Suiker 93 cent I per kilo Regering weigert hoger Loonsituatie is onhouc&aar Dulles bereidt zich zeer voor reis gaat naar Nice tint Verhoging AOWworM binnenkort uitbetaald DREIGENDE SPANNING IN LIMBURG aar 111 Commissie morgen weer hijeen O, die Hollandse helderheid! WINNAARS GROTE TROU W-PRIJSVRAAG: i 4 Nederlanders in Denemarken gewond Koninklijk gezin aan Riviera Echtpaar Nipperus met 2 dochters vertrok gisteren Vliegers akkoord-; met arbitrage;3 Acht paleiswachters van Armas in arrest DROOG WEER GESPREK OVER ONTWAPENING DINSDAG 30 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3751 r hhÉ n CF O Botterdam: Witte de Wtthstraat 30 Telef, 115700 f4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No, 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abprmementsprqs 61 cent per week, 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) 1 DROOG WEER Droog weer met opklaringen en iets hogere tempera turen. Overwegend zwakke wind uit uiteenlopende;; richtingen. Morgen: Zon op: 5.01 Maan op: 10.59 onder: 20.34 onder: 22.10 Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Ur J. A. H J S BRUINS SLU'l niiiniiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Misverstand opgehelderd De kruldenlersvakorganisaties heb ben de handel geadviseerd, de consu mentenprijs voor suiker te stellen op 93 cent per kilo. Dit is het resultaat van een bespreking, die de organisa ties gistermiddag hebben gehad met da staatssecretaris van Economische Zaten. Het eerdere advies van de kruide- niersvakorganisaties tot verhoging van de suikerprijs tot 94 cent per kilo is, zo wordt ons door deze orga nisaties meegedeeld, veroorzaakt door een reeks van misverstanden, waarin tijdens de bespreking van gistermiddag klaarheid is gekomen. „Deze misverstanden zijn in de hand gewerkt door een voortijdige en onjuiste publikatie vanwege de minis ter van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening in de Staatscourant van zaterdag 27 juli. Bij het onderhoud met de staatssecretaris is duidelijk komen vast te staan, dat aan het toegezegde overleg tussen de organisaties van de handel en overheid met betrekking tot de marges geheel de hand wordt ge houden", aldus de kruideniersvakorga nisaties. Eén zwaargewonde s Maandagmiddag sijt? bij een autb- ongeluk bijJulemont in België twee Nederlanders om het leven gekomen. De bestuurder van een kleine Ne derlandse auto, 'die van Batisse naar Mouland reed, wilde èen jeép met aanhangwagen passeren, maar remde toen hij een tegenligger, een zware Belgische auto. zag naderen. De Ne derlandse auto slipte op het asfalt, dat in de hittegolf was gesmolten en nu door de regen uiterst glad was gewor den, en werd in de flank door de tegenligger gegrepen. De twee inzittenden, de Utrechtse steenhouwer Jacob Serpstra en diens echtgenote, werden onmiddellijk ge dood. Van een derde inzittende, mej. J. E. de Waay uit de Paulus Potter- laan te Amsterdam, werd de rechter voet afgerukt. Zij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis te Heusy overgebracht. De bestuurder van de Belgische auto. welke tegen een boom opreed, schijnt slechts licht gewond te ziin. "jP|E regering meent dat geen wijziging kan worden gebracht in de •*-' beloning van de bovengrondse .mijnarbeiders, dit met bet oog op de repercussies in andere bedrijfstakken. Dit hebben de ministers Zijlstra en Suurhoff gisteren meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de Mijn Industrie Raad. Wel is de regering bereid zekere ver beteringen toe te staan voor de ondergrondse mijnarbeid. Over de vorm daarvan zou nog nader overleg dienen te worden gepleegd. Het resultaat van deze bespreking, die gisteravond in Den Haag gehouden werd, werd in de mijnstreek met spanning tegemoet ge zien. Er heerst onder de mijnwerkers een sfeer van dreigende onrust, ook in verband met de morgen te houden vergadering van de Mijn Industrie Raad, waarin wèrkgevers en werknemers van het mijn bedrijf vertegenwoordigd zijn. In die vergadering zou een .concept verordening voor loonsverbetering definitief vastgesteld worden. In Zuid-Limburg wordt ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid van een nieuwe actie onder de mijnwerkers. l- De bespreking- van gisteren ging met name over een bijzondere premie regeling. Van de zijde van de MXR. werd betoogd, dat een dergelijke pre mieregeling zowel voor het onder grondse als voor het bovengrondse personeel noodzakelijk moet worden geacht. De ministers bleken echter van oor deel te zijn, dat voor de bovengronders geen hoger loon kan worden toege staan, ook al omdat er geen reële ach terstand ten opzichte van andere be drijfstakken is. De regering, zou er daarom de voorkeur aan geven.dat de betreffende verordening^ woensdag in de vergadering van de".M.l Jt. TTög1 niét definitief zal worden vastgesteld- Het dagelijks bestuur van de M.I.R. liet de ministers echter weten, dat het wel zeer bezwaarlijk zou zijn de be slissing andermaal op te schorten. Het legde nadere gegevens over omtrent de inkomens van bovengrondse arbeiders in vergelijking met die van arbeiders in andere industrietakken, waaruit naar zün mening wel een reële achter stand zou blijken. De ministers heb ben toegezegd deze gegevens nader te tullen bestuderen en hierover zonodig iverleg met de M I R. te plegen. Een onzer verslaggevers heeft, vóór dat het resultaat van de bespreking in Den Haag hekend werd. een gesprek gehad met de heer C. Fcenstra, voor zitter van de nrot.-chr. mijnwerkers bond. Deze wees erevn, dat'zowel werk gevers als werknemers menen, dat de buidige loonsituatie in de mijnen niet 'angrr houdbaar is. Immers, nu de lonen in andere DE Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dul les* is gisteravond in Londen direct na TIET gaat nog niet in alle op- zichten goed met onze Hol landse helderheid. Al jarenlang heeft de Centrale Zuivelcommis- sie vriendelijk maar dringend ge vraagd: Spoel die lege melkfles sen even om, maar het bleef een roepen aan dovemansoren. Het gebeurt niet of zelden. Kunt u zich dat voorstellen? Even een ledige melkfles omspoelen en de ergste schimmel- en bacterievor- mlng is al voorkomen. Maar ook dat is velen al te veel. Nu wil de Centrale Zuivelcom- missie ten einde raad een verordening door middel van het Produktschap voor Zuivel, waar in het melkverkopers verboden wordt ledige flessen die niet op zijn minst oppervlakkig gerei nigd zijn, te vervoeren. Overtre ding daarvan toil zij als een strafbaar feit zien. Zo zal, als de concept-verorde ning een feit wordt, de melkver- koper de klant tot reinheid moe ten dwingen. Ja, ja, die Hol landse helderheid! zijn aankomst besprekingen begonnen met het hoofd van de Amerikaanse de legatie, Harold Stassen en een aantal Amerikaanse Navo-speclalisten. Op verzoek van Dulles is de zitting van de ontwapeningscommissie, die van daag zou plaatshebben, tot morgen uit gesteld. De Amerikaanse minister wil zich eerst nauwkeurig op de hoogte stellen van de feiten. Een woordvoerder van de.Russische ambassade heeft verklaard dat er geen aanwijzingen zijn dat Gromiko het voorbeeld van minister Dulles zal vol gen en ook naar de Britse hoofdstad zal gaan. De Westduitse minister van Buitem. Zaken, Von Brentano, heeft in West- Berlijn verklaard dat het niet de oe- doeling is dat hijzelf of bondskanselier Adenauer naar Londen gaat om minis ter Dulles te ontmoeten. Maar hij achtte het mogelijk dat de ministers van Buitenlandse Zaken worden opge roepen aan de ontwapeningsbesprekin gen deel te nemen. In Washington verwacht men dat als Gromiko naar de Britse hoofdstad gaat, ook zijn Franse collega Pineau niet thuis zal blijven. De Italiaanse minis ter Pella zou dan eveneens zorgen bij de hand te zijn- Dulles werd gisteren bij aankomst in Londen begroet door zijn Britse ambtgenoot Selwyn Lloyd, de Ameri kaanse ambassadeur Whitney en de leider van de Amerikaanse afgevaar digden bij de ontwapeningsbesprekin gen, Harold Stassen. De minister drukte de hoop uit dat met de Sowj et-Unie een inleidende overeenkomst over ontwapening kan worden gesloten. Zo'n overeenkomst zou ook in wederzijdse luchtinspectie moeten voorzien. Het is thans wel zeker dat minister Dulles met Britse leiders besprekingen zal voeren over de kwestie-Oman. takken van industrie langzamerhand zijn opgeschroefd en het vroegere verschil met de mijnarbeid bijna is weggewerkt, heeft het zware en harde werk in de kolenmijnen weinig of geen aantrekkingskracht meer. Daar moest dus iets aan gedaan worden en er is langdurig overleg ge- Zie vérder pag. 3, 5e' kol.) Vier inzittenden van een Neder landse auto, die maandag bij Apen- rade in Denemarken tegen een boom reed, hebben een hersenschudding en lichtere kwetsuren opgelopen. Het waren, volgens de opgave van Reuter, mej, H. Doxie, verpleegster te Rotter dam, die de wagen bestuurde, haar. moeder, mevrouw Doxie uit Karlsruhe, haar neef, de heer D. Suringa uit Rot terdam en een ander familielid, de heer P. Doxie uit Karlsruhe. Allen werden naar het ziekenhuis te Apen- rade overgebracht. De heer P. Doxie heeft dit ziekenhuis inmiddels kunnen verlaten. Volgens een ooggetuige slipte de wagen op een plek, waar het asfalt van de weg zacht was. Klaar voor de reis. Een gelukkige familie Nipperus uit Steenwijk be gon gisteren aan de tiendaagse reis naar Zuid-Frankrijk, welke als hoofdprijs door ons blad was uitge loofd voor de grote winterprjjs- vraag „Wat is dat". De foto werd genomen op het Utrechtse station, waar de familie in de trein naar Nicé stapte. Van links naar rechts: de heer Nipperus, Annemarie (16), Sjany (12) en mevrouw Nipperus. Op de foto, die enkele maanden geleden van deze gelukkige prijswinnaars in ons hlad werd opgenomen, stond nog een vijfde gezinslid: de hond. Die logeert nu tien dagen bij de buren. Habib Bourguiba, de eerste pi.si- dent van de Tunesische republiek, heeft de eerste regering van het nieuwe be wind gevormd. De nieuwe regering is vrijwel gelijk aan die. welke na het uitroepen van de republiek Is afge treden. Koningin Juliana en prins Bernhard r-ijn per vliegtuig aangekomen in St. Raphael om zich bij de prinsessen te voegen, die reeds met vakantie aan de Riviera zijn. Het vliegtuig werd door de Prins zelf bestuurd. (Van een onzer verslaggevers) EEN overgelukkige familie Nip perus uit Steenwijk is gis termorgen naar Zuid-Frankrijk vertrokken. Op het Utrechtse sta tion hebben wij ze nagewuifd. Na mens het dagblad Trouw. Want de familie Nipperus is sinds en kele maanden een bijzonder be kende abonnee van ons blad. Van de 13.000 goede inzendingen op de winterprösvraag .Wat Is dat", wonnen zij nl. de hoofdprijs: een.reis met het gehele gezin naar Zwitser land, Oostenrijk of Zuid-Frankrijk. Het is een reis naar Nice geworden. „Want daar schijnt tenminste zeker de zon", zei de heer Nipperus- Ja loers hebben we met een parapluie de internationale trein na. staan wuiven. Het is voor de eerste maal, dat het gezin Nipperus in het zuiden van Frankrijk komt. De heer Nipperus was wel eens in Frankrijk geweest, doch nooit aan de Riviera. En de beide dochters zijn nog nimmer een douane post gepasseerd. Geen wonder, dat de beide meisjes wat zenuwachtig waren van opwinding. Annemarie zag zelfs wit om haar neus. Om halfzes gistermórgen liep de wekker van de familie in de Jan van Riebeekstraat in Steenwijk af. „De ge hele buurt was op de hoogte van onze vakantietocht, omdat het in de krant had gestaan", vertelde mevrouw Nip perus. „Nog nooit hebben zoveel buren ons nagewuifd". Sigaren Op het station te Zwolle heeft de vader van de heer Nipperus afscheid van de familie genomen. Dat moet speciaal vermeld worden, want behalve aan de „brains" van pa Nipperus heb ben ze de reis ook aan opa te danken Op zijn aandringen immers werd de opgeloste puzzel ook ingestuurd. Een kistje sigaren was de beloning voor hem. De heer Nipperus is technisch hoofd ambtenaar bij de Provinciale Water staat. Andere jaren moest hij zijn va kantie tegelijk met de bouwvakken op nemen, doch gelukkig kon het dit jaar anders worden geregeld. Tot aan Utrecht is de familie samen- gereisd met een buurjongen op weg naar Maastricht. „Ik had best meege- wild naar Nice", zei hij peinzend- „Dan had je pienterder moeten zijn", vond de heer NiDperus zonder een zweem van medelijden. „Wanneer jij je de afgelopen maanden nog met Anne marie had verloofd, was je ook tot het gezin gerekend". Annemarie keek zui- i'gi'es. Zü is dan ook zestien. Zie verder pag. 3, le kol.) T\IT is het nieuwe Rotter-, aJ dam: op de voorgrond E het nog in aanbouwzijnde,* j§9 Leuvesluiscomplex, voorts de Schiedamsedijk en het Bin- ff nenbeurtvaartcentrum. Op =j de achtergrond de "bankge- bouwen van de Blaak en de toren van de Sint Laurens. Op deze plaats begint mén H volgend jaarvmet de-aanleg*;g van een tramtunnel, die de linker en de rechter Maas- f§ oever zal verbinden. Aan- 1 E vankelijk was hét begin van p de werkzaamheden aan deze ff E tweede ondergrondse oever- ff jg verbinding van de Maasstad j= jg reeds voor dit jaar, geprojec- gf jg teérd, maar in .verband met ff §j de bestedingsbeperking ff E heeft bet gemeentebestuur E van de Maasstad de post, die ff E op de begroting voor bet g E tunnelproject was uitgetrok- g i ken, geschrapt. g De organisaties vanKLM-vUegërsfe hebben het voornemen van. de-KZOM?^ directie om hét saiariscónflict aan K$t v college van rijksbemiddelaars vooriite; leggen met instemming" bëgroét^De - vooratter-van^het; coUëge2yan^k|bp|$ 'middelaars, nmr'8éfgërlbeSf^c6iiÊ?ï? middels bereid verklaard te.bemiddéL leh. -..-.o In een verklaring van de. organisaf; ties wordt gezégd dat dé vliegers.'döoï'v een objectieve en onpartijdige bémldr.. deling door rijksbemiddelaars een faire oplossing hepen, te krijgen voor hé^t;: reeds zo lang durende conflict! ^aar^' naast blijft echter het probleem 'yap. het vertrouwen door de vliegersin;dfe. directie bestaan. •- Troepen van de sultan van Muskaffe en Oman hebben samen met enkèjl stammen de opstandige troepen-van de imam van Oman omsingeld in èienl klein maar zeer ontoegankelijk achtig gebied in centraal Oman...'"Ier; (Van een onzer verslaggevers) In de loop van augustus zuilen op de gewone, gebruikelijke betaaldagen de verhoging en de 'nabetalingen van die Nederlanders, die een uitkering in gevolge de Algemene Ouderdomswet genieten, betaalbaar worden gesteld, zo hebben de besturen van de Sociale Verzekeringsbank en van de Raden van Arbeid beslist. Aan extra-verhogingen zal worden uitbetaald: 1. Een bedrag van 25.aan gehuw den, die vanaf 1 januari 1957 tot en met 31 augustus recht hadden op een maandelijkse uitkering van 117.—; 2. Een bedrag van 15.50 voor onge- huwden, die in bovengenoemde periode recht hadden op een maan- deiijkse uitkering van 70.50; 3. Een gedeelte van 25.of 15.50 Op verdenking van medeplichtig heid aan de moord op president Ca.=*'l- Io Armas van Guatemala zijn maa een majoor, een luitenant or zer jriv leden van de presidentiële gearresteerd. Castillo Armas wi :rd vrijdag door een lid van de paleiswacht dot dge- schoten. De moordenaar sloeg daarna de hand aan zichzelf. Uit zijn papieren bleek, dat hij in contact stond met communisten. De moordenaar schijnt van een kor poraal toestemming te hebben gekre gen om zijn plaats vrijdag te verwisse len met een andere wacht. Door de verwisseling kwam de wacht voor de eetkamer van Castillo Armas te staan, waar hij ongezien zün gang kon gaan. m- voor gehuwden en ongehuwdéo; wier pensioen na 1 januari van dit jaar is ingegaan. j De extra-verhoging is samengesteld, enarzüds uit de. stijging van hetTocwS indexcijfer, anderzijds uit de op -v«ï augustus ingaande huurverhoging. W& gens de stijging van het indexcijfer zijn ie maandbedragen van bedoelde' uit keringen te rekenen vanaf l januari verhoogd. Vervolgens is om dezelfde reden op deze bedragen te rekenen vanaf 1 juli 1957 wederom een-ver^ hoging toegepast. Als gevolg van de op l augustus aifc ingaande huurverhoging worden 'nfet\ ingang van deze datum de m dl dragen opnieuw verhoogd. Aangezien de in de maand augustus a.s. uit te bér. talen bedragen nog niet definitief 'zijn vastgesteld, geschiedt de uitbetaling ervan als voorschot. Met ingang van 1 september a-S. zulr len gehuwden 9.— per maand JBfej- ontvangen dus 126.— en onge*ü»fed'én 7.per maand meer, dus f 7TO0, Ook deze verhogingen moeten voorlopig 'gif zien worden als voorschot. -'AÊ' DOVEN vrijwel geheel Europa' U is de afgelopen24 uur de chtdruk gestegen. Als gevolg aaarvan breidde het hogedrukge- bied op de oceaan zich uit in de richting van West-Europa. Van morgen vormde zich boven Ier land een afzonderlijke hogedruk- kern, die langzaam naderbij komt. In verband daarmede wordt voor morgen droog en iets wanner weer ven^acht met op klaringen. De dmressie bij IJs land verplaatst zich nu in de richting van de Noordelijke IJs zee. Het lagedrukgebied boven Scandinavië vult langzaam op. Nieuw conflict m de 4 (I strtrrtt mtwr :tf'w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1