Bezuinigen is moeilijk Gomoelka op de proe Tienduizend arbeiders legden werk neer Minister door de stakers uitgejouivd gesteld iiSSïë Man (49jaar) hoofdprijs van Engelse puzzel OUDE VROUW IN BEUGEN VERMOORD EN BEROOFD Dienstregeling N S. gaat door! m Waddenvliegtuig wordt voor vijfduizend gulden verkocht 4 Efoop op redding van de Alpinisten opgegeven Weer blijft nog onbestendig Nieuwe stunt van sensatieblad Kleinzoon vond het slachtoffer Oude man overleden na aanrijding Chroestsjew krijgt daverend afscheid Man overleden na woordenwisseling „HU doet ALLES WAT U WENST", D DINSDAG 13 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3763 Protest tegen schieten van herten in Ede Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus .1112 Postgiro No. 424519 •g-Gravenhage: Huygensplein 1 - Telet 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No. 424208 uur7314 Klachtendienst na 17.30 Gouda: L. Noodgodstraat 19 Red. Tel. 2867. Adv. Tel 4735 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks -\ J Directeur: H. DE RUIG IjO 150 fN (Geldig tot morgenavond) 1 ZELFDE TEMPERATUREN Half tot zwaar bewolkt, met hier en daar enkele'holen en vannacht .plaatselijk mist. Weinig veranderingIn temperatuur. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wfnd uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 5.24 Maan op: 21.06 Onder: 20.09 Onder: 9.39 Hoofdredacteur: Dr. J. A.. H J S, BRUINS SLOT IJ de behandeling van de belas- D tingontwerpen in de Eerste* Ka mer heeft prof. ITellema de opmer king gemaakt, dat bij de noodzakelij ke beperking van de bestedingen na tuurlijk niemand de voorkeur geeft aan onoverdachte, domme bezuinigin gen boven weloverwogen bezuinigin gen. Maar hij voegde eraan toe, dat men ook met zoveel zorg en beleid te werk kan willen gaan, dat men maar wikt en weegt en tot geen daden komt Bezuinigen is int het algemeen daar om zo moeilijk, omdat er toch vrijwel geen uitgaven zijn, die waarlijk geheel nutteloos worden gedaan. Er is bijna steeds wel een motief aan te voeren, waarom het gewenst was. dat de over heid een bepaalde taak tot zich trok of althans financieel steunde. Indien dan ook de overheid uit bezuinigings overwegingen een bepaalde post op de begroting schrapt of vermindert, kan zij er zeker van zijn, dat zij weerstan den oproept en protesten uiUokt. Betreft het maatregelen, waardoor grote "groepen van de bevolking ge troffen zullen worden, dan is er het gevaar, dat men uit politieke overwe gingen de totstandkoming van die maatregelen niet voor zijn verant woording wenst tc nemen. Terecht maakte prof. Heliema dan ook de opmerking: waar gehakt wordt vallen spaanders, maar wij durven niet te hakken, omdat wij geen spaanders willen. E colleges van Burgemeester en L/ Wethouders en van Gedeputeerde Staten zijn nu reeds geruime Ujd be zig met de voorbereiding van ont- werp-begrotingen van gemeenten en provinciën voor het jaar 1958. Het staat nu reeds vast, dat tal van deze colleges, die er in hot verleden een eer in stelden de begroting voor het volgende dienstjaar aan te bieden bin nen de door de Gemeentewet en de Provinciale Wet aangegeven termijn, er ditmaal niet in zullen slagen deze goede traditi» voort te zetten. Zij zijn er door de regering wel van overtuigd, dat.. «O een bUdr*ge; hebben te leve ren in de beperking der bestedingen, doch zij zullen tot de conclusie zijn gekomen, dat bezuinigen maar een moeilijk werk is. De.beperking van uitgaven zal ver kregen moeten worden door. bezuini ging op grote en kleine posten. En hoe minder men kans ziet aanstonds aan zienlijke uitgaven achterwege te laten, des te meer zal men. zich genoodzaakt zien op vele kleine uitgaven beper kingen toe te passen., Nu is het echter een veel voorko mend verschijnsel, dat bij overheids instanties de opvatting gehuldigd wordt, dat, vergeleken bij bet bedrag dat bezuinigd moet worden, zeer vele posten te onbelangrijk zijn om daarop een vermindering toe te passen of de ze geheel te schrappen. En als men dan bezuiniging op kleine posten ach terwege laat en er voor terugschrikt op grote posten bezuinigen omdat men voor de consequenties beducht is, dan behoeft het geen verwondering te wekken, dat er van bezuiniging ten slotte' niet veel terechtkomt. N de eerste plaats zullen de met de voorbereiding van de ontwerp-be- groting voor het volgende jaar belaste colleges de moed moeten opbrengen «m te komen met voorstellen, welke beperking van uitgaven tengevolge zul len hebben. Daartoe is nodig, dat de gehele begroting onder de loep wordt genomen en zullen kleine bedragen niet bulten beschouwing mogen blij ven. Dat deze opmerking niet overbodig Is, zal men toestemmen, indien men kennis heeft genomen van een uitla ting, welke de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zuid-Holland heeft gedaan in de Statenzitting van 3 juli jl. Gedeputeerde Staten hadden een voorstel ingediend ora aan het In stituut Stad en Land een renteloos re kening-courant-krediet tot een .maxi mum van 10.000.- te verstrekken, voorlopig voor vijf jaren, om een frag- mentenöepot te exploiteren. Een amendement werd ingediend door leden uit alle fracties uitgezon derd de communistische om het krediet niet renteloos te verstrekken, doch daarvoor een rente van 414 pet. in rekening te brengen. Voordat dit amendement-Van Asch van Wijck in stemming Kwam. maakte de Commis saris der Koningin de opmerking: „Dat levert de provincie per jaar 425.- op. Ik mag de Statenleden erop wijzen, dat als al .de woorden aan dit voorstel gewijd, straks gedrukt zijn. dit zoveel heeft gekost dat de winst van de eerste jaren al verdwenen is". Het amendement werd verworpen met 34 tegen 27 stemmen. De provin cie derft dus een bedrag van f 425.-, maar de gesproken woorden zullen toch moeten worden gedrukt en betaald. Hier ging het slechts om een bedrag van 425.- per jaar. een onbelangrijk hedrag, indien men let op het totale begrotingscijfer. Maar als de overheid niet óók op de kleintjes let. zal het heel moeilijk zijn om tot de noodzakelijke bezuiniging te komen. Ook van gemeente- en ~provinciebe- TIENDUIZEND arbeiders van hel gemcenleiijk vervoerbedrijf in de Poolse stad Lodz zijn gistermorgen in. staking gegaan. De staking legde liet normale leven in de tweede stad van Polen vrijwel geheel lam. Lodz heeft een bevolking van 700.000 zielen. De staking is het antwoord van het trampersoneel op een besluit van de rege ring om slechts een loonsverhoging van 100 zloty per maand toe te staan. De regering heeft hiermee al een concessie gedaan, want zij stond aanvankelijk op het standpunt, dat het land geen enkele ver hoging der lonen kon dragen. Door de communistische autoriteiten worden grote hoeveelheden pamfletten verspreid. Daarin werd de staking onwettig genoemd en werd een beroep gedaan op de stakers, het werk te hervatten. Hier aan werd geen gevolg gegeven. Integendeel vatten honderden arbei ders post bij de vijf remises van de trams en bussen, om te voor komen, dat onderkruipers het werk zouden hervatten. De minister van binnenlands bestuur Sroka en Sowinski, de voor zitter van de Poolse organisatie van vakbonden, zijn uit Warschau reeds naar Lodz gekomen om te pogen de stakers tot andere gedach ten te brengen. Overigens blijkbaar met weinig resultaat, want tij dens hun toespraken werden zij door de stakers uitgejouwd. Het voorstel der belde autoriteiten om een jlelegatfe aan te wUzeii dfe met de diensthoofden van het openbaar transport sou onderbandelen wezen zij luid en honend van de hand. Blijkbaar gedachtig aan het gebeur de in Hongarije met generaal Pal Ma- later, meenden zij honend dat de Zie verder pag. 3. ,7e kol. De Ned, Ver. tot Bescherming van Dieren heeft zich gericht tot de minis ter van Landbouw naar aanleiding van het besluit van de gemeente Ede om een honderdtal herten te laten neer schieten. De vereniging' heeft de mi nister verzocht te bevorderen, dat dit schieten wordt voorkomen of althans tot een minimum wordt beperkt. De vereniging zegt de indruk te hebben, dat het landbouwareaal in de omgeving van Ede niet belangrijk is uitgebreid en dat zij ten zeerste ver wonderd is, dat deze maatregel nu plotseling nodig wordt geacht. De oprichting van chr. landbouw- huishoudscholen, uitgaande van de Gelderse Chr. Boeren- en Tuinders- bond te Wezep en Scherpenzeel, is van hogerhand goedgekeurd. Het Londense sensatieblad Daily Sketch heeft aangekondigd, dat de hoofdprijs voor de winnaar van de nieuwe puzzel van het blad een man zal zijn, een levende man van 49 jaar, voormalig majoor van het Britse leger. De Nederlandse zakenman Jim my R.' Kniphorst en de onder wijzeres Conny M. de Vries zijn kortgeleden uit Singapore ver trokken in een Fiat 600 Multiple voor een tocht naar Nederland. Zij zullen reizen door India, Pa kistan, Afghanistan, Turkije, Griekenland,Joegoslavië, Italië, Frankrijk en België. Bij het ver-, trek zei Connie tegen journalis ten: „Ik heb alles uitgedacht en Jimmy heeft al het werk gedaan." Onder de foto, die bij de aankondiging stond afgedrtikt, was te lezen: „Win deze man hij doet alles wat' u .wenst". Na hoofdprijzen als wereldreizen, goed lopende winkelzaken, volledig inge richte huizen en levenslange inko mens die reeds door Britse bladen be schikbaar zijn gesteld, komt dan hu de Daily Sketch met majoor Chris Powell, 1.85 m lang, kerngezond en enige gelijkenis vertonend met film ster Gary Grant. ,HÖ kan autorijden, paardrijden, scher men en schieten," voegt de Sketch eraan toe. De bijzonderheden van de nieuwe prijsvraag zal de Sketch later beken$ maken. Maar het blad doet zijn lezers reeds de' volgende ideeën aan'de hand voor het „gebruik" van- de nieuwe hoofdprijs: V „Laat hem uw baas om opslag vrager^. „Laat hem uw buren de waarheid:zeg- gen". „Laat hem babysitter zijn". - „Laat hem uw dochter chaperonneren „Hijdoet alles voor" u," besluit, 'de Sketch. ,Jdaar het moet binnenède- wet blijven en hij mag niet gedwón- gen worden-te trouwen". In een der buitendistricten van Cu-j ra?ao zijn drie kinderen, waarvan het oudste. 6-jaar was, levend verbrand toen hun houten woning in vlammen opging. Deslachtoffers waren opge sloten in een kamer en konden de snel om zich heen grijpende vlammen niet ontsnappen. (Van 4en onzer verslaggevers) Maandagmiddag is te Beugen (N.-B.) de 79-jarige weduwe A. van Vonde- renJillesen In haar wouinr op de hoek van de Hagelkruisstraat en de verkeerswer naar Boxmeer vermoord. Zij is waarschijnlijk het slachtoffer ge worden van een roofmoord, want uit enige overhoop gehaalde kasten en laden zijn een getdtrommeltje en twee portemonnafes verdwenen. De "bejaarde vrouw werd door een 17-jarige kleinzoon, die bij de vrouw logeerde, levenloos op de grond in haar keukentje aangetroffen. HU waarschuwde zijn dicht bij wonende tante, een dochter van het slachtoffer. De schedel yan de oude vrouw was ingeslagen. De sleutel van de kast waarin de vróuw haar-geld.bewaarde^ die 3^1iutUaf¥U zidh*dröèg»*:bïeefc; zifh verdwenen. De rijkspolitie te Beugen en Box- tDe verder pag. 3, ie kol.) (Van onze correspondent) De 71-jarige H. Brons "uit Nieuw- Amsterdam kwam maandagavond, toen hö op de Vaart N.Z, per fiets linksaf wilde slèan. naar" z|jn woning, in bot sing met een volkswagenbus, bestuurd door B. M. uit Erica. De. oude man kreeg een schedelbasisfractuur. Hij werd naar het Diaconessenhuis te Em- men vervoerd, waar hij des nachts is overleden. m (Van een onzer verslaggevers) WELGETELD eenenzestig kinderen uit Bunschoten, Grk, Marken en Volen- dam zijn één dag letterlijk en. figuurlijk „in de wolken" geweest, dank zij de directie, van de KLM, die hen had uitgenodigd voor een vüegtochtje met een splinternieuwe DC7-C, de „Zuiderzee": met sierlijke mutsen getooide hoofd jes. Vooral het bezoek aan de dieren tuin was bij de kinderen erg in de smaak- gevallen, al was het jammer, dat het weer zo weinig medewerking verleende, De 13-jarige Aaltje Schouten, doch ter van de kapitein van de toeristen boot „Jonge Jan", was enthousiast over het vliegtuig, dat haar haar die verre stad had gebracht. „Ik zou wel altijd willen vliegen...." verzuchtte De zilveren KLM-vogel heeft het jo lige gezelschap, dat voor het meren deel was gestoken in de plaatselijke klederdracht en dat o.a.,"werd bege leid door een saxofonist uit Marken en een accordeonist uit Volendam, naar München gebracht, waar-"de meisjes en'jongens, die reeds onderweg hun ogen hadden uitgekeken op het pano rama, dat zich onder hen ontrolde, werden ontvangen door de burgemees ter van die stad, die hen hartelijk ver welkomde en van zijn jeugdige gas ten onder meer een fraai model van een botter alsmede enkele poppen in klederdracht kreeg aangeboden. De jeugdige Bunschoters boden de goed lactose burgervader een .mandjepa ling aan, waarmee hij eveneens bij- Volendam en haar vriendinnetje Aafje Schilder onderstreepten zijn verhaal zondèr iii zijn schik was.... „Het is voor de kinderen een fan tastische tocht geweest", vertelde hoofdonderwijzer N. Zwarthoed uit Volendam ons gisteravond bij de te rugkeer op Schiphol. „De meisjes en jongens hebben de droom van hun le ven beleefd en ze zijn er uitermate dankbaar voor...." En de 12-jarige Marietje Jonk uit met een nadrukkelijk geknik van haar De propaganda-machine van de Oost- duitsc regering draait op volle toeren om Chrocstsjew en zijn volgers een daverend afscheid te bereiden. Het Marx-Engels-plein kan 250 000 mensen bergen, en met extra-treinen, vrije dagen in de fabrieken, verplichte opkomst van partijwerkers en speciale „koffiepauzes" hoopt men die mensen bij elkaar te kunnen krijgen.- Deel neming aan het „afscheidsfeest", dat vandaag begonnen is, is zo goed als varpl'cht. Hoewel de enorme ravage, die gis teren op de spoorbaan bU Woensel werd aangericht doordat twee treinen op elkaar inreden, nog niet is opge ruimd. reed vanmorgen vroeg reeds de eerste proeftrein over het vrijgemaak te spoorweggedeelte. Om 10.10 uur kwam ook het tweede spoor vrij, waar over thans met een snelheid van 30 kilometer wordt gereden. Zie voor verder nieuws pag. 3. iininiiiiüiniiiiiiiiiiiiiiiiüMiiiinijiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiMiiiiiiii stuurders zal ln de komende maan den wijsheid en besel van verantwoor delijkheid gevraagd worden, meer nog dan in normale omstandigheden reeds het geval is. Gisteravond omstreeks 9 uur is te Utrecht de 71-jarige automobilist J. J B. over,eden kort na een woordenwis seling, die hU had met de 58-jarige automobilist C. C. J van D., eveneens uit Utrecht, over een vermeende ver- keersfout. (Advertentie) In de raadsvergadering der gemeente Ameland is besloten het Waddenvlieg tuig, dat in 1953 door: Ameland, Schier monnikoog, Terschelling en Vlieland is aangekocht, te verkopen. Het toe stel was voor ƒ10.394,15 aangeschaft, om in geval van nood patiënten naar het vasteland te brengen, Ir, A. G. J. van der Sluis te Amstel veen is bereid het vliegtuig voor 5000 te kopen. Het toestel is niet meer lucht- vaardig. Het ligt niet in de bedoeling een nieuw vliegtuig voor de Waddeneilan den aan 'te schaffen, omdat dit te duur zou zijn. In geval van nood zal men een beroep doen op da J£K te Leeuwarden. Op de foto: vrolijk zwaaiden de lüdit- reizigers bij hun vertrek naardé .ach-" terblijvers op Schiphol.. ze, stil gezeten in een hoekje'van de autobus, dié de kinderen naar huls zóu; brengen. Ook het jongste lid van. hét: gezelschap, de vierjarige Pieten -Boes; van Marken, had erg van de vlieg tocht genoten, maar hij was toch ook blij, dat hij 's avonds in de bus weer op moeders schoot kon gaan zitten. Wat hij het mooist had gevonden op de reis? „De apies.kraalde hij, en de blauwe ogen onder het lichtblon de kuifje glinsterden nog van napret. De hoop op redding van 'de drie Alpinisten die nog op de noorde lijke bergwand van de Eiger ge vangen zitten, is gisteren opge geven. De enige geredde van het viertal, de Italiaan Claudio Corti kwam gis termiddag op een draagbaar in het stationnetje van het kabelspoor op dè Eigergletsjer aan. Hij zou per spe ciale trein naar het ziekenhuis in Interlaken worden overgebracht. De negentig vrijwilligers uit zeven landen, die aan de reddingsoperaties hebben deelgenomen, kregen gisteren van de leider van de operatie, Peter Frel, bevel de berg te verlaten. Frel verklaarde, dat de overige driealpi nisten zonder enige twijfel om bet leven z|Jn gekomen. Voortdurende waarneming van uit de lucht en vla de verrekijker van de Italiaan die op de wand gevangen zit, de 44-jarige Stefano Longhi, Tiet er geen twijfel aan bestaan, dat hy gestorven is. Longhi was gewond door een val van de rotsen en heeft sedert donderdag aan het einde van een touw gehangen, honderd meter onder de anderen. Zijn stoffelijk overschot zal daar vermoedelijk blijven hangen zo lang het touw het houdt. De twee Duitse leden van de groep, de 27-jarige Guenther Nothdruft, én de 26-jarige Goetz Meier, hebben klaarblijkelijk de uitstekende rots d zij met Corti deelden, zondagmorgi vroeg verlaten in een wanhopige pt ging de top te bereiken. Elk spoor va. hen Is verloren gegaan. TRAMSTAKING 'ik- Zuiderzee'^kinderen V' •-&WSW5-? HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN E kern van de depressie, die ons zon dag stormachtige wind bracht, was v vanmorgen al boven de Noordelijke IJszee aangekomen, vandaar strekte zich een vore van lage luchtdruk naar onze omgeving uit, welke gevuld was met onstabiele tucht. In de afgelopen 24 uur vielen voorname lijk ln het westen en noorden van het land buien. Op het vliegveld Ypenburg werd zelfs 20 mm neerslag gemeten. BU Ierland ligt een rug van hogedrnk, die echter alweer, wordt aangetast door een actieve oceaandepressie, die naar de Britse eilanden koerst. In ons land zal.de in-bete kenis afnemende rug van hogedrnk aani vankelljk opklaringen veroorzaken/ maar morgeit sal later op de dag de invloedvaaV; de nieüw'e. oceaandepresslé mérkbaarv worden. '"V"; Het weer zal ook op wat langere termijn:'M bezien eèn onbestendig karakter behouden;"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1