SCHIMPSCHEUTEN KLONKEN IN BARDO Zwaar bewaakt uit paleis gehaald Afsluiting van 250 jaar twee cent duurder? Sidi Mohammed Lamine - vorst tussen twee vuren Bourguiba knap onderhandelaar Bemiddelend voorstel aan Britse bus-stakers na op vakanti i H mm LABORATORIUM IN DELFT DOOR BRAND VERWOEST Auto tegen boom* dode en vier zwaargewonden Ned.-Duits conflict over vorm van de kaas oude monarchie Buisleiding langs Suezkanaal Geestelijk woord per telefoon Argwaan na vlucht bij aanfij in Rotterdam Angstig avontuur in lift van brandend gebouw Middenstandsbonden^ tegen cadèaia-actiiiÉ vanwinkeliers Indonesisch leger werft K.N.Ï.L.'ers Nederland wil geen vierkante modellen leveren r TE PRO-FRANS ÈN TE NATIONALISTISCH ZES GULDEN LOONSVERHOGING SOWJET-UNIE WIL MEER GOU1) r Vlaggen Als minister akkoord gaat VR'-mAt; 2C> It'll 5»;.r? «748 Rotterdam: WtUe de Wlthstraat 30 Telet. 115700 f4 1 Postbus 1112 Postgiro Mo 424519 Klarhtendienst abonnementen 18.3019.30 u i h ZatenIaj?s 17—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1095 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks A f a i Directeur: H UE KUIG O (Geldig lol i'ioig«;iiavi»litl> Nu en dan op1»..'» «i »-.» ,.iu.nt.i-iui> jut» enkel jieii, vout;»i«i1; i' i van nr.i aiiu ige tot i .«li» -i«-lyke wind Iets, kouder»- iiii«*n uorgr.i oi itvv- n-.-ltde nuddagleniperaiuvn at> vai> aag o» iel». h«.i»re Morgen: Zoi* 4.55 Maan op: 5J28 onder: 20;41 onder: 20.21 Hoofdredacteur üt j A H J* S KKiHNb s'U'iT %,N Tunesië is gisteren de bei, de 76-jarige Sidi Mohammed Lamine, van zijn troon vervallen verklaard, de republiek) JL. uitgeroepen en premier Bourguiba tot president gekozen De historische hesluiten werden binnen vijftien minuten met algemene stemmen genomen onder de kristallen kroon luchters in de rood-en-goudkleurige troonzaal van het voor malige Bardopaleis, waar de grondwetgevende vergadering bijeen was. De bei werd na de uitspraak onder politiebewaking uit zijn paleis naar een villa bij Bardo, een voorstad van Tunis, overgebracht. Tevoren had premier Bourguiba in een rede verklaard, dat men in de vorsten van de regerende familie op grond van hun verleden geen vertrouwen kon hebben, maar dat men tegen hen niets zou on dernemen uit wraakzucht. De premier noemde de bei een der over blijfselen van: het kolonialisme. Sidi- Mohammed Lamine was de 29sté bei van zijn huis, dat in 1705 aan de macht kwam, toen -Hoessein .Benj- ".v2nde sTtri*Ksè sultanj,; zich tot onafhan kelijk vórst uitriep. Aan de stemmingen in de grondwet gevende vergadering was een emotio neer debat voorafgegaan. De afgevaardigden juichten, toen ten van de ministers van het natio nalistische, kabinet van Bourguiba uit liep: „Gooi de.,bel in zee. Lang leve de republiek!" Do ene spreker na de andere stond op om de .bei en xün voorgangers uit te maken. Sommigen vielen, alle vor stelijke fregeringen aan. Onder een van de heftigste rede voeringen verliet de ambassadeur van 'Lit'ë, Abdessalem Hoessein Beseikrl, de zaaL Men nam aan;' dat hij. zich als vertegenwoordiger van een koninkrijk aan de oostgrens van Tunesië beledigd gevoelde door een scherpe aanval op de! monarchie, in het algemeen, waar bij de spreker alleen een Uitzondering maakte voor de Britse vorstin. Enkele van de afgevaardigden ver weten de bei zijn volk in de steek te' hebben gelaten en niet meer dan „een lakei van het Franse protecto raat" te zijn geworden. - .Buiten de witte muren van het paleishad zich een grote menigte verzameld, die wachtte op het nieuws van' de uitroeping van de republiek. De gehele stad was be- vlagd en vrachtauto's reden door de straten met luidsprekers die brulden: „Tunesië beleeft een histo rische dag". Om halfvier Nederlandse tijd be steeg Bourguiba onder luid applaus het spreekgestoelte. Hij hield een rede voering van twee uur, waarin bij o.m. zei, dat de bei niet langer het ver trouwen van het Tunesische volk genoot. 'Kennelijk met het oog op de goede Zie verder p=g. 4, 7e kol.) «De melkprijs zal waarschijnlijk ge middeld met twee cent per liter stii- 1 ten, waimeèr de minister van Econo- mlsche Zaken zich door eijfermate- risal, gat de' melkbandelaren aan hem zullen voorleggen, laat overtuigen." Dit betoogde de heer C. A. Heult, 1 voorzitter van de R.K. bond van melk- handelaren, gisteren op een te Utrecht gehouden vergadering van deze bond. De heer Heuft wees erop, dat de mi- t nister van Economische Zaken heeft ir "«gedeeld, da? hij de marge van de alkhandelaren zal herzien, wanneer iiit door de melkhandelaren ter tafel gebrachte exploitatiecijfers blijkt, dal deze marge inderdaad te gering is, In augustus zullen deze cijfers via het produktschap zuivel aan de minis ter ter kennis worden gebracht, aldus de heer Heuft, die verder zei, dat de huidige marge schrijnend tekort doet aan de melkhandelaren. Dezen heb ben z.i. niet geprofiteerd van de loon- en welvaartsrondes, doch zij hebben W«1talrijke prijsstijgingen moeten op- brengen-, HABIB' BOURGUIBA eerste president De Egyptische regering zal binnen kort een overeenkomst met de Griekse reder Onassis ondertekenen voor de aanleg van e&i buisleiding van 165 km op de oostelijke oèver van het Suez kanaal, van Suez naar Port Said. Dit is in Cairo officieel bekendgemaakt. Egypte zal 51 pet. van het kapitaal van de maatschappij voor zijn reke ning nemen, hetgeen ongeveer neer komt op dertien miljoen Egyptische ponden. Onassis en andere buiten landse zakenlieden zullen voor de overige 49 pet. Instaan. DE afgezette bei van Tunis, SiHi AfnViarrrmprT T.aminp i?: Sidi Mohammed Lamine, is een-slachtoffer van de Tunesi sche onafhankelijkheidsstrijd ge worden. De Fransen vonden hem te nationalistisch en de Tunesiërs vonden hem te dik bevriend met de Fransen. - De bei is vijftien jaar geleden door de Fransen op de troon gezet Hij werd de laatste tijd door premier Bourguiba volkomen overschaduwd en verliet zijn palels nog maar zelden. De nationalistische Tunesiërs zagen hem als iemand, die de troon had ont stolen aan de nationalistische bel Sidi Mohammed Ei Moncef, die door de Fransen was afgezet, omdat hü pro- Duits zou zijn, en later in ballingschap is gestorven. De 76-jarige bei is een afstamme ling van de Turkse-Janitzaren, die Tunis van 1705 af! met de sabel in de hand hebben geregeerd, tot. het In 1881 een Frans protectoraat w.erd. Bei Sidi Lamine is een schatrijk 'man, maar heeft zich nooit als een oosters potentaat gedragen. Hij. heeft drie zoons en negen dochters. Zijn tweehonderd familieleden, die In en om het palelswonen, leven geheel op zijn kosten. Onder de Fransen bedroeg het jaar- Inkomen van de bei ongeveer tien mil joen, gulden, maar de nieuwe Tunesi sche regering maakte daar anderhalf miljoen gulden van. Bovendien werd de 800 man sterke paleiswacht in het leger opgenomen. Ondanks zijn hoge uitgaven wordt Het orgaan van de Britse regering voor de regeling van industriële ge schillen heeft gisteren aanbevolen, het stakende buspersoneel een loonsverho ging van elf shilling (ongeveer zes gul den) per week te geven. De leiders van de staking hebben voor zaterdag een bijeenkomst van afgevaardigden in Londen belegd om een beslissing over de aanbeveling te némen. De eis van de stakers komt neer op een loonsverhoging van een pond ster ling (twintig shilling) per week. De werkgevers hadden" een loonsver hoging van drie shilling per week aan geboden. Provinciale busondernemingen heb ben zich met het voorstel van de re geringsinstantie verenigd, zodat er hoop is op een regeling van de staking, waarbij 100,000 man betrokken zijn. De staking, die reeds zes dagen duurt, is gepaard gegaan met ongere geldheden. De helft van de bussen in ZODRA de PTT een lijn vrij heeft, zal er in Amsterdam een zgn. priester-telefoondienst worden geopend. De deken van de hoofdstad, mgr. G. P. J. van der Burg, heeft het initiatief daartoe genomen. Voorlopig zullen belangstellen den, wanneer ze straks een be paald nummer draaien, een gees telijk toespraakje te horen krij gen, dat iedere dag wisselt. Op een later tijdstip zullen priesters dag en nacht de lijn bezetten om persoonlijke geestelijke adviezen te geven. ■In Duitsland en Amerika heb ben dergelijke telefoondiensten van priesters en predikanten gro te bekendheid gekregen. Twee personen werden gedood en een gewond toen in Lohr am Main West-Duitsland) de bliksem insloeg in een begrafenisstoet. Engeland, Schotland en Wales rijdt niet. In hét Lagerhuis heeft premier Mac- millan donderdag gezegd, erop toe te zullen zien, dat de rust en orde tijdens de stakingen gehandhaafd blijven. banning en gevangenschap op de hals. Sedert april van het vorig jaar is Bourguiba premier. Hü is een knap onderhandelaar. Toen Frankrijk in 1956 aan Tunesië binnenlands zelfbe stuur had gegeven, ontdeed Bourguiba zich snel van zijn vroegere collega Salah Ben Joessoef, die secretaris generaal van de nieuwe grondwets party was. Salah Ben Joessoef verliet het land en werd bij verstek ter dood veroordeeld. Bourguiba wist de overeenkomst over binnenlandse zelfstandigheid geen Jaar later om te zetten in een erken ning van algehele onafhankelijkheid. O (Van een onzer verslaggevers) IN Rotterdam heeft vanmorgen een ongeluk geleid tot aanhouding van vier personen, die worden ver dacht van diefstal en plannen bleken te hebben een roofoverval te plegen. Tot grote verbazing van vroege wan delaars gingen vier. inzittenden van een personenauto, nadat deze in bot sing was gekomen met een wielrijdster, op de vlucht, Een brievenbesteller, die het on geluk zag gebeuren, ging op de fiets het vieral achterna. Intussen waar schuwden anderen de politie. Een agent en eén inspecteur zetten een achtervolging in en wisten 'këldra drie vgn dé vluchtelingen aan te houden. Het waren de 29-jarige los- werkman N. J. van' S., de 17-jarige opperman <^ph. S„ beiden uit Aarlé- Rixtel, en de 16-jarige monteur.'J. A. G. van W.'uit Helmond. Op het hoofdbureau van politie te Rotterdam bekenden zij de auto, die zij onverwachts moesten verlaten, te hebben gèstolen. fouillering kwamen er uit de zakken zwarte maskers te voorschün, wat de recherche nog nieuwsgieriger maakte. Advertentie SIDI MOH, LAMINE als BEI afgezet het kapitaal van bei Sidi. Lamine toch op ongeveer 65 miljoen gulden ge schat. Naar verluidt, beschouwt de re- regerlng echter een groot deel van het en,jïe, .bezittingen yan Sidi Laminè^als'lSgehcioff'van "de Tunësï-' s'che staat. Aanvankelijk 'stond de bel op zeer goeds voet met de Fransen, maar omstreeks 1951 ontpopte hy zich als min of meer nationalistisch en werd hij de Fransen vijandiggezind, hoewel hij toch met veel meer dan een stroman van hen was, Habib Bourguiba, de eerste presi dent van Tunesië, is de jongste zoon alt een eenvoudig gezin te Monastir, een kustplaats ten zuidoosten van Tu nis, Op 21-jarige leeftijd (hij is thans 53) ging hij in Parys rechten stude ren. Hij is getrouwd met een Fran- paise. Bourguiba begon zijn actieve poli tieke loopbaan in 1930, toen hij met steun van een groep jonge politici een campagne voor onafhankelijkheid van Tunesië begon als lid van het uitvoe rend comité van de grondwetsparty. Vier jaar later brak hy met deze party en stichtte de nieuwe-grondwetspartij. Door zijn agitatie haalde hy zich ver- Koningin Juliana en prins Bern- hard verblijven met hun twee oudste dochters enkele dagen in Londen voor een- particulier" be zoek. Gisteren woonden de Prins en zijn dochters «én springcon cours bij In hét "Whité City Stadion. S£§ë1 Het onderzoekingslahoratorium voor de telecommunicatie-afdellng van de N.V. Nederlandse Kabelfabriek aan de Schieweg te Delft is vannacht door brand verwoest. Het laboratorium bevindt zich in de oude fabriek op de eerste verdieping van een prodnktie- DRIE arbeiders hebben tijdens de brand in bet laborato rium van de Ned. Kabelfabriek een angstig avontuur beleefd. Zij begaven zich, voorzien van brandblusapparaten, met een lift naar de verdieping waar de brand woedde. Op 14 meter hoogte bleef de lift steken, door dat andere leden van het per soneel uit veiligheidsoverwegin gen de elektriciteit hadden uit geschakeld, zodat de arbeiders werden opgesloten. Daar dichtbij het vuur woedde, werd.de tem peratuur in de lift bepaald on aangenaam. De mannen slaagden erin, door een noodluik in de schacht te komen, waarin zij zich langs de kabels omlaag konden laten zak ken. Zij stonden echter doods angsten uit, dat de lift weer in beweging zou komen en zij zon den worden verpletterd. Toen zü op de begane grond aangeko men waren bleek, dat zij de schacht niet konden veriaten. omdat de deur niet open was te maken. Collega's moesten met voorhamers het gaas in de deur vernielen, alvorens de mannen zich in veiligheid konden stel ten. afdeling, die echter gespaard bleef. De brand moet om ongeveer twee uur zyn uitgebroken. Toen het perso neel, dat beneden werkzaam was, de brand ontdekte en met schuimblussers naar boven rende, was er met deze handspuiten al niets meer te bereiken. Dë bedrijfsbrandweer begon het blussingswerk met een nevelspuit, doch toen de Delftse- brandweer arriveerde sloegen de vlammen reeds door het dak. Toch kon men de brand beperken tot een oppervlak van 60 by 30 meter. Enige malen deden zich ontploffingen voor, dié werden veroorzaakt door cilinders met gas. Niemand werd echter gewond. Eerst vanmorgen om vijf uur was men de brand meester. Van het labora torium is niet veel meer over dan een puinhoop van verwrongen staalcon structies, beton en glas. De brand moet zijn ontstaan in het grondstoffenlabo- ratorium. Vanmorgen was de oorzaak van de brand nogniet bekend. Ook de schade kon nog niet geschat worden. De fabriek was verzekerd. Volgens een der directeuren zal de produktie vrij wel geen stagnatie ondervinden. Zij benenden ten slotte een overval ie hebben willen plegen tn een gara ge van de heer Van G. aan de Kanaal-- dijk in Helmond. Toen zij daar in de vroege nacht kwamen, bleek het tijd stip met'zo gunstig te zijn. want- de Igarage nog geopend. Zij simuleerden een lekke band, maar de garagehouder vertrouwde de mannen niet. ■Terwijl een van dë mannen nog een praatje maakte met de garagehouder, stalen de anderen in de buurt een personenauto. Later voegde het vier tal zich weer by een, waarna zü koers zetten naar Rotterdam. De vierde man, die tijdens de vlucht wist te ontkomen, is vanmorgen in Helmond door de politie gearresteerd. Het was de 22-jarige H. M. uit Aarle-;: Rixtel, die na de aanrijding in "Rot-- terdam naar Helmond had gelift.' Vakantiegangers verongelukt Vijf jongelui uit Acbtkarspelen (Fr,), die met vakantie te Appelscha waren, zijn donderdag in Appelscha met een daar gebuurde auto tegen ëéh boete gereden. De achterin de auto zittende 1 achttienjarige 'Anke de' Graaf werd ernstig gewond, dat bij kort na hét ongeluk is overleden. Zijn broer, de 22-jarige Wiebe. en, twee der drie inzittende meisjes 'wer-i*.. den zwaar gewond. Alien zün naar het ziekenhuis te Assen overgebracht. De beide broers, die uit Sfa:o6bös';-> (gem. Aehtkarspeïen) mét .vakantieSte:'*: Appelscha waren, haddén\,daar.">d« meisjes een .autotochtje'aangeboden. De"5| meisjes zdjn Trijntje Alma uit 'Kort-: woudè, haar nichtje Renske. ke'ma Opeinde en^Tjitsfee Bóulüs; even-r! eens -uit Kortwoüde. ;v De te de commissie van óverleg samenwerkende middenstandsvakcen-'' tralen, de' Christelijke Middenstands bond,. Koninklijke Nederlandse -Middenstandsbond en dè Nederlandse KatholiekeMiddenstandsbond hejbbén telegrafisch'het. Hoofdbedrijfschap Detailhandel gevraagd om bemidde lend. op te treden Inzake de «koffie- acties" van de winkeUers te textiel en huishoudelijke artikelen, die naar aan leiding van de cadeau-acties .van; de kruideniers worden gevoerd.. De middenstandsbonden achten net op de weg liggen van dit lichaam, waarin ook het grootwinkelbedrijf en 'de coöperatie zijn vertegenwoordigd, om. wegen te zoeken ter béperkl^ en regeling van het' cadeau- énj korting- stelsel, .hetzij middeis een wetswijzi ging - hét2Ü door gebruikmaking": van,- de bij' het .instellingsbesluit gegeven bevoegdheden. LV'' Hangende de bestudering van het r vraagstuk kan volgens ,de midden standsbonden gevraagd 'worden,', de acties te staken. Uit Menado, de hoofdstad van Noord-Celebes, Is gemeld dat oud- cavaleristen van het voormalige K.NJ.L., zijn uitgenodigd dienst te ine- men in het Indonesische leger, r r Volgens radio-Menado heeft dë com mandant van de Indonesische cavale rie in Bandoeng een bekèndmakteg in die geest uitgegeven en voorts.' een vertegenwoordiger naar Menado/ .ge zonden om oud-cavaleristen beneden de leeftijd van vijftig jaar aan te wer ven. Volgens United Press is Rusland een nieuwe grote campagne begonnen voor het ontginnen van goudmijnen In Aziatfsch-Rusland. ,s - Het nieuwe goudmijn-centrum is ge legen in Irkoétsk. De omvarig .vati .de Russische goudproduktie is officieel nooit bekendgemaakt, maar de niéuwe campagne wijst erop dat de Sowjet- Unie van plan is de goudpróduktie be langrijk op te voeren. Tussen de Duitse kaashandel en de Nederlandse exporteurs Is een conflict ontstaan over de vorm van de Neder landse kaas, De Duitse handel, die op rationalisatie uit is. wenst, dat dé kaas voortaan'in rechte" stukken wordt ge leverd en niet meer In zijn traditionele ronde vorm. De Nederlandse zuivel industrie heeft thans echter besloten, dat de kaas rond blijft De Duitse levensmiddelenhandel heeft «teleurgesteld en verrast" hier tegen geprotesteerd bij het Nederland se ministerie van Landbouw 'en op nieuw aangedrongen op de levering van kaas in rechte stukken. De ratio nalisatiedeskundigen wensen deze £?,rm' pmdat de kaas dan gemakkè- inker, in kleine porties kan worden verdeeld, wat vooral van belang i* voor de filiaalzaken en zelfbixUenihgs.' van Tunis afgezet Bourguiba <T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1