Levensonderhond in juli weer duurder Voorstellen nu naar senaat Rijk stopt bijdrage aan ziekenhuizen Jongste C. EL-Kamerlid in het huwelijk getreden Disconto verhoogd omvormen Moskou eist vertrek van troepen uit Duitsland gaat kabinet KLM via Pool van Amsterdam naar Tokio? NEDERLAAG VOOR EISENHOWER Indexcijfer met een Weer doodvonnissen in Hongarije voltrokken Straaljagers toch naar Deelen? Tsjechen dwongen KLM-toestel tot landen Geen vast verblijf voor Hongaren Zelf rente en aflossing betalen Minister: tarieven moeten worden opgevoerd Grote belangstelling in Leiden Afschaffing van ~TT™ TT Minderjarig Haags meisje vermist basissen Wordt Oude Maas niet afgesloten? Dr. De Reus opvolger van von Balluseek? van meter dikte Dodelijke ongelukken in Den Haag Syrische attaché wil niet terug Opklaringen, maar dan weer regen r N D1 r Protest tegen Hongaarse bisschop Lajos Ordass VOORWAARDE VOOR ONTWAPENING Reimistencongres SSR GENERAAL KRÜLS ADVISEUR K.LM. VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1957 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 IrGravenhage: Huygensplelrt 1 Telel 183467 (3 Lï Postbus 1091 Postgiro No 424867 Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No. 424208 Telef-n 4570 Klachtendienst na 17.30 Gouda: L< Noodgodstraat 19 Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per tmmm-r 1 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 sent Verschijnt dagelijks J Directeur: HL ühl RUIG VIJFTIEND®: JAARGANG No. 3760 (Getuig lot morgenavond) TIJDELIJKE OPKLARINGEN Aanvankelijk nog plaatselijk enkele buien. Daarna opklaringen, maar morgen-ln de loop van de dag waar schijnlijk hier en daar weer enige regen. Dezelfde mid- dagtemperatnren of iets hogere. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Morgen: zon op 5.29 Maan op: 22.24 onder 20.03 onder: 12.54 Vy: O Hoofdredacteur: JDi J AH J H KR IJl Nb SLOT Gistermorgen heeft HJtf. de Ko ningin op paleis Soestdijk 75 padvinders ontvangen uit Suri name en de Nederlandse intil- len, die hebben deelgenomen aan de jamboree in Engeland. Frank lin Fortln vertelt de Koningin over de wolkbreuk die tijdens de wereldjamboree plaats bad. In het midden de plaatsvervan gend hoofdcommissaris van het N.P.V., notaris W. G. Weler. J T l ,««f tingen" steeg van 152 naar 153. Voor wijziging ln de personele belasting. Het prijsindexcijfer van het levens- onderhond van'hand- en hoofdarbel- dersgezinnen. dat maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt samengesteld, vertoonde van 15 juni tot 15 juli jl. een stijging met 1 punt. Het indexcijfer exclusief de A.O.W. steeg van 115 naar 116 en hel indexcijfer inclusief de A.O.W. van 120 naar 121. Deze stijging deed zich in hoofdzaak voor in de voedingssector, waarvoor het indexcijfer van 124 opliep tot 126. Binnen deze sector traden verschillen de prijswijzigingen op. Zo daalde de aaruappeleriprijs vrij sterk, terwijl voorts prijsdalingen werden geconsta teerd voor thee, vlees en vis (in hoofd zaak een prijsdaling van zoute haring) en voor margarine. Daartegenover stond evenwei een belangrijke stijging van de prijs voor-melk en meltepro- dukfen en voor eieren, terwijl ook voor groenten en fruit het indexcijfer opliep. Bij de niet-voedlngsmlddeien steeg het indexcijfer voor verwarming en verlichting als gevolg van een prijs stijging voor vastebrandstoffen. Bij de kleding werd een prijsdaling waar genomen tengevolge van de uitver koop. Belastingen Be stijging van het indexcijfer van het rechtstreeks voor consumptie be stemde deel der gezinsuitgaven veroor zaakte tevens een stijging van de Index cijfers v.oor sociale verzekeringen en belastingen. De hoogte van de sociale verzekeringen en belastingen is nL voor een belangrijk deel afhankelijk van het bedrag, dat nodig is voor de aanschaf fing van het goederen en dienstenpak ket, dat aan de indexcijferberekening ten grondslag ligt Het indexcijfer voor de groep „verzekeringen en belas- De derde assemblee van de wereld federatie van lutherse kerken, die in Minneapolis is begonnen, is vooraf ge gaan door een roerige protestvergade ring in deze stad tegen de aanwezig heid van lutherse bisschoppen van achter het IJzeren Gordijn en speci aal van de lutherse primaat van Hon garije, bisschop Lajos Ordass. De spreker op de protestvergadering, dr. Carl Mc Intire, president van de Internationale Raad van Chr. Kerken, beschreef Ordass als een „met instem ming van de communisten aangestelde kerkvorst, die evenals de andere kerk vorsten van achter bet IJzeren Gor dijn niet de lijdende christenheid daar vertegenwoordigt, omdat de commu nisten alleen maar kerkvorsten laten gaan die zij kunnen vertrouwen". Zijn toespraak werd onderbroken door geschreeuw, en de ongeregeldhe den liepen zo hoog, dat dr. Mc Intire door de politie naar huis gebracht moest worden „Er waren zeker com munisten op de bijeenkomst aanwe zig", verklaaijde de spr. later, „en ook studenten van het lutherse seminarie hekelden mij" Naar aanleiding van deze protest vergadering heeft de .lutherse kerk van Minnesota een verklaring uitgege ven, waarin gezegd wordt, dat deze kerk instemt met de aanwezigheid van de kerkvorsten van achter het IJze ren. Gordijn en dat zij deze niet be schouwt als voorstanders van de com munistische ideologie. Twee Hongaren, Zsigmond Slpos, 23 Jaar, en Joszef Erdesz, 30, zijn gisteren geëxecuteerd. Z(j waren beschuldigd van moord op een majoor van de Hon gaarse communistische politie. Zij ontsnapten 11 juli uit de gevange nis in de Markostraat, waar zij reeds op de uitvoering van hun doodvonnis zaten te wachten. Zij bleven vijf dagen in vrijheid. Het Hooggerechtshof heeft dinsdag bun vonnissen bevestigd. Pater Laszlo Mindszenti, geen ver want van kardinaal; Mindszenti, is ter dood veroordeeld, omdat hij zitting ge nomen had in een dorpscommissie tij dens de revolte van verleden^ jaar en wegens het verbergen van wapens na dien. Het dagblad Kisalfoeld uit Gyoer Identificeerde hem als de r.k. priester van het dorpje Der, aan de grote weg naar Wenen, ongeveer 65 km ten noordwesten van Boedapest. Zijn huis houdster Anna Sparnitz werd tot vijf jaar' veroordeeld, omdat zij hém ge holpen had "een wapen te verbergen. Provinciale bladen die de hoofdstad binnenkwamen wijzen erop, dat de arrestaties en,;'processen van en tegen „contra revolutionairen" in het gehele land in volle, gang zijn. Er vinden er veel meer plaats dan officieel meege deeld wordt. In Kecskemet, ongeveer 80 km van Boedapest greep het districtshof terug tot 1945 om vijf boeren tot gevangenis straf te veroordelen wegens het doden van een Russische soldaat. Dit was voor het einde van de tweede wereldoorlog, toen Hongarije en de Sowjet-Unie of ficieel aan tegenovergestelde zijden vochten. Wegens het in werking stellen van het anti-Russische radiostation „Josez Katona" tijdens de revolte van verleden jaar in Kecskemet heeft het hof straf fen opgelegd aan drie jonge officieren van het Hongaarse leger van 10 tot 12 jaar. DE PEEL IS TE DUUR (Van onze Haagse radecteur) Het ziet er niet naar uit, dat minister Staf zal terugkomen op zijn besluit om het vliegveld Deelen op de Veluwe te bestemmen als operationele basis voor het fotoverkenningssquadron 306 van de Koninklijke Luchtmacht. Dit squa dron is thans nog gelegerd op de vlieg basis Lahrbruck in West-Duitsland. De minister heeft persoonlijk nage gaan of het wellicht mogelijk ware de vliegbasis De Peel voor dit squadron te bestemmen, maar het onderzoek heeft niet het gewenste resultaat op geleverd. Er zouden onder meer veel te hoge kosten verbonden zijn aan het geschikt maken van deze basis. Wel wordt nu nog onderzochtwat gedaan kan worden om de omgeving van Deelen als recreatieoord geen al te grote overlast te bezorgen. Verwacht kan worden, dat met plaatselijke en provinciale instanties overleg zal wor den gepleegd. HET Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft don derdagavond zijn goedkeuring ge hecht aan toewijzing van een be drag van 3.191.810.000 dollar voor de Amerikaanse hulpverlening aan het buitenland in het nieuwe belastingjaar. Het Huis heeft hiermede de aanbeveling van zijn commissie voor de toewijzingen overgeno men, het toegestane bedrag is 809.650.000 dollar lagér dan het geen president Eisenhower een „minimum voor de instandhou ding der verdediging van de vrije wereld" noemde. Het wetsontwerp voor de buiten landse hulpverlening zal,nu door de senaat ln behandeling worden geno- men. Het Huis aanvaardde het ontwerp' met 252 tegen 130 stemmen. Door de aanvaarding door het Huis van Afgevaardigden van het wetsont werp in deze vorm zijn de volgende drie voorstellen van Eisenhower ver worpen: 1. Een voorstel van de president om de geiden voor de economische hulp verlening niet met 165.000.000 doch met 36.000.000 dollar tfe verminderen. 2. Het bedrag voor het stichten van een nieuw fonds voor de Amerikaanse economische hulpverlening aan het buitenland Is met 200.000.000 dollar verminderd. Het nieuwe fonds zal nu over 3ti0.000.000 dollar kunnen be schikken, tenzij de senaat dit bedrag nog wijzigt. 3. Het Huis verwierp een voorstel, om het bedrag voor de Amerikaanse technische hulpverlening aan het bui tenland met '26ÜOB.OOO dollar te^ver- bogen. Nederlaag In Congreskringen verklaarde men, dat het voor Eisenhower een grote po litieke nederlaag zal zijn, als het Huls en de Senaat de nieuwe vermindering van het bedrag voor hulp aan bet bui tenland goedkeuren.. Volgens waarnemers is Eisenhower ln de vier-en-een-half jaar dat hij president is, nog niet zo boos geweest als nu. Hij schijnt vastbesloten te zijn het Congres in een speciale zitting bijeen te roepen als de beknotting niet ongedaan wordt gemaakt. De tegenslag van gisteren is de jongste van een hele reeks nederlagen die Eisenhower in het Congres heeft geleden. Het begint er steeds meer op te lijken dat zijn invloed ondermijnd is doordat hij als president valt onder de nieuwe bepaling van de Ameri kaanse grondwet die een derde ambts termijn uitsluit, zodat by niet herkies baar is. Door straaljagers aangehouden Straaljagers van de Tsjechische luchtmacht hebben een KLM-toestel, de PH-DFN, een DC-6B, dat onderweg was van Cairo naar Amsterdam, ge dwongen te landen op het vliegveld van Bratislava. Op de route van Athene naar Wenen kreeg het toestel slecht weer en de gezagvoerder had geen zicht op de grond. Hij poogde de buien te vermijden door meer oostwaarts aan te honden, waarbij hij het Tsjechische luchtruim geschonden moet hebben. Door middel van signalen beduidden de straaljagers de gezagvoerder, A. van Ulzen. in Bratislava te landen. Na drie kwartier mocht de KLM-piloot zijn reis weer voortzetten. In deze drie kwartier werden enige passagiers ondervraagd. Het toestel landde daarna veilig in Wenen. Met een vertraging van 2JA uur kwam het KLM-toestel op Schip hol aan. Nederlaag Eisenhower De juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den heeft gisteren een door de rege ring gesteund voorstel verworpen, om vast verblijf in Amerika te verlenen aan 25.000 Hongaarse vluchtelingen, die verleden jaar na de opstand in Hongarije hnn land hebben verlaten. Het besluit was een persoonlijke ne derlaag voor president Eisenhower. E minister van Sociale zaken en Volksgezondheid ad interim, mr. Struljcken, heeft de Tweede Kamer bericht dat hij na overleg met de mi nisters van Financiën en van Econo mische zaken besloten heeft geen ver dere toepassing te geven aan de fi nancieringsregel in g verpleeg- en be handelingsinrichtingen. Deze regeling voorzag in de ver strekking van rijksbijdragen voor be taling van rente en aflossing van het onrendabel geachte deel der stichtings- kosten. Volgens de minister was zij slechts bedoeld gedurende een periode, waarin de indexcijfers van de kosten van levensonderhoud niet in evenwicht zouden zijn met de indexcijfers der bouwkosten. Het laat zich aanzien, al dus de minister, dat het vooroorlogse „evenwicht" tussen deze indexcijfers niet binnen afzienbare tijd weer be reikt zal worden. De huidige verhou ding tussen deze cijfers is evenmin sta biel. Nu bovendien beperking der uitga ven nodig is, behoren ook de door verpleeginrichtingen geleverde dien sten zoveel mogelijk zonder rijksbij drage bekostigd te worden door hen, die daarvan gebruik maken. Het in rekening brengen van kostendekken de verpleegtarieven zal hiertoe wor den toegestaan. Ook de Inrichtingen, waaraan voor nieuwbouw een rijksgarantie is ver leend of toegezegd, zullen, nu zij de gelegenheid hiertoe krijgen, hun tarie ven moeten opvoeren tot zodanig be drag, dat zU daarmede zelf rente en aflossing van geleend kapitaal aan de geldgevers kunnen voldoen, zon der dat het rijk als borg behoefte te worden aangesproken. Met de be sturen dezer inrichtingen zal op korte termijn hieromtrent overleg worden ge pleegd. De Nederlandsche Bank maakt ernst met de verdediging van de gulden te gen valutaspecutaties. De directie heeft besloten bet discontotarief dras tisch te verhogen. Met-Ingang van 16 augustus zijn de tarieven met omhoog gegaan, met het gevolg, dat het wisseldisconto het voornaamste tarief gekomen is op 5%. Op 17 juli jl. was het tarlet al met verhoogd, zodat er In één maand tijd* 1M Is toegevoegd aan de 3?4 welk tarief tot 16 juli |1 gold. De nieuwe tarieven zijn als volgt: wisseldisconto 5 promessendisconto 5% rente voor voorschotten in re kening-courant voor particulieren 6Vi% en voor anderen 5% Daar mede is van het goedkope geld, waar van na de oorlog sprake was, niets meer overgebleven, want het disconto is sedert de bevrijding nog niet zo hoog geweest. lit (Van een onzer verslaggevers) VOOR het Leidse gemeenteraads lid J. C. Elsgeest, optredende als ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Leiden, verschenen gis- RUSLAND heeft gisteren ver klaard dat er van een over eenkomst over ontwapening geen sprake kan zijn zonder dat som mige buitenlandse troepen uit Duitsland worden teruggetrokken en een begin wordt gemaakt met het opheffen van overzeese basis sen elders. De Russische afgevaardigde Zorin maakte deze voorwaarden in Londen bekend ln de subcommissie van de Ver. Naties voor ontwapening. Hi! deed dat In een lange rede, die praktisch een einde maakte aan aUe hoop op overeenstemming. Zorin deelde mee dat Rusland het terugtrekken van eenderde van de buitenlandse strijdkrachten uit Europa zou eisen als een „eerste stap". De Russische afgevaardigde ver klaarde, dat honderden buitenlandse militaire basissen de aarde bedekken en een ernstige bron van spanning vormen. Hij deed een aanval op de westelijke plannen voor het opslaan van kern wapens in Europa en voegde eraan toe: „Het vestigen van nieuwe basis sen, bedoeld om een atoomoorlog te voeren en het beproeven van atoom wapens op buitenlands gebied, plaat sen de betrokken landen in een uiterst gevaarlijke positie". De Russische afgevaardigde waar schuwde in het bijzonder voor de ge varen voor 'West-Duitsland. Sinds 10 augustus wordt de 15-ja- rige Johanna Cornelia Schuiten uit Den Haag vermist. Het meisje, dat dienstbode is, heeft die dag haar ou derlijk huis verlaten. Zij lijkt ongeveer 20 jaar oud, Is 1.75 meter lang, heeft lichtblond haar en een frisse gelaatskleur. Zij droeg, toen zij wegging een bruin mantelpak met witte stipjes, een groene blouse, bor- deau-rode kurkschoenen en een zwart tasje. De ouder3 hebben aan de po litie opsporing verzocht. Van 29 augustus tot 31 augustus houdt de reünistenorganisatie der So- cletas Studiosorum Reformatorum op de Pietersberg te Oosterbeek haar zo- mercongres. Sprekers zijn o.a. dr. T. J. Poppema, directeur van de le Chr. H.B.S. te Groningen, over het onder werp: „Christelijke opvoeding in de school", en de voorzitter der R.O.S.S.R., dr. mr. J. Ozinga, geref. predikant te Lunteren, over: „Christelijke opvoe ding in het gezin". Het programma vermeldt verder o.m. een traditionele auto-puzzelrit door de Veluwse bos sen. Het adres der Congrescommissie is: W. J. H. van Roon, Schellinglaan 31, Voorburg. Het echtpaar DF. van der Mei-—ZiU verentant tijdens de huwelijksvoltrek king door de heer J. C. Elsgeest. termiddag drs. D. F, van der Mei en mcj. J. M. M. Zilverentant om in de echt te wórden verbonden. De 32-jari- ge drs. v. d. Mei is het jongste lid van de fractie der CHD in de Tweede Ka mer en er bestond voor de huwelijks voltrekking dan ook meer dan gewo ne belangstelling. Nadat de heer Elsgeest de wettelijke formaliteiten had laten vervullen en de akte was voorgelezen richtte hij zich in een persoonlijk woord tot het jeugdige bruidspaar, waarna de bur gemeester van Leiden, jhr. mr. F. H. van Kinschot als eerste felicitaties aanbood. 1 Na de korte plechtigheid in het stad huis reed het bruidspaar naar de his torische Pieterskerk, waar ds. P. W. Spruyt, Ned. Herv. predikant te Lei den, het huwelijk inzegende. Hij had daarbij als tekst „de vrede van Chris- tus, tot welke gij immers in een li chaam geroepen rijt, regere in uw harten". De dienst in de Pieterskerk werd o.a. bijgewoond door de heer H. W, Tilanus, voorzitter van de CHU, en en kele Tweede-Kamerleden. Voor de re ceptie bestond grote belangstelling, zowel van de zijde der Leidse burge rij, als van officiële personen. Dordrecht en Deltaplan Over de vraag of de afsluiting van de Oude Maas als een noodzakelijk onderdeel van het Deltaplan moet worden beschouwd heeft het gemeen tebestuur van Dordrecht, dat zijn vrije weg naar zee in gevaar ziet gebracht, verscheidene malen met autoriteiten van de rijkswaterstaat gediscussieerd. Hierbij is gebleken, dat het nog geens zins vaststaat, dat zo'n waterkering met sluizen een onmisbaar onderdeel in het. geheel van het Deltaplan zal vormen. Toch blijven, aldus het gemeentebe stuur van Dordrecht in een donderdag verschenen nota, nog steeds' bewerin gen de ronde doen, dat de noodzaak van afsluiting van de Oude Maas reeds vaststaat en dat deze maatregel in het beginstadium van de Deltawerken zal worden uitgevoerd. Mede naar aanleiding hiervan is in overleg met prof. Ir. P. Pb. Jansen, hoofd van de Deltadienst van de Rijks waterstaat, besloten een commissie ln te stellen, die tot taak heeft de belan gen van de gemeente Dordrecht in ver band met het Deltaplan te bestuderen. Premier Harold Macmillan is van plan na het jaarcongres van de con servatieve partij, dat in oktober gehou den zal worden, wijzigingen in zijn ka binet aan te brengen, zo is beden ge meld. Gemeld werd dat deze wijzigingen, de eerste sedert Macmillan in januari de zieke Sir Anthony Eden is opge volgd, ook de benoeming van verschei dene nieuwe ministers zullen betref fen om het de ministers die nn in het kabinet zijn, wat gemakkelijker te maken. De voormalige socialistische ex-pre mier graaf Attlee speelde een Indirecte rol in deze plannen, HU stond aan het hoofd van een in mei benoemde com missie die moest bepalen of de minis ters met te veel werk belast werden. De commissie kwam tot de conclusie, dat het werk inderdaad te zwaar was voor de ministers. Het zou velen niet verbazen als mi nister van Buitenlandse Zaken, Sel- wya' Lloyd '1 een van de ministers 19, die door de-kabinetsherziening getrof fen wordt. Verscheidene parlements leden hebben de laatste tijd voorspeld, dat Lloyd zijn langste tijd géhad heeft op Buitenlandse Zaken, doch het ver luidt, dat Macmillan wenst dat hij blijft. Een andere minister zou ook mis- schien ander werk krijgen, in zijn .ge vat omdat deze meent dat hij niet ge noeg te doen heeft. Het is dr. Charles Hill, die als kanselier van het hertog- dom Lancaster belast is. met de alge mene leiding van de voorliehtings- dienst der Britse regering. Hill heeft onlangs een diepgaand* onderzoek vol tooid naar de buitenlandse voorlichting van Engeland, welke incompetent gé~ nuema was., L Verwacht wordt dat Macmillan grote aandacht zal besteden aan de kwestie van de samenstelling der regering, wanneer hij volgende maand van een vakantie in- Yorkshire terugkeert. Ambassadeur in Moskou (Van onze Haagse redactie) Onze ambassadeur te Mo&ou, de beer D. J, von Balluseek. zal binnen kort naar Nederland terugkeren en een nieuwe standplaats krijgen.. De heer von Balluseek heeft dan twee jaar de leiding gehad van de Nederlandse ambassade in de Russische hoofdstad. Langer blijven Nederlandse diplomaten gewoonlijk niet op de posten achter bet ijzeren gordijn, in verband met de ge ïsoleerde positie, waarin zij verkeren. De Nederlandse ambassadeur te Ka rachi (Pakistan), dr. J. G, de Beus, wordt in Den Haag genoemd als de nieuwe ambassadeur ln de Sovjet- Unie. A.N.W.B. adviseert: De ANWB heeft de gemeente Mon ster een wel zeer opvallende marke ring voorgesteld ln de bocht van de Burg. Kampschoërstraat, nabij de ge reformeerde kerk: een witte verkeers- streep, die in de bocht zelf uitloopt tot een breedte van één meter! Er is ruimte genoeg voor deze verbreding en de beide verkeersrichüngen zullen hierdoor duidelijker gescheiden wor den dan voorheen, aldus de ANWB. Het advies, uitgebracht op verzoek van de gemeenteraad, houdt tevens in dat de trottoirband van de buiten bocht zwart-wit geblokt zal worden, en dat in het midden van de buitenbocht een lantaarn wordt geplaatst. (Van een onzer verslaggevers) ln Den Haag hebben zich twee do delijke ongevallen voorgedaan. Gister avond merkte op de Laan van Meer- dervoort een bromfietser, dat hij over iets heen reed. Het bleek een man te zijn: de 64-jarige J, Arler, die inwen dige kneuzingen had HU is in het zie kenhuis overleden. Hedenmorgen om 6 uur botste een' wlelrijdster op het kruispunt Boek horststraatHerderinnestraat tegen een bestelauto op ZU kreeg letsel aan het hoofd en overleed ln hei zieken huis aan de Zuidwal Pas later op de morgen kon het slachtoffer eeïdentifl. ceerd worden. Het was de 54-jarige mevrouw E. Kooyma—Turboer. De K.LJVi. heeft een verzoek inge diend om van Amsterdam via de Poolroute naar Tokio en terug "-.te'- vliegen. Japanse en Nederlandse dele-, gaties voeren- hierover in Tokio be-: sprekingen. ■■lANGi Een zegsman van het Japanse inl-i nisterie van Verkeer heeft verklaard, dat voor hét openen van de nieuwe. KLM-lijn een herziening van de lucht-' vaartovereenkomst Nederland—Japan uit 1953 nodig is. Van Japanse-;zijde is medegedeeld, dat het Nederlandse, voorstel nog niet de goedkeuringvan de Japanse delegatie heeft kunnen wegdragen. De onderhandelingen- Worden voor Nederland o.a. gevoerd door prof. mr. D. Goedhuis, burger- luchtvaartattaché van Nederland qjn. te Londèn. De KLM in Den Haag heeft beves-- tigd, dat het verzoek is ingediend^ doch men onthield zich daar van commen taar. - De Syrische militaire attaché in Ro me, kolonel Ibrahim Hoesseini, die ge noemd werd als een der twee leiders van het koniplot tot omverwerping van de Syrische regering, is niet naar Da- masens teruggekeerd zoals de regering hem had bevolen. De regering heeft het dienstverband met hém beëindigd. De chef staf van het Syrische leger, generaal Tewfiq Nizameddin, heeft op de leeftijd van 44 jaar vervroegd pen sioen gevraagd. Dit is meegedeeld een dag nadat de Syrische minister van Oorlog, Khaled Azim, terugkeerde van zijn bezoek aan Rusland en Tsjechc-: Slowakije. (Van onze Haagse redacteur) Generaal mr. H. J. Kruis (oud- voorzitter van de verenigde chefs van staven) zal per 1 oktober a.s. in dienst treden bij de KLM als adviseur van de directie vervoer. Mr. Kruis zal in verband hiermede zijn tegenwoordige functie by de American Express neer leggen. DE depressie boven de Noordzee vult nu langzaam op. Randatorln- gen veroorzaakten nu en dan flinke buien. Sommige stations in het westen van Nederland meldden over 24 .uur 20 tot 27 mm regen. In het oosten van het land viel echter aanzienlijk min der. Bij IJsland fs Intussen een nlenwe oceaandepressie aangekomen, die lang zaam ln oostelijke richting koerst..Een regengebied van deze storing naderde vanmorgen Ierland. Deze regenzone zal waarschijnlijk morgen ln de loop van de dag ons land bereiken. Daar aan gaan enkele opklaringen vooraf. aan het buitenland t -A-', >:2 f i:-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1