Ontvluchtingen Ontsnapte Duitsers (moe en ui Eén in andere herkend door chauffeurs aan de Boelganin toch nog op receptie aanwezig Padvinders spoelden uit tenten op Wereld-Jamboree OVERSTROMINGEN TEISTEREN NAGASAKI van Drie PapoeaV onderscheiden Pakistaanse beschuldigt regering India NA ZWERFTOCHT VAN VIER DAGEN Imam van Oman wil bestand Eerherstel Nagy op komst? „Borba" enthousiast over gesprek Tito-Chroestsjew Ster van Mikojan rijst snel Jemen meldt weer Britse aanval Zestig Amerikaanse oorlogsbodems uit de vaart Niet-nioliammedanen naar Kasjmir Vermogende vrouw vroeg om steun Vrij veel bewolking ONDANKS GERUCHTEN OVER VAL: AANDEELHOUDERS IN SPANNING DINSDAG 6 AUGUSTUS 1957 *r~ -v VIJFTIENDE JAARGANG No. 3757 r Op de fiets Boerderij Brood Rotterdam: Witte de Wtthstraat 30 Telef ll57nn t*. i Postbus 1112 Postgiro No 42«io L) ZaterdaM Sti Rb°nne'?1?nte" 18.30—19.30 u. '»-Graveniiage: ï^j/genspTein T - Tel°ef S, n Postbus 1091 - Postgiro No 424867 U Klachtend lenst 18.3019.30 u. Telef. 362509 Lange Kerkstraat 24 h II Jziïi*_ ■n Directeur:H. DE RUIG (Geldig'tot morgenavond) WESTELIJKE WIND. Over het algemeen veel bewolking met aanvankelijk hier en daar enige regen. Matige, morgen af en toe vrij krachtige westelijke wind. Ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.12 Maan op: 18.18 onder: 20.22 onder: 2.14 O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BKUINS SLOT i. N de loop van dit jaar is de pu- s J blieke opinie ernstig verontrust door een gehele reeks ontvluchtings gevallen uit gevangenissen. De ont snappingen, welke vorige week heb ben plaatsgehad, hebben het totaal op omstreeks twintig gebracht. ,-1 Met grote openhartigheid heeft de minister van Justitie prof. dr. I. Sam jcalden medegedeeld, wat de oorzaak U geweest van de jongste geruchtma kende ontsnapping uit de gevangenis te Scheveningen. ^Die openhartigheid valt te waarde ren. Tegelijkertijd blijven even wel vragen open, zoals b.v. hoe het mogelijk was, dat een ambtelijke dienst, waarvan men toch mag ver wachten dat hij over ervaring en des kundigheid beschikt, bepaalde ont- inappingsmogelijkheden eenvoudig over het hoofd ziet. Er zullen nu verbeteringen worden aangebracht, maar het is toch wel te betreuren, dat naar hét aloude, spreek woord de put pas gedempt wordt, als het kalf verdronken is. n ET grote aantal ontvluchtingsge- iT vallen van de laatste tijd heeft bij herhaling de vraag doen rijzen of lij soms het gevolg zijn van de nieu were opvattingen, die de laatste jaren In hét gevangeniswezen in toepassing gorden gebracht. Volgens deze nieuwere opvattingen wordt de gedetineerde meer als per •pon benaderd en is zijn „heropvoe ding" erop gericht hem als een ander mens in de samenleving terug te brem $en. „De grondslagen van dit nieuwe sys- igem liggen verankerd in de Beginse lenwet Gevangeniswezen, die in 1952 van kracht werd en op grond waarvan de modernisering van ons gevangenis wezen wordt doorgevoerd. Indertijd heeft wijlen minister Don ker er reeds op gewezen, dat het nieu we systeem niet los te denken valt van een grotere bewegingsvrijheid met als keerzijde een hoger ontvluchtings- risico. Dit laatste wees er reeds op, dat be tere beveiligingsmaatregelen onver mijdelijk zouden, zijn. Verschillende moeilijkheden^doen hier echter hun idvlóed góden, zoals personeelsge brek, sobere salariëring van het be wakingspersoneel en de laatste, tijd :de noodzaak van de bestedingsbeperking. Niettemin heeft de samenleving er recht'op,- dat hiervoor een oplossing wordt gevonden. De' handhaving van Eét recht en de rechtszekerheid is er- öiee gemoeid en het moet dus onmo gelijk zijn-dat regelmatig gedetineer den ontsnappen. W»ELLICHT zijn er mensen, die on- W der dé indruk van de jongste er varingen tot de conclusie komen dat de vernieuwing van het Nederlandse gevangeniswezen voorlopig dan maar moet worden opgeschort. Degenen die zo redeneren, zouden wé nog eens willen herinneren aan wat prof. dr. I. 4. Diepenhorst enkele maanden geleden in de Eerste Ka mer heeft opgemerkt bij de behande ling van de begroting van Justitie. Deze afgevaardigde zei o.a. het een ramp te zullen achten als de ontsnap pingen oorzaak werden van het te niet doen van de gevangenismoderni- «ring. Daarmee zou afgebroken wor den wat aan vernieuwing in een reeks van jaren is bereikt. De hoogleraar voegde eraan toe dat wij ons door de ontsnappingen niet in verwarring moeten laten brengen. In dezelfde rede gewaagde hij ervan hoe by. in Groningen en Hoorn onder ove rigens vaak moeilijke omstandigheden van onvoldoende behuizing, gebrekki ge middelen en gekortwiekte plannen met grote deskundigheid veel ten be hoeve van de gedetineerden wordt verricht. Dit bewijst, dat het goed kan, het geen allerminst slapheid betekent. Want wie meent dat van de gevange nissen pensions of sanatoria wij ci teren weer de A.R.-senator worden gemaakt, en dat verkeerde zachtheid éh misplaatste humaniteit het leven binnen de muren zo al niet een idylle <&>ea zijn, dan toch zeer veraangena men; dwaalt zeer beslist. "Hetgeen nog onlangs ook in dit dag blad bevestigd werd door de artike lenserie over het leven in de ge vangenis. 'De vernieuwing ga, bij de mogelijk heden die er thans zijn, door. En de beveiliging worde voortdurend verbeterd. Bovenal blijve men bij de verwerkelijking van het „humanise- tingsproces" altijd indachtig aan het Schriftwoord (Jak. 5:20) dat degene die een zondaar van de dwaling zijns :?eegs bekeert, een ziel van de dood tol behouden en menigte der zonden zal. bedekken". (Van een onzer verslaggevers) V/TER DAGEN nadat zij uit de gevangenis van Schevenin gen ontsnapten, zijn de Duitsers Wilke en Prese maandag ver- rrjoeid en hongerig door de rijks politie gevat. Daarmee zijn alle vijf uitbrekers weer in verzekerde bewaring. De 20-jarige Ludger J. Wilke werd gistermorgen tegen half twaalf door twee wachtmeesters uit Nieuw-Ven- nep (Haarlemmermeer) uit een hooischuur gehaald, waar hil lag te slapen. Tegen half vijf 's middags U" te '22-jarige Erwin L. Frese ev cms in de val, toen hU op de Provinciale Weg van Hilversum naar Haarlem wandelde en daar onder Mijdrecht door een wachtmeester werd aangehouden en in het zijspan meegenomen naar het plaatselijke politiebureau. De arrestaties zijn niet het gevolg van de klopjachten, die de laatste da gen na vermeende signaleringen zijn gehouden, maar dé uitbrekers liepen toevallig tegen de lamp. ElP» Twee wachtmeesters uit Nieuw-Ven nep, die op de Venneperweg-surveil leerden, kwamen daar in de nacht van zondag op maandag een fietser .tegen met'een metgezél op de bagëarager." Omdat de man geen brandend achter licht had, riepen zij hem af te stap pen. Onmidffellijk,gingen dé" twee aan 'de haal. De ené';vluchteling.schoot rechtsaf de korenvelden in, de ander verdween linksaf in het weiland. De wachtmeesters dachten mét 'tweè beschonken feestgangers .te doen te hebben, die. dit liever niet wilden .we ten. Na een vergeefse poging om de vluchtelingen te achterhalen, lieten zé het er daarom maar bij. Het was trouwens een vrij hopeloze geschiede- De opstandige imam van Oman neeft president Eisenhower van de Ver. M»ten en president Worosjilow van de Sovjet-Unie verzocht bU Engeland te «Middelen om tot een wapenstilstand komen. DE zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika zijn voor een Euro peaan een fascinerend ge bied. Een speciale. Trouw-ver- slaggever heeft in de voor zomer een bezoek gebracht, aan 'dé staat Mississippi,: waar een groot deel van de bevolking uit negers bestaat. In een serie, artikelen, waarvan wij het eerste el ders in dit blad publiceren, vertelt hij zijn wederwaar-, digheden. Het zijn notities van een Europeaan, die onbevangen dit omstreden gebied betre den heeft. nis om met'slecHts één zaklantaarn de aait schuilplaatsen rijke omgeving uit te kammen. j Wat' verder is gebeurdVverteide ons gisteren,3è j29.-iaö'gë Liès -Burghout» dié met vader en zustér op dé boerderij aan .de-Venn'eperweg 261 woont. „Tus sen Jcwaxt over, twaalf én halfeen wer den mijn zuster en ik wakker, doordat erop het raam van vaders slaapkamer geklopt werd, dié. naast de onze' is. Bui-? ten stond een jongeman, diei Jn gebro ken .Nederlands, om onderdak. vroeg. Wij dachten,dat, hy dronken, was eh lieten hem dus niet. binnen. Maar hij ging, niet zo makkeluk weg. Dóór de brievenbus van de- yoordeur riep hy weer of we hem binnen wilden laten. Ik- word:: achtervolgd "door de. politie, zei hij:; Doe het licht uit, dat-is ver dacht. Wy lieten; natuurlyk -het licht aan-en wachtten tot het stil geworden was. Het kor» in verband staan met die Duitse vluchtelingen, maar we heb ben'toch maar niet met dé politie ge beld. Het -kómt;wel "vaker voor, dat dronken-lui niet meer.» thuis kunnen komen en aankloppen! We zyn dus maar weer naar bed gegaan. Vanmorgen om kwart voor elf, toen ik-zoals gewooniyk groente ging-, ha len in de tuin, vond ik daar een paar schoenen en een shagdoosje met peuk jes. Ik dacht natuurlijk onmiddelijk aan wat vannacht gebeurd was en-béi de de politie in Nieuw Vennep. - De twee agenten, die toen kwamen von den eerst een plastic regenjas: Ze besloten meteen maar even de boerderij te doorzoeken en, vonden toen 'In. een" open schuur in" het hooi de vluchteling. Alleen zijn neus stak boven het hooi uit.:De man had een oud groen overhemd aan en droeg een sjofele pantalon. Hij zag' er helemaalverwaarloosd uit'.eq heeft bij ons, in dê?.keukeh vyf bo terhammen met kaas gegeten en twee .glazenn melk gedronken. Je kon echt zien dat hij er dankbaar voor was. - Zie vérder pag. 3,-öe kol.) De ontmoeting van Chroestsjew en Tito in Roemenië kan wellicht leiden tot eerherstel van oud-premier Nagy vanHongarije, menen diplomatieke kringen in Londen; Nagy-werd in november .kort na zyn •vertrek 'uit 'de'. Joegoslavische- ambas sade in Boedapest gearresteerd en naar Roemenië overgebracht. Deskundigen in communistische aan gelegenheden zijn er vrijwel zeker; van dat.Chroestsjew en Tito, de kwestie-in aanwezigheid van Nagy hebben be sproken. Naar algemeen wordt aange nomen, verblijft Nagy - in Sinaia, een yakahtieverbiyf van t de voormalige koning Karol, ten noorden van Boe karest. Het officiële Joegoslavische blad „Borba" heeft maandag in een eerste commentaar op de conferentie van Tito en Chroestsjew in Roemenië verklaard, dat de besprekingen een groot succes zijn geweest en dat zü door het Joego slavische volk met instemming ziin begroet. „De conferentie heeft de weg vrij-, gemaakt voor ontwikkeling der Joe- goslavisch-Russische samenwerking, die belemmerd-was door geschillen, die voor Joegoslavië, de Sowjet-Unie en hét socialisme schadelijk waren: De wens om de betrekkingen te normali seren heeft' een toestand opgeheven, die op een bepaald ogenblik ernstig is geweest", aldus het blad. Het'ontslag van Molotow, Kaganowitsj en Malenkow heeft volgens „Borba" ongetwyfeld bijgedragen aan het op heffen .van. dc geschillen en moeilyk- hëden. Het Weense onafhankelijke blad „Die Presse" verklaarde maandag uit goedingelichteJoegoslavische bron vernomen te hebben, dat Tito Chroest sjew aan boord van zi.in eigen jacht in Roemeense territoriale wateren heeft ontvangen. Chroestsjew zou om het gesprek heb ben gevraagd. Volgens het blad heeft Tito een overwinning behaald en zyn de dagen van de Hongaarse premier, Kadar, de Albanese leider Hoxa en andere Gosteuropese politici die «tegen Tito ageren, geteld. Premier Boelganin van de Sowjet- Unie, die volgens geruchten binnenkort zou worden ontslagen, heeft gister avond met partijleider -Chrpestsjew een receptie bijgewoond. De receptie werd gegeven door de leider van een Syrische delegatie die op het ogenblik Moskou bezoekt. Ook de Russische minister van De fensie, maarschalk Zjoekow, woonde de ontvangst bü- Eerder op de dag had Boelganin af gevaardigden van de Japanse raad voor eeh verbod van kernwapens ont vangen. Boelganin gaat deze week niet met Chroestsjew naar Oost-Duitsland mee. Hy wordt vervangen door vice-premier Mikojan. Deskundigen inzake Russische aan gelegenheden zyn van mening, dat de 62-jarige Mikojan bezig is zich snel naar de top te werken- Het lijkt zelfs mogelijk, dat hij de betrekking van Boelganin zou krijgen als de Russische minister van Defensie, maarschalk Zjoekow. die niet begeert. Mikojan, de man, die zyn carrier* begon als een student in de theologie en nu de binnenlandse handel van Rusland bestuurt, bezit de hersenen, die Chroestsjew hard nodig heeft in zyn verjongd regime. Mikojan wordt gehouden voor een van de voornaamste voorstanders vaa een soepele politiek ten opzichte van het Westen. 4 Boelganin's ster verbleekt ziehder ogen. Dat is de prys, die hy moet be talen voor de weinige steun, die hij Chroestsjew gaf in de zitting van het presidium, waar de.groëp-Molotow een greep naar de macht deed. Ook de gezondheid van Boelganin is achteruitgaande. Hy kan blijkbaar.geen. gelyke tred meer houden met de on vermoeibare Chroestsj ew. Dat kan eert van dè redenen zUn,. waarom hij niet aanwezig was by de ontmoeting van Tito en Chroestsjew in Roemenië .en waarom hy plotseling verdwenen is. van de gastenlyst bij het komepde be- zoek aan Oost-Dultsiand. Honderden padvinders moesten gis teravond als gevolg van een donder bui uit het wereld-jamboreepark in Sntton Coldfield geëvacueerd worden. In een uur viel ruim 2 centimeter re gen, waardoor tal van tenten blank kwamen te staan. Ongeveer 600 jon gens werden uit het park geëvacueerd en ondergebracht in particuliere wo ningen, bet stadhuis en scholen. Geen van. de padvinder*„liep let sel óp. De Royal Air Force, die op vijf kilo meter van het park een basis heeft, zorgde voor vervoer. Een woordvoerder van het kamp verklaarde vanochtend dat de'eerste berichten volgens welke duizenden padvinders geëvacueerd werden, sterk overdreven waren. „Ons program wordt voortgezet. We zyn ten slotte padvinders en we kunnen een stootje verdragen". De zaakgelastigde van Jemen te Washington heeft maandagmiddag een communiqué vérstrekt, waarin wordt gezegd» dat-Britse strydkrachten vrij dag jongstleden „een wildé aanval" hebben ondernomen op de Jemenitische dorpen Sjoekair, Rawda en Gabasj én op de buitenwyfcen %'an de stad Harieb. By de aanval is, aldus het communi qué, gebruik gemaakt van artillerie en automatische wapens. Bovendien vielen zeven Britse vliegtuigen de genoemde plaatsen met bommen en raketten aan. Er werd aanzienlijke schade aangericht en zes personen wérden zwaar ge wond, aldus het communiqué.,,. (Van onze correspondent) Een duiker is aan boord geweest van het goudschip Renate Leonard. Dit nieuws deelde de heer P. Visser giste ren triomfanteiyk mede in Den Hel der, nadat hij met zijn secretaris en een duiker aan boord van de Helderse vissersboot HD 47 naar de plaats van het wrak was geweest- Als de Renate Leonard inderdaad goud aan boord heeft, zal het door dui kers naar boven gehaald kunnen wor den; de bergingstoren, waarmee men in bet verleden niet zo erg gelukkig is geweest zal dan niet nodig zyn, om dat er volgens de verklaringen van de heer Visser geen zand op het wrak zit. De plaats van het wrak. waarover j nog steeds twyfel bestond, was vorige week al bepaald door de Zaandam cn de Decca van het Loodswezen. Meteen ging de heer Visser met een duiker poolshoogte nemen. Deze slaagde er in in het wrak door te dringen- Hij nam een paar stukjes coke3 van de lading mee naar boven als bewijsstukken. Gisteren nam men snijbranders mee en hét schynt-nu ernst te worden me', de expeditie. Vanzelfsprekend verke ren thans vele aandeelhouders in'de onderneming in grote spanning. Her haaldelijk worden het havenkantoor cn het Loodswezen in Den Helder opge beld om inlichtingen over de vorde ringen van het bergingswerk. Onder nemende- lieden overwegen reeds'kij kers op-het strand van Den Helder op te stellen om de liefhebbers gelegen heid te geven het werk met eigen ogen te volgen. Van officiële zyde in Den Haag wordt het volgende medegedeeld:7-:s: „BU Koninklyk Besluitvan31 juli-; no. 24 (H.M. de Koningin heeft dit-be-' sluit in haar vakantieverblyf iri; La Tour Fondue getekend) is-de bnrazën erepenning voor menslievend hulf>bei tóón verleend aan Barnabas ^aloim^ dorpshoofd van Magga Tisappi,; Jacob Kafiar, sectiehoofd in Mokmer en Ja nus Simbiak, werkman" by de Amster-:, damse Ballast Maatschappy, allen wó4"; nende nabij Biak, Nederlands-Nieuw^f- Guinea. Deze onderscheiding is hén toege kend wegens de door hen op; 16 juli jl. tijdens, de duisternis verrichte:redé ding uit zee van overlevenden van hét' by het eiland Owi veróngeluktevKI»M- vliegtuig „Neutron".Snél handelen was by de redding gebóden "én daarbij: moésten zékere risico's worden igénq- men. Met de primitieve prauwen "moest ia deduisternis xee worden- gekozen en met eeh sterke stroomrekening wórden gehouden. Kafiar dié in zyn kleine prauw'slechts één persoon kon opnemen, zocht:, daarvoor- de";:meest hulpbehoevende drenkeling uit. -Wa-r kum kon in zyn grotere- prauw-ïde, overige drenkelingen bergen, op twee na. Simbiak ging daarna te- water, om de twee achtergebleven drenkelingen dryvende te houden en in de richting van de kust te brengen, tot hem hulp zou worden geboden, hetgeen riiim een halfuur heeft geduurd. De erepenning voor menslievend hulpbetoon, in 1822 ingesteld ter belo ning van moed, beleid en. zelf opoffe ring, opnieuw ingesteld in 1946, be staat uit een aan een koninkiyke kroon bevestigde ovale draagpenning. Nage gaan wordt of nog anderen, die by de redding assistentie hebben verleend, voor een beloning in aanmerking ko-: men. Gouverneur .Van Baal is met - het toerneeschip „Oranje" uit Hollandia naar Biak vertrokken; waar hij woens dag de koninkiyke onderscheidingen zal uitreiken aan de drie Papoea's". De plechtigheid zal worden gehou den in een van de dorpen in de om geving van Biak. V v,; De vertegenwoordiger van de KLM in Biak zal aan de redders geschenken overhandigen. Nagasaki, een van cle twee Japanse sleden, die in 1945 door een atoombom werden getroffen, wordt op h$t ogenblik geteisterd door ernstige overstromingen. In de straten staat het water ander halve meter hoog. Er zijn 457 do den'en 3600 gewonden. De Amerikaanse marine zat de ko mende vyf maanden uit overwegingen van zuinigheid zestig schepen uit de vaat t nemen. De schepen doen thans dienst In de Atlantische cn de Stille Oceaan. Een ervan is het slagschip lowa. De Pakistaanse regering heeft maan dag India ervan beschuldigd, dat het probeert de mohammedaanse meerder heid in het door India bezette deel van Kasjmir teniet te doen door vestiging van niet-mohammedanen. In een -nota aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, die maandag .door de Pakistaanse vertegenwoordiger bii de Ver. Naties is overhandigd, noemt Pa kistan dit r.i schending van de V.N.- resoluties. Volgens de Pakistaanse re gering, die zegt inlichtingen te heb ben ontvangen over „recente vestiging van een groot aantal niet-mohamme- aancn in Nowsjehra, Nawasjehr, Riasi en Radjairiwil India hiermee de uit slag van eventuele volksstemming over aansluiting van Kasjmir by India of Pakistan beïnvloeden. De Pakistaanse vertegenwoordiger by de Ver. Naties, Ahmed, verzocht de voorzitter van de Veiligheidsraad af schriften van de nota aan alle V.N.- leden toe te zenden. In Pakistaanse kringen verklaarde men. dat Pakistan van plan is een byeenkomst van de Veiligheidsraad te vragen over de kwestie-Kasjmir in het begin van september. De poiitie heeft in een oude kous een klein vermogen gevonden, - dat eigendom bleek te zyn van de 59-,jar rige Zwolse koopvrouw Van L., die zich van tyd tót tyd vervoegde by de gemeentelijke dienst van sociale zaken om ondersteuning. De vrouw, wier man failliet verklaard is» kreeg enkele keren steun of een lening, omdat ieder een overtuigd was dat zy in behoeftige omstandigheden verkeerde. Er is proces-verbaal tegen de vrouw- opgemaakt, omdat zy ervan verdacht wordt goederen aan het faillissement te hebben onttrokken en de dienst van sociale zaken te hebben opgelicht. Dè kous, waar het geld in zit (een bedrag - met verscheidene nullen) werd gevon den by Kennissen van de vrouw" in Zutfen. yi Hier vonden dc wachtmeesters uit Nieuw Vennep gistermiddag de ontysapte Duitser. Wilke lag in een hoop hooi In een open schuur van de boerderij van de familie Burghout aan de Venneperweg. Lies Burghout wijst haar zuster Nel do-plaats, waar de hongerige vluchteling lag. Je kon allee».rijn neus maar hoven'het hooi zien I uitsteken. ■4V'; DOOK drukstijginscn in omgrvlng van Jan Mayen heeft het hoge-druk- gi-Dled zich naar het zeegebied tussen Noor wegen cn Groenland verplaatst. Tegelijker» «IJd naderde vanuit het zuidwesten een vore van lage druk. Tussen beide systemen door werd met een zwakke oostelijke wind droge continentale lucht aangevoerd, waarin' de temperaturen maandagmiddag op enkele plaatsen In het zuiden van het land tot 27 graden stegen. Op de nadering van een zwak front, dat de continentale lucht van vochtige oceaanlncht scheldt begon dinsdag ochtend de bewolking toe te nemen cn vleien er In het uiterste zuiden van hét land enkele buien. De komende 24 uur zal dit front ons land in een langzaam tempo passeren.'waarna met een zwakketot-ma tige wind uit westelijke richtingen de voch tige oceaanlucht binnenstroomt, Hierin komt over het algemeen vry veel bewolking voor met plaatselijk enige - regen. De tem- peraturen zuilen hierbij niet veel lager wor den dan vandaag. - v \v v; Vi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1