Olie-belangen IN SCHEVENINGEN: Jamboree met ruim 34.000 padvinders geopend Maamdai A-GRIEP IN AMBONEZEN- WOONOORD en Pinea zijn het eens VEELBELOVEND BEGIN VAN AUGUSTUS 'i m Twee voortvluchtige Duitsers in de duinen? Duitse ambassade laat duizenden brieven zien Salarisoverleg KLM wordt hervat ZONNIG WEER; MORGEN IETS WARMER Molotow heeft eenr zenuwinstorting Blankbrood wordt fop 19 augustus) 1 cent goedkoper Maar vandaag nog geen voorstel Vanmiddag gesprek tandartsen-fondsen GROOTSTE IN DE GESCHIEDENIS ONTWAPENINGSGESPREK IN LONDEN ill VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1955 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3754' Repatriëringskwestie Gepakt m m mmm Nog twee weken Botterdam: Witte de Wlthstraat 30Telet. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon U5700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 - Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks J Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) ZONNIG Oroog en zonnig weer met Iets hogere middagtempe- raturen. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende richt tingen Morgen: Zon op: 5.06 Maan op: 14.45 onder: 20.29 onder: 23.46 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p. E Engelse regering probeert na U het Suez-conflict zoete broodjes te bakken tegenover de Arabieren. Zij jneent de oüebelangen van Engeland en West-Europa daarmee te dienen Op zichzelf is het begrijpelijk en ook wenselijk dat de Engelsen trachten op betere voet te komen met de Ara bieren. Veel succes hebbeD ze echter daar mee tot dusver niet. Met name de Egyptische dictator Nasser en de Saoeólsch-Arabische koning Saoed blij ven Engeland op allerlei manieren de voet dwars zetten. Dat blijkt duide lijk uit de van buiten gevoede op stand in Oman aan de Perzische golf, een 'sultanaat dat sinds 1820 onder En gelse bescherming staat. Nasser en Saoed mogen onderling ernstige verschillen hebben, beide heersers zullen niet rusten, totdat ze de macht van Engeland In het Mid den-Oosten hebben gebroken, evenals trouwens de macht van het gehele Westen. Engelandis de sultan van Oman militair te hulp. gekomen bij het dem pen van de opstand van enkele stam men die onder leiding staan van de Iman, een geestelijke leider die tevens de oude rivaal is van de sultan. Daar mee voldoet Engeland aan oude ver dragsverplichtingen maar Engelands actie is tevens koren op de molen van Nasser en Saoed. Ze gebruiken deze militaire actie 001 de Arabische landen opnieuw tegen Engeland op te zetten. (Van onze Haagse redacteur) /GISTERMIDDAG om tien over drie zyn vijf gevangenen uit de ^-r Scheveningse gevangenis ontsnapt, jjiamelyk twee Duitsers, die in november 1956 in Apeldoorn gearresteerd werden wegens inbraak in vereniging, en drie Nederlanders. De drie Nederlanders zijn weer gegrepen, maar de Duitsers zijn nog voortvluchtig. De gevangenen waren gistermiddag werkzaam op een zolder van Gevangenis I aan de Porapstationweg. De beide Duitsers, de 23-ja- rige E. I. Frese en de 21-jarige W. J. Wilke, beiden uit Borghorst in Duitsland, hebben op deze werkzolder, die zich onder een punt dak bevindt, het slot losgeschroefd van een getralied raam en zijn daarna ontvlucht. De drie Nederlanders ontdekten de ontvluchting en volgden hen. fOOR de Amerikanen is de be ,V scherming die Engeland aan de sultanaten en vorstendommen aan de olierijke Arabische kust langs de Per zische Golf biedt een doorn in het oog. Dat doorkruist de Amerikaanse poli tiek die gebaseerd is op de Eisenho- werdoctrine: het apaiseren van de Ara bieren met geld en economische steun opdat ze niet de kant van Sowjet-Rus- land zullen kiezen. Machtsvertoon wordt door de Amerikanen voor zover het" de Europese bondgenoten betreft uit den boze geacht. De Engels-Amerikaanse politieke te genstelling ten aanzien van het Mid den-Oosten'springt hier in het oog. Bo vendien zijn Engeland en de Verenigde '"Stóten '.economischerivalen. - --- - Achter' koning Saoed staat de Ara- bisch-Amerikaanse oliemaatschappij, de Aramco en langs de kuststreek met haar sultanaten en koninkrijkjes ope reert de Iraakse Petroleummaatschap- pij, waarin Europese belangen nl. En gelse, Nederlandse en Franse dom Ine ren. In hèt verleden is gebleken dat de Amerikaanse oliebélangen in Saoedi- Arabië eerder een stimulans dan een rem vormen voor de ambities van ko nlng Saoed. Deze Arabische vorst streeft ernaar zijn macht uit te brei den langs de Perzische Golf. e klap die Engeland deze week in O Oman, uitdeelde maakte aan ko ning Saoed duidelijk dat Groot-Brittan- nië niet van pian is zijn biezen te pak kan en zijn oliebelangen op te geven. In dit opzicht levert Engeland op het Arabische schiereiland evfipeens slag voor Nederlandse belangen. Aan Nederlandse kant bestaat dan ook alle begrip voor de moeilijke posi tie waarin Engeland verkeert. Maar het verdient naar onze mening afkeu ring dat van Engelse kant wordt ge poogd om de aandacht van de Arabie ren voor het optreden in Oman af te leiden ten koste van de staat Israël. Sinds het uitbreken van de oorlog tus sen Israël en de Arabische landen in 1948 werd door deze landen elke leve rabtie van olie aan Israël stopgezet. De Amerikaanse oliemaatschappijen, die in de Arabische landen opereren sloten zich sindsdien bij deze boycot aan. De Britse maatschappijen en ook de Shell zorgden er echter voor dat de olieraffi naderij van Haifa tot nu toe kon blij ven draaien. Maar de vorige week be sloot de Palestijnse Petroleum Maat schappij waarvan de British Petroleum Company en de Koninklijke Shellgroep elk de helft van de aandelen bezitten, alle olieleveranties aan Israël te beëin digen en zich eveneens aan te sluiten bij de Arabische boycot. p. E Palestijnse Petroleum Mij. L) bleek zich in het algemeen te richten naar de aanwijzingen van het Foreign Office in Londen de meer derheid van de aandelen van British Petroleum is nl. in het bezit van de Engelse regering met de Koninklij ke Shell ligt het anders. Dit is een par ticuliere Nederlandse maatschappij. Daarom is de invloed van de Nederr landse regering op het beleid van deze maatschappij gering. De verantwoordelijkheid voor het te rugtrekken van de Palestijnse Petro leum Mij uit Israël ligt dan ook in hoofdzaak m Londen, maar net valt toch te betreuren dat de Nederlandse regering deze week afwijzend heeft ge reageerd op het verzoek van de nieu we Israëlische gezant in ons land, de heer Cidor, om de Koninklijke Shell groep er toe te brengen op haar be- siuit terug te keren. Ook heeft de Ne derlandse regering niet willen bemid^ delen in Londen. Het argument dat van Nederlandse kant is aangevoerd, nl. De ontsnapte gevangenen hebben zich in een dakgoot laten zakken en sprongen daarna op een platje, enkele meters lager. Een van de Nederlan ders, de 27-jarige H. P. uit Velseroord, die de laatste ontsnapte was, kwam b(i die sprong slecht terecht. HO kneusde zOn schouder. De bewakers, die inmid dels waren gealarmeerd, konden hem ter plaatse vastgrijpen. Vanaf het platje op de eerste etage slaagden de andere vier erin een binnenplaats te bereiken. Op die binnenplaats liggen namelOk steen kolen opgestapeld tegen de muren van de nieuwbouw van de gevange nis. Van deze steenkolenhoop maak te indertijd ook de Zwarte Ralter gebrjiIJt„ojn,.tegen deze',nieuwbouw op te klimmen. Ook de gevangenen, die gistermid dag ontsnapten, volgden deze weg. Ze kwamen in de tuintjes van de wonin gen van het gevangenispersoneel te recht. De Westduitse ambassadeur in Mos kou, dr. "Wilhelm Haas, heeft donder dagavond in de Russische hoofdstad aan westerse journalisten ongeveer 80.000 brieven getoond van in de Sow- jet-Unie verblijvende Duitsers, die naar Duitsland willen terugkeren. De Russische regering erkent het Duitse staatsburgerschap van deze mensen niet en houdt vol. dat zij Sow- jetburgers zün. Deze dramatische demonstratie vond plaats in de keider- en archief ruimten van de Westduitse ambassade om de bewering van de Russische mi nister van Buitenlandse" Zaken. Gro- miko. dat er in de Sowjet-Unie geen Duitse burgers meer te repatriëren zijn, te -weerleggen. Zij vond plaats minder dan 24 uur nadat de leider van de Westduitse de legatie die in Moskou onderhandelin gen voerde. Lahr, de Russische-Duitse onderhandelingen had afgebroken en naar Bonn was teruggevlogen voor na der overleg met zün regering. Men neemt aan dat Lahr volgende week naar Moskou zal terugkeren. De bewakers van de gevangenis zet ten de gevangenen achterna en slaag den erin de twee Nederlanders in het Boetveld, op de weg naar de water toren, aan te houden. Het waren de 26-jarige W. K. uit Venlo en de 25- arige H. K. uit Eindhoven. Men vermoedde, dat de beide Duit sers dezelfde weg gekozen hadden en daarom heeft de politie gisteravond tot halfacht het gehele terrein naar zee en de wegen naar Wassenaar en De Ruige Hoek afgezet en met vier speur honden afgezocht, echter zonder resul taat. Het spoor liep dood op de plaats waar de twee. Nederlanders reeds eerder gepakt waren. De politie- beschikt over het signale ment van de beide gevluchte Duitsers. Zü kreeg de foto's uit Apeldoorn toe gezonden. Frese is 1.91 m lang. heeft blond haar en blauwe ogen- Wilke is Zie verder pag. 3, 7e kol.) Bij K.B. is aan W. J. Zweers, op zijn verzoek, met ingang van 31 juli 1957, eervol ontslag verleend als bur gemeester der gemeente Batenburg. Gistermiddag is onder leiding van prof. Levenbach een bespreking gehou den van het college van rijksbemid delaars met enkele directieleden van de K.L.M. en vertegenwoordigers van de verenigingen van bij deze maat schappij in dienst zijnde vliegers. Het resultaat van deze bespreking is, dat het overleg over de salarispositie van de vliegers zal worden hervat. dat het hier handelsbelangen betreft van particuliere ondernemingen, waar mee een regering zich niet heeft te bemoeien lijkt in dit geval niet erg steekhoudend. IT standpunt moge in net algemeen J3 gesproken juist zijn, maar wij zien niet in waarom Den Haag de Petro leum Maatschappijen en de Engelse regering niet kan wijzen op het feit dat deze aansluiting aan de boycotactie der Arabieren volkomen in strijd is met de politiek van warme vriendschap, die ons land steeds ten opzichte van de nieuwe staat Israël heeft gevoerd. Wij begrijpen evenmin waarom de Nederlandse regering de Kon. Shell groep er niet op zou kunnen wijzen, dat het door haar genomen besluit de po sitie van de petroleummaatschappijen slechts kan verzwakken en de spannin gen tussen Israël en de Arabische lan den niet anders kan dan vergroten. De Arabieren zullen na dit succes aangemoedigd worden en de oliemaat schappijen zullen steeds grotere con cessies moeten doen terwijl ze tevens tot een steeds krachtiger anti-Israë lisch beleid zullen worden gedwongen. Wie eenmaal aan afpersing toegeeft, begeeft zich op een hellend vlak. Met een kanonschot is gisteren in de tentenstad in Sutton Coldfield in Enge land de grootste wereldjamboree in de geschiedenis van dé internationale pad vindersbeweging geopend. Ruim 34.000 padvinders uit 82 landen stonden in het grote park van Sutton in „de houding" toen de hertog van Gloucester de jamboree voor geopend verklaarde. Terwijl het schot weergalmde, ver anderde het toneel ineen werveling van kleuren, doordat de deelnemers met hun hoeden wuifden, en-deze in de lucht gooiden. Er waren inaar schatting' 30.000 be zoekers, onder wie diplomatieke verte genwoordïgers. De openingsplechtigheid begon met een vlaggenpairade èh duurde ongeveer tien minuten. Lord Rowallan en de her tog van Gloucester hielden toespraken. Tientallen padvinders vielen ten ge volge van de warmte flauw. De vorige wereldjamboree werd twee jaar geleden in Niagara Falls gehouden. Normaal is er slechts om de, vier jaar een jamboree. Dit jaar is er een extra, omdat het vijftig jaar gele den is dat de padvindersbeweging werd gesticht door lord Robert Baden-Po well, die een eeuw geleden werd gebo ren. NOG steeds staat liet -weer in West- en centraal Europa onder invloed van een omvangrijk hosedrukgebled. Het cen trum la; vanmorgen nabij Schotland. Bo- ven ,de_ Noprdzee^waiiit daardoor een noord westelijke tot noordelijke wind,- waarmee wat koelere lucht naar ons land wordt ge voerd. Af en toe drijven ook wat wolken banken het land binnen, die afkomstig xljn van storingen, welke van de omge ving van IJsland in de richting van Scan dinavië koersen. Een van deze storingen veroorzaakte nogal wat regen ln Noorwe gen en Zweden. Ten zuiden van het hoge- drukgebied is het weer warm tot zeer warm. In Midden- en Zuid-Frankrijk stijgt de temperatuur tot 3034 graden. In het Alpengebied en Zuld-Duitsland werden temperaturen gemeten van 25 tot 30 graden. De 1 hoogste temperaturen in Europa werden uit Spanje gemeld, waar het kwik op sommige stations tot 41 gra den steeg. Boven de oceaan daalt de lucht druk nu langzaam, terwijl in onze stre ken de. barometer vanmorgen weer iets opliep. Daarmede samenhangend verplaatst het centrum van het hogedrukgebied zich in de richting van ons land. Het weer blijft daardoor overwegend zonnig en aangezien de aanvoer van koe lere Noordzee-lucht afneemt, zullen de temperaturen morgen overdag weer iets hoger worden. pp!!®» In het woonoord Lunetten te Vught-is sinds enkele dagen een vrij gróót aantal Ambonezen aangetast door de Aziatische griep. Hoewel de ziekte een goedaardig karakter en een'snel verloop heeft, heeft zij zich in enkele dagen snel verbreid. Naar men ons van bevoegde medische zijde meedeelde, is deze snelle uit breiding te wijten aan de beperkte ruimte, waarin duizenden Ambone zen in dit woonoord leven en ook wel aan een zekere zorgeloosheid, waar-r mee zü de adviezen van de doktoren in de wind slaan. Verwacht wórdt daarom, dat binnen enkele weken de besmetting zich over het hele kamp zal hebben uitgebreid. In de omliggende plaatsen, zoals 's-Hertogenbosch en Vught. Is van een besmetting met Aziatische griep nog geen sprake, hoewel hier, even^ als vrjiwel overal elders, vrij veel eevallen van influenza voorkomen.-'" Het Britse blad Daily Express schrijft dat de vroegere Sowjetleider Molotow aan een zenuwinstorting lijdt sedert hij ruim een maand geleden alt het partij presidium werd gestoten. Volgens het blad bevinden zich twee schildwachten voor het'huis van* de vroegere Russische minister: Hét Krem lin ontkent dat Molotow huisarrest; heeft.' 't'EN recente opname van ,H.K.H. prinses Irene, die maandag "a.s. haar acht tiende verjaardag zal vieren. (foto Meyboom) De Nederlandse Bakkerijstichting zal adviseren de prös van het blank-brood met ingang van 19 augustus a.s. met één cent per brood van 800 gram te verlagen. Over deze prijsverlaging heeft over leg plaatsgevonden met minister Zijl- stra. Aanvankelijk meende de Bakkerij- stichting dat het advies tot prijsverla ging eerst over twee maanden zou kunnen worden gegeven. De minister achtte de verlaging gerechtvaardigd in verband met de daling van de bloem- prijs. De KLM zal met ingang van 5 augustus vyfmaal per week van Am sterdam naar Warschau vliegen in plaats van driemaal per week. Deze frequentieverhoging, die een tijdelijk karakter zal hebben, houdt verband met de gestegen vraag naar vervoer. A MERIKA, Engeland, Frankryk en Canada zijn het -gisteren in grote lynen eens geworden over een nieuw plejn voor ontwape ning. Maar het plan. zou nog niet op de voor vandaag uitgeschre ven bijeenkomst van de ontwapeningscommissie worden ingediend, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag. Dit is bekendgemaakt door de Franse minister van Buitenlandse Zeken, Christian Pineau, voor dat deze gisteravond terugkeerde naar Parijs. Pineau verklaarde op het Londense vliegveld tegenover verslag-." gevers niet te kunnen uitweiden over de aard van de Westerse in- spectievoorstellen, daar deze eerst ter kennis van de Sowjet-Unie moeten worden gebracht. Het westelijke plan is afgerond, tij dens een bijeenkomst die Dulles giste ren in Londen met de westelijke afge vaardigden heeft gehouden. 56 Naar verluidt, zün de meningsver schillen tussen de westelijken over de inspectiezones - uit de wég geruimd. Maar er is nog verschil van mening óver de grenzen van de sier ste" derf 'Franse strijdkrachten ln de latere sta— dia van de ontwapening. Ook Is men het nog niet eens over de grens tassen militaire troepen en: politietroepen. De meningsverschillen zouden worden voorgelegd aan de Navoraad, die van ochtend in Parijs bijeen zou komen. Het zal waarschijnlijk twee weken duren, voordat het gehele westelyke standpunt in de subcommissie in Londen is uiteengezet. De ministers Dulles (V.S.) Pineau (Frankrijk) en Selwyn Lloyd (Enge land) hebben gisteren een langdurige bespreking gehad, de eerste tussen dit drietal sinds de Suezcrisis. Pineau heeft meegedeeld, met Dal les te. hebben afgesproken dat hü tegen 7 september naar Washington zal rei zen. Minister Dulles, van - de Ver- Staten keert vandaag terug naar Amerika. De Amerikaanse gedelegeerde, Stassen zat daarom naar men aanneemt het Wes terse plan ontvouwen. Dulles zou van daag nogmaals bijeenkomen met zijn Westelijke collega's. Betogers trokken donderdagavond door de Londense straten, om op deze wyze adhesie te betuigen aan de ver togen van de „Britse nationale raad voor het stop zetten der proefnemin gen met kernwaoens" en om.te nmies- +eren tegen het traee verlooó der T on- Jense ontwapeningsbesorekingen. (Van onze'Haagse redacteur) Vanmiddag zou op het bureau van de maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde een bcsoreking ge houden worden met vertegenwoordi gers van de ziekenfondsorgarisaties ten einde een oplossing te vinden voor het tandartsenconflict, dat nu reeds vier maanden duurt. Augustus, een van de druk ste vakantiemaanden, is goed ingezet: het fraaie zo merweer lokte gisteren tal lozen naar de mooie plekjes n ons land. Zandvoort kreeg ">k zyn deel, zoals deze luchtfoto leat zien. m— V ijf gevangenen ontsnapt - spoedig gepakt m i' y -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1