Gomoelka won het pleit Na belofte minister lonen te verhogen Renate-schat kan in -paar uur ;en zijn, meent s er Paul (7) wilde besteller warden Chroestsjew eindigt met aanval op Adenauer Generaal Hasselman gaat met pensioen Drie ontsnapt weer gegrepen VERKLARING TREINRAMP WEKT VERWONDERING I LAATSTE NIEUWS Kranten noemden stakers dwaas Bewind Ulbricht geprezen Duitse laarsjes voor Ned. honden Officieel ontvangen door directie van telegraafkantoor Britten zo spoedig mogelijk uit Opiate Tralies doorgezaagd in Veenhüizen Chef exploitatie te voo Staking sjouwers in Engeland ten einde Heffingsaanslagen Landbouwschap JSSSM*d* Deserteurs bereebt Hof bevestigt vonnis tegen schrijver Jongelui uit de V;S. gewaarschuwd tegen Chinese reis I' Ook atoomcentralè in Gelderland? ONBESTENDIG WEER WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 37# r =r -s^:: Af scheidsrede voor 100.000 Duitsers Auto géstolen •m lm Onjuiste vporHchtiüg door Marine? ,-im mm Directeur: H. DE RUIG O O: Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BRUINS SLÖT E grootste Poolse staking sedert de bloedige opstand te Poz- nan werd vandaag beëindigd op basis van een belofte der regering een ministeriële' commissie naar Lodz te sturen om een onderzoek in te stellen naar de situatie van de lonen der transportarbeiders. Vanmorgen om 5 uur werd het'bus-en tramverkeer hervat en drie uur later waren 80 procent der transportarbeiders weer aan het werk. De minister voor plaatselijk bestuur, Stanislaw Sroka, heeft de Bakers verteld, dat de regering per 1 oktober 50 miljoen zloty be schikbaar zou stellen om in het gehele land de lonen der transport arbeiders te verhogen. En hij zeide dat op 16 augustus een ministe riële commissie in Lodz zou arriveren, om het loonprobfeem te onderzoeken. „We hebben tenminste iets bereikt", zo verklaarde een wagenbe stuurder, „en als de commissie die naar Lodz komt eerlijk is, zal zij moeten beamen dat de lonen die wij krijgen, niet voldoende zijn om er een gezin van te onderhouden. Ik werk 264 uur per maand en krijg daarvoor iets meer dan 1.400 zloty. Een paar schoenen kost bijna de helft van dat bedrag. De berichten dat troepen de tramremises bezet hebben en dat de militairen boven de hoofden van de stakers gevuurd hebben, worden niet bevestigd. De staking is vreedzaam geëindigd, ondanks de oorspronkelijk gespannen atmosfeer, die gemakkelijk in gewelddadigheden had kunnen ontaarden. Intussen berichten correspon denten In Polen dat er nog maar enkele trams rijden. Elke be stuurder zou een gewapend es corte hebben. r? Oplichting voor f 50.000 §11 Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Teler l imnn ra i t Postbus IU2 - Postgiro No 424519 *-Grav«nhage: Hu> genspleta 1 Telk 183467 f3 Ll Postbus 1091 -Postgiro No 424867 Dordrecht: Scbeffersplein 8 Postgiro No 424208 u£ 7314 4570 KlaehSlen^V i' Jo Gouda: L. Noodgodstraat 19 Red, TeL 2867. Adv. Tel 4735 «nt week, 2.65 pir maamh f VSO per kwartaal^^^ Losse nummers 15 cent (Geldig tot morgenavond) t w, VEKANDEiiLJUÈ.E BEWOLKING.. Aanvankelijk enige regen, Morgen /opklaringen, maar ook hier en daar enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. In het noorden van het jland vrjj krach tige, overigens overwegend matige wind tussen zuid en west: f "vlf gj- i' 'Cï Morgen: Zon op: 5.25 Onder: 29.07 Maan op: 21.29 Onder; 10.44 Trams in Lodz reden vanmorgen weer De tramremises mr de stad functio neerden vanmorgen weer normaal. Kleine groepjes militiemannen stonden V voor, In het hoofddepot, de „Tramway Owa"-remJse, die als hoofdkwartier van de staking gediend heeft, waren de arbeiders normaal aan het werk. Verscheidene duizenden arbeiders hebben daar en in vier andere remises sedert maandagavond een sit-down- itaking gehouden, doch vannacht staak ten z|J hun .ac tie. Er waren "geruchten, dat enige stakers gearresteerd zijn, doch van deze ge ruchten kon geen bevestiging worden verkregen. De twee ochtendbladen Dzlennik Lodzfci én Glos Robotnlczi publiceerden artikelen,waarin de stakers verteld werd dat zU „dwaas" waren, dat zij de gehele gemeenschap alleen maar schade berokkenden en voor zichzelf niets goeds konden doen. .Ingezonden stukken, die dezelfde geest ademden, werden eveneens gepubliceerd. Ook vertelden de kranten, dat toen luteravond de eerste tram voor een iwefrit op straat verscheen, die door oe burgerij werd toegejuicht. Maar ««{getuigen vertelden, dat naar deze tnm gejouwd en gefloten werd en dat «9 seker ogenblik de militie een groep Wugelleden moest wegjagen, die de •ran tot stilstand had gebracht. Radio Warschau maakte van daag bekend, dat de staking van het trampersoneel in de stad Lodz was bygelegd. De stakers zouden zelfs erkend hebben, dat hun stakingsactie verkeerd was ge weest. 'SSfïi Gisteren woonde Chroestsjew, aan het einde van zü» zevendaags bezoek aan Oost-Duitsland, een zitting van de „Volkskammer", de Oostduitse volks vertegenwoordiging, bij. De Russische partijleider tijdens een toespraak van de Oostduitse premier Oito Grotewohl. Naast hem zit Mikojan, de Russische vice-premier en minister van Buiten landse Zaken. Van onze correspondent) Schipper Ruiten van de HD 47, die gisteren weer met goudzoeker Visser naar de Plaats van hét'wrak van de Renate Leonardt" isgevaren, is er- oen overtuigd, dat de onderneming kans van slagen heeft. Of er werkelijk goud in hét wrak zit, weet hij nog niet, maar hü meent dat, als dat er is en de. omstandigheden meewerken, de schat door de duiker binnen enige uren ge borgen moet kunnen zijn. Schipper Ruiten meentj' dat het goud schip dit jaar door de stroom uit het zand „losgewerkt" is en-is gaan „zwe ven". De „Renate" ligt in dertig voet diep water en is gemakkelijk te be reiken. Gisteren -.werd. .uitgevaren om te zien of de boelen, dié rde plaats van het wrak markeren, het in de zware storm van de laatste dagen hadden uit-, gehouden,.wat het geval bleek te zijn. Ruiten is nü reeds tien jaar met Visser bezig om het goud te bergen. In 1947 werd voor het eerst uitgevaren. Een Duitse fabrikant kon het niet langer aanzien dat in Neder land de honden zo ongesoigneerd aan de lijn lopen. Hij komt daar om op de komende najaarsbeurs te Utrecht met een regenjas met capuchon en leren laarsjes voor honden. Hij heeft al aangekon digd, dat de regenjasjes en schoentjes in verschillende kleu ren verkrijgbaar z|jn. En verder: „De jasjes zijn van kunstleer en hebben een'warme, uipllige voering; de laarsjes zijn van zacht leer met een heuse le ren zool". Fault je Dijkstra, e'en zevenjarig jon getje uit de Corn. Springerstraat 4 I in Amsterdam, was gistermiddag een officiële gast op het Amster damse telegraafkantoor. Hij werd er ontvangen in de directiekamer en een lid van de afdeling personeel leidde bem later rond langs de mys terieuze telegraafmachines, waarop telegrammen uit de hele wereld bin nenkomen en waarop ze naar alle landen worden uitgezonden. Paultje mocht zelfs even een koptelefoon op zetten om te luisteren naar morse- (Van onze Haagse reddeteur) Generaal B. R. P. F. Hasselman, chef ™1 de Generale Staf, zal op 31 oktober M. de militaire dienst verlaten wegeus Jjw bereiken van de pensioengereehtlg- leeftijd. Verwacht wordt, dat hU de •eoetle van voorzitter van het comité verenigde chefs van slaven zal büj- uitoefenen tot 1 januari 1958. Ook ®e territoriale bevelhebber van Neder- 'Wfl, lt.-gen. D. C. Buurman van Vree- «n, zal per 1 november de dienst ver- Men. Er zullen ook in de commando's over e divisies van de Koninklijke Land recht enige mutaties worden uitge- *°e{d. De 7-December Divisie zal tot JW;parate divisie worden omgevormd. Gen.-maj. A, V. van den Wall Bake jordt genoemd als commandant van parate divisie. - Paul Dijkstra met een hoofdtelefoon op, op de afdeling radiotelegrafie van Hol land Radio-P.T.T. tn gezelschap van zijn vader (met brilen de heer De Jong, die herd rondleidde. seinen, die van vreselijk ver weg kwamen. Waarom Paultje daar zo ontvangen werd? Het telegraafkantoor had enige duizenden sollicitatiekaarten doen verspreiden in de hoop nieuwe telegrambestellers aan. te trekken. Een van de kaarten kwam terug, in gevuld door.. Paultje. Het tele graafkantoor nam de handschoen op. „Beste Paul", schreef een der direc teuren terug, „we hebben je kaart ontvangen en daaruit blijkt, dat je graag inlichtingen wilt over de op leiding tot telegrambesteller. We willen je die graag geven en dan zullen we je meteen door het hele bedrijf rondleiden. Wil je dan dins dag 13 augustus bij ons komen?" Dat kon Paultje moeilijk op zich ia- ten zitten, maar intussen had vader Dijkstra de brief ook maar.eens ge lezen. Ten slotte kwam het dan zo ver, dat de kleine, blonde Paul gis termiddag zij het met dè gerust stellende wetenschap, dat papa door zijn aanwezigheid hem een grote dosis morele steun verleende werd ontvangen. Na afloop kreeg hij in de kantine nog een glas limonade en een boekje met veel foto's over het bedrijf. Partijleider Chroestsjew van de Sowjet-Unie heeft gisteren een af scheidsrede gehouden op het Marx- Engelsplein in Oost-Berltjn, waar on geveer 100.000 mensen bijeen waren. Chroestsjew prees de Oostduitse partijsecretaris Ulbricht als de „trou we strijder voor de socialistische klas se". HO leverde felle kritiek op bonds kanselier Adenauer van West-Duits- land.Adenauer bereidt, volgens Chroestsjew, de Westduitsers psycho logisch op een nieuwe oorlog voor door de terugkeer van duizenden Duitsers uit dc Sowjet-Unie te eisen, terwijl h|j weet, dat deze mensen ge sneuveld zijn. Chroestsjew beschuldigde de weste lijke mogendheden ervan, dat zij „alles in het werk stellen om de ontwape ningsbesprekingen eindeloos te rek ken". De Sowjet-Unie zal echter „blij ven streven naar een oplossing vian de onfwapeningskwéstie". De Russische partijleider hield yoL zich niet te willen mengen in de alge mene verkiezingen, dié op 15 Septem ber ai. in West-Duitsland v worden ge houden, maar zei nachtbus; Tóen ons tijdens dit bezoek onze mening werd gevraagd over de verkiezingen 'in West-Duitsland, .hebben wfj verklaard, dat het Duitse ..volk er verstandiger aan zou doen vertegenwoordigers naar zyn parlement te zenden, die een einde zouden maken aan de koude oorlog en aan het- feit, dat West-Duitsland veranderd wordt in een hoofdbasis voor atoomoorlogvoering". Tevoren had Chroestsjew met Oost duitse leiders een gezamenlijke verkla ring ondertekend, die een schriftelijke afsluiting vormde van z|jn zevendaags bezoek aan Oost-Duitsland. verklaring behelst, volgens radio-Moskou, eveneens een felie aan- J3.? houdinS der westelijke mo gendheden op de ontwapeningsconfe rentie in Londen. De rede van Chroestsjew werd door de toehoorders maar met een zeer lauw applaus beloond. Velen waren al voor het einde van de bijeenkomst wegge gaan. In een radiorede betoogde Bonds kanselier Adenauer nog dezelfde avond dat men „dagelijks kon zien, dat een buitenlandse staatsman zich schuldig maakte aan grove inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land, nl. van West- Duitsland. Adenauer noemde dit „zon der weerga". - De sociaal-democraten in West- Duitsland zouden volgens Adenauer de steun van het Kronilin genieten bij deze verkiezingscampagne, althans politiek. De Britse politieke resident in Bah rein,' sir Bernard Burrows) beeft, ver klaard dat de opstand in Oman „zo goed als afgelopen" is. Sic Bernard deelde mee, gat de Britse trqëpen' Öm'aa zullen verlateh zodra de toestand dit toelaat. HO noemde evén wel geen datum. §if(§§ Op een persconferentie zei BurróWs, dat slechts twee .óf drie dorpjés -rin Oman zich nog moeten overgeven» Burrows verklaarde flat de. militaire: fase is afgesloten en datnudepolltiéke toestand moét worden gerégeld. Dit is de taak van de 'minister vac Binnen landse Zaken van de sultan van Mus-f kate, Sayed Ahmed Ibrahim, dié zich. gisteravond naar Nizwazou. begevëruy (Van onze correspondent), i Dinsdagmorgen vroeg zyn drie gevangenen ontsnapt uit Het stierin Ess er heem b Veenhuizen. De mannen hebben dë tralies van hun slaapkooien (een soortalkoof) doorgevjjjld. Eén der ontsnapten is gistermid dag in Rotterdam gearresteerd. De ontsnapten z|jn H.. P. J. üit - 9' V" eveneens uit Rotterdam; en;J. J. van H. uit Den Haag. Zu zijn alien 27 jaar en hadden respectievelijk nog 3, een half en 5 jaar voor de boeg F. C. V werd gisteren- gearresteerd," toen hii ZfJl J®„oni«evi58.van zijn wo- De leiding van de vierduizend sta kende groentensjonwers in Londen heeft gisteren èen einde gemaakt aan de vier weken oude staking die het groenten- en fruitvervoer in geheel Engeland'heeft ontwricht. In spoorwegkringen, maar ook daar buiten, is men verrast'over de verkla ring die de chef exploitatie van de Nederlandse Spoorwegen, ir. J. Loh- mann, beeft afgelegd over de oorzaak van de treinramp te Woensel. Ir. Loh- mann schreef deze oorzaak toe aan een lastgeving „verkeerd spoor rüden", die volgens hem door de treindienstleider te Eindhoven ten onrechte aan de ma chinist van de trein Eindhoven-Utrecht is gegeven, j De heer Lohmann legde deze verkla ring in eerste instantie af voor het heidsmensen van de spoorwegen be trokken z|jn, worden dezen op non- actief gesteld, althans geplaatst in de binnendienst van de N.S. In het be trokken geval te Eindhoven is van deze gedragslijn, niet afgeweken. Het Tweede-Kamerlid de heer Borst L ?-e, minister van Landbouw schriftelijk gevraagd of het hem be kend is, dat het Landbouwschap een begin heeft gemaakt met de verzen ding van de heffingsaanslagen over de tv-journaal. Later heeft hü desgevraagd* I da^dez^aamslaemJ h«trovi^et ^k'wL15' een bevestiging van deze verklaring £62!,laüla.ge? ^trekking hebben gegeven. Toen ir. Lohmann verzocht werd voor de tv lets over de oorzaak en bijzonderheden* van d§ ramp te vertel len, heeft h|j overleg gepleegd met de officier van Justitie te Den Bosch, die op de plaats van de ramp aanwezig was. De Officier had geen bezwaar tegen een verklaring, diffuiteraard voor rekening van ir. Lohmann bleef. Nader vernemen w|j van de zijde der Spoorwegen, dat deze verklaring ,.in het licht gezien moet worden van de eerste indruk, die deze spoorweg autoriteit kreeg over de toedracht van het spoorwegongeval". Het onderzoek, dat inmiddels door de Spoorwegen is ingesteld, zal moeten uitwijzen of de treindienstleider inderdaad in gebreke moet worden gesteld. Berichten, als zóu de treindienst leider te Eindhoven z|jn. geschorst, zijn onjuist, aldus de Spoorwegen. Bij elke tie is bij een bekend'inbreker. nadat de 'ontsnapping gekend werd, is het gehele poiitie- apparaat in werking gesteld en wer- ?eP. aUe politieposten gewaarschuwd, s Morgens om half zeven, ha het ont- der gevangenen het bewakingspersoneel dat j r: nES e slaapkooien in de af deling B. waren doorgezaagd. Deze tra ites waren weer zo goed mogelijk In oe oorspronkelijke staat teruggebracht, opdat maar zo weinig mogelijk ge merkt zou worden. van Justitie te Assen, De gestlchtsonderwjjzér I. W«ga. die f. IiaorSens om half zeven z|jn auto a,,t de garage zou halen, ontdekte dat zun auto was verdwenen. Het onder wijzersgezin zou juist deze morgen met vakantie gaan. De auto was ge- staid in een garage, in de omeevfne dat de ng V1 de bossen- Het bleek d„ °ntsnaPte gevangenen er met de auto van door waren gegaan. ?°ewe3 de strafgestichten te Veen- jji minlIT|aal beveiligd zijn, wil dit niet zeggen dat de ontsnahnimi voor de gedetineerden gemakkelijk deden d^ndSr 0!Jtvl"chte gevangenen derd« 1 al5j kamerwacht; de d£^®„^.eHrte in de smederij van de nm n en' zodat men wel tijd had om de zaak voor te bereiden. Aange- onregelmatigheid, waarbij de veilig- aftrek. op de algemene heffingen en de'z.e bestemmingsheffingen. Is de minister niet van oordeel, dat het voor dè betrokkenen in deze tijd financieel onmogelijk is deze aanslagen binnen de daarvoor gestelde termen van 3 maanden te voldoen en zo Ja, is d?. minister dan bereid, al z|jn invloed bh het Landbouwschap aan te wenden om meer soepelheid in dezen te be trachten, aldus de heer Borst. De rechtbank te Amsterdam heeft 2 uit 't in Duitsland gelegerde Canade se leger gedeserteerde militairen, de 19- jarige Petrus J. M. de W. en de 29-ja- rige Nathan J. W., terzake van oplich ting meermalen gepleegd, veroordeeld tot resp. 12 maanden met aftrek, waar van vflf voorwaardelijk, proeftijd drie jaar en toeziqht van de rJc. reclasse ring, en ééa jaar gevangenisalxaf met i Kgf nomen aag wórden dat 4e gevangene; mfl1? e smederij i.werkte, voor hél uitbreMngsmateriaalhheefti gezoqgd;>^ Nalat de tralies waréh-ldóorgevijld uet men zich langs een regenpïjp aaar beneden zakken om vervolgens door te waden. De iiatte„kleren werden later door de politie in de bós- aa°feb'9?et? i^odat vermoedelijk «erorS631 voor «^ose^ereri ^recteur-generaai van.heL ge- vangeniswezen.mr.. Ei A. ,M.?Lam«r», heeft' gisteren een bezoek aan -hei- «et gerechtshof te 's-Gravenhage heeft het vonnis van de rechtbank een jaar gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk Z„AVertlfi2 tei,ende 38-jarige schr«- ver A. L S., die, zoals hij heeft be kend oplichtingen en verduisteringen ne®" gepleegd voor ongéveer 50.000. De man had met allerlei verzinsels over acties in Indonesië, zoals het aroppen van pamfletten, het zenden van legionairs naar Australië, een Haagse dame voor naar hijzelf zegt /_37.500 opgelicht. Volgens de ,dame zou het nog veel meer z|jn. Voorts had S. enige kleinere oplichtingen gepleegd- Dé procureur-generaal had het hof gevraagd, een jaar, waarvan drié maanden voorwaardelijk, met aftrek van zeven maanden voorarrest, óp3 te leggen. .;--9 h M Het Amerikaanse mtafsterle - van Buitenlandse Zaken heeft 46 Ameri kaanse jongelui die van plan waren 'b reis door communistisch China te ma ken, doen weten dat hnn paspoorten'; afgenomen zullen worden als afj 'dit doen. Kort nadat dit bekend werd, be sloten verscheidene jongelui van .de reis af te zien. De Amerikaanse jongelui hadden het communistische wereld jeugdfes- tival tn Moskou) bijgewoond. i :vsm - -fgestichten". het laatste deel van hun str'a'L'door^ rbI^Jifn- Met een ontsnapping riske- voorwaardelijke invrljheld- t tweede in Nederland te bouwen n«rf™?i°r^fn de>.cerate, «al in S verr«zen> zal wei_ licht In Gelderland, gebouwdworden, i* J* c* van'Staveren.heéft in de Groningse provinciale staten 1 meegedeeld dat dé gedachten in deze Saan. H|j .zei dit in eSn uit eenzetting over,de in Groningen- te bouwen nieuwe elektrische centrale, kool Ven wOTden door steen- 1 *'v. ji ,.H®t Tweede-Kamerild de hèer Vro- iyk heeft aan de staatssecretarisvan 3SS-". schriftelijk: gevraagd of.het luist fs, dat vanwege hetdepartement van Marine op 8 augustus op een vraag van journahsti^e zijde nadrukkelijk ia ontkend, dat een technisch hoofd ambtenaar van dit département Vreeds geruime t|jd niet van .verlof, zou: z|jn teruggekeerd en dat dezelfde \Taag op 9 augustus bevèstigend is 'beantwoord.' zonder dat daarbij een behoorlijke mo tivering van de ontkenning yah dé.vo- rige dag kou worden'gegeven, Is de staatssecretaris niet van mening dat het géven van onjuiste voorlich- ting aan de.pers'ten stericste" afkeuring verdient, en wil h|j van dit oordeel-te oestemder plaatse doen 'blijkeii?'' aldus het Kamerlid. ÏN tec«nstelilD( tot west-Europa, waar de temperaturen normaal of ieta be- neden normaalzUn, komtIn Zutdoort-Eu-" ropa een hittegolf voor. In Zuid-Itallé en Griekenland werden slitermlddar tenipa- raturen van 40 tot 43 rraden remeten. In Duitsland glijdt de2e wanne lucht over de koelere in de onderste luchtlagen, hët-J geen daar aanleiding: geelt tot uitgebreids' recenvaL At-.wV' In onte streken kwamen de afgelopen 24 uur Wer en daar nog enkele buien voor, voornamelijk In betwesten en' noorden -. van Nederland,. Een nieuwe oceaandepressie beeft - tossen Noord-Ieiland berelkt' Het regen-': gebied van .dè storing lag vanmorgen over" midden-Engeland en het zal* tégen '.'"dsv avond - bet westen, van ons 'land - bereiken.;*?'" Na bet.' passeren vaa „het regengebiè4''!t stroomt een, nieuwe boev'eelbetdkoèlë*' oeeaanluebtwuu oasestreken; .'AangèadlénS.' ook deze luebt een 2onstabtelé§ ;opbouid|:§; «•"«v-."komen, t daaHa plaataMllv w^i§ voor:-, iet ";%ë!É^4SB8«fiiyP voort, '-Nu:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1