Suikerprijs Geleidelijk warmer I BANKLOPER LIET ZICH BEROVEN t Ontwerpen per vliegtuig naar de Koningin Tal van bejaarden krijgen hun zakgeld niet 3 Gevangene ontsnapt na truc met regenjas Vérstrekkend voorstel luchtinspectie deze week ter tafel? Van Gend en Loos-paarden uit Haarlem niet naar de slager SENAAT NIET ENTHOUSIAST mm mmmt r^pr p-- 690.- 395.- ïlandlanger van bed gelicht Prins speelde golf Morgen bespreking KLM-salarissen f veil'ê toft1ien VENRAY GAAT EIGENDOMMEN i VERKOPEN 4 BesprekingDulles ih Lbridën Actie had succes Senaat akkoord met verhoging sociale.;, uitkeringen /z 'f -4 r ENKELE SECONDEN WAREN VOLDOENDE IV WOENSDAG 31 JULI 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3752 gotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—-10.30 n. Zaterdags 17—is uur Telefoon 115700 'l-Gravenhage: H uy gensplein l Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 382569 'Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks D.recieur: H L)H1 KU1G -\ O O (Geldig tot morgenavond) ZONNIG c Zonnig weer en opnieuw iets hogere temperaturen. Aanvankelijk zwakke wind, later zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit oostelijke richtingen. Morgen: Z-on op: 5.05 Maan op: 12J8 onder: 20.33 onder; 22^8 Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT JNISTER MANSHOLT heeft de M Nederlandse huisvrouw onver hoeds voor een vrij drastische verho ging van de suikerprijs gesteld. Bij het begin van dit jaar was er-al jeven cent per kilogram bijgekomen, terwijl aanvankelijk een verhoging van cent in bet vooruitzicht was ge- iteld. Binnen een tijdsbestek van een half jinr js er dus thans 15 cent bijgeko men, hetgeen neerkomt op een stijging van ca. 20 procent De minister van Landbouw weet er Ziin besli VAN Duitsland over Engeland tot halverwege de oceaan strekt zich een gordel van hogedruk uit, waarin rustig en overwegend zonnig weer voorkomt. De temperaturen kwamen in dit gebied gisteren evenwel nergens boven 23 graden. Door het zonnige weer zal het in de komende dagen echter geleideliik warmer worden. Het langgerekte hogedrukgebied vertoont een vrij grote standvastig heid. Een depressie, afkomstig van Canada, üoet alleen boven het noord westen van de oceaan de luchtdruk weer iets dalen. X in een min f' Het prijsindexcijfer van het leven; onderhoud heeft in* juni een sprong naar boven gedaan. Met nie minder dan 4 punten, zodat afge den van de A.O.W.-premie het cü- fer op 115 is gekomen, na eerst eni ge maanden op 110 geschommeld te hebben. Voorjaarsinvloeden, hebben hier hun werking gedaan, met name in de voedselsector. Er mag rekening mee worden gehouden, dat er dus wel weer 'een dalende tendens zal optre den, naarmate de zomer vordert. Voorts daalt het prijspeil van een aan tal grondstoffen op de wereldmarkt. J/Eèp verhoging van de suikerprijs lïs .ttïans het geval Js kan echter weer ten verstorende invloed .veroorzaken: - tin janu&rLk.ebben^e/vakcentraleMe| kennén" gegeven dat' zij geen loons verhoging aan de orde zouden stellen, indien het indexcijfer over heel 1957 'gerekend niet hoger zou komen te lig gen dan 112, met als eindcijfer 114,5. Wij waren aardig op weg, dank zij de prijsstabillsatiepolitiek van minis ter Zijlstra, binnen deze norm te blij ven. Het zou te betreuren zijn, als door onverhoedse prijsbewegingen als thans met de suikerprijs de ontwikke ling uit de hand zou lopen. Er moet rekening mee worden ge- aou5feh'dat straks ook' de huurver hoging van de melkprijs per 1 juli jl. in het prijsindexcijfer zullen doorwer ken. Men houdt er rekening mee, dat deze beide factoren alleen al het prijs indexcijfer met drie punten zullen ver hogen. m indien daar geen betekenende prijs dalingen tegenover komen te staan, tou de situatie gevaarlijk kunnen wor den. Daar is niemand bij gebaat. Het is daarom goed de prijsontwikkeling in de komende maanden met de grootste aandacht te blijven volgen. (Van onze parlementaire redacteur) j^E Eerste Kamer heeft gisteravond tegen middernacht een drietal wetsontwerpen aangenomen, waarin maatregelen zijn afgekon digd in verband met de bestedingsbeperking: de tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting, wijziging van de personele belasting, de schorsing van de investeringsaftrek tor 1 januari 1958 en de machtiging tot het garanderen door de staat van geldleningen aan de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en tot het aangaan van leningen ten laste van de staat. Aangezien deze wetten per 1 augustus a.s., dus morgen van kracht moeten worden, vertrok vannacht een militair vliegtuig van het vliegveld Valkenburg ten einde deze wetsontwerpen naar het va kantieverblijf van H. M. de Koningin in Frankrijk te brengen, op dat de Koningin haar handtekening naar de eisen van de Grondwet daarop zou zetten. In het Staatsblad van vandaag .zouden deze wetten worden afgekondigd. Géén van de kamerleden, die gistermiddag het woord voerden, verzette zich tegen deze wetsontwerpen- Alleen Ir. Vos (Arb.) juichte de wetsontwer pen tóe. De. heren Pollema (c.-h.>, De Wildie (VVD), Heilema (a.-r.), Van Cam pen (KVP) waren minder enthonsiast- m (Advertentie) Niet wachten NU BONT KOPEN ONZE ONGELOOFLIJKE AANBIEDINGEN mgfMSC r;-~' De heer Pollema (c.-h.) noemde de schorsing van de investeringsaftrek een schrede op de weg terug. De rege ring had beter gedaan het Nederlandse volk er bewust van te maken dat zij vast besloten-is dd waarde.van de munt te handhaven. De rente gamma-politiek van de regering achtte hy onjuist. De heer Pollema was van.oordeel met het dagblad „Trouw", dat de druk op het bedrijfsleven ten gevolge van de discontoverhoging van De Nederland- sche Bank en de schorsing van de in vesteringsaftrek zwaarder is, dan op andere sectoren, van de maatschappij. De c.-h.afgevaardigde betreurde het, dat deze drie wetsontwerpen met zo'A erote spoed moeten worden behandeld. Hy vond, dat het beleid van minister Hofstra de inflatie bevordert. Het iS logisch, dat de minister door middel van deze wetsontwerpen de budget taire positie tracht te verbeteren- Men Zie verder pag. 4, ,'t BONTMODEHUIS' o (Van een onzer verslaggevers) Maandagavond heeft de recherche in Amsterdam O. de 33-jarige W. S. van zijn bed gelicht. Men neemt aan dat deze Amsterdammer zon der werk en zonder vaste woon plaats de hoofdfiguur is in de „beroving", die vorige week don derdag in de Faleisstraat plaats had. Na een uitvoerig verhoor heeft de bankloper Buisman be kend dat een vriend hem de tas met het bedrag van f 55.000 in de Paleisstraat heeft ontnomen. S. bekende, dat het ^eld (in drie kussen) onder een brug te Mij drecht was verstopt. Het werd daar gevonden op if 300 na. Het was opgeborgen in blikken bus jes. S. heeft zelf meegeholpen bij het spitten onder de brug. De zaak heeft een vrij lange voor geschiedenis. De bankloper, die in 1951 bij de afdeling expeditie van Behoeftige' en geestelijk gestoorde ouden van dagen, die zijn onderge bracht in tehuizen en inrichtingen, hebbep recht op een znkgeld van tien Procent van htm A. O. W.-uitkering, «aar het blijkt 'dat vele verzorgende Instanties dit bedrag niet uitbetalen. Dit heeft mr. F. M. Wilbrenninck, de scheidende officier vgn Justitie bij de rechtbank te Roermond dinsdag meege deeld in een bijzondere zitting van de rechtbank. Talrijke instanties, zo vervolgde hij. die het onderhoud van deze ouden van dagen bekostigen en curatoren van in richtingen menen zelfs, dat zij niet aan hun trek komen als zij de aan hun zorgen toevertrouwde bejaarden het hun toekomende zakgeld uitkeren. Ingevolge zijn algemene instructie heeft de officier van Justitie te Roer mond krachtdadig ingegrepen en die bewindvoerders, die meer naar beta lende instanties of naar hun eigen zak keken dan naar hun patiënten, aan het verstand gebracht hoe zij hun taak hadden op te vatten. Tal van nieuwe bewindvoerders zijn aangesteld voor onverzorgde gevallen en niet minder dan 300 staan onder controle van het parket. Na zijn arrestatie heeft de 33- jarige Amsterdammer S. bekend dat de buit. die hij en zijn vriend, de bankloper B_, met hun gefingeerde overval in de wacht hadden gesleept, verstopt was onder een brug in Mij drecht. De politie vond het geld daar in drie blikken bussen. Er ontbrak f 300. J de Amsterdamsche Bank in dienst trad, heeft als militair in Indonesië de 33-jarige B._S. ontmoet. Er ont stond een vriendschap, die in Ne derland niet werd voortgezet. En kele jaren geleden echter ontmoette de bankloper zijn. oude .slapie" uit de dienst, die informeerde naar zijn werkkring. Toen ter sprake kwam dat B. be last was met o.m. geldtransporten voor de bank, opperde S. de ge dachte om in gemeenschappelijk overleg een bedrag aan geld buit te maken. Aangenomen moet worden dat S. de bankloper dusdanig heeft bewerkt dat deze voor een in scène gezette beroving gevoelde. Tot actie besloten Merf ontmoette elkaar regelmatig od het hoofdpostkantoor, waar de bamc- ioper mededeling deed inzake at dan niet belangrijke geldtransporten. Op ie morgen van de overval vertelde de lo per dat hü het bewuste bedrag van 55.000, bestaande uit kleine niet ge nummerde coupures moest inwisselen voor grotere coupures. Beide mannen besloten toen tot actie over te gaan. Aanvankelijk lag het In de bedoeling dat S. zün vriend keukenzout in de ogen zou strooien. Op dat ogenblik echter, toen men terstond tot handelen wilde overgaan, had S. geen keuken zout b|j zich. In de Paleisstraat is hij op zijn vriend toegesneld en heeft hem vochtig gemaakte shag in de ogen ge strooid. In ogen gewreven De bankloper heeft zich toen ferm in de ogen gewreven waardoor de in druk werd gewekt dat een zeer bij tende stof was toegepast. De recon structie, die later in de Paleisstraat is gehouden heeft de politie vry veel waardevol materiaal verschaft. Men kreeg al dadelijk de indruk dat de loper een handlanger moest heb ben gehad. De huiselijke omstandighe Zie verder pag. 3, 7e koL) ZICH. prins Bemtaarö heeft gisteren in Nice een partij golf gespeeld. Koningin Juliana bleef in de villa Beauvallon, die de koninklijke familie voor haar verblijf aan de Rivièra ge huurd heeft. Twee van de Prinsessen hebben ge zwommen in een beek. Ongeveer duizend Nederlandse padvinders, die deel zullen nemen aan de jamboree in Engeland, heb ben zich gisteren in Hoek van Holland ingescheept op de .^Mec klenburg". Om ongeveer vier uur vertrok de vrolijk gepavoiseerde boot, nagewuifd door vele belang stellenden op de kade. Onder de padvinders bevonden zich ook Johan Bodegraven, als commissaris van de zeeverkenners, maar tevens als een der radioreporters voor de Nederlandse radio, en ds. J. W. v. Swigchum, die als geestelijk ver- Het College van Rijksbemiddelaars heeft een uitnodiging gestuurd aan de beide vliegerorganisaties van.de KLM. voor het houden van een bespreking inzake het loonconflict. De bedoelde bijeenkomst zal donderdag worden gehouden. zorger de reis zal meemaken. De Nederlandse padvinders zullen tot 14 augustus in Engeland blijven. Het Nederlandse kamp zal de naam „Vogelenzang" dragen. (Advertentie) Nu óók als SÏRAY Jl Om woningbouw te redden De gemeenteraad van Venray heeft J besloten eigendommen van de gemeen— A te te verkopen om aan de financiële verplichtingen voor woningbouw s en dergelijke te kunnen voldoen.- '-Ss" Effecten voor een waarde -va» ***0" ƒ311.000.reeds tientallen jaren in. Jp} het bezit van de gemeente, zuüw iS.| verzilverd worden en 225 hectare*;; i/ woeste grond in de Meerselse Peel zal (4 600.per hectare) worden verkocht aan de stichting beheer landbouwgronden, echter onder be-1 ding dat deze gronden te zijner -tijd zullen vallen onder de sanering van het ruilverkavélingsgebied Lolle- beek. 1: 5SP 'xt (Van onze correspondent) Een onverbeterlijke inbreker uit Leiden, de 35-jarige kok W. Y„ is er dinsdagochtend in geslaagd aan zijn bewakers te ontsnappen, toen hij uit het Haarlemse Huis van Bewaring zou worden overgebracht naar een gevan genwagen, die hem naar de Groningse strafgevangenis moest vervoeren. De auto stond voor het Huis van In gewoonlijk betrouwbare kringen tn Parijs Is dinsdagavond bekendge maakt dat de Amerikaanse minister van, Buitenlandse Zaken, Dalles, deze week verstrekkende ontwapenings voorstellen zal doen, ten behoeve van de westelijke bondgenoten om de ont wapeningsconferentie van een drei gende impasse te redden. Hü zou waarschijnlijk in de sub commissie voor ontwapening lucht inspectie van het gehele gebied der Ver. Staten en van de Sowjet-Unie plus dat van de andere landen van (Van onze correspondent) De paarden van Van Gend Loos te Haarlem, die in augustus uit de dienst genomen zouden worden, zullen niet naar de slager gaan, doch zullen worden overgebracht naar Gelderland, waar Van Gend Loos de paarden- tractie voorlopig handhaaft. Dit heeft het hoofdbestuur van Van Gend Loos yieegedeeld aan de ver eniging tegen het mishandelen van dieren voor Haarlem en omstreken, die een actie ontketend had om de paarden voor het slagersmes te bewaren. Enige honderden personen hadden reeds gif ten gestort of toegezegd tot een totaal bedrag van ongeveer 3000.met de bedoeling de paarden over te nemen. Het doel van de actie is nu bereikt, zonder dat het geld nodig was. De pen ningmeester van de vereniging zal het geld nu onder zyn berusting houden tot de paarden zyn overgebracht. Daarna wordt het geld weer teruggestort aan de schenkers. de Navo en het Verdrag van War schau voorstellen. Als dit voorstel voor de Sowjet- Unle onaanvaardbaar zou zijn, zon Dulles een Inspectiezone in Europa, van de westkust van Ierland tot de Oeral, voorstellen.* Westerse diplomaten hebben meege deeld dat gisteren In de loop van een door Dulles bygewoonde büeenkomst van de vier westelijke ontwapenings delegaties, die viereneenhalf uur heeft geduurd, de westelijke plannen niet zün gewijzigd. Het leek dnldelijk, dat de discussies niet gemakkelijk zün geweest, ofschoon werd gezegd, dat z« tot .algemene overeenstemming" hebben geleld. De kern van het Iuchtinspectieplan te dat een atoomaanval niet meer-bii verrassing kan worden uitgevoerd. En daarop heeft Dalles zijn hoop gevestigd Vanmorgen zouden de vier weste lijke delegaties - Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada bijeenkomen- Dit tafereeltje kan men op het ogenblik overal In de bollenstreek zien: studenten en scholieren, die •helpen bij de bollenoozst en de volle manden op deze wijze naar de vrachtauto's brengen. Het is het plezierigste deel van dit werk. want voor het grootste gedeelte bestaat het rooien van de bollen natuurJük uit bukken. Dat hebben de studenten en scholieren er echter graag voor over, om zo doende wat vakantiegeld te kun nen verdienen. Bewaring. Enkele gedetineerden, dlep. eveneens naar Groningen moesten .wor- den vervoerd, hadden hun plaats reeds ingenomen. Toen V., die verleden week-/ door de Haarlemse rechtbanktót: tweev - jaar gevangenisstraf werd veroordeeld,/ de deur van zijn tijdelijke verblijf- plaats uitkwam, gooide bü plotseling- zijn regenjas over het hoofd vaagde3 hem begeleidende'bewaker. -''i Speeltmnt Deze had enige seconden nodig om dit kledingstuk, van zün .bo>cifd*jte\'^ trekken.TMe seconden waren voocVri voldoende. Hü holde de Eapetorën- vest op, sprong over hethek van een speeltuin en'begaf zich temidden van de spelende kinderen. -C' Inmiddels haddende bewakers' van" het Huis van Bewaring de> achtervol ging ingezet Een'hunner trok op een gegeven ogenblik zyn revolver;* en loste enkele schoten op de vluchteling. Deze holde echter dwars door .--een groepje kinderen en verhinderde daar mee zijn achtervolgers verder van hun vuurwapenen gebruik te maken. Toén - hij de speeltuin uitrende, pakte hij"een fiets, die onbeheerd stond.J _:-:; Hy kon zich daarmee aan zyn ver volgers onttrekken. - V. is een berucht inbreker die reeds - acht veroordelingen op zün naam heeft staao. Enige tijd geleden ontsnapte hü ook aan zyo bewakers,-toen hü toe stemming had gekregen zün zieke móe der in Leiden te bezoeken. Hü brak toen in verscheidene villa's ia.Bloèri'. mendaal en Bentveld in om aah geld te komen. Dat werd hem tea. slotte noodlottig. Hü werd opnieuw gepakt én "voor deze inbraken moest hü nog een straf van drie jaar uitzitten voor inbraken, die hü voordien had gepleegd. (Van onze parlementaire redacteur)/ De Eerste Kamer heeft gisteravohd de wetsontwerpen goedgekeurd; „tot verhoging van de kinderbijslagen, ,tje uitkeringen volgens de sociale wetten.'! en de verhoging van de inkomensgrefl- - zen. y1 De heren Schipper (a.-r.), ivra»»n~pb (KVP) en Oosterhuis (arb.) vreesden, dat de voorgestelde compensatie, on voldoende zal blüken. De heer Schip per had liever een verhoging van de sociale uitkeringen gezien van 4 pro- -•ent inplaats van 3 procent. De heer Maenen zei, dat de verho ging vooral voor rentetrekkers en gro te gezinnen te laag is en de heer Oo's- terhuis vond de verhoging eveneens aan de krappe kant. Staatssecretaris Van RiOjn wees er op, aat voorkomen moet worden, dat door het geven van overcompensatie 'u verband met de huurverhoging andere takken van sociale zorg zouden moeten worden afgesneden. Indien er een ge ring aantal gevallen van onder-com pensatie is, dan mag dit geen Teden zijn om in een veel groter aantal gevallen' over-compensatie te geven. Als de toe slagen te laag blüken, zal de regering - overwegen wat er gedaan moet wordan.- 't if 4'? Overstromingen houden' aan op Java Naar vandaag in Djakarta bekena werd zyn in totaal reeds zestig oer^o- oen om het leven gekomen af gevolz van de overstromingen, welJce verschei dene delen van Java teisteren* li. Belastingwetten vandaag in Staatsblad .jatte.- - U itrakt betaalt U bijna bet dubbele! (ENIG IN NEDERLAND) GELDEN SLECHTS TOT 9 AUG A.S. Lange Perslaner mantel 10 jaar garantie, norm. pr. 990.tot 9 5*4 Ai '4 Bisamrng mantel volle garantie norm, or 595 - tot 9 aug. l ea 500 soortgel. aanbiedingen PERD. bolstraat 32 - Amsterdam Tel. 798881 Traml. 16. v •i tójr. ■f- ff ■*sti r*~*~ /•t jTVwr .J;k V-i. K 'K K IS,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1