Van strijd en zegen (1857-20 juli 1957) Internering in Frankrijk mogelijk gemaakt in Meer ^bewegingsvrijheid! met de werktijden Drie eenwen oud pakhuis ten dele verwoest Atoomraket door vliegtuig VOLMACHTEN VOOR FRANSE POLITIE In september een oplossing" Verdwenen schipper vermoord Nieuw serum tegen kinderverlamming m Rederijen, exportbedrijven en reisbureau^: Voorstel van de r egenng wereldrecord mijl Curzio Malaparte overleden Vijf Ned. zéelié^ëttï gearresteerd Zweden Geen Nederlandse slachtoffers ZATEISB)/V& 20 JUÏJ 1957 KSTaf™fr« SSSSi.ifp'® ?,"lLTsy^K- VÏJFTÏEIWE JAA1M3AIW N-o. 3743I r NEUROTONIC r fmmm sêm Franse treinramp Directeur: H. DU KUIO J Hoofdredacteur: Dr. J A. H. J. S BKUiNSSLOÏ Geef ze V. y Zie verder pag. 3, 6e kol.) Rookshiier Niet te vermijden WÊ Na gevecht met póiitiê^Èj Het aantal slachtoffers b{j'•dé-riéirwF^ ramp bjj Bollèrie-la-Crosière in Ztrid- s Frankryk is volgens de laatsté^te^ nchten gestegen tot. 19. Hellkopiera van het Franse leger hebben vanmor- gen enkele gewonden van Bollène overgebracht naar een ziekenhuis te Marseille, waar zij in zuurstoftenten worden geplaatst. Men vreest dat hét dodental nog meer zal stijgen. m Rotterdam: W.ue de VV,mstraat 30. Telef. 115700 (4 I.) •«-Gravenha^"'1^13..'l'gffi (3 L) KÏÏrt'!Sndte™riSf;rS3S%4ffi 7.90 per kwartaal. To s n,?m« J£r ,?aanc?' L.osse nummers 15 cent. verschijnt dagelijks Bourgès wint stemming erije \J ANDAAG is het juist honderd jaar v geleden, dat de Onderwijswet van het ministerie Van der Brugghen in de Tweede Kamer met 47 "tegen 13 stemmen werd aangenomen. Tegelij kertijd was toen wat men wel ge noemd heeft „het tragisch conflict Groen - Van der Brugghen" een feit. Het heeft onder de geestelijke na komelingschap van beiden jaren ge duurd voor men hier de „tegenpartij" recht heeft laten wedervaren. vSTder Brueghel g^ooïvTrfd Tsl gisteren haar vertrouwen voorstander van een staatspedagogiek. Aigerynse P°"tiek van het kabinet onder leiding van pre- die met dwang zijn wereldbeschouwing! rges-Maunoury uitgesproken. De premier had de vertrou- door middel van de school het op- w®"Skwestie verbonden aan een wetsontwerp dat beoogt de Franse groeiend geslacht zou willen opleggen. P0*1 tie speciale bevoegdheden te geven voor haar optreden tegen Nog In 1913 krijgt Groen bij de bio-1 -Aigerynse opstandelingen in Frankryk, De uitslag van de stemming graaf van Van der Brugghen de schuld was 280 steramen voor, 183 tegen en 29 onthoudingen, van de schoolstrijd te dragen. De Bourgès-Maunoury is gisteren wat zijn politiebevoegdheden be- Vijl brochures die Groen schreef té- treft, de machtigste premier in de geschiedenis van de vierde repu- gén Van der Brugghen en zijn wet bliek geworden. Het ontwerp machtigt de regering verdachte per- worden in deze biografie meer mis- sonen 21 dagen in voorarrest te houden. Daarvoor zullen dan inter- leldend dan overtuigend genoemd. Zóneringscentra worden gevormd. worfS" lege°'li"'i5che G""™ gecre&r<J Verder zijn in ha ontwerp voorzieningen getroffen voor uitge- Maar'de aanhangers van Groen heb-|kre'^e bevoegdheden tot huiszoeking, ben tegenover Van der Brugghen niet beter gehandeld. Als een verrader van Geldig tot hedenavond PLAATSELIJK ENKELE BUIEN Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele regenv o£ onweersbuien. Weinig verandering In teimpdratuur. Overwegend zwakke veranderlijke wind. Morgen: Zon op: 4.47 Maan.?op:- 0.00 Onder: 20.49 Onder; 15.09 over wet- het christelijk onderwijs, als een on reine werd hij uit de synagoge ge worpen. Men sprak van de dolksteek van Brutus en wist ten slotte niet an-j Behalve de 29 afgevaardigden, die ders te doen dan hem als een j blanco hebben gestemd, Is er nog een schurftig schaap te mijden. honderdtal dat niet aan de stemming Eerst prof. dr. A. Gosllnga Is de heeft deelgenomen, man geweest, die in 1925 getracht Minder dan de helft van het totaal heeft belde uitersten te vermijden en ""J8*1'ed« Y?" de nati.0I,a!e beiden recht te doen. Een poging,fcgjj97- heeft de r«crln* ln ,elte *e *2 it Z?nf„erVoor de re«erin« hemden de gema- dat zijn beschouwingen over het con- ygde conservatieven, de meeste socia- fliet tot op vandaag toe gerekend mo-1 listen, de meeste christen-democrati- gen worden tot het meest gezagheb bende wat over deze weerbarstige ma terie tot nu toe ten beste is gegeven. sche volksrepublikeinen en de meer derheid van de radicalen. Onder de tegenstemmers waren de communisten en de radicalen van Mendès-France. Het was de tweede keer in vijf weken tijds, dat de 42-jarige radicale premier MEN weet wat er aan de hand was. een vertrouwensvotum-kreeg. Na de grondwetsherziening, van Deze overwinning geeft Bourgès 1848 was het wachten op een nieuwe j twee maanden om óp adem te komen Onderwijswet, waarin de in de grondwet iVidt Ivoor de Algerijnse-rebellie (die nu al jaaf^omen vrijheid i 13 maanden oud is), voordat dnfok*o- nader iou wordefliaiitgewerkt - Jbér'dë^ebdttèn^Ih dé-algemens- vetw De gemengde school voor heel de gadering v*& de Ver. Nstdtes beginnen natie, die al een heel .stuk ontkerstend De nationale vergadering gaat' vol was, voldeed velen niét meer. Toch gende'week met zomervakantie en er dacht Groen er niet aan deze staats- staan op het ogenblik geen andere be- school, die eens gestaan had in de (langrijke debatten meer op de agenda. schaduw van Dordt, los te laten. Met Van der Brugghen heeft hij fel geful-, T-r/-,,-«-,T-,T«T mlnecrd tegen de ontchristelijking IVTTT]\TQ I J-( van deze eens zo christelijke school. IVjJ-TXlVX 11XX XJX Van der Brugghen had zelfs niet ge- tctttivt ATT"* 1\T fVD aarzeld bet offeren op het altaar van yy fi, deze staatsschool als Molochdienst te! karakteriseren. T A NT A Groen nu wilde herstel van het in- J /x V xx tegral christelijk karakter van deze voorlop|ge altglaKen school Hij achtte de tijd vanl de ch-s de verj(iMingen voor gemeénteHJ- telijke staatsschool nog niet voorbij, K en p^jnejaje raden, die deze week Hij wilde elk Nederlands kind brertgen jn Midden-Java zün gehouden, blijkt, tot onder de zegenende handen van dat de communisten een overweldigen de Gekruisigde. Hij meende nu dat de voorsprong hebben behaald op hun de staat geroepen was in zijn instel- politieke concurrenten. Indehood 8 ™v - stad van Midden-Java, Semarang, Ia Ungen van het Evangelie getuigenis! voi£ens de voorlopige uitslagen de af te leggen. En daarom verwachtte communlsten meer dan 100.000 stem- bij van Van der Brugghen, die hij wel- men voor op hun sterkste politieke te licht te veel voor zijn standpunt ge- genstander, de Masjoeml. annexeert! had, herstel van het waar- Ook in Solo, Salatlga en Rembang lijk christelijk karakter der school behaalden de Een school, waarin Groen zonder enl- 4 die vorige maand ge aarzeling aan het Kruis een enige houden> behaalden de com- en exclusieve plaats wilde zien toege- munlsten eveneens groot succes, wezen. Daar de meerderheid van .do stem- Van der Brugghen daarentegen, hoe-j gerechtigden nog analfabeet is, wordt zeer ook tegenstander van de gemeng-j gestemd door het prikken van een de school, meende dat hier voor de gaatje in de partijsymbolen op de staat geen taak lag. De zaak van het stembiljetten. De officiële uitslagen christendom zo betoogde hij Is worden niet voor de volgende week niet de zaak van de staat. verwacht. Hij zag de opvoeding allereerst als TA,LA-j-Qnr, vPrflPtPrt een zaak van de ouders en was daar-1 iijUUlw!' ïtiuuivi L om een hartstochtelijk pleitbezorger en hij was in de vorige eeuw de eerste nier te lande van de vrije school. Hij wilde de openbare school zonder Bourgès zei woensdag, dat hij het parlement wellicht op 17 september bijeen zou roepen om dé. Algerijnse „oplossing" goed te keuren, die hU dan inmiddels hoopt te hebben gevonden. (Van een onzer verslaggevers) De Dordrecbtse schipper, de 54-jari- ge A, E. A. Bliek, die op 31 december 1S55 op raadselachtige wijze is ver dwenen, blijkt te zijn vermoord. Dezer dagen is In de Merwede het stoffelijk overschot boven komen drijven. Op het lichaam is onmiddellijk sec tie verricht; daarbij is onomstotelijk komen vast te staan dat de man is vermoord. Verdrinking is uitgesloten, aldus het sectierapport. In verband met deze zaak is aange houden de schippersknecht H., dié ver dacht wordt van de moord. H. voer in dertijd^ samen met schipper Bliek op het Belgische sleepschlp „Marie Louise". Op oudejaarsavond 1955 is schipper Bliek uit Dordrecht vertrok ken en sindsdien is hij niet meer ge zien. Men vermoedde toen dat hij was verdronken. De justitie te Dordrecht heeft de zaak in handen. Advertentie) Geef Uw zenuwen óók ontspanning 1 Niet verdovend,,, maar grmezendl Tijdens baggerwerkzaamheden op het landgoed „Clingendael" bij Den Haag hebben gisteren arbei ders in een gracht de kop van een niet ontplofte V-l gevonden. Het gedeelte 'van het landgoed waar deze griezelige vondst is gedaanwerd dadelijk door de autoriteiten afgezet. Deskundigen op het gebied van ae kinderverlamming uit twaalf landen hebben gisteren in Genève de aanbe veling gedaan proeven te hemen»met vrijwilligers om de doéltreffendheid van een nieuw serum tegen de kinder verlamming te testen. Het gaat om een serum waarin le vende virussen gebruikt worden :n tegenstelling met het Salk-vaccin, :dat gebaseerd is op „verdoofde" of dode" virussen, De geleerden, die een commissie van de wereldgezondheidsorganisatie vor men, hebben grote verwachtingen aan gaande het nieuwe serum. Derek Ibbotson, winnaar van de dense White City Stadion kwam de Riet de staatsschool niet konden ver-l - »•»'- «- enigen. leerstellig beginsel voor allen en aan bronzen medaille op e niemand aanstoot gevend,, maar daar- tijdens de olympische sPel®h van Mei- naast een door_gratificatie of subsidie bourne, heeft het wer^ gesteunde bijzondere school voor die lopen op^ e^nge^sem^ L'on- ouders, die zich om des beginsels wd|den^ White City stadion kwam de Brit tot de ongelofelijk snelle tijd van 3 min. 57,2 sec., waardoor hjj 0,8 sec. beneden de wereldrecordtijd van de .Australiër John Landy bleef, die op A LS schoolman huldigde Van der 21 juni 1954 te Turki 3 min. 58 sec. f\ Brugghen denkbeelden die zo- I Het noteren, als later /gebleken is ^en doeltref fende oplossing van de schoolkwestie in zich verborgen hielden. De anti-re volutionairen zijn later in zijn lijn ver der gegaan. Diep tebetreuren was het daarom dat de schoolman in de minister schuil ging toen de laatste 'kwam met een wetsvoorstel, waarin de gemengde 'y school werd gehandhaafd zonder we zenlijk christelijk karakter, terwijl toch een z.g. christelijke viag boven deze school bleef waaien. Want er zou ondanks alles toch opgeleid worden tot aUe „christelijke en maatschappelijke deugden" En wat de deur dichtdeed, was dat Van der Brugghen een van de meest wezenlijke onderdelen van *Ün ontwerp, al. subsidiëring var. bij Mindere scholen zonder heen te gaan liet vallen. Door deze hand having van deze kleurloze staatsschool heeft Van der Brugghen er schuld aan (Van een onzer verslaggevers) QPNIEUW is een eeuwenoud pakhuis in Amsterdam ver woest door brand. Op de Oude Schans, nabij de Houtkopersburg wal sloegen hedenmorgen om zeven uur vlammen uit het dak van het meer dan driehonderd jaar oude, tot kantoor en magazy- Boven de woestijn van Nevada in de Ver Staten is gisteren voor het eerst een atoomraket afgeschoten door een vliegtuig dat zich in de lucht oevond. De raket ontplofte met een gloed die de ochtendzon deed verbleken De vuurbal steeg tot een hoogte van neer dan 5000 meter en deed een roze olie- bolvormige wolk ontstaan. De raket werd afgevuurd uit een Northrop F 89 straaljager. De tijdop nemer lanceerde het wapen vanaf een afstand en liet het elektrisch ontplof fen, nadat het het vliegtuig' had ver laten. De kracht van het wapen wzrd oe schreven als „beneden het nominale' Een nominale bom heeft een kracht gelijk aan 20.000 -ton TNT. De commandant van net lucntver- dedigingscommando heeft meege deeld dat luchtraketten met atoom koppen reeds in het bezit van zijn on derdeel-zijn. Het wapen dient om bin nenvallende bommenwerpers onscha delijk te maken. Toen de raket ontplofte, ïev.mden zich vijf officieren van hei Suehtver- dedigingscommando recht jnder de raket op de grond om de mtploffing en de uitwerking te bestuderen. Zij waren niet beschermd en hadden ook geen bescherming .nódig. nen ingerichte pakhuis „De Groo- te en Kleine Pauw". De brandweer die met groot mate rieel ter plaatse verscheen en onder meer de drijvende brandspuit „Jan van der Heyde" in reserve hield, heeft ruim een uur gestreden om het vuur te lokaliseren. Om kwart over acht deelde commandeur J. B. Schui temaker, die het blussingswerk leid de, mede, dat men deze gevaarlijke „middelbrand" meester was. Van „De Groote en Kleine Paauw", een dubbel pand, brandde het deel, dat in nummer 81 gevestigd is, voor een belangrijk deel uit. De brandweer van de posten Katten burg en de De Ruyterkade redea het eerst de Oude Schans op, waar hon derden en honderden Amsterdammers zich verzameld hadden. De blussers moesten de zware groene houten deuren openbreken. Het vuur woedde op de tweede verdieping van het pakhuis en zocht gretig een weg naar boven. Al spoedig constateerde men, dat de vlammen via de dakboeiing oversloe gen naar de vliering van het tweede pand, waar pakpapier was opgeslagen. Het gehele dubbele pand van dit historische pakhuis is in gebruik bij de N.V. Handelsonderneming Berro, in gereedschappen. Overwegend ijzer waren. Het spectaculaire schouwspel van uitslaande vlammen ging weldra over. ln het vroege morgenuur vormde deze pakhuisbrand aan de Oude Schans een dankbaar kijkspel voor de buurt en de Amsterdammers, die op weg waren naar hun werk. in een zware rookontwikkeling, die als een donkerblauwe sluier ever het water van de Oude Schans trok. Wéldra kan de brandweer, die ten slotte met vijf motorwagens en twee ladderwagens opereerde, de vuurhaard die zich naar de achterzijde van het pand bewoog richting Nieuwe Uile burgerstraat met tien tot vijftien stralen bereiken. Dank zij resolute insluiting van het vuur kon voorkomen worden, dat ook pand 83 ernstige verwoesting onder ging. Terwijl het personeel van de N-V., dat om acht uur verscheen, terstond ijverig aan de slag ging om archiefza ken, correspondentie, schrijfmachines enz. in veiligheid te brengen. Aan vankelijk rees enige bezorgdheid ten aanzien van het gemeentelijke badhuis, dat aan de achterzijde van „De Groote en Kleine Pauw" grenst. Doordat de brandweer in korte tijd een enorme hoeveelheid water in he pand joeg, kon he'. vuur na ruim een uur worden bedwongen. Toonkamer en kantoor leden ern stige schade. De directie van de N.V. Berro verklaard e volledig tegen brand schade te zijn verzekerd. Op de plaats van de brand waren aanwezig de loco-burgemeester, wet houder de heer A. de Roos, wethouder W. Steinmetz, hoofdcommissaris H. J. van der Molen en commissaris J. Posthuma. Veler gedachten gingen uit naar de dramatische brand die op drie juni 1949 de pakhuizen „De Korendrager" aan de Oude Schans in as heeft gelegd en waarby brandmeester G. de Boar door de instortende gevel werd gedood. De regering wil rederijen, havenbe drijven, exportondernemingen en reis bureaus een grotere „bewegingsvrij heid" geven wat de werktijden In de kantoren van deze ondernemingen be treft. 'De regering wil dit bereiken door opneming in de Arbeidswet 1919 van een bepaling, die het mogelijk maakt bij algemene maatregel van bestuur af te wijken van. dè normale maxi male weck tijd van 8% uur per dag en 48 mzr per week, terwijl het werktijdenbesluit voor kantoren zo danig dieintrte worden aangevuld, dat mannén en vróuweri lh kantorén ten hoogste 10 uren -per-dag? én -55 uren. per week mogen werken, met behoud evenwel van een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur gerekend over het gehele-jaar. Daarnaast zal voor zover de ar beid onontbeerlijk is ter voorkoming van bederf van goederen, dan wel noodzakelijk in verband met de gele genheid tot vervoer van goederen, de aankomst of het vertrek van zeesche pen of het uitvoeren van opdrachten van reizigers een werktijd voor vol wassen mannen van 12 uur per dag (op één dag per week 16 uur) en 58 uur per week worden toegestaan, waar bij echter over een tijdvak van 4 we ken de gemiddelde arbeidsduur per week 48 uren dient te bedragen. De regeling zal gelden voor kantoren van ondernemingen, die de zeevaart uitoefenen of daarmee samenhangen (rederijen, stuwadoors, cargadoors, ex pediteurs, vemen), alsmede van enkele exportbedrijven (zeevis, groenten, fruit en aardappelen) en van reisbureaus. Regelmatig komen daar perioden voor dat niet alleen de in de Arbeidswet vastgelegde norm van 8% uur per dag en 48 uur per week doch soms zelfs het wettelijk toelaatbare maximum van 10 uur per dag en 55 uur per week aanzienlijk wordt overschreden. Het is niet mogelijk gebleken de periodieke toeneming van werkzaamheden te ver mijden. De sociale commissie van de S.E.R. heeft zich in een advies aan de staats secretaris van Sociale Zaken met het voorstel verenigd. R *4 lïSl De Italiaanse schrijver Curzio Mala parte is gisteren na een langdurige longziekte in Rome overleden. Hij was 59 jaar oud. NederïanèeM, opvarenden n f®-- wetende motorschip „Harlingen uit Harlingen, zljn">don^: derdag in de Zweedse havenplaats' Gaevle slaags .geraakt met de politfë? Var hunner zijn géairrésteerd::^ir^^MS« ^tgehoudén.Siü^é'^M ..e» -de-niaohtelgt^iDfefaii^^i^S ;vjs ,metd®éyerl ge JÉ bemanning gisteren vertrokkerii^^sl^S tvéraën jlicht Volgens het Zweedse persburéau?1!^^ waren 8e zeèliedèri in èscl enTfi®?# stand uit. een restaitran^v^nj^j^^; Zy begonnen te vechten "toén .d&'lfolP-"- het restaurant gewaarëchuwdë:.:-«ofi^jï-g tot arrestatie wilde overgaan, Omdat het publiek een vijaindigé houding tegenover de politie begon aan K- te nemen, vroeg de politie versterking?-ï en werden de sabels getrokken.'•""r*-*. Bij de ramp zijn geen Nederlanders omgekomen. Wel is bekend dat een aantal Nederlanders die de ramp heo- ben overleefd, vandaag naar huis- te- rugkwen - - De Franse waist er van .Openbare erken Bonn eforis is gisteravond op ;e plaats van de ramp aangekomen, JL<?I %1 iu,5>I?"e,veet I®®-'- man personeel van fcdule busdiensten, in Engeland hebben Tl ffriacht werk neergelegd om krastii te zetten aan hun els tot oonsverjiüging van ongeveer een pond terilng per week. Groot was de ravage toen gisten. nacht by het Zuidfranse plaatsje 3ollene-la-Croisière, in de' om- gevmg van Avignon, de sneltrein biice—Parijs ontspoorde. Zeker ut personen verloren bij deze treinramp het leven. (A.P.-telefoto).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1