losser Kerkklok in Parai ml herinneren ramp aan met Neutron Om herstel van vertrouwen Böelganin in on Prinses Irenes gehuldigd rie van estmir in Warsehati ruimt het veld BUS SLEURDE AUTO MEE: 3 DODEN EN GEWONDE In vliegtuig acht hondjes geboren GESPREK IN HET DIEPSTE GEHEIM Weinig verandering in temperatuur 2 doden in verkeer te Amersfoort Hevige gevechten op Cuba m' BLOEMEN VOOR DE BRUID Passagiers kregen lichte wonden Veel Rotterdammers zaten zonder l brood PROTEST TEGEN HETZE IN PERS MAANDAG 5 AUGUSTUS 1957 1 J VIJFTTENDE JAARGANG No. 375® r Actie? Kind in sloot geraakt m Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Ur. J. A. H.. J. S. BRUINS SDOT Zaterdag heeft een talrijk publiek langs de oevers van het Pikmeer in Grouw ge noten van het „skütsjesi- len", de zeilwedstrijd met beurtschepen, die één van de hoogtepunten van het Friese zeilseizoen is. Op deze foto ziet men de sche pen met- hun brede zeilen als' geweldige vogels voor de wind zeilen. Zie voor het verslag pagina 5. Partijleider Chroestsjew van de Sowjel-Unie heeft vorige week in Roemenië geheime besprekingen met president Tito van Joe goslavië gevoerd. Dit heeft radio-Moskou zaterdag bekendgemaakt. In de Joegoslavische hoofdstad meent men dat Chroestsjew op de bijeenkomst met een nieuwe verhouding tussen de communistische partijen heeft ingestemd. President Tito zou daarbij een zeer voor aanstaande plaats gaan innemen. Chroestsjew zou hereid zijn sommige Oosteuropese landen wat meer vrijheid aan te bieden. De volledige onafhankelijkheid van Joe goslavië zou hij met nadruk erkend hebben. Men neemt voorts aan dat het nieuwe program Tito op geen enkele manier zal verhinderen zijn goede betrekkingen met het Westen te .handhaven'. Van een her stel van de Kommform in de een of andere vorm is volgens kenners geen sprake. DE .verhouding tussen de pro communistische regering van Syrië en de pro-westelijke van Jordanië is uiterst gespannen. Het joltaWge bestuur, rimdecÓin- ning voof Gomoelka* aé leiderjvanÉei unisUsche nariii van het centrale Pnnlco Botterdam: Witte da Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 K.lacntend:enst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—-18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem l Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) v WARM. /'pd Warm en vrij zonnig, behoudens .een kans op onweer;<| in het zuidwesten van het land. Zwakke tot matige oos- d lelijke tot zuidoostelijke wind. ig Morgen: Zon op: 5.11 Maan op: 17.37 onder: 20.27 onder; 1:19 ew ontmoette m In Belgrado ziet men de geheime bij eenkomst ais een poging van Chroest sjew het geschokte vertrouwen in het Sowjetstelsel en in de oprechtheid van de huidige Sowjetleiders te herstellen. Niemand kan Chroestsjew daarbij zo Premier Böelganin van de Sowjet Unie sal, in tegenstelling tot wat aan gekondigd was, partijleider 'Chroest sjew donderdag a.s. niet naar Ooat- Duitsland vergezellen. In zijn plaats gaat vice-premier Mikojan mee. Ook bij de geheime besprekingen, die de afgelopen' week in Roemenië tussen Chroeisjew en president Tito zijn gebonden, waa Böelganin niet aan wezig. Mikojan was echter wel van de pirtij." 1 Dit alles kan. een aanwijzig zijn dat ook hij slachtoffer is geworden van de zuivering. In?juli deden reeds ge ruchten de ronde.-dat Böelganin zou worden vervangen - door maarschalk Zjoekow, de huidige minister van Der fensie. Böelganin dedonderdag jongstleden voor het laatst in het openbaar gezien op een'receptie in de Zwitserse am bassade te Moskou. Andere leden van het presidium vergezelden hem niet en hij zou er zeer vermoeid hebben uitgezien. De thans 62-jarige Böelganin is twee jaar geleden premier geworden. Sindsdien heeft hij voortdurend in de schaduw van Chroestsjew verkeerd. Een maand geleden zou hij tijdens de zuivering eerst op het verkeerde paard hebben gewed, maar op het laatste ogenblik nog zijn fout hébben inge zien. Choestsjew is. geen type die dit gauw zal vergeten. Mikojan, de nieuwe reisgezel van Chroestsjew is 61 jaar en heeft sinds 30 jaar de handelspolitiek van de Sowjet-TJrue gedirigeerd. Hij behoort tot de oude bolsjewistische leiders. De Londsense ochtendbladen zijn unaniem van- mening dat Mikojan premier zal worden. HET afgelopen weekeinde stond het weer geheet onder invloed van een keven de Noordzee gelegen gebied van iogé 'druk. Daaromheen stroomde betrekke lijk, vochtige lucht; waarin uitgestrekte wol kenvelden voorkwamen, die met noorden winden ook Nederland -binnendrongen. ln. de Noordelijke provincies wisten deze *ieh zowel' zaterdag ais zondag vrijwel on afgebroken te-- handhaven, in het midden en xniden van het land was het weer daar entegen overwegend zonnig. In Brabant en Limburg iiep de temperatuur zondag tot 23 4.24 graden on, in Groninger en Friesland werd-het slechts, 17 k IS graden. Het hogedrukgebled verplaatst zich nu naar Noorwegen en Denemarken. De wind is daardoor in geheel Nederland oostelijk geworden en ook in de noordelijke provin cies' lx hét nu zonnig. Langs Ierland beweegt zich een kleine depressie naar het noorden. .Met deze de pressie hangt een vore van lage druk sa- Wen, die in de richting van ons land be weegt. In verband hiermede kan er morgen wat hoge bewolking overdrijven, maar doordat de atmosfeer tamelijk droog is, blijft de kaas op buien klein. In het tempratuurver- leop komt niet veel verandering. Op de rijksstraatweg Nijmegen Venlo is zaterdag de dpi. sergeant J. J. G. Janssen uit Millingen verongelukt. Bij reed ter hoogte van Well met zijn motor tegen een boom en werd op slag «edood. toed helpen als Tito, menen kenners van de Russisch-Joegoslavische be- trekkingen. De officiële vérklaring over de ge heime samenkomst iaat nog veel ruim te open voor gissingen. „Tijdens de besprekingen bevestig den béide partijen hun afspraak om te werken voor een verdere ontwikkeling op grote- schaal van de betrekkingen tussen beide landén en voor het uit de weg ruimen van hinderpalen, die deze ontwikkeling bemoeilijken". De verklaring legt er de nadrfik op, dat de Russisch-Joegoslavische betrek kingen zich zullen blijven ontwikke len „op basis van gelijkheid, weder zijdse hulp en samenwerking, eerbied voor de. soevereiniteit, onafhankelijk heid en .niet-ingrypen". "„De twee delegaties werden het eens ö'ver concrete'.vormen 'van samenwer king tussen dejpartjjen van .beide.Uya- dèn.en aver het handhaven van duur zame banden 'dóór dé 'uitwisseling van partij delegaties,' het over en weer ver strekken van inlichtingen en publika- ties". -President Tito is" zondagavond in Belgrado teruggekeerd. De plaats waar de conferentie is gehouden-is niet be kendgemaakt, maar men neemt aan dat het in de omgeving van Boekarest is geweest. De Russische premier Böelganin, die Chroe-stjew bijna altijd- op zijn reizen vergezelt, was bij de ontmoeting met Tito niet aanwezig. Van de Sowjet-delegatie maakten deel uit Chroestsjew, vice-premier Mi kojan, Kuusinen, Ponomarew, Firioen- bin en plaatsvervangers Edvard Kar- delj en Alexander Rankovie, Valjko Vlanovic en de Joegoslavische ambas sadeur in Moskóu, Elcjko Micunovic., sis „De overlevenden van de ramp met het KLM-vliegtuig „Neutron" dicht on- der de- kust bü Biak op Nieuw-Guinea hebben hun leven te danken aan Pa poea's uit het dorpje Paral. Zij en hun familieleden hebben daarom het initi atief .genomen dit dorpje-,een geschenk aan te bieden, namelijk een klok voor het dorpskerkje. Deze klok, die van een inscriptie zal worden voorzien, zal door de resident worden aangeboden". Dit verklaarde zaterdagavond op Schiphol generaal-majoor M. de Boer, vader van de 26-jarige heer S. M. de Boer, een van de tien overlevenden van de vliegramp, die thans in Hóllandia worden verpleegd. De heer De Boer keerde met de Sydney-machine van de KLM in Nederland terug van een be zoek aan zijn zoon. In zijn gezelschap was de heer F. R. de Vries, schoonvader ,van de gouvernementsarts D.L. Leiker, die eveneens bij de ramp gewond werd. De heer De Boer verklaarde, dat de ■gewonden waarschijnlijk over een maand, naar Nederland vervoerd kun nen worden. Zij hebben geen brandwon den gekregen op lichaamsdelen, die door onderkleding waren bedekt. Dit wijst erop, dat de wonden rjiet zijn ont staan door vuur, maar óp andere wijze., misschien door hete lucht of stoom. De heren De Boer en De Vries lieten zich gunstig uit over de behandeling in aet ziekenhuis te Hóllandia, maar waren van mening, dat dit hospitaal zelf niet aan de eisen voldoet. Zij opperden het denkbeeld in Nederland een actie te De leden van het koninklijke-gezin, bruin verbrand door hun ^verblijf -in Zuid-Frankrijk, hebben hedenmorgen vanaf het bordes van het paleis Soest- dijk het optreden gadegeslagen van-het uit 24man bestaande tamboerkorps van het garderegiment fuseliers „Prin? scs Irene", dat ter gelegenheid van de 18de verjaardag van H.K.H. prinses Irene onder leiding van de tambóe^- maitre korporaal le klasse J. van Wa ker en een muzikale demonstratie gaif.' Vele honderden inwoners en vakan tiegangers woonden deze uitvoering buiten de hekken bij. Bij deze mua? kale demonstratie was tevens aanwezig de regimentscommandant luitenant- kolonel B. F. M. Wijtenburg met zijn adjudant. Hierna werd een deputatie aan. bet koninklijk gezin voorgesteld bestaande uit de res.-kapitein der - infanterle^M. Hertzdahl namens de vereniging van oud-stryders van de kon; brigade „Prinses Irene", de res.-luitenant- kolonel der fuseliers W. Vermeer na mens de vereniging-van-officieren der... garde „Prinses Irene" en als afgevaar digde van de parate'troepen G.RJVP.I. de sergeant I. W. de Lange*en de fuse lier J. A. Brandes en naméns het depot; 'de sergeant I. H, Vermeulen: Deze deputatie bood de Prinses eenfraaie weekehd-tas aan uitgevoerd in bör- - deaux-kleurig linnen en gebiesd met; Ieder.' voeren om de uitbreiding van het. zie kenhuis, waarvoor de plannen klaar.' liggen, mogelijk te maken. Over de redding van de overleven??" den van de ramp zei de heer De Bóer nog, dat de marine niet gauw óp .ydé; plek van het ongeluk kon 'komen, "om?, dat haar boten te ver verwijderdtya-' ren. Veertien Papoea's, die met hun prauwen hulp hebben geboden, zullen voor een beloning door officiële instan ties in aanmerking komen. NNjJïNl Jordanië had gewaarschuwd, dat het de diplomatieke betrekkingen zou-ver breken en eventueel wapengeweld zou gebruiken als zondag geen einde aait de anti-Jordaanse, campagne in de Sy rische pers zóu zijn.'gekomen, heeft de Syrische regering meegedeeld. Syrië heeft dit ultimatum verworpen met het argument dat de Syrische pers vrii is. Van Jordaanse zijde is echter tegen gesproken dat met wapengeweld ge- (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag zijn twee personen in Amersfoort om het leven gekomen. Doordat de 44-jarige bromfietser L. van D. uit Nijkerkerveen geen voorrang verleende aan de 18-jarige bromfietser A. J. G. uit Amersfoort, ontstond een hevige botsing, waarbij v. D. ernstig gewond werd. Het slachtoffer is in de loop van de avond overleden. G. en zijn duo-passagier mej. C. d. B. uit Bussum kregen een hersenschudding. Op de hoek Bisschopsweg—Banden- in een ander land dan Nederland zou deze foto onmogelijk genomen kunnen zijn. Het is een tgpisch vader lands beeld in deze dagen van vakan tie en hoog-zomer. De boeren zijn alom bezig het graan le oogsten en het be looft dit jaar een goede oogst te wor den. Tegen de oer-Nederlandse achter grond van wolken en een molen plaat ste de jotograaj de charmante vakan- tiegangster tussen de korenaren. broekerweg werd de 74-jarige wielrij- ier A. v. Zijl van de Joseph Israëisstraat gegrepen door een auto. bestuurd door de 19-iarige G. v. B. De bejaarde man werd zo ernstig gewond, dat hij 's avonds is overleden. dreigd zou zijn. De Jordaanse regering had slechts gewaarschuwd voor „nood zakelijke stappen ter verdediging van haar waardigheid". De raad van de Arabische Liga zal bijeenkomen om het geschil; tus sen de twfee Arabische landen té be spreken, wordt in Damascus verno men. De Jordaanse minister van Buiten landse Zaken, Samir' Rifai* had het protest woensdag mondeling by de'Sy rische zaakgelastigde Ahmed Rahly in gediend. De zaakgelastigde vertrok met de boodschap naar Damascus en is zater dag met het antwoord van zijn rege ring teruggekeerd. Volgens een Syrische .verklaring had minister Rifai tegenover, de zaakgelas tigde gezegd: „Tot nu toe was Israël onze vijand, maar nu is uw land. ook een vijand van ons geworden". „De Jordaanse verontwaardiging over een Syrische perscampagne dient slechts als dekmantel om geheime Jor daanse bedoelingen te verheimelijken, die gericht ziin tegen het Arabische nationalisme, dat door Syrië wordt ge steund. 1 Wij moeten ons afvragen of Rifai zijn uitlatingen heeft gedaan met instem ming van zijn regering", zei de offi ciële Syrische verklaring. De Syrische premier Sabri Assali heeft op een persconferentie verklaard dat Syrië zich onverwijld in verbin ding heeft gesteld met zijn militaire Zie verder pag, Ze kol.) Bü gevechten tussen opstandelingen en het leger zouden zaterdag in het Oosten van Cuba veertig doden zijn gevallen. Aan de strijd namen ook viiegtnigen deel. Zondagmiddag is hét ruim anderhalf- jarig zoontje van. de familie Tieland uit de Prinsenstraat te Hilversum door verdrinking om het leven gekomen- De kleine Martin was met zijn moeder en enige kennissen naar het terrein achter de Marterschool in de omgeving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie-west gegaan. In een onbewaakt ogenblik is het kindje in een slootje geraakt. Po gingen om de levensgeesten op te wek ken baatten niet. munlstisché partij van het centrale district Warschau; met inbegrip van de eerste secretaris, is afgetreden na dé kritiek die op het-bestuur was uitge bracht tijdens een bijeenkomst van het centrale comité van het district. Waarnemers merken op dat dit be schouwd kan worden als een overwin.-. (Van een onzer Voor drs. D. F. verslaggevers) van der Mei, het jongste, lid van de CH Tweede Kamer fractie, zaterdag ?t woord kreeg op de derde dag van de zomerconfejentie der CHU. moest hij zich eerst onder werpen aan een huldeblijk ;namens de deelnemers. Op 15 augustus zal hU ni. In het huwelijk treden met mej. J. M. M, Zilverentant. tot voor kort lid van het dag. bestuur der Fedcratie van Cl¥ Jongerengroepen. „Maar zelden komt het voor, dat we Een verkeersongeval te Gennep heeft zondag drie doden en een ernstig gewonde geëist. Op het kruis punt BurgstraatBurgemeester Wol- tersstraat werd een personenauto, be stuurd door de 27-jarlge H. R. Arntz uit de Sint Annastraat te Nijmegen in de flank gegrepen door een autobus van de Zuid-Ooster. De luxe wagen werd ongeveer 15 meter door de bus meegesleurd. In ie luxe wagen bevonden zich be halve de bestuurder twee dames en een meisje. Twee van de inzittenden van deze auto werden op straat ge- Jingcrd, de anderen moesten uit de wrakstukken van de geheel verniel de auto worden bevrijd. De bestuur der, het meisje en één van de dames werden vrijwel op slag gedood. Hun stoffelijk overschot is naar Nijmegen overgebracht. De gewonde is in zorgwekkende toe stand naar het St. Canisius-ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. De chauffeur van de autobus kreeg een shock. Enke- e passagiers van de bus liepen kleine verwondingen op. (Van onze correspondent) De 21-jarige militair G. uit de leger plaats 't Harde en afkomstig uit Enk huizen is zaterdagavond in De Vecht bij Junne (Ommen) verdronken. G die daar aan het baden was en met kon zwemmen is waarschijnlijk in een kuil terechtgekomen. Ofschoon er 3poedig hulp ter plaatse was, is h*t niet gelukt de man te redden. in de Kamerfracties een bruidegom hebben", aldus de heer Tilanus, „en daarom laat ik me deze kans niet ont gaan om hem en zyn jonge bruid na mens allen geluk te wensen met hun voorgenomen huwelijk." Op charmante wijze overhandigde de Unie voorzitter daarna een boeket bloemen aan mej. Zilverentant. Uit het openluchttheater, waar de conferentiegangars op dat moment bijeen waren, klonk een nar- telyk applaus op. Tina, een Duitse herdershond, die op weg was van New York naar Se- villa in Spanje, rnet een vracht- machine van de K.L.M„ heeft een kwartier voor de landing op Schip hol zeven jongen ter wereld ge bracht. Enkele uren later volgde er nog een nakomertje in het dieren hotel op de Amsterdamse luchtha ven. De dierenadviseur van de KXJV1., dr. Kruger, is ee'n kijkje komen nemen en heeft geconstateerd, dat moeder en kleintjes het best maken. Dieren- steward D. Rits geeft Tina, die 214 jaar oud is, biefstukjes en melk met geklutste eieren. Het zal nog wel geruime tijd duren, voor bet dier de reis zal kunnen voortzetten. Trouwens, haar baas is „ergens" in Europa met vakantie. Zyn verblijf plaats is op bet ogenblik onbekend. Daarom wacht tnen op Schiphol maar rustig op een telefoontje of een telegram van de baas van Tina, die wel in een krant zal lezen wat er met zyn hond is gebeurd. Poolse communistische partjj. Poolse blad. „Zycie^ Warszawy" .,me!dtjfe dat de eërstè sécrétaris vaaTi'ëtxeniraïéS district Warschau, Kannowski, dië^b«--^ kend staat als een fellé tégenstandéïL van Gomoelba'sdemocratiseringspöl& tiek en een veteraan .uit de stalinisÖ^ sche periode in Polen is, met het helé bestuur aftrad op een voltallige rittirig - V.?D. bestuur van het centrale par- tijdistrict Warschau, die op vrijdag èii -. zaterdag werd gehouden Op déze vergadering: werd- een hieuw; bestuur van 11 man gekozen. Tót èer^K-v ste secretaris van het -bestuur van het district ls gëkózén 'een aanhanger vanf, Gomoelka, Stepanski, twee. .andere" v aanhangers van Gomoelka .wérden .-.tett; adjunct-secretaris gekozen'- -'NSSgti? Het district Warschau is het belang? rijkste van de partödïstricteri waarin^ Warschau is verdeeld. Het teli 25.0Ö9' partijleden.; De bestuurswijzigingen geschiedden, N nadat Jarosinski. die secretaris is vahf het centrale comité van de Poolse carnjri monistische pariij, de vergadering.haij- l°"<""!T>rok<»n. .Tarnwinskï i« een van 'de -"°stc medewerkers Van Gomoelira.'-U (Van een onzer verslaggevers) Zaterdagmiddag is de broodvoorzie?. ning in Rotterdam enigszins in de war' gelopen. In verschillende wijken, voor al in Zuid, zaten bonderden mensen zonder brood. Het bleek-later, dat de Rotterdamse: bakkers een veel te lage schatting had? dengemaakt van hetgeen zaterdags aaii brood nodig is. Nu tijdens de vakantie-' regeling voor de bakkers het brood- wel in de straten, maar niet deur aan. deur wordt bezorgd, visten vclè huis vrouwen zaterdagmorgen achter het' net. .N-NïyïiN In een minimum van tijd waren de wagens uitverkocht. Er heerste grote onrust en ten* einde raad wendde men zich in zuid tot dé politie van het bureau Sandelihgen-; olein. De politie hoorde de klachten* aan en nam onmiddellijk maatregelen-' Zy wist enige bakkers te bewegen hun vrije zaterdagmiddag op te offeren én' opnieuw aan de slag te gaan. Zo kón het publiek worden medegedeeld;- dat- er zaterdagavond tussen zeven en tien uur brood *e verkrijgen zou zijn- Aan de rechter-Maasoever heeft- de. politie zich niet behoeven te mengen? in de moeilijkheden. Zodra de klanten zich tot de bakkerijen wendden., be?;;-;: ''loot men aan het werk te gaan. vt.; Het oublïek kon brood bestellen "en-; - de bakkeriïen bakten het henodï'ede.. a oegen uur kon mén vele mensen >n de r;i voor de bakkerswinkels, z'ërili staaan. hetgeen herinneringen opriep: aan de oorlogsjaren. V Iedereen kon echter worden bediend. en tevreden met voldoende brood naar hi»s terugkeren:" De bakkers verwachten, dat zjj de"?- "olgende week zaterdag eenrieder..op 'ha van brood zullen kunnen voorzien;} jar men nu na de ervaringen .van hetf -f«lonen weekeinde- een -vrij nauvfcf keurige schatting heeft kuhnen xhakefe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1