MINISTER GAILLARD WAARSCHUWT: y K ortere duur militaire dienst bepleit Deel van yerdwenen geld terug in brievenbus cherpe actie van KLM-vliegers la maandag geen extra-werk meer BUIIG WEER hroests ewdoet nieuw voorstel STUDENTENUITWISSELING RUSLAND-AMERIKA R.A.F. STAAKT; AANVALLEN IN OMAN, Ondanks Minder anders ongunstig weer: uitvallers dart in /-daagse Versnelde groei Maximumsnelheid 50 km binnen bebouwde kom Amsterdammer in Italië omgekomen Merkwaardige vondst in Amsterdam Stopzetting van de tunnelbouw onder Mont Blancr Ver. Staten vragen bijzonderheden Einde van Britse busstaking Mc. in zicht Koffie-aetie gevolgft door kousen-acdëf H< r r D XATEKBAC 27 JULI 1957 VïJFTïENDE JAARGANG No. 37# V STAKEN? Reacties GEEN COMMENTAAR Moeilijk V, Directeur: H. DH! RUIG O W2 DE Franse minister van Financiën, de nog jonge Félix Gaillard, wil ingrijpend bezuinigen. De minister heeft het kabinet gisteren een begroting van „versterkte versobering" voor 1957 voorgesteld om de ernstige tekorten op de staatsbegroting en de betalingsbalans met het buitenland te bestrijden. De bewindsman zei, dat het aantal arbeidskrachten met minstens 200,000 moet worden uitgebreid. Dit zou volgens hem bereikt kunnen worden door een verkorting van de dienstplicht, die nu twee jaar bedraagt. Beslissingen zijn hierover echter nog niet genomen. Het aantal Franse militairen in het moederland is ongeveer 550 000. ■S' Botterdam: Witte de Withstraat 31 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacnterxlienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'j-Gravenhage Huygenspleir l Telef. 183467 (3 i Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18 30—19 30 u. Telef. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2 65 per maand. 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschynt dagelijks PLAATSELIJK ENKELE BUIEN (Geldig tot hedenavond) Nu en dan opklaringen maar plaatselijk ook enkele •tuien. Matige lot krachtige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur t k 1 Morgen: Zon op: 4.55 Maan op: 5.28 onder: 20.41 onder: 20.21 v r y Houldretliicieui Dl J A H J b> HKUINS SLXJ'i e behoefte aan voortgezet onder- Ij wijs, na het verlaten van de la gere school, heelt zich tussen de beide jreldoorlogen duidelijk gedemon streerd. Deze ontwikkeling had twee belangrijke voordelen. Het eerste voor deel was, dat de algemene vorming verbreed en verdiept werd, waardoor de jonge mens sterker stond in de strijd om een plaats onder de aon. Het tweede voordeel dat daaruit voortvloeide was dat het tijdstip, waarop jongens en meisjes in het be roepsleven kwamen, enige jaren werd verschoven. Deze ontwikkeling is na de tweede wereldoorlog in belangrijke mate ver sneld. En nog gaat deze versnelde •oei voort en schept op het gebied van het onderwijs een aantal proble men die om oplossing vragen. In een drietal zaterdagavondbeschouwingen zuilen' wij daar wat dieper op ingaan Minister Cals heeft aan de Staten- Generaal cijfers overgelegd die de omvang van het vraagstuk hebben aangetoond: In 1930 ontving één kwart van de jongens en meisjes van 15 tot 20 jaar volledig dagonderwijs. Voor de meisjes was dit cijfer ongeveer een zesde. Maar in1954 was het een vierde deel dér jongens, dat voortgezet dag onderwijs ontving, verdubbeld en op de helft gekomen. Voor de meisjes was het zesde deel tot een derde deel opgeklommen. Het verheugende in deze snelle groei is dat het aantal kinderen uit de arbeidende bevolking, dat deel neemt aan dit voortgezet onderwijs, *met sprongen omhoog gegaan is en ïsader leerplichtverlenging ook na het bereiken van de veertienjarige leeftijd nog onderwijs op dagscholen ontvangt. Het part-time onderwijs op de dag ea de avond laten we bij deze cijfers maar op de achtergrond. Niet omdat dit onbelangrijk zou zijn, maar met het oog op de richting waarin het voortgezet onderwijs zich beweegt is dit van geringere betekenis. In welkte richting ontwikkelt zich nu het voortgezet onderwijs? Met het oog op de door opeenvolgende ministers van Economische Zaken met nadruk bepleite industrialisatie, omdat daar in in belangrijke .mate de toekomst van-ons volksbestaan ligt, is bes van betekenis-na te- gaan welke richting het voortgezet onderwijs uitgaat. Ook daarover heeft minister Cals een boekje-opengedaan". In drie jaar' tijds, nl. van 1952 tot 1955. (latere cijfers zijn nog niet ge publiceerd) nam het aantal kinderen dat uitgebreid lager, onderwijs ontving toe van 139 tot 172 duizend leerlingen. In dezelfde periode groeide het voor bereidend hoger en middelbaar onder wijs van 83 tot 108 duizend leerlin gen. Deze getallen zijn dus van jon gens en meisjes samen. Hoe zijn nu de cijfers voor het nij verheidsonderwijs, zowel voor de jon gens als de meisjes in ongeveer de zelfde periode? Opmerkelijk is dat de groei van het huishoud- en landbouw- huishoudonderwijs in sneller tempo ging dan die voor het lager technisch onderwijs. Het aantal meisjes dat dit soort onderricht ontving nam toe van 70 tot 78 duizend. Voor de jongens was de toeneming van 60 tot 65 duizend. E versnelde groei van het voort gezet' onderwijs demonstreerde dus dat het uitgebreid lager, middel baar- en voorbereidend-hoger onder wijs voor jongens en meisjes meer in trek was dan het nijverheidsonderwijs. Het tempo waarin deze groei zich voltrok was in het nadeel van het technisch- en huishoudonderwijs. Bij het beoordelen van deze getallen moeten drie dingen in het oog gehou den worden. In de eerste plaats duur> het nijverheidsonderwijs als regel twee twee-en-een-half jaar, terwijl de beide andere genoemde vormen van voortgezet onderwijs resp vier tol zes jaar duren. In de tweede plaats komen verhoudingsgewijs meer jon gens en meisjes, die het nijverheids onderwijs volgen, aan de eindstreep van die van ULO en VHMO. Het* verloop in de laatste groep is veel groter dan bij het N.O. In de derde plaats mag niet vergeten worden dat het middelbaar technisch onder wijs in de jaren, hierboven genoemd, toenam van plm. 15 tot 17 duizer leerlingen, welke leerlingen voor een grote groep afkomstig zijn uit ULO en VHMO. HET bovenstaande geeft een over zicht van de versnelde groei van het gehele onderwijs, openbaar en bij zonder. De tendens van de geschetste ontwikkeling schijnt zich in de naaste toekomst nog voort te zetten, want de prognose van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor de bouw van scholen toont aan dat er in 1964 ongevee. 257 duizend leerlingen de ULO-scholen zullen be volken, voor het VHMO wordt het cijfer gesteld op 177 duizend en voor het N.O. op 174 duizend. Bij deze be cijfering moet nu ook met de drie op merkingen, hierboven gemaakt, reke ning gehouden worden Hoe was 3e situatie tussen de ver schillende soorten van voortgezet on derwijs voor de protestantse sector.' Aan boord van een Amerikaans lijn. vliegtuig, dat met dertien passagiers aan boord op drieduizend meter boven de Cahformsche woestijn vloog, deed zich een geheimzinnige ontploffing voo r. waar by een passagier, die rich in de toiletruimte bevond uit het toe stel werd gezogen. De piloot slaagde erin een noodlanding te maken op een militair vliegveld in de Mojavcwoes- iijn, waar in allerijl gealarmeerde re chercheurs van de F.B.I. onmiddellijk een onderzoek instelden, aangezien men van oordeel was, dat de ontplof fing wellicht veroorzaakt was door een bom. Of dit inderdaad het geval was, is nog niet bekend. Op de foto: Een der politiemannen in het gat, dat in het vliegtuig geslagen werd. - Frankrijk moet ernstig gaan versoberen Gisteren is in het staatsblad ver schenen een K. B. tot wijziging van het wegenverkeersreglement. Krach tens dit besluit is bet de bestuurder van een motorrijtuig verboden daar mede te rijden over een weg of een weggedeelte, gelegen binnen een be bouwde kom, met een grotere snelheid dan 59 km per uur, tenzij de weg of het weggedeelte een aanduiding draagt voor grotere snelheid. In dat geval is de maximumsnelheid 70 km per uur. Van rijkswege worden deze aanduidingen aangebracht door het rijk, voor andere wegen op aanwijzing van Ged. Staten. Het besluit treedt I november a.s. in werking. De 25-jarige Th. Buzzer uit Amster dam is in Italië omgekomen toen hij met -zijn motor in de buurt van het stadje Molina di Ledro bij het Garda- meer; tegen een vrachtauto botste. Zijn vriend, A. Borens, die ook op de motor zat, werd niet gewond. (TJ.P.) (Van een onzer verslaggevers) De bewoonster van een woning in de Transvaalstraat te Amsterdam vond gisteravond, nadat zij had horen aanbellen, een envelop met negendui zend gulden op het vloermatje onder ét brievenbus. Een prettige verras sing? Ten dele; alleen maar namelijk omdat een half, ie dit geval negen elfde, ei nu eenmaal beter is dan een lepe envelop. Uit dezelfde woning was namelijk vroeger in de week een en velop met elf mille verdwenen Dat was woensdagavond gebeurd. Toen was de 67-jarige, uit Blokker af komstige, schoonvader van de dame, die gisteravond die merkwaardige vondst deed, op bezoek. Hij had 1 zijn binnenkomen zijn colbertjasje aan de kapstok op het portaal gehangen, en Advertentie) HALFWEG tel 2907 K 34) toen fc j ,ater dit kledingstuk weer aantrok, bleek een envelop met elf duizend gulden daaruit verdwenen. Waarvan uiteraard prompt aangifte .werd gedaan by de politie. Gisteravond om tien.'uur werd aan gebeld, en toen de schoondochter geen antwoord kreeg op haar geroep van „Wie is daar?" bovenaan de trap, ging zy naar beneden, en vond onderaan de trap een blanco envelop. Er zaten voor negen mille aan bankbiljetten van dui zend en honderd gulden in. Waarvan uiteraard prompt aangifte werd gedaan bij de politie. Deze zit met een lastig geval. De Blokkerse schoonvader, zo redeneert men in het bureau Linnaeusstraat, kan zich niet vergissen: hy kan de envelop niet op straat hebben verloren, want dan zou de vinder niet hebben kunnen weten, waar hij deze, aangezien zy blanco was, kon bezorgen. De ministers zullen bijzonderheden van de nieuwe versobering uitwerken. Volgens sommige berichten bedragen de bezuinigingen, die minister Gaillard voorstelt, 700 miljard, frank (7 miljard gulden). Desondanks verwacht men, dat de begrote uitgaven voor 1958 on geveer het recordcijfer van 5,270 mil jard frank zullen hereiken, tegen 4.884 miljard frank voor het lopende 'jaar. De begroting van het volgend jaar zal waarschijnlijk ongeveer,, tweemaal zo hoog zijn als die voor 2950. De 37-jarige minister van Financiën, die het jongste lid van het kabinet is, heeft verklaard,-dat volgend jaar on der geen beding het tekort van het lopende jaar ten bedrage van 800 miljard franks zal worden overschre den. "Een van.de dtukkendste financiële Jasten is de strijd ih Algerije.' Gaillard waarschuwde-het kabinet gisteren, dat de door hem voorgestelde begroting een maximum vormt en dat geen enkele-reden hem kan bewegen een hogere begroting te aanvaarden. Geruchten over. een devaluatie van de frank zijn inmiddels sterker ge worden. De. opbrengst van de uitvoer is slechts tweederde van hei bedrag dat aan Invoer wordt besteed. Om dit te kort te verminderen, bereidt Gaillard een speciaal plan.ter bevordering van de Franse uitvoer voor. Volgens welingelichte kringen In Parijs zou de Franse regering ook overwegen de werkzaamheden aan de Oceaanreus „France", een plan van dertig miljard frank, stop te zetten. Voorts zou twaalf miljard frank kun nen worden bespaard door het staken van de werkzaamheden aan de Mont Blanc-tunnel. Gaillard heeft het kabinet verzocht zijn begroting nog deze maand goed te keuren. De begroting kan dan dn oktober door het parlement worden behandeld. Biykens de staatscourant werden van 14 t/m 20 juli aangegeven 5 ge vallen van para tyfus B: 9 gevallen van kinderverlamming mét en een ge val zónder verlamming, en 2 gevallen van ziekte van Weil; deze laatste in Apeldoorn en Sassenheim. De gevallen van kinderverlamming werden gecon stateerd in de Noordoostpol fier, in Amsterdam (2), Purmerend, Veisen, Botterdam, Wasenaar (2), Roosendaal Nispen en Heenen. KET weer In West-Europa staat nog ge heel onder invloed van een depressie chotland. Het koufront ervan, dat gis teren met een brede regenzone ons land passeerde, was vanmorgen al boven Oost- Duitsland aangekomen. Om de depressie heen circular®» randstoringen, waarvan er een in de afgelopen nacht en vanmorgen vroeg met regen en onweersbuien over ons land trok. Over de Ierse Zee is een volgen de randstoring naar onze omgeving onder weg. Het weer behoudt daarom ook mor gen een buiig karakter temeer daar de kern van de depressie zelf ook dichter bij ons la - i komt. Deze koerst namelijk in zuidoostelijke richting over de Noordzee De wind zal naar het noordwesten ruimen, waardoor de tem peraturen aan de Jage kant blijven. (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van aanstaande maan dag zullen de KLM-vliegers kan actie voor een salarisverhoging van 50% aanzienlijk verscherpen. De leden van de Vereniging van KLM-püoten en de International Pilot Association (de or ganisatie van buitenlandse piloten In KJLM-dienst) hebben besloten té be wijzen, dat zij in de praktijk zeer veel extra diensten* verrichten die' niet worden gehonoreerd. Het bewijs wil len zij leveren door al deze diensten na maandag niet langer,te verlenen. Bovendien zullen de gezagvoerders van vliegtuigen na volgende week vrijdag niet meer vrijwillig en zonder daarvoor te worden betaald andere vliegers opleiden. Het „checken" van vliegers in het kader van de opleiding voor hogere rangen wordt ook aange' merkt als extra diensten. In de praktijk komt het dus hierop neer, dat de vliegers zich geheel gaan houden aan alle voorschriften, zowel die op grond van de veiligheid als die met het oog op de economie van het vliegbedrijf. De reeds enige weken geleden inge zette actie gedeeltelijk „Modelvliegen" wordt hierdoor dusdanig uitgebreid, dat de gevolgen merkbaar zullen wor den in de normale gang van zaken bi) de KLM en ook in de inkomsten van deze onderneming. De besturen van belde organisaties deelden ons mede, dat de vliegers ge wend zijn zich buitengewoon veel ex tra werk, tijd en verantwoordelijkheid te getroosten voor het bedrijf van de KLM. De directie van deze maat schappij ontkent dit echter en heeft de salariseisen, na enkele jaren van on derhandelen, niet willen honoreren Op basis van een in opdracht van de KLM-directie gemaakt rapport door het N.EJ. hebben de vliegers thans hun eis van 50% gebaseerd. Volgens de or ganisaties tracht de KLM-directie de conclusies van dit rapport, nu zjj im gunstig zyn voor de onderneming er liggen in de lyn van de verlangens van de piloten, te omzeilen en niet te effectueren. Hoewel het reeds lang 'sluimerende conflict tussen vliegers en directie nu DE SECRETARIS van de Rus sische communistische party, Nikita Chroestsjew, heeft de Ver. Staten voorgesteld studenten uit te wisselen tussen de Sowjet-Unie en Amerika. De studenten zouden een jaar in een van beide landen moeten studeren en de kosten ïiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i'iiiiiiii»'»''»»»»»''''»1»»»™'11»1111»11111111111"1"111111111111111111"1111111111 In de periode hierboven genoemd nam het aantal leerlingen aan christelijke ULO-scholen toe van 38 tot 46 duizend; van VHMO-scholen van 15 tot 19 dui zend. Voor het N.O. zijn alleen de cij fers van 1955 bekend, m 4600 jongens aan technische scholen en 12500 meis jes aan huishoud- en landbouwhuis- houdschoien. Er is in de periode van drie jaar een aanmerkelijke groei ge weest, maar de cijfers van het pro testantse N.O. zijn pover tegenover die van het protestantse ULO en VHMO. Dat op dit gebied een tekort is ont staan, begint hoe langer hoe meer door te dringen tot het besef van de pro testantse christenen in ons vaderland. J .SCHIPPER. zouden door het als gastheer fungerende land moeten worden betaald. Het voorstel van de Russische par tijleider is overgebracht door mevrouw McCIean, die deel uitmaakte van een groep Amerikanen die een bezoek aan de Sovjet-Unie hebben gebracht en die door Chroestsjew in Moskou zijn toe gesproken Chroestsjew zou hebben opgemerkt dat „enige Russen" bij een dergelijke uitwisseling zullen overgaan tot het ka pitalistische stelsel „Maar er kan wellicht ook iets ge beuren met de Amerikaanse studenten hoewel ik veronderstel, dat jullie de meest verstokte kapitalisten naar de Sowjet-Unie zullen sturen", aldus de Russischg, partijleider. Een woordvoerder van het Ameri kaanse State Department verklaarde vrijdag, dat de Ver Staten bereid zijn een duidelyk omschreven voorstel van Russische zijde voor uitwisseling van studenten in overweging te nemen. Hij zei dat Amerika reeds eerder voorstellen zou hebben gedaan om tot een uitwisseling van studenten te ko men, maar dat deze corstellen ?ijn verworpen. Voorts hebben de Ver. Staten ongeveer een maand geleden de Sowjet-Unie voorgesteld om radio- en televisieprogramma's uit te wisselen. Maar er is nog steeds geen antwoord lierop binnengekomen, aldus de woord voerder. tot een uitbarsting gekomen is, zal de vliegveiligheid niet in gevaar komen. „Niet de veiligheid, slechts de econo mie zal schade lyden", vertelde de voorzitter van de I.P.A., de heer L. Metz. Hy zei, dat men vastberaden was door te zetten ten koste van alles. „Als de directie naar aanleiding van onze actie tot sancties of zelfs ontslag mocht overgaan dreigt er een staking", zei hij. De vliegers hebben behalve bun sa laris-eis ook verlangens ten aanzien van hun pensioenregeling. „Ondanks de offers, die een piloot en zijn fami lie zich getroosten om de vliegdiensten In'hét belang varr het bedrijf zo éeono_ mischr mogelijk-te1 verrichten 'en .de passagiers zoveel roogëlijk.té gerieven, wijst de heer Aler alle verzoeken om verbetering van de beloning en pen sioenregeling van de hand. De vliegers presteren niet zo veel extra, zegt hij, aldus de heer W. F. Belling, voorzit ter van de vereniging van KLM-vlie gers. De gezagvoerders met name zullen na maandag geen overuren meer ma ken, waardoor het voor kan komen dat een toestel ergens een tussenlanding maakt om de vliegers de voorgeschre ven rust te gunnen. Dit zal de KLM uiteraard nadelen berokkenen. De directie onthoudt zich op het ogenblik van commentaar, aangezien haar van de zijde van de vliegerorg. tAdvertentie Een begrip voor progressieve damesschbishel, De Britse luchtmacht heefthaar operaties tegen de opstandelingen.;,in Oman, op het Arabisch schiereiland, tot nader order stopgezet,* De aankondiging van het staken der krijgshandelingen kwam- natiafr-de rode vlag van de sultan op for lzki gehesen bleek te zijn. Wat.dit.té.pje? tekenen heeft, is nog "onbekend. .De voor de hand liggende verklaring isj dat 3e plaatselijke bevolking genoeg heeft van der opstand'. Vandaag zouden opnieuw' pamflet ten" worden uitgeworpen, wamdn-men wordt opgeroepen zich aande* zijde van de sultan te scharen. - Een hoge Engelse officier heeft ge zegd, dat de weg nu schoongeveegd is voor een aanval van gróndstflfd-' krachten op de rebellen. A j «k De vakbondsleiders van dê'100.000 stakende buschauffeurs in Engeland hebben besloten beëindiging* vande au een week dnrende staking- aan -.té bevelen, zo verlnidt fn Londen. 1 Het besluit zou zijn genomen 'óp* een vergadering waar de vakbonds», leiders zich beraadden op een voor-, stel van een arbitragecommissie* van de regering voor een loonsverhoging". van elf shilling per wéék, - -v_"" Vandaag zouden negentig'af geVlar- dïgden van vakbonden'uit geheeVEn- "N geland hierover'vergaderen, v rafUs* Als verweef tegen de'koffieverkoop i doc/r textiel winkeliers' heeft een' Hoge- veenss zelfbedieningszaak besloten over te gaan tot de verkoop 'van- ris? lonkousen met ingang van vandaag. Men heeft kousen voor deze actie^ ge kozen. omdat deze veel door- dame&fge- kocht worden en orarïat er tevens* door de textielhandel een behoorlijke winst, op wordt gemaakt. -v •N» h'Ti: nog geen enkele mededeling*, over de vergadering heeft bereikt. De;'di rectie heeft, naar zij meedeelt," op 11 juli jl. voorstellen gedaan, waarop ech ter van de kant van de vliegers'xiog geen antwoord is gegeven. .v OE NAT het was en hoe ver. Dat geldt van de 41e Vierdaagse, die gisteren in Nijmegen is geëindigd. Want het was nat en het was ver. Hoe nat en hoe ver, hoe zwaar en hoe bard kunnen de 11.704 deelnemers zeggen, die deze Vierdaagse volbracht hebben Zij hebben zich dapper door alle moei lijkheden heengeslagen en onverdroten met een benijdenswaardige opgewekt heid hun 220, 200, 160 of 120 kilometers gelopen. Zij lachten om regen en wied, zij floten en zongen onversaagd. On danks het ongunstige weer waren er dit keer nog minder uitvallers dan an dere jaren. Nee, de lopers hebben dit jaar In stromende regen bereikten gisteren de Vierdaagse-wande- laars het eindpunt Nijmegen. Waar zij met bloemen e.i kransen werden ontvangen. waarlijk hun Vierdaagse-kruis, hun cijfer of kroontje niet cadeau gekre gen. Vooral die laatste dag hebben zij het moeilijk gehad, want de eersten van het wandellegioen waren nóg maar nauwelijks op pad (het waren er totaal 11.723) toen de eerste drup pels vielen. - - En het bleef maar regenen, nu eens met flinke stralen, dan weer zacht, ter wijl de wind koud en hard lüt het miS- westen blies. Pas in de loop van;, de Zie verder pt-g. 4, 4e kblijg zi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1