Nieuwe moed conflict met kabinet Indonesisch leger weigert economisch beleid Bergbeklimmer op Eiger dood o Caféhouder gearresteerd na vier dagen speuren Vrouwelijke spoorwegwachters en nieuw tenue i]drcige voor Verkeer eist slachtoffers Voorbarige huiseigenaars blokkeerden zelf al Tito naar Vietnam Drie anderen zijn verdwenen WISSELVALLIG WEER mm Wegpiraat liet zwaargewonde liggen Code-specialisten bestuderen® AbePs berichten Meer salafisnodig geacht voor gezinsverzorgsters Financiën" weet met geld niet- goed raad Poolse onderzeeërs terug naar Polen r~~ (NOG) 24 ZIJN ER IN DIENST ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3761 r V VANDAAG LAATSTE REDDINGSPOGING m. Bejaarde wielrijder na aanrijding overleden Rotterdam: Witte de Wittistraat 30 Telel. 115700 (4 1 Posticus 1112 Postgiro No 424519 Kiaciitendienst abonnementen 18.30 19.30 u. r- u ZateLda^ 1?—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klacntendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Urn ge Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 AbonnementsprUs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschllnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J S. BRUINS SLÓT DE situatie van het Prot Chr. nij verheidsonderwijs is, zoals wij in de beide vorige zaterdagavond-be schouwingen zagen, noch in het kader van het Christelijk onderwijs in he al gemeen, noch in het raam van het nijverheidsonderwijs bijzonder gunstig. Toch is er reden om dankbaar tc zijn. Want na de bevrijding was het aantal Christelijke lagere technische scholen 8. Indien alle scholen gebouwd zijn waarvoor subsidie werd gevraagd éa toegezegd dan kiimt het getal van 8-tot 45. Voor de meisjesscholen is de toestand nog iets gunstiger. k Er zijn nog meer redenen om met niéuwe moed verder tc gaan op het terrein van het Christelijk nijverheids onderwijs. Vier voorbeelden mogen daarvoor worden aangevoerd. Het-eerste voorbeeld is de steeds meer op de Voorgrond komende nood zaak om de leertijd van twee op drie jaar te brengen. Pit Is voor het tech nisch onderwijs het meest urgent, hoe wel de verlenging der leerperiode voor het" meisjesonderwijs ook aandacht verdient De deskundigen zijn over tuigd-dat eigenlijk vier jaar nodig zijn, opdat voorkomen wordt dat de leerlin gen te vroeg een keuze voor een be roep moeten doen. Dit la van te meer belang, omdat de minister besloten heeft voor het on derwijs, dat nu reeds drie-jarig is, de barrière-van de leeftijdsgrens van 12 jaar en 8 maanden te doen vervallen. Het aanzien van het nijverheidsonder wijs bU ouders en onderwijzers zal daardoor ook stijgen. Als dan na drie reap, vier jaar nog een opleiding krachtens het leerlingstelsel, in het bedrijf volgt, dan is de opleiding voor dat de militaire dienst intreedt, vol tooid, ET volgende voorbeeld Is gelegen in de' omstandigheid dat mede niet hét oog op de verlenging van de leerperiode, de vraag omtrent de we zenlijke betekenis van dé opleiding aan de orde is. Vroeger kon de ambachts school volstaan roet het doen kennen van materialen, 't vergroten van de handvaardigheid en het leren gebrui ken van gerecschappen en machines. ^.Thftni treedt de, algemene ontwikke ling en de karaktervorming op de voor grond. Het onderwijs verkrijgt veel meier het karakter van opvoeding en daardoor komt het nijverheidsonder wijs op hoger niveau en kan de even knie worden van andere vormen van onderwijs. Over al de vraagstukken die daarbij aan de orde zijn wordt reeds een tweetal jaren -gestudeerd in een commissie, die staat onder leiding van prof. dr. G. Wielen ga en wier se cretaris de heer Ligteringen is. Daarnaast zijn er dan applicatie-cur sussen voor de leraren, die onder lei ding staan van 'het Christelijk Faeda- gogisch, Studiecentrum. Tot nu toe bleven deze activiteiten beperkt tot de leraren. Over iets dergelijks voor de leraressen wordt nog gedokterd. EEN derde voorbeeld dient zich aan in de vorm van groeiende belang stelling voor de opleiding tot de func tie van leraar en lerares. Het aantal kandidaten, dat aan de cursussen voor de opleiding tot leraar deelneemt, neemt toe. Daardoor zal het aantal on bevoegde leerkrachten kunnen afne men en het gevaar, dat bij opening van nieuwe scholen geen leraren voor handen zouden zijn, worden bezworen. Een eigen opleiding voor protëstant- se lemren ontbreekt nog. Voor de op leiding van leraressen bestaan een aan tal eigen cursussen. Ook voor lerares sen bij het landbouwhuishoudonder- wijs zijn er twee scholen beschikbaar. Wie echter menen zou dat daarmede kan worden volstaan, vergist zich zeer. De groei van het N.O. gaat gelukkig door. En telkens blijkt het dat wan neer er' maar christelijke scholen ko men, deze vrijwel kort na de opening ypllopen. De indruk is wel gewettigd, datl 'vele protestantse ouders als ze voortgezet onderwijs van hun kinderen moeten kiezen, het .technisch onder wijs (hoewel dit het meest geëigende ondegwijs zou zijn!) voorbijgaan als er alleen maar neutrale inrichtingen zijn. V Dit geldt in vrijwel gelijke mate voor het meisjesnijverheidsonderwijs. Er Is dringende behoefte aan christen jon ge mannen en -vrtfüwen die willen gaan studeren voor de functie van leraar of lerares bij het nljverheidsonderwis HET laatste voorbeeld is de geluk kige omstandigheid dat de orga nisatie, die zich met de bevordering van het Christelijk nijverheidsonder wijs bezighoudt, van lieverlede gaat uitgroeien tot een orgaan dat in staat is zijn taak op een breed vlak te ver vullen. Zij zal eerlang kunnen overgaan tot het stichten van een eigen bureau met ,een functionaris die een volledige taak krijgt voor de ontplooiing van dit on derwijs. Reeds nu zijn er een groot aantal mannen die in de secties van de d'- .verse vakgroepen in de commissie-Wie- lenga werkzaam zijn aan de realisering van de vernieuwingsgedachten, die overal te voorschijn treden. Wil het Christelijk nijverheidsonder- Er zal een opclerzoek worden ingesteld naar de berichten als zouden de militaire bevelhebbers in West-Java weigeren hun hulp te geven voor het ten uitvoer leg gen van de in- en uitvóerbepalin- gen van deIndonesische rege ring. Dit heeft premier Djoeanda gisteren in Djakartaa meege deeld. Inmiddels wordt steeds meer druk op de regering. uitgeoefend voor het verkrijgen van loonsverhoging en prijs- bepalende maatregelen. Sinds de han delsmaatregelen op 20 juni van kracht werden, zijn de prijzen van con sumptiegoederen met grote snelheid gestegen en deze stijging Is nog niet tot stilstand gekomen. In Midden-Java heeft een federatie van vakbonden een beroep op de rege ring gedaan om haar standpunt te her zien. Premier Djoeanda. heeft zijn onder zoek aangekondigd nadat de militaire bevelhebbers in West-Java geweigerd hadden een horprijzing van de voor raden consumptiegoederen toe te staan. De regering heeft prijsverhogin gen voor de meeste consumptiegoede ren goedgekeurd tegelijk met het van kracht worden van de nieuwe in- en uitvoerbepalingcn, In verschillende buitengewesten hebben politici en functionarissen hun ontstemming kenbaar gemaakt over de bepalingen. Maar de tegenstand die deze maatregelen op Java hebben on dervonden, is toch als een verrassing gekomen. Men had niet durven den ken dat de regering „op haar eigen eiland" de voet zou worden dwars ge zet. President Tito van Joegoslavië heeft een uitnodiging van president Ho Tsji Minh voor een bezoek aan Noord-Viet- nam aanvaard. Dit is in een verklaring na afloop van het vijfdaagse bezoek van Ho Tsji Minh aan Joegoslavië meegedeeld. De verklaring zegt dat de politieke besprekingen gevoerd zijn in een at mosfeer van vriendschap en hartelijk heid en dat eey. grote gelijkheid van houding tegenover de wereldproblemen is vastgesteld. Ho Tsji Minh is uit Joegoslavië per vliegtuig in Albanië aangekomen. ar imfapk Koningin Elizabeth van v Engeland ürehgt momenteel .een vakantie op Balmoral Castle: Na haar aankomst op het station te sr. inspecteerde de koningin eenen.. acht. Zij werd vergezeld door prinses Anne. Na vier dagen intensief speuren is de politie van Tilburg erin geslaagd de autobestuurder te arresteren, die naar haar overtuiging, zondag 4 augus tus - Ji. - des avonds op het rijwielpad TilburgDen Bosch een wielrijder heeft ^aangereden en die, zonder zich om het zwaar gewonde slachtoffer te bekommeren, .is doorgereden. De ge arresteerde Is de kastelein J. J. A. uit «-Hertogenbosch, bijgenaamd „Zwarte- Peter". A. Is In verzekerde bewaring mmt - |l!!l!llllll!iil!!ll!ll!li!iilli!lll!lll!llliil!illi(lllillll!llilllilllllllll wijs profiteren van de versnelde groei van het voortgezet onderwijs en de te korten inhalen, dan zullen met frisse moed de mogelijkheden die er zijn, aangepakt moeten wórden. Het gaat om de School met de Bij bel, waarvan het geschrift „Tussen nu en straks" zegt dat zij een eigen bood schap voor het leven heeft. Juist in de ze tijd, waarin het lijkt of de techniek de wereld beheerst, zal de kinderen ge wezen moeten worden op de Schepper van hemel en aarde, die in Zijn wijs heid de technische mogelijkheden in de schepping heeft gelegd en de mens met verstand ervoor begiftigd. Maar daar boven staat de Schepper zelf, die het plan heeft met Zijn wereld en Zijn mensen. Tot mede-arbeider bij de vol brenging van dit plan van onze Schep per van hemel en aarde, worden de Christenen met bijzondere ernst opge roepen. J. SCHIPPER. De eerste uitgave van deze com missie verscheen onder de titel „Tus sen nu en straks" (uitgave van de Bond voor Chr. N.O. en verschenen bij de fa. Wolters).. Kapitein Ragnar Aahlberg van het Finse "Leger des Heils is benoemd als commandant van het Leger des Heils in Nederland. Commandant Aahlberg met zijn echtgenote. gesteld. Hij zal maandag voor de offi cier van Justitie te Breda worden ge leid. Het Slachtoffer van de aanrijding, de 26-jarige luitenant der commando troepen ,P. J. W. Dirks reed met zijn echtgenote op het. rijwielpad in de richting Den. Bosch, toen hij van achteren door een auto werd geschept en over de motorkap tegen de voor ruit werd gesmakt. Hij liep een hoofd wonde en een bekkenfractuur op en was bewusteloos,toen men hem naar het ziekenhuis in Tilburg, vervoerde. De auto reed met vernielde rech- terkoplamp en een verbrijzelde voorruit van het rijwielpad de weg op en stoof even later aan de lin kerzijde- van de weg het rijwielpad op, waar twee jongens slechts hun leven wisten te redden door in een sloot te springen. De politie beschikte aanvankelijk slechts over summiere gegevens, maar dank zij glassplinters, plastic en lak kon zij zich een vage voorstelling van het type auto vormen. Via pers en radio werden getuigen opgeroepen. Dank zij een stroom van berichten en oplettendheid van een rijkspolitieman werden waardevolle gegevens ver zameld. De politieman' herinnerde zich een brokstuk van het nummer van een auto, die hij met" zeer grote snel heid had zien voorbijgaan: Honderden autonummers werden gecontroleerd.' Het spoor leidde naar Den Bosch, waar men 'terechtkwam bij „Zwarte Peter". Deze had zijn wa gen verborgen in een afgelegen box in een autogarage. Ook kreeg de politie de bewijzen in handen, dat A. op de bewuste zondag avond met de auto had gereden in ge zelschap van een jongeman. Bij zijn arrestatie ontkende A. Ook de jonge man ontkende. Wel meenden zy, dat er even buiten Tilburg een steen of een tak tegen de voorruit was gesla gen. Uit het verder onderzoek bleek de politie, dat „Zwarte Peter" in Tilburg De 24 spoorwegwachteressen, die de N.S. nog in dienst heeft, zullen een ander tenue gaan dragen: de schouder mantels met capuchon zullen verdwij nen om vervangen te worden door regenmantels van donkerblauw laken, eveneens met capuchon. Het korps der N.S.-wachteressen zal overigens spoedig tot het verleden be horen. In Het westen en zuidwesten zyn er al lang geen vrouwelijke wachters meer in functie. Men vindt deze nog in het noorden, posten en zuidoosten. De meesten van de 24, die thans nog in dienst zijn (op 1 januari 1954 waren het er nog 36), zijn gehuwd met spoorwegmannen en verlaten de dienst zodra hun echtgenoot wordt ge pensioneerd. Er worden geen nieuwe wachteressen meer aangesteld. De draagtijd van de thans voorge schreven nieuwe tenue is vastgesteld op 7 jaar. Wachteressen, van wie be kend is dat zy over één of twee jaar de dienst der N.S. zullen verlaten, zul len er waarschijnlijk niet voor in aan merking komen. (Advertentie) H AL-FWEG TEL-K 2907 - 34t voor de aanrijding twee cafés had be zocht en in het laatste zoveel bier had gedronken, dat'hij "onpasselijk was geworden. A, blijft echter ontkennen bier of alcohol té hebben gedronken. EEN groep van 27 uiterst vaar dige bergbeklimmers uit Duitsland en Zwitserland zal vandaag nog een poging wagen om de vier alpinisten te redden, die sinds maandag opgesloten zit ten op de noordelijke helling'van de Eiger. - Een van de vier bergbeklim mers, die op; de noordelijk'e berg wand van de Eiger in Zwit serland gevangen zitten, is gister middag overleden of bewusteloos geraakt. De twee inzittenden van een reddingsvliegtuigje, dat op slechtsongeveer tweehonderd meter van de ongelukkige rond cirkelde, raoesten machteloos toezien. „Toen wij de man omstreek» kwart over twee voor'het eerst zagen, Mn? hij In aijn touwen tegeii -de bergwand gebonden en zwaaide naar ons", ver telde een van de Inzittenden van het reddingsvllegtulg, Willi Balmer uit Grindelwald. „Aanvankelijk bleef hij zwaaien, maar na een half uur vielen zijn armen slap langs zijn lichaam en zakte zijn hoofd naar voren. Ik ben er zeker van dat hti dood Is." De drie andere bergbeklimmers heeft men uit het oog verloren. De vier mannen vermoedelijk twee Duitsers en twee, Italianen zit ten reeds zes dagen gevangen aan de noordelijke wand van de 3915 meter hoge Eigerberg. Zij kunnen niet terug omdat zy zich op een overhellend deel Dertig code-specialisten van-de Amerikaanse federale recherché, de. F.BX, honden zich op het,ogenblik be zig met de gecodeerde .oeriebten die zijn aangetroffen in de hotelkamer en de studio van de Russische meester spion kolonel Rudolf Ivanowitsj Abel. Men heeft eraan herinnerd dat de F3.I. reeds vóór „Pearl Harbor" in staat was de codeberichten aan "«ie Japanse gezant in Washington te ont cijferen en de Japanse luchtmacht- en marinecodes te verwerken. Dit Icon dankzij de vondst van een'codeboek op het lijk van een Japanse marine^ officier in de Berihg-zee. Aan de hand van deze vondst kon men ook latere, nieuwe codes, ontcijferen. De verwachting is dat de P'.B.t. wanneer eenmaal een eerste inzicht to het codesysteem van Abel verkregen is, ook andere Russische codes kan volgen, hoewel de nog werkzameRus sische agenten waarschijnlijk ai een andere code zijn gaan gebruiken.. bevinden. Hun enige kans in leven te blijven, is de top te bereiken. Men neemt aan dat de man dié men uit het reddingsvliegtuig gezien hééft,, door de andere drie achtérgeïateh!:ls omdat hij gewond was óf te uitgepilt om de beklimming voort té .zetten. Toen de mannen het laatst waarge nomen werden, waren :zy ongeveer vierhonderd meter van de top. „De mogelijkheid, dat een van; .déze,; mannen levend 'terugkeert -van dezë; roekeloze -tocht om- de. hóordëlijke" muur van de Eiger onder* déoléchtst mogelijke weersomstandigheden1 té be-;f klimmen, is er een op de honderd, om dat de afdaling nog gevaarlijker is,daii de beklimming als gevolg van de vele rots- en ijslawines'.', hebben Zwitser- se deskundigen meegedeeld. (Van onze Haagse redacteur) De Centrale Raad voor Gezinsver zorging heeft voorgesteld de financiële bijdrage van bet Rijk voor; de verzor ging en hulp aan zelfstandig wonende bejaarden te verhogen met vijf pro cent. Dit zou betekenen, dat het Rijk 30 procent van- de. kosten voor. 'géztos- verzorging en 25 procent vandie.'vpqr gezinshulp voor zijn rekening -; neemt. Op de departementen van Financiën en van Maatschappelijk Werkis* deze materie reeds uitvoerig besproken. Onder meer dan tweehonderd instel lingen voor gezinsverzorging heeft ;déi Centrale Raad een enquête ingesteld.1, Gebleken is daarbij, dat de meeste ge- zihsverzorgsters per jaar nog minder verdienen dan tweeduizend gulden.-; Een gemiddeld salaris van 2350 vóór gezinsverzorgsters en van 1*700' voor gezinshelpsters wordt dan ook hood-ï zakelijk geacht. De 45-jarige bromfietser S. H. V. kwam om het leven toep hij op het kruispunt Julianaweg-Karperstraat in de wijk Hoograven te Utrecht in bot sing kwam met een scooter. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is hij over leden. De scooterbereider en zyn duo passagier werden licht gewond. Voor auto gevallen Het zevenjarig dochtertje van de heer J. Hakkert jr. is vrijdag, toen zij. met een jonger zusje achterop, per fiets op de rijksstraatweg Geldermalsen- Culemborg reed, vermoedelijk in aan raking gekomen met een vrachtauto met aanhangwagen. Het meisje viel voor de wielen van de auto en is in het ziekenhuis Bethesda te Tiel overleden. Haar zusje bleef ongedeerd. Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen dagen de ervaring op gedaan, dat er huiseigenaren zijn,, die voorbarig de hëlft van de verhoging van hun huuropbrengst zelf blokke ren. BU het ministerie zijn nl. stortingen van huiseigenaren ontvangen, terwijl er nog geen enkele verplichting tot betaling is opgelegd. Het ministerie weet niet goed raad mét de ontvangen gelden, want de te blokkeren gelden horen niet bij Financiën thuis, Zij moeten wórden gestort op de girorekening vande directeur van het grootboek huur-: blokkering en deze rekening.... bestaat nog niet. Het ministerie zal de gelden nu zolang bewaren tot de giroafrekening er is en ze dan- over schrijven. De oorzaak van deze handelwijze va i ^nkele huiseigenaren moet wel licht gezocht worden in de hoop, dat de gestorte gelden direct rente zuller gaan dragen Deze hoop is echter on gegrond, daar de rente pas Ingaat na dat de hulseigenaren.officieel in het grootboek zijn ingeschreven en voor hen officieel de verplichting tot be taling is ontstaan. Het ministerie hoopt, dat alle huiseigenaren verder met betaling zullen wachten, daar er anders ad ministratieve verwikkelingen zou den kunnen ontstaan, die een vlot op toeren komen van de nieuwe or ganisatie zouden bemoeilijken. Door onverwachte tegenstand van de troepen van de imam van Oman heeft een gemengd Brits- Muskaatse strijdmacht gisteren de opmars moeten staken. Men zal zich hergroeperen voor de aanval op Firq, drie kilometer ten noor den van Kersha. Vijf militairen uit het legertje van de sultan van Muskate zijn gesneuveld. De Britse militairen kwamen* er on gedeerd af, Betvusteloos gevonden 9 By de Domme" Aanleg te Barlq/ gemeente Aalten, werd H. B. A. B. uit Bredevoort in bewusteloze toestand- onder zyn bromfiets aangetroffen". HU werd naar het ziekenhuis in Lichten voorde overgebracht, waar hij aan zijn verwondingen is bezweken. Tegen grensboom In het ziekenhuis St. Annadal té Maastricht is de 26-jarige A. Roes uit Den Haag overleden nadat hij met zijn verloofde, mej. B., als duopassagiere, met zyn motor tegen de grensboom van het grenskantoor Oudvroenhoven te. Maastricht was gereden. Vrijdagmiddag is de 18-jarlge R. Ro bertas, die zijn vakantie te Appinge- dam doorbracht, in Rottum (gemeen te Kantens), in een flauwe bocht van de weg met zijn motor tegen enige bomen gebotst. R. was onmiddellijk dood. Fietstas raakt auto Vrijdagmiddag is de 16-jarige wlël- rydster G. W. van Rheenen uit Eind hoven in de Kaaistraat te Steenbergen komen te vallen, vermoedelijk doordat haar fietstas een geparkeerde auto raakte. Het meisje werd door een pas serende vrachtauto overreden en ge lood. De twee Poolse onderzeeërs, wier mysterieuze aanwezigheid in 'de inter nationale wateren voorde Schotse kust tot speculaties, dat hun beman ningen om asiel zouden vragen, aan leiding heeft gegeven, hebben weer naar Polen koers gezel, zonder eerr Britse haven aan te doen. (Van onze correspondent) .- Vrijdagavond werd de zeventigjari ge wielrijder J. Akkerman uit Aker sloot, toen hij de Gerhardstraat te Zaan dam overstak. gegrepen door 'n vracht auto, bestuurd door P K. uit Koog a, d. Zaan. Ernstig gewond werd hij naar het St. Janziekenhuis te Zaandam'over gebracht, waar hij kort na aankomst overleed. (Geldig tot morcenavond) NIEUWE DEPRESSIE. -:.i Tijdelijk regen, gevolgd door buien maar ook enkele verspreide opklaringen. Matige tot krachtige later, moge lijk harde wind in hoofdzaak tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 5.19 Maan op: 20.06 Onder: 20.14 Onder: 6.27 HBT weer xtond In de afgelopen 24 uur geheel onder Invloed van een vrij diepe en acUeve depressie, die dwars over Engeland naar de Noordzee bewoog. Eeu randxtorlng ervan trok in de afgelopen nacht en vanmorgen met regenbuien en veel wind over ons land. Aan de kust nam de wind tijdelijk tot bard toe. De deprexxle boven de Noordzee gaat nu langzaam in betekenix afnemen. Een nieuwe oeeaanxtorlng bereikte echter vanmorgen alweer bet zeegebied ten weiten van <le Golf van Bixcaye. Deze ito ri nc volgt een zuidelijker koerx dan baar voorganger en de kans bestaat daarom dat zij voor een groot deel ten zuiden van onx land zal langstrekken. De storing zal In leder geval de wind tijdelijk doen afnemen, maar ook plaatselijk weer regen of regen buien veroorzaken. Het weer* behoudt dux een onbestendig karakter. v.y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1