Vakantie Ontspoorde trein greep Britse troepen in Oman met rebellen slaags Onderzoek K.L.M.-ramp in Biak vrijwel voltooid Geen hereniging door vrije verkiezingen Chauffeur schuldig aan ongeval in Soesterberg Zeven gewonden drie ernstig) bij Helmond Coasterbemanning redt studenten Fotografen staken wegens Karajan Onbestendig weer, iets koeler Delen van wrak naar Nederland Brachten studenten A-griep mee uit Nederland? Oostduitse premier Grotewohl: Chroestsjew dreigt Ver, Staten Bestelwagen van de weg gedrongen: pand werd ruïne Duikboot-mysterie voor Schotse Oostkust Liever Ned/';lander dan Australiër r~^ 9C fftlJBAG 9 ASJGUSTOS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3769 x Klap H. H. Blom overleden WOESTIJNSTADJE 1ZK1 GEVALLEN m STRAFZAAK NA EEN JAAR HEROPEND In Rusland geen „eerste vice-premiers" meer Hogere „loongrenzen" voor bejaarden Franse kranten kleiner VJ Directeur: B. DB KU1G (Geldig tot morgenavond) ONBESTENDIG Wisselende bewolking met plaatselijk enkele balen. Matige, langs de knst tijdelijk krachtige wind tassen zuid en zuidwest. Iets koeler. Morgen: Zon op: 5.17 Maan op: 19.44 Onder: 20.16 Onder: 5.22 J - Hoofdredacteur: Dr. J. A. B. J. S. BRUINS SLOT E Sociaal Economische Raad Jj heeft een advies uitgebracht aan de regering over een wettelijke rege ling van de vakantie met behoud van loon. Om dat advies heeft de regering een paar jaar geleden gevraagd. Er li toen tevens door de minister van Justitie en de staatssecretaris van So ciale Zaken een voorontwerp van wet «n de S.E.R. ter beoordeling overge legd. De bedoeling van de bewindslieden was de regeling van de vcrplichtin gen, welke ingevolge het Burgerlijk Wetboek uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, uit te breiden met bepa lingen betreffende dc aanspraak op va kantie. Volgens het voorontwerp zou de va kantte ten minste twee weken per jaar moeten bedragen (waarvan één week aaneengesloten) en voor arbeiders be neden 18 jaar ten minste drie weken Hoewel in de S.E.R. blijkens het uit voerige advies over een wettelijke re geling van deze materie verschillende opvattingen en zienswijzen bestaan, kan de Raad toch instemmen met een wettelijke regeling van het vakantie- vraagstuk. - ISSCHIEN stelt deze of gene dc vraag of zulk een wettelijke rega ling wel zin heeft nu tegenwoordig praktisch iedereen wel voor een kor ter* of langere periode van vakantie kan genieten. De laatste jaren heeft immers in het rechtsbewustzijn van ons volk alge meen de gedaehtengang erkenning ge vonden dat de arbeidende mens recht op vakantie heeft. Voor 85 pet. van de beroepsbevol king ia dat recht, verankerd in collec tieve arbeidsovereenkomsten of bin dende loonregelingen. Maar voor de zgn. restgroepen men zou het ook „vergeten groepen" kunnen noemen ligt dat anders. Aan het S.E,R.-advies it een bijlage toegevoegd waaruit blijkt dat er nog verscheidene kleinere bedrijfstakken zijn, waar geen enkele regeling der arbeidsvoorwaarden be staat Al mag men aannemen dat het ge ven van vakantie ook hier regel zal rijn, men kan toch de opvatting onder- ichrijvexi van hen, die in het S.E.R.- adviek ervoor pleiten voor deze groe pen een wettelijke regeling te doen treffen en „de duur van de vakantie niet afhankelijk te do^n zijn van de con juncturele situatie." Bij een terugslag van de conjunctuur zullen immers de ze „vergeten groepen" het eerst daar de gevolgen van ondervinden. ER is de SER discussie gevoerd over de vraag of er een aparte vakanttewet met publiekrechtelijk ka rakter moet komen, dan wei of een wettelijke regeling van de vakantie in het Burgerlijk Wetboek de voorkeur verdient. In het eerste geval zou men dan kun nen denken aan een wijziging van de Arbeidswet 1919, doch te vrezen valt, zoals in het advies terecht wordt opc gemerkt, dat de formulering ernstige moeilijkheden zou opleveren, terwijl de controle door de arbeidsinspectie ook haar eisen zou stellen. Het zou allemaal leiden tot ccn veel te inge wikkelde structuur van dc regeling. De voorkeur verdient dan ook een burgerrechtelijke regeling van het vraagstuk, zoals door de regering voorgesteld. Daarbij geeft de SER er de voorkeur aan veilig te stellen wat tot dusver als minimum in het bedrijfsleven is gegroeid. Dat daarbij aan beneden-18-jarige werknemers een week extra wordt ge geven, valt toe te juichen. Hier sluit de SER aan bij wat reeds in 1948 door de Stichting van de Arbeid in een rap port ais wenselijk werd uitgesproken. Voor jeugdige werknemers, die pas van school komen, is de abrupte over gang naar het bedrijfsleven moeilijk te verwerken. De aanpassingseisen zijn groot en de jongeren hebben er meer dan anderen behoefte aan enige tijd uit die sfeer te kunnen uitbreken OVER de vraag in hoeverre in het wetsontwerp ook een regeling van de vakantiebijslag moet worden opge nomen, is men het in de SER (nog) niet eens kunnen worden. Over de waarde van de vakantiebijslag zelf waardoor het effectueren van een zinvolle vakantie kan worden bevor derd was men het eens. Doch de opvattingen lopenuiteen wanneer het er over gaat de bijslag in een wettelijke regeling te consolide ren. De meerderheid beantwoordde deze vraag ontkennend, omdat deze materie nog in volle ontwikkeling is. De minderheid (hier zijn de werkne mersvertegenwoordigers bedoeld) meende evenwel zonder het begrip vakantiebijslag zelf in de regeling te introduceren dat hét genieten van «een dubbel loon tijdens de aaneenge sloten vakantieweek" (een in Belgie gebruikelijke formulering) in het ont werp wenselijk is, omdat ook hier dan aangesloten kan worden bij wat in de praktijk reeds is gegroeid. Bij alle verschil van opvatting me nen wij, dat de SER erin geslaagd is, een'waardevol advies op te stellen. Het is vooral voor de sociaal-zwakkeren van niet geringe betekenis, dat ook voor hen een minimaal recht op va kantie op afdoende wijze wordt vast- Selegd. (Van een onzer verslaggevers) VIJFHONDERD meter voor het station van Helmond is don derdagmiddag de trein, die daar om 13.36 uur had moeten arrive ren, ontspoord. Het ongeluk ge beurde op het ogenblik, dat het diesel-elektrische treinstel een baanvak passeerde, waar een twintigtal arbeiders bezig was met het aanbrengen van nieuwe onderleggers onder de rails. Vier lijnwerkers werden door de laat ste wagon, een postrijtuig, mee gesleurd en ernstig gewond. De toestand Van -een hunner werd gisteravond zorgwekkend ge noemd. Drie andere lijnwerkers liepen lichtere verwondingen op.Ook de twee postbeambten, die in de post- wagon werkzaam waren, kregen lichte verwondingen- Een op de fiets passerende Helmondse, de 40-jarige mej. Van Mierde, die de van de spoorbaan kantelende postwagon op zich zag afkomen, viel van haar rij wiel en kreeg een shock. Z|j is, met de andere gewonden in het Helmond- se St- Lambertusziekenhuis ter ver pleging opgenomen. De ernstig gewonde arbeiders zijn: de heer H. van der Meij uit Schijndel (wiens toestand zorgwekkend was), de 36-jarige M. v. d.Staak uit Boxtel, de 36- jarige M. Voets uit St. Oedenrode en de 35-jarige M. Maas uit Best. In het postrijtuig, dat het eerst de rails uit vloog, zaten de heren P. Ewalds en H. Smits uit Venlo. Van de passagiers van de trein werd slechts een Duitse dame zeer licht gewond. Toen de trein met verminderde vaart de brug over de Zuid-Willemsvaart naderde en het in reparatie zijnde baanvak passeerde, waren de lijnwer kers aan de kant gaan staan- Plotse ling zagen zij, hoe de achterste wagon naast de rails zakte. Met een geweldige klap botste het rijtuig daarna tegen een mast van de bovenleiding om ver volgens van de (Spoorbaan te kante len en zo goed als vernield op de langs de spoorweg lopende straat, de Houtse Parallelweg, tot stilstand te komen. Vlak vóór de fiets van mej- Van Mier de De bovenleiding werd over een gro te afstand vernield. Ook de andere wa gons werden door de postwagon uit de rails gerukt. Maar zij bleven overeind. Behalve de rails, waarover ,de trein het station zou binnenrijden, werd ook het -andere $poor geblokkeerd. Het treinverkeer werd pas in de loop van de nacht .weer hersteld aangezien de ravage zeer groot was. Een zware onweersbui, gepaard met ongekend hevige slagregens bemoei' lijkte de werkzaamheden op het ver nielde baanvak. Over de oorzaak van het ongeluk was gisteravond nog niets definitief be' kend. Verondersteld werd, dat de nieu- (Van een onzer verslaggevers). Twee studenten uit Hamburg heb ben hun leven te danken aan de accu ratesse en hulpvaardigheid van de be manning van de Nederlandse kust vaarder „Henny T". In de Elbe-monding, in de nabijheid van het lichtschip „Elbe I", waren de studenten met de zeilkotter „Yorikke" omgeslagen. Zij hadden 't zeilscheepje naar Hamburg willen brengen vanuit Cuxhaven, maar dreven door de sterke oostenwind een geheel verkeerde richting uit. Tsen het vaartuigje om sloeg konden zü zich er nog aan vast klemmen omdat het drijvende bleef. De „Henny T." van de Groningse rederij Tulp heeft de jongemannen er tenslotte vanaf gehaald. Zy zijn te Brunsbuttelkoog aan land gezet. De motorreddingboot „Hindenburg" zou trachten het zeilscheepje te ber gen. Op 43-jarige leeftijd is tijdens een dienstreis naar Keulen aan een hart verlamming overleden de heer H. H. Blom, directeur van de conserven- fabriek M. W. Blom en Zn., te Doe- tinchem. De heer Blom was gedurende twee jaar bestuurslid van de regio nale automobielclub Oost en sinds 1 april jl. voorzitter daarvan. Tevens was hij secretaris van de plaatselijke automobielelub van Doetinchem en lid van de stichting Pijlenrit. we onderleggers het gewicht van de trein niet hebben kunnen verwerken en. onder dc rails zijn weggedrukt, waardoor het postrijtuig uit het spoor kantelde. De persfotografen in Salzburg {38 Oos tenrijkers en buitenlanders) zijn in staking gegaantenminste voor wat de Festspiele betreft. En dat alles om Herbert von Karajan. Het drama begon op 30 juli met ^en klep'van.dedirigent-regisseur 'aan een fotograaf die hem verschrikt had door en blitzopname te maken- Het naspel daarvan was een verkla ring van Karajan, dat hij er geen spijt van had een man te hebben ge slagen, die methodes aanwendde welke alleen bij struikrovers gebruiv kelijk zijn. De toon van die verkla ring heeft heel wat ontstemming ge wekt. De maat was vol toen gisteren de ge nerale repetitie van „Falstafj" ge fotografeerd zou worden. Eerst kwam Karajan niet opdagen en toen hij kwam, legde hij de fotografen zoveel beperkingen op, dat zij het welletjes vonden. Geen foto's dus. Troepen van de sultan van Oman en Mnskate ,dle samen met Britse troe pen oprukken naar hei opstandelin- geneentrum Nizwa, hebben vandaas het woestijnstadie Izkl veroverd. An dere troepeneenheden zijn op verzet gestuit op de hoofdweg naar Nizwa, Gisteren is het plaatsje Ra da door Britten en troepen van de sultan be zet. De sterkte van de Oprukkende legen- 'macht wordt op - aevèn&öbdera—man' geschat. Daarbij is de achterhoede niet inbegrepen. De opstandelingen zouden over vijf tienhonderd man, onder wie zeshonderd met moderne wapens, beschikken. Tankauto's met water, en benzine volgen de oprukkende troepen. Het gebrek aan water in het woes tijngebied maakt het noodzakelijk dat de militaire voertuigen op de hoofd weg blijven of in konvooi rijden. De inzittenden van motorvoertuigen, die in deze rotsachtige, boomloze woestijn het contact met de andere auto's zou den verliezen, zouden een grote kans lopen jammerlijk om te komen. Deskundigen die zich met de juridi sche kant van de kwestie-Oman bezig houden, breken zich intussen het hoofd over de vraag, waar de authentieke tekst is gebleven van het verdrag, dat de Imam van Oman en de sultan van Muskate in 1920 hebben gesloten. Het document is nimmer volledig gepubli ceerd en niemand schijnt te weten waar men thans die tekst zou kannen, vinden. Volgens de Arabische Liga 'en de aanhangers van imam Ghaleb Ben Ali betekende dit verdrag de^f<»rmels .(er kenning van de onafhankelijkheid van Oman door de sultan van Muskate. Bü een eventuele behandeling van de kwestie in de Veiligheidsraad of de algemene vergadering van de Ver. Naties, waarop van Arabische zijde reeds is gezinspeeld, zou die tekst wel licht getoond moeten worden. Het plaatselijk onderzoek in Nieuw- Guinea naar de oorzaak van de ramp met de KLM-Superconstellation „Neu tron" is thans grotendeels voltooid. Mej. Th. Stoelinga uit Den Haag was gisteren de halfmiljoenste bezoekster van Madurodam. Zij kreeg een retour tje per KLM naar Brussel aangeboden door Madurodams directeur, de heer Jonggerius. De commissie van onderzoek heeft alle overlevenden en allen, die iets gezien hebben van het vliegtuig vóór of tü- rens het ongeluk, gehoord. Ook zijn vliegproeven genomen om te trachten meer zekerheid te krijgen over wat zich vlak voor de ramp heeft afge speeld. Verder zijn de gedeelten van het wrak, die geborgen konden worden, uitvoerig onderzocht. Een enkel on derdeel van de wrakstukken is naar Nederland gezonden voor een nader onderzoek. Een grote hinderpaal bij het onder zoek is, dat het wrak diep onder de zeespiegel ligt. De plaats, waar het ongeveer ligt, is wel bekend, maar het is zeer de vraag o£ het kan worden gelicht. Het onderzoek daarnaar door de Koninklijke Marine is nog gaande, De commissie heeft bij haar onder zoek grote steun ondervonden van de door de KLM ingestelde commissie van deskundigen. Zij zal thans het on derzoek in Nederland voortzetten eh rapport uitbrengen. De uit Nederland overgekomen le den zijn reeds uit Biak vertrokken. Ook de voorzitter van de commissie, kapitein-luitenant ter zee Den «Hol lander, wiens dienstverband in Ne derlands Nieuw-Guinea is geëindigd, zou vandaag naar Nederland vertrek ken. De overige leden van de commis sie blijven op Biak om de lopende werkzaamheden af te ronden. In observatie in New York Acht studenten, die per vliegtuig uit Nederland in New York arriveerden, zijn in observatie, daar men vreest, dat zij „Aziatische griep" onder de leden hebben. De drie jongens en vijf meisjes (allen onder de 20) behoorden tot een groep van 56. (U.P.). PREMIER Otto Grotewohl van Oost-Duitsland heeft gisteren in een rede voor het Oostduitse parle ment gezegd dat het een illusie is te geloven dat Duitsland verenigd kan worden via vrije verkiezingen. De Russische partijleider Chroestsjew en vice-premier Mikojan waren in bet parlement aanwezig, toen Grotewohl zijn rede hield. Chroestsjew kwam later zelf ook aan het woord en waarschuwde dat wan neer er een oorlog zou uitbreken over de Duitse kwestie, de Verenigde Sta ten komen bloot te staan aan de drei ging van een aanval met waterstof raketten. „Vrije verkiezingen klinken mis schien aardig voor sommige mensen. Maar West-Duitsland en Oost-Duits land zijn twee staten met totaal ver schillende systemen. West-Duitsland is een kapitalistische staat die de toe komst van het volk in gevaar brengt. De Duitse democratische republiek (Oost-Duitsland) werkt in de richting van het socialisme en is bezig het Duit se volk van exploitatie te bevrijden. Van deze weg zal de Duitse democra tische republiek nooit afwijken. De twee staten staan zover uit elkaar, dat het een illusie is te geloven dat zij verenigd kunnen worden via vrije ver kiezingen", aldus de Oostduitse pre- mier. Opnieuw eiste Grotewohl een „con federatie" van Oost- en West-Duits land. „Dit is de enig mogelijke brug naar eenheid", zo vertelde hij het stampvolle parlement- Na Grotewohl kwam Chroestsjew A Partijleider Chroestsjew van de Sowjet-Unie heeft bij zijn bezoek aan Oost-Duitsland-al heel wat. redevoeringen moeten aanhoren. Of hij er altijd zo enthousiast over is'valt te betwijfelen, maar 'de spreker'die Chroestsjew hief zojuist heeft aangehoord heeft ongetwijfeld woorden gesproken die de Rus uit het hart waren gegrepen. De Rxissische partij secretaris (midden) applaudis seert ten minste hartelijk. Links van hem staat de Oostduitse vice- premier Otto Nuschke. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen heeft de ~rcch- ter-commissaris te Utrecht heropening gelast van de strafzaak tegen de chauffeur van de vrachtauto uit De Lier, die op 28 april vorig jaar op de Amersfoortseweg te Soesterberg een garage en een textielwinkel binnen reed, waarbij het pand geheel werd vernield. Bij dit ongeval kwam de chauf feur van een bestelauto, de 43-ja- rige heer G. Drexhage uit Amers foort om het leven. De bijrijder van de vrachtauto heeft nu tegenover de politie bekend, dat de chauffeur de bestelauto, dte voor hem reed, van de weg wilde dringen, waar door het ongeval ontstond. De chauffeur, de heer De J. uit De LiLer, zal worden vervolgd wegens dood door schuld en meineed, zijn bij rijder, de heer K., eveneens uit De Lier, wordt beschuldigd van meineed. Beide heren zouden nl. als kroonge tuigen by het politieonderzoek een onjuiste verklaring hebben afgelegd, waardoor de politie meende, dat de termen voor een strafvervolging ont braken, hoewel de chauffeur De J. schuld had aan het ongeval. Door de verklaring van de bijrijder komt de zaak nu echter in een geheel ander licht te staan. NOG RUÏNE Overigens is de juridische afwik keling van de schade in deze zaak zeer ingewikkeld: het verwoeste huis staat nu ruim vijftien maan den na het ongeval nog steeds als dezelfde ruïne. Door de verklaring van de bijrijder van de vrachtauto krijgt ook de schaderegeling nu een heel ander aspect. aan bod. Hy waarschuwde dat de mo derne oorlogvoering kan leiden tot de vernietiging van dicht bevolkte gebie den. De Russische leider vervolgde: „De staatslieden van Engeland en Frankrijk en andere landen, wier grondgebied, wanneer het tot militaire operaties komt, binnen het bereik van atoom- en waterstofwapens valt, die nen onze destructieve kracht voor ogen te houden. „De staatslieden van de Ver. Staten Zie verder pag. 3, 4e kol.) - De Russische regering heeft de titel „eerste vice-premier" afgeschaft. Se dert Stalins dood in maart 1953 werd er onderscheid gemaakt tussen eerste vice-premiers en (gewone) vice- premiers. Nu bestaat dat verschil dus niet meer. Mikojan en Koezmin, tot dusver eerste vice-premiers, heten dus voort aan vice-premiers, evenals Kosigin, die begin juli tot (gewoon) vice- premier is benoemd. Twee Poolse duikboten, die vannacht plotseling voor de Oostkust van Schot land boven water kwamen, hebben ln Groot-Brittannië nogal opschudding verwekt In diplomatieke kringen in Londen ging aanvankelijk het gerucht dat de bemanningen van de schepen van plan waren politiek asiel ln Enge land te vragen, maar een woordvoerder van de Britse admiraliteit sprak dit gerucht later tegen. Het was vanmorgen nog niet duide lijk wat er precies met de schepen gaande is. De schepen, die in zuide lijke richting voeren, werden het eerst waargenomen bij Aberdeenshire. Men meende aanvankelijk dat zij naar Dun dee zouden varen. Een woordvoerder van de Royal Air Force zei, dat de R.AF. opdracht heeft gekregen geen mededelingen over de zaak te doen. Er zou geen contact zijn tussen de schepen en de Britse marine. Aange nomen wordt dat de duikboten vanuit de lucht als Poolse schepen zijn hca-" kend. Londense. kranten spraken echter het vermoeden uit dat de schepen wel con-' tact hebben gehad met Britse autori teiten. .Zij zouden te. horen hebben ge-i kregen waarheen zy koers moésten*zet ten. De bestemming van de schepen zou echter geheim worden gehouden. Volgens het jaarboek „Jane's Fight ing Ships", dat in Engeland verschijnt beschikt de Poolse marine slechts over vier duikboten. Al deze schepen da teren van voor de oorlog, de modernste zou van 1938 zijn. Het is dan ook niet aan te nemen dat het een van.deze schepen betreft. Indien het inderdaad Poolse schepen zijn die zijn waarge nomen, mag worden aangenomen' dat het moderne boten zijn van Russische makelij. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verhoging der in komensgrenzen van de wet op de zie kenfondsverzekering voor bejaarden. Volgens de wet van december jl. konden bejaarden (65 jaar en ouder) met een inkomen van niet meer dan 3410 per jaar ee nziekenfondsverze- kering kunnen sluiten tegen een premie, die de helft van de gemid delde kosten dekt. Bij een inkomen van. niet meer dan f 2400 per jaar wordt een premie betaald, die gelijk is aan eenvierde van de kosten. Nu de uitkering volgens de AOW voor gehuwden verhoogd is met f 108 per jaar, wordt voorgesteld de toetre- dingsgrens voor de bejaardeaverzekèr ring eveneens met dit bedrag te ver hogen. Met hetzelfde bedrag wil men de grens van 2430 (extra-reductie), verhogen. - Franse dagbladen zullen zich moeten beperken tot hoogstens tien pagina's per nummer, daar er om buitenlandse deviezen te sparen, minder krantenpa pier ter beschikking wordt gesteld. met recht tot kritiek Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendlenst abonnementen 18 30—18.30 n. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'l-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 f3 l Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks L Het laatste rijtuig van de bij Helmond ontspoorde trein hing dwars over de baan, belde sporen versperrend. Een mast van dc bovenleiding werd weggemaaid. BIJ de ingang tan het Kanaal wordt ccn diepe depressie aangetroffen, die volgens de laatste gegevens tn noord- noord-oosceUJke richting naar midden En geland Koerst. Om deze depressie lopen verschillende frontale storingen, waarvan de cersto donderdagmiddag en donderdag avond in het zuiden en midden van het land onweer veroorzaakte. Het onweer was vooral In Limburg en ln Belgie zwaar. Zo werd op het vliegveld Beek 33 mm regen afgetapt. Een volgende frontale storing bracht regen of regenbuien, waarvan sommige eveneens met onweer gepaard gingen. In de komende 24 uur stroomt iets koelere maar nog onstabiele lucht over ons land, zodat het weer on bestendig blijft. De wind neemt daarbij toe uit richtingen tussen zuid en west. Zes Nederlandse immigranten, die vandaag de Australische nationali teit zouden verkrijgen, hebben be sloten Nederlanders te blijven, zy menen dat de wettelijke status van een genaturaliseerd burger lager staat dan die van een Australlér- van-geboorte, omdat een genaturali seerde volgesn een Australische wet het Australisch burgerschap ontno- mein kan worden als zy in een toe spraak kritiek op dc Koningin uit oefenen of als zy binnen vUf Jaar veroordeeld worden tot een gevange nisstraf van meer dan een Jaar. „Ik houd van de Koningin, maar waarom mag ik haar niet becriti- seren als lord Altrincham dat we,l mag?", zei een,van de Nederlanders, „wy zyn bezig een goede Neder landse nationaliteit weg te geven voor een onzeker staatsburgerschap". Een functionaris van de Australi sche immigratiedienst zal dat immi granten geen reden hebben zich zor gen te maken over deze wet. Slechts zeven van de 70.000 tussen 1949 en 1956 genaturaliseerde immigranten is het staatsburgerschap wegens wangedrag weer ontnomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1