewapeningswedlopen een andere Derde Weg en een andere vijfde colon ne sterk belemmerend hebben ge werkt op de tijdige totstandkoming van een militair machtsevenwicht door aiet-agressleve mogendheden. Het zijn de IJveraars voor eenzijdige ontwapening geweest die door hun ac tie dictatoren als Hitier een kans ga ven een-bewapeningsvoorsprong te be halen en een oorlog te beginnen. Niet de bewapeningswedloop, leidt volgens de historie tot oorlog, doch eenzijdige ontwapening, waardoor men zich militair zwak maakt en juist een oorlog aantrekt. DAT het honderdtal niet weet, waar over het praat, bewijst wel de op wekking tot neutraliteit ten einde aan de gevolgen van een A- en H-oorlog te ontkomen. Indien reeds vele vooraanstaande geleerden warm lopen voor de eventue le radioactieve gevolgen van proefne mingen, die op duizenden mijlen af stond van Nederland plaats vinden, hoe moeten deze gevolgen dan wel zijn indien rondom een neutraal Nederland een A- en H-oorlog zou worden ge voerd. Denken de heren werkelijk dat de radioactieve wolken rondom het neu trale Nederland zullen blijven hangen en de Nederlandse neutraliteit zullen eerbiedigen? De vraag is eigenlijk te belachelijk en te inconsequent om gesteld te wor den. Een neutraal Nederland met een neu traal stel andere volkeren waarom zouden de menslievende Derde-Weghe- ren hun menslievendheid tot Nederland beperken? betekent een ernstige verzwakking van dé Westerse kracht, d.i. van de kracht, die een oorlog kan voorkomen. De kansen op een oorlog stijgen dan, dank ztj de actie van de vijfde colonne die over de Derde Weg marcheert. Een oorlog met A- en H-bommen be tekent met of zonder Nederland ook dé ondergang van de natie. De Derde Weg en de vijfde colonne zijn loten van één stam, die zijn wor tels heeft, in Moskou. H. M- koningin Juliana en prins Bernhard zullen volgende week voor «en particulier bezoek van enkele da gen ia Engeland aankomen, IT na middernacht is de ifUrein Nice—Parijs bij '•on BolIcne-la-Croisière in - x jiranse departement Vau cluse, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Avignon, ontspoord Volgens de laatste berichten zijn 11 personen om het leven geko men en 83 gewond, waarvan velen ernstig. Het ongeluk is te wijten aan een verkeerde wisselstand, waardoor de locomotief en twee rijtuigen van de trein, die een snelheid had van 120 kilometer per uur, uit de rails vlogen en ondersteboven op het baanvak kwa men te liggen. Zeven andere wagens ontspoorden, maar bleven op de wielen staan- De trein, die vele toeristen vervoer de die uit Nice naar Parijs terugkeer den, bestond voor een groot deel uit slaapwagens. De voorste slaapwagen stootte met geweld op de tender van de locomotief en werd geheel inge drukt. Omtrent de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Wel staat vast dat onder de gewonden enkele niet-Fransen. zijn. Vijf perso nen, onder wie de hoofdconducteur en de machinist van de trein werden op slag gedood;Zes ahderep overleden aan de opgelopen verwondingen tij dens hef" transport naar ziekenhuizen te Orange en Bollèné. De meeste gewonden hebben brand wonden die zij opliepen toen na'de bot sing stoom ontsnapte uit gebarsten leidingen, van de locomotief. Volgens functionarissen van de Franse spoorwegen heerste er in het seinhuis te Bollène verwarring. De chef-seinwachter heeft verklaard op dracht" te hebben ontvangen, een trein op een zijspoor te leiden op het ogen blik, dat de sneltrein Nice—Parijs het station naderde. Of de opdracht de sneltrein of een andere trein betrof kon nog niet worden nagegaan. In ieder geval heeft iemand de wissel van het hoofdbaanvak omgegooid, waarna de sneltrein in volle vaart uit de rails vloog. Direct na de ramp werd uit Bollène en omliggende plaatsen alle beschik bare hulpmateriaal in actie gebracht. Artsen, verpleegsters, brandweer, poli tie en een regiment cavaleristen uit de garnizoensplaats Orange werden .voor de hulpverlening gemobiliseerd; en alle beschikbare ambulances werden inge zet voor een pendeldienst tussen de plaats van de ramp en ziekenhuizen eri klinieken in Orange en Bollène. - Hét telefoonverkeer naar het betrok ken gebied is geblokkeerd voor politie en eerste hulp. Twee kranen zijn bezig de locomotief en de ontspoorde wagens van het baanvak te verwijderen. De Het Hollandse klimaat brengt ons steeds weer grote verrassin gen. In een gulle bui dacht het ons een verrukkelijk voorjaar toe met veel zon en warmte en in een slechte bui stelde het vast, dat de vakantiegangers-van-nu wat regen zouden krijgen. In de Amsterdamse binnenstad levert een onverwachte bui niet zoveel moeilijkheden op als aan het strand: Onder het genot van een frisse dronk wacht men daar op een terrasjede bui af N EEN WITBOEK dat gisteren door de Britse regering is uit gegeven over de stand van zaken bij de ontwapeningsbesprekingen in Londen wordt officieel ver- jmk oassagiers die geen verwondingen had den opgelopen werden In scholen in Bollène en omliggende domen onder gebracht totdat transportmiddelen be schikbaar waren. De bewoner van een h-uis in de Noor derdwarsstraat te Amsterdam, de heer W. A. J. G. C. H. M. van W.. die In zijn woning dertien batten en een hond houdt, zal zijn huis moeten ont ruimen. De president van de Amsterdamse rechtbank weigerde vanmorgen de In kort geding aan de huiseigenaren ge vraagde opschorting van het ontrui- mingsvbnnis totdat daarover in hoger beroep zou zijn beslist. De kantonrech ter had hem nl. gelast zijn woning 'te ontruimen, van welke beslissing Van W. in appel ging. Buren hadden ge klaagd over de ondragelijke stank in de woning. In de ochtendeditie van de „New York Daily News" zegt de Londense correspondent, dat bet in en om Buckingham Palace gonst van dé ge- geruchten, dat de verloving van Prin- se Margaret met Lord Patrick Beres- ford, die met zijn 23 jaar drie jaar onger is dan de prinsee, vandaag of ficieel zal worden bekend gemaakt. (Van eeD onzer verslaggevers) HET Amsterdamse grachtenhuis aan de Prinsengracht 263 zal een gedenkplaats voor de jeugd worden. In dat nu zo bouwvallige perceel bevindt zich „Het Achterhuis", waarin het veertienjarige Joodse meisje Anne Frank tijdens de bange oorlogsjaren haar dagboek schreef, In augustus 1944 deed de Sicherhelts- polizei daar een Inval. Anne Frank', haar moeder en zusje kwamen om in het concentratiekamp Bergen Belsen. Ook de andere onderduikers uit het achterhuls keerden niet terug. De enige overlevende was de vader van Anne, de heer Otto Frank, Op de vooravond van 5 mei 1957 werd in Amsterdam de Anne Frankstich ting opgericht. In haar dagboek te kende Anne ondermeer op: „Intus sen-moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden, In de tijden, die komen, zijn ze misschien nog uit te voeren." Deze stichting wil nu meehelpen de idealen van dit levenslustige meisje uit te dragen. De Mantelfabriek H. Berghaus N.V. schonk de stichting het perceel Prinsengracht 263, zodat het achterhuis bewaard zal blijven. Vanmorgen lag er in het kamertje, dat Anne Frank met een onderge doken tandarts moest N delen, een bosje anjers. Daar neergelegd door een schoolklas uit West-Berlijn. De heer Otto Frank, die vanmorgen in Amsterdam aanwezig was hij woont tegenwoordig in Zwitserland vertelde dat hij de helft van de restauratie van het perceel voor zijn rekening zal nemen. Men zal het achterhuis weer in de staat bren gen, waarin het tijdens de oorlog verkeerde. Ook zullen daar alle do cumenten en het manuscript van An ne's Dagboek te zien zijn. Men hoopt dat jongeren uit alle delen van de wereld er naar, toe zullen ko men om daar het lot van de ver volgden te gedenken en herinnerd zal worden aan de moedgevende woorden, die Anne Frank in dat on derduikershuis waar men overdag niet naar de wc mocht en amper mocht lopen neerschreef. Men overweegt daarom om in bet zo genaamde voorhuis een jeugdcen trum te stichten, waar men bijeen komsten voor jongeren kan houden. klaard dat de Sowjet-Unie en het Westen sedert maart aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt bij het streven naar een gedeeltelijke ontwapeningsovereenkomst. In principe is overeenkomst be reikt over de volgende punten: L Er bestaat een algemene overeen stemming over, dat de eerste ver mindering de mankracht zou moe ten terugvoeren naar het topniveau van 2.5 miljoen man voor de Ver. Staten en Rusland en 750.000 man voor Frankrijk en Engeland, Maar over de definitie „mankracht" moet men bet nog eens worden. 2. Alle vijf mogendheden zijn bereid het Amerikaanse voorstel te aan vaarden, dat als eerste etappe van de vermindering der conventionele bewapening lijsten van bewapening zouden moeten worden uitgewis seld, die in bewaring zouden moeten worden gehouden onder toezicht van het internationale controle- orgaan. 3. Alle vjjf mogendheden schijnen het er in beginsel over eens te zijn, dat er een soort inspectiestelsel moet zijn, als waarborg tegen een aanval bij verrassing, zowel door middel van een fotografische luchtinspec- tie (het open-lucht-plan van Eisen hower) als door het inrichten van observatieposten op de grond. 4. Er zullen besnoeiingen worden aan gebracht in de militaire begrotingen. 8, Tenslotte schijnen alle léden van d« subcommissie- het ér over heen* te zijn, dat het noodzakelijk is ihpleéts -van .een volledige ontwapening» overéénkomst éérst een gedeeltelij' ke overeenkomst tot stand te bren gen. Het witboek is aan het Britse parle ment voorgelegd. Het laat zich er niet over uit, wat men moet doen;als het 1 augustus is, de datum die vastgesteld Is voor het terugverwijzen van dé re sultaten naar de ontwapeningscommis sie van de Ver, Naties. De subcommis sie voor ontwapening van de Ver. Na ties die in Londen de besprekingen voert is sedert 18 maart van dit jaar 51 maal bijeen geweest. De leden ervan zijn Amerika, Engeland, Frankrijk, Canada en de Sowjet-Unie. Het witboek signaleert verschil van mening met Rusland over het. opschor ten van de proefnemingen met kern wapens, over de voorwaarden voor de uiteindelijke etappen van de vermin dering in mankracht en conventionele bewapening, en over het tijdstip, waar op de inspectie zou moeten beginnen. Op uitnodiging van de KLM zijn enkele familieleden van overlevenden van de ramp met de „Neutron" met de „Meson" naar Biak vertrokken. De ouders van de' stewardess - van de „Neutron"," de héér'en mevrouw Klein Klouwenberg bevonden /zich* in de I.CA.-hal, toen de heren I. A. Aler en J. A. Bach de familieleden gisteravond een goede reis kwamen wensen, ver der de heer en mevrouw J. de Boer, ouders van de heer S. M. de Boer van de KPM te' Biak, mevrouw G. Leiker. moeder, en de heer F.; R. dé Vries, schoonvader van1 de gouvernementsarts D. L. Leiker, wiens echtgenote, en kin deren bij de ramp om hét-levén zijn gekomen. De „Méson" i% met enkele üren ver traging van Schiphol- vertrokken. Via Rome, Cairo, Karachi, Rangoon, Bang kok en Manilla wordt hét toestel za terdagavond 23.45 uurop Blak ver wacht.. Met- de „Meson!' 'reizen voorts .'de deskundigen, die een' "onderzoek zul len'.iristellen naar dé oorzaak van .het ongeluk met de',Neucron,*.' Een groep Nederlandse studen- i„ ten, dié in de Ver. Staten ver-ü toeft, heeft o.a. een bezoek ge-"~l bracht aan de beurs-ie New York, De vice-president van, die' beurs gaf.de studenten inZichtin-/ pen over het Ameriknanse __sa- kenleven. ï0'. Achttien personen werden gedóod-é» meer dan 4000 mensen zijn dakloos fgjjjsé worden als gevolg van «verstromlngért van de Tjibeët, een zijrivier van/dé Tjitaroem op West-Java. Dé: overstromingen völgden/oj»/lM^ vige regenval. Circa 680 huizen werdén vernield en 1000 hectare rijst én ipaan- velden. staan ;onder watér* toe: vérbin/ dingen tussen West- en Gentóal-JaVa/ zün;volledig gestoord.daar.de hoofd// wegen ruim anderhalve meter oödèr water staan 'en telefoonpalen zQhi'wègé - gespoeld, De Nederlandse regering heeft krachtig geprotesteerd tegen de Indo nesische 'beschuldiging, dat de Neder landers hun toevlucht hebben gezocht tot wreedheden tegen en executies van Indonesische burgers in Nederlands Nieuw-Guinea. Dit is vrijdag in Dja karta bekendgemaakt. Het hoofd van de Nederlandse diplo matieke vertegenwoordiging in Dja karta, de heer Hagenaar, heeft een protestnota overhandigd aan de wnd. secretaris-generaal van het Indon. mi nisterie van Buitenlandse Zaken. „De Ned. regering protesteert nadrukke lijk", aldus deze nota, „tegen de offi ciële uitzending van radio republik Indonesia op 3 juli jongstleden, waarin de Nederlandse regering wordt be schuldigd van wreedheden en de exe cutie van achttien Indonesische bur- In Londen zijn een man, zijn vrouw en zijn zwager elk tot een halfjaar gevangenisstraf veroor deeldnadat zij hadden bekend in het afgelopen jaar 's nachts in totaal ongeveer 720 katten te hebben gevangen. De dieren werden voor twaalf en een halve shilling (ongeveer f GJ25) per stuk verkocht aan een handelaar, die ze voor proef nemingen aan ziekenhuizen le verde. gers in Ned. Nieuw-Guinea", De woordvoerder van de Ned. diplo matieke vertegenwoordiging in Dja karta, de heer Pekelharing, zei, dat deze beschuldigingen volkomen onge grond zijn. In bedoelde uitzending had een woordvoerder van het Indon. mi nisterie van Voorlichting gezegd, dat de Nederlanders voortgaan met depor taties, arrestaties en moorden en dat berichten waren ontvangen over het ter dood brengen van achttien perso nen, die beschuldigd werden van po gingen tot omverwerping van het Ned. bestuur in Wést-Irian Een pas geboren zeehond, door de moeder ov het strand te Vlieland ach tergelaten en dat door de familie v. d. Velde vit Groningen mee naar huis genomen was, werd kunstmatig ge voed met behulp van een slang en een trechter. Vijf maal daags kreeg het diertje hierdoor melk met koffieroom en levertraan toegediend. Dezer dagen schoot de slang los en het diertje slikte haar in. Het werd naar het Noorderdieren park te Enunen overgebracht, waar men het in óverleg met de dierenarts van Artis, dr. C. J. Folmer, vloeibare paraffine toediende. Toen dit na drie dagen geen succes had en het dier zichtbaar last kreeg van de slang, werd via een injectie een braakmiddél toe gediend. Het hielp prima: na een half uur kwam een stuk van de 43 cm lang en 1 cm dikke slang te voorschijn en kon deze uit de keel worden verwij derd. De „opgeluchte" zeehond blijft nu in het dierenpark, waar het diertje reeds begint visjes te eten, wat op deze jonge leeftijd een grote zeldzaam heid is. IN Egypte zün .veertien .voormalige officieren en oppositieleiders ver dacht van hei-beramen van een staats greep .gearresteerd. De veertien mannen behoorden tot een. geheime organisatie: „De'verdedi gers van de Waarheid'?* Zü-zóudeh van plan geweest;zijn Nasser en-zijn mi niaters gedurende een bijeenkomst van het kabinet te vermoorden. De leider van het komplot was een gepensioneerd brigade-generaal, Ahmed Atef'Nassar. De vroegere minister van Buiten landse .Zaken, van" de .Wafdparty, Mo hammed Salah-ei Din,zou na het gé-, lukken van de staatsgreep- minister van Buitenlandse Zaken géworden zijn. Het komplot was reeds in april ver ijdeld en de arrestaties hadden ook 'al eerder plaats gevonden. Het. feit, dat de samenzweerders, binnenkort voor een krijgsraad moéten verschijnen is waarschijnlijk aanleiding .dat er nü' een officiële bekendmaking kwam. De" Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken,-John Foster Dulles, heeft-gisteren, aangeboden een beperkt aantal. Amerikaanse verslaggevers toe- stemmingie geven voor 'een proefpe riode van. zes maanden naar commu nistisch China té gaan. Dulles zei hier toe in beginsel bereid ..te zyn,- maar deed geen. gedetailleerd voorstel. De minister deed zün aanbod tijdens een bespreking met vijf vooraanstaan de vertegenwoordigers van pers, radio en televisie. De vijf afgevaardigden maakten eensgezind duidelijk, dat -zij er sterk tegen gekant waren, dat minister .Dul les--het. aantal journalisten, dat. naar communistisch China zou mogen gaan," aan beperkingen wenste te onderwer-, pen. Zij., wilden niet aan eèn dergelijk plan meewerken/ De Ned. "Chr;. Relsvereniging heeft een „Kerkengids voor het buitenland" uitgegeven, waarin van vele bekende toeristenplaatsen in Duitsland, Oos tenrijk, België, Frankrijk ;en Spanje de protestantse kérken yermèld zij a met, indien bekend,-dé aanvangstijden van kerkdiensten. In het voorwoord tot het boekje wordt onder meer gezegd: „Het is voor ons Hollanders soms wonder heil zaam, om uit de gebrokenheid van het kerkelijk leven in eigen land, in con tact te komen met een andere kerk.ot kerkformatié, vooral, als men tot .de vreugdevoile ontdekking komt, dat wü met hen en zü met ons eenzelfde Heer mogen, belüden en kennen.* (Van een onzer verslaggevers).' -Het staat vrijwel vast, dat de, make- laar IJ. N. G„ éen 52-jarige Amster dammer, in de Joop van tien jaar een bedrag van 259.000 gulden met knoeie rijen heeft weten te bemachtigen. De. man is door de Amsterdamse.recher- che.gearresteerd. /.V-//'/. -.///Iv-/// De -slachtoffers van G. waren ge loofsgenoten van de r.-k.-parochié „De Boom" in Amsterdam/West en - het kerk- en schoolbestuur van déze paro chie." Acht particulieren wist -G* die het vertrouwen éan dé: parochianen genoot, In de loop van jaren te-bewe gen tot het afgevenvaa gróte bedra gen, Hü adviseerde deze mensen,meest huizenbezitters, tot het nemen van één hypotheek op. onbezwaarde eigendom* men. Het vrijkomende geld zou G. zo danig beleggen, dat er eén hoger renté van getrokken kon wórden dan nói^ maal cnogelijk is. Dé mensen trapten er.in en G. maakte dit. geld op. Bij zou. ook. geknoeid hebben mét voor: de school bestemde subsidles én andere.Inkomsten van „Dé Boom". Toen' er argwaan tegen hem rees vroegen de particulieren hun geld té- cug en lieten het/kérk/ en. scboolbér stuur, waarvan de periningméèstêT. was, buiten .hem. om accountantsonder zoeken instellen. G. kon'de..opgevraagde sommen niet" betalen en ging failliet Tijdens het on derzoek naar de onregelmatigheden werd'G.-in güzeling genomen. Toen hH gisteren vrü kwam was het onderzoek zover gevorderd dat G. onmiddellijk kon worden gearresteerd als. verdacht van de verduistering van ongeveer een kwart miljoen gulden. - "Y DB depressie, die cisteren in ons .Una" -. vryvee» recen heelt gebracht, Ut vanmorgen boven het oosteUlke-deel* van het Engelse kanaal. Om. de depressie-' heenstroomt Instabiele - lachtnaar onie streken. In verbanddaarmede, 'kwaméa Z glsteravond °D v«l» plaatsen omveerthnten voor. intussen. Is oirte oceaan een nieuwe depressie aangekomen, die boven 'het ree- gebied ten westen van Schotland vanmor-- sen snel In diepte toenam Tussen deze depressie, en de storing ho> ven het Kanaal komt een zwakke' rni-'vaa hogere luchtdruk voor; die-morgén dicht-' bi) onij tand cal rijn gelegen; Daardoor wordt da kana op balen tijdelijk Wat jci**.'/ Trein met toeristen bij Avignon ontspoord tfórftö •dy"'yy r- 'y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1