President der Nederlandsche Handel Mij: „LAAT MEN ZICH NIETS WIJSMAKEN" Duits-Russisch gesprek afgebroken f opnieuw Ruim 50 bedrijven in V.S. centra van spionage Gomoelka waarschuwt fel tegen stakingen Minder koud en weinig regen Nieuwe regering in Libanon «naar (met revolver) brengt café in paniek Nunspeet afzonderlijk gemeente SLACHTOFFERS OP DE WEG Repatriëring nog struikelblok BOOD PRESIDENT ONTSLAG Leiding in Lodz maakte fouten Explosie in keuken: vrouw gewond :.r Bij huiszoeking ook stenguns Bond auto-arbeiders vraagt verlaging! autoprijzen r DRLAHR TERUG NAAR BONN DOCHTER VAN AMBASSADEUR WERKTE VOOR MOSKOU WETSONTWERP INGEDIEND MAANDAG 19 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3763 RECORD OOSTDUITSE VLUCHTELINGEN Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 115700 i Putbus 1112 Postgiro NS' 424510 M iuacntendlenst abonnementen 18.3019 30 u. v ZateLda«s 17—10 uur Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 183467 n 1i Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Schiedam: Lange Kerkltraat'"rélefo^'K cent per 2 65 maand! 7.90 per kwartaal, Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks "N- J Directeur: H. DE RUIG 5? N Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE onrust over de positie van de gulden is wel begrijpelijk, maar is daarom nog niet gefundeerd. Hetgeen in Frankrijk gebeurd Is met de feitelijke devaluatie van de frank, is een op zichzelf staand geval. Er waren trouwens al sedert jaren in Zuid-Amerika, in het Oosten en ook in Europa diverse valuta's, die op drift waren geraakt. Nu verwacht men blijkbaar, dat binnen niet al te lange tijd een algehele herziening van wissel koersen zal plaatsvinden, dan wel dat een aantal valuta's zwevend gemaakt zal worden door verwijding van de marges waarbinnen deze valuta's kunnen fluctueren. Het klinkt wel aardig: vaduta's die hun eigen evenwicht zoeken, zodat deviezenafvloeiingen en toevloeiingen vervangen worden door compensaties in de vorm van dalingen en stijgingen van de waarde der resp. valuta's. De werkelijkheid zal een andere zijn, namelijk deze dat de z.g. zwakke valuta's onmiddellijk naar het verlaagde punt zakken en de sterkere naar het verhoogde punt stijgen, dat er van zweven dus geen sprake zal zijn, maar dat dit studeerkamer systeem eenvoudig neerkomt op een devaluatie van een aantal va luta's. Wat is er terechtgekomen van het zweven van de gulden in het najaar van 1936? Niets. Het toenmalige egalisatiefonds heeft na dien voortdurend goud gekocht om het weder stijgen van de gulden te voorkomen! De afgelopen week is het recordaan tal van 6271 Oostduitsers naar West- Duitsland gevlucht. Het was de week waarin partijleider Chroestsjew van de Sovjet-Unie te kennen gaf dat hereni ging van Duitsland alleen tot stand zal komen op Russische voorwaarden. In totaal zijn dit jaar 150.000 Oost duitsers naar het Westen uitgeweken en sinds 1946 ruim drie miljoen. BLIJFT dus slechts als reële moge lijkheid over een devaluatie van een aantal valuta's, c.q. een opwaar dering van een of meer andere, met name dan van de D. mark. Gelooft men in ernst, dat West-Duitsland zijn gun stige concurrentiepositie, die niet op kunstmatige wijze is verkregen, zal op offeren alleen om andere landen soulaas te geven? Om dan, als het van deze politiek de onvermijdelijke weerslag ondervindt, bij de arbeiders met loons verlagingen aan te komen?? Dan blijft men bij ons In ieder geval nog bang, dat Engeland het pond sterling niet houden kan, dus als voor naamste: land tot"'devaluatie overgaat en 'dan, zo zegt men, gaan wij natuur lijk ook omlaag met de gulden. Dat de positie van Engeland en van het pond sterling moeilijk is, is bekend A. A. VAN SAND1CK (President der Nederlandsche Handel Maatschappij) Met de benen op de grond genoeg, hoewel de positie van de be talingsbalans in de laatste tijd juist alleszins bevredigend is. Engeland is, wat zijn deviezenpositie betreft, vol strekt niet aan het einde van zijn latijn, zoals in september 1931 aanwijsbaar het geval was. Zou Engeland zijn cen trale positie in de sterling area dan thans in de waagschaal stellen, alleen om daarnaast met precies dezelfde rooei- moeilijkheden te blijven zitten en dan eerst recht bloot te staan aan eisen tot loonsverhoging die de vermeende voerdelen van de devaluatie voor zijn export volledig zullen uitwissen? Voetstoots meelopen MAAR zelfs als men aanneemt dat Engeland overstag gaat, waarop baseert men dan de overtuiging, dat ons land voetstoots mede zal gaan? Ons prijs- en loonbeleid moge dan niet ideaal zijn geweest, maar men behoeft er geen ogenblik aan te twijfelen, dat een zich aansluiten bij Engeland, ook ten gevolge zal hebben, dat wij de Engelse loonsverhogingen dan zuilen volgen. Wij behalen dan nog niet ®eas een tijdelijk voordeel. Noch onze hui dige regering noch onze vakbonden hébben door de politiek tot heden ge volgd, ook maar enig vermoeden doen ontstaan, dat zij deze weg op willen. Kunnen wij de gulden dan misschien niet houden? Het is heel wat om in één jaar tijds 1 miljard of misschien straks nog een paar honderd miljoen goud of deviezen méér te verliezen Hierbij valt echter wel te bedenken, dat wij tussen 1951 en 1955 een de- viezentoestroming hebben gehad van f3 miljard, die ons toen eveneens zor gen baarde! Dit verliezen is overigens een onjuiste uitdrukking. Onder in vloed van een zekere angstpsychose hebben exporteurs in de laatste tijd geen haast gemaakt hun dollars of marken, die zij te vorderen hebben, naar hier overgemaakt te krijgen, ter wijl importeurs wel haast maken met het, misschien zelfs vooruitbetalen van hun bestellingen. Dit beïnvloedt de deviezenpositie op de weekstaat van De Nederlandsche Bank ongunstig, maar in wezen is het een interne ver schuiving, die geen blijvend deviezen- verlies betekent. Zie verder pag 3, 7e kol.) De 57-jarige Amsterdammer L. Opënneer is zaterdagmiddag, toen hjj fietste in de Zaanstraat op de hoèk van de Zaandükstraat te Amsterdam door een bestelwagen gegrepen en ernstig gewond. In het Wilhelminagasthuis is hij overleden. De 21-jarige militair J, Kwalen Is in zijn woonplaats Hellevoetsluis, toen hij op zijn bromfiets plotseling moest uitwijken voor een oude man, over de kop geslagen. HU is ter plaatse over leden. De oude man, de 88-jarige H. Hoogewerf werd tijdens de remma- noeuvre van de bromfietser aangere den en liep een hersenschudding op. De 85-jarige J. van D. uit Emmen, die bü het per fiets oversteken van de Weerdingerstraat door een auto werd aangereder, en ernstig gewond Is over leden, 0 Op de Wierdensestraat te Rijssen is de 8-jarige Janna Rouwendal omgeko men. ZU fietste daar met haar moeder en werd, toen zij iets uitweek, door een vrachtauto gegrepen. ZU werd op slag gedood. I Zondagmiddag is te Spier, op de weg Beilen-Meppel. een bromfietsrij- der met duo-passagiere aangereden door een auto. Het meisje werd daarbU zo ernstig gewond, dat zU in het zie kenhuis te Hoogeveen te overleden. De bromfietser, Jacob K. uit Oude Pekela, meende,, toen hU een groepje wielrij ders passeerde, een kennis te zien. HU draaide meteen om en lette daarbU niet op het naderende verkeer. Het meisje, de 21-jarige S. Brugglnk uit Assen, werd van de duo geslingerd. De 30-jarige mej. M. D. van V., officier bU de Milva, is zondagmiddag te Utrecht met haar bromfiets tegen een personenauto gebotst. Het ongeval gebeurde nabij het militaire hospitaal „Oog in Al". ZU verleende geen voor rang aan een personenauto, 's Avonds is zü aan de gevolgen van een schedel- basisfractuur overleden. De Westdnlts-Russische besprekin gen over uitbreiding van de handel en terugkeer van Duitsers uit de Sowjet-Unie zUn opnieuw afgebroken. De leider van de Westduitse afge vaardigden, dr. Rolf Lahr, is gisteren uit Moskou naar Bonn teruggekeerd. Minister von Brentano had hem ont boden om overleg te plegen. Van Duitse zUde in Moskou is men niet geneigd de besprekingen als mis lukt te beschouwen, maar men geeft toe, dat er niets veranderd is in Rus- lands standpunt, dat er* over repatrië ring niets te bespreken valt. De West duitse regering houdt van haar kar.t vast aan haar eis tot terugkeer van ongeveer 100.000 Duitsers uit de Sow jet-Unie. In Bonn meent men dat de bespre kingen waarschynlijk niet meer vóór de Westduitse algemene verkiezingen van 15 september zullen worden her vat. Berichten uit Moskou, die hun weg naar Bonn hebben gevonden, melden dat de Russen erin hebben toegestemd 400 tot 500 Duitsers te doen repatrië ren. Dit besluit zou echter geen gevolg zijn van de officiële besprekingen, maar van activiteiten van de West duitse ambassade, die de Russen tot dusver reeds negen lijsten met in totaal 9000 namen heeft toegezonden. „Martha Stem-Dodd, dochter van een voormalige Amerikaanse ambassa deur in Duitsland, Is een Russische spionne". Dit heeft de voorzitter van de commissie van het Huis van Afge vaardigden tot bestrijding van anti- Amerikaanse activiteit, Francis Wal ter, zaterdag meegedeeld. Walter verklaarde, dat dit „onweer legbaar is gebleken" ',it ver-dar>'ngen van beëdigde getuigen. Tot deze ge- Bij zijn komst in Egypte werd president Koewatly van Syrië door zijn Egyp tische collega, president Nasser, harte lijk verwelkomd. COMMUNISTISCHE officieren hebben de leiding van het Syrische leger in handen genomen. Een communist is tot stafchef be noemd, tien hoge officieren zijn ontslagen en men verwacht een zuivering waarvan alle rechtse officieren het slachtoffer zullen worden. Volgens onbevestigde berichten bereiden Koerdische offi cieren in noordelijk Syrië een staatsgreep tegen de communistische legerkliek voor De nieuwe stafchef, is Afif Bizri, die dit jaar een massaproces we gens hoogverraad heeft geleid. Président Koewatly heeft zijn be noeming bekrachtigd en hem tevens van kolonel tot generaal be vorderd. Tegelijkertijd aanvaardde Koewatly de ontslagaanvrage van generaal Tewfiq Nizameddin als stafchef. President Koewatly is gisteren onverwacht naar Egypte gevlogen. Er gingen geruchten dat hij was afgetreden, maar deze zijn officieel tegengesproken. Koewatly sprak in Caïro met president Nasser (volgens Syrische bladen over de Amerikaanse samenzwering tegen Syrië) en reisde door naar Alexandrië, waar hij een ziekenhuis bezocht. De president is reeds eerder in Egypte medisch behandeld. Er is verzet geweest tegen de In de Libanon kwamen berich- greep van de communisten naar de macht, maar tot dusver zijn er nog geen tekenen die wijzen op resultaat van dit verzet. De leider van de Poolse communist! sche partij, Gomoelka, heeft zaterdac verklaard dat het voor de Polen geen zin heeft te staken, omdat ze toch hogere lonen zullen krijgen. Gomoelka zei dit in een rede te Krakau ter her denking van het feit dat de Poolse boeren twintig jaar geleden in staking gingen. „Ik zeg dit om de arbeiders te waarschuwen tegen de activiteit van onruststokers en volksmenners", verklaarde Gomoelka. „VUandige of ordeverstorende elementen zijn er hier en daar in geslaagd wilde sta kingen te doen uitbreken, zoals kortgeleden onder het tramperso neel van Lodz. Maar ook de leiding van de tram- oedrijven van Lodz is in sterke mate voor het uitbreken van de staking verantwoordelUk, daar zij de werkers heeft misleid door hun verschillende onvervulbare beloften te doen." Gomoelka verklaarde ook nog dat de veiligheidstroepen, „die zich tegen over openlUke wetsovertreding gesteld zagen", in Lodz zo mild waren opge treden, dat dit „zelfs volgens de in democratische staten geldende maat staven buitengewoon moet worden ge noemd." De partijleider zei, dat afgezien van oepaaide groepen die hogere lonen uit de verhoogde opbrengst van de wodka zullen krUgen niemand anders in de naaste toekomst op meer loon kan rekenen. De. genoemde groepen omvatten on der meer het trampersoneel verpleeg sters houthakkers en arbeiders in de kalk- en cementindustrie. Gomoelka bestreed dat Polen zich op de rand van een economische ramp bevindt. „In feite staan wU alleen maar tegenover, een moeilijke economische toestand."„W1 ten binnen van relletjes-in,Alep po, waaraan „anti-communistische partizanen" zouden hebben deel genomen. In Damascus werden, naar verluidt, twaalf officieren, die tegenstanders van de linkse legergroepering waren, gearres teerd. In diplomatieke kringen in Londen verluidt dat partUleider Chroestsjew van de Sowjet-Unie een bezoek aan Syrië en Egypte voorbereidt. De benoeming van een communist tot stafchef van het Syrische leger is volgens' Libanese berichten de prijs die Rusland had gevraagd voor de le vering van wapens ter waarde van honderd miljoen dollar. In elk geval zijn de gebeurtenissen van de laatste dagen mede een uit vloeisel van het bezoek van Khaled El Azem, de Syrische minister van De fensie, aan Moskou. El Azem schijnt mondelinge toezeg gingen van Russische steun tegen de nabuurlanden van Syrië te hebben ge kregen.. Deze „garantie" is waarschlin- lijk uitgelegd als een Russisch wapen tegen de Westerse invloed in de Ara bische wereld en stelde Syrië in de ge legenheid zUn eigen weg te kiezen. De gebeurtenissen volgden elkaar na deze garantie snel op. Eerst het Amerikaanse „komplot", toen de ont slagaanvrage van de stafchef en het plaatsen van jonge, links georiënteer de officieren in de leiding van politie en gendarmerie. Brigade-generaal Ja- mal Felsal is tot hoofd van de mili taire politie benoemd. Luitenant-kolo nel Mohamed Jarrah wordt zijn adju dant, Kolonel Jarrah was aanklager in de in februari gevoerde processen tegen vooraanstaande rechtse leiders, die beschuldigd werden van samen zwering met Irak tegen het Syrische bewind. Men verwacht dat de zuiveringen in het leger gevolgd zullen wor den door zuiveringen in de rege ring. VerantwoordelUke Arabische kringen voorspellen, dat president Koewatly zich niet lang meer zal kunnen handhaven. Er gaan geruchten dat Koewatly reeds zUn ontslag heeft ingediend, maar dat de voorzitter van het parle ment en premier Sabri Assali hem hebben overgehaald deze ontslagaan vraag thans niet bekend te maken. Naar verluidt, verlangt het Syrische leger opnieuw afkondiging van de staat van beleg, die pas enkele we ken geleden werd opgeheven. Naar Rusland Khaled Bakhdas, de leider van de Syrische communisten, is naar bet buitenland gegaan Rustend, zegt men. De Russische ambassadeur in Da mascus, Sergei Nemtehina, heeft na een bezoek aan president Koewatly plotseling vakantie" genomen, en is naar Moskou vertrokken. Kolonel Ibrahim Hoessein!, de Syri sche militaire attaché in Rome, die door zijn regering is beschuldigd van medeplichtigheid aan een Amerikaans komplot tegen het huidige Syrische be wind, heeft zaterdag gezegd, naar zUn land terug te keren „met vast ver trouwen in de Syrische justitie". Libanon heeft zUn goede diénsten aangeboden om de spanning tussen Syrië en de Ver. Staten te helpen ver minderen. tuigen behoort Borte Morros, de man van de Amerikaanse tegenspionage, die de Rasslscaa autoriteiter twaalf jaar In oe waan heelt gehouden dat hU voor h.'.-n werkte. Het echtpaar Stern Is vla Mexico vermoedelUk naar een land achter het Uzeren gordijn gevlucht. Morros heeft verklaard dat de Russen in Amerika 55 bedrijven als dekmantel voor spionage gebruikten. Ze hadden hem gevraagd voor het zelfde doel een televisiezaak op te richten. Verder moest hij een secretaris in het bureau van kardinaal Spellman in New York binnenloodsen om als spion rapporten over de activiteiten van de kardinaal uit te brengen. Men vroeg hem ook compromitterend materiaal over Eisenhower( generaal Lucius Clay en andere, autoriteiten te verzamelen, Morros^ deelde verder 'mee dat een secretaris" van de Amerikaanse ambas sade in Praag en een lid ran de Ame rikaanse geheime dienst in Duitsland voor de Russen spioneerden. De commandant van de luchtvaart troepen te Nümegen, kolonel wrn. L. W. Proost, is benoemd tot plaatsver vangend directeur materieel lucht macht. HU wordt in Nijmegen opge volgd door kolonel P. J. Maters uit Den Haag, oud-garnizoenscomman dant van NUmegen. De Libanese premier, Sami elSolh, heeft een nieuwe regering gevormd, waarin hU zelf minister van Justitie en Binnenlandse Zaken is. Charles Ma- lik blUft minister van Buitenlandse Zaken. - Sami el Solb had deze weefe' het ontslag van zUn oude regering stehge- boden, nadat het nieuw gekozen, parle ment bijeengekomen was. Dé.president verzocht hem toen een nieuwerege ring te vormen. Het nieuwe kabinet, i dat met uitzondering van de minister van Onderwijs en Voorlichting bestaat uit politici, die al eens deel van een regering hebben uitgemaakt, "zal de - pro-westelijke politiek van de vorige regering voortzetten. Volgens leden van het kabinet zal Libanon de leer ran president Eisenhower, voor -het Midden-Oosten blijven steunen. (Van onze correspondent). Toen mevrouw. VanT(fev'Kll..'aaB|ai^^t_ Hogévalkseweg -_,te-Lunterèn zondag-5 morgen in de keuken haar gasstel-wüs| de aansteken ontstond er een explosief.»-. waarbU het dak van de aangebouwde keuken geheel werd vernield en alle ruiten sneuvelden; Door dé geweldige- warmteontwikkeling, liep* mevrouw Van de K. zelf vrij ernstige brand- J wonden aan armen en benen op, teradjl haar kleding geheel verschroeide. Zü is ter verpleging ln het Juliana Zieé kenhuis Je Ede opgenomen. Een begin van brand in de keuken kon door de heer Van de K. worden geblust. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een lek in de gas slang. (Van een onzer verslaggevers) De Haagse politie heeft gisteravond aan de Schelpkade te Den Haag een klein wapenarsenaal ontdekt. In de woning van de 33-jarlge bankwerker P. J. van der R. vond mén, verborgen in een gat hoven de kamerdenr, drie stengans en enige, duizenden patronen. Van R. was eerder op de avond aangehouden in een café. HU had met een grote revolver de caféhoud ster bedreigd. Hy loste enkele scho ten, maar deze ketsten. Vanmorgen is de politie met een uitgebreid ver hoor begonnen. Men tracht aan de weet te komen, met welk doei Van R. de wapens en de patronen in zUn bezit had. Van der R. had in het café veel ge dronken. Tegen acht uur zei de café houdster dat niet meer getapt zou wor den, omdat hy te veel gedronken had. Van der R. verliet het café, maar nog geen tien minuten later was hU terug. HU haalde een grote revolver, van het merk Smith-Wesson te voorschijn, drukte de loop tegen de maag van; de caféhoudster en trok af. Gelukkig kets te de grote patroon. Hierna richtte Van der R. de revolver op de grond. Hij schoot weer af, maar ten tweede male Ketste de kogel. Discussie Van der R. ging vervolgens naar buiten en schoot tweemaal in de. lucht. Daarna verdween hü, de bezoekers;In. het café in paniek achterlatend. Men waarschuwde niet onmiddellijk de politie. Uitvoerig ging men in het café discussiëren, wat er te doen stond en eerst tegen kwart voi)£_ tien werd het^besluit genomen.de pöfftie van dè schietpartij van Van der R. op de hoog te te stellen. In 'n café aan de Pieter Bothstraat kon Van der R. aangehouden worden» BU de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot opheffing van de gemeente Ermelo en instelling van nieuwe gemeenten Ermelo en Non- speet. Volgens het wetsontwerp zullen tot de nieuwe gemeente Ermelo be horen het dorp Ermelo met 12.384 zielen en de buurtschappen Speulde, Houtdorp, Staverden, Leuvenum en Drie met in totaal 976 zielen. Tot de gemeente Nunspeet zullen behoren het dorp Nunspeet met 9313 zielen en de dorpen Vierhouten en Eiapeet met resp. 603 en 2150 zielen. De voornaamste kernen van de te genwoordige gemeente Ermelo, de dor pen Ermelo en Nunspeet, liggen met het gebied van de gemeente Harder- wyk daar tussen in, niet minder dan 18 km van elkaar. Dit werkte een groei van deze kernen tot een wezenlijke eenheid tegen. Zy bleven gemeenschap pen op zich zelf met elk een eigen be langensfeer. In de loop van de jaren is het dorp Ermelo in omvang toegenomen en het dorp Nunspeet zelfs in bevolkingsaan tal gaan overvleugelen. Daardoor groeiden de bezwaren tegen de huidige situatie. Vestiging van een hulpsecre tarie in hét dorp Ermelo heeft deze be zwaren niet weggenomen. In 1947 heeft de gemeenteraad reeds verzocht tot In stelling van twee gemeenten. De Amerikaanse vakbond van arbei ders in de auto-industrie heeft ,de grootste drie autofabrikanten voorge steld de pryzen van de modellen voor 1958 met gemiddeld minstens honderd dollar per wagen te verlagen. In ruil daarvoor zal de vakbond volgend"jaar zyn eisen inzake een nieuw arbeids contract matigen. De bedoeling is dat de werkgevers en de arbeiders geza menlijk de inflatie en de daling van de verkoop bestrijden. De president van de United Auto Workers Union,'- Waiter P. Reuther, heeft de brieven gepubli ceerd waarin het voorstel is gedaan aan de General Motors Corp., Ford Motor Corp. en Chrysler Corp. '?i- In Hove (Engeland) zijn twee Ne derlandse zeelui, de 22-jarige L. W'. en de 19-jarige G. D. veroórdeèld tot resp. 70 en 50 boete, omdat zU bij; een café een motor weggenomen hadden en erop geredenzonder toestemming van de eigenaar. MEER WIND (Geldig tot morgenavond) Half tot zwaar bewolkt, met in het noorden van het land plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen west en zuidwest. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 5.33 Maan op: onder: 19.56 onder: 16. Onrust over de gulden is niet gefundeerd HET weer heeft het afgelopen weekeinde grotendeels onder Invloed gestaan van een in de hogere luchtlagen aanwezige de pressie, die zaterdagmiddag boven Schot land ontstond en vervolgens la zuidooste lijke richting naar Noord-Dultsland koers te. De depr* isie was geheel gevuld met onstabiele polaire lucht en veroorzaakt® bijna overal In het land regen- en On weersbuien. Op het Hollandse en Zeeuwse strand en ook ln het noorden van Friesland viel gisteren echter geen regen van bete kenis. Op het zuidelijk deel van de Oceaan tref fen we een krachtig gebied van hoge druk: aan, langs de noordflank waarvan een ac tieve depressie in de richting van de Noors® kust koerst. Deze depressie doet ln het Noordzeegebied de wind weer naar het zuidwesten krimpen. Hierdoor wordt betrekkelijk warme,'maas vochUge oceaanlucht vla dè Britse eilan den ook naar ons land gevoerd. De tempe ratuur zal ln verband hiermede Iets hoges worden. Vooral de nacht zal minder koud zUn. Het binnendringen van de warme tncht gaat gepaard met veel bewolking en moge lijk enige regèn. Regen van betekenis wordt echter niet verwacht. won rlrv a! rtnnnnM i'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1