ESTEL1JKE VERKLARING IN BERLIJN: Vrije verkiezingen, óók voor Oostdui (Juatamala s president in paleis vermoord Suiker wordt S o cent per kilo duurder Echtpaar gedood bij botsing KLM-directie wijst actie van vliegers Samenzwering in Djakarta onverbiddelijk af Amsterdam Inbreker (3 jaar tegoed) ontsnapt iri Enorme liavenbrand in Boston Duitse eisen zijn „rechtvaardig0 Militaire geheimen van V.S. gestolen Eisenhower: verlies voor de gehele vrije wereld Vele slachtoffers bij aardschok in Mexico Reeds nu, uit vrees voor hamsteren Kruideniers willen winkelprijs 94 ct Dode en 6 gewonden bij botsing in Utrecht Conflict nu voor rijksbemiddelaa n Op klaarlichte dag uit Huis van Bewaring Ambassadeur iveet óók niet alles Samenzweerders in! Cairo aangeklaagd- NEERGESCHOTEN DOOR COMMUNIST v_ MAANDAG 29 JULI 1057 v_ VIJFTIENDE JAARGANG No. 37St Bromfiets tegen-bus RADIO-PEKING: HET DAK OP 30 INBRAKEN Libië roept ambassadeur uit Tunis terug Telegram Echtpaar zwaar gewond bij botsing in öussum Directeur: H L)& KU1G r - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J S. BRUINS SLOT DE Westdultse minister van Buitenlandse Zaken, Heinrich von Brentano, en de ambassadeurs van Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten, hebben vandaag te Berlijn een twaalf punten omvattende verklaring over de beginselen van de gemeenschappe lijke politiek dezer landen aangaande de hereniging van Duitsland getekend. Hierin tvordt ondermeer gezegd, dat Frankrijk, Engeland en de Ver. Staten onder geen voorwaarde een ontwapeningsovereenkomst zullen tekenen, die „afbreuk zal doen aan de hereniging van Duits land". Tegelijk werd verklaard, dat Duitsland slechts herenigd zal kunnen worden nadat er in het hele land, met inbegrip van Oost- Duitsland, vrije verkiezingen zijn gehouden. Een herenigd Duits land moet vrij zijn om over zijn eigen buitenlandse politiek en internationale bondgenootschappen te beslissen, met inbegrip van het recht op zelfverdediging, zoals neergelegd in het handvest der Ver. Naties, aldus de viermogendhedenverklaring. De president van de Middenamerikaanse republiek Guatemala de 43-jarige Castillo Annas, is door een lid van de paleiswacht ver moord. De moordenaar heeft zich, voor men hem kon arresterer van het leven beroofd. Volgens de regering was hü lid van de com munistische partij. De president was drie jaar geleden bij een anti communistische inval met morele steun van de Ver. Staten aan het bewind gekomen. - Armas werd vermoord toen hij zich met zijn vrouw naar de eet zaal ui het paleis begaf. De paleiswacht, zekere Vasquez Sanchez, presenteerde het geweer, bracht het wapen daarna in de aanslag en schoot de president met vier kogels dood. Dit alles is reeds vrij dagavond laat in de hoofdstad Guatemala City gebeqrd, maar pas zaterdagmiddag m het buitenland bekend geworden.' Het kabinet heeft de 54-jarige vice-president Luis Arturo Gonza lez-Lopez tot voorlopig president benoemd. In het hele land is de staat van beleg afgekondigd. Ongeveer honderd personen zouden zijn gearresteerd. Zie verder pag. 3, le kol.) Q^.afWWq0iClóFsSi^ASU" GUATEMALA saMS (atl.oceaan) J Advies o De directie van de KLM heeft medegedeeld, dat zij de actie, die de KLM-vliegers hebben aange kondigd ter ondersteuning vaü hun salariseisen, beschouwt als een vorm van lijdelijk verzet, die zij niet zal dulden. Van de vlie gers zal een normale dienstuit voering worden verlangd. Zie verder pag. 3, 6e kol.) -I - f Botterdam: Witte de Withstraat 30 Teief, 115700 f4 1 j Postbus 1112 - Postgiro No.424519 Klacntendienst abonnementen 18 30—19 sn n Zaterdags 17-18 uur Telefoon 115700 'S-Gravcnhage: Huygensplein 1 Telef 183407 ra 1 1 Postbus 1091 Postgiro No 424867 13 L) Klachtendienst 18 3019.30 u. Telef 362569 Schiedam: .Lange Kerkstraat 24 b Telefoon'67882 v2fBrSL? Cent per ^eek> 1 265 per maand, 7.90 per kwartaal. - .osse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldig: tot morgenavond) WESTELIJKE WIND. Enkele opklaringen, maar sok enkele verspreide buien.' Overwegend matige westelijke wind. Dezelfde tempera turen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 5.00 onder: 20.36 Maan op: 9.38 onder: 21.44 Ontwapening NIET ten koste van Duitse hereniging t Achttien uur heeft de strijd van tweeduizend brandweerlieden en vrij willigers tegen een reusachtige brand in de haven van Boston geduurd. Ruim een miljoen dollar schade is aangebracht aan loodsen en kolen- voorraden aan de Maine-kade. Twintig blussers zijn in het zieken huis opgenomen. Negentig anderen moesten ter plaatse eerste hulp ver leend worder Een herenigd Duitsland moet het recht hebben, wanneer het dat wenst, lid te blijven van de Navo. Een edwon ten neutralisatie of demilltarisatie en een verbod op het lidmaatschap van de Navo zijn voor het Westen onaanvaard baar. Het Westen verklaart zich echter bereid de Sow jet-Unie bepaalde vei- Ulheids-garanties t® bieden, en zodra Duitsland herenigd is de kwestie van een Europees veiligheidsverdrag te be spreken. De hoop werd uitgesproken dat de Russische regering zal kunnen inzien dat het niet in het belang van de Sow- jet-Unie is de huidige verdeling van Duitsland in Oost en West te handha ven. De hereniging ls niet alleen een ele mentaire en rechtvaardige eis van het Duitse volk, maar zij is tevens de enige gezonae grondslag voor een permanen te en vreedzame orde in Europa, aldus de verklaring. De vier regeringen stellen voorts vast, .dat de hereniging van Duitsland samen met het sluiten van een Euro pese veiligheidsovereenkomst het tot stand komen van een uitgebreide ont- wapenmgso vereen komst zou verge makkelijken. Omgekeerd zou bet be ginnen met een doeltreffende gedeelte lijke ontwapening tot de hereniging Bijdragen. Alle ontwapeningsmaatregelen welke op Europa betrekking hebben, moeten de instemming van de betrokken Euro pese staten hebben en rekening houden met het verband, tussen de Europese veiligheid en de Duitse hereniging, al dus de verklaring. De twaalf punten van de verklaring rijn: 1. Duitsland moet het recht hebben zelf zijn eigen regeringsvorm te kiezen. 2. De hereniging van Duitsland blij" oen verantwoordelijkheid van de Grote Vier, met actieve Duitse medewerking. 3. Eenmaking is noodzakelijk ter vermindering var: de internationale spanningen, en ter waarborging van de vrede. 4. Slechts een door vrije verkiezin gen gekozen regering voor geheel Duitsland kan worden gevormd 5. Sen regering voor geheel DuiU- Iand kan slechts door vrije verkiezin gen in geheel Duitsland gekozen wor den. 6. Duitsland kan niet geneutraliseerd worden. Het land moet het recht heb reu om tot verdragsorganisaties toe te treden. 7. Wanneer Duitsland herenigd wordt, tullen de veiligheidsbelangen van zün aabuurstaten beschermd worden, zoals de westelijke landen tijdens de confe rentie te Genève beloofden De westelijke landen dringen niet 'an op het lidmaatschap van Duits- 'and van de NAVO. Duitsland zelf zal Wer dit lidmaatschap kunnen beslis- 9 Wanneer een regering van geheel l'üitslend toetreedt tot de NAVO, dan tullen de westelijke landen bereid zijn re Sowjet-Unie en andere Europese «aten veiligheidstoezeggingen te doen, tinnen het kader vac een Europees wiligheidssysteem ,10. Het bestaan van de NAYO kart «n punt van onderhandeling met de '"wjet-Unie worden gemaakt, tl. De westelijke landen zullen reen 'nkeSe ontwaneningsovereenkoni't '■uiten, die de hereniging van Duits- 10 zon belemmeren of tegenhouden. Alle ontwapeningsmaatregelen. <ue op Europa betrekking hebben, moe ien door alle desbetreffende Europese jUuen worden goedgekeurd, en dienen hereniging- van West-Duitsland ®ade in aanschouwen te nemen. j t diplomatieke kringen ziet men de verklaring in Berlijn als een tegenzet voor de verwachte uiteenzetting over re Duitse kwestie van Chroestsjew, die hei begin van de volgende maand een bezoek aan Oost-Berlijn zal bren gen. Uit een kazerne van het Amerikaan se leger bij Landau in de Palts zijn ge heime plannen voor de aanleg van lan ceennrichtingen voor „Nike"-raketten in dit deel van West-Duitsland gesto len. De dieven hebben een grote som geld, ale met de plannen in een brand kast* lag, ongemoeid gelaten. Kortgeleden is u*kendgemaakt dat bij Landau en Wat. Tnheïm afvuur plaatsen voor „Nike"-raketten en bij behorende radar-vuurleldingsinstalla ties, zouden worden aangelegd. 0 Per 1 augustus is de adjuact-com mies W. Klosster te Hoogeveen tot stationschef 4e klasse te Grypskerk benoemd. Eveneens op 1 augustus is de adjunct-commies J. Zijlman te HoogezandSappemeer tot stations chef 4e klasse te Nieuweschans be noemd. 8|j K. B. zijn benoemd tot: president van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht: rar. C. R. F. van Roggen, thans president van de arrondisse mentsrechtbank te Middelburg, pre- fdent van de arrondismentsrechtbank Utrecht: mr. J. J. Plugge, thans vice-president van deze rechtbank. Castillo Armas, üe destijds luite nant-kolonel was, leidde in juli 1954 een anti-communistische inval in Guatemala, van het naburige Hondu ras uit. HU wierp het regime van pre sident Jacobo Arbenz Guzman, waar op de communisten invloed hadden gekregen, omver. Guzman vluchtte naar Europa. De opstand had de stil- zwijgende, maar krachtig® morele steun van de Verenigd® Staten. Castillo Armas en kolonel Elfego Monzon besloten de leiding var de nieuwe regering te delen. Er werd een junta van vijf man gevormd, maar de ze had geen lang leven. Castillo Ar mas werd president Meermalen is 'n komplot tegen Ar mas gemeld. De president had een sterke lijfwacht, maar noemde de be richten over komplotten „van geen belang." President Eisenhower van de ver. Staten heeft de dood van Armas een verlies voor de- gehele vrije we reld genoemd. „Hij was een per soonlijk vriend van mij Onder zijn leiding werd de communistische BRITS- H0NDURAS MEXICQ üvingsre P^Barij Oeos GUATEMALA CITY. Anliaua® bao SALVADOR anJo ftTlUE OCEAAN MEXICO BRIT H HONDtlfiS CARIBISCHE ZEE RA NICARAGUA Panama Kanaal CQ8W STILLE OCEAAN De vermoorde president van Guatemala, Castillo Armas. Met|,ingang van vandaag is de prijs van suiker voor de éonsument met 8 cent per kg verhoogd, aldus deelt het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mee. Minister Mansholt heeft namelijk - blijkens een pubiikatie in een zaterdag uitge geven buitengewone Nederlandse Staatscourant de prijs van suiker af fabriek verhoogd van f 76 op f 84 per 100 kg. De besturen van de kruideniers vakorganisaties hebben echter be sloten hun leden te adviseren de consumentenprijs met ingang van vandaag op 94 cent te stellen Dit advies is esn gevolg van een ver schil van inzicht tussen deze orga nisaties en het ministerie, dat tof een winkelprijs van 93 cent zou wil len komen. Vandaag werden over eze kwestie besprekingen gevoerd, De prijsverhoging van 8 cent houdt, aldus het ministerie verband, met het niveau var de garantieprijs voor de suikerbietverbouwers voor suiker van de oogst 1957 dat ten opzichte van de garantieprijs voor de oogst 1956 is verhoogd. De ver hoging van de garantieprijs vindt haar oorzaak in de nieuwe grondslagen voor de kostprijsberekeningen van land- bouwprodukten, alsmede in de geste gen produktiekosten van de suikerbie ten en in de stijging van de kosten verbonden aan de verwerking Zoals voorzien in de regeringsnota Inzake de bestedingen wordt dè verhoging van de kostprijs volledig aan de con sument doorberekend. De verhoging mpet reeds thans worden toegepast, zo deelt het mi nisterie mee, omdat de vraag naar suiker, als gevolg van verwachtin gen omtrent de komende prijsverho ging, zo sterk toeneemt, dat voor speculatieve voorraadvorming moet worden gevreesd. Bovendien moest Prins Philip van Groot-Brit- tannië, de hertog van Edinburgh, heeft een vlucht met een zweef vliegtuig gemaakt. Het gebeurde tn Lasham, waar de prins de nationale' zweefvliegkampioen- schappen opende. De vlucht (de tweede die de prins met een zweefvliegtuig ondernamduur de twintig minuten. Op de foto: de hertog neemt in de cockpit van het tweepersoons toestel plaats. Vanmorgen om zes uur zijn de heer en mevrouw Nyiand uit Steenwijks- noer (gem. Goevorden) die samen op één bromfiets naar de wel reden om de koeien te gaan melken, op de Krim- weg bü Goevorden door een antobus aangereden en om het leven gekomen. De 41-jarige heer J. Nijland, die de bromfiets bestuurde, botste tegen de bus, toen bij een melkauto trachtte te passeren. Mevrouw H. J. Nijland- Schipper was 42 jaar. Het echtpaar laat vier kinderen achter, waarvan de oudste 15 en de jongste 5 jaar is. dure buitenlandse suiker worden aangekocht. De besturen van de kruideniersvak organisaties hebben, hoezee: ec naaf hun mening voor de handel ook termen aanwezig zijn kostprijsverhogende ac toren in de calculatie van de suiker prijs op te nemen, bij de «handel met klem erop aangedrongen zich aan de prijs van 94 cent te houden. De bestu ren vertrouwen erop, dat spoedig ovgr- ieg met de minister van Economische Zaken kan worden gepleegd over de gevolgen van de nieuwe suikerprijs voor die artikelen, waarin suiker als. grondstof is verwerkt. r 1 -r Volgens radio-Peking heeft de In donesische politie een samenzwering tegen de regering en vooraanstaande politici ontdekt. De samenzweerders op West-Java zouden op 20 juli in Djakarta en Ban doeng onlusten veroorzaken. Zij wil den de commandant van het garnizofex van Djakarta, E. Dacbjar, de chef staf van het leger, generaal-maj oor Na- soetion, premier Djoeanda en ledën van zijn kabinet ontvoeren. Ook had het in de bedoeling gelegen het arsenaal van Djakarta in bezit te nemen, meldt radio-Peking. q| Als reactie op deze .verklaring heb ben de besturen van de vliegerver enigingen echter meegedeeld dat de door hen beraamde maatregelen van daag van kracht worden. Deze maat regelen betekenen een strikt opvol- Bij een aardbeving in de stad Mexico er omgeving zijn zondag enkele tien tallen personen om het leven gekomen Een aantal huizen en andere gebou wen is ingestort. De aardbeving, die plaatsvond omstreeks halfdrie plaat selijke tjjd (halfnegen Nederlandse tijd) zette de gehele stad In het duister. Het centrum van de aardbeving lag bij de stad Acapulco aan de Stille Oceaan, waar ook veel schade werd aangericht. In Mexico-stad veroorzaakte de aardbeving een grote paniek. Vele toeristen renden in nachtkleding uit de hotels de straten op. Onder de in gestorte gbouwen bevindt zich een flatgebouw, waarin twaalf gezinnen woonden. Vele bewoners zijn nog niet onder het puin weggehaald. De straten in de stad liggen vol puin en glas. EN inbreker, die in juli tot drie jaar i ia veroordeeld, is zondagmorgen op klaarlichte dag uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam ontsnapt. Justitie en poli tie, die onmiddellijk na de ontdekking met man en macht zijn gaan zoeken naar een spoor van de inbreker, de 28- jarige M. uit Hilversum, waren daar vanmorgen nog niet in geslaagd. Alle politiekorpsen in den lande en alle grensposten werden van de ver dwijning van E. op de hoogte ge steld Het onderzoek wordt verricht door de recherche onder leiding van de officier van Justitie, mr. W. P Bakhoven, E. werkte In de keuken, een voor recht, dat hem tudens zijn voorarrest was verleend. Zondagmorgen half elf trof men hem daar niet aan. Bij het onderzoek naar de weg, die E heeft genomen, vond de politie zijn kleding op het dak van de gevange nis. Men weet er nog geen verklaring voor te geven, hoe E. uit de keuken ge komen is. Hij is op het dak van een hoofdvleugel geklommen en heeft zich voorts via een pijp naar beneden laten zakken. Via een muur en een houten hek tus sen het Huis van Bewaring en de steeg langs het Hirschgebouw kwam B. op de Weteringschans terecht, zonder dat men hem vanuit de dienstwoning aan de steeg had gezien Met het oog op ontsnappingsmogelijkheden voor de ge vangenen hebben de desbetreffende autoriteiten reeds sinds lang bezwaren ingebracht tegen het bestaan van het hekje en het steegje. Dat toch geen verbeteringen zijn aangebracht, zou verband houden met de nog steeds hangende beslissing over het voortbestaan van het Huis van Be waring. E. die, nu het vonnis in zijn zaak gevallen is, spoedig naar de gevangenis zou worden overgebracht, heeft zijn gunstige positie in het Huis van Bewa ring ijlings uitgebuit om zo mogelijk de drie jaar cel te ontlopen. Zijn (30) inbraken (in het Gooi) toonden al aan, dat hü voor niets staat, als het er hem om gaat ergens clandestien binnen te komen of, zoals gebleken ls, ergens uit Het kabinet van Libië heeft beslo ten de Libische ambassadeur in Tunis terug te roepen in verband met de af schaffing van de monarchie, die zich dezer dagen in Tunesië heeft voltrok- gen van de ir.arlschappij voorschriften en er kan dus geen sprake zijn van een al of niet dulden door de direc tie, aldus de verenigingen, die de diepste oorzaak van het conflict een vertrouwenskwestie noemen. In de verklaring, die de directie van de KLM zondagmiddag heeft uit gegeven, wordt onder meer gezegd: Aangezien de besturen der vliegers- verenigingen door de thans aangekon digde actie de salarisonderhandelin gen trachten te forceren en daarmede een loonconflict veroorzaken, heeft de directie besloten dit loonconflict aan het college van rijksbemiddelaars voor te leggen en de uitspraak van dat college te aanvaarden. Ook zal de directie de vliegers ernstig onder het oog brengen dat de door hen aange kondigde actie achterwege dient te blijven, nu de zaak bij het college van rijksbemiddelaars aanhangig is ge maakt. De directie vertrouwt erop, dat de uitvoering van de lijndiensten normaal doorgang zal vinden en dat gevolgen van het gerezen conflict voor de passagiers niet merkbaar zul len zijn. Zondagavond heeft de directie van de KLM, de heer W. F. Bellink, waarnemend voorzitter van de Vere niging van KLM-vliegers, telegra fisch in kennis gesteld van haar op vattingen inzake de voorgenomen ac tie van de vliegerorganisaties in ver band met het loongeschil. Deze tele grafische mededeling was ook be stemd voor de International Pilots Organisation of KLM, waarvan de De nieuwe Amerikaanse ambassadeur op Ceylon, de 57-jarige zakenman Maxwell Gluek, bereidt zich op het ogenblik op zijn nieuwe functie voor en het laat ziel aanzien dat hij wel wat voorbereiding kan gebruiken Uit officiële publikaties blijkt, dat Gluck, toen hij enige dagen na zijn benoeming voor een Senaatscom missie moest verschijnen, niet wist wig premier van Ceylon was. Wel wist by wie de premier van India was, maar hij kon die naam, naar hi) zei, niet uitspreken. Volgens het officiële verslag van de Senaatscommissie wist de nieuwe ambassadeur ook niet, dat een V.N.- commissie een verslag over de Hon gaarse opstand had uitgebracht.-HU kon zich niet herinneren lets van dit verslag in de kranten te hebben gelezen. Nabij het verkeersplein Oudenrijn te, Utrecht zijn gistermiddag twee perso- nenauto's tegen elkaar gebotst.' Zeven personen werden hierbij gewond, van wie enkelen ernstig. Een van henj-is later overleden, De automobilist H. R., uit Arnhem -* - reed met een snelheid vak ongeveer 80 km in de richting Utrecht. Hij haal de op de linkerhelft van de rechterrjj- baan een file auto's in. Plotseling ver liet een tot nu toe onbekende perso nenauto de file, waardoor R. nog meer naar links moest uitwijken, door de. afscheidingsheg schoot en op de tegen- - overgestelde rijbaan terechtkwam. De bestuurder van een uit de rich ting Utrecht komende personenauto, J. van E. te Enschede, die daar op de linkerweghelft reed kon, ondanks krachtig remmen, een botsing niet voorkomen.. De zes inzittenden van de auto uit Arnhem werden uit de wagen geslingerd. Ook de chaufeur van de auto uit Enschede werd gewond. Me vrouw R., de echtgenote van de be stuurder van de auto uit AmhemJ'is later overleden. J J De Egyptische openbare aanklager - beeft in Cairo een aanklacht teghn 13 personen gepubliceerd, die beschul- 1 digd worden van een poging om'de -■ regering omver te werpen en preSl- dent Nasser te vermoorden. Onder de beschuldigden bevindt zich de vroe gere minister Salah El Din. De aanklacht eist vervolging van de leiders der samenzwering op grond van een wetsartikel dat als zwaarste straf de doodstraf noemt. Tien dagen geleden werd bekend gemaakt dat een samenzwering onf- dekt was en dat zestien arrestaties *wa- ren verricht. In de aanklacht wordt gezegd, dat de samenzweerders generaal Naguib, 1 die na de verdrijving van koning Fa-, f roek president is geweest en die later door Nasser is afgezet, weer aar de macht wilden brengen. Sen van de beschuldigden zou vol- gens een getuige hebbes verklaard, dat het nieuwe nationalistische regi- - me met de Ver. Staten tot een „volle- -* dige overeenstemming" had willen ko- men. T«r„lV!S-onze co'resoondent) nri) personen werden zwaar ge- ;y°nAj°eg. zondagmiddag halfvyf od to I",™ vnmgs.aan- Gooilandseweg te Bussum een autobus van de NBM personenauto tegen elkaar te- verlee^dp bestuurder van de autobSs verleende een voorrang aan de o^r- en6?Sjrdier %eXf| bcsbiurd door ni W r T 1jit Bussum. ncn hofal- en m echtgenote lie- "hj«eu zware verwondingen op. V anmorgen was hun toestand ernstig, kt Yrjj,dag, aueu*tus vertrekken 2? Nederlandse collectanten voor een 4^?niee2 week naaï ingeland eze Nederlanders die op hun wijze de zinvolle arbeid van hei Nederlands Oorlogsgraven Comité hebben ge- steund, zijn de gasten van „The Bri- tish Legion de Britse vereniging van, oud-strijders en nabestaanden-der vallenen. Er wacht hun een aantrek- - kelijk programma. 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1