AKKOORD MET MOTIE-HELLEMA huizen terecht omhoog Minister wilde aftreden bij verwerping Amerikaans student zat 2 maanden Indon. gevangenissen in FIAT Stewardess van de „Neutron" overleden Westen torpedeert ontwapening door hulp aan Adenauer Ook Britse grondtroepen in de strijd? Tunesië wacht in spanning Bouw II-tuimë|| wordt morgen aanbesteed KLM gaat haar vloot verder uitbreiden Ir. Witte: Huur nie Prins Bernhard (j 1 zat aan het 1 stuur is 't voor elkaar! Teleurstelling in Engeland Orders voor twee toestellen; optie op zes Amsterdam begint polio-inenting BESCHULDIGING VAN BOELGANIN: REGERINGSVERTEGENWOORDIGER NAAR OMAN n0§ DONDERDAG 25 JULI 1957 VIJFTIENDE JIAKCÜVC K*. 3747 r TEKENEN! MEDISCHE HULP GEEN. RESULTAAT Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 rati - Postgiro Nol 424519 U 18.30—19.30 u. 'f-GravenhaEe: Huygenspleln 'l** TrfS (3 1) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Schiedam: I^nge Kertaitraat'24b19— \eTefoon367882 ftKtnLf Cent Per f 2-65lep^nm6aand2 f 7.00 per nummers 15 cent. Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) OPNIEUW REGEN. -r Over het algemeen veel bewolking.met voornamelijk in de noordelijke helft van hét land regen- Overwegend matige wind tossen west en noordwest. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.54 Maan op: 4.69 onder: 20.42 onder: 19.46 (Van onze parlementaire redacteur) IN bet kaderblad van de Kath. Ar beiders Beweging heeft onlangs de heer W. D. Lelieveld een artikel gewijd aan de ontwikkeling van het Instituut der ondernemingsraden. IJlt de verstrekte gegevens bleek, dat per 31 december 1956 een 62-tal bedrij&commissies waren ingesteld Onder htm werkingssfeer vielen ca 4700 ondernemingen, doch in rond 1100 gevallen was pas een voorlopig reglement door de desbetreffende com missie goedgekeurd. In 760 onderne mingen hadden verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsgevonden. Zeven jaar na de totstandkoming van de.w'et is dat zeker geen daverend re sultaat, maar desalniettemin is eri ■*-. p, vergeleken met 1954 en 1955 toch spra- JJ frft® Kai"er heeft gistermiddag de huurwetten goedgekeurd, ke van belangrijke vooruitgang. "eze door de minister-president, dr. Drees, en. de minis Eind 1954 immers waren er in 265 ers Witte, Suurhoff en Zij Is tra uitvoerig waren verdedigd, ondernemingen verkiezingen voor een Het wetsvoorstel tot verhoging van de huren van vooroorlogse ondernemingsraad gehouden, een jaar huizen met 25 procent verwierf 56 stemmen voor en 8 stemmen te- later was dat getal 446 en in 1956 760. gen. Tegen stemden 5 A.R., namelijk de heren Ruppert, Hellema, Dit jaar mag een verdere stijging j Tjalma, Schippers en Rip en drie communisten, wórden verwacht. Voor het wetsontwerp tot blokkering van de helft van deze huur- Bedrijfstaksgewljze gezien krijgt verhoging stemden 40 kamerleden, tegen 24. feafT4„ ïoont^oororf maar tegenstemmers behoorden alle liberalen en christelijk-his SrS"edJ?ifetakken SaaT het i^brischen' V'jf AR' twee communisten en twee K.V.P.-ers, de heer °°k bedrljf8te^ n heeftI Leeuwen en de heer Rcgout, Prof. Diepenhorst (A.R.) stemde gtituut nog nauwelijks wortel geschoten. j voor de beide wetsontwerpen. Een motie van prof. Hellema (AR) waarin de regering wordt ver zocht een eventuele verhoging van de hunr der woningwetwoningen (bijdrage regeling 1950) te beperken tot wat strikt noodzakelijk is, met het oog op een evenwichtige ver houding tot de huren van oudere woningen werd zdnsi. door de'Ka mer aanvaard. De motie van de communist Seegers nog steeds in verzuim is met betrek- bm deze woningen in het geheel niet Unjg tot bet jolöoén^aam eèn.wettelijr jn .huur te verhogen,..werd bij; ritten v. ci^fofrhHngT - en ópstaantVerworpen, airéen'dfe drie Uiteraard zouden wij tegen een' 6h- communisten stemden voor. 'd erzoék, als-de heer Lelieveld bedoelt,! Minister Witte heeft de lndrnk, dat geen; enkel bezwaar hebben. Zulk een 4e gemeente Amsterdam geen te ver- onderzoek kan een nuttig effect beb-U**15?? huurverhogingen heeft voor- gesteld voor woningwetwoningen, die ben. Tegelijkertijd dient echter be- *p erond van de bUdraWregeHnr 1950 dscht, dat men het probleem ook weerl tjjn eebonwd «n dat de gemeente de niet moeilijker moet maken dan het circulaire van het departement d.d. is.' 5 juli jl. goed heeft toegepast. Dit deelde de minister gistermiddag mee IN het orgaan van het Chr. Natio-|'n 4e Eerste Kamer, reagerende op naai Vakverbond is onlanes even- de "de van p of' (AR). p.E vraag is, waar dat in zit Vrij U vaak hoort men beweren en in het kaderblad van de KAJS. wordt die uitlating dan ook gesignaleerd j dat de belangstelling voor de onderne mingsraden zowel van de zijde der werkgevers als van de werknemers zo gering is. Maar wat nu precies de oorzaken] zijn, daar komt men niet achter. Het kaderblad van de KAJ3. meent, dat; een schriftelijke enquête hier geen oplossing zal brengen, doch dat een] gedegen en vooral sociaal-psycholo gisch gericht onderzoek zal moeten! plaatsvinden. Dat onderzoek zou zich dan niet al leen moeten uitstrekken tot de func-j üonering der bestaande ondernemings raden, doch ook tot de vraag waarom] 80 90 pet, van de ondernemingen kosten betrekkelijk laag waren. De minister herinnerde eraan, dat hij in de Tweede Kamer gezegd heeft, dat de woningwetwoningen, die vol gens de financieringsregeling 1848 werden gebouwd, automatisch zouden vallen onder de voorgestelde huurver- Zie verder pag. 4, 3e kol.) naai Vakverbond is onlangs even eens aandacht besteed aan de trage gang van zaken met betrekking tot de instelling van de ondernemingsraden. De heer B. Roolvink heeft er toen geen doekjes om gewonden en ronduit gesteld, dat'de "werknemers zich meer bewust moeten wórden van hun eigen Over de voorgestelde huurverho ging in het algemeen zei de minister, dat de regering, althans de minister persoonlijk, de verantwoordelijkheid voor het beleid niét langer kan dragen als de voorgestelde verho ging geen doorgang vindt. Zodra de gedetailleerde voorstellen van Amsterdam binnen ziin, zal het waarde en verantwoordelijkheid. Veel!departement, .aldus de minister, gevat werkgevers wij citeren staan be-j -oor geval nagaan, of de berekening paald niet te dringen om een onder- Juist is geweest. De huren van de na- oorlogse woningen moeten op het- nemingsraad. Maar .indien de arbei- j ze]fde niveau komen al» waarop de ders zélf ook eens wat meer belang- vooroorlogse woningen thans, na de stelling aan de dag legden, dan zou er j Invoering van de voorgestelde 25 pro- ook minder kans zijn, dat de instelling |cent huurverhoging, zullen belanden. Veertig procent van de woningen, die onder de bijslagregeling 1959 werden gebouwd, komen niet voor van een ondernemingsraad werd af- getemd. De heer Roolvink bleek er verontrust over, dat de arbeidende stand zelf zo weinig belangstelling heeft voor ande re dan direct materiële belangen. Hij schrijft: Indien de arbeiders werkelijk stónden te dringen naar de hun toeko mende plaats in de onderneming, zóu den er al viSjwel overal ondernemings raden rijn Ingesteld. Wij weten wel, dat ook in dit op zicht de zaak niet overal gelijk ligt en dat organisatorische kwesties vaak aanzienlijke vertraging veroorzaken. Maar „De Gids" heeft in elk geval oen gevoelige snaar geraakt. Het is een aspect, dat niet vergeten mag wor den! Een voortdurend oproepen tot bele ving der verantwoordelijkheid, ook in de onderneming zelf, blijft daarom ge boden. ■•Wil het oude Ideaal van de bedrijfs organisatie naar chr. sociale opvatting worden verwezenlijkt, dan zullen niet materiële motieven mogen overheer sen wat worden we er beter van? maar alle zinnen erop gezet moeten zijn om de gedachte van samenwer king en overleg, en het tot stand bren gen van een echte ondernemlngsge- meenschap de boventoon te doen voe ren. verhoging in aanmerking of zullen een verhoging van minder dan tien- procent ondergaan. Deze woningwet woningen werden in de jaren 1951 en 1952 gebouwd, toen de bouw- Sir Winston Churchill heeft met zijn echtgenote een bezoek "ge bracht aan de Edens die in hun landhuis in Broadchalke (Wilt shire) verblijven. Het was de eerste maal dat Sir Winston een ontmoeting had met, Eden, sedert deze in Engeland is teruggekeerd na zijn operatie in Amerika. TWEE maanden lang heeft de Indonesische student Lucien Zamorski doorgebracht in Indone sische gevangenschap. „Zonder, formeel in staat van beschuldiging te zijn gesteld" vertelde hij toen hi op doorreis naar de Ver. Staten op Schiphol aankwam. Er zou ongetwijfeld een lijvig boek deel te vullen zijn met zijn herinne ringen aan deze twee maanden. En nog eens een boekdeel met alles wat hij verzweeg, want af en toe onder brak hij zijn verhaal met de waar schuwing „dit is absoluut" off the re cord", want anders kernen mijn ach tergebleven vrienden in gevaar". Na een zwerftocht door Indonesi sche gevangenissen werd hy xige dagen geleden plotseling aan de Amerikaanse ambassade in Djakarta overgedragen onder voorwaarde dat (Advertentie) de nieuwe prijs 3799.- /uc teea^ •in het hospitaal te Biak is gisteren overleden inej. D. J. Klein Klouwen- k®rg, de stewardess van de „Neutron" Zoals gemeld zijii de ouders van mej Klein Klouwenberg vorige week naar Blak gevlogen. Zij zijn.daar zaterdag] ih aangekomen. hij binnen 72 uur Indonesië zou heb ben verlaten. Volgens Zamorski heeft kolonel Sukandro, chef van de militaire in lichtingendienst in -Djakarta zich te genover hem laten ontvallen, dat overste Ventje Semoeal achter deze arrestatie heeft gezeten. „Vermoede lijk omdat hij vreesde, dat ik te veel wist van een spionnage-affaire, die ontkende iets met spionnage te maken gehad te hebben. In 1953 ging Zamorski met een groep van 10 Amerikaanse studenten die door bemiddeling van de Ford Foundation waren geselecteerd, cp uitnodiging van de Indon. regering naar Indonesië. Hij woonde op ver schillende. plaatsen, o.a. op Temate, Van de Ford Foundation kreeg hij geld voor onderzoekingen op het gebied van talen, folklore, en muziek en hij woonde in de kampong. Uit Djakarta liet hij van gespaard geld medicijnen komen. „Er was absoluut geen medi sche hulp in Temate. Ik heb in die tijd zeker 5000 mensen geholpen, zelfs met injecties en operaties". „Iedereen was dan ook verbaasd, toen ik op 15 mei in een kampong op Ternate door 12 leden van de militaire politie, die hnn orders uit Makassar hadden gekregen, samen met mijn Chi nese vriend The Tjung Tjay die nu nog in Djakarta gevangen zit hoewel ze weten dat hij niets heeft misdaan werd gearresteerd. Niemand wist de reden. Wel had er twee dagen tevoren in de op Tidoregedrukte „Irian Post" een groot artikel gestaan onder de kop „wat is de opdracht van Zamorski?", waarin gesuggereerd werd, dat ik con tact gehad zou hebben met Ned. onder zeeboten buiten de kust en wapens voor opstandelingen In ontvangst zou hebben genomen. Ik kreeg geen kans mij tegen dit artikel te verdedigen. „37 dagen hebben wü in de barak ken van de militaire politie op Temate gevangen gezeten, zonder dat wij on dervraagd werden. W|j werden' góed behandeld. Ik slaagde erin via lekken in de bewaking telegrammen naar de ambassadeur in Djakarta.te sturen"; Uiteindelijk belandden wij in. Dja karta, waar de Amerikaanse ambas sade wel en-het ministerie van Buiten landse Zaken niet op de hoogte was Zie verder pag. 3, 7e kol.) Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Rusland heeft Engeland ervan .be schuldigd een overeenkomst over 'ont wapening in de weg te staan door hondskanselier Adenauer te helpen de komende Westduitse verkiezingen ie winnen. Deze beschuldiging staat in de brief die de Russische premierBoelganin maandag aan zijn Britse collega Mac- miilan heeft doen toekomen, wordt-in Londen vernomen. -] Zekere westelijke mogendheden en; West-Duitsland zijn in het -geheim overeengekomen de' Londense confe rentie te misbruiken voor het begun stigen van Adenauer's verkiezingscam pagne, namelijk door'aan de bespre^ kingen politieke voorwaarden te ver binden zoals de Duitse herbewapening, verklaart de Sovjetpremier. De ont wapeningsconferentie in Londen'is voor Engeland slechts een dekmantel om de opeenhoping en perfectionering van de meest vernietigende soort wa pens, atoom- - en waterstofbommeneh geleide projectielen, te verhullen, .zégt'"' de brief. Boelganin geeft hei Westen^ en Engeland in het bijzonder, de schuld; van het eventueel mislukken van dëlj ontwapeningsconferentie. Maar nieuwe voorstellen doet hij niet. Hij blUft ha.- meren, op een onvoorwaardelijk verbód van proeven met kernwapens. - Boelganin deed verder in zijn brief de suggestie dat de regeringen Van*'de Europese landen; en de Ver. - Staten;; zich de verplichting opleggen dm iniU- taire en economische hulp te weiger eh- „aan de landen die de vrede in Euro pa verstoren". v De. brief van de Russische premier;;; heeft in officiële Britse kringen.'fë- leurstelling gewekt. Men vindtdat dè. inhoud weinig vooruitrichten biedt op nauwere betrekkingen, tussen Enge land en', de - Sowjet-Unie^' HM. koningin Juliana en H.K.H. prinses Beatrix ver laten hier het vliegveld Northolt in Middlesex (En geland) op weg naar Lon den, waar zij enige dagen voor een particulier bezoek zullen verblijven. De auto werd bestuurd door (op de joto niet te zien) Z.K.H. H prins Bernhard en in de auto zat ook (eveneens niet te zien) prinses Irene. Prins Bernhard bestuurde ook het vliegtuig, waarmee het ge zelschap 's morgens van Soesterber'g wasrvertrokken. Gisteravond woonden Koningin, Prins en de twee Prinsessen het internatio naal concours hippe que in Londen bij.* DE Britse regeringsvertegenwoordi ger in het gebied van de Perzische De Tunesische nationale vergadering is vanmorgen bijeengekomen om over het lot van de Bey te beslissen. Ver wacht wordt dat de vergadering Tune sië vanmiddag tot een republiek zal verklaren. Premier Bourguiba en de voltallige Tunesische regering waren aanwezig toen de zitting begon. In Tunis reden gisteren luidspreker auto's door de straten en riepen de be volking op om vanmorgen naar het Bardo-paleis, waar de nationale verga- lering zetelt, te komen- „Morgen zal het een grote dag zijn, want dan is het de eerste dag van de republiek", klonk het uit de luid sprekers. •Said Bin Taimoer, de sultan van Oman en Muskate, die de hulp van Engeland heeft ingeroepen nadat rebellen tegen hem in op stand waren gekomen. Britse vliegtuigen zijn gisteren in het sultanaat tot de aanval overgegaan. Golf, Sir Bernard Burrows, zou van daag per vliegtuig naar de hoofdstad van het sultanaat Muskate en Oman vliegen om een onderhond te hehben 'met de sultan- Men neemt aan dat de sultan zal aandringen op het inzetten van Britse grondtroepen om de rebel len in hun bergschuilplaatsen te be strijden. 'Straaljagers van de RAF doen sinds gisteren onophoudelijk aanvallen op forten van de rebellen in het achter land van Oman. De rebellen hebben geen gehoor gegeven aan een ultima tum waarin geëist werd de wapens Zie verder pag 3, 7e kol.) (Van een onzer verslaggevers) De aanbesteding van de Dtannei-2:; houw zal vrijdagmorgen gewoon, door??: gaan. Aldus deelden woehsdagavon^?! B. en W. van Amsterdam mede aiüèefc gemeenteraad. Dit was het enige nieuws in een débat van 4V£ uur-over de Utuhnel. In een verklaring hebben B.; enW... voorts' tot hun leedwezen moéten mée^>.! delen dat de régeririg indé'gevoerde'; besprekingen over de Amsterdamse i; tunnelzaak heeft vastgehouden aan haar standpunt dat het technisch over-: leg over de tunnel'eerst tot óvereeiW stemming moet hebben geleid voordat nadere beslissingen kunnen worden; genomen. In deze besprekingen ,zyn van de zijde van de regering en, Am-, sterdam de financiële en econonriscfie:; aspecten van de tunnelbouw afgewo gen. Het op de bekendmaking van de geldlening gevolgde regeringscommüi;. niqué is inmiddels voor dé geldgevers die reeds grote bedragen hadden toëf gezegd en waarmee het contact ovër de lening had plaats gevonden aanlei ding geworden aan *B. en W. te bé- richten dat naar hun oordeel door het regeringscommuniqué de voortgang' van de bouw van de IJtunnel op lósse k schroeven was komen te staan en dat zij zich niet meer gebonden achtten aan hun toezegging. Ondér déze om standigheden besloten B. en W. tot op schorting van de inschrijving van de IJtunnel. In het najaar zal in Amsterdam een aanvang worden gemaakt met de vac cinatie tegen kinderverlamming. Be gonnen wordt met de kinderen, die in 1955 en 1954 z|jn geboren. Hieraan zal geleidelijk een zodanige uitbreiding worden gegeven, dat in 1958 in totaal 6 jaargroepen van de Amsterdamse kinderen zullen zijn geïmmuniseerd. DE KLM heeft b|f de Douglas- en Lockheed-fabrieken orders ge plaatst op één vliegtuig van het type DC-7 C en één Lockheel superconste'i- lation L 1049 H. Met beide fabrieken is tevens een overeenkomst gesleten, volgens welke optie is verkregen op de levering van nog vier DC-7 Cs eu twee L 1049 H's. Als van deze opties gebruik gemaakt wordt, zullen alle vliegtuigen nog in 1958 in dienst kun nen worden gesteld. De KLM heeft tot deze vlootuit- breiding besloten met het oog op de eisen, die nog te verwachten uit breidingen en de mogelijke invoe ring van- het derde klasse-vervoer over de Noordatlantische oceaan in 1958 aan de vloot zullen stellen. Ver wacht wordt dat de invoering van de derde klasse, waarvan de prijzen wellicht vijftien procent lager komen te liggen dan die van de huidige toeristenklasse, de basis van het passagiersvervoer zal verbreden. De L 1049 H is hetzelfde vliegtuig als de bij de KLM in gebruik zijnde Lockheed L' 1049 G, met dien 1 ver stande dat in de L 1049 H tevens de nodige voorzieningen (zoals snel uit- neembare stoelen, versterkte vloeren, speciale deuren enz) zijn getroffen oni dit vliegtuig naaf behoefte als. passa giers- of als vrachtvliegtuig te gebrui ken. Thans beschikt de KLM rceutevd.tn. over 17 super-consteilatións en 9 DC- 7 C's. De tiende DC-7 C zal in de so-1- mende week worden afgeleverd. Voor de levering in de jaren^.1959/i 1960 heeft de KLM reeds eerder be steld 12 Lockheed Electra en 8 Dou-: glas DC-8 vliegtuigen 1 Met de bestelling van het DC-7 C' toestel en de Lockheed L 1049 H is een bedrag van twintig miljoen gul den gemoeid, met inbegrip van re- servedelen. Indien de optie op de zes toestéllen in een definitieve order wordt omgezet, zal de uitbreiding vair de vloot op rond tachtig miljoen gul den komen. President-directeur Aler heeft ver der meegedeeld dat zijn. maatschappij niet van plan is straal verkeersvlieg tuigen aan te schaffen over de midden afstand, d.w.z. voor de lijndiensten in Europa en tussen Europa en het .Na bije Oosten. Men heeft berekend 'dat men met de thancbestelde toestellen met vertrouwen concurrentie h*t hoofd kan bieden. - *1--' J -/ iii!!!!l!lililllillllfll!lllll!ilillllllll|j|llfl!ll!ll!!llil!lll|||||i!|!!!i:i|= Eerste Kamer aanvaardt de huurwetten Hillfi!lilllilllllilllllllill!!ll!i!ll!lll!llllllllll!lll||||||||f||il!l!l|j> *'»y&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1