Minstens drie doden. Verkeerde stand van wissel tientallen gewonden Devaluatie van Franse franc met 20 °Jo B Zes doden ORDER NIET BEGREPEN? Alpinist uitgeput naar bergtop gehesen Ramp in Nw.-G Drie man nog in sneeuwstorm Prinses Irene gaat studeren in Lausanne VROUW VERMOORD IN DONKER AMSTERDAM aan export, op import „Bij de marine geen n vermist Ned. bergbeklimmer verongelukt Dvereenkomst met recent misdrijf OP RUG VAN REDDER AAN KABEL PAIWAG 12 AUGUSTUS 1957 1 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3761 Boodschap Botterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (A Li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacntendienst abonnementen 18.30IS„30 n. Zaterdags 17—18 uur Telefoon U5TO0 'i-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Telef. 183487 fa 11 Postbus 1091 Postgiro No. 424887 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef 3825BB Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon B7882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 mamkL f 7 JO per kwartaal. - L«ró nmnm«7 if Si Verschijnt dagelijks nt" Directeur: H. DE RUIG r (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN Vrij veel bewolking met plaatselijk enkele bnlen. Matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Dezelf de temperaturen als vandaag of iets lager. "N Morgen: Zon op: 5.22 onder: 5.11 Maan op: 20.46 onder: 8.35 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT WEE personentreinen de een reed 80 kilometer per uur en de ander 20 kilometer per uur zijn heden morgen nabij Woensel tussen Best en Eindhoven me elkaar in botsing gekomen. Volgens een voorlopige opgave van de politie zijn er zes doden en dertig gewonden van wie enkelen in levensgevaar verkeren. Drie doden zijn reeds geborgen. Waarschijnlijk is het ongeluk te wijten aan een verkeerde wisselstand. Onmiddellijk werden alle artsen in de omgeving gealarmeerd en ambulance-auto's uit Eindhoven, Den Bosch, Geldrop, Valkenswaard en Helmond werden in allerijl naar de plaats van de ramp gezonden. In de Eindhovense ziekenhuizen nam men direct ingrijpende maat- reeelen. BroEK tl Sc li VHDHOX/cN £k. Tortoe gé ®U de botsing waren betrokken de exprestrein» die om,7.19 uit Eindhoven ih de richting BotterdamDen Haat vertrok en dc stoptrein van 5.23 nit Amsterdam, die om 8.40 te Maastricht moest aankomen. De laatste trein reed op verkeerd rpoor. De voorste treinsteUen van beide treinen werden nit de rails geworpen .en dwars over de spoordijk gezwiept. De overige treinstellen drongen op eikaar In. De ravage was groot. Militairen uit de Constant Re- becquekazerne, die vlak bi] de j plaats van het ongeluk ligt, schoten i direct te hulp, bijgestaan door ver- plagend personeel van een nabüge- legen psychiatrische inrichting. Zij zouden zes personen levenloos in de ravage hebben aangetroffen. .Over het juiste aantal slachtoffers waren bij het ter perse gaan van deze edi tie nog nog geen officiële cijfers be kend. daar de ravage de eerste uren onoverzienbaar was. Eerste hulp werd ook .verleend door «en aantal artsen van de Spoorwegen, die met een ambulancewegen, welke in Utrecht steeds gereed gehouden Waar het treinongeluk gebeurde. wordt voor grote spoorwegongevallen naar de plaats van de ramp kwamen, Het ongeluk blijkt zich volgens overigens nog niet officiële medede lingen als volgt te hebben toege dragen: Buiten het station Eindhoven, aan de kant van de lijn naar Den Bosch, stond de werktrein van de Spoorwe gen, die vorige week hulp heeft ver leend bij het ongeluk in Helmond, te wachten voor een onveilig sein, In verband hiermee kon de trein, die om 7.19 uur uit Eindhoven naar Den Bosch vertrok niet over zijn normale UITENLANDSE toeristen in Frankrijk kunnen met ingang van heden franken kopen tegen een koers die twintig procent *®8®* dan de officiële is. Fransen die als toerist naar het buitenland gaan, moéten daarentegen voor hun Ueviezen twintig procent meer dan de geldende koers betalen. In feite betekent dit een devaluatie van de frank voor een belangrijk deel van bet economische leven. Voor de buitenlandse toeristen brengt dit geen verandering, aan gezien de koers van het Franse bankpapier zich bü deze devaluatie reeds had aangepast. De maatregel behóórt tot een nieuwe poging van de jonge munster van Financiën, Gaiïlard, om de Franse volkshuishouding voor ineen storting ;te behoeden Produkten uit het buitenland zullen voor de Franse burgers duur der worden. Drievijfde van de invoer wordt namelijk belast met een invoerrecht van twintig procent. Tot nu toe drukte op slechts een kwart van de import een invoerrecht, dat niet meer dan vijftien procent bedroeg. x Voor hun uitvoer zullen de Franse industrieën een toeslag *v an twintig procent ontvangen. De Franse autoriteiten verwachten ®*t' de nieuwe maatregelen de begro ting met veertig miljard frank per JMr zullen verlichten. Het gewijzigde stelsel zal worden uitgebreid tot alle Franse overzeese «bieden. Minister Gaülard verklaarde zater dagavond dat de maatregelen voor on beperkte dnur zijn genomen. ZO zul- «u volgehs de minister het ogenblik tj*derbij< brengen waarop Frankrijk «et handelsverkeer met de landen de Organisatie voor Europese economische Samenwerking geheel "U kan maken. Het internationale Monetaire Fonds ««ft het program-Gaillard zaterdag «Jflens een spoedvergadering in Wash- ™**on goedgekeurd. Frankrijk beschikte de laatste tijd weinig buitenlandse valuta, W de regering de goud- en dollar- «serves van de Banque de France moest aantasten. Frankrijk's tekort beliep in juni alleen al in de handel met de Westeuroupese landen 137 miljoen dollar. De hoop dat het aantal toeristen naar Frankrijk nog zal .toenemen lijkt, gezien het feit dat de devaluatie reeds in het bankpapier was ver werkt eerder een illusie, dan dat zij ergens op steunt. Per jaar bezochten de laatste tyd ongeveer twee miljoen toeristen het land en in de maand augustus ongeveer 600.000. De stroom van Franse toeristen naar het buitenland wil de regering beper pen. Onder produkten die vrijgesteld worden van de twintig procent in- voerbelasting bevinden zich ruwe olie, olieprodukten, zwavel, mineralen, zoals ijzer, mangaan, kobalt en chroom, elektrische energie, verschillende che mische produkten, papierpulp, ruwe zijde, wol, vlas, katoen, constructie materialen en ijzeren en stalen pro dukten. In elk geval zijn kolen, schroot, ijzererts en staal uit West-Duitsland, Italië en de Beneluxlanden vrij krach tens de statuten van de K.S.G. Na aanvulling en controle ziet de lijst van slachtoffers er thans als volgt uit. G ed o o d de postambtenaar De Rui" te uit Amsterdam, de heer Bruinsma uit Utrecht en de heer Crommenacker uit Helmond. Voorts nog drie personen die nog niet geborgen zijn. Gewond: Th. Langermans uit Eindhoven, Van der Weydeven uit Eindhoven, H. Calis uit Bussum, Hoe- gani, militair, uit Woerden, L. van der Hurk uit Son, J. Stahleeker uit Eind hoven, H. Lampier uit Eindhoven, de militair Langermans uit Vught, J. Ham stra uit Amsterdam, de militair L. Ver veer uit Rotterdam, mevrouw Van der Horst uit Soesterberg, de heer en me vrouw Knauf uit Amsterdam, H. Eug- ster uit Amsterdam, mej. H. Verdonk uit Oss. De militair J. Zimmerman uit Eind hoven, militair Hengeveld, woonplaats onbekend, Van der Plaats, woonplaats onbekend inmiddels uit ziekenhuis ontslagen Phillppo, woonplaats on bekend, ook naar huis, mej. Van der Baan uit Utrecht, Roy uit Waalre, Venrooy uit Eindhoven, Van Oyen, woonplaats onbekend, en dr. A. H Wiebenga uit Eindhoven. De politie beschouwt deze Ujst als nagenoeg volledig. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat zes personen zijn omgekomen en vierentwintig dusdanig gewond dat zij in een ziekenhuis moes ten worden opgenomen. Omtrent de oorzaak van het onge luk vernemen, we nor het volgende. Vanochtend omstreeks zeven uur ont dekte men ter hoogte van het post huis op de lijn EindhovenBest een spoorstaafbreuk. Men Instrueerde «ta lon Eindhoven om de, gebruikelijke lastgeving san.de machiniattpn van bin nenkomende en vertrekkende treinen uit te geven, waaruit deze moesten con cluderen, dat op verkeerd spoor moest worden gereden. Men vermoedt thans, dat de betrokken lastgeving, verkeerd gespeeld is geweest of verkeerd door de machinist van de uit Eindhoven ver trekkende trein ls geïnterpreteerd. K0m spoor rijden, maar moest hij het spoor nemen, dat anders door binnenkomen de treinen wordt gebruikt. Nabij Woensel zou hij weer naar het nor male spoor terugkeren. Dit terugkeren lukte echter niet door een verkeerde wisselstand. Het gevolg was dat de trein uit Eindhoven, die twintig kilometer per uur reed, inreed op de naderende trein, die tach tig kilometer per uur reed. Hedenmorgen is -kort na de start van het vliegveld van Me- rauke de „Master Mariner"-vlieg- boot PB-312 van de Kon. Marine neergestort. Van de tien personen aan boord zeven marinemensen en drie leden van de algemene politie zijn er acht om.het leven geko men. Een lid van de marine en een politieman hebben het onge luk overleefd. De naam van de overlevende ma rineman is A. Moens. Hij is sergeant vliegtuigmaker, De naam van de overlevende politieman is Valerius Ikako. De politiemannen, die om het leven kwamen, zijn de hoofdagent tweede klasse M. van Houten en de veldwachter eerste klasse I. Jaas. Het vliegtuig was opgestegen van het vliegveld Merauke voor het uitvoeren van een dropping in de SI bilvallei, waar voorbereidende werk zaamheden worden yerricht voor de Nederlandse wetenschappelijke expe ditie naar het Sterrengebergte in 1958. Vanmorgen is een Dakota naar Me rauke vertrokken, waarin de gouver neur van Ned. Nieuw-Guinea, dr. J, van Baal, de commandant der zee macht in Nederlands Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht A. M. Valkenburg en de artsen Neeb en Westers, zich naar .99 ?De 17-jarige student P. G. Engels, zódn van een Amsterdamse advocaat, heeft zondag een dodelijke val van honderd meter gemaakt tijdens de be klimming van de Esel, die deel uit maakt van het Pilatusmassief bij het meer van Luzem. Een vriend van En gels, eveneens een student, riep om hulp en werd gered. Een van de vier bergbeklim mers die reeds meer dan een week op de bijna loodrechte noorde lijke helling van de Eiger in Zwitserland in nood verkeerden is gisteren door het heldhaftig optreden vap gen redder in vei ligheid gebracht. Een tweede Alpinist, van wie men eerst aannam dat hij dooc of bewusteloos was, blijkt nog bi, kennis te zijn, maar was gisteren onbereikbaar.. Twee anderen zijn spoorloos verdwenen. De redding van de 29-jarige Italiaan Zie verder pag. 3, 6e kol.) De ongenaakbare noordflank van de 3800 meter hoge Eiger in Zwitserland, waar nog drie berg beklimmers op redding wachten. De pijl geeft de plaats aan waar een van de alpinisten in zyn tou wen tegen de bergwand hangt J Claudió Gordl door de Duitse Alpinist Alfred Heliport was voor de velen die haar met verrekijkers gadesloegen zo'n De Marine Voorlichtingsdienst deelt in tegenstelling tot een aantal gerucht makende berichten over een ambtenaar van het ministerie van Marine het vol gende mede: Ongeveer een maand geleden heeft een technisch ambtenaar (MT.S.-er) op arbeidscontract, verbonden aan het bureau-elektro-techniek van het minis terie "van Marine," na zijn verlof een verzoek ingediend om ontslag wegens particuliere redenen. Hij is na zijn ver lof niet meer op: het ministerie van Marine teruggekeerd. Er worden op het ministerie geen stukken vermist De afdelingelektrotechniek behan delt uitsluitend'stroombronnen en elektrische leidingen, dus niet: de as dic, de radar voor de gevechtscentrale en vuurleidingen van de Nederlandse marineschepen. De Marine-inlichtingendienst heeft in dit geval geen onderzoek ingesteld. De Koninklijke Vereniging Het Ne derlandse Trekpaard zal dinsdag 10 en woensdag 11 september haar vijfen twintigste nationale trekpaardenten toonstelling' houden te 's-Hertogen- bosch. Z.K.H. prins Bernhard heeft zich bereid verklaard het voorzitter schap van het ere-êomité te aan vaarden. de plaats van de vliegtuigramp heb ben begeven. De radio-omroep van Nieuw-Guinea te Biak heeft vanmorgen een bóód» schap van gouverneur Van Baal. om geroepen, waarin hij o.m. zeide: „Ik kan slechts uitdrukking geven aan'dé diepe ontroering over het leed, dat: over deze mannen is gekomen èn aan ons medeleven met de nabestaanden, die heden door zulk een zware slag, getroffen zijn. In dit droeve uur gaat ons gebed op voor hen, die vielen; én voor hen die treuren. Wij gedenken de doden met droefheid..Maar ook]in de wetenschap dat ons tegenover bét", offer, door hen gebracht, slechts /eia/ ding past, namelijk voort te gaan onze plicht te vervullen, ook in gevaren-" Tot slot verzocht de gouverneur, twee minuten stilte in acht tè nënièh.: Kort na aankomst van gouvèrrieup" Van Baal is op het vliegveld van* Me rauke een „Mariner" geland met?ëah/ boord een commisssie van onderzoek onder leiding van kaplteih-luitehaat- ter-zee-vliëger A. Bruinsma. Mét 5 de gouverneur en de commandant Zee macht Nieuw-Guinea begaf het gezel- schap zich naar dé omgeving van/deJ startbaan, waar het ongeluk •waar-' schijniyk tijdens de start is gebeurd, boord een commissie van onderzoek De„Mariners" zijn ih de loop van 1955 bij de Kon. Marine ia gebruik 'ge nomen. In dat jaar en iff 1956 vervingen zy in Ned. Nieuw-Guinea de Catalina- vliegboten, Ze: worden o.a. gebruikt voor patrouille-, transport- en verbin dingsdiensten. - Het vliegveld van Merauke, van-; ;S waar de verongelukte „Mariner" was/-' opgestegen, bestaat uit een hiet-.vèc-4;- harde baan. Er, is slechts weinig vèr-M keer. Eén keer 'per week wordt heti) aangedaan door het.lijntoestel. vaydé. Ned. Nieuw-Guinea Lucht vaartmaat-j schappij „Kroonduif". H-K-H, prinses Irene zal- clnd.,sep- temher' haar intrek nemén bij'een f Zwitserse familie U de buurt van Lausanne. De Prinses zal daar ver schillende cursussen volgen aan 'Jdë universiteit van Lausanne- Aanvankelijk was er sprake van, dat'/: prinses Irene aan de rijksuniversiteit te Utrecht Frans zou gaan studeren,/ Zij gaat nu echter voor de duur-van het komende cursusjaar naar Lausanne.-) Het secretariaat van prinses Irene - zal voorlopig worden waargenoiheii. door- mej.. mr. M.Meurs/ particulier secretaresse van H.K.H. prinsës' Bëa- 5 trix; Noordeinde 68, Den Haag. v //KJ? (Van een onzer verslaggevers) In donker Amsterdam, in het sou terrain van een huis aan de Oude Zijds Voorburgwal 83, is zondagmorgen ver moedelijk tussen 5 en 8 nur de 33-jarige ScheldeOude door wurging om het leven gebracht. De vrouw, in de buurt bekend onder e naam „Magere Josje", werd dood op de divan in haar kamertje gevonden door haar echtgenoot, die op de eerste verdieping van het huis de nacht had doorgebracht Toen hij om acht uur 's morgens zyn hond uitliet, trok het zyn aandacht, dat de kamerdeur van het slachtoffer openging toen de hond er zijn poten tegen zette. De deur was gewoonlUk dicht. Hy ging binnen en zag de vrouw levenloos liggen. De recherche van bureau Warmoes straat heeft het onderzoek onmiddel- yk grootscheeps ter hand genomen. Maar vanmorgen kon de politie nog niet zeggen, dat zy over duidelyke aan- wyzingen beschikte. Er zyn wel enkele sporen gevonden. Het heeft direct de aandacht ge trokken, dat de wurgmoord zeer veel overeenkomst vertoont met de moord op „Chinese Annie", een andere fi guur uit donker Amsterdam, die eind december 1956 vermoord werd in een huis op enkele tientallen meters van de woning van „Magere Josje ver- wyderd. Er zyn echter twee in het oog lopendo verschillen. Vóór het laatste slachtoffer het leven liet, moet zich In het kleine kamertje een worsteling hebben afgespeeld, waarbij de vrouw haar aanvaller moet hebben verwond. Op het bloesje trof men nl. bloedvlekken aan. Bovendien bleken kasten en laden van kastjes te zijn doorzocht en zyn uit het souter- ai drie pakjes sigaretten verdwem a. De kamer van „Chinese Annie" daar entegen werd in volmaakte orde ge vonden. Hoewel roofmoord waarschynlyk ee; "gelooft de politie daar toch niet in. Een glas met guldens en wat zil vergeld, dat op een wastafel stond, is nl. onaangeroerd gebleven. De moord was in deze buurt van de hoofdstad snel bekend en honderden verdrongen zich rondom het huis om iets van het politiële onderzoek te zien. Daar waren byeen de officier van jus titie, mr. C. J. baron van Dedem, de rechter-commissaris, mej. mr. J. H. Kroesen, de chef van het bureau War moesstraat, commissaris P. D. M. Byis- ma, de officier van piket, hoofdinspec- :eur J. Vryburg, en de inspecteur P. van pyk met een groot aantal recher cheurs. De polltle-deskundigen hebben het hamertje cn het stoffelijk overschot aan een minutieus onderzoek onder worpen. De conclusie van de door dr. J. Zeldenrust verrichte secti* luidde: moyd door wurging. TROTS dragen deze Papoea's de onderscheidingen, die gou verneur dr. J. van Baal hup in de kampong Mokmer op Biak zojuist uitgereikt heeft namens H. M. de Koningin. De. drie mannen, het dorpshoofdBarnabas Wakuin, het sectiehoofd Jacob - Kafiar en de werkman Junus Simbiak, .kregen de bronzen erepenning voor mens lievend hulpbetoon, omdat zij, na dat op 16 juli de KLM-supercon- stellation in zee was gestort, in hun primitieve prauwen de duis ternis en sterke stroming hebben getrotseerd en zich naar de plaats van ramp gespoed; Hébben^ waardoor de overlevenden aan dë' wal gebracht konden worden. mannen staan hier aangetreden,?^ luisterend naar 'de toespraak van^ dr. Van Baal, terwijl -Europeanen en kamppngbëwoners niets vandè plechtigheid willen missèrii:.^"??/S3tÉ TWEE TREINEN IN EINDHOVEN 1 NMJWS BOTSING BIJVlieSboot stort neer: 8 doden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1