Nieuw wrijfpunt met Amerika BRITSE TROEPEN NAAR OMAN? SAOED sou steun aan opstand geven Vader met 3 kinderen bij verkeersongeluk g Papoea s vertellen over de ramp Bliksem doodt jongeman; meisje gewond Australische visser redt veertien Nederlanders twee lifters bestolen van de Bey in Tunis oi emgè'wèg r s Britse busstaking The Times weet van geen wijken Premier Djoeanda in Ambon Moeder kreeg zware verwondingen I 16-jarige jongen in zee verdronken Vier uur lang in vollopend bootje in de branding Eéfstgïoiq%uit jëïctk c, Daders nog zelf de nacht gegrepen Nieuwe hittegolf in Ver. Staten Nota op komst over ontwerp-CAO bouwbedrijf Psychopaat schoot met stengun in Eindhoven Leopold sloeg met auto over de kop Bourguiba wordt president Hl MONARCHIE WORDT REPUBLIEK Wladislaw, €k>moelkd: „Poolsé Wég naar socialisme is MAANDAG 22 JULI 1957 -VIJFTIEIOTE JAA2M2ANG No. 3744 Wlm r Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 1 1 Pos'bus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 u. r- v, Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 LI Postbus 1091 Postgiro No. 424867 A Klaehtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 &enS5f' cent per WTeek- 1 2.61 per0Dmaand2 1 Per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks V.'J Directeur: H. L)E KUIO (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING. F Wisselende bewolking en enkele /erspreid voorko mende buien. Matige tot zwakke noordwestelijke wind.' Weinig verandering in temperatuur. Morgen zon op: 4.50 maan op: 1.04 onder: 21.46 onder: 17.18 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Volgens niet-officlële berichten is de Imam heimelijk naar Oman terug gekeerd om de leiding op zich te ne men yan 1500 goed gewapende rebel len, die een aanvat deden op Nizwa, de oude hoofdstad van Oman. Naar ver- lnldt, heeft de pro-Britse sultan met een klein particulier ierer van 400 man, geleid door Britse officieren,!tot dusver in de gevechten geen succes gehad.. De opstand heeft twee fronten, een tegen Muskate en- eén teren de oase Poeraimi aan de grens tussen Oman en Saoedi-Arabië. V Brifse bladen meldden vanochtend, flat dé opstandelingen 13.000 vierkante kilometer met de. steden Nizwa, JTirk en Ibrl in hun macht hebben. Het gar nizoen van Ibrl zou zijn vernietigd. De opstandelingen zijn uitgekust met Ame rikaanse wapens, die uit Saoedi- Arabië zijn ingevoerd. Het sultanaat van Muskate en Oman is een onafhankelijke soevereine staat, die een verdrag van vriendschap, han del en scheepvaart met Engeland heefl. Het wordt algemeen beschouwd als een gebied, dat onder Engelse be scherming staat, maar het verdrag ver plicht Engeland niet de sultan onmid dellijk te hulp te komen. Omdat Saoedi-Arabië een hoeksteen van dë Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten is, gelooft men niet aan een openlijk ingrijpen van Enge land. Zie verder pag 4, 5e koL) De staking van het personeel der busdiensten in de provincie Engeland duurt onverminderd voort.. Volgens de vakbondieiders is de staking alge meen en is er nog geen oplossing voor het conflict in zicht. Het meest gezaghebbende Londense dagblad. The Times, schrijft, over de strijd in Muskate en Oman onder meer:. „Er waren onlangs berichten volgens welke de V.S. er bij de Britse regering op hadden aangedrongen, Boeraimi aan Saoedi-Arabië over te leveren, met de bedoeling, met Saoedi-Arabië tot een overeenkomst te komen betreffende nauwere samenwerking op het gebied der defensie in hét Midden-Óósten.' De Amerikaanse politiek heeft er zonder twijfel veel toe bijgedragen de positie van koning Saoed te versterken. Maar de Britse regering kan in geen geval een gebied overgeven, dat niet Brits is, doch slechts onder Britse be scherming staat. De Britse regering zou haar positie tegenover alle be schermde staten aan de Perzische golf in gevaar brengen, als zij zich voor deze oplossing leende". BRITSE troepen uit Aden zullen wellicht naar het sultanaat Mus kate en Oman op het oostelijk deel van het Arabisch schier eiland worden gevlogen om een opstand tegen de pro-Britse sultan te helpen onderdrukken. De inzet van de strijd is een woestijnge bied waar men onlangs met olieboringen is begonnen en de oase Boeraimi, die door Saoedi-Arabië wordt opgeëist. De belaagde sultan heeft de hulp van de Engelsen ingeroepen. Een woordvoerder van de Britse regering heeft gisteren in Bahrein meegedeeld dat Engeland er in toegestemd heeft de sultan te hel pen. Over de vorm waarin deze steun zal worden verleend, is ech ter nog niet beslist. De opstand zou op touw gezet zijn' door de geestelijke leider (Imam) van Oman, Sjeik Galeb Ben Ali. De Imam is in 1955, na een mislukte poging om in Oman een on afhankelijke staat te stichten, naar Saoedi-Arabië gevlucht. Britse bladen beweren dat koning Saoed de huidige opstand steunt. Aan gezien Saoed een beschermeling van de Ver. Staten is, betekent de kwestie een nieuwe wig tussen de Britse en de Amerikaanse poli tiek ten aanzien van het Midden-Oostep. De Indonesische premier Djoeanda is in Ambon, de hoofdstad van de Mo- lukken gearriveerd. Bij zijn aankomst verklaarde de pre mier optimistisch te zyn over het be reiken van een vreedzame oplossing voor het probleem-Noord-Celebes, waar zich thans een speciale missie van de Indonesische regering, onder leiding van de minister van justitie. Maengkom, bevindt. Deze minister moet trachten 3n een broederlijke sfeer een oplossing voor de verschillende vraagstukken te vinden. De 45-jarlge K. J. F. Z. Holst uit Arnhem en zijn drie kinderen, een meisje en twee jongens, zijn zaterdag avond bij Aarle-RIxtel door een ver keersongeluk om het leven gekomen. De heer Holst reed met zijn auto, waarin ook zijn echtgenote en hun drie kinderen zaten, in een sloot toen hij een overstekende bromfietser trachtte te ontwijken. Laatstgenoemde, H. uit Aarle-RIxtel, brak een been en werd zwaar aan het hoofd gewond. Mevrouw H. werd eveneens zwaar gewond. Zij is in het ziekenhuis te Hel mond opgenomen. De sloot, waarin de auto terecht kwam lag enige meters beneden de weg. De auto werd zwaar beschadigd De I6-jarige. P. Koelman, uit Heems kerk is zondagmiddag tijdens het baden In zee bij het Heemskerkse strand tus- jen Wijk aan Zee en Castricum ver- Ironken. Enkele .vrienden met wié hij In zee speelde, misten hem op een gegeven moment. Kort daarna heeft nen het stoffelijk overschot uit zee gebaald. De 20-jarige. jongeman V. en het 18-jarige meisje L., belden uit. Eind hoven, zijn zondagmiddag-door de blik" sem getroffen toen zU onder "een boompje op de .Oirschotse helde schuil den voor de regen. De jongen werd ge dood Het meisje liep brandwonden op en is ter verpleging opgenomen in het R.K. binnenzlekenhuis te Eindhoven. - Eénlandbouwer uit" Oirschot, die naar zijn aardappelveld ging kijken^ vond zondagavond tegen «zes uur bij een berkenboompje het. stoffelijk, overschót van de jongen.. HÜ waarschuwdecde militairen in' de nabijgelegen leger plaats Oirschot, dié de rijkspolitie alarmeerden. Een uur later trof inen-in het aardappelveld het meisje. aan. dat brandwonden had: en totaal 1 van" streek was. 7 Dokter Zeldenrust uit Den Haag heeft sfi&tie op het lijk verricht,dat vervolgens is vrijgegeven aan de.fami lie.. Vijf officieren van het. Nederlandse schip ,Van Waerwijek" en negen passa giers hebben zondag vier uur lang In een motorbootje vastgezeten op een zandbank voor BanburyHarbour, een Australische havenplaats op 135 Ito ten zuiden van Perth. Het gezelschap vijf officieren, vijf vrouwelijke en vier mannelijke passa giers had op de kust gepicnict. Op de terugweg raakte de motorboot door de getijdestromen op drift en strandde in de branding. De boot liep - langzaam, maar heel zeker vol, en was reeds duchtig door de DE éérste foto's, gemaaktna'de tragische ramp met de KLM- superconstellation. „Neutron", waarbij vorige week" 57 personen het leven verloren, hebben thans' v ons land bereikt. Het hoofd bur gerluchtvaart, de heer W. Hamers, vraagt hiér de bewoners van de kampong Menoejas op het eilandje Owi, naar wat-zij zich herinneren van het triest^-gebeuren, van vo- ;rige week "maandagavond. Een model van een' supercbnstellation moet de kampong-bewoners hel pen hun herinneringen over de toedracht van' dë' ramp zo juist mogelijk onderJ woorden te bren gen.. - K.L.TVr.-personeel in Blak" plaatst kransen op de graven van de slachtoffers vanderampmet de „Neutron", dié een laatste rust plaats vonden on het kerkhof van Blak. mêM In de nacht van zaterdag op zondag heeft dé recherche te Arnhem de Utrechtse politie op de hoogte gesteld fan een beroving van een vrachtauto chauffeur door twee lifters. De chauf feur. een zekere M. miste bU aankomst te Arnhem zijn portefeuille met een bedrag van ongeveer 550 gulden. HU deed onmiddellijk aanglfttc bU de Arnhemse politie. .Het bleek. dat de twee lifters een taxi naar Amsterdam genomen had den. De Utrechtse politie werd door de recherche' te Arnhem gealarmeerd en de adjudant van dienst zond onmid dellijk twee radiowagens naar rijks- In het westelijk deel van de Ver. Staten heerst opnieuw een hittegolf. Het is nu nog warmer dan enkele we ken geleden. Reeds zijn veertien per sonen door de hitte omgekomen. Ook in Oost-Canada worden zeer hoge temperaturen gemeten. Het aan tal slachtoffers van de. hitte bedraagt hier dertien. weg 12. De wagens waren nauwelijks op de weg Arnhem-Utrecht aangeko men toen met grote vaart een taxi uit de richting Arnhem naderde. By aanhouding bleek dat de twee lifters, de 24-jarige B. J* en de 26- jarige A. B„, beiden uit Arnhem, zich in de taxi bevonden. Eén van hen was in het bezit van de vermiste porte feuille. Het geld hadden zij reeds ver deeld, - Zij legden een volledige bekentenis af. Regering heeft bezwaren (Van een onzer verslaggevers). Tussen vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werk nemers In het bouwbedrijf en de mi nisters Zylstra, Witte en Suurhoff heeft dezer dagen een gesprek plaats gevonden over de ontwerp-CAO voor het bouwbedrijf, met behulp waarvan men een loonsanering in deze bedrijfs- •tak tot stand wil brengen. De bespre kingen, waaraan ook werd deelgeno men namens het college van Rijksbe- middelaars, zijn nog niet afgelopen. Van regeringswege bleken nogal "wat bezwaren te bestaan tegen de ont- OP de plaats waar de „Neu-. tron" ten onder, ging, tussen Blak en het eilandje Owi, hebben vertegenwoordigers van' burger lijke en marine-autoriteiten' kran sen in zee geworpen. Dit; ge beurde aan boord van het tour neevaartuig „Oranje"» Zaterdagmorgen heeft een uit de psy chiatrische inrichting te Boekei ont snapte zwakzinnige 37-jarige man een deel van de Tongelresestraat in Eindhoven in grote beroering ge bracht, toen hii omstreeks drie uur van achter zijn ouderlijke woning en op straat, in het wilde' weg met een stengnn begon te schieten. De bewoners van het huis waren in paniek gevlucht, en toen de nian ten slotte in het huis verdween', kwam de Inmiddels gearriveerde politie voor een moeilijke taak te staan. De telefoonaansluiting van het huis bracht redding. De heer des huizes waagde het weer zijn huis binnen te gaan, waarna, hü onmiddel lijk werd opgebeld door de hoofd commissaris van politie te Eind hoven, de heer B. van der Werf, die met de hulp van de huisvader de psychopaat aan het toestel kreeg. De heer Van der Werf sprak ruim een halfuur met de zwakzinnige om hem te bewegen de stengun naar buiten te gooien en slaagde er in de geestes zieke er toe te brengen het wapen aan zijn vadei te geven, die bet weer aan de politie overhandigde. Ex-koning Leopold van België en zUn echtgenote, prinses Liliane de Réthy, hebben gisteren bö een auto- ongeluk in Italië lishte kneuzingen op gelopen. Een snelle Cadillac, bestuurd door de Prinses vloog bij Cortina d'Ampezzo van een bergweg, sloeg tweemaal over de kop en kwam in eën greppel terecht De Italiaanse coureur Farina, die achter ex-koning Leopold reed, trok de koning en prinses Liliane uit het wrak van de veroifgélukte wagen en bracht beiden naar hun hotel in Cor tina. De auto van de koning was een speciaal gebouwd model, tot grote snel heden in staat. De koning overwoog de wagen te kopen. Tijdens een proefrit slipte de auto op nat plaveisel. Ex-koning Leopold en zijn echtgenote hadden eerder op de dag de onthulling bijgewoond van een borstbeeld van koning Albert, de vader van ex-koning Leopold. Koning Albert heeft Cortina d'Ampezzo vele malen bezocht en van deze plaats uit klimtochten onderno men. Hy kwam in 1934 bij een klim- tocht in' de Ardennen om het leven. werp CAO in zijn. huidige vorm. Er is afgesproken, dat minister Suurhoff een nota zal opstellen, waar na het overleg zal worden'voortgezet. H.K.H. prinses Beatrix heeft zater dag incognito in de protestantse kerk aan de Ten Hagestraat te Eindhoven de huwelijksplechtigheden bijgewoond van de dames Jolyntje en Marijze Ooiman uit Waalre, die met de ge broeders Van Buuren uit 's-Graven- hage in de echt" werden verbonden. Mej. J. Ooiman heeft in Leiden ge studeerd, vandaar de persoonlijke be langstelling van da kroonprinses. Tunesië zal spoedig een republiek worden, meldt Action, het weekblad van de Neo-Destourpartij van premier Habib Bourguiba. Dit zou betekenen dat de .76-jarige Bey als vorst wordt afgezet. Het politieke bnrean van de Neo- Destourpartij zal volgens het week blad vanavond besluiten de monarchie af te schaffen. De grondwetgevende vergadering zon in de loop van de week de republiek uitroepen. Alge meen verwacht men, dat Bourguiba dan president zal worden. De militaire wachtposten om het pa leis van de Bey zijn versterkt. De jongste zoon van de Bey van Tunis, prins Salahdeddine, verkeert in hechtenis. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben getracht' een paleiswacht met zijn auto omver te rijden. In politieke kringen is men van me ning, dat de arrestatie waarschijnlijk is gedaan met de bedoeling hef pres tige van de Bey aan te tasten. De tegenwoordige Bey, Sidi Moham- med-Al-Amin, behoort tot het huis. van de Hoesseinieten, die sinds 1705 in Tunis aan de macht zijn. Hij volgde in 1943 zijn neef Sidi Mohammed Al- Monsif op die door de Fransen was afgezet Sinds Tunesië onafhankelijk van Frankrijk is geworden, zyn het gezag en de populariteit van de Bey sterk verminderd. golfslag beschadigd, toen de derde am-; chinist van dé ,,VanWaerwijck"'dèhëer C. Vertoom, besloot naar land te zwem men en om hulp te .vragen. Zijn .tocht: tegen stroom en branding in duurde ruim veertig minuten. De eerste reddingspogingen' hadden gèen resultaat, omdat het ondiepe ^ge-.: bied,-waar de boot vastzat,onbereik baar was voor. de reddingssloepen. Reeds wilde men enkele geharde, zw.em^ mers lijnen naar -het scheepje lafen bréngen, toen een visser met een .plat boomd vaartuigje erin slaagde de dertijën achtergeblevenen uit hun isolemènt jte i verlossen. Vier.üur had -hét gezélscMpij; in het. volgelopen bootje -.op dèzand- bank gezeten, in levensgevaar. ',i 99 De secretaris van de Poolse -ermt- munistische party, Wladislaw Gómóél- ka, heeftgisteravond- 'on eën> massa bijeenkomst in Warschau verklaard; dat de Poolse weg naar het socialis me, „niét alleen de besté weg to, ook de enige".- :Gomoelka hield .d« rede "aan de voóravohd van deF der- tiende i verjaardag - vande na-oorlogse: communistische repnbliek. ;S V De president, van Noord-Vietnam, Ho Tsji-Min, die na -een bezoyk-.iakn Moskou in-Polen is aangekomen;; zei dat onder de wijze leiding van dè Poolse communistische leiders, hef; Poolse volk. zal voortgaan -heldhaftige tradities te ontwikkelen en 'in de toe komst een zelfs- nog schitterender overwinning zal behalen. Westelijke .waarnemers is hét op gevallen, dat in de redevoeringen, dié gisteren bij de aankomst van'Hó.-Tsji» werden gehouden geen;huld® Min werd gebracht aan Rusland. 'Zij voeg den daaraan toe, dat de Polen van oordeel zijn, dat communistisch-Chink minstens de gelijke is van Rusland».- Poolse leiders, in het bijzonder pré mier Cyrankiewisz, hebben kortgele den besloten een groot aantal bezoe ken aan communistisch landen te brengen. Westerse -politieke-leiders menen.-, dat de bedoeling daarvan la, andere landen te winnen': voor :4de „Poolse weg naar het socialisme"''én" voor de opvatting,' dat er' meer dan een weg kan zijn, die naar het so» cialisme leidt en,niet noodzakelij kerwijze alleen maar de Russische.'. Een kijkjeop.Eet witte paleis, waar nü nog de Béuvan Tunis troont,- 'dié vermoedelijk deze week uit zijn vorstelijke macht .en waardigheid ?al worden ■ontzet. - F r t Engeland helpt sultan tegen rebellen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1