en nieuwe strategie SCHRIKDRAAD WERKT NIET VOLDOENDE Ned Bank sal so nodig verder ingrijpen Genoeg goucl in de kluizen MOEDER EN DOCHTERTJE IN AUTO VERDRONKEN Si sss Oranje Nassau overgedragen op onstuimige Noordzee Vakantiezegels gestolen oenste bezoeker verwelkomd Asiel in Engeland voor Pools diplomaat Koning Leopold naar Ver. Staten Grotonderzoekers opgesloten Op thuisreis na vakantie Zelfs zandbak voor de kinderen Griep misschien met opzet vers HIER EN DAAR WAT REGEN „Groene Draeck" in Zeeuwse wateren NIEUWSTE AANWINST VAN KNSM ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1957 r~ s VIJFTIENDE JAARGANG No. 376* r NEUROTONIC waarde f 270.000) f (sinds 25 juli 1946) Rotterdam; Witte de Wijnstraat 30 Telef, 115700 f4 Ll Postbus 1112 Postgiro No 424510 %-Gravenhage: Huygenspieln 1 Telét 183467 (3 L) Potttas iOSl Postgiro No. 424867 Dordrecht: Scteöerspïein 3 Postgiro No. 424208 uu^7314 Klachtendienst na 17.30 Gouda: L. Noodgodstraat 19 Red. TeL 2867. Adv. Tel 4735 cent per rek' 1 2.65 p4r maS 7.90 per kwartafü Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG -\ MINDER BUIIG. Hier en daar opklaringen,, maar plaatselijk ook enkele buien. Iets warmer dan gisteren. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Morgen: Zon op: 5.30 Maan op: 23.00 Onder: 20.00 Onder: 13.59 Vv. HunUlredacieur: Ui J A tl J s> KlilJINS SLOT OOR de zoveelste keer uitge y rekend de negenenzeventigste komt op deze zeventionde augustus het christelijk onderwijs onze aan dacht vragen. Op 17 augustus 1878 toch tekende Willem UI de wet van Kappeyne van de Coppello. Een wet, die naar de mens gesproken de definitieve cata strofe van de School met de Bijbel moest betekenen. Maar die gere kend met de mogelijkheden Gods het begin werd van een nieuw reveil -onder de veel gesmade dompers. Deze dag toch werd het sein tot bun deling van aUe krachten, die een voor lopige plaats hadden gevonden in de lokale comités, die tegen de wet gepe titioneerd hadden, en tevens het ge boorte-uur van de jaarlijkse Uniccol- lécte voor de School met de Bijbel en leidde zo als vanzelf heennaar de oprichting van de strijdorganisatie voor de Scholen met de Bijbel, de Unie, die een half jaar later in 1879 een feit werd. En zo komt de zeventiende augustus ons elk jaar weer herinneren aan en oproepen tot de defensie van de School met de Bijbel. En gelukkig maar want zonder deze traditionele datum raakten we misschien elk besef van bezit van en strijd voor het Christelijk onderwijs helemaal kwijt. VALT er dan nog wat te strijden? Dat laat zich denken! Telkens toch weer wordt onze school in het defensief gedrongen. Met oude en nieuwe argumentatie. Ook het oude kruit, waarmee een honderd jaar geleden al geschoten werd, schijnt nog niet opgeraakt. Al thans ie oordelen naar wat „In de Waagschaal" van 3 aug. jl. In stel ling brengt. Daar kan men lezen, dat als één ding je in dit land irriteert, het is de opdeling van ons volk in vak jes, in zuilen. Allerlei pogingen van na de oorlog, zo heet het hier, die voor namelijk van uit de wereld van de Hervormde Kerk werden opgezet, om verschuiving in de fronten te verkrij gen, liepen dood. Dit „ideële streven is te pletter gelopen tegen de verzui ling van ons onderwijs en van ons volk^. Denk .hierbij ïiiet kllèsn', zegt dé sdiiijvèr," aan Hardegirijp,' maar ook aan Assen, waar een poging ém een kweekschool te stichten,,die tege lijkertijd voor openbaar en christelijk onderwijs zou opleiden,' „van uit de christelijke boek besmeurd en arg wanend verkend werd". Men wilde hier met zijn pogingen voor. dit mixtum, zoals het heette, gaan „rijden buiten de karresporen der antithesegedachte". Welnu, tegen deze beschuldiging van antithesehobby's en verzuilings- denkbeelden heeft men al honderd jaar moeten strijden en het schijnt vandaag opnieuw noodzakelijk te zijn, gezien het verwijt van „In de Waag schaal". We kunnen de schrijver geen bete re zaad geven dan dat bij zich eens verdiepe in de dit jaar verschenen bro chure van het Geref. Schoolverband: „Waarheid en werkelijkheid in de di- daktiek voor de christelijke school" door prof. Waterink. Misschien zal hij dan willen inzien, dat de School met de Bijbel uit de these, uit de gehoor zaamheid aan het Goddelijk gebod ge boren is, en daarbij tegelijkertijd de antithese het niet willen erkennen van Christus' zeggenschap in de school als vanzelf als noodge dwongen tegenover zich kreeg. MAAR de Christelijke school kan bij de oude defensie-methode alleen vandaag prof. Waterink heeft daar op gewezen op het Schoolcongres van de A.-R. Partij 1956 niet blijven staan. Er wordt ook nieuw offensief materiaal tegen haar ln stelling ge bracht en daarop past een modern verweer en een nieuwe strategie. Vandaag toch hoort meh in het kamp der dialectici de stelling verde digen, dat Verkondiging en onderwijs terreinen zijn, die gescheiden beho ren te blijven. Mensen als Hammels- beck, Minear en Van Niftrik betogen vandaag dat aan het Evangelie on recht wordt gedaan wanneer het tot opvoedingsmiddel wordt gemaakt. Het mag hoogstens opvoedingsfactor zijn. Men wil niet weten van' „de heilloze vermenging van natuur en genade", van cultuur en Evangelie, van opvoe ding en Verkondiging. Opvoeding, on derwijs, zo zegt men, ligt uitsluitend ln' het culturele vlak. Verkondigen kan en mag alleen de Kerk. Wie dit toch doet in de school en een verbinding poogt te leggen tussen Christelijk ge loof en enig „Bildungsideal", is ge vangen door de mythe van een z.g. «christelijk mensbeeld". De orde der schepping is nu eenmaal een andere dan die der verzoening. Nog één stap verder: daarom kan ook het absolute verschil tussen open bare en christelijke school wegvallen: het gaat ten slotte bij beide om de redding der ware humaniteit. Dr. M. W. HOLTROP, president van de Nederlandsche Bank. Een 26-jarige Poolse diplomaat. Mleczyslaw Reluga. de assistent van de Poolse handelsattaché in Londen, heeft vandaag politiek asiel in Enge land gekregen, nadat hij zich vier da gen bij vrienden ln Londen verborgen had gehouden* omdat hij anders naar Foien zou zijn teruggestuurd. Reluga had morgen met het Poolse passagiersschip Batory naar Polen moeten terugkeren. Hij werd teruggeroepen door de Poolse regering nadat de ambassadeur aan Warschau had gemeld, dat hij hem ervan verdacht met het Westen te sym pathiseren. In een interview met de Daily Mail heeft Reluga verteld, dat zijn vrouw Melania, een .fanatieke communiste, hem voortdurend bespioneerd had 'en dat hij haar gezegd had dat hij niet meer met haar wou leven. Zü was daarop naar Polen teruggekeerd met hun twee Jaar oude dochtertje Marga- retta. Hun zoontje Richard bleef bij zijn vader In Londen. Koning Leopold van België zal bin nenkort een inofficieel bezoek aan de Verenigde Staten brengen. De ko ning zal laboratoria en industriële In stallaties voor het vreedzaam gebruik van atoomenergie bezoeken. (Van een onzer redacteuren) De stormloop van de internationale valutaspeculatie tegen de gul den, welke ontstond door allerlei geruchten nadat de Franse frank was gedevalueerd, houdt nog onverminderd aan. Weliswaar heeft De Nederlandsche Bank een aantal krachtige maatregelen getroffen om kenbaar te maken, dat het absoluut de bedoeling is de gulden te handhaven, maar blijkbaar heeft dat nog niet voldoende afschrikwek kend gewerkt. Op de valutamarkt zijn gisteren weer zeer grote bedragen aan dol lars en Duitse marken gekocht. Aangezien er in de markt onvoldoen de aanbod bestond, heeft De Nederlandsche Bank, zoals in zulke gevallen gebruikelijk is, wederom tientallen miljoenen afgegeven. De prijzen werden daarbij aanzienlijk verhoogd. Zo moest >nu voor termijndollars op drie maanden een agio van V/z cent worden betaald of anderhalve cent meer dan de prijs waar tegen De Nederlandsche Bank donderdag valuta's beschikbaar had gesteld. Ook voor termijnmarken werden de agio's verhoogd. (Advertentie) DE School met "de Bijbel zal goed doen zich met nieuw materiaal tegen deze uiterst gevaarlijke stellin gen te verzetten. Winnen deze gedach- Zie verder pag. 3, le kol.) Geef ze Niet verdovend, moor genezend I Drie Franse grotonderzoekers, die door het stijgen van een onderaardse rivier op een diepte van vijfhonderd meter opgesloten zaten, hebben giste ren een plek bereikt, die 120 meter hoger ligt. Zij voegden zich daar bij vijf andere kameraden op een droge plaats, die met een veldtelefoon met de buitenwereld verbonden is. Maar zij zijn door het water nog steeds af gesneden en kunnen de oppervlakte nog niet bereiken. Van boven af kan hun geen hulp worden verleend. Voor ons land betekenen dergelijke transacties echter nog niet dat de de- vlezenpositte nu zoveel slechter wordt. Voor zover de opgenomen valuta's bU de particuliere banken terecht ko men ten behoeve van cliënten, vindt er alleen maar een verschuiving plaats van de centrale bank naar de handels banken. Zoals dezer dagen in een tech nische uiteenzetting in de economlsch- financlële rubriek werd gezegd zijn de deviezen niet verloren, want zij komen na verloop van tijd wel weer terug als de atmosfeer Is opgeklaard. Voor de hand el is de onrust, wel ke rond de gulden is ontstaan, zeer onaangenaam, daar grote kans be staat dat velen zich een strop kopen. Voor het deviezenbézit van De Ne derlandsche Bank spreekt het tot de verbeelding van het publiek, als er in één week tijds een honderd mil joen afgaat in de nu afgelopen week is het waarschijnlijk al meer dan f 200 miljoen geweest maar de monetaire reserves van het land zijn ondanks de intering van het af gelopen jaar nog ruimschoots vol doende om aan de stormloop het hoofd te bieden. Er is altijd nog bijna drie miljard gulden aan goud ln de kluizen van De Nederlandsche Bank. Gedurende het eerste halfjaar is het deviezenverlies van De Nederlandsche Bank maar 5 39 miljoen geweest, ter wijl de Belgische Nationale Bank in hetzelfde tijdvak 5 136 miljoen aan de viezen moest afstaan en Zwitserland 5 41 miljoen. Weliswaar is het Neder landse cijfer wat geflatteerd omdat in hetzelfde tijdvak het deviezenbezit van de banken is afgenomen en er ta melijk wat Nederlandse effecten naar het buitenland werden verkocht, maar toch tonen deze cijfers wel aan, dat, Dok al loopt het met de bestedingsbe perking nog steeds niet zoals gewenst ware, zich geen catastrofale ontwikke ling voltrekt. Zeker niet wanneer men deze stelt tegenover andere landen, die geen stormloop, of althans in veel min dere mate, hebben te verduren. plussen, welke de Duitsers dientenge volge in de EBU wisten te kweken. Ne derland heeft er geen behoefte aan een ander verantwoordelijk te stellen (Advertentie) Een begrip voor progressieve damesschoenen voor zijn tekarèkomingen. Daarom werd met de bestedingsbeperking be gonnen, waarbij van tevoren vast stond dat de invloed daarvan pas in het tweede halfjaar merkbaar zou worden. Hoewel het tijdstip van de devalua tie van de Franse frank onverwacht was vorige week heeft de minister van Financiën nog verklaard, dat de frank niet zou devalueren was het voor ingewijden al lang duidelijk, dat het betaalmiddel overgewaardeerd was en dat een aanpassing van de wis selkoers niet kon uitblijven. Voor Ne derland geldt een dergelijke overwe ging beslist niet. De prijspolitiek van Zie verder pag. 3, 4e kol.) (Van onze correspondent) Een moeder en haar acht jarige doch tertje zijn verdronken, doordat gister middag tussen Sehoorldain en Koedijk tijdens hevige slagregens de auto waar in zij zaten van achteren werd aangere den door een bestelwagen. De 37-ja- rige heer S. Minnema uit Harlingen verloor bij die botsing de macht over het stuur, waardoor zijn wagen het Noordhollands Kanaal inschoot. - Van de zes inzittenden konden de 37-jari- ge mevr. Minnema en haar 8-jarlge dochtertje Sytske niet worden gered. Het gezin vader, moeder, dochter tje, twee zoontjes en een twintig jarige zuster van mevr. Minnema %vas op de terugweg naar Harlin gen van vakantie in Schoorl. De chauffeur van de bestelwagen, de heer K. uit Hoorn, schoot dadelijk met enkele passerende bromfietsers te hulp, toen de personenauto te water was geraakt. Zij brachten eerst de zus ter van mevr. Minnema, de 20-jarige mej. D. Vollema, op het droge. Zij was uit de wagen in het water geslingerd. In het ziekenhuis te Alkmaar bleek, dat zij slechts een shock had. De. heer Minnema zag kans onder water een portier te openen en met zyn beide zoontjes, de 12-jarige Men- no en de 10-jarige Theo, de wagen te verlaten. Ook zij werden door de be stelwagenchauffeur en de bromfietsers op de wal geholpen. Men zag echter geen kans mevrouw Minnema en haar dochtertje te red den. Toen de politie een half uur na het ongeluk de auto op de kant trok, bleek dat zij in de wagen waren ver dronken. B O verbesteding Vrijwel alle landen van Europp ver keren als gevolg van de internationale hoogconjunctuur in een toestand van overbesteding. In het ene land is dat wat verder gegaan dan in het andere en West-Duitsland verkeert ln de po sitie dat het daar minder snel is ge gaan dan elders, In tegenstelling tot het buitenland is van Nederlandse kant weinig kritiek geweest op de sur- Passaqiers van lijn 13 in Amsterdam, die zich gistermiddag veilig waanden voor de enorme stortbui, moesten in allerijl de tram verlaten omdat door de regen kortsluiting was ontstaan in de motorwagen. De wagen brandde van binnen geheel uit. imêm (Van een onzer verslaggevers NIET voor alle passagiers van het Jl eerste na de oorlog voor de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappijte Am sterdam gebouwde passagiersschip „Oranje Nassau" is vrijdag de proef vaart van dit fraaie 7214 brt metende schip een genoegen geweest. De Noordzee betoonde zich onder de zo merse buien nogal onstuimig en dat werd sommige gasten van de rederij en de scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes, die met de „Oranje Nassau" haar eerste passagiersschip en 23ste voor de KNSM gebouwde vaartuig af leverde, spoedig te veel. Zodat van de overdracht van dit voor de dienst Am sterdamCaraïbische Zee bestemde schip niet zoveel getuigen waren als wel mogelijk zou zijn geweest. Dat sommigen het lichte meedeinen van het schip met de golven niet goed konden verdragen lag heslist niet aan dit zeer modern uitgeruste en gezellig luxueus ingerichte schip, dat In een klasse 116 passagiers mee kan voeren en aan boord alle comfort biedt, dat een verwende reiziger zich maar wen sen kan. Het schip lag „als een meeuw tje op het water", daarmee bewijzend dat de ontwerpers en de bouwers niet vergeefs aan een rustige ligging en het trillingvrij zijn van het motorschip alle aandacht hebben besteed. Tussen Zandvoort en IJmuiden, een goed eind uit de achter regennevels schuilgaande kust, droeg de directeur van de werf, ir. J; Rotgans, het 142 meter lange en 18,5 meter brede vaar tuig, dat ook nog in vijf ruimen lading mee kan nemen (waaronder koel-, vries- en diepvrieslading) over aan de KNSM. Jhr. H. van Lennep, direc teur van de Amsterdamse rederij, gaf daarop aan kapitein A. Ruyg order de vlaggen te verwisselen. Met de kroon- vlag van de KNSM, die thans op 79 zeeschepen wappert, in top, zette de „Oranje Nassau" daarna koers- naar de thuishaven. Vandaar zal het reeds od 28 augustus voor het eerst in de 'ierwekelijkse lijndienst vertrekken Een Stork dieselmotor (4500 pk) ïeeft het schip, het derde van die naam dat onder KNSM-vlag vaart, een snel heid van 15,5 mijl per uur. Hoe goed er aan boord voor de pas sagiers wordt gezorgd moge uit een voorbeeld blijken: er is op het speel- dek voor de kinderen van de passa- giers, dat naast de welvoorziene kin derkamers ligt, zelfs een zandbak aan gebracht. v De bond van oudstrijders in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de Ver. Naties verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid dat communistisch China of de Sowjet- Unie de bacillen van de Aziatische griep op de vrije wereld hebben los gelaten om de weerstand te verzwak ken.' Het verzoek was vervat in een brief aan secretaris-generaal Dag Ham- marskjoeld. Het in Rotterdam gebouwde 7200 ton metende motorschip Oranje Nassau" kwam gisteravond na een geslaagde proeftocht in de Amsterdamse haven aan. De „Oranje Nassau" is een schip van de K.N.SM. Het zal op West- Indië gaan varen. iN de afgelopen nacht veroor zaakte de laatste randstoring van de bijna opgevulde depressie boven de Noordzee nog vrij veel regen. Vanmor gen kwamen enkele verspreide op klaringen voor. Het front van de de pressie bij IJsland trekt langzaam via Engeland in de richting van Neder land. Nabij het front komt veel be wolking voor, maar de regen is van weinig betekenis. In verband daarmede zal er de ko mende 24 uur ook in ons land nog slechts hier en daar wat regen vallen, terwijl na de frontpassage opklaringen zullen voorkomen. De wind blijft uit westelijke richtingen waaien, zodat de aanvoer van koele oceaanlucht voortduurt. De middagternperaturen zullen morgen echter toch iets hoger zijn dan vandaag. Waarschijnlijk zal de Zweedse schone die wij nu al maanden lang vanaf de grote reclameplaten van de tentoon stelling „Het Atoom" zien glimlachen, nu ook zelf naar de expositie op Schip hol zal komen. Het meisje, Annemariè Adamson uit Göteborg in Zweden', hééft van het bestuur van „Het Atoom" de uitnodiging gekregen voor een bezoek aan Amsterdam. Het is de bedoeling dat zij de volgende week per vliegtuig naar Schiphol komt. In de nacht van dinsdag: op woens dag: is een inbraak gepleegd in de woning van de heer P. de Vries 'aan de Glaslaan te Eindhoven. Daarbij is een bedrag van ongeveer 1 270.000,- aan vankantiezegels van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid ontvreemd. Deze zegels "waren bestemd om aan werkgevers te worden, verkocht, dié deze op hun beurt weer uitgeven aan bouwvakarbeiders bif de lóbüftitöë£4- ling.: De héér We VrièS; vértóëft momèn jj teel met vakantie in Italië. Buren •:bér merkten woensdagmorgen dat dè -tiiin-r deuren van zijn woning open stonden: ZU waarschuwden de politie; die con stateerde, dat een inbraak w*as ge pleegd. Eerst na telefonisch contaotmet de bewoner in zijn vakantieverblijf, kon worden nagegaan wat gestolen was. Ook Koningin aan boord - „De Groene Draeck", het jacht van prinses Beatrix, maakte gisteren een tocht over de Zeeuwse wateren. Ook koningin Juliana heeft gedeeltelijk deze tocht meegemaakt. rr. Om ongeveer kwart over acht meer de men in de vluehthaven te Zijpe, waar. de Koningin van boord ging. In een gereedstaande auto werd daarna naar de veerpont Krammer gereden en werd de auto naar Anna, Jacoba-poldër overgezet. Prinses Beatrix bleef aan boord. Het jacht is om ongeveer half- negen weer vertrokken. f, Lord Jowitt. die tijdens de laatste Labour-regerlng leider van het La gerhuis was, Is op 72-jarige leeftijd te zijnen huize, bij Burry, overleden Lord Jowitt was een van de meesi bekende Britse juristen. In zijn functie van hoogste rechter heeft hij; tijdens het Labour-bewlnd vele juridische knopen, welke zich bij de nationalisa tie, voordeden, ontward. CVan een onzer verslaggevers) De tien miljoenste bezoeker na de oorlog is gistermorgen op de lucht haven Schiphol de hoofdingang gepas seerd: het was mr. R. C. Schlingemaiui, raadsheer bij het gerechtshof te. Den Bosch, die met zijn echtgenote de ten toonstelling „Het Atoom" wilde gaan bezichtigen en, niets vermoedend van dit voor Schiphol zo heuglijke moment, plotseling werd overladen met een stroom van geschenken. „Wij staan perplex...," was de eer- een vulpen en een flacon parfum, de ste reactie van het vriendelijke echt paar, nadat de adjunct-directeur van de luchthaven, de heer E. van de Beek, de gelukkigen behalve zijn fe licitaties twee retourbiljetten vooreen vliegtocht AmsterdamParijs had aangeboden. En daarop volgde een stroom van verrassingen van de di verse luchtvaartmaatschappijen: de KX.M. bood de tienmiljoenste bezoe ker een vierdaags verblijf in de Lichtstad aan, de Sabena kwam met S.A.S. met een sjaal voor mevrouw en de Pan American Airways met boekwerken alsmede een tafelaanste ker. Na een rit over het luchthaventer rein werd deze „blijde incomste" be sloten met een lunch in het restaurant .Aviorama". Het was op 1 juli 1929, dat Schiphol entree ging heffen voor een bezoek aan de luchthaven. Tot mei 1940, in ongeveer elf jaar tijd, bezochten Mr. Schlingeman en zijn echtgenote maakten een rondrit oyer Schiphol in het voor deze gelegenheid versierde treintje. - 2.460.146 personen de luchthaven» Bij de opbouw na de bevrijding werd ook aan de bezoekers gedacht: zij moesten ook ln de toekomst getuige kunnen zijn van de activiteiten op da luchthaven. Op 25 juli 1946 passeerde weer de eerste betalendebezoe de oorlog de hoofdingang. Stormloop tegen gulden houdt nog steeds aan Geef Uw zenuwen óók ontspanning!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1