adere vaststelling pas later, zegt min. Witte Lord klap Altrincham liep in esicht op oea s ere Zorin wenst opheldering over inspectiestelsel Actie te land in Oman begonnen de 1.000.000ste op Waarborgfondsen H BIJBETALING ACHTERAF VOORKOMEN Heide in bloei 690.- 395.- Russische steun voor Syrië Geen ontwapening zonder inspectie O 1 Mechanische handen grepen (van dr. bril Drees) Dode en gewonde bij verkeersongeval Plechtigheid in kampong óp Biak Kind dronk flesje benzine leeg Moedige redding na ..Neutron-ramp Chauffeur getroffen door zoutzuur Chroestsjew naar Oost-Berlijn vertrokken NA INTERVIEW VOÜR TELEVISIE Wijs beleid m BOMT kopen M n° DRIE VRAGEN AAN HET WESTEN Drs. J. Bons directeur van De Bijenkorf v WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1957 ïSmiT1ill",'!'?ït° u8K-» jo il ™?2S B (3 u VIJFTIENDE JAARGANG No. 3758 MINISTER DULLES: n BottoteWKRde WltOjtiM 80-Tela. US700 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Schiedam: Lange Iterkrtraat ^fïj1 "Telefoon367882 Abonnment 61 cent per week, 2.65 p^mland 7. 3 per kwartea^^ ^L^sse nummer» 15 cent. Directeur: H. DB RUIG fa (Geldig tot morgenavond) ENKELE OPKLARINGEN. - >t Veranderlijke bewolking met slechts hiér en' daar een bui. Vannacht plaatselijk mist. Weinig wind en de-» i-lfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen; Zon op: 5.14 Maen op: 18.81 Onder: 20.20 Onder: 3.15 O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TWEE jaar geleden is in goed sa menspel tussen de vier centrale middenstandsbonden en de overheid dé Stichting „Algemeen Waarborg fonds voor de Middenstand" in het le ven geroepen Het betrof hier een belangrijk initia tief, dat ten doel had het middenstan' ders financieel mogelijk te maken met behulp van de door de regering afge kondigde bijzondere kredietregelingen in een nieuw pand een bedrijf te gaan vestigen. Uit het deze week verschenen jaar verslag over 1956 blijkt, dat het Fonds sinds de oprichting nuttig en omvang rijk werk heeft gedaan. Er kwamen 774 aanvragen binnen, waarvan 491 in 1956. Aan 352 midden standers werd voor J 10,3 miljoen kre diet gegeven. Een bedrag van 6 mil joen werd verstrekt voor de inrichting van een bedrijf, de rest werd gegeven in de vorm van een lening onder hy pothecair verband. Uit het jaarverslag blijkt verder, dat het aantal aanvragen, dat afgewe zen wordt, vrij hoog is, namelijk ca. 30 pet DE vraag rijst of, gezien dit hoge percentage, bij de kredietverle ning te strenge maatstaven worden aangelegd. Het verslag beantwoordt die vraag ontkennend, doch wijst er tegelijker tijd op, dat kredietverlening ook eco nomisch verantwoord moet zijn. Vandaar, dat het Fonds een onder zoek instelt naar de capaciteiten van de middenstander als vakman èn als ondernemer. De ervaring nu wijst uit, dat juist het laatste punt bij vele middenstan ders de zwakke stee vormt. „Dat een vrij groot aantal van de binnengekomen aanvragen moest wor den afgewezen is voornamelijk te wij ten aan .het feit, dat vele gegadigden juist 'op het punt van de beheers capa citeiten te kort bleken te schieten". In het voorwoord concludeert de di recteur van het Fonds, dat de vorming en opleiding van middenstanders is uit gegroeid tot een kernprobleem dat dringend om oplossing vraagt. Voor de middenstandsbonden ziet de fondsdirecteur hier nog een zeer be langrijke en dankbare taak weggelegd. Die taak'moet z.i. met kracht en voort varendheid ter hand worden-genomen. ET spreekt uiteraard vanzelf, dat een Fonds,- dat - nauwelijks twee jaar in werking is, nog pas aan het begin staat van zijn activiteiten. 'Er zal nog'heel.wat meer 1 moeten gebeuren alvorens dé omvang'van de onderhavige kredietverlening in f een redelijke omvang staat tot de behoefte. Die behoefte zal toenemen naaf gelang de woningbouw voortschrijdt. Bij, al deze drang naar activiteit zal intussen niet mogen worden voorbij gezien; dat ook van de middenstan ders zélf iets mag worden verwacht. Het verslag klaagt er namelijk over dat tal van middenstanders niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de huidige kredietmogelijkheden, ondanks de'ruime publiciteit die eraan is ge geven. De oorzaak1 daarvan zou gelegen zijn in hét feit dat- „vele middenstan ders niet georganiseerd zijn, geen vak blad lezen, de vergaderingen van hun vakorganisaties niet bezoeken of hun vakblad niet goed lezen." Ook in dit manco zal dus moeten worden voorzien. Aan de top en aan de voet nog genoeg werk aan de win kel dus. Meer organisatiebesef, ook principieel gezien, is een levensbelang voor démiddenstand. - TOT de taak van het Algemeen Waarborgfonds behoort ook het bevorderen van z.g.n. branche-waar borgfondsen. Deze laatste hebben ten doel jonge middenstanders, die nog over weinig kapitaal beschikken» te helpen bij het overnemen van een be drijf. Ook deze fondsen komen op gang. Reeds in acht middenstandsbranches zijn zulke fondsen tot stand gekomen In een tiental branches is men bezig met het treffen van voorbereidingen daartoe. Het vraagstuk van de opvolging in de middenstand ligt niet gemakkelijk. Een goed samenspel tussen fondsen en organisaties kan in belangrijke ma te bevorderen dat voldoende jonge mensen worden aangetrokken, die in het ondernemerschap een goede toe komst zien. Aan dat samenspel schijnt hier en daar nog wel iets te mankeren, ook werkt in sommige branches het ge brek' aan organisatiebesef belemme rend. Een krachtige ontplooiing van de branche-fondsen is voor de gehele mid denstand "van grote betekenis en daar om is het te hopen, dat men de moei lijkheden van vandaag zal weten te overwinnen. T~\E huurverhogingen voor woningwetwoningen die gebouwd zjjn met steun volgens de bijdrageregeling 1950, zijn nog niet defi nitief vastgesteld. Huurders van deze woningen hebben van hun woningbouwverenigingen of gemeentebesturen mededeling gekre gen van een voorlopige verhoging van de huurprijs. De nadere vaststelling van deze huurprijs zal nog geruime tijd in beslag nemen. Dit blijkt uit het antwoord van minister Witte op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid, de heer Bommer. De minister is bereid de vaste commissie voor volkshuisvesting en bouwnijverheid j an de Tweede Kamer mede te delen, welke praktische normen hij bij de definitieve vaststelling van de huren van deze woningen zai hanteren. Hij zal deze mededeling zo tijdig doen, dat de commissie in de gelegenheid zal zijn haar zienswijze kenbaar te maken vóór een wettelijk besluit tot vaststelling van de definitieve huurprijzen wordt genomen. J Lord Altrincham, die door een scherp artikel over koningin Eliza beth plotseling een van de meest om streden figuren in Engeland is ge worden, is gisteravond voor de Britse commerciële televisie verschenen. De 33-jarige lord weigerde tijdens i)e huurders van deze woningen hebben een voorlopige aanslag voor de huurverhoging gekregen, aldus mi nister Witte, om hun het doen van een aanzienlijke nabetaling te besparen. Nu het vaststaat, dat de definitieve vaststelling van de verhoging nog ge ruime tüd in beslag zal nemen, was het niet gewenst de huurders nog het oude huurbedrag te laten betalen- De nieuwe huren gaan immers per 1 au gustus 1957 in. Als de huurders in de periode tussen 1 augustus en de datum van de definitieve vaststelling van de .Oe heidevelden op de Velowe beginnen op het ogenblik In bloei te raken. Overal ontluiken de eerste bloemknoppen. Over enige dagen zal de helde, tot zover het oög reikt, in volle paarse pracht prijken. MINISTER WITTE nieuwe huur slechts het oude huurbe drag zouden betalen, zouden zij in som mige gevallen inderdaad een aanzien lijke nabetaling moeten doen. De minister zegt dan, dat een derge lijke nabetaling voor velen een zware en plotselinge last op het gezinsbudget zou betekenen. De minister acht het daarom van een wijs beleid getuigen, dat gemeentebesturen en woningbouw verenigingen aan de huurders mede- (Advertentie) Niet wschten ONZE ONGELOOFLIJKE AANBIEDINGEN Jt BONTMODEHIJIS' Be Russische regering is bereid met Syrië samen te werken bij de aanleg van wegen, spoorwegen en irrigatie- werken, de bouw van waterkracatcen- trales en de uitvoering van andere in dustriële plannen. Dit wordt gezegd in een verklaring, die vertegenwoordigers van de twee landen na besprekingen in Moskou hebben ondertekend. De samenwerking zaï zich uitstrek ken tot geologische en andere onder zoekingswerkzaamheden. Om dit te be reiken zal er een Russische economi sche delegatie naar Syrië gaan. Er zul len 'maatregelen worden genomen om de handel tussen de twee landen uit je breiden. deling doen omtrent de door de ge meentebesturen voorgestelde huurver hoging en dat zü deze huurverhoging als een voorschot op de definitief vast te stellen huur innen. Als Rusland het beginsel van inspec tie afwijst, is er weinig kans op een overeenkomst over ontwapening. Dit verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, gisteren op zUn wekelijkse pers conferentie, Dulles zei verder roet nadruk dat Amerika geen verlangen koestert En geland moeilijkheden te berokkenen in zijn geschil met de rebellen in Oman. Dg minister verklaarde dibin commen- taar op berichten'aid zou Amerika met genoegen naar de Britse moeilijkheden in Oman kijken, omdat de kansen voor Amerikaanse oliemaatschappijen daar door groter worden. Er is volgens Dulles geen reden om te veronderstellen dat de ontmoeting tussen Tito en Chroestsjew aanleiding zal zijn voor fundamentele veranderin gen in de stand van zaken tussen Rus land en Joegoslavië. 'I het interview zijn kritiek op het hof terug te nemen. Maar hij ontkende tevens, dat zijn kritiek persoonlijk was bedoeld. „Ik heb voor de konin gin de warmste gevoelens" De tegenwoordige omgeving van de koningin, vooral degenen die haar redevoeringen schrijven, beletten volgens lord «Altrincham dat de eigen persoonlijkheid van de vorstin te voorschijn komt. In zo'n geval kan men zijn kritiek slechts op de werk gever richten, zo betoogde lord Al trincham, want de werkgever kan zich van slechte bedienden ontdoen. Interviewer Day ontlokte Altrin cham de mededeling, dat hij de ko ningin niet goed kende en haar slechts kort had ontmoet. Toen lord Altrincham de studio van de televisie verliet, kwam uit de menigte een man naar voren, die hem een klinkende klap in het ge zicht gaf. „Dat is voor de belediging van onze koningin", riep hii. De klap werd toegebracht door Philip Kinghorn Burbridge, een gepen sioneerde zeeman. Hij werd door de politie gearresteerd. Burbridge was lid van de Bond van Getrouwen aan het Brits imperium. De concurrent van de commerciële televisie, de BBC-televisie, inter viewde „city councillor" Edward Chorlton uit Altrincham, die te ken nen gaf dat lord Altrincham in het ooenbaar zijn excuses moet maken. Chorlton bepleitte-het royement van lord Altrincham uit de conservatie ve partij- (Er bestaat geen politieke betrekking tussen lord Altrincham en de stad Altrincham). Het Belgische socialistische partij orgaan Le Peüple heeft dinsdag ge schreven dat de kwestie-Altrincham in hoge mate alle landen, waar nog monarchieën bestaan, aangaat. Vol gens Le Peuple heerst er een „vreem de schuwheid en terughouding trent zaken die het koninklijke 'gische hof betreffen." ding om-^sin lijke Be||' noi „Masterslaves" (anders gezegd: mechanische handen) grepen gisteravond de bril van de neus van de minister-president, dr. Drees, en stopten het instrument in zijn zak. De minister-president stond dit gewillig toe, toen hi) een bezoek bracht aan de ten toonstelling „Het Atoom' op Schiphol Dr. Drees werd pas opgemerkt toen hij de tourniquets reeds ge passeerd was, maar hij werd toch nog rondgeleid door ir. E. Th. Erb. Vooral de reactortypen; hadden zijn belangstelling. Aanvankelijk stond de rege ring wat weifelend tegenover, de expositieplannen, vertelde dr. Drees» in de eerste plaats wegens de financiële problemen en het tekort aan arbeidskrachten, maar ook omdat men twijfelde aan de mogelijkheid deze „onzichtbare materie" duidelijk te maken voor het grote publiek. Maar nu acht-, te dr. Drees de tentoonstelling van grote waarde. J Op de Zwolseweg bij Wilsum- Is gistervond een verkeersongeluk ge-, beurd, waarbij één persoon om het leven kwam en één ernstig werd ge wond. De 26-jarige J. Weerdmeester uit Kampen reed op zijn motor met.de 20-jarige G. van der Wetering, -even eens uit Kampen, als duopassagieri-De motor-werd gegrepen door'een tüt5 dé tegenovergestelde richting .komende personenauto, die naar links uithaalde-» om een geparkeerde melkauto te; pas seren. Bij de botsing werd W. gedooS, en Van der W. ernstig gewond. Hij -is het ziekenhuis te Kampen opge nomen. Vanmorgen was zijn toestond nog zorgwekkend. De Russische afgevaardigde op de Londense conferentie over ontwape ning, Valerian Zorin, heeft het Westen gisteren vragen gesteld over het voor gestelde systeem van lucht- en grond- inspectie tegen een verrassende aan val. De drie vragen van Zorin zijn: 1. Waarom zijn uit de drie grote in spectiezones die het Westen heeft voor gesteld, gebieden uitgesloten zoals Noord-Afrika, het Nabije Oosten, Tur kije, Pakistan en andere landen waar Amerika, de Atlantische geallieerden en de Zuidoost-Aziatische Verdragsor ganisatie strategische basissen hebben? 2. Waarom maakten de geallieerden hun aanbod van een Europese inspec tiezone afhankelijk van het aanvaarden door de Sowj et-Unie van een of twee andere zones op het Westelijk half rond? 3. Moet men het geheel eens zijn over het ontworpen inspectiestelsel voor dat een gedeeltelijk ontwapeningsver drag van kracht wordt? Op de laatste vraag antwoordde de Franse afgevaardigde Jules Moch dat het Westen heeft voorgesteld onmid dellijk deskundigen over de technische bijzonderheden te laten spreken. Luchtinspectie zou kunnen worden verwezenlijkt zodra een ontwape ningsovereenkomst in werking treedt- Op de vraag over de NAVO-basis- sen antwoordde de Amerikaanse afge vaardigde Harold Stassen dat minister Dulles grote delen van Azië niet in het luchtinspectiesysteem opgenomen wil de zien. HU zei dat die gebieden met de Sowjet-Unie „verbonden" waren en dat dit een moeilijk op te lossen poli tiek probleem zou meebrengen. Over de omvang van de Europese in spectiezone zou nog nader kunnen worden onderhandeld, maar deze zone diende in elk geval „een aanzienlijk deel van de Sowjet-Unie en Oost- Europa te omvatten." Zorin zei uit Stassen's antwoord op te maken, dat de Westelijke geallieer den van de Verenigde Staten zelf voorwaarden hadden gesteld voor 'uHhtinspectie in Europa- Moch antwoordde dat dit hem na tuurlijk scheen. De actie te land tegen de opstande lingen van Oman is vanmorgen vroeg begonnen. Het aan de noordelijke grens gelegerde regiment van de sultan, ge leid door Britse officieren en gesteund door Britse eenheden, rukt op naar het dorp Izz, ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Mizwa waar de imam zUn hoofdkwartier heeft. Tot dusver was de actie tegen de imam beperkt gebleven tot aanvallen van de Britse luchtmacht op verster kingen en aanvoerwegen. (Van onze correspondent) In de Roemer Visscherstraat te Haar lem heeft gistermiddag het anderhalf- jarige meisje M, V. kana gezien de in houd van een flesje wasbenzine op te drinken. Het kind is in het ziekenhuis St Joannes Te Deo opgenomen. In de gisteren gehouden buitengewo ne algemene vergadering van aan deelhouders van de N.V. magazijn De Bijenkorf werd met algemene stem men tot directeur benoemd drs. J. Bons Jr. te Amsterdam in de plaats van de afgetreden dr. G. van der Wal. De beer Bons zal met ingang van 1 oktober zijn functie aanvaarden. Da directie zal dan bestaan uit de beren H. I. Isaac, N. H. Benninga en drs. J. Bons Jr. De premier van communistisch Chi na, Tsjoe En-Lai zal in oktober a.s. een bezoek brengen aan Egypte, op uitnodiging van president Nasser. Lord Altrincham, die Engeland in beroering heeft gebracht met zijn kritiek op koningin Eliza beth, is gisteren verschenen voor de Britse commerciële televisie. Na het interview beleefde de hoofdredacteur van de „National and English review" een zowel letterlijk als figuurlijk pijnlijk ogenblik: bij het verlaten van de studio kreeg hij van de 63-jarige Philip Burbridge een klap in zijn gezicht. Burbridge werd prompt gearresteerd. Foto boven: Lord Altrincham wordt geïnterviewd door Robin Day. Foto onder: Burbridge die wordt weggevoerd door twee Londense bobby's. In de kampong Mokner op Biak heeft de gouverneur van Ned. Nleuw-Gui- nea, dr. J. van Baal, vanmorgen ko ninklijke onderscheidingen uitge reikt aan drie Papoea's, die zich bij de redding na de ramp van de „Neu- tron" het moedigst gedragen hebben. Dr. Van Baal bracht in het Maleis de moedige daad van de redders in herinnering. Nederlandse vlaggen waren in de kampong uitgestoken en een erewacht van de algemene poli tie stond aangetreden op het schooi ert. De plechtigheid werd ook bijgewoond door de leden van de Nederlandse parlementaire missie, een delegatie (Van onze correspondent) De 46-jarige C. N. uit Haarlem, die gistermiddag in zijn bestelwagen twee mandflessen met zoutzuur vervoerde, moest om ongeveer halfvier plotseling stoppen voor de verkeerslichten op het Verwulft. Bij deze onverwachte ma noeuvre schoof een van de beide flessen naar voren, waarbij de kurk eraf vloog en de bestuurder de bijtende vloeistof over jas, hemd en rug kreeg. N., die ook boven het linkeroog getroffen was, bracht zijn wagen ijlings tot stilstand en begaf zich naar het Grote Gasthuis. Na behandeling kon hij naar hul» terug keren. Mevrouw G. M. v. d. Kolk uit Den Haag werd gisteren bij het bezoek dat zij met haar echtge noot aan Schiphol bracht, ver blijd met de mededeling, dat zij de miljoenste was die Schiphol met een bezoek vereerde. Met haar echtgenoot kreeg zij o.a. een retourbiljet AmsterdamBrus sel aangeboden. Met het ,Jeest- treintje" maakte het echtpaar een ererondje over het vliegveld. In het St. Jozef-ziekenhuis te Heer len is dinsdag overleden de heer J. Luyten uit Amstenrade, die maandag middag op de Akerstraat te Hoens- broek werd gewond na een botsing tus sen de door hem bestuurde scooter en een personenauto. van de Kon. Marine, vertegenwoor digers van -het gouvernement en' -•hoofden van kampongs uit de omge- ving. Dr. Van Baal zei dat HAL de Koningin hem de-drie onderscheidingen. (Brom..' zen erepenningen voor menslievend hulpbetoon) toegezonden had f'om daarin haar warme dank voor de1 bé- toonde hulp tot uitdrukking te brengen. De gouverneur speldde vervolgens de onderscheidingen op de borst van de gedecoreerden, waarna hij de bijbe horende oorkonde uitreikte. De bron zen medailles dragen aan de voor zijde het opschrift: „Voor menslie vend hulpbetoon" en aan de achter zijde: de Koningin aan.L..". Namens de president-directeur -'van da KLM overhandigde de vertegenwoor diger van de luchtvaartmaatschappij OP Biak armbandhorloges uit laan ^9 andere Papoea's, die zich eveneens' verdienstelijk hebben gemaakt bij het reddingswerk. De plechUgKaid werd besloten met het Wilhelmus gezongen door een schoolkoor, waar; bij de erewacht het geweer presen teerde. De erepenningen zijn uitge reikt aan.Barnabas Wakum, Jacob Kafiar en Janus Simbiak. De leider van de Russische communistische partij, Chroest sjew, is vanmorgen in gezelschap van onder meer de eerste vice-pre mier van de Sowjet-Unie, Miko- jan, en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, vertrokken nar Oost-Berlijn. Het gezelschap vertrok vanmorgen bij prachtig weer van het vliegveld Wnoekowo bij Moskou. Het vliegtuig waarmee wordt gereisd, een Toe-104 zou waarschijnlijk in de buurt van Berlijn landen. De Russische delegatie zou het laatste deel van de reis oer trein afleggen. Een groot aantal autoriteiten en diplomaten waren op Wnoekowo aan- w.ezlg om Chroestsjew en zijn reisge noten uitgeleide te doen. Premier Boel- ganin en minister Zjoekow waren ook aanwezig, maar hielden zich op de achtergrond. Het bezoek van de Russische dele-- gatie aan Oost-Duitsland zai waar- schijnlyk een week duren. Volgens" de Oostduitse ambassadeur in Móskou.. Konig, zullen belangrijke nieuwe over eenkomsten hij zei'niet op welk ge- bied —-tussen Oost-Duitsland enj de Sowj et-Unie «worden gesloten. Hogere „nieuwe" huren slechts voorlopig WEGENS ENORM SUCCES voor slechts 1 week verlengd straks betaalt O bUna het dubbele! ojc 1 (ENIG IN NEDERLAND) GELDEN SLECHTS TOT 15 AUG a Lange Perslaner mantel 10 jaar garantie, norm. pr. 9gQ,tot 15 Ui Blsamru? mantel volle garantie norm pr. 595 - tot 15 aug. 500 soortgel. aanbiedingen FERD BOLSTRAAT 32 - Amsterdam Traml. 16, 24, 25 en ff'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1