Onze tekorten „Niemand dacht, dat ontsnapping mogelijk was" Min. Samkalden richtte zich tot Ned. volk Lucht- en grondinspectie van Navolanden en Rusland Rus Zorin toont zich onaangenaam verrast Israëlisch schip bemand met 18-jarige jongens Ontsnappinkje spelen in Scheveningen Visrokerij door brand verwoest VRIJ ZONNIG EN DROOG Gevangenen moeten voorlopig in hun cellen blijven Nederland steunt ontwapeningsplan Spoedig aanval op hoofdkwartier? DULLES LEGT RUSLAND NIEUW PLAN VOOR Praktijk van zeevaartschool Erts vervoerd naar Rotterdam Twee meisjes in zee verdronken In ven verdronken R.K. fondsen alsnog akkoord met arbitrage V H ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3755 r r tv Geen hulp In de cellen STRIJD IN OMAN m Tweede zone Miljoenen mijlen NEUROTONIC m IN' IJMUIDENSE DÜINENi Vermist jongetje was verdronken H Vrouw omgekomèii bij ongeluk te Hedel Botterdam: Witte de Wittistraat 30 Telef U57uü (4 i Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 - - Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Cent per Tek- 1 2-65 per maanc^ 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING Gedurende het weekeinde weinig, verandering. Vrij son- nig en droog: in de noordoostelijke provincies tijdelijk veek bewolking. Morgen: Zon op: 5.08 onder: 20.27 Maan op: 15.50 onder: 0.00 y o o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VERLEDEN week zaterdag zijn op deze plaats belangrijke gegevens vermeid over de versnelde groei van het voortgezet onderwijs na 1945. Doch tegelijkertijd werd een tekort gecon stateerd in de ontwikkeling van het technisch onderwijs naast het alge meen vormend onderricht, zoals dit plaats heeft op de ulo- en vhmo-scho- len. Ditzelfde gold ook voor het nij verheidsondérwijs voor meisjes. Doch dit tekort openbaart zich het sterkst in de protestantse sector. Omdat we snel vergeten, worden de cijfers nog even herhaald: In 1955 waren er op de Christelijke ulo-scholen 46-duizend leerlingen; op de Christelijke vhmo-scholen 18-dui zend leerlingen (jongens en meisjes). Op de lagere technische scholen van protestantse zijde 4600 jongens en op die van bet Chr. nijverheidsonderwijs voor meisjes 12%-duizend. Bij- de beoordeling van deze cijfers moet natuurlijk de duur van het on derwijs in rekening gebracht worden. Ook al worden deze laatste cijfers verdubbeld tegenover uR> en vfamo. hetgeen de vergelijkingen zuiverder maakt, dan is er toch nog een tekort als we letten op de zo noodzakelijke voorbereiding van de jeugd voor aller lei takken van nijverheid, zeer speciaal voor ambacht en industrie. OOR dit tekort in de protestantse christenen in ons vaderland open. Hoewel het constateren van tekor ten op de balans van het Christelijk onderwijs geen prettige taak is, moet dit toch geschieden. Alleen zo zal het mogelijk zijn om deze tekorten te hel pen opheffen. Hoe verhoudt zich nu het protestant se nijverheidsonderwijs voor jongens en meisjes tegenover het neutrale en rooms-katholieke? Om de lezer niet al te zeer te vermoeien met getallen, la ten we de cijfers naar de groei in de jaren 1951 tot 1954 buiten beschou wing. Het gaat om de situatie te schetsen tussen drie richtingen in het nijver heidsonderwijs nl.. het neutrale, r.-k. en protestantse onderwijs. In begin 1955 werden de lagere tech nische dagscholen bezocht door ruim 60-duizend jongens. Bijna 41-duizend bezoehten de neutrale instellingen, 14%- duizend de roomse scholen en ruim «Suizend die van protestantse richting. De neutrale scholen trokken bijna tienmaal meer jongens dan de protes tantse en ongeveer driemaal meer jongens gingen er naar roomse scho len.! Van deze cijfers moesten we eigen lijk schrikken. Het christelijk N.O. voor jongens komt dus wel heel sterk achteraan. D E toestand voor het protestantse nijverheidsonderwijs voor meisjes is gelukkig Iets gunstiger. Aan het neu trale onderwijs namen bijna 36-dui- zend meisjes deel, bij de rooms-katho- lleken was dit cijfer 27%-duizend en bü de protestantse groepering 12%- duizend. Bijna driemaal meer meisjes op de neutrale scholen en ruim twee maal meer op de rooms-katholieke in-r stellingen. Ook op dit terrein een groot tekort aan onze kant, welk tekort gelukkig minder groot is omdat de noodzaak van christelijk nijverheidsonderwijs voor meisjes eerder dan voor de jon gens werd ingezien. Waarbij dan nog de activiteit van de C.B.T.B. genoemd moet worden, die reeds jarenlang gro te aandacht besteed beeft aan het landbouwbuishoudonderwijs. In de laatste jaren valt er op het gebied van het christelijk nijverheids onderwijs voor jongens en meisjes on der de protestantse christenen een verheugende activiteit waar te nemen. In de. regel wordt deze activiteit door verschillende gemeenteraden geremd omdat de nodigverkiaring, welke een instelling moet verkrijgen om de sub sidie van de overheid te verkrijgen, niet wordt afgegeven; van de zijde van het departement van O., K. en W. wordt de activiteit voor verkrijging van christelijke nijverheidsscholen aangemoedigd, omdat in de loop der laatste jaren voor verschillende scho len subsidie werd toegezegd. HELAAS worden de omstandigheden om tot oprichting van scholen te geraken, ongunstig beïnvloed door het tekort aan bouwvolume en de stijging van de rente om aan gelden voor de bouw van scholen te komen. Deze remmingen gelder voor alle takken van onderwijs en zowel openbare als bijzondere scholen worden door deze euvelen getroffen. Ditzelfde geldt dus ook voor het nij verheidsonderwijs Maar voor het pro testantse N.O. zijn er twee zaken die het nog bezwaarlijker maken dan voor de andere takken van onderwijs De verhouding tussen het algemeen vormend onderwijs (ulo en vhmo) en het nijverheidsonderwijs In de protes tantse sector, zoals hierboven uiteenge zet. dient nog rechtgetrokken te wor den. En voor de gehele sector van het N.O. komt de protestantse schakering in ernstiger mate achterop oij neutra le en rooms-katholieke. Vanwege nei departement van O.. K. en W zijn geruime tijd geleden kaarten van ons vaderland verstrekt, (Van een onzer verslaggevers) F)E binnenbewaking van de gevangenis te Scheveningen zal wor- den versterkt. Het personeel, benodigd voor deze bewaking, zal worden gezocht onder de gevangenisbewaarders in deze gevan genis, die geen directe bewakingsdiensten verrichten en onder het personeel van andere gevangenissen. Indien voor de versterking van deze binnenbewaking personeel onttrokken moet worden aan de buitenbewaking, zal deze buitendienst overgenomen worden door manschappen van de rijkspolitie. Te Scheveningen zijn reeds rijks politiemannen op wacht gezet. Dit deelde gisteren, in de late middag, de minister van Justitie, prof. dr. I. Samkalden, mede op een persconferentie op het departe ment te Den Haag. De ontsnapping van vijf gevangenen uit de Scheveningse gevangenis was aanleiding voor het beleggen van deze conferentie. Gisteravond, om kwart over zes, richtte de minister van Justitie zich via de radio tot het Nederlandse volk. Bij vorige ontsnappingen uit de ge vangenis te Scheveningen, aldus deel de minister Samkalden mede, zün niet alle kwetsbaarheden van dit complex naar voren, gekomen. Niemand heeft er aan gedacht, dat het mogelijk zou zijn voor gevangenen om eerst van een hoogte van vier en halve meter en dan nog ééns van een hoogte van twee en een halve meter naar heneden te springen, Derhalve is besloten een extra buitenpost op deze weg te plaatsen, en wel op het dak van de nieuwe werkplaats. Van^ hieraf kan een tot nu toe niet te overzien gedeelte van het complex in het oog gehouden worden. Ook zal nu gebruik gemaakt worden van elektrische beveiliging- De minister deelde verder mede, dat de veiligheidsmaatregelen afhankelijk zijn van de sterkte van het personeel. Voor zover er mogelijkheden zijn, zul len deze gebruikt worden. Prof. Sam kalden zei, dat uit het onderzoek niets gebleken is van hulp van buiten af of vanuit de gevangenis. Het slagen van de ontsnapping moet uitsluitend Bovendien, aldus de-minister, waren- fbegeschreven worden aan de niet- de gevangenenaan het werk in een sluitende beveiliging van het complex werkruimte, welke op een zolderver- De aanwezigheid van een hoop kolen dieping gelegen is. Deze werkruimte was tijdelijk ingericht, in verband met verder pag. 3, 3e kOl.) de bouw van nieuwe werkplaatsen- De zolder is onoverzichtelijk voor de be wakers en ten tijde van de ontsnapping van het vijftal was één van de vaste bewakers met verlof. Voor hem was een ander aanwezig, die de zolder on- •LV In Leeuwarden werd een concours- hippique gehouden, waarbij ook een wedstrijd met tweespannen in het programma was opgenomen. Het is altijd een der hoogtepunten als de sierlijke tweespannen met hun berijders, in Fries kostuum gestoken, over de baan rijden. Hoe zo'n tweespan op iemand komt af stormen, die midden op die baan staat, toont deze foto, MINISTER SAMKALDEN. voldoende kende. De mini iter zei met klem, dat deze vervangeren ook het overig personeel, geen b' .am treft. In afwachting van het aanbrengen van extra-veiligheid en het versterken van de binnenbewaking, ook op deze zolder, werken de gevangenen niet in deze ruimte. Zij moeten in de cellen blijven. Hopenliik zal deze situatie aanstaande maandag anders worden. Naar aanleiding van de gebleken kwetsbaarheid van de gevangenis te Scheveningen deelde de minister mede. dat hii spoedig ingelicht wil worden over de omvang van de kwetsbaarhe den bij dit en andere strafgestichten in het land. Uit het eergisteren en gis teren ingesteldte onderzoek is geble ken, aldus de minitser. dat de door de vijf gevangenen gekozen weg één van de niet-vermoede kwetsbaarheden was. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii waarop alle scholen van bet N.O ver meld stonden, zowel de scholen die reeds actief waren als de scholen, die krachtens toegezegde subsidie nog ge bouwd mochten worden. De leerzame cijfers werden gede monstreerd: voor hel meisjesonder wijs konden 80 scholen gebouwd wor den; daarvan waren er 37 voor de pro testantse, 19 voor de neutrale en 24 voor de r.-k. groepering Voor de jong gènsschoien waren deze ciifers: totaa' 47 scholen, verdeeld over protestant se 26. neutrale 12 en r.-k. 9. De protestantse groepering voo» he> N.O. zit door de ..bouwstop" en de geldnood in bet hoekje waar de slagen vallen. J, SCHIPPER. Nederlandse regeringskringen achten de jongste ontwapeningsvoorstellen van het Westen belangrijk en hopen dat Rusland ze zal aanvaarden. „In dat geval zouden zy de weg kun nen openen naar een vermindering van de spanning als gevolg van de bewapeningswedloop". Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteravond desgevraagd meege deeld. De bevelhebber van de Britse troe pen op het Arabische schiereiland heeft vanochtend bekendgemaakt, dat Britse troepen in gereedheid worden gebracht voor een aanval op het fort van Nizwa, het hoofdkwartier van d» opstandelingen in Oman en Muskatc. HET WESTEN heeft Rusland gisteren een nieuw plan voor lueht- ii inspectie voorgesteld. Het plan omvat twee zone», waarin heel West-Europa, Rusland, de Ver. Staten en Canada opgenomen zijn. Het werd te Londen In de subcommissie van de Ver. Naties voor ontwapening ingediend door de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, die inmiddels naar de V.S. is teruggekeerd. Doordat de Navoraad in Parijs zich met het voorstel akkoord had verklaard, kon Dulles namens alle vijftien Navolanden spreken. •Dé inspectie, bedoeld als een waarborg tegen een plotselinge aan val, zou in elk geval luchtverkênning én waairnèmingspostèn öp de. grond in de belangrijkste havensteden, bij spoorwegknooppunten en op belangrijke vliegvelden moeten inhouden. Ook stellen de Weste lijken mobiele groepen met nauwkeurig omschreven bevoegdheden voor. Bovendien wenst het Westen dadelijk een werkgroep van des kundigen in het leven te roepen om de technische problemen aan een onderzoek te onderwerpen. De Russische afgevaardigde, Zorin, heeft gezegd, dat de nieuwe westelij ke voorstellen aanleiding geven tot verrassing en twijfel. Zorin zei dat er in het noordpoolgebfed geen levende ziel is, laat.staan dat er militaire in richtingen zijn. Geen van de voorstel len voorziet in Inspectie van NAVO- en ZOAVO-stennpnnten in Japan, Pa kistan of Afrika. Ook zei Zorin, dat maatregelen ter voorkoming van een verrassingsaan val dienen te worden verbonden aan ontwapeningsafspraken. De eerste inspectiezone die het Wes ten heeft voorgesteld, omvat geheel West-Europa van af de Atlantische Oceaan en geheel Oost-Europa tot aan de OeraL Heel dit gebied zou open moeten staan voor inspectie op de grond en van uit de lucht. De tweede zone omvat de rest van Rusland, ge heel de Verenigde Staten en Canada. Als Rusland deze zones te groot mocht vinden, dan zouden ze beperkt kunnen worden, maar zó dat in de tweede zone steeds het gebied ten 5 (Van een onzer verslaggevers) ZESENTWINTIG jongens, met een gemiddelde leeftiid van achttien jaar, vormen de bemanning van h?t Israëlische schip „Geffen", dat giste ren ligplaats heeft genomen in de Waalhaven van Rotterdam. De jongens zün leerlingen van de zeevaartschool te Acre (bü Haifa) en ze staan onder leiding van enkele leraren en officieren. De leerlingen van de zeevaartschool hebben de „Geffen" .geheel tot hun beschikking gekregen ten einde prak rijk in het varen op te doen. Het vorig !aar heeft de eigenaar van het schip, -ig Zim Israel Navigation Company ',td te Haifa, die een vloot van 21 vhenen heeft waarvan de „Geffen" net haar 3600 ton een van de grootste is voor het eerst een schip aan de '.eevaartschool ter beschikking gesteld. De reis beperkte zich toen tot havens in de Middellandse Zee. De economische resultaten van deze reis waren van dien aard, dat de rederij er onmiddellijk in toe stemde ieder jaar een schip beschik baar te stellen en dan ook voor gro tere reizen. Dit jaar maken de cadetten een reis met de „Geffen" van Haifa naar Cyprus. Rotterdam, Antwerpen, Li verpool. Het schip had erts aan boord, dat in Rotterdam werd gelost. Het schip staat onder commando van kapitein Enrico Levy, de directeur van de zeevaartschool te Acre, geassisteerd door kapitein Emanuel Klemperer, ad junct-directeur van deze school en enkele anderen. De zeevaartschool te Acre telt on geveer tweehonderd leerlingen. Alleen de oudste jongens van een jaar of achttien komen echter voor een reis per schip in aanmerking, als ze vier studiejaren achter de rug hebben en hun eerste diploma hebben beha'ald. Phs. van Ommeren N.V., die als agent van de Zim Israel Navigation Company Ltd. optreedt, heeft in Ne derland allerlei trips voor de Israëli sch» jongens georganiseerd- Het schip vertrekt maandag weer uit Rotterdam. noorden van de Noordpoolcirkel Inge sloten zou zijn met Alaska, een ge deelte van westelijk Canada en het Russische Kamsjatka. De eerste zone zou dan een niet nader omschreven strook van West-Europa en een groot gedeelte van Europees Rusland moe ten omvatten. De Europese zone in zijn grootste vorm zou zich moeten uitstrekken van de tiende lengtegraad in het westen tot de zestigste graad in bet oosten en van de noordpool tot aan de veer tigste breedtegraad noord. Geheel het Europese vasteland met uitzondering van een kleine strook Zuid-Italië, een groot gedeelte van Griekenland en een gedeelte van Turkije zou ertoe beho ren, evenals Groot-Brittannië en Ier land. West-Europa levert voor deze zone in totaal 1,4 miljoen vlerkante mijl. Rusland en zijn satellietstaten 2,8 mil joen. Het Westen eiste dit grotere Oostenropese gebied, omdat geheel West-Europa In de zone Is opgenomen tegen nog slechts een gedeelte van Rusland. In dit werkplan van het Westen wordt niet gerept over de bezwaren die, naar verluidt, West-Duitsland heeft tegen grondinspectie in Oost-en West- Duitsland. Er wordt slechts gezegd, dat voor het plan de toestemming van alle landen die erbij betrokken zijn no dig is. Daar wordt aan toegevoegd, dat het gebied dat open staat voor Aan het strand te Cadzand zijn vrij dagmiddag twee meisjes verdronken. De slachtoffers zijn de 15- en 16-jarige meisjes Van Kampen uit Oostburg en De Reu uit IJzendijke. Met nog twee andere meisjes waren zij gaan zwem men. Toen het viertal in moeilijkheden raakte, konden slechts twee de vaste wal weer bereiken. De lichamen van de verdronken meisjes zijn later aan gespoeld- Twee leden van de Haagse vrijwil lige reddingsbrigade hebben vrijdag middag de 8-jarige Ben Mertens uit Hattem, die bij golfbreker 32 in moei lijkheden kwam te verkeren, gered. De jongen bezocht voor de eerste maal het strand. Vrijdagmiddag is in het onbewaakte gedeelte van het Staalbergven te Ois- terwijk verdronken de 11-jarige J. Hoevenaars uit Tilburg. Personeel van het nabijgelegen natuurba.d slaagde er eerst na een uur in de jongen op het droge te brengen. MINISTER DULLES inspectie grondinspectie niet kleiner mag zijn dan het gebied voor inspectie vanuit de lucht. Conflict tandartsen De bond van r.-k. ziekenfondsen en de stichting autonome ziekenfondsen hebben minister Suurboff meegedeeld dat zij alsnog bereid zijn zijn arbi tral voorstel in het conflict met de tandartsen te aanvaarden. Het gaat hier om het voorstel, dat de minister reeds op 18 mei deed. Het doel daarvan was een tussenweg te vinden tussen de vergoedingen van 25 cent en .27,64 cent per stoelminuut, die resp, van de zijde der fondsen aange boden en van de zijde der tandartsen gevraagd waren. De bond en de stichting wilden des tijds iets verder gaan dan de maat schappij tot bevordering der genees kunst, die gesuggereerd had het ver schil tussen 25 en 27,64 cent te delen. Zij meenden de mij. ott bevordering der Tandheelkunde een honorering van 26,5 cent per stoelminuut te moeten aanbieden. Beide organisaties zijn be reid dit voorstel, dat door de mij. Tandheelkunde niet werd aanvaard, omdat het door een van de zieken fondsorganisaties niet werd onder schreven, vooralsnog te handhaven. De genoemde ziekenfondsorganisa ties kunn enmoeilijk aanvaarden een arbitrage over de uitgangspunten, d.w.z. de verlangens, vervat in de door de maatschappij Tandheelkunde bij de aanvang van de onderhandeiingen»over de honorering overgelegde rapporten, noch een formule waarin de opstel lers van het bindend advies de be voegdheid hebben zelf te bepalen of de arbitrage zal gaan over de geschilpun ten dan wel over. deuitga ngspunten. Advertentie Geef ze (Van een onzer verslaggevers) De minister van Justitie, prof. Sam kalden, had gisteravond hét veelzeg gende commentaar: „Hij zegt daar van het meest, die 't schriklijkst er van zwijgt" op een „stunt" van drié journalisten en een chauffeur van een Amsterdams ochtendblad. Het drie tal, dat zich in op gevangeniskleding gelijkende kledij gestoken had, liep vrijdagmiddag hard weg van de muur van de gevangenis te Scheveningen en verstopte zich in bosjes ïn de omgeving. Te zelfder tijd werd de Haagse politie gealarmeerd met de mededeling, dat weer gevangenen ontsnapt wa ren uit de Scheveningse gevangenis. De politie, die geen enkel risico neemt, zette onmiddellijk een groot deel van haar apparaat in, dat naar de omgeving van de,gevangenis ge dirigeerd werd. Hierdoor ontstond in deze omgeving grote onrust. De op geschrikte bewoners liepen de straat op. -V. Eerst later bleek dat een vals1 alarm gegeven was. De journalisten hadden willen nagaan op. welke wijze en hoé spoedig het opsporingsapparaat, -in - werking trad om daarmede sensatio nele stof op te doen voor een'repor tage. Het speurwerk naar de journa-" listen had succes, zy werden VdöÓr burgers in de bosjes gegrépen-im; met een gecharterde bestelauto haar de gevangenis, gebracht. Nadat hier appèl gehouden was,-bleek dat niemand van de gevangenen'was ontsnapt. Het drietal werd tóen naar het politiebureau overgebracht. Pas laat op de avond werden zü vrij gelaten. Onderzoèht wordtóf 'rij strafbaar zya. -v.. (Van onze correspondent) Een felle uitslaande brand heeft te de afgelopen nacht de visrokèrfl van de fa. P. Ping en Zonen In het Lfmui- dense duingebied geheet verwoest. Ruim een ton haring en een aantal machines gingen verloren. De brand werd omstreeks tweè uur ontdekt door een chauffeur. De brand weer. die met acht stralen de strijd begon, kon weinig uitrichten daar het vuur in de nagenoeg windstille nacht zo snel om zich heen green dat men zich tot het nablussen moest beperken. Toen de brand op zijn hoogtepunt was. werd het vuur nog aangewakkerd door een ontploffend vat olie of benzine. De omvangrijke schade wordt door verzekering gedekt. Voor de eigenaar betekent een zeer grote schadepost het feit dat hij. in verband met uitbrei dingsplannen. met on dezelfde plaats mag herbouwen. De oorzaak .van de brand was vanmorgen nog niet be- kend. (Van onze correspondent) Na ruim 24 uur dreggen is vrijdag avond omstreeks halfacht het stoffelijk overschot van de vijfjarige Bobbie y. d. Bos in de Zaandamse Haven opge~ dregd. Het knaapje was sinds donder dagmiddag vermist en de vrees dat hij verdronken zou zijn wérd dus bewaar heid. - Vrijdagmiddag is op de Maasbrug bij Hedel een verkeersongeval gebeurd, dat aan de 21-jarige Belgische me vrouw O. V.—F. het leven heeft ge kost. Zij zat bü haar man achter op een scooter. Op de brug wilde de Belg een vrachtauto en een personenauto inha len op het moment dat van de andere kant een tractor naderde. De scooter kwam daardoor met de vrachtauto in aanraking. De bestuurder van de scooter, de 21-jarige B. J. V. uit Mous- cron (België) werd ernstig gewond, zyn echtgenote overleed in het zieken huis. tyj* ,Scheveningen' nu onder verscherpte bewaking llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIIIi Geef Uw zenuwen óók ontspanning 1 Niet verdovend, maar genezend) y-0 ???»■£-■■ Né. ET centrum van het hogedrukge- bled, dat al enige dagen het weer In West- en Midden-Europa beheerst ls nu boven de Noordzee aangekomen. Te gelijkertijd treffen we boven Finland een depressie aan, waaromheen kleine storingen in zuidelijke richting bewe gen. Deze beïnvloeden het weer in het zuiden van Noorwegen cn Zweden, m Denemarken en ook in het uiterste noordwesten van Duitsland tot bij de Nederlandse grens. Hiermede samen hangend was er vannchtend in Gro ningen, Friesland en Drente veel bewol king aanwezig, terwijl «Iders In het land het weer een overwegend zonnig karak ter had. Aangezien het hozedrukgcbled nagenoeg niet meer van plaats veran dert, zal er gedurende het weekeinde, weinig verandering in de weerssituatie komen. Het blijft vrij zonnig en droog, maar in de noordoostelijke provincies kan tijdelijk veel bewolking overdrij ven. Zonnig ls het weer cok in Midden- en Zuid-Europa. Doordat de koele lacht van de Noordzee, dis gisteren Nederland binnenstroomde niet tot daar kan door dringen, zijn de temperaturen er be langrijk hoger dan bij ons. In Zoid- Duitstand was het gisteren Z5 tot 28 graden. In Frankrijk ten zuiden van de Loire 30 tot 40 graden en in Spanje 35 graden of meer Seville en Cordoba meldden een maximum van 42. graden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1