Grotewohl. doet aanval op Adenauer Beperkingen voor in de Ver.Staten Britse luchtmacht valt Jemenictenaan Vochtige warmte- ÉËk* Op de eluwe moeten 100 herten geschoten worden orin argwanend POXDERBIC 8 iccrsm 1957 ULBRICHT DOET GOED WERK Zeepfabrikant wordt Defensie-minister Sow jets vandaag naar andere steden „Kortzichtig", zegt Ned. luchtvaartmij Opmars in Oman verloopt vlot Bromfietser gedood Fransen in de leer bij Nederlanders Rode Kruis plaatst order voor hospitaalschip Zes maanden voor dodelijk ongeluk onder invloed Maemillan dit aar niet naar Moskou m Schade aan akkers en bossen Sjepilow gezien in: ziekenhuis Burgerrecht-wet in V.S. aangenomen Vader zal wel betalen WETSONTWERP INGEDIEND: NA INVAL IN PROTECTORAAT AÜEN LORD ALTRINCHAM WEER VOOR TELEVISIE VIJFTIENDE JAARGANG No. 3759 Afgeranseld Ongeïnteresseerd Portier aangereden bij liet oversteken !#i!F "N -/ oo Hoofdredacteur: üx. J. A. H. J S BRUINS SLOl N'IKITA CHROESTSJEW, de partijsecretaris van de Russische communistische partij, heeft gisteravond tijdens een receptie in Oost-Bcrlyn, het stalinistische regiem van Oost-Duitsland lof toege zwaaid. Chroestsjew verklaarde, dat de leider van de Oostduitse commu nistische partij. Walter Ulbricht, „goed werk verricht". Zijn glas op heffende om een dronk op Ulbricht uit te brengen, zei Chroestsjew: ..De leiding van de socialistische eenheidspartij van Oost-Duitsland gedraagt zich in de ingewikkelde toestand in Duitsland op intelli gente wijze". Chroestsjew, zelf een fel bestrijder van het stalinisme, sloeg daar mee de verwachting de bodem in. dat zijn bezoek van een week aan Oost-Duitsland wellicht de grondslag zou vormen voor een nieuw, mogelijk liberaler regiem in dat land. y BRITSE straaljagers hebben gisteren aanvallen gedaan op strijdkrachten van Jemen, die het protectoraat Aden waren binnen gevallen. De Jemenitische troe pen hadden stellingen in het emiraat Beihan bezet, is van Brit se zijde meegedeeld. REPATRIËRIIS'GSZORGEJV mmmËM 4 pi 44 JACHTRECHT Botterdam. Witte da Withstraat SO Telef. 11S700 (4 Lt Postbys 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 183019 sn Zaterdags 17-18 uur Telef^n ll570Ö 's-Gravenhage Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 i Postbus 109! Postgiro No. «2*867 Klachtendienst 1830—19.30 a. Telef. 36256» Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b- Telefoon «7382 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.85 per maand 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelytts p»fcieur H Db KU1U (Geldig tot morgenavond; V&U WARM, Vanavond en vannacht enkele verspreide onweers buien, morden zonnige perioden en op de meests plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost. Vrij warm. Morgen: Zon op: 5.16 Maan op: 19.20 Onder: 20.18 Onder: 4.18 V*. ?7 7~?5 Oos duits regime door Cliroests ew geprezen President Eisenhower heeft woens dag Nell McElroy, president van een zeepmaatschappij (Proctor and Gam ble), tot minister va" Defensie be noemd als opvolger van Charles Wilson. In zu'n rede. voorafgaande aan de toast on Ulbricht. verklaarde Chroest sjew dat de communistische landen zich moeten verenigen als het com munisme bet kapitali—ne wil over winnen. Ofschoon Oost-Duitsland moeilijk, heden ondervindt bij de opmars op „de weg naar het socialisme", gaf de Sowjet-partijleider te kennen, dat hi. Oost-Duitsland als een speciaal geval beschouwt. Hu zei, dat Oost-Duitsland „het socialisme opbouwt onder bijzon der moeilijke omstandigheden,,voorna melijk veroorzaakt iöor de 'breuk in Duitsland". Ulbricht heeft in redevoeringen in het verleden over hetzelfde onderwerp betoogd, dat Oost-Duitslands „open grens met het Westen" het moeilyk maakt, Oost-Duitsland tot een com munistisch bolwerk te maken. Ulbricht gebruikte de „open grens" ook als ex cuus voor zyn meedogenloze regerings tactiek. Chroestsjew heeft laten door schemeren, dat hu het daarmee eens is. Na zijn aankomst in Oost-Berlijn heeft Chroestsjew gisteren op het Gst- Bahnhof een korte rede gehouden, waarm hU de buitenlandse politiek van West-Duitsland verwierp en bestem pelde als een „groot gevaar" voor de wereldvrede. Een negerstudent uit Nigeria, die een groot bewonderaar Is van Chroestsjew, is gisteren het slachtoffer geworden van de strenge veiligheids maatregelen die in Oost-Berlijn zijn getroffen voor het bezoek van de Rus sische gasten. De student, die per scooter de wereld rondtrekt, waagde zich 'zeer dicht m de buurt van Chroestsjew. Hij'werd tweemaal afge ranseld door leden van de communis tische politie, maar slaagde erin een verzoekschrift om een visum aan de Russische partijleider te overhandi gen. Het bezoek van de Russische dele gatie aar»> Oost-Duitsland is tot dus ver overigens geen groot succes, al thans uit propagandistisch oogpunt. De ontvangst die het Russische gezel schap, waarvan ook eerste vice-pre- mier Mikojan en minister van Buiten landse Zaken, Gromiko, deel uitma ken, gisteren ten deel viel, was Koel. Ondanks het veelal glimlachende ge zicht van partijleider Chroestsjew en vriendelijke schouderklopjes die hu uitdeelde, keken de meeste Oostduit- sers vru ongeïnteresseerd toe. Vandaag gaat Chroestsjew zijn ge luk beproeven in de provincie: Leip zig, Maagdenburg, Rostock en andere steden staan op het program. Vanmorgen woonde Chroestsjew sa men met Mikojan eerst nog een zitting van het Oostduitse parlement bij. De Oostduitse premier Grotewohl onder nam tijdens deze zitting een felle aan val op de Westdultse bondskanselier Adenauer en diens Westerse bondge noten. De Duitse democratische republiek bestaat en zal blijven bestaan tot de eenheid komt en het socialisme w veilig gesteld in geheel Duitsland, verklaarde hij. Grotewohl stelde als eisen dat de buitenlandse troepen zouden worden teruggetrokken uit West-Duitsland en dat de buitenlandse basissen geslecht zouden worden. De Russische partijsecretaris Chroestsjew (rechts) inspecteer de na aankomst in Oost-Berlijn samen met de Russische eerste nee-premier Mikojan (midden) en de Oostduitse premier Otto Grotewohl de erewacht die voor het Ost-Bahnhof stond opgesteld. De hoge sowjetgasten zijn giste ren door de Oostberlgners nogal koel ontvangen Adenauer werd „anti-Duits en anti nationaal" genoemd en Grotewohl stel de voorts dat het beleid van de kan selier liet pad naar Duitse eenheid blokkeert. „Adenauer treft voorberei dingen voor een atoomoorlog op Duit se bodem. De atoompolitiek van Bonn druist m tegen de vitale belangen der Duitsers," aldus Grotewohl. IN ui «t.i i.^.uL passeerde een zwakke rug van hoge druk 0.^ land, waardoor we in een gebied met weinig wind kwamen. Hierbij uitstond op vele plaatsen dichte mist. Intussen is de depressie-activiteit op het oo&teiijk deel van de oceaan gro ter geworden. In de Golf van Biscaj e en bij Ier- land nam door drukdalingcn eer de- Pressie in omvang toe, waardoor de Wind in onze omgeving naar ooste lijke richtingen draaide. Het fronten- steem van de depressie komt «ver Noord-Frankrijk naderbij en zal de komende 24 nur ons land met enkele onweersbuien passeren. Zowel voor als achter het front komt warme en voch tige lucht voor. zodat t weer mor gen vrij warm zal zijn. Aangezien de bovengenoemde de- Pressie zich de komende dagen bij de Golf van Biscaje handhaaft, sal het Weer overigens door een zuidelijke stroming worden bepaald, waarbij pe rioden met zonneschijn worden afge wisseld door onweer. Van Engelse militaire zijde is geen verband gelegd tussen de opstand in Oman en de strijd aan de westgrens van Aden. Zowel de grenzen van Aden als die van Oman zijn nimmer nauw keurig vastgesteld. Een woordvoerder van de Engelse strijdkrachten te Aden verklaarde dat de aanvallen zullen worden voortgezet totdat de Jememeten Shukair hebben ontruimd. Engelse grondstrijdkrachten en een heden van het leger van de sultan van Oman en Muskate. staan klaar voor een aanval op het fort Firq, op onge veer acht kilometer van Nizwa, waar de opstandige imam zun hoofdkwartier heeft. Tot nu toe hebben de Britten en de troepen van de sultan nog geen contact gehad met de opstandelingen. Men vermoedt, dat de opstandelingen zich m de Djebel Akhdar-bergen hebben teruggetrokken. De commandant van de Britse lucht strijdkrachten in het Midden-Oosten. Sir Hubert Patch zal vandaag in Oman besprekingen voeren met de sultan. (Van onze correspondent). Woensdagavond is de 58-jarige por tier A. N„ wonende te Diemen, door de 19-jarige bromfietser A. G., even eens uit Diemen, bij het oversteken van de Burgemeester van Thienenweg aangereden. N. smakte tegen de grond en werd met een heupfractuur en ver schillende hoofdwonden per G.G D naar het O.L. Vrouwe-Gasthuis te Amsterdam vervoerd. De 23-jarige gehuwde bromüetsrij der A. S uit Udel, is, toen hij uit een I zijweg de Geuzendijk bij Weert op reed, door een uit Weert komende diens'autobus overreden. De man was op slag dood. fiillfliiiilllillllilllilillliflllllllllllllKillllfiiiliiflltlÜlliiillttillI De Franse regering heeft het advies gevraagd van de Nederlandse voor de oplossing van de problemen, die ontstaan door de uittocht van Fran sen uit Tunesie en Marokko. De directeur, van de Franse organisa tie. die de terugkeer der Fransen uit deze landen regelt, tnr. Toraa- sim, is in Den Haag aangekomen om de Nederlandse deskundigen te polsen over de methode», die de Nederlanders toepassen by de re patriëring van hun landgenoten uit Indonesië Geschat wordt dat reeds 110.000 perso nen uit de genoemde voormalige Franse kolomen zijn gerepatrieerd. De Franse en Nederlandse proble men zun overigens niet identiek, voor de Franse regering is de huis vesting niet zo'n groot probleem als voor de Nederlandse. (Van een onzer verslaggevers) Het Ned. Roode Kruis heeft thans definitief tot de bouw van een hospi taalschip besloten en de bouworder geplaatst bij de N.V. Scheepswerven v/h H. H. Bodewes te Millingen aan de Rijn. Dit schip zal de voor het Rode Kruis In huur varende „Kasteel Sta- verden" vervangen, dat met chronische zieken pleziervaarten van een week over de binnenwateren, maakt. Het nieuwe hospitaalschip, dat ook bij rampen hulpverleningsdiensten, zal kunnen veirlchten^krijgfc verschillende ziekenzalen mét ia totaal 70 Bedden en een accommodatie voor bemanning en verplegend, personeel voor 44 personen. Het schip moet in juni 1959 opge leverd worden. Het wordt 64.75 meter lang, 7.45 meter «eed en krijgt een holte tot het hoofddek van 2J95 meter. De vooi^stuwingsïnstallatïe zal bestaan uit twee Stork-Ricardo diesels van elk 264 pk. De rechtbank te Maastricht heeft de 30-jarige bakker W. H. G. uit Valken burg veroordeeld tot een gevangenis straf van zes maanden en ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaar, omdat hu op 9 juni j.l. te Margraten een aanrijding veroorzaakte. De bak ker, die sterk onder invloed van alco hol was de bloedproef toonde een promillage van 2.35 aan had met zijn bestelwagen de bromfietser F. H. Hendriks (zijn oom) aangereden. Deze liep een schedelbreuk op en overleed twee weken later. De Amerikaanse senator Jolyi W. Bricker zal bil de Amerikaanse volks vertegenwoordiging een wetsontwerp indienen, dat een beperking beoogt van het aantal passagiers, dat door buitenlandse maatschappijen naar de Ver. Staten wordt gevlogen uit andere tanden dan het eigen land. Het wets ontwerp komt erop neer dat het passa giersvervoer der buitenlandse lucht vaartmaatschappijen naar de V.S. be perkt wordt tot passagiers uit hun eigen land. Een woordvoerder van een der Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verklaarde dat de KLM b,v. in over treding zou zijn, indien zij passagiers van Rome naar New York zou vervoe ren, De KLM zou dus alleen passa giers uit Nederland naar de V.S. mo gen vervoeren. Air France apssagiers uit Frankrijk, de SAS passagiers uit de Scandinavische landen, enz. De tekst van het wetsontwerp Is eerst goedgekeurd door de Air Tran sport Association, die de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vertegen woordigt. De voornaamste onderdelers van. het ontwerp zouden geformuleerd zijn door een functionaris van de Pan- American Airways. Het ontwerp is gebaseerd op de be palingen van de Bermuda-overeen komst, -waarvan ))n der clausules zou zijn, dat het land,* waar vliegtuigen van sen buitenlandse luchtvaartmij. heen- vliegen, het recht heeft de luchtvaart overeenkomst met het betrokken land te herzien, als zij meent dat het aan tal „fifth-freedom" passagiers (niet afkomstig uit het land van een be paalde maatschappij), dat door deze maatschappij vervoerd wordt, te groot is. Bü de KLM in Den Haag wees men er ons echter op dat'het'ontwerp 3teunt op een eigen interpretatie van de Ber muda-overeenkomst, die een vrij vaag geheel is. Overiens meende men bij de KLM dat de geest van het wets ontwerp bijzonder kortzichtig is. Men was het eens met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat' senator Bricker erop gewezen ,heeft dat een dergelijke „actie? door het be trokken land beantwoord zou worden met een „tegenactie". Repercussies zullen zeker niet uitblijven, aldus de KLM. Overigens is het vrijwel zeker dat het wetsontwerp niet voor de lente van 1958 in behandeling zal komen. De Haagse bloemenkonmgin heeft gisteren in haar residentie receptie gehouden. Tot degenen die haar kwamen begroeten be hoorde de 105-jarige mevrouw LambertsKoopmans. Uit officiële bron in Londen is ver nomen dat de Britse premier Maemil lan zijn plannen om een bezoek aan Moskou te brengen uitgesteld heeft tot volgend jaar. Het voornemen om een bezoek aan Moskou te brengen was ingegeven door een onlangs door de Russische premier Boelganin geschreven, brief aan Mae millan, waarin werd aangedrongen op „persoonlijke contacten" tussen de staatslieden van deze twee landen Door de „negatieve en onconstruc tieve houding" van Rusland, die zich weerspiegelde in een latere brief van Boelganin zou de Britse premier van mening zijn dat een bezoek aan Mos kou, althans voorlopig, zinloos is. Lgfe Workum (Friesland) bestaat 1050 jaar en dat ts voor hel stadje aanleiding geweest een optocht door de straten, te laten trekken, waarin de geschiedenis van Workum door de> eeuwen heen uitgebeeld werd. Op de foto zien we een walvis; hier mede wordt de walvisvaart, die tn de 18e eeuw door de Workum- mers beoefend werd, gesymboli seerd. Ongeveer 100 herten in het vrüe revier van de Nedervehiwc zullen in de kortst mogelijke tijd afgeschoten moeten worden. De schade, die het rood wiid aan bocrenakkers en aan bosaan- plantingen aanricht, is nl. de laatste maanden zo groot, dat deskundigen geen andere oplossing zien dan tot een rigoureuze afschot over te gaan. Tussen de gemeente Ede die onge veer 800 ha bos bezit, de N.V. Unitas, die tussen Ede en Arnhem ongeveer 1600 ha in eigendom heeft (het land goed Planken Wambuis) en de heer Schuitemaker, hoofd van de afdeling jacht- en wildschade van het departe ment van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, is nl. een overeen komst gesloten die behelst, dat op het totaal van deze 2400 ha niet meer dan 50 herten in leven mogen blijven. Naar schatting bevinden zich op het ogen blik 150 herten op dit deel van de Ve- NÜTSSSm luwe. Honderd zullen er dus gedood dienen te worden. Om de afschot te verwezenlijken verpachtte Ede's raad het jachtrecht op de gemeentelijke bosbezittingen voor de tijd van drie jaar aan de heer J. Craandijk te Olst, die ook van de N.V. Unitas de jacht zal pachten. Voor 1 maart van het volgende jaar zal de heer Craandijk de rood wildstand in de Edese gemeentelijke bossen, die een derde van het totaal beslaan, terug moeten brengen tot een derde van het maximum van 50, nl. tot 17 stuks. Ook in de volgende jaren mag de rood .wild stand dit aantal niet te boven gaan. Tijdens de ontwapeningsbesprekin gen in Londen beeft de Russische af gevaardigde Zorin gisteren de vraag gesteld, of het Westen niet bezig is. zijn voorwaarden voor een staking van de kernproeven te verzwaren. Dit werd door de Westelijke delegaties met klem ontkend. Zorin's betoog kwam erop neer, dat tot nu toe verlaging van de „conven tionele" bewapening en staking van produktie van atoombommen volgens het Westen in een voorloDige overeen komst moesten worden opgenomen, m.a.w. een voorwaarde waren voor de staking der kernproeven. Daarbij leek. aldus Zorin, sedert Dulles' perscon ferentie van dinsdag nu ook de eis van lucht- en bodeminspectie gevoegd te zijn. Vanavond zal !ord Altrineham tn Manchester optreden m het televisie programma „De jeugd wenst te we ten Uit een groep van 120 jonge Britten zullen hem dan vragen gesteld worden over zijn scherpe aanval op paleiskringen ..Mijn opvattingen zijn duidelijk zo dat de jonge mensen van dit land ge legenheid moeten hebben ze met mij te bespreken Hoe moeilijker de vra gen zijn die zy stellen, hoe verheugder ik zal zijn," aldus de lord. De televisiemaatschappij is voorne mens speciale wachtposten bij de televisiestudio uit te zetten om te ver hinderen dat lord Altrineham gemo lesteerd wordt Ook is de politie ver zocht een oogje in het zeil te houden. ff Een groep westelijke journalisten, die In een de? Mosfeouse ziekenhuizen: zielfe deelnemers van het jeugdfesti- val bezocht, heeft daar de voormalige Russische minister, van Buitenlandse Zaken Sjepilcw gezien. Sjepilow liep in pyjama in de gan gen van het Botkin-ziekenhuis. Hij* ia kennelijk herstellend van een ziekte. Sinds hij met Malenkow, Kagancwltsj en Molotow werd uitgestoten" had men slechts vernomen dan dat hij „met andere werkzaamheden was be last". De Amerikaanse Senaat heeft woens dagavond voor het eerst in meer dan ♦achtig jaar een wetsontwerp inzake burgerrechten aanvaard met 72 tegen 18 stemmen. De doeltreffendheid ervan in de huidige vorm is intussen al scherp betwist, daar veranderingen in het oorspronkelijke ontwerp zijn aangebracht welke tegen de zin van nresident Eisenhower zijn en derhalve df*ns veto kunnen uitlokken. Het door de senaat goedgekeurde ontwerp voorziet in de vorming van een afdeling voor burgerrechten in het ministerie van Justitie en van een commissie van vertegenwoordigers van beide oolitieke partijen welke een onderzoek van twee jaar naar de pro blemen der burgerrechten moet in stellen. Van onze correspondent) Verscheidene Nederlanders blijken het slachtoffer te zijn geworden van een jonge landge noot, die hen in Keulen had aan gehouden met het verhaal, dat bij daar op vakantie met een de fecte auto was blijven steken- Hij vroeg hm» om geld voor de re paratiekosten. In Nederland kon den ze dan zijn vader opbellen, die hun de lening graag zon te rugbetalen. Het opgegeven adres was dat van een inwoner in De venter. die zelfs helemaal geen ï«on heeftDeze man heeft nu bü de politie geklaagd over de talrijke telefoontjes, die b0 de laatste tijd ontvangt van goed gelovige weldoeners.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1