n- probleem Britse troepen gereed Oman voor actie in Toezicht wordt onmo als men Talrijke incidenten ritse busstaking bij Nasser's Ijotóement voor Het eerst bijeen m evaar voor geweken GROTE REDE OVER ONTWAPENING R.A.Fmaakt verkenningsvluchten BUITENLANDSE HULP!' VOOR OPSTAND GROTE PARADE IN CAIRO Ook rumoer in Parijs bij staking v Werkwilligen worden gemolesteerd 1 Geen triptiek meer voor Oostenrijk Telefoöntje bleek loos alarm^r Sowjet-Unie wenst;, werkcommissies ontwapening Tunesië donderdag republiek? RUSTIG WEER D' MEER EENVOUD DAN BIJ FAROEK RAMP VAN DE „NEUTRON" 00SDAG 23 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3745 'mmm. Visa, M^okkoi MgescHiiFt|| Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 j- Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand 7D0 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks "Y Directeur: H. UE HUIG (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tct matige wind tussen west en noordwest; Dezelfde temperaturen als vandaag ofiets hogere. Morgen: Zon op: 4.51 Maan op: 1.55 Onder: 20.45 Onder: 18.15 Hoofdredacteur: Dr. J. A. ti J. S. BRUINS SMIT de y-vNDER de titel .,Als de amandel O boom bloeit" is vanwege Stichting Raad voor Geref. Sociale Arbeid te Utrecht een geschrift ver schenen, dat zich zeer in het bijzón der 'met bet bejaardenprobleem bezig houdt Het geschrift bevat een tweetal rap porten, opgesteld in opdracht van het Comité Centrale Diakonale Conferen tie. Het eerste rapport handelt over de hulpverlening aan bejaarden en is opgesteld door de sectie Bejaarden zorg van de Raad voor Geref. Sociale Arbeid. Het tweede rapport betreft een so ciologisch onderzoek naar de vereen zaming bij bejaarden en is ingesteld door het Geréf. Sociologisch Instituut De titel van het geschrift is ontleend aan Prediker 12:5 en is een symboli »che aanduiding van de ouderdom. Hét betreft hier de eerste publikatie van de Stichting Raad voor Geref. So cial* Arbeid. Wij zeggen o.i. niet te veel, wanneer wij constateren, dat hier vanéén gelukkig en alleszins ge slaagd initiatief gesprokén kan wor den. E problemen, die samenhangen met de veroudering van onze be volking, zijn in deze publikatie diep gaand 'gepeild aan de hand van en quêtes en onderzoekingen bU de be jaarden zelf. Daarbij is er tegelijkertijd naar ge streefd de hulpverlening aan de be jaarden een Bij beis-principiële fupde ring te geven. Oud wórden is moeilijk. Het gaat niet „vanzelf'.' Het is een schoksge wijs dan wel geleidelijk losraken uit deze; dynamisch 'zich ontwikkelende wereld. De'bejaarde boet-aan waarde in, hij ondergaat maar' al te veelvul dig een proces van vereenzaming, er ontstaan overbodigheids- en nutteloos- haidsgevoelervs. - Vragen, rijzen: waartoe dient mijn leven nog? Ik heb toch geen taak méér, ik ben alleen maar een last voor demaatschappij. Uit deze vragen rijst een problema tiek óp- waar wij 'niet'langs heen mo- gep leven. Het .rapport poogt dan ook op' allerlel aspecterf verband houdend mét. de gevarieerdheid, waarin het bejaardenprobleem zich aan ons voor doet, éeri antwoord te geven. Nagegaan word» boe de bejaarden hulp' kan worden verleend en hoe zij moet wórden georganiseerd en er wor den oa. ook richtlijnen aangegeven bé- treffende de bouw en exploitatie; van bejaardentehuizen. IN het tweede rapport,wordt de le- I zer op indringende wijze gecon fronteerd met - het véreenzamingspr.o- ces waaronder vele bejaarden te lijden hebben. Hel is niet "mógelijkin het bestek van een artikel als dit.diep op bet rap port in te. gaan, doch bijzonder getrof fen worden wij tocb wel door de me dedeling dat „het vrijwel een eenpa rig, gevoelen der bejaarden is dat de kerk hen. min of meer in de steek laat". De opstellers van het rapport onder schrijven cit oordeel. Uit de enquête bleek namelijk, dat de bejaarden over het algemeen gunstige uitzon deringen daargelaten hoogstens een maal per jaar huisbezoek ontvangen en dat ook de gemeenteleden zelf „wei nig, vaak-bitter weinig doen" om de vereenzaming van .de bejaarde mede broeders en -zusters tegen te gaan. öp het platteland is de situatie meestal ietsbeter dan in de stad, maar- te veel vergeten wórdt dat de bejaarden veelal snakken naar wat bezoek, een geestelijk gesprek, wat meeleven. Waarom wij Juist dit hier signale ren? Opdat wij allen met deze mede deling winst zullen doen en er reke ning mee zullen houden. UIT het weinige dat wij hiervoor opsomden móge gebleken zijn, hoe noodzakelijk het is dat in brede leringen van ons volk de ogen open gaan voor de nood in het leven van velé bejaarden. Het is van groo* belang dat de be jaarden geïntegreerd blijven in onze «arnenléving. Zij mogen niet vereen zamen. Ergens in het rapport wordt in dit verband de' vraag opgeworpen een iets soepeler, pensioenregeling te over- wegén in die zin dat wie dat begeren nog een tijdlang kunnen doorwerken aa hét-b'ëréikeh'van dé 65-jarlgé leef tijd, uiteraard indien dat, medisch ver antwoord is. In het slot van het geschrift lezen wij: wat is de eenzaamheid nu eigen lijk?. Wie nooit eenzaam geweest is wept.niet;wat eenzaamheid is, hij ver moedt slechts in een bepaalde rich ting. Eenzaamheid moet men zelf ervaren hebben om de diepte en de nood er van te kunnen peilen anders blijft het bij het constateren van feitelijkheden ,diè.het gevoel zelf niet, of ternauwer nood raken. Wij wensen deze eerste publikatie van fdè Raad voor Geref. - Sociale Ar beid. in vèler handen. De .stof is voor Een Katwijkse firma heeft een vliegtuigje gebouwd, dat heel eenvoudig uit stalen buizen en wat stukken linnen bestaat. On der de vleugels en. achter de kleine, gemoedelijke cockpit kun nen sproeitanks gemonteerd worden. Dit machientje Is name lijk speciaal in elkaar gezet voor het besproeien van gewassen en voor machinaal zaaien. •OjJ®de foto ziet u invlieger J. Hoekstra achter de stuur knuppel zitten. Naast hem staat ontwer per J. Velberg. En dat het din getje vliegt, wel, kijkt u maar naar boven! IA VLIEGTUIGEN van de Britse luchtmacht hebben vanmor gen-; strooibiljetten uitgegooid boven het uitgestrekte gebied in het sultanaat Muskate en Oman, dat zich in handen van de op standelingen bevindt. In deze strooibiljetten worden de rebel len gelast bun woestijn-oorlog tegen de pro-Britsé sultan te staken. Indien de opstandige stammen geen gehoor geven aan de pamfletten, zul len Britse straaljagers met veel machtsvertoon over de zich in handen der rebellen bevindende dorpen vlie gen. Indien de opstandelingen ook dan de strijd nog voortzetten, zullen de straaljagers tot de aanval overgaan en znllen ook landstrijdkrachten worden Ingezet. Vier grote Britse transportvliegtui gen zijn gisteren naar het Midden- Oosten vertrokken; Zij zullen zo. nodig "troepen vervoeren om de sultan van Muskate en Oman te hulp te komen die met een opstand heeft te kampen. Twee van de vliegtuigen vertrok ken naar het Arabisch schiereiland en twee naar. Nairobi in Kenia. Britse vliegtuigen hebben gisteren boven Muskate en Oman verkenningsvluch ten gemaakt. Uit Nairobi zUh per vlieg tuig Britse troepen naar bet sultanaat onderweg. De Britse minister, van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd heeft gisteren in het Lagerhuis de beschuldiging geuit dat „buitenlandse krachten" de op stand in Muskate en ;Qman steunen. Lloyd verklaarde echter geen In lichtingen te bezitten die er op wezen dat de opstandelingen over wapens van Amerikaanse herkomst beschikken. De minister zei, dat de Britse troe pen op,het Arabisch] schiereiland in alarm toestand zijn gebracht en dat de commandanten de bevoegdheid héb ben binnen zekere grenzen militaire maatregelen te némen. De-Amerikaanse regering gelooft niet dat de opstandelingen in Oman over Amerikaanse wapens beschik ken, die Saoedi-Arabië volgens het Amerikaans-Saoedisch verdrag heeft ontvangen, heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van "Bui tenlandse Zaken meegedeeld. „Hét doel van de wapenzendingen aan Saoedi-Arabië is zeer duidelijk omschreven," werd hieraan toege voegd. „De Verenigde Staten onder- hóuden zeer goede betrekkingen met zowel Engeland als Saoèdi-Arabië. Wanneer in dit gebied moeilijkheden mochten ontstaan, zullen wij alles in het werk stellen om deze op te los sen". Uit welingelichte kringen teLon den is vernomen, dat de Britse rege ring vast besloten is op te treden. Door een zwakke politiek, zo is het oordeel van de conservatieven, zal de Britse invloed. In het betrokkèn gebied een zware slag krijgen en zal de oase Boe-, raimi in gevaar worden gebracht. Linkse socialisten daarentegen zei den-te vrezen,-dat Groót-Brittannlë door'andermaal militair en te grijpen, de verzoeningspogingen van de laatste maanden, waardoor het weer enige invloed in de Arabische wereld heeft teruggekregen, ongedaan zal maken, In de Egyptische hoofdstad Cairo is vanmorgen een grote militaire parade gehouden ter gelegenheid van de vijf de verjaardag van de revolutie. De parade werd afgenomen door pre sident Nasser en de minister van Oor log Baael Hakim Amér, die tevens op perbevelhebber van het leger is. Ook de commandant van de V.N.- strjjdkrachte'n, generaal Bums, en een aantal buitenlandse diplomaten sloegen de parade gade. iedereen begrijpelijk behandeld en geeft een breed inzicht in de proble matiek .van de ouderdom. In élk ge val mogen ambtsdragers haar niet on gelezen laten. Al geruime tijd staat, het prach tige stadhuis van Middelburg in de steigers. Het gebouw wordt grondig gerestaureerd en, deze luchtfoto laat zien, dat al goede vorderingen worden gemaakt. Foto: K.L.M. Aerocarto N.V. AMERIKA heeft gisteren- een ernstig beroep op de Sowjet- Unie gedaan de westelijke ont wapeningsvoorstellen te aanvaar den, ten einde verbetering te brengen in de grimmige tbëkorcèt die de mensheid onder ogen moet zien. -7 -777' - De Amerikaanse minister van -Bui- tenlandse Zaken, John Foster Dullès, verklaarde in een rede dat het pro bleem van het toezicht op atoom- én waterstofwapens weldra' volkomen on oplosbaar zal worden, tenzU de weste lijke landen en Rusland overeenstem ming bereiken over een eerste fase van de ontwapening..' Zoals de zaken nu gaan, zal het ogenblik komen waarop de kleinste en onverantwoordélijkste dictator zich meester kan maken van wa pens, waarmede bij met onmetelijk kwaad kan dreigen", zei Dulles. De minister verklaarde dit in een grote politieke- rede, die door presi dent Eisenhower was goedgekeurd en door alle radio- en televisiezenders van de Ver. Staten werd uitgezonden. De rede, die een half uur duurde, had oun. ten doel vanrepliek te dienen op de Russische pröpaganda-aanvallen. Dulles d#ed in zijn rede geen nieu we tegemoetkomingen, maar gaf uiting aan een voorzichtig optimisme over .de kansen óp een akkoord tussen Oost ién West. Hij zei, dat de Russische afvaardiging niet wet meer werkelijk heidszin en minder bombast gesproken had dan tevoren.' De Amerikaanse Regering, zal proe ven -:met- kernwapeb* blijven némen, totdat zij overtuigende bewijzen hóeft, dat de Russen - ernst makenmet de béperking .van de bewapening, zei Dulles. Dalles verklaarde verder, dat Ame rika bereid is inspectie van zijn; gehele gebied toe te laten als de Amerikanen het Russische gebied mogen inspecte- Zie verder pag. 4,.5e koL) In Parijs zijn gisteravond 2000 sta kende bankbedienden slaags geweest met de gehelmde agenten die de wacht hadden betrokken bij het hoofdkan toor van de organisatie van werkge vers in het bankbedrijf.--' De politie ging de -stakers met gum mistokken te lijf; dertig personen wer den gearresteerd. Het aantal slachtoffers ten gevolge van de treinramp in Ballène in Zd- Frankrijk is vandaag gestegen tot 23. Vijf zwaargewonden verkeren nog in levensgevaar. ,:7 lm il> V Zoals reeds gemeld zijn' ex- koning Leopold van België en zijn echtgenote;'prinses de Réthy licht gewond geraakttoen zij bij Cortina d'Ampezzo (Italië) in een snelle Cadillac van een bergweg in een greppel terecht kwamen, nadat de auto twee maal over de kop geslagen was. Uit hetgeen de foto te zien geeft is de afstand tussen wegdek en. greppel aanzienlijk. BIJ de busstakihg In Engeland, die het openbaar vervoer buiten, de steden voor een groot deel lamlegt, hebben zich maandag talrijke relletjes voorgedaan. De politie beeft 70' beto gers gearresteerd. Voor .vandaag zijn uitgebreide maatregelen genomen om te zorgen dat de niet-stakendè chauf feurs en conducteurs, hun werk onge stoord kunnen dóen. De stakers hébben vanochtend hun posten weer betrokken,, en hebben laten weten dat zij niet zullen rusten voor de laatste bussen ook werkeloos in de garages zijn gezet. Gisteren hebben enkele stakers op een afgelegen weg bij Ilkeston,' in Derbyshire, een werkwillige inzijn bus aangehouden, hém met een koe-. President Nasser van Egypte heeft gisteren in een rede voor ziln nieuwe volkspariement trots rekenschap afge legd van viU jaar economische en pó- litiéfce vooruitgang. Hij verklaarde, dat Egypte door ziin revolutie op de drem pel van het atoomtijdperk is kómen te staan. De 350 leden tellende vergadering, tot wie hij het woord richtte, was op zichzelf een symbool van de revolutie. De prachtige kleding en schitterende onderscheidingstekenen uit de tijd van Faroek ontbraken. Het parlement van Nasser is voor het merendeel samen gesteld uit mannen uit de midden klasse in gewone kleren. Een oosterse tóets werd er echter aan toegevoegd door de afgevaardigden van het plat teland die gehuld waren in lange ge waden en een fez of een tulband droegen. Twee vrouwen Amine Sjoekry én Rawia Attia namen haar zetels in als eerste vrouwelijke parle mentsleden in de Arabische geschie denis. Nasser deelde mee, dat er plannen zijn voor de böuw van een atoomreac tor en een laboratorium voor kern onderzoek. Hij zei, dat, niettegenstaan de het Westen zijn aanbod voor de bouw van de Assoeandam heeft inge trokken, Egypte deze dam toch zal gaan bouwen. Nasser wees met trots op een van zijn grootste prestaties; het „breken met het wapenmonopolie" door zich voor wapens tot het communistische blok te, wenden in plaats van tot-het Westen. Sprekend over het verzet tegen de Engels-Frans-Israëlisehe Invasie van verleden jaar herfst, verklaarde de president, ,dat dit dwaze avontuur te gen ons faalde en dat er ook -aanwij zingen zijn dat dit dwaze avontuur het laatste in zijn soort is geweest". voet mishandeld en uit zijn bus ge sleurd. In Wakefield; wérd een chauf feur door het raam van zijn eigenbus op "straat gesmeten," na door postende stakers te zijn mishandeld. ------- In?Cardiff,-heeft een'menigte van naar schatting vijfhonderd "man sta- kéndbuspersoneel gisteren huisgehou-; den op eènzo goed als uitgestorven1 autobusstation. In^ de, enkele nóg rij dende" bussen wérdenstinkbommen1 geworpen, zodat de - passagiers en; het pïarsoneel' moestêa vluchten. De poli tie "in 'Cardiff hqeft een aantal beto gers gÓ^este^d^/.,..7Ai;;K^;>'-'i^;'"--: Nm:spooraëtpérsóaeel, .vrachtanto- beetuurdërs en dokwerkers - de vijf grote Londense groentenmarkten „be smet" verklaard hebben: dreigt In Londen een tekort - aan fruitén groenten. c.'7 Déhandelaarshebben een nood- transport georganiseerd van vracht wagens,- die door de eigenaars zelf ge- redenworden. Zü hopen hét vervoer daarmee althans ten dele baas te kun nen, .maar houden er.'rekening; mee, dat er tekorten zullen optreden. Toeristen, die per auto Oostenrijk bezoeken, zullen met Logang van 1 augustus geen triptiek of carnet dé passage meer nodig hebben. Hetzelfde geldt voor hen die per motorrijwiel of scooter reizen. Vrachtwagens vallen niet onder de vrijstelling. Een KLM-toestel, dat op'weg, wasv naar Curacao, is maandag.'in Miami (Florida) twee uur opgehouden, nadat een onbekende per telefoon had ^'ge waarschuwd dat er een bom in. hét vliegtuig geplaatst "was. Het toestel., werd grondig onderzocht dóch er werd niets gevonden.. :7".- Een woordvoerder van.ldéKLM zei idat deonbekende 'badopgebeld vlak;':; voor het vertrek van het vliegtuig.:Al-v, le bagage - bevond zich toen reeds 7inV;, het toestel. Zodra het;telefóontjë7was ontvangen, kregen de passagiers 'ópj-; dracht het vliegtuig onmiddellijk" ..te verlaten.7 7,-; Rusland heeft er gisteren in Londen] bif de- subcommissie; van de :-yër.;-.'Na*";-; ties voor ontwapening op ;aangedróh^-rf genoyereenstemmlng-oyer een périodfe; 'vdn opschorting der proéven'^-miflt; kernwapens te bereiken en erafdatim; vast;'.te. "stéütóa /-Wa&óèt'déze7©i»ÖMli§§: thig zalbeginnen;7.- 7\' AVj Volgens Britse bronnen zou dë. Ras-7 slsche afgevaardigde, VaIerian Zonn.7 hebben verklaard, dat werkcommlssfès .moetenworden benoemd diemóéten/ vaststellen hóe aan zo'n opschorimg dé hand kan worden gehouden,' zóêcra,; op de genoemde twee punten over eenstemming. Is bereikt. 77STfe In- antwoord y optt een vraag -.van de Britse afgevaardigde, Allan Noble, verklaarde Zorin; .dat Rusland van mening is, dat een opschorting :hfet iri werking móet "treden voor een'stel-.; sel voor controle op de naleving er ontworpen,is. J In Rabbat is officieel meëgedeeid,7 dat er tussen Marokko en Nederland s eenóvéreenkomst is gesloten; waar door onderdanen van beide landen mét ingang: van heden geen visa meer be hoeven voor toeristische en zakenrei zen- die niet. langer dan 3 maaadén7 duren.7- OEI, beet, zei Lappie Knijn toen hij, vissend op het Ronsel- meer, plotseling de dobber zag be wegen. Na zijn avontuur met de appeienberg, dat de jeugdige lezers van „TROUW" met spanning ge volgd zullen hebben, had Lappie een dagje vakantie genomen om er op uit te trekken met zijn hengel. Hengel?. Nou ja, het was een gewone boomtak met een touwtje, maar hij ving er evenveel vissen mee als met de mooiste werphengel. „Lek ker rustig", mompelde Lappie. „Nu kan ik weer eens fijn nadenken over wat er allemaal ge beurde, toen we dat avontuur had den met die Molboor." Hij grinnik te een beetje en zei: „Als je goed heer Wagenaar zondag met het vaar tuig „Oranje'.' uit. Biak in Hollanldii aangekomen.' 77'77'; Verwacht wordt dat alle thans nog In Biak verpleegden zondag 28 juli a.s. met het m.s. „Bengalen" van de Kon. Rotterdamse Lloyd van Biak naar Hol- landïa worden overgebracht. i De Tunesische premier Bourgufba heeft bekendgemaakt, dat de consulta tieve vergadering van Tunesië donder dag bijeenkomt om te spreken over de toekomstige staatsvorm van het land. Politieke waarnemersachten het zeker, dat de premier donderdag, af schaffing van de monarchie zal vóór stellen. - De chirurg: dokter J. G. Wester, die belast is mët-.de; zorg voor de gewonde overlevenden van het een week gele- den bij Blak verongelukte KLM-vIIeg- tulg „Neutron", heeft, toen hU in Hol- landia was, medegedeeld, dat alle overlevenden-, sinds zaterdagmorgen buiten; direct levensgevaar zijn. „Zoals u zult begrijpen", zei doktér Wester, „zijn ér. nog enkelen van,, wie de toestand emstig. genoemd kan wor den, maar over het algemeen genomen ben ik:erg tevreden". Binnen, niet al te lange tijd ztillén nog enkele gewonden uit het zieken huis té Biak kunnen worden ontslagen. Binnen een week zullen twee het hos pitaal mogen verlaten- Mr. J. O. de Rijke is met'zijn zoontje Frank en de nadenkt, beleef Je eigenlijk de raar ste dingen". „Wat was er dan. .aan de hand met die Molboor", hebben wij Lap pie gevraagd, en hij vertelde óns het verhaal, waarvan jullie de eer ste aflevering elders in deze editie vinden:LAPPIE KNIJN EN DE MOLBOOR. Dulles de op Het boek is gedrukt bU' Drukkerij Li- bertas te Utrecht. Exemplaren kunnen aan gevraagd worden bfj het Bureau G.S.A., Koningslaan 7 te Uwecht, EEN noordwcstelllke stroming voert voortdurend koele lucht van de Noord zee aan, waarin vrü veel bewolking mee drijft- De bewolking lyuigt samen, met een warmtefront, dat zich over. de Noord-Dóltae bocht en de, Noordzee naar de Noorse kust uitstrekt. Ten oosten daarvan komt ih Scan dinavië zomerweer voor, waarbij dé tem peraturen op vele plaatsen tot boven' "de 25 graden stijgen. In ons land blijft het kwik bU ongeveer 20 graden steken omdat de opklaringen van te korte duur zijn. Het Azorcn-hogcdrukgebledheeft zich de afge lopen twee dagen naar een punt ten noord westen van het Spaanse schiereiland ver. plaatst. Om het hogedrukgebied heen wordt warme, van oorsprong subtropische lucht, naar de-Britse eilanden gestuurd. »,y ,Da voorste begrenzing van deze lucht hééft- ,le® bereikt, maar zy nadert «na land in te langzaam tempo om bet weet" hy ons merkbaar te. beïnvloeden. Er kónA' de komende'24 nur dan ook niet vëel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1