Actieve ftgent(e) Art is loste mysterie der bleke ibissen op Zeshonderd deelnemers aan wandeltocht door Vlaardingen Vertraging uitvoering van Botlekplan niet verantwoord KERK EN SCHOOL "BLOEMENKONINGIN DEED INTOCHT IN DEN HAAG Huldebetoon aan verpleegsters Molenzoekrit tijdens vakantiefeest belooft interessant te worden Pools danstheater in Schiedam Record-aantal bezoekers Jeugdvakantiefeest in volle gang Gemalen gras gaf blosjes In badpak door Delftse straten :Antisliplaag op -ViRotterdamsedijk V akamtie-fietstocht Watertaxi brengt vakantiescholieren dagelijks naar het kamp „De Beer" Tweede dag van de Bloemenweek D' SCHIEDAM Door ruit gevallen Trein reed zwaan aan "Met been tussen spaken Inbraak in onbewoonde woning Inenting in Nieuwland Spectaculaire Surinaamse voetballers tegen S.V.V. Vrouw uit Rotterdam vermist VLAARDINGEN Minder woningen gereed gekomen Directie Havenbedrijf Rotterdam Burgerlijke stand van Rotterdam Raadszitting ging toch door Achtjarig meisje uit zee gered HARTELIJK WELKOM Met bromfiets tegen zitbank gereden In ruim gevallen BILLY GRAHAM BIJ WERELDRAAD Zendeling G. Lebbink overleden TROUW Woensdag 7 augustus 7957 a Ib, n h K n# Advertentie Edelambachtsh uis Rode veren Ook flamingo's Burgerlijke stand van Schiedam ltSL -t-. Jonge Pijpers9 Burgerlijke stand van Vlaardingen Sluis Vormingsweek Broederschap van Diakonen Ernstige val van trap 1 Adviseur voor de rassen- geschillen in de kerken Visspriihprichtpn SCHIEDAM, In samenwerking met de ScMedamse Gemeenschap organiseert —de Motorclub Schiedam op zaterdag 31 augustus een Moiensterrit. De deelne mers sollen aan de start een eenvoudi ge routebeschrijving krijgen, alsmede „vijftien foto's waarna zij met behulp "van deze attributen de tocht kunnen vol brengen. ev - --tiet Pools Danstheater bestaande uit -"„"een grote groep zangers, dansers en or- kestleden zal donderdagavond in het Fas- - sagetheater een uitvoering geven. Dit bijzondere evenement staat onder leiding van Jan Tkaczyk, die met Jan Kulasze- wicz tevens de dirigeerstok zal zwaaien. De liederen en dansen zijn afkomstig uit - Poolse steden ais Lublin, Mazowsze, Kra- - kau en Kurpien. De dansers zijn studenten en docenten van de Technische Hogeschool te Warschau. Het programma dat donderdag naar voren zal worden gebracht ziet er als voigt uit: Warschauer Walzer. Musik B. Konowalskl, Mazurka. Volkstanz; Hatte ich dann Mu- sik St. Hadyna - Died aus dem Repertoire de? Staatlichen Gesang - und Tanzensem- bles „Slask": Warum bist du gekommen, Mysik M. Domanskl; Auf der Flöte. Musik St, Otów; Hochzelt aus sieradz. Musik K. Prosnak; TSnze und lieder aus Kurpien Velksmelodien, Am Waldrand. Musik T. Sy- gietynski - Died aus dem Repertoire des '.■Staatlichen Gesang- und Tanzensembies „Mazowsze"; Paluezanka-tied. Musik M. Do- manski. Der Kukuck. Musik T. sygietynskl, Krakauer tanz, volksmelodie. Bergbauer- lieder. Volksmelodien Auf dem Feld von Maslowo. Volkslied. Es ging ein MSdchen in den Wald. F-M^slsche volksmelodie. Tan* - ze" und lieder -zeszow, volksmelodien; •--.-Der Tal. Mur tietynskl - Died aus dem Repertoire -tlichen Gesang- tind - Tanzensembies vsze". paluckl-Ma- V zurka, Musik M. Domanskl. Polka van Du- biin. Musik M. Krynskl. Unter dem Heus- - schober. Musik M. Domanskl. Oberek, volks tanz. - De route is uitgezet door een expert op het gebied van toerisme, zodat iedere deelnemer er van verzekerd kan zijn dat hij een prachtig stukje Zuid Hollands landschap aan zijn oog zal zien voorbij trekken. Het zwaartepunt van de tocht zal ech ter op de molens valien, waarvan er in Schiedam en omgeving nog zo veel zijn te bewonderen. Aan diverse route en controleposten zal de deelnemers en de andere inzittenden van de wagens iets worden aangeboden, zodat het ge heel vol onverwachte verrassingen zal zijn. Voor ieder, die de gehele route uit rijdt, is een prachtige plaquette be schikbaar. Reeds 's morgens om acht uur kan worden gestart van het Volksgebouw aan de Tumlaan Startgelegenheid blijft bestaan tot 's middags half drie De fi nish sluit om 6 uur, zodat om half zeven de prijzen kunnen worden uitgereikt Vanaf donderdag 8 augustus kan reeds voor deelname worden ingeschre ven aan de kiosk van de Schiedamse Gemeenschap aan de Tuinlaan. -SCHIEDAM. In café „De Vest" - aan de Broersvest te Schiedam werd een raam ingedrukt doordat een onder invloed van sterke drank verkerende Deense zeeman er, nadat hij na slui- -'*• tings tij-.5 het café had verlaten, even te- genaan leunde, t» ,"De zeeman S. A. R. F., opvarende van •y een Duitse motorboot, die bij Wilton in r reparatie ligt, werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en van daar naar zijn schip. Zijn vriend en landgenoot H. B., die op - betzelfde tijdstip het bewuste café ver- liet verstuikte door onopgehelderde oor- -- zaak 'zijn voet. Ook hij werd naar het -ziekenhuis gebracht. De kapitein van het schip heeft de schade betaald. SCHIEDAM. Ter hoogte van het volkstuinencomplex aan de spoorbaan te fi' "Schiedam werd een zwaan door een /c -2trein aangereden. Het dier werd later .'op de spoorbaan aangetroffen met twee gebroken poten. r? 3» 5. V Xö vy?- K S' - i SCHIEDAM. De vierjarige F. S., -die met zijn zevenjarig zusje, bij zijn vader achter op de motor zat, raakte met zijn been tussen de spaken. Met een .gebroken been werd het „jongetje naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd en vandaar naar zijn woning gebracht. SCHIEDAM. In een nog onbewoon de woning aan de Idenburgstraat te Schiedam werd vannacht m de kelder ingebroken. iftür.De dief had zijn zinnen gezet op een -;i-aanrechtkastje dat daar stond opgesla- gen. Met een hamer forceerde hij ae deur t'---en richtte voor 75 schade aan. Het aan- "f'echtkastje had een waarde van ƒ20. iK£ fSCHjEDAM. - Op vrijdag 9 augustus U -*1iè57 bestaat gelegenheid tot kosteloze inentingen voor kinderen beneden het jaar te het Wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wibautplem 128 te Schiedam. De pokken inenting zal geschieden tus- sen 15.30 en 16 uur; die tegen difterie, 'kinkhoest en tetanus tussen 16.15 en 16145 uur. Gelieve trouwboekje of ge 5' boortebewijs mee te brengen. 1 -ni 51 v SCHIEDAM. Dinsdag 13 augustus, s avonds kwart voor zeven zal er een interessante ontmoeting plaatsvinden In het Sterrebos. Zoals bekend, beeft Elinkwljk vier Surlnamers gecontracteerd nl. Kruin, Marbacb en de Gebr. Mynals. Deze kna pen zijn verbluffend snel en hebben een ongelofelijke balcontrole, zij spelen ech ter graag show-voetbal. De crack Kruin speelt midvoor en heeft een verrassend en hard schot, men zal zich nog herinneren, dat hij een competitiewedstrijd heeft meegespeeld en toen maar liefst vier doelpunten maakte, Charley Marbach is watervlug, de kleinste van het viertal en zal door zijn snelheid menige back tot wanhoop brengen. SVV heeft in juni op een avond, een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Elmkwijk, S.V.V. speelde toen een verrassend goede wedstrijd, echter de Surinamers zijn nu beter ingespeeld en deze wedstrijd zal een zware opgaven worden voor de Rood Groenen. De wedstrijd van vorige week tegen A'dam (uitslag 21 voor A'dam) toonde dat S V.V voor de rust een aantrekkelijk spelletje speelde, maar dat er na de rust diverse spelers een half uur voor tijd, volkomen uitgespeeld waren. De training is hij Arie de Vroet echter in goede handen en hieraan zal ongetwij feld speciale aandacht worden besteed. De wedstrijd vangt aan om kwart voor zeven. Daar er voor deze wedstrijd gro te belangstelling bestaat wordt men ver zocht vroeg aanwezig te zijn. N.V. DAGBLAD TROUW zoekt voor VI aar dingen en Maassluis een AANMELDEN: voor Vlaardingen: F. W. Osinga, Primula- straat <42a, tel. 5611; voor Maassluis: M- Mosterd, Noordvliet 18 D. SCHOONHOVEN Een van Sehoon- hovens bezienswaardigheden, het Edel- ambachtshuis, waar de bezoeker van Schoonhoven een uitgebreide indruk kan krijgen van de veelzijdigheid van de in dustrie en dan vooral die van eaele me talen, heeft de afgelopen week een te- cord aantal bezoekers getrokken. Niet minder dan 666 mensen keken geïnte resseerd naar de expositie en de dage lukse demonstraties Onder hen bevonden zich talrijke bui tenlanders, o.a een groot gezelschap be zoekers van het internationaal juristen- congres. dat in het Vredespaleis is ge houden De kleurrijke kledij van bezoe kers uit India en Japan, trok ook buiten bet Edelambachtshuis de belangstelling In de maand juli werd deze exposi tie door 1862 personen bezocht, die hier een goede mdruk van deze stad meekre gen en door aankoo van souvenirs de producten van Schoonhoven nog verder de wereld inbrachten. De hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam, verzoekt namens de echt genoot, de opsporing van de verblijf plaats van: Afke Plantinga, geboren 11 oktober 1929 te Leeuwarden, die zaterdag 27 juli om 21.00 uur de echte lijke woning te Rotterdam-Zuid in overspannen toestand heeft verlaten met onbekende bestemming en van wie sedertdien niets meer is verno men. Een ongeluk wordt ge,vreesd. Signalement: lang 1.60 meter, tenger postuur, dnkerblond haar, grijsblauwe ogen, heeft lidtekens aan linker- en rechteronderbeen, draagt lichtblauwe regenjas of een donkerrood gesloten jasje. Ze heeft vermoedelijk een hond en een koffer bij zich. HET was voor alle dierentuinen in de wereld altijd een raadsel, wat er de reden toch van was, dat de Zuidamerikaanse ibissen, prachtig dies scharlakenrood in de vriie na* tuur, in gevangenschap binnen korte tiid een bleek-roze kleurtje overhiel den. in hun fraaiste tooi arriveerden ze uit hun geboorteland, maar zodra kwam de rui of de rode veren maakten plaats voor schier witte. Ook in Artis gingen achter etiketten met de naam Rode Ibis nauwelijks rood te noemen vogels schuil. Overi gens waren ze in goede conditie en hun maal van vis, garnalen en brood ging er goed m. Alleen die prachtige rode kleur wilde met op hun bleke veren verschunen, hoe men ook expe rimenteerde met gekookte of rauwe garnalen kleine of grote vis. En toch was men ervan overtuigd, dat ergens in de voeding de oplossing van het vraagstuk moest schuilen. Lang heeft men er naar gezocht, tot men te weten kwam. dat de dieren In hun geboortestreken naast vis ook flinke hoeveelheden plantenkost en voorts kleine kreeftachtige diertjes eten, die zich on hun beurt tegoed doen aan bii massa's in het water voorko mende kleine groene wiertj eg. Juist deze plantenkost en de wier tj es brach ten Artis op een idee: grasmeel. In dit zeer snel kunstmatig gedroog de en vervolgens gemalen gras blijven de oorspronkelijke stoffen bewaard en derhalve ook de zich daarin bevinden de groene bladstof (chlorofyl) en de zogenaamde caroteen. de kleurstof, die ook in worteltjes voorkomt. Nu is caroteen niet alleen een noodzakelijke voedingsstof, die in het lichaam in vi tamine A wordt omgezet, maar tevens een kleurstof. En daarop hield men ln Artis het oog gevestigd. Want caroteen komt behalve vanzelfsprekend ln de planten, ook in de algjes voor. die op gepeuzeld worden door de kreeftjes, welke op hun beurt een belangrijk deel van het menu der ibissen vormen. MEN aarzelde in Artis niet lang. Er werd een smakelijk mengseltje gemaakt van fijngehakte vis, vlees, kanariezaad en kippe-ochtend- voer, waaraan flinke porties grasmeel en gehakte wortel ties werden toege voegd. Dit werd de vogels voorgezet en toen ze het iedere dag met smaak verorberden, wachtte men met onge duld de volgende rui af. En wat men in stilte had gehoopt, gebeurde: onder de witte uitgevallen veren verschenen aanmerkelijk rodere exemplaren! Bij een volgende rui kwamen nóg rodere veren te voorschijn. Het was ongeveer in die tfid dat de directeur van Artis. dr. E. F Jacobi. een bezoek bracht aan Amerika. Hij kwam terug met de mededeling, ner gens „echt rode" ibissen te hebben gezien, behalve in een kleine dieren tuin waar de vogels met kleine rode kreeffies werden gevoerd en klaarblij kelijk dientengevolge eveneens een fantastische aanblik opleverden. Zo rood xouden de Artis-ibissen ook moe ten worden, vond hij. Dr. Jacobi heeft er niet lang op be hoeven te wachten want bii elke rui werd de kleur dieper en fraaier. En thans is het zo dat de „ideale" tint is bereikt. De vogels ziin weer precies zoals ongeveer zeB jaar geleden, tq,qn ze in Artis, kersvers geïmporteerd, ar riveerden. npOEN dit succes eenmaal overtui- 1 gend was. heeft men in Artis het ibis-mengvoer ook aan de flamin go's gegeven Bii de Europese of Afri kaanse en de Chileense gebeurde er niets wat ook niet was te verwach ten, want deze vogels ztm van nature vriiwel wit maar de grote Zuid amerikaanse flamingo's begonnen daarentegen wel plotseling blosjes te krijgen. Men had ze m Artis ..wit" binnengekregen. Het aardige is dat directeuren van buitenlandse dierentuinen, die Artis bezoeken, eerst snel langs ibissen en flamingo's lopen met de opmerking: „Zeker nas geïmporteerd", maar er met grote belangstelling naar blijven kijken wanneer ze horen, dat de dieren ai jaren in Artis verblijven en dat men eindeliik een methode heeft gevonden om de prachtige kleuren te behouden. Dezer dagen heeft men in Artis de etiketten met bleek-rode ibissen, die nog aan het verblijf hingen, vervangen door etiketten, waarop dieprode dieren staan afgebeeld. DELFT. Vier Rotterdamse ouderpa ren zijn gisteravond met kledingstukken voor hun zoons naar het Delftse bureau van politie getogen, waar deze vier kna pen zich bevonden, nadat zij 's mid dags door de politie waren opgepikt, toen ze m badpak door de Delftse stra ten kuierden. De jongelui, in de leeftijd van veertien tot zeventien jaar, waren in de Maasstad aan het zwemmen ge- weest en hadden een boot bemachtigd, waarmee ze naar Delft voeren. De te rugweg wilden ze op soortgelijke wijze afleggen. Een der knapen kreeg onder weg een snijwond aan een hand en wil de die m de stad laten verbinden De politie kon de badpakkenshow echter niet goedkeuren, nam hen mee naar het bureau en verwittigde de ouders, dat zij hun zoons tegen gelijktijdige „bekle ding" konden afhalen. In de maand juni 1957 kwamen te Den Haag gereed 168 nieuwe woningen waardoor het totaal aantal nieuwe wo ningen m het eerste half jaar van dit jaar steeg tot 1.256 Bovendien werden in deze eerste zes maanden 66 woningen, behorende tot het Haagse woningcontm- gent, in Voorburg voltooid In het eerste halfjaar van 1956 kwa men 1.392 nieuwe woningen in Den Haag gereed en 108 woningen, behorende tot het Haags woningcontingent in Voor- burg Aan het einde van de maand juni 1957 waren te Den Haag in aanbouw 6 660 woningen, en te Voorburg 341 woningen, behorend tot het Haags contingent. Aan het einde van juni 1956 waren in aan bouw 4 653 woningen in Den Haag, en 521 woningen in Voorburg en Rijswijk. tt t SCHIEDAM. Vanmorgen is de N.B. M. begonnen de Rcrtterdamsedijk binnen tfe gemeente Schiedam van een anti- „-slfplaag te voorzien. Een reeds jaren fv'.:durend euvel zal hiermee tot bet verle- - 'den behoren. ?--- - (5*. -0: -Tl-i VLAARDINGEN'. Ongeveer zeshon derd kUidepcp te de leeftijd van 5: tot 13 jaar hebbeaisitmdag 'een wandelmars gemaakt van" 15 km. Deze tocht was georganiseerd ter ge legenheid van de vakantlefeeste-n en stond onder leiding van de heer F. G. v. Vliet. VLAARDINGEN. Hoewel het aan tal deelnemers aan de fietstocht naar De Beer die ter gelegenheid van het vakantiefeest in Vlaardingen werd ge houden iets tegen viel, de tocht zelf is niet tegengevallen, in tegendeel .zelfs. Onder leiding van de heer J. van Hou- wehngen met zijn assistenten en even eens begeleid door twee trouwe EHBO- ers tokken de fietsers via het Maasslui- se veer naar „De Beer", In de Konij nenberg kregen zij een consumptie aan geboden. Gedurende ongeveer 4 uur hebben de deelnemers daarna het na tuurreservaat verkend. Lans een iets rustiger route werd de terugreis aan vaard. Zelfs de laatkomers drie deel nemers waren in de ochtenduren te laat aanwezig bij de Visbank waren nog uiterst voldaan. Geboren: Elisabeth, d v P Hoogland A A. de Vette. Johannes M J, z v R R J "^-'Jaelchtrs en A M J van der Vijver; Jen- r neke, d v A A Mieloo en B F Dekkers; Adrjaan. 2 v W Goedhart en A C Holle- mans; Marijke C M, d v G A J Leer en A ""CM Segers; Cornells J, z v C J Timmer* - en- A M van der Sloot: Jan H. z v F J van der Burg en J C "W Raar: Fieter J, z v ■p j van der Burg en J C W Raar; Johanna, d v E Swlderzki en A C J van der Stap. Overleden: A C Maan, 3 j. Aan elften van overlijden van 6 *«1. 'SI: M-Molenaar, dochter 1 J: J J v Ginkel. man gefa gew m A M E Jasperte 69 j; P de Ruiter, vr tth gew m J W Eykenaar 60 1; L Ra*, vr geh gew m A L Hobbel 75 J: S Muijen. ongeh vr 19 j: R W v d Brooke, zoon. 2 J: P W v d Gronden, man geh gew mA.A Tenge 84 J; L A Mommers, zoon 1 j: J J Jp°?erï' ongeh man 29 j: A Dumee.vr v TA JW! era- ma 24 J: J He ij ens, ongeh man 64 1; K T l 'Kwik. ongeh man 26 J: L v d Laar, man v J de Bruin 66 1: B v Es. man geh gew m J Ebert 74 j; S v Wingerden, man v C Kei zer 41 j; M C Maclean, man geh gew m L - Visser 64 i; J Ettema. man v C A v Dam 58 j; J Voorips,, vr v B v Engelsdorp Gaste- laars .81 j; J M Visser, vr geh gew m J E 'Woudstra 81 - Geboorten: A M van Staveren—van Per- nU 1; N J Rodenburg—Labrtjn d; J DletJ- zier—Knop z; E Jonker*—de Wit d; C van den BergeFrenk d: A A van Kampen— •""-Moarik z: W Bout—Trutenko z: A Verhagen m. z; I M Bernbard-Joortin#"V a J M Bloemkolk—Frommé z; C Hoebe— Rombout d: M J J Bakker-van Geest z: K --ivan der Jagt—Mastenbroek z: C H Bergman —Bom z: R H ten Berge—Duiker d: A Kei- zer—Goedendorp z: A M Spiessmjs—Helns- mantt d; G T M van Hove—dc Koning d: <ü,3 KuHpem-yan Ea z; M L K™^th *zi/ J S wetsteün—Kuiters d: A Terwindt— Hooéerbrugge z; P J C de Hoop—Notaent z; V v R G SpiSSg-de Lange z: J H I«a«-van ■f^^aer Linden s: J Hanssen—van den Burg d; J r Heup—Heus zr H W Merteas—Hesseïs z; J *M H SlnjorgoSenteu r d: J J Oskamp— Zwanevöd d: M RorUs—Gorter d; J A J Jonker—van Wijk z: 3 L Brand-Roggeveen 0 r d; c J van da Nieucwa Glessen Gardenier z. (Van onze correspondent) Nieuwolda is een kleine plattelandsge meente van 1800 inwoners in het noor den van de provincie Groningen, waar het niet altijd rustig is. De bevolking kent nog heel goed de jarenlange strijd tussen de dokter en de burgemeester, die beiden geen duimbreed voor elkaar weken als ze elkaar toevallig op een smal pad moesten passeren. Ook tussen andere notabelen an meer eenvoudige burgers is het niet altijd pais en vree. Het was altijd een lastig dorp, klein, maar met grote interne problemen. Die tijd is momenteel voorbij. De mentaliteit is echter nog altijd alles be halve rooskleurig. In alle lagen van de bevolking treft men nog eigenaardige In zichten aan. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn daarvan dikwijls het voorbeeld. De raad bestaat uit zeven leden, drie PvdA. twee VVD, een AR .en een CH. De laatstgehouden vergadering had het volgend verloop- De burgemeester open de de vergadering toen twee leden af wezig waren. Direct na de opening na men nog twee leden afscheid „omdat ze elders een vergadering moesten bijwo nen". Toen bleven er maar drie raads leden over. te weinig om te vergaderen. Men is echter te Nieuwolda veel ge wend De secretaris belde een der afwe- ziee leden op met verzoek om te komen. Deze voldeed aan dit verzoek, zodat met vier leden van de zeven de raads vergadering doorgang kon vinden. Het achtjarig meUje T. tel Zentzlch parbatt te Frankrijk, dat op de kam- peerplaata Ockenburg verblijft, was aan bet Kllkdulnse strand gistermiddag aan het baden. Alhoewel tij niet kon zwem men begaf ïlj zich tot twintig meter af stand van het strand. Daar kwam In een mnit terecht en *U verdween onder water. De 29-jarige agent van politie D. van Duijn zag dit vanuit het posthuis gebeu ren. Hij rende naar zee en begaf zich in strandtenue te water. Tezamen met de 21-jarige K. Zuchliaski uit Oberhausen in Duitsland, die eveneens op Ockenburg kampeert, wist de agent het meisje op een golfbreker te brengen. Daarbij liep de agent schaafwonden op. - Nadat' de jongens en meisjes bij de finish-aan. de Hoflaaa waren, aangekoi men bleek er slechts één uitvaller te- zijn, een vier jarige jongen, die hoewel volgens de regelementen nog niet oud genoeg, toch graag mee had willen lo pen. Een gunstig resultaat dus, dat alle verwachting geeft dat ook de tweede tocht, die vrijdagmiddag wordt gehou den weer voldoende deelnemers zal trekken. Dit laatste is te meer te ver wachten dsar voor degenen die beide tochten tot een goed einde brengen niet alleen een leuke verrassing als her innering aan de tochten afzonderlijk, maar ook een extra verrassing beschik baar is. Voorafgegaan door de tamboers en pijpers van de „Jonge Pijpers" werd voor de eerste tocht de route via Holy- weg. Veenweg en Harreweg naar Kethel genomen, waar op het schoolplein een rustpauze was ingelast. Op de rustplaats wachtte de deelnemers versnaperingen. Was men in een grote groep m Ke thel aangekomen, op het laatste stuk van de route via Vlaardingen-Oost bleek de vermoeidheid voor verschil lenden de overhand te krijgen. Een aantal deelnemers zakte name lijk af en zo werd een tweede groep ge vormd. Daar de wandelaars juist tijdens het spitsuur Vlaardingen weer» binnen kwa men kreeg het verkeer op ,de weg, de automobilisten en de vele naar huis ke rende arbeiders, enige vertraging, en moest de politie even stevig de handen uit de mouwen steken. Met een glimlach en veel begrip heeft men dit kleine oponthoud „genomen." GEHUWD*. Doede Visser, 27 j. en WiUe- mina Johanna Zijdenbos. 21 j, GEBORENGerhardus Johannes Wille- brordus, z. v. M. Mersch en J. de Ligt; Auke Anne, z. v. a. Maarleveld en A. A. de Jong. Braad. De brandweer werd gisteren gealar meerd voor een brand bij H. v. d. M. aan de Oostvlietweg te Lddschendam, die was ont staan doordat een 7-jarig kind met lucifers had zitten spelen. De brandweer had spoedig de brand onder de knie. De directie van het Havenbedrijf van de Gemeente Rotterdam koestert de hoop, dat de werken aan het Botlekplan niet vertraagd zullen worden door de beste dingsbeperking. In de eerste plaats nl. z^n deze werken al in een gevorderd stadium van uitvoering en daarnaast is de directie van mening, dat het belang ervan nationaal gezien zo groot Is, dat vertraging niet verantwoord zou zijn. Aldus de adjunot-dlrecteur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam, Ir. L. W. G. de Roo de fa TWlle, in antwoord op vragen, die hem werden gesteld na zijn vandaag voor het Ko ninklijk Onderwijsfonds voor de Scheep vaart gehouden inleiding over het Bot lekplan aan boord van het Instructie- vaartuig „Prinses Juliana". Terwijl dit vaartuig langs de werken in uitvoering voer, belichtte de heer de Roo de la Faille het hoe en waarom van deze plannen, waarbij hU onder meer nader inging op enige moeilijk heden, die nog niet zijn opgelost. De Botlek-havens, zo zette hij uiteen, zul len vooral belangrijk zijn voor de over slag van olie en erts. Het is daarom gewenst, dat de binnenschepen in af wachting van hun ladmg, ergens in de buurt kunnen wachten. Maar juist be nedenstrooms van Rotterdam zou een ankerplaats voor binnenschepen hinder opleveren voor de scheepvaart. Over wogen wordt nu voor de binnenvaart een wachtplaats te scheppen in de Oude Maas nabij de mond van de Bot lek-havens. Intussen bestaat de mogelijkheid, dat deze Oude Maas wordt afgedamd als onderdeel van de Deltaplannen. Naar de mening van de heer De Roo de la Faille zou deze dam dan zeker een sluis moeten krijgen. Overigens is dit geen zaak, die de gemeente Rotterdam betreft, maar een aangelegenheid voor het rijk. Met het oog op de plannen voor de aanleg van havens nog meer naar hei westen bij Hoek van Holland, verklaarde de heer De Roo de la Faille desgevraagd het niet onmogelijk te achten, dat daar te zyner tijd olietankschepen met aan drjjving door kernenergie zullen bm nenlopen. Hij geloofde met, dat derge lijke schepen geweerd zouden moeten worden Speciale veiligheidseisen in ver band waarmee de vaarreglementen voor dit gebied zouden moeten worden ge wijzigd, achtte hij voldoende. Vooralsnoj: zal men de ontwikkeling op het gebiec van de kernenergie voor schepen z.i. nauwlettend moeten volgen. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Oosthuizen ca. en Beets c.a. (zg. pastoraal verband „De Zeevang" toezJ. Riemens, emeritus predikant te' Zeist. Benoemd tot vikans te Leeuwarden: mej. vik. M. C. de Wilde te Utrecht Bedankt voor de benoeming tot hulp prediker te Beekbergen: A K. de Groot laatstelijk zendingspredikant te Djakarta." GEREFORMEERDEKERKEN Bedankt voor Emmen: mr. J. Ozmga te Lunteren. GEREF. KERKEN (OND. ART. 31) Beroepen te Bunschoten-Spakenburg als missionair predikant voor West-Bornea: kand. J. Klamer te Roodeschool. CHRIS rELIJKE GEREF. KERKEN Tweetal te Vlissmgen: N. Brandsma te Sneek en J. M. Visser te Dokkum. De Broederschap van Diakonen in Nederland houdt van 7 tot 14 septem ber in „De Hoeve" te Laren (N H.) een vormingsweek, die in het bijzonder be stemd is voor jonge mensen in opleiding voor diaconaal werk m en buiten inrich tingen. De leiding van deze week berust bij de voorzitter der Broederschap, ds W. S. Bakker. Van iedere deelnemer wordt, ter stimulering van de studie, over minstens één der behandelde on derwerpen een scriptie gevraagd. Over het algemeen wordt er in de morgen uren een referaat gehouden, waarop dan 's middags de discussie volgt Onder an deren zullen spreken prof. dr. A. J. Ras- ker over: „Het gezag der kerk in het huidige wereldgebeuren", mej. G. v.d. Akker over: „Gesprekstechniek t.a.v zieke of client", de heer C. V. Morra over: „De Broederschap" en ds. 3. G. v. Dongen over: „De ethiek in het diakonale werk". Inlichtingen en opgaven bij de heer G. J. Stam, Fr, Fr. Hendrikstraat 25b Rotterdam—N. (Van een onzer verslaggevers) E intocht van de bloemenkontegin 1957 in Den Haag is gistermiddag een joyense ontvangst geworden. Dit was niet alleen te danken aan de buitengewoon goede weersomstandigheden, waardoor duizenden naar het centrum van de stad waren gekomen, en het vond ook niet uitsluiteneen oorzaak in de vrolijke stoet, gevormd door tientallen bloemenmeisjes, die de praalwagen trokken, waarop de bloemenkoningin en haar beide bloemen- prinsessen zaten. De intocht, en daarmede de ont vangst, kreeg een bijzondere sfeer door hetgeen zich afspeelde op het podium voor het oude, historische stadhuis aan de Groenmarkt. Daar spraken de bur gemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, de bloemenkoningin en de figuren van Boerhaave en Linnaeus redevoeringen uit, hetgeen geschiedde op innemende wijze. Vijf dagen lang duurt de Haagse Bloemenweek 1957. Deze week is in de afgelopen jaren een traditie gewor- den en zij wil da nadruk leggen op het karakter van Den Haag, op het feit, dat de residentie aan de Noord zee een stad van groen en bloemen is. De bloemenkoningin en de bloemen- prinseesen vertegenwoordigen elk jaar een andere groep van de Haagse De vouring. Kantoormeisjes, balletdanse ressen, informatriees van reisbureaus, stewardessen en de toneelwereld kwa men reeds aan de beurt. Dit jaar viel de keus op de verpleegsters. Bloemen koningin Fenna Betzema is werkzaam in het Nebo-ziekenhuis, bloemenprin- 3os Toos Hoitsema in de Rudolf Stei- nerfcliniek en Siety Wiebenga Ln aet Haags Sanatorium. Het is begrijpelijk, dat bij de in tocht reeds het verband gelegd werd tussen het beroep van dit drietal ®r, de functie, welke de drie dames deze week uitoefenen. De Intocht vopd in de middaguren plaats. Gezeten op een pracht van een praalwagen, versierd met dahlia's en fruit reden bloemenkoningin Fenna en de prinsessen Toos en Siety naar het oude stadhuis. Hun wagen werd ge trokken door bloemenmeisjes, gekleed in japonnen met groen-witte ruitjes. In de binnenstad stonden reeds dui zenden vakantiegangers en stedelin gen langs de kant van de weg. Voor het stadhuis ontving de Haagse burgemeester zijn vorstelijke gasten en op het podium tussen stadhuis en Grote Kerk sprak hij zijn begroetlngs rede uit. Dagelykt brengt de watertaxi, die ter gelegenheid van de Vlaardingte vakantie' feeiten rondvaarten door Vlaardingen verzorgt, ook de deelnemers aan de Vlaar- dingse Vakantieschool naar De Heer, De af vaart van de boot vol vrolijke passagiers, die weer een dag vol plezier tegemoet gaan, inspireerde onze jotograaf tel het maken tan deze plaat. (Van «en onzer verslaggevers) De tweede dag van de Haagse Bloe menweek Is, wat hel weer betreft, min der goed Ingezet dan gisteren het ge val was. In de ochtenduren dreef een donker wolkenveld over de stad en een enkele maal vleien regendruppels. De bloemenkoningin en haar bloemen- prinsessen lieten zich evenwel niet weer houden en zij verlieten de tijdelijke re sidentie, het hotel „Wlttebrug" om fes tiviteiten in de stadswijken op te luis teren. De grijze cabriolet voerde het drietal allereerst naar de Rhijnvis Feithlaan en Betje Woïffetraat in Moerwijk. Hier vond een ontvangst plaats door de win keliersvereniging, ten aanschouwe van een talrijk publiek. Tevens vond de uitreiking plaats van de prijzen van de etalagewedstrijden. Later op de morgen, tegen het mid daguur, bracht de bloemenkoningin een bezoek aan het winkelcentrum Wapser- veenstraat—Norgstraat ln Morgenstond, Tal van kinderen, die een prijs gewon nen hadden bij bet amusante «rindor- bloemencorso, dat van grote vaardig heid van de jeugd wat versieren be treft. getuigde, kregen een prijs. ""De burgemeester-legde:een veriaooa met de rol van bloemenkoningin en haar dagelijkse arbeid. „Gij zht geko zen als vertegenwoordigster van de eerbiedwaardige kring van verpleeg-; stera. U wacht een verwante taak, ooi bij te dragen tot de vreugde der men-, sen". Ten slotte overhandigde de bur-* gemeeeter aan de bloemenkontegin een standaard voor haar auto. „Moge deze standaard u voorrang bezorgen op de weg naar de harten van de Ha- genaars' Bloemenkoningin Fenna beantwoord de deze rede met te zeggen, dat zij het een eer achtte juist over Den Haag bloemenkoningin te mogen zijn. „Wij weten uit onze dagelijkse ervaring maar al te goed, wat bloemen voor de mensen kunnen betekenen: vreugde uitingen, brengers van troost en he lers van geslagen wonden, vriend schapsbewijzen en zo maar zonnetjes in ons dagelijks bestaan". Na enige ogenblikken arriveerde m een open, met vier paarden bespannen rijtuig de Leidse dr. Boerhaave» Even later kwam ook rijn vriend Linnaeus en te zamen bezongen zij de lof van het korps verpleegsters. Om drie uur vervolgde de bloemen koningin met haar prinsessen haar rondtocht door de Haagse binnenstad, waardoor de ontvangst een waarlijk vorstelijk karakter kreeg. Gisteravond vond in de Schevenlng- se Bosjes de opvoering plaats van rapsodie „Aqua-Flora", een luchtig programma met muziek van de har monies „StGregorius" en „Kinder vreugd", met het spel van water, kleur en muziek van het waterorgel en bai- letdans op een drijvend vlot in de vij ver. Vandaag werkt de bloemenkoningin een druk programma af, met verschil lende ontvangsten in de stadswijken, kindercorso's en een massale receptie op het plein, waar gelegenheid bestaat bloemen aan te bieden voor rieken en bejaarden. In zijn womng aan de Houtmarkt te Den Haag viel gistermiddag de 79-jari- ge E. V. G. van de 19 treden tellende trap van de eerste etage. Hij kreeg een schedelbasisfractuur en werd opgeno men in het ziekenhuis aan het West- einde. BOTTEBOAMSe TERMUNMABKT RUWE LUNOUE IN TRANSITO Medegedeeld door de N.V. Comminiefcaa- del vii. Jullu* van Roosendaal Slotnotering «ld*. P*r 100 kg. Sept. 9254, nov. 87.—. jan. 84*4. maart mg Geen omzet. Vanmorgen is de 44-jarige mevrouw M. A. Zuurbaak-Warrendars uit de Bor- selaarstraaat te Rotterdam met haar bromfiets op de Boompjes tegen een zit bank gereden. Zij viel en moest met eeö ernstige hoofdwond en verwondingen aan het linkerbeen naar het Coolsïngel- ziekenhuis worden vervoerd. Gistermiddag is de 17-jarige Duitse schippersknecht W. Kinne uit Stuttgart, Lisstrasse 45, aan boord van het Duitse rijnschip Karlsruhe in de Waalhaven te Rotterdam gestruikeld en in een ruim gevallen. Hg maakte een val van onge veer 3 meter en moest met kwetsuren aan de rug en de rechterschouder in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Billy Graham is de gast geweest op de bijeenkomst van de wereldraad der kerken in New Haven, waar hij harte lijk welkom werd geheten. Bisschop Hans Lüje uit Hannover zei, dat hij tijdens de lunch met Graham ge sproken had over het werk onder de Duitse jeugd, en dat de evangelist en kele bijzonder goede suggesties had ge daan. Tijdens de avondzitting werd een re solutie aangenomen waarin de rassense- gregatie veroordeeld werd, zijnde „m strijd met het evangelie" en „onvere nigbaar met de christelijke leer". In de ontwerpresolutie werd bezorgd heid tot uiting gebracht over de „ver volging en discriminatie van de protes tanten to Columbia.". Op een vakantietocht in Oostenrijk is zondag op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden de uit Amsterdam afkomstige gepensioneerde officier van het Leger des Heils luitenant-commissioner Gerrit Lebbink. De heer Lebbink is 27 jaar als zendingsofficier in Indonesië werkzaam geweest, waavan zeven jaar als territo riaal leider van het Leger des Heils, De overledene was officier in de Orde van Oranje Nassau. De begrafenis is vrij dagmiddag twee uur op de Nieuwe Oos terbegraafplaats te Amsterdam.- - r Het centrale comité van de wereld raad van kerken heeft een plan opge steld o mde kerken die te kampen heb ben met rassenvraagstukken te helpen. Hiertoe zal een speciaal bureau worden ingesteld, onder leiding van een advi seur, die voor een periode van drie jaar zal worden benoemd. Hij zal de diverse kerken ter plaatse van advies dienen, in ternationale ervaringen uitwisselen en verder alles doen, wat de rassengeschu- len te de verscheidene kerken kan op lossen. EXAMEN NIJVERHEIDSONDERWIJS S-GRAVENHAGE. S aug. Voor de *kte N c (metselen) Is geslaagd H. J. Schulkes te Raai te, MO (A) FRANS UTRECHT, 6 aug. Geslaagd voor MO (Al Frans de heren K. W. Jager te Soest, J.J. Jansen, te Leiden: F, L. Jongen te Nieuw®- hagen, H. Kalbflelsch te Amsterdam; L. H. J. Roekelmanns te Maastricht en N. L. m- Marée te oosterbeek. Van de dames-kwal* daten slaagden mej. G. H. Koenders te En schede en me). L, T. G Heeren te Vu«nt NOTARIEEL EXAMEN 'S-GRAVENHAGE, 6 aug. Geslaagd voor het eerste gedeelte van het notarieel ex*- men M. J. Kuppers te Alkmaar. Voor n« tweede gedeelte is 'geslaagd X. O, M. Schoon* toroodt te Maastricht. 'S-GRAVENHAGE, 7 aug. Vangstberlcht van hedenmorgen uit volle zee: Scneve- nlngen 61 gisteren 220 kantjes, 63 -- k totaal 310, 64 35, gisteren 70, totaal «6—34 totaal 310, 72 gisteren 40, 81 - 87 nog 100 mijl, 25 tast aan boord, 116 - u uit de halve vleet, totaal 480, 123 S5_tut de halve vleet, totaal 204, 324 nog 35 null. 160 nog 35 mijl, 27 last aan boord. 242 thulsstomende, 35 last aan boord, 275 totaal 420; 3 25 nog 50 netten. 14 0, 412 65 uit de halve vleet, 2 w> S, 18 20, 25 17, 30 nog 80 mijl, 37 ->• 45 15, 84 nog 75 mijl. 87 5, 130 guteren 120, 236 - 40. 20 - 5, 310 - S. 25, 32 10, 49 40 uit de halve vleet, 133 weinig vangst, 188 nog 65 mijl. 200 262 «5 mhl. 285 10, 141 17, 104 - 29 0, 201 - 60, 264 4, 181 - 40 uit halve vleet, 305 gisteren 20, 7 100 nog netten, 56 12, 229 17, 339 nog 80 null. 20 4, 323 40, 314 12, Vlaardingen 61 17, 71 25 nog 10 netten- 83 17, 14 70 uit de halve vleet, 56 nog 140 mijl, 28 8, 112 40, 153 gisteren 60. Binnen te Scheveningen: Sch 99 J» 233 34 last en 40 kantjes groene, 189 - last en 20 kantjes groene. Aan de markt waren hedenmorgen nep® tien kustvissers met in totaal f 141C5 verse Vis. Prijzen verse vis per kilogram: grote toni I5.49, groot middeltong f 3,99—4.40, kj*l middeltong t 3,28—3,49, tong 1 i 2.76-34», tong 2 f 2.36—2,79. tarbot l f 3,46-3.90. «r bot 2 f 2,39-2,50, tarbot 3 f 1,90—1.70, tarW i 1,20le30, griet 1 f 1,40—1.65, gri« 1 1,10—1,15. t Prijzen-per 40 kilogram: grote schol t »r 38.5C, groot middelschol f 39—43, ttepnei schol f 23,80—32. kleine schol f 13Jljr'»- schar f 11—15.80, rode poon 1 f 2o3*>w rode poon 2 f 13,50—17. Prijzen per 50 kilogram: verse haring t Aangevoerd 1220 kantles gezouten harwt Notering: maat groen f 70—101, maatje» klein f 35,80—42, maatjes groot tJo~sa' fteurharing f 23,5030. alles per kantje. Verwachte aanvoer voor donderdagmorgen uit Noord de Ireiier Sch 120 en plus ro»,B vijttlen kustvissers. Binnen van de haringvisserij VI 166, seWF per M. Letsch met 46 last. Vangstberlchten. VI 70 15 nog 15 netten- VI 79 2: vi 85 weinig: vi 203 40 uit de b«™ vleet; vi 208 4, VI 216 8: VI 121 gisteren VI 114 guteren 50. VI 142 gisteren 4 i"<; VI 180 gisteren 5 last; VI 197 gisteren kantjes. VI 199 gisteren 25 kantjes: yl gUteren 60, vi 61 17: VI 71 25 nog 10 ten: VI 83 17, Vi 14 70 uit de halve vieei VI 89 8. VI 112 40: VI 115 nog IV mijl 56 nog 140 mijl. President Soekarno heeft wqpnsdag nieuwe cementfabriek Grissee. ae modern ste in geheel* Azië, met een produktiecsp*®- teit van 250 060 ton cement per jaar. geopena Voor de gedeeltelijke financiering van oe bouw kreeg Indonesië een lening van ex- en importbank van 14 miljoen dollar- f 8. "4.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2