Zwemfeest in Bad Groenoord ten Burgemeester Van Dijck opent vakantif eest te Maassluis C.A.L.O.-studenten sporten en zingen met N.C.G.V.-jeugd Enthousiasme m Ermelo Vakantie-werkweek van NCGV op CIOS onnen V^oor de eerste maal in nieuwe bad Oudhollandse Markt te Vlaardingen geopend met ballonoplaling Rotterdamse fortuintjes Avondboekhouder gezocht SCHIEDAM ^Diefstal in Groenoord ;.fünVporzichtig overgestoken :-.LeescijfersteSchiedam MAASSLUIS Succes voor vierdaagse wandelaars uit Maassluis Programma vakantieweek te Maassluis VLAARDINGEN Maasland BRUNOTT Burgerlijke stand van Rotterdam Duitse studenten bezochten Vlaardingen Hoek van Holland H.S.V. demonstreerde in Hoek van Holland Kerk en School HA - OOM PET EN OOM EVERT Vervolg beursoverzicht Geslaagden Colijnschool Aan verwondingen bézweken Het weer in TROUW Maandag 29 juli 1957 OOR. Héteerst "sinds het zwembad Groenoord te" '.Schiedam in ge bniik/'is genomen werd er een grootscheeps zwemfeest gevierd. Een groot aantal belangstellenden was zaterdagmiddag naar het bad gekomen, waar zij rond het diepe basin en op het terras plaats namen. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester mr. J. W. Peek en de wethouders Van Bochove, V. d. Berg en Sabel. Het programma dat werd afgewerkt ter gelegenheid van de Schie damse vakantiefeesten en werd georganiseerd door de gezamenlijke Schiedamse zwemverenigingen onder auspiciën van de Schiedamse - Gemeenschap, begon met een aantal baanwedstrijden. Aanrijding -Geld gestolen Burgerlijke stand van Schiedam Showsipemmen Diefstal in Sportfondsenbad Zaterdagmiddag is in Vlaar dingen de Oudhollandse Markt geopend. Op de Insulindesingel werden ballonnen, opgelaten, die vlot de lucht kozen. Daarna werd de .markt officieel geopend. Advertentie Kosteloze inenting 'tegen -pokken Veel goeds Gezellige drukte Avondprogramma Met scooter geslipt wzw w- www w w s u wzw zo n e Visserijberichtên Lessen Te koop aangebeden Auto's Motoren Rijwielen Personeel gevraagd Woningruil Diversen T~ ADVERTEERT IN DIT BLAD De 100 meter vrije slag dames werd gewonnen door C. Gastelaars, die een tijd .maakte van 1.57. Dat was "sneller dan de snelste'tijd, die Cocky tot nu op een buitenbaan maakte. Tweede-werd J. Troost van H.D.Z. en derfie." T.. 'Tenkink eveneens van H.D.Z. Bij' :de'100.' iml yrij e slag heren werd' H. Delwél van R.Z.C. eerste gevolgd door J. Bouwman en B. Sitters. ■"""Dé 50 aneter schoolslag jongens werd gewonnen door !H. Schouten van W.F. en tweede werd R. Visser. De. 50 meter schoolslag meisjes bracht winst voor mej. v. d." Wiidt van SZC ge volgd door W. v. d. Lee van SZC. jfi Op «Je 100 meter rugcrawl dames was "yji Troost Thet 1.178 de snélste gevolgd -moor J. van Alphen met als derde R. Veined. V+'De uitslag 100 meter rugcrawl heren - i -1 iDoor het indrukken van een ldket- v raampje waaronder de grendels van een .-..raam konden, worden weggeschoven heb- ..-yben dieven zich zaterdagnacht toegang .--verschaft tot de kantine en de daarach- //ter liggende opslagplaat® van het swem- bad Groenoord te Schiedam. Met een .zakmes en een schepje wisten zij de, -.'kasSa'te farceren. De buit bedroeg •)tï,'klecht. f:1.. Uit kleding, die in deze ruim- rir-jte tóng werd een bidrag van ƒ6 ont- vreemd terwijl van andere plaatsen nog- "'maals ƒ3.50 werd vermist, Verder namen de dieven eonne- en lees- .brfllen' mee, ham en 50 repen chocolade. De 25-jarige magazijnbediende G. v. cL G. uit Schiedam draaide op onvoorzich- tige wijze zijn vrachtwagen op de B.K. t'.Iaan. De' 17-jarige bromfietser A. M. werd daarvan het slachtoffer. Als gevolg van /.tie aanrijding imoest A. M, met een bloed- - idtsterting, schaafwonden en een wond han Het hoofd naar het Gem, ziekenhuis i-:' tvorden 'vervoerd, waarna hij naar huis kon worden gébracht. Bij de Hema te Schiedam stak de 69 'Jfjarige L. M/óver. Hij:liep daarbij ech- ter- niet .over. het afgetekende voetpad'. Een bromfietser reed de bejaarde heer ,;.>aan, die met twee 'gebroken ellebogen in --het Coolsingel ziekenhuis moest worden ppgeriotrien. Uit een 'kleedhokje van het terrein Boshoek te Schiedam werd ten nadele ,.,.vah de ^timmerman C. R. v. K.. een /jportèmonnaie met 12 gestolen. Van 'K. nam deel' aan een trainingsmiddag taïn "dê*' korfbaldub O.D.I. Ook andere vkledihg werd doorzocht. Ir S.'i". te de-maand juli zijn" bij de .Gemeen- telijke; Openbareleeszaal en bibliotheek te Schiedam in. totaal 16230 boeken uit- geleend tegen 10125 in dezelfde periode Van het vorige jaar. •;.-"': Van déze boeken waren er 7284 romans *3972 studiewerken en 4974 kinderboeken. Bij- "de7 centrale bibliotheek aan de es-Lange" Haven werden in totaal 6485 boe ken uitgeleend. - Het aantal - houders van leeskaarten "/steeg van 4344 in het vorig; jaar tot *56639 nu terwijl hot boekenbezit steeg van 52065 in het vorig jaar tot 56689, was 1 J. Bouwman, 2 F. van Enst en B. Arons. Vijftig meter vrije slag jon gens 1 E, van Soest. 2 H., Schouten. Vijf tig meter vrije slag meisjes 1 P. v. d. Wildt, 2. L. Zijlstra. Als attractie bij de wedstrijden waren leden van de „Kunstewemmers" onder- afdeling van de zwemvereniging Adml raai de- Ruyter te Amsterdam, o.I.v. mevr. G. Armbrust-Molenaar naar Schiedam gekomen, die een vrolijk pro gramma kunstzwemmen brachten. Hoe wel de dames wel eens meer in Schie dam zijn geweest viel Het ook deze keer weer op hoe gemakkelijk deze zwem sters zich in het water bewegen. De Schiedamse Reddings Brigade, bracht vervolgens een demonstratie Ca bine duiken waarbij 'werd gedemon streerd, hoe mensen, die in een auto zit ten opgesloten kunnen worden gered. De middag werd gesloten met een wa- terpolowedstrijd tussen het eerste ze vental van S.Z.C. en het eerste zevental van het Vlaardingse V.Z.C. De Vlaardingse heren wisten de wed strijd te winnen met 43 nadat de rust met 21 eveneens voor de Vlaardingers was ingegaan. Aan het eind. van de wedstrijden wer den de prijzen uitgereikt door de voor zitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer M. HolL Uit het Sportfondsenbad te Schiedam werden ten nadele van.de 25-jarige ma chinebankwerker F.- Ij. V. uit Schiedam verschillende voorwerpen en. gold ont vreemd waaronder toto's en een bedrag van 22. Zaterdagmiddag zijn de leden van de wandelsportvereniging van de Vergde Touwfabrieken, die aan de Vierdaagse hadden deelgenomen, bij hun aankomst op het stationMaassluis door leden van de vereniging, benevens vele belang stellenden hartelijk verwelkomd. Evenals vrijdagavond te Nijmegen wer den ook nu wederom bloemen aange boden, waarna nog een mars volgde. De volgende leden van de vereniging kwamen in het bezit van het kruis: de dames mevr. J. Kolenbrander en mej. N. Hennevanger, die voor de eerste maal deelnamen en de heren W. Velle- koop, J. v. d. Kaade, G. v. Tielen, G. Vennik, A. Suurmond, ajlen uit Maas sluis en M. Schepers uit Maasland.-De heren hadden reeds meerdere malen met succes aan de Vierdaagse deelge nomen. Geslaagd. Voor het te 's Gravenhage gehouden Staatsexamen H.B.S. ,A" slaagde de heer J. Moerman te Maas sluis. Naar Jeugdkamp, Maandagmorgen te ruim negen uur zijn circa 50 junioren van Excelsior te Maassluis met een aantal leiders per bus naar Zeist ver trokken om daar tot zaterdag deel te nemen aan een der K,N.V.B.-kampen. Zij werden door hun ouders uitgeleide gedaan, terwijl voor het vertrek de voorzitter van Excelsior, de heer Van Dijk de jongens toesprak en bun een prettige week toewenste. OP DE EERSTE DAG van de Maassluise Vakantieweek waren de weersomstan digheden niet onverdeeld gunstig. Gelukkig is er praktisch geen regen gevallen en het vastgestelde programma kon volledig worden uitgevoerd, al bleef het bezoek aan het concert 's avonds ver beneden de verwachtingen. In de middaguren vond zaterdag de opening van de „Vatoma" 1957 plaats, hetgeen tevens de Inzet van de Vakantieweekbetekende. Deze tentoonstelling, die voor een groot gedeelte In beslag genomen wordt door een collectie poppen van H.M. de Koningin, die welwillend voor dit doel is afgestaan, is buitengewoon interessant en zal ongetwijfeld In de komende dagen vele bezoekers trekken. Dit officiële gedeelte van de openingsdag werd door een vtü groot aantal genodigden bijgewoond. Naast de ontspanningsavonden, die elke dag te Maassluis plaats vindtn, zijn ar in het yakantieprograroma van deze week natuurlijk ook wederom kinder voorstellingen opgenomen. Dinsdagmiddag is er een levend Jan Klaassen-spel te zién en woensdag middag zullen Maassluise kinderen o.I.v. mevr. Verhoeff-Tom een kinderoperette „Zigeunerleven" opvoeren. Donderdag middag rijdt er een bonte kindertrein, Het 'buitengewoon geestige kindertoneel- stuk „Dik Trom en z'n Aap" is eveneens in het programma opgenomen en zal de jeugd vrijdagmiddag weten te boeien. Voorts wordt er dinsdagmorgen een vis wedstrijd voor junioren (8 .tot en met 14 jaar) in de Noordvliet georganiseerd en donderdagmorgen voor senioren (15 jaar en ouder). Voor' de liefhebbers^ van de wandelsport is ook een plaats inge ruimd. In en om 'Maassluis worden woensdag wandelmarsen gehouden over afstand van'8,'12 en 15 km. OV35RLHDEN: 7 Natanan, 79 jaar. .GEBOREN: Evert J, z' v 3 MooKhoefc en 'S S van Dam: Johanna, d v C L de Groot en C M Rtjntalder. 3 'lT.' ,tï: So Vierdaags*. De Maaslanders welke vd® vierdaagse hebben meegelopen, heb- /;ben alle bun. voorgestelde tocht vol- >"b'racht. Als eerste mogen we wel ver- ■."hseldan de 68-jarige C. C. van Eijtneren V.welke 40 km lieg) en dat voor de negende ,»skeer. De .heer M. Scheepens, volbracht //voor de 2de maal de 55 km mars en de - Heren J, 'van Eymeren en L. Bakker, •"■"fde"laatste 'als militair) voor de eerste ,f-*Snaal de 40 km tocht -fa-.Kampioen schaken. In de Westlandse --^schaakcompetitie werd de heer A. Doel- Z-jRian alhier met 4 punten kampioen. De -Heer Doelman, dié door insiders .bij de aanvang van het toernooi als één der '-.'grootste? favorieten beschouwd werd, -Sfceeft-de verwachtingen niet beschaamd vien is terecht als eerste over-de eind- /Astreep gegaan. J'-X- WinXÉLCENTRUM BINNENWEG 45 111 TELEEOON 116615 - "ROTTERDAM Y t-Aangiften van 27 juli 19S7. Bevallen: A. Renkema-Knoope O; A. C. Pil- lê-RoobOl d; M. Groeneweg-Hulsman z: M. N. -•-Wamer-Poots z; .E. Louwerse-PortugaU z: A. H. Manni-van Krimpen z: H. Willemze-de Wil- -llgea d: H. G. J. OUo-Vink z; D. Segeren- r-'-van Trierum d; J. 3. van den Hurk-de Bell er d.; W. Tas-van Trigt d: M. A. Hogeveen-de ■■■Vos' z; S. Sehuitemaker-Koch d: J. Verhoe- "vén-Stark z: 3. van der Hoek-van Helden z; 'Hi'!. Vervloet-Naaijken* d; J. C. van de •- •Stouwe-léokerman z; U, D. Boersma-van -Diik ,z* C. C. Scberpenisse-Priem z. Overleden: M. Woll. man v, N. Hofman '83 h* D. H. van Oort, man v.'J. A. Hengst- 'mengel 68 j.: J. Boom, man v. E Tabeling .35 1.' C. L. Lohztroh. man v. K. W. Schijrf -79 i.: 3. Hotting, man geh. gew. m. G. 3. Verschuur 76 j.; K Dijkstra, man v. P. J. -•van El«Ioo «3 j.: 3.J. van Zinkeren, man 'gatugew. m. E. M, van der Wielen 88 j.: N. 'van der Ha», yr, v: A. van der Stad 99 j.l T. 'G. VSi Louwe. zoon 1 3. A T. Wortö- - boer, vr. v: A. T, HouweUng 88 jr.: P, Ooet ':l difck vr. fifth. geW. m. C. Kruithol; L. A. Los, Va" C*Brauww4Z Jr. - -:- Z- Op woensdag 3-1 juli 1957. van 14—15 uur, zal,'ingevolge de wefcteiyloe verplich- ting, door het gemeentebestuur te VTaar- dnngMi, geiegenheÈd wotdea gegeven tot kosteloze inenting tegen de pokken voor kaïderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt. Deze kosteloze inenting zal plaats vinden in het G.GD - gebóitw, 'Hoflaan 7, Vlaardingen (ambu- lahcédienst). Zij. die van deze gelegenheid gébruik wensen te maken worden verzocht trouw boekje of geboortebewijs mede te bren gen en een inentdngskaart. De oudets, die htm kinderen niet Heten inenten, wordener aan .herinnerd, vol gens art, 1 der inentingswet, 1939, ver plicht te zijn, vóór hiun kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt, een bewijs van inentingin te leveren, of een ver klaring af te geven, op een bij de G.GD. in het Irene paviljoen aan de Hofsingel verkrijgbaar formulier, waaruit blijkt, waarom de inenting achterwege blijft. t>7* gelegenheid tot inenting treedt niet in de plaats van die, welike gegeven wordt door de inenöngBcommissie, op de eerste vrijdag van eflke maand, waarbij de kinderen tot en met vijf jaar, op vertoon van «en inemtingskaart, bij hun huisaTts wonden ingeënt Vorige week beeft een aanttal studen ten van de Technfeche Umversitët Benin- ChaTloititenburg,- onder lei'ding van prof. P. Poezig (Lehrssituhl Enttwerpen Hoen- bauten) op studiereis door oos land, W zij orüder andere Amsterdam en Rotter dam hebben bezocht, een bezoek ge bracht aan het stadhuis van Vlaeid&ngen. Ia VlaardShigen is hun een. uiteenzet ting gegeven van de stedebouwtaxnaiige aisseeten betreffende de uitbreiding van die Stad. Tot süöt van het bezoek vond «en rondrit door de gemeente plaats. Het Is te begrijpen dat bU een nor male sportdemonstratie, op touw gezet door de Hoekse Sportvereniging, het op de Hoek fee»! Is. Dan steekt de gehele Hoekse harmonie zich In het keurig uniform en marcheert met de In sport- costutim géklede H- V.-ers door de ge hele gemeente. Dan komt één keer in de zomer de gehele Hoek v. Hollandse bevolking op de been en sluit zich aan om de demon stratie bij te wonen. Dan vergeten ook de badgasten en kampeerders een ogen blik het genotvolle strand en komen op het gedruis van de tamboercorpsen naar het sportveld om van dit evene ment getuige te zijn. Welnu, zo was het zaterdag en dank zij het iniatief van H.S.V. is voor Hoek v. Holland hiervan een prima propaganda uitgegaan. De drumband uit Maassluis, bestaan de uit een grote groep kleine maar dap pere jongens verleende voortreffelijke medewerking, wanLzü trommelden de inwoners van de buitenwijken hun wo ningen uit Een groot publiek heeft met veel be langstelling op het veld de keurige ver richtingen van de gymnasten ondier lei ding van hun leraar Ouwendijk gade geslagen. Ware het niet dat het even na aanvang begon-te gieten, zeker wai de belangstelling tot het einde gebleven. Maar direct na deze plensbui werd het sportfeest voortgezet en konden ondanks de harde wind, die.was komen opzetten, de moeilijkste oefeningen worden, uitge voerd. Er zijn verschillende Oudhollandse kramen opgesteld. Ook de poort van vorige jaren is i weer aanwezig, via die, poort komt men 'bij de winkeltjes en enkele andere attracties.; Het ge heel doet weinig denken aan Oud hollandse kfaampjes, omdat er mo derne waren verkocht worden. In ieder geval was er de afgelopen za terdagavond veel bezoek, en er is 'hard gewerkt om allesop te zetten; dat-vergeeft weer heel veel. Naast het voltallig college van bur gemeester en wethouders en verschil lende raadsleden met hun dames, gaven o-m. de burgemeester van Maasland en wethouder Van Minnen uit Vlaardin gen van hun belangstelling blijk. Nadat de voorzitter van de Maassluise Ge meenschap, de heer R. E. D. Barmen 't Loo zjn dank en erkentelijkheid had uitgesproken aan de medewerkers van deze expositie, die eerst in de nacht van vrijdag op zaterdag in de grote kantine van de Verenigde Touwfabrie- ken kon worden ingericht en daarbij in het bijzonder de -heren Hagoort en Roel had genoemd, knipte mevrouw -Van Dijck een. lint door, waarmede de opening een feit geworden was. Burgemeester Van Dijck vervolgens het woord voerend, zei, dat na een jaar van hard werken velen aan vakantie toe zijn. Niet alleen zij. die een maat schappelijke positie vervullen, maar ook de schooljeugd. Deze groep verdient de vakantie, maar er is ook nog een groep, die eigen lijk, gelet op hun prestaties, geen vakantie verdiend hebben, doch het krijgen omdat het in de huidige samenleving nu eenmaal gewoonte is geworden dat elk mens, elk kind vakantie krUgt. Wanneer de voor tekenen zich niet bedriegen, aldus de burgemeester, zal men fa de toekomst slechts met keihard werken vakantie verdienen. Met betrekking tot het programma van de Vakantieweek zei spreker, dat er ook dit jaar wederom veel goeds en voor elk wat wils geboden wordt. De burgemeester uitte de wens, dat de gehele burgerij van Maassluis aan de organisatie, waarvoor door het bestuur van de Maassluise Gemeenschap zoveel werk verzet is, ruime medewerking zal tonen, opdat bewezen wordt, dat het werk van -de M.G. op prijs wordt ge steld. De tentoonstelling noemde spie ker uniek voor Maassluis. De poppen zijn geschonken als uiting van liefde aan toet Vorstenhuis en verdient mede daardoor een zeer groot bezoek. De burgemeester sprak vervolgens zijn grote waardering uit voor het werk van de Maassluise Gemeenschap, die eir naar streeft hetculturele leven ter plaatse op een hoger plan te brengen, waarbij de jeugd niet wordt vergeten. Tenslotte ging de burgemeester over tot het uit reiken van de prijzen, die door leer lingen van de scholen behaald zijn in een tekenwedstrijd. De burgemeester overhandigde aan jongens en meisjes met een toepasselijk woord de prijs en kon terecht zeggen, dat er onder de inzendingen eveneens op de tentoon stelling aanwezig werkstukken van kwaliteit aanwezig waren. Het gezel schap bezichtigde daarna de tentoon stelling. Li enkele nevenvertrekken van het gebouw zijn ook stands van de B.B. en het Verbond voor Veüig Verkeer ingericht Vooral laatstgenoemde stand valt bijzonder te waarderen én de ma quette. die met elektrisch speelgoed is opgebouwd, is zeer interessant. bijgewoond. Nadat mevr. Van Dijck, de traditie getrouw aan het begin van de avond de vlag van de M.G. op het openluchtterrein had gehesen, sprak burgemeester Van Dijck nog een kort woord. Evenals de voorzitter van de M.G. in zijn inleidend woord, noemde de burgemeestér het uitermate jammer dat de tribune zo slecht -bezet was. Hij schreef dit o.m. toe aan dé minder gunstige weersomstandigheden en het feit, dat er op andere plaatsen in de gemeente ook nog iets te doen was. Spr. vertrouwde er echter op, dat de komende dagen zich in een ruimere -be langstelling mogen verheugen, opdat de financiële resultaten voor de M.G, niet te ongunstig zullen uitvallen en daardoor haar veel omvattende taak voor de komende jaren in gevaar zou worden gebracht. Hel concert, dat door het harmonie orkest „Oefening Baart Kunst" en de koninklijke mannenzangver. Orpheus", beiden uit Schiedam, gegeven is, stond op hoog peil. Een programma met fragmenten uit de grote opera's van Rossini, Verdi, Weber,Wagner en Gounod met karakteristieke koorwerken uit „Der Fliegende Hollander" en het jagerskoor uit „Der Freischiitz" om er slechts enkelen te noemen boeide het aandachtig auditorium, dat gaarne de onoverkomelijke tekortkomingen, welke aan dergelijke openluchtconcerten nu eenmaal altijd kleven, omdat het ge luid de vrije loop krijgt, aanvaardde. Temeer daar er zoveel viel te genieten, dank zij de voortreffelijke wijze, waar op de heer Koster met vaste hand "muzi kanten en zangers leidde.- Het spontane applaus aan het einde van het concert, dat tot een toegiftje dwong, was dan ook ten volle verdiend. De deelnemers aan de „Tour van Ome Joop" waren zaterdag in Rotterdam. De jongens hadden heel wat kilometers verslonden, voordat zij in de Maasstad arriveerden. Geslaagd. Voor de middelbare akte tekenen M.O. slaagde de heer J. A. Kouwenhoven te Delft NEDERLANDSE HERVORMDE KEBj Beroepen te Zunderdorp (vak, J. vai der Wiel): J. C. Neeleman te Pijnacker. Aangenomen de benoeming tot vikarii te Emmen (hervormde evangelisatie): kand. W. J. van der Waal te Den Haag. GEREFORMEERDE KERKEN Bedankt voor Hardenberg en voor St. Annaparochie: H. J. van Duinen te Willemstad. Aangenomen naar Bergentheim: kand. P. H. Steenhuis te Huis ter Heide, dié bedankte voor Hellendoom en voor Ni]-Beets. Examen. De classis Utrecht heeft preparatoor geëxamineerd en beroep baar verklaard de heer L. Zwaan, theol. kand. aan de Vrije Universiteit. Kand Zwaan is benoemd tot hulpprediker te Londen voor de verstrooide gerefor- meeden in Noord-Engeland en kan daarom geen beroep in overweging nemen. VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN Beroepen te Cadzand: kand. L. van der Molen te Lieve Vrouwenparochie. Tijdens de vaart van de le Petroleum haven te Rotterdam naar een boei op de rivier is zaterdagmiddag de 23-jarige Indiase matroos S. Gregory Susai Na- serin uit Susain, opvarende van het En gelse s.s. Border Hunter, overboord ge slagen en verdronken. Het avondprogramma werd door slechts ruim driehonderd bezoekers In tegenstelling tot de belangstelling voor het avondconcert, had het vermaak- centrum aan de P. C. Hooftlaan wel de „loop". Hier heerste, evenals In de middaguren in de binnenstad, een grote drukte en een gezellige ongedwongen sfeer. Vanavond is er een speciale Engelse avond, die via de N.C.R.V. voor de tele visie wordt gebracht. Dan kan men ken nis maken met de St. Helens Group en The Marlowe Scottish Dancers, die aan gesloten-zijn b« de English Dance and Folk song society. Een eerste optreden in Nederland, waarvoor reeds honder den kaarten in voor-verkoop zijn af genomen. Wyers kon 3 punten van het verlies van de overige week inhalen en noteerde 198. Motorenfabriek Thomassen stéèg 3% punt tot 370, nieuw» aandelen Geveke moesten iets van de koers prijsgeven op 326 (—2). Fridor waren opnieuw opgelo pen. De aandelen tot 29% (+3%) en de obligaties tol 48% (+314).' Er zijn echter oqk/reacties te con^téreh^gëweesf b.a. - bSititërmbhlen 155, hetgeen^ punten' bé nedén dé vorige laatpfjjs is en Bols 265 óf 5. punten beneden de vorige laatprijs. Ter gelegenheid van de opening van de Oud-Hollandse markt aan de Billitonlaan werden zaterdagmiddag 1000 luchtballon nen opgelaten. Evenveel kinderen keken b\j die gelegenheid ernstig, teleurgesteld, vrolijk dan wel uitgelaten. Een vrij stevige westenwind zorgde ervoor dat de ballon nen snel landinwaarts gevoerd uier den. Aan deze ballonnenopstijging is een wed strijd verbonden vandaar dat ze allemaal voorzien ivaren van een kaart. Aan de Colijnschool te Vlaardingen zijn de volgende kaödidiaiten geslaagd voor het MULO-exam en; G. Zevenhuizen, S. Ouwendijk, L. V. Steertsed, A. v. d. Meer, C; v. d. Pod, C. v. d, V3is, I. Zevenhuizen, D. Verhagen, H. v. Tienen, I. Prinsen, B. Komaat, G. Kooymeyer, B, de Bruin, F. Sluyter, J. v. d. Most, S. Koedijk, L. v. d. Lubben, A. Lub, A. v. d. Bergh, B. Don, H. Aalbersherg, L. Baauw, E. Bongees, C. Grootenboeir. 1 kandidaat moest worden afgewezen. Even voorbij de Rotterdamse Rijweg op de rijksweg Rotterdam-Den Haag is de 21-jarige G. v. d. Berg uit Den Haag vanmorgen met zijn scooter geslipt en gevallen. Met een slagaderlijke bloeding in de linkerlies is het slachtoffer naar het Cooisingelziekenhuis overgebracht Zijn verloofde, die -achterop zat, liep en kele lichte schaafwonden op. De 44-jarige platenmetselaar G. Her» man uit de Bas Jungeriusstraat te Rot terdam, die vrijdagavond op de Rijks weg 13 'bij de West-Sideling op zijn mo tor met een scooterberijder in botsing is gekomen is zaterdagmorgen in het Westerziekenhuis overleden. Weerrapportan van bedenoebtand 7 uur wind meter tamp. max. gist. Neeral ofgei. Station* Weer p. sec. 34 uui Stockholm zw. bew. NO 3 33 12 Oslo geh. bew. stil 31 I Kopenh. regen 6 21 5 Aberdeen zw. bew. NSW 16 0 Londen geh. bew 20 0.1 A'dan regen geh. bew half bew 8 30 1) Luxumb. 17 4 Parijs 4 30 0 Bordeaux onbew. *tu 31 0 Nice 1. bew. WNW t 36 e Berlijn half bew. ZW X 30 0 Grenoble 1. bew. stil 33 Fr&nkf. regen WZW 10 MOnchen regen 4 10 Zürieü zw. bew. 1 10 5 Genève onbew. sti! 30 0 Locarno half bew. stil 30 0 Wenen onbew. W 4 10 0 Innsbr. zw. bew. stil 30 e Rome onbew. O 1 0 AJsccto onbew. ONO - 3 35 Mallere* zw. bew. sti! 30 0 (Van een onzer verslaggever») I ee, oom Piet, maak nog eens die H salto!» Op het prachtige sportveld van de Stichting „Veldwijk" ln Ermelo nam oom Piet (P. Meerdlnk, 22 en student aan.de Chr. Academie voor Lichame lijke Opvoeding te Botterdam), zijn aanloop. Applaus van de deelneemster» en deelnemers aan het tweede jeugd kamp van het Nederlands Chrtste- l\jk Gymnastiek Verbond, dat in „Het Trefpunt" in Ermelo Is gehou den. maar ook navolging. Dinie Verhoef van „Rust Roest" (Eindho ven) draaide ook een salto en zo wa ren er meer. Op het tweede veld leidde Evert Kruithof (20), de tweede student van de C-AL.O.een handbalwedstrijd, wsarbü het vrolijk en soms tempe ramentvol toeging. Te midden van dit sportieve bedrijf zag de kampstaf J. Beltman (Zut- fen) en de dames J. Bosch (Ede) en D. Jansen (Deventer) tevreden toe „Dit moeten we hebben, deze studen ten van de CAL.O. in het N.C.G.V, Het ig voor de eerste keer. dat er op "«-GRAVENHAGE, 29 Juli. Vangstberlcbt van hedenmorgen uit volle zee: Sdievenin- Sers: Sch 61 zaterdag 120: 64 met 60 uit e halve vleet; 81 niet 8ö nog 70 netten: 93 met 0; 116 met SC: 123 met 0; 160 zaterdag 50: 312 met 20 nog 10 netten: 275 nog 50 mijl; 3 met 15; 14 nog 85 mijt: m zaterdag 30: 302 met 5: SA zaterdag 70; 120 zaterdag 75: 333 met 5: 4 met 5; 195 met 15: 254 met 0: 341 thuis stomend: 2 met 20: 5 met 80; 25 met 25; 19 met 0: 30 met 25: 36 met 5; 84 met 15; 236 met 34: 250 met 0: 297 met 0; 310 met 50 ült de halve vleet; 3S0 met 4; 32 met 16;-40 met 50; 99 met o: 133met 0: 233 met 60: 79 met 1: 23 met 30: 332 met 40; 39 met o: 201 met 17; 199 met 17; 78 met 5; 159 met 76 nog 50 netten; 329 met 25; 105 met 34 uit de halve vleet; 338 met 3; 20 reet 20; 223 met 17: 225 zaterdag 85. Binnen t* Schvenlngen Sch 104 met 35 last: 305 met 22 last: 335 met 37 last: 130 met 38 last; 58 met: ie last; 132 met 45 last; 47 met 37 last: 45 met 37 last; 53 met 36 last; 53 met 20 last; 310 met 30 last: 101 met 30 last; 72 met 20 last; lie met 21 last. Vlaardingers: 79 110 uit halve-vleet; 172 15 nog 30 netten; 97 60; 142 6; 190 thuisvarend: 199 60; 61 50 uit een halve vleet! 168 60 uit een halve vleet; 112 6:132 20. - Marktprijzen: maatjesharing groen van 65 tot 90. deze wijze een nauwe samenwer king is ontstaan. Plet en Evert ge ven hier sport en spel en verzorgen ook de recreatie. Het gaat uitste kend" aldus de heer Beltman zelf gymnastiekleraar over belde stu denten, die wy ook des avonds, op de bonte avond, in actie zagen. „Er zijn wel twintig studenten die, deze zomer leiding geven in jeugd kampen datis praktisch en nut tig werk", mérkte Piet Meerdlnk op, die evenals Evert ook volkszang „doceerde". De CALO heeft in Mei op het centrum 1dé Paalbers in Ermelo' een instruc- tieweek gehouden, die speciaal ge wijd was aan de komende jeugd kampen. Daar is ook grondig zang onderwijs gegeven. De heren Meer dlnk en Kruithof (Zutfenaren en ja renlang vertrouwd met de activitei ten van „Wllhelmina) hebbën de vijftig deelnemers aan dit jeugd kamp leren zingen. Er waren serieuze en dwaze liedjes Zoals In de donkere bossen zie je zwarte negers hossen en de ver maarde slag van Makkabee, waar bij zoals het een gymnastiekorga* nisatie betaamt een overwegend aantal lichaamsdelen in beweging komt. Natuurlijk was er dagelijks, om 7.15 ochtendgymnastiek en vlaghijser en vlag strijken de goudgeel ge kleurde vlag van het N.C.G.V, Of Jongste deelnemers waren Gerril ZIrgdragèr" (IJmuldèn) 13 jaar er Jopie Mulders (Oranje Nassau) 13 •- jaar die nog helemaal niet .„za ten 'te..knikkebollen, toen dé...boni® - avond,later»en later werd.. Er zijn excursies gemaakt, er is aaa bewegingsscholing gedaan, binnen spelen bij T-egenweer en tijdens.de dagsluiting weid de jongeren een persoonlijk woord meegegeven. Er was plaats voor honderd jongeren. Het is vreemd en er klopt iets niet dat een organisatie als het N.C.G.V.dat over een groot aantal Jongeren ln de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar beschikt, niet ln staat is een nationaal kamp met honderd jongeren uit alle delen des lands te houden. Er waren lege bedden in het CHU- centrum „Het Trefpunt". Uit Amsterdam, waar men meer dan zes NCGV-verenigingen telt wai slechts één deelneemster. Wij geloven niet dat de propagan da voor deze kampweek gefaald heeft, al had men iets eerder kun nen beginnen. Tal van aangesloten verenigingen tonen nog te weinig belangstelling voor- door hun Verbond nationaal georganiseerde evenementen. Prijs per advertentie tot 20, woorden 2.— tot 30 woorden 2.75 Van Fortuintjes worden geen bewijsnummers verstrekt Bij brieven onder No. 20 et extra v administratiekosten Bjjdt zoals ge wilt dat an- derén rijden en"leert dit bi Gerard HagemeJjer. Tel. 55905, Jacob Catsstr. 16. TeL 41097 v/h Instructeur bij be kende rijscholen. (Van een onzer verslaggevers) Boven het gazon voor het hoofdge bouw van het bekoorlijke bnlten in O verveen, waar het Centraal Instltnnt voor Opleiding van Sportleiders Is ge vestigd, waait deze week de vlag van het Nederlanda Christelijk Gymnastiek Verbond. Overeenkomstig een goede traditie te daar eergisteren de vakantiewerk week begonnen, waaraan een veertig tal leiders en leidsters van verenigin gen en een zestigtal andere belangstel lende leden van deze organisatie deelnemen. Bondsvoorzitter A. F. den Boeft opende deze ClOS-week met een woord van welkom, waarbij hij wees op do betékenis van de instructie, die ie dtttiaamsrs van dg xüd» Wk de Bonds Technische Commissie zullen ontvangen. Het gaat erom kennis te vergaren, voor het clubwerk, dat voor al ln bet najaar in tal van steden en dorpen gaat herleven. Het programma heeft een theoreti sche en technische kant. Namens de B.T.C. treden op al* docenten: mej. t T. Lems (Berendrecht). vrije oefenin gen, ritmische en gereedsahapsoefe- ningen; de beren J. A. de Huu (Den Ham) ringen en brug; G. R, Visser (Sneék) grondgymnastiek en toestel len; J. Postema (Meppel), lange mét, atletiek en spel; R. Bloem (Amster dam) toestellen; L. Rutgers (Amster dam) piano); Als gastdocent treed op de heer H. Been (Den Haag). Het aantal deelnemers aan deze NOGV-week/dia voornamelijk kader-, training ten grondslag heeft, bedraagt 103. De nieuwste modellen Zwitserse naaimachines te gen zeer lage prijzen levert Groen, Vierambachtsstr. 114, tel. 36653. Bij betaling bin nen 12 maanden worden geen rente of kosten berekend. De Meubelbeurs ruimt op: Kloostertafels, pracht mo dellen nu reeds v.a, 29.50 Zo'n koopje .komt nooit meer. Grote Visserijstraat 810, Rotterdam. Opruiming bij Wilson Haardfauteuils, 50 modellen 32,50. Ligfauteulls, com pleet met interieurkussens 48,50. Wilson's Meubelen, Grote Visserijstraat 97—101, midden in de straat Gemakkelijke betaling Rijwielen, Diverse merken, reeds vanaf 2,50 p. week. De Gier, Goudsesingel 49— 51—53, tel. 28975; Teilinger- straat 79—81, tel. 82065. Opruiming wegens vakan tie. Alle inruilwagens met 20 korting. Keuze uit 15 auto's en 5 bestelauto's. Ook inruil bromfietsen. Eigen financiering, Autohandel Peet van Est, Stadhouders plein 10a, Telefoon 89361. 's Avonds geopend. Leer ftwa vak. Leer voor winkelinstallateur. Op onze leerschool komen weer enkele plaatsen vrij voor actieve jongelui mét diploj Ambachtsschool, leeftijd tm. 17 jaar. Opl. volgens leerlingstelsel. Onder Rjjks- toezicht Gedurende leertijd vol salaris. Fa. J. Haasdijk, Loetestraat 2 (Spaansepol- der). Telefoon 35686. O Barendregi's Speciaalza ken te Rotterdam (Z.) vra gen voor de afd. Woningtex tiel, Aankomend Verkoper, alsmede een- vakbekwaam woningstoffeerder. Sollicita ties aan ons adres Kat. La- gedijk 421, R'dam. Tel. 71999 Woningruil. Laten wij U helpen! Wonfngbur. „Lely", geopend van 9—7 uur Gr. Visserijstraat 71, Rotterdam Tel. 54251. Ik ga weer naar Nelly, v. d. Meer voor een hoed. Ook voor bruidssluiers en para- glui es. Noordmolenstraat 67 'dam, TeL 81369. Kunstgebitten spoedrepa- ratles in een half uur! Holtz- apfel, de specialist. Nwe Binnenweg 64. Dagelijks 9—4 uur, tel. 52247. Kunstgebitten-reparaties. Ie klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. U kunt er op wachten. In- Dentilis", stituut 40, telef, Hoogstr. 126010, Roterdam. door Import-Export Maatschappij voor de Cre diteuren-administratie. B5Ï!i'.eJ:l.met °PS®ve van referenties onder No. 40471, Bureau Trouw, Rotterdam, Reparaties Kunstgebitten Ruime sortering exclusie- in een - half uur. Claes de Vrieselaan 21, Tel. 37519, Rotterdam. Tapijfhandel Grecon N.V., Mathenesserweg 149C, Rot terdam. Profiteert toch van ongekende opruiming. Enige voorbeelden: Wilton tapij ten van 98.— voor 69.50. Pr, Smyrna's van 210.— voor 155.Dekens (iets vuil) van 24,50 voor 13,90 Autoplaids van 29.50 voor 15.90. Foto Rotax Gaslicht pa pier. 100 vel 6 x 914 3.75; 100 vel 614 X 6 3,50. In de soorten: wit glanzend Chamois-glanzend, Chamois-halfmat, „Foka" N.V. Admiraliteitsstraat 8, Tel. 116375. Grijpt uw kans. 't Is zo weer winter. Mar. Vissers speciaalzaak lederen kle ding ruimt op tegen onmo gelijk lage prijzen. Lederen herenjassen 99.—, dames mantels 105.jekkers 72,50, vesten 49.—, korte lederen damesjasjes div. kleuren 59.—, etc. etc. Verder vele' bijzondere sjaals, truien, motorj assen en joppers en vele andere aanbiedingen. Bovendien op alle niet geprijsde artikelen 10 procent korting. Desge wenst bezoeken wij u geheel vrijblijvend met monster collectie aan huis. 't Is al tijd weer Mar. Visser voor leer, Beijerlandselaan 161 163, Rotterdam-Zuid. Telef. 78339, Vuva schoorsteenmantels, „geen zachtboard maar steen" worden op maat. ge maakt, Showroom. Adna- nastraat 3„ tel. 31873, ie- opènd van 2—6 uur, R'dam. ve behangsels. Vraagt staal boeken, Huntenburg, Jonker Fransstraat 31, telef. 28735; Karei Doormanstraat 151, tel. 115102; Beijerlandselaan 159, tel. 79355. Rollen aftan den 5 cL per rol, Bedden bijvullen over trekken enz. Het oude ver trouwde adres met meer dan een halve eeuw erva ring. L. de Jong, Jacob Catsstraat 46, telefoon 43655 —80944. Gemakkelijke betaling voor meubelen, tapijten, zeil bedden, gordijnen, vitrages, Ook meubelen overtrekken. Laagste contantprijzen, L. Witter, Jonker Fransstraat 91—93. Tel. 123462. Gemakkelijke betaling voor Dames-, Heren- en Kin derkleding nieuwste des sins. Laagste contantprijzen. L. Witter, Jonker Frans straat 91—93, Tel. 123462 Gemakkelijke betaling voor Wasmachines, „Wrin gers, Meubelen, Tapijten enz. enz. Laagste contant prijzen. L. Witter, Jonker Fransstr. 91—93, Tel. 123462 Gemakkelijke betaling voor Televisie, Radio, Gram mofoons, Wasmachines enz Alle merken; L. Witter, Jonker Fransstraat 91-93, Tel. 123462, Gemakkelijke betaling voor alle bekende merken Stofzuigers, Haarden, enz. Contantprijzen. L. Witter Jonker Fransstraat 91—93, TeL 123462.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2