Maar regering zal wel afwijzend beslissen Voorlopig geen actie verwacht Duits-Russisch gesprek tijdelijk afgebroken Piloten van K.L.M. gaan weer normaal vliegen Bittere woorden aan adres van directie Onderhandelingen gaande WERF van Onassis Droog weer MA. R.STELT VERORDENING VAST: Twee emmertjes water halen. Vrouw overleden na val van 4 meter Repatriëring van de baan? Nota" s aan Bonn over smartegeld Super-constellation heeft 12 uur vertraging Weer een journalist gearresteerd in Djakarta RAF beperkt hef bloedvergieten Oman GESPREK OVER ONTWAPENING GAAT DÓÓR f 500 beloning voof besparing van f 20.000 Bekneld tussen auto en garagedeur r LAHR NAAR BONN VOOR OVERLEG pOIVDERDAG I AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGA1VG No. 3753 Ruim 2 uur 8ïa?SSï ,„Tu,,,\°"Sc"nï.r! Weer Russische scheper GEVOLG VAN ACTIE: BOM OP DRUKKERüX in Mnn^luS'aSESiiï.'r (3 u A -y^ O (Van een onzer verslaggevers) TMTET 21 stemmen voor en één tegen heeft de Mijn Industrie Raad 1*1 gisteren de ontwerp-ver ordening betreffende een premierege ling voor het gehele mijnpersoneel vastgesteld. De verordening be hoeft nog de goedkeuring van de ministers Zijlstra en Suurhoff, die, zoals bekend is, gekant zpn tegen een premie voor bovengronders. De premies zullen volgens de ontwerp-verordening variëren tussen 25 en 75 per maand. Vóór vaststelling van de verordening waren de elf werkgevers vertegenwoordigers, de zes vertegenwoordigers van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond, de twee van de Kath. Ver. .voor Mijnbeambten, de vertegenwoordiger van de Prot.-Chr. Mijnwerkersbond en die van de Alg. Bond van Werkers in het Mijnbedrijf. Tegen stemde de ver tegenwoordiger van de bij het N.V.V. aangesloten Algemene Ned. Bedrijfsbond in de Mijnindustrie. Ook van Nederland DE KLM-vliegers hebben besloten morgen te 23.59 uur Amster damse tijd de normale dienstuitvoering, alle extra-prestaties inbegrepen, te hervatten. In een verklaring van de vliegersorganisaties wordt gezegd, dat dit besluit werd genomen, niet vanwege een verandering van gevoe lens ten opzichte van de directie van de KLM, maar omdat de vlie gers er van overtuigd zijn, dat een rustige atmosfeer gewenst is tij dens de komende bemiddeling in het loonconflict door het college van rijksbemiddelaars. Democratisch t ■""Sr 1 r *r. wfrd, gaat laDgPZ3a£ Rotterdam. Witte de iVitöstr<tat 30 Teief 1157UO 4 1 t ft»12 - Postgiro So 424519 <4 W ZatAr^« f? li nneiPenten 18 30—19.30 u. Postbus 1091 - Postgiro No 424867 U Klachtendienst 18 3019 30 a Telef 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon Abonnementsprijs 61 cent per week, 2 65 p^ maand 7.90 per kwartaal. Losse 15 S Verschijnt dagelijks i.iecieur H Uh KlllU Geldig tot morgenavond) DROOG WEER Droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden voornamelijk in het noorden van het land. Weinig ver- indcring in temperatuur. Matige tot zwakke wind" In hoofdzaak uit noordelijke richtingen, tlorgen: Zon op: 5.05 Maan op: 13.34 onder: 20 31 onder: 23.10 v Hoofdredacteur- Dl J A. H J S KKU1NS SiA)T Ook hoger loon voor de bovengronders iiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHHiiHiijiiiiiiiiiiiin De 51-jarige mevrouw P. C. S. Huy- brechtsvan Thol uit de Van Swie- tenstraat te Den Haag is gisteren ge struikeld en van een vier meter hoog platje naar beneden gevallen. Zij kwam terecht op een betegeld plaatsje. In bewusteloze toestand is zij naar het ziekenhuis Zuidwal vervoerd, waar zij overleden is. Zü had op het platje het wasgoed opgehangen. worden wat de regering verder zal doen. Het is mogelijk, dat zii op korte termijn een beslissing neemt en het ligt in de lijn der verwachtingen, dat de verordening uit een oogpunt van het algeflieen belang zal worden ver nietigd. Van regeringszijde is intussen al medegedeeld, dat Den Haag zijn standpunt niet heeft gewijzigd. Daarna zou dus in een nieuwe con ceptverordening alsnog getracht kun nen worden een regeling te ontwerpen, waarbij met andere mogelijkheden en met het standpun, van de regering wordt rekening gehouden. Het is ook denkbaar, dat de definitieve beslissing van de regering nog enige tijd op zich laat wachten. Formeel gezien kan de regering een maand de tijd nemen voor zü beslist en daarna zelfs nog even- Verder stelde de Mijn Industrie Raad de ontwerpverordening diensttijdtoe slag vast. Deze houdt in dat ondergron- ders na tien, bovengronders na vijftien dienstjaren een toeslag ontvangen van 60 per jaar, die daarna wordt ver hoogd met 6 per bij de mijnen door gebracht dienstjaar, tot een maximum van 150 per jaar. De vergadering heeft ruim twee uur I tueel twee maanden uitstel vragen, geduurd. Tijdens de discussie heeft de Ni of- 1 heer C. Feenstra (Prot.-Chr. Mijnwer- ivlCL id.ilg kersbond) o.a. betoogd, dat het z.i. ge-1 In de kringen van de mijnwerkersor- wepst was om aan het laatste verzoek j ganisaties verwachtte men echter gis- van de ministers van Economische en teravond, dat de beslissing van de re Sociale Zaken, namelijk om de defini- gering niet lang op zich zal laten wach tieve aanvaarding van de verordenin- ten. Moeilijkheden op zeer korte ter gen betreffende de bijzondere premie-1 rafjn behoeven In de mijnstreek niet to regeling voor het mijnpersoneel nog worden gevreesd, omdat de r.-k. mijn- evea uit te stellen, te voldoen. Hier- werkersorganisatie in een officieel door zou t}jd gewonnen kunnen wor-1 communiqué heeft verklaard dat men den om nader overleg te plegen en als- de verdere ontwikkeling in de eerstko- nog de conceptverordening te wijzigen, mende twee maanden wil aanzien. Het Bjj dit standpunt sdoot de heer Kra- zal nu moeten blijken of de heer Doh- mer van de socialistische mijnwerkers- men de leden van zijn organisatie na organisatie zich aan. Van de zijde van lal het rumoer van de laatste dagen zo de Kath. Mijnwerkersbond werd hier- danig in de hand heeft, dat zij zich met voor evenwel niets gevoeld. Men meen-1 deze gang van zaken kunnen verenigen, de, dat de verordening thans moest worden aangenomen. Zou de regering de verordening eventueel niet willen goedkeuren, dan zal overeenkomstig art. 100 van de Wet op de Bedrijfsor- gamsatle een geheel nieuwe verorde ning kunnen worden ontworpen, die dan toch op korte termijn in werking zou kunnen treden. Van de zijde der werkgevers verenig de men zich met dit standpunt, zodat de conceptverordening er ten slotte met vlag en wimpel doorging. Hoewel de heer Feenstra het met de procedure kwestie als zodanig dus gisteren in de M.IR. niet eens was, heeft hij zich ten «lotte toch met de aanneming van de verordening verenigd, omdat hij het met de materiële inhoud ervan eens was. De voorzitter, mr. H. van Thiel, deelde mee, dat uit een onderzoek van de MJjR. is gebleken, dat er mag wor- r* ?«-> j. •ar**'' X V, v- ïgs&ri" v In Den Brlel is, getuige deze foto, het oude versje van „Twee em mertjes water halen" werkelijk heid geworden de laatste dagen, want door de droogte heerst er In het stadje een groot gebrek aan De Duits-Russische onderhandelin den gesproken van een achterstand van I gen in Moskou zijn gisteren tijdelijk de beloning der bovengrondse arbei- afgebroken. Dit gebeurde omdat de ders teu opzichte van de arbeiders in Russen hadden meegedeeld, verdere andere regionale bedrijfstakken. Ook onderhandelingen over terugkeer van de verloopdjfers geven aanleiding te Duitsers alt de Sowjet-Unie als zinloos veronderstellen, dat de beloning van te beschouwen. de bovengrondse mijnarbeid achter is Do Westdnltse regering meent dat gebleven. zich nog 80.000 Duitsers in de Sowjet- Het uurinkomen van de Nederlandse I Unie bevinden; de Russische regering metaalarbeider is sedert 1947 toegeno-1 ontkent dit. men met circa 85 procent en dat van De leider van de Westduitse delega- de bovengrondse mijnwerker daaren-jtie, dr. Lahr, is naar Bonn terugge- tcgen met circa 62 procent. Uit gege- keerd voor overleg met zijn regering, vens van de Europese Gemeenschap j De Moskouse besprekingen egon- voor Kolen en Staal blijkt daarenbo- nen op 23 juli na een maandenlange ven, dat het gemiddelde netto jaarin-Mwisseling van notais tussen bonds- komen in de Nederlandse staalindustrie kanselier Adenauer en de Russische ongeveer 10 procent hoger ligt dan in j premier Boelganm. het bovengrondse mijnbedrijf, aldus de j Op de agenda stonden drie belang- voorzitter- rijke punten: de kwestie van de repa- r» i. triëring, de ontwikkelingen van de Beslissing handel tussen de Sowjet-Unie en West- Nu de conceptverordening, waar- Duitsland en speciale consulaire aange- over de laatste dagen zoveel is te doen I legenheden. Wweesi, is aanvaard, moet afgewacht j Het begin van de besprekingen was meer dan een maand vertraagd door de Russische weigering te spreken over wat Moskou de dode kwestie van de re patriëring noemde. Ten slotte stemden de Russen er mee in te onderhandelen over repatri ëring „op individuele basis" Toen de besprekingen begonnen, nam de Duitse hoop zelfs nog toe, om dat de Russen, op de eerste zakenzit J«tt in wifwefota-; Ire8«ri"8' he«a de 'ets Bezwaar gemaakt tegen de opvattingen Westduitse regering inzake de '«kampen hebben gezeten. vnnT T^CVT)f p De nota's noemen de Duitse voorstel- ÖJ L «Q. die erop neerkomen, dat de scha- Volgens berichten in de Egyptische «vergoeding wordt opgebracht door pers heeft de Sowjet-Unie 21 schepen f^itse liefdadige instellingen, een be- aan Egypte afgestaan. Kortgeleden B lediging voor de vrijheidsstrijders die heeft Egypte enige Russische duikbo- kwesties Oman, Cyprus en Algerije be- «°or Hitier gevangengezet werden. I tea gekregen. I «proken. meegedeeld dat de Russen dinsdag heb ben laten weten, dat zij over de kwes tie van de repatriëring in het geheel niet wilden spreken. De Russische minister van Buiten landse Zaken. Gromiko, heeft de Westduitse eis tot repatriëring van Duitsers uit de Sowjet-Unie afgewezen als „kunstmatig" en „verzonnen". water. Daarom kan neen 's morgens tussen 7 en 12 de Brieienaren met emmers gewapend tegenkomen, in welke tijd zij een rantsoen water kunnen halen. Maar met man en macht wordt eraan gewerkt om de toestand te verbeteren. Gisteren heeft het gemeentelijk waterlei dingbedrijf de hnlp van de brand weer ingeroepen om een 3 km lange slangenleiding te krijgen, die van het Briélse meer water brengt naar de 2200 meter verder gelegen waterleidingduinen. Uit de hele omtrek moest men daartoe slangen lenen. Er zal tot tien nur 's avonds gespoten worden. Op deze wjjie komt 2500 liter water per nur in de duinen, wat ten gevolge zal hebben, dat In de huizen en be drijven van Den Briel weer dage lijks water nit de kraan kan komen. Het besluit om weer normaal te gaan vliegen werd principieel op maandag 29 juli genomen, maar de uitvoering werd vertraagd door een persoonlijke brief van de president directeur van de maatschappij aan alle vliegers, welke dinsdagmorgen 30 juli door hen werd ontvangen. „De inhoud van dit schrijven", aldus de verklaring van de züde van de vlie gers „was zo prikkelend voor hen en behelsde znlke pertinente onjuisthe den, dat daarmede de laatste hoop van de vliegers op een in de toekomst mo gelijk herstel van vertrouwen in en een goede verstandhouding met de di rectie te niet werd gedaan". De besturen van de vliegersorganisa ties kwamen door deze brief ten op zichte van hun leden tevens in een positie, waarin de schijn zou worden gewekt, dat het besluit tot herstel van de normale dienstuitvoering genomen is op initiatief of onder druk van de directie van de KLM. In de verklaring wordt verder ge constateerd, dat niettegenstaande de psychologische moeilijkheden, door be doeld schrijven geschapen en het feit. dat de brief werd verzonden na het aangekondigde besluit van de KLM- directie om het loonconflict voor te leggen aan het college van rijksbemid- Jelaars, jdoor de besturen van de vlie- jzersorganisaties besloten is de normale dienstuitvoering te hervatten- In zijn brief beschuldigde de direc tie, zo heet het verder in de verklaring de besturen van de vliegersorganisaties ervan hun leden te hebben aange spoord tot vermindering van tot dan toe geleverde extra-prestaties, hoewel het de directie bekend is, dat het be leid in de organisaties op democrati sche wjjze wordt gevoerd. Het besluit tot vermindering van de goodwill ten opzichte van de maatschappij is name lijk door de leden genomen en ter uit voering aan de besturen der organisa ties in een vergadering, ongeveer twee maanden geleden gehouden, opgedra gen. De directie van de KLM werd toen tertijd van, dit door de leden genomen besluit op de hoogte gesteld en was dus gewaarschuwd voor de gevolgen van een eventueel verder traineren van de onderhandelingen over de verbeterin gen van het salaris der vliegers, aldus eindigt de verklaring van de vliegers organisaties. Het KLM-vliegtuig, dat vandaag van Djakarta naar Amsterdam had moeten vertrekken, heeft een extra-vertraging van twaalf uur ais gevolg van de wei gering van de bemanning om met een half nur minder rust genoegen te ne men dan de voorgeschreven rust van .waalf nur. De supereonstellation „Nuclon" arri veerde vannacht op Kemajoran met en vertraging van 7 lé uur, daar het toestel van Dusseldorp naar Schiphol had moeten terugkeren uit technische overwegingen. Het vliegtuig had vol gens het schema vanmorgen om half zeven weer moeten vertrekken. De bemanning werd verzocht uiterlijk om half twaalf 's morgens de terugreis te aanvaarden, zodat zij nog een rusttijd van 111A uur zou hebben en het moge lijk zou zijn om nog voor zonsonder gang Colombo, dat niet voor nachtlan dingen !s ingericht, te bereiken. Op grond van de actie der KLM- vliegers, bleef de Engelse gezagvoer der Ronald Penn echter staan op een rusttijd Van twaalf uur. Dit heeft thans een extra-vertraging van twaalf uur tot gevolg, daar de Nuclon nu niet eer der dair middernacht kan vertrekken, om morgenochtend bij zonsopgang in Colombo te kunnen landen. De Indonesische militaire oolltfe heeft een derde verslaggever vjut net grootste Indonesische dagblad, dé in het Chinees verschijnende Keng po, ge arresteerd. De verslaggever, Lan Pang Soei, wordt ervan beschuldigd .mili tair nieuws van een tendentieuze 'aafd" te hebben doorgegeven. Soei is de achtste journalist In Dja karta, die door het leger gearresteerd is sedert op 14 maart de staat van beieg is afgekondigd. Onbekenden hebben ,n Djakarta een bomaanslag gepleegd op de drukkerij De Unie. waar verscheidene dagbla den worden gedrukt. Door de ontplof fing werden twee voorbijgangers ge wond. Omstreeks dezelfde tijd ontplof te een granaat op het dak van het huis van It.-kol. Soekendro Oro, lid van-de generale staf van het Indonesische le ger. -ï: De chef staf van het leger, generaal majoor Nasoetion, heeft gisteren het 4 centrale orgaan voor het toezicht op buitenlanders in Indonesië geïnstal- leerd. - ■y». t-ti ;ir Britse straaljagers heb,hen dinsdag in Oman met raketten en machinege weren zes voertuigen van de opstm-rv delingen vernietigd, heeft een offieiële1 woordvoerder gisteren meegedeeld. t"(' De vliegers hebben opdracht het vervoer van de rebellen te ontwrich- f~ ten. In het open veld mogen auws worden aangevallen als de inzittenden na een schijn aanval op de' vlucht zijn geslagen. Bij aanvallen op kameel- én ézel- s; karavanen moeten de vliegers zoveel'" mogelijk oloedvergieten vermijden en'^* de opstandelingen- alleen maar "schrik aanjagen. Alleen als groepen rebellen op de vliegtuigen schieten,„mogen: de" vliegers terugvuren. Als enkelingemdf j kleine groepjes schieten, moeten .de;i oiloten dit vuur negeren. - Volgens de minister van Buiten-^ landse Zaken van de sultan van Oman, Tnnes, heeft het fort Izki, dat ïn han-5,^ den der opstandelingen was, zich over gegeven. De Franse minister van Buitenlandse' Zaken, Christian Pineau, is vanmorgen naar Londen gevlogen om een onder hond te hebben met zijn Amerikaanse ambtsgenoot John Foster Dulles over de ontwapening. Gisteren heeft Dulles voor het eerst met de Russische afgevaardigde op de ontwapeningsconferentie, Zorin, ge sproken. Eerst had hij een onderhoud met de Britse minister van Buiten landse Zaken, Lloyd, waarna hij aan een „werklunch" aanzat, samen met de leden van alle vijf delegaties, onder wie ook Zorin. Volgens welingelichte woordvoerders is tijdens deze lunch besloten de ont wapeningsbesprekingen voort te zetten. Aanvankelijk had de subcommissie op dracht op 1 augustus aan de Ver. Na ties verslag uit te brengen. Dulles heeft klaarblijkelijk enig succes behaald door de Britse en Franse goedkeuring te verwerven voor het voortzetten van de onderhande lingen. Dulles is voornemens vrydag naar Washington terug te' keren. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de Rus sische minister Gromiko nog naar Londen zal komen Minister Dulles, de Engelse premier Macmillan, de Amerikaanse ambassa deur in Londen Whitney en minister Selwyn Lloyd hebben gisteravond de hii Maassluis? De Amsterdamse jeugd geniet da gelijks volop van het programma, dat het „Vakantie Comité Amster dam" hun biedt in het Amsterdam se Bos. Gisteren waren het de Am- de foto een beeld geeft. sterdamse politieruiters, die de be wondering en het enthousiasme van de „lieverdjes" afdwongen. Vooral genoot de jeugd van het nummer Hongaarse Post, waarvan (Van. een onzer verslaggevers) Vertegenwoordigers van de Griekse reder Aristoteles Onassis voeren op het ogenblik in Nederland onderhandeiin gen over de bouw van een grote werf voor supertankers bij Maassluis aan de kant van de gemeente Vlaardingen. Een definitief besluit over deze zaak is nog niet genomen. Noch by de gemeente Vlaardinge» noch bij de gemeente Maassluis is tot nu toe een aanvraag voor vestiging van het bedrijf binnengekomen. Wel meent men te weten dat de be trokken autoriteiten by het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een eer der ingenomen standpunt, dat op deze plaats geen scheepswerf zou moeten worden gebouwd, zijn teruggekomen. Destijds had de directie van Verol- me's Verenigde Scheepswerven plan nen om de werf, die nu in het Botlek- gebied wordt opgetrokken op Maas sluis' grondgebied te realiseren, echter op een andere plaats, in de richting van Poortershaven. Om verschillende redenen zijn deze plannen niet tot werkelijkheid gekomen. Het is niet zo dat destijds aan Verolme is geweigerd zich te vestigen op de plaats, waarop thans Onassis het oog zou hebben laten vallen. In hoeverre de plannen voor een scheepswerf van Onassis zouden wor den gerealiseerd zal ongetwijfeld mede afhangen van de houding van de ge meente Rotterdam, daar alle grond grenzend aan de Waterweg, ook die binnen de gemeente Maassluis, eigen dom is van de gemeente Rotterdam. Wel zou vaststaan dat wanneer Onassis zijn plannen -voor een werf niet zou kunnen realiseren in het ge bied van Maassluis en Vlaardingen dit bedrijf voor Nederland verloren zou gaan. VAN Oost-Europa tot de oceaan handhaaft zich een gordel van hoge druk, waarin een tweetal afzon derlijke kernen voorkomen en wel één boven Duitsland en een andere ten westen van Ierland. Aan de noordkant van de hogedrukgebieden verplaatsen zich oceaanstoringen in oostelijke rich ting. Ze veroorzaken af en toe wat bewolking In het noorden van het land. Door het zonnige weer liep de temperatuur in het zuiden van het land gisteren op tot 24 gr., in het noorden van het land was het wat minder warm door zeewind. Morgen zal de aanvoer van lucht van de Noordzee sterker zijn. zodat het de komende 24 uur niet warmer wordt. AV, (Van onze correspondent) Hoofdopzichter Goudswaard van de Rijkswerf te Den Hélder heeft i 500. ontvangen als waardering voor een' door hem uitgedachte constructie van een duiktoren voor de reparatie van de taatsen, die in een sluisbodem zijn bevestigd en waarop de sluisdeuren draaien. Toen de heer Goudswaard vorig jaar hoorde dat de taatsen van een der sluizen op de Rijkswerf nodig vernieuwd moesten worden en; dit werk moest worden uitgesteld wegens de hoge kosten, begon hij te piekeren. Hij ontwierp een schetsplan voor een duiktoren van 7000 kg. Zijn plan werd uitgewerkt door ir. H. C. Hoornman, chef van de bedrijfsdienst der Rijks werf en kwam in de ideeënbus van het rijk terecht. Door met deze duik toren te werken, heeft men ruim 20.000 gulden kunnen besparen. In Eindhoven is de 18-jarige A. J. Peelers omgekomen, doordat hü be kneld raakte tussen een auto en de deur van een garage achter een hotel in de Kruisstraat. De jongeman was met de auto meegereden en zou de deur van de garage openmaken. Deze bleef knellen maar de bestuurder van de auto, die dit niet gemerkt had. zette zun wagen in de achteruit waardoo» P- bekneld raakte. (Van onze correspondent). Het anderhalfjarig zoontje, Jelle, van de familie IJ. S. Dijkstra te Emmen is woensdagmorgen in een vyver ver— dronken Men vond het kind na rulii anderhalf uur zoeken. De toestand van de 38-jarige me vrouw R. Hogestjjn uit Naarden, die" dinsdag bu een auto-ongeval in Spanje UaHwi' Nederlandse ambassade' te Madrid treft voorbereidingen voor h" per vliegtuig naar Nederland ovc brengen van de stoffelijke overschcb ten van de heer Hogestjjn en zijn twee zoons, die om het leven zijn gekomen. i;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1