Gemeenten op zwart zaad Departementen beraden zich nog over prijsverhoging Amerika de schuld van alle moeilijkheden Regering blijft Dulles vecht tegen besnoeiing Veiligheid zal afbrokkelen ARTS STEEG MET BALLON TOT 35.000 METER neutraal Nuchtere Amerikaan won— het pleit in Deurne ieuw Amerikaans plan voor ontwapening Wakker blijven is ook een sport Nog geen spoor van Bussumse student 62 MILJOEN PER JAAR VOOR SCHATKIST Hulp voor het buitenland Chitas-dagen FEEST NA GECAMOUFLEERDEONTVANGST Mr. Van DUSEN: Geen fantast of „practical joker Hoger salaris voor wethouders Utrecht Alpinisten terecht na sneeuwstorm acht en vochtig B1 SYRIË IN DE AANVAL: r 50SDAG 20 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3769 Dertien partijen nemen deel aan verkiezingen in West-Duitsland - - Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telet 115700 r4n KSSSJni1.12 r £OSi*' No 42451900 (4 L) rif»^i^„ i^ ,o 0nnei"cuten 18 3019.30 a. Zaterdags 17—-18 uur Telefoon ii^7nn '«-Gravenhage Huygensplein 1 Telef 183457 f3 Ll £i22Xf JJ91 r,?°st&Iro No «4867 U Schiedam: Lange Kerkstraat'24 b*9~ \>-ïfoon 07882 fKkwama!1 Öent ier wre6k' f 2 7.80 per kwartaal.^-^ nuiMners 15 V-J Directeur: H. DE RUIG (geldig tot morgenavond) WESTELIJKE WIND Veel bewolking met plaatselijk anige regen of mot regen, maar morgen ook verspreid voorkomende op klaringen. Matige, aan de kust at en toe vrU krachtige westelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 5.33 Maan op: 0.39 onder: 19.58 onder: 16.52 EZER dagen werd gemeld, dat L# van de 2600 gemeenten in Belgie er thans reeds 700 zijn, die hun per soneel en leveranciers niet meer kun nen betalen. Zover is het tn ons land nóg niet. Maar wel is het zeker, dat ook de Nederlandse gemeenten met de dag in groter moeilijkheden komen te verkeren en dat de volgende maand voor een aantal gemeenten kritiek zal zijn. In september zullen grote bedragen benodigd zijn voor de aflossing van kasgeldlcningen. In de huidige om standigheden Is het zeker ondenkbaar dat een belangrijk deel van de vlotten de schuld geconsolideerd kan worden. Daarnaast is het echter de vraag, of de gemeenten erin zullen slagen een even groot bedrag aan nieuwe kas geldleningen op te nemen als moet worden afgelost. In welke mate de gemeenten op kas geldleningen zijn aangewezen, blijkt wel hieruit, dat de opgenomen kas geldlcningen ultimo maart van dit jaar 1218 miljoen beliepen, tegen i 414 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van het vorige jaar. Medio juli van dit jaar bedroeg de ge meentelijke bruto vlottende schuld naar schatting reeds ongeveer 1500 miljoen. Vooral de besturen van de grote ge meenten zien de volgende maand dan ook met zorg tegemoet, aangezien zij in onzekerheid verkeren of zij aan hun normale verplichtingen zullen kunnen voldoen. ;IET minder ernstig rijn de moei- IN Ujkheden waarvoor de gemeenten geplaatst zijn met betrekking tot de woningbouw en de uitvoering van be langrijke objecten. Was aanvankelijk de financiering van de woningwetbouw nog toegelaten met kort geld, sedert 12 juli jl. Is dit niet meer het geval. Weliswaar werd een bedrag van 500 miljoen van de door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aangeboden geldleningen beschikbaar gesteld, waarvan do helft was bestemd voor consolidatie van voor woningbouw aangegane vlotten de schuld en de helft voor de financie ring van tn 1957 aan te vangen bouw van woningwetwoningen, doch ge noemd bedrag ls totaal onvoldoende. Ook het bedrag, dat daarenboven nog beschikbaar kwam voor de financie ring van nieuwbouw van de door de Bank voor Nederlandsche Gemeenten met de Institutionele beleggers aange gane grote woningbouwlening 1957'58 en de gelden, beschikbaar gesteld door enige pensioenfondsen, zijn niet voldoende om de woningbouw ongehin derd voortgang te doen vinden. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT lEHALVE ten aanzien van de wo ningbouw zien de gemeenten zich telkens weer voor belangrijke kapi taalsuitgaven geplaatst. Dc scholen houw, de aanleg van straten en het bouwrijp maken van grond, bouw van tunnels en uitbreiding van gebouwen en Installaties voor de energievoorzie ning, enz., vereisen grote kapitalen. Investeringen ten behoeve van deze werken mogen alleen ter hand geno men worden als de financiering met vast geld verzekerd is. Maar intusseD wordt het rentegamma nog steeds ge handhaafd. Op zichzelf ls het begrijpelijk, dat de overheid wil waken voor een te sterk oplopen van het rentepercenta ge. Indien de rente van leningen ten behoeve van de woningbouw van 4)4 op 414% wordt gebracht, zal dit uiter aard ook weer invloed hebben op de huren van die woningen. Aan de andere kant is het duidelijk, dat in een tijd, dat het geld schaars ls en kapitaalverstrekkers op de kapi taalmarkt meer dan 414 pet. voor hun geld kunnen krijgen, de publiekrech telijke lichamen de dupe worden. En daarvan krijgen de gemeenten dan Dog de zwaarste last te dragen. Minister Hofstra heeft op 30 juli Jl. in de Eerste Kamer verklaard, dat hij rich ten aanzien van het rentegamma nooit op een al te leerstellig standpunt heeft geplaatst, maar dat hij een rentegamma een noodzakelijk instru ment acht om te voorkomen, dat in bepaalde gevallen een ongeorganiseer de stormloop van een aantal geldleners gaat ontstaan op een reservoir, dat wellicht die stormloop met eens kan weerstaan. Daarom, zo betoogde de minister, moet men met verhoging van het rentegamma uitermate voor zichtig zijn. Nu is voorzichtigheid te prijzen, want zij is de moeder der wijsheid. Maar het kan moeilijk worden ont kend, dat juist de te grote voorzich tigheid van de overheid om het rente gamma te verhogen de publiekrechte lijke lichamen in financiële moeilijk heden heeft gebracht en de oorzaak er van is, dat met name de gemeenten thans op zwart zaad zijn komen te zit ten. Het is prachtig als men een rente- gamma wil hanteren om ontsporingen te voorkomen, maar een te krampach tig daaraan vasthouden kan ook ont sporingen tot gevolg hebben. In de bestedingsnota werd de extra opbrengst aan tabaksaccijns en omzet belasting, die aan de staat ten goede zou komen, op 44 miljoen gulden ge schat. Verwacht wordt, dat door de ge stegen omzet van sigaretten en andere tabaksartikelen, deze 44 miljoen gul den ruim wordt overschreden. Exclusief de 5 procent omzetbelas ting bedroeg de meeropbrengst aan accijns in april j.l. ongeveer 2 miljoen gulden en ir. mei j.l. bijna 8 miljoen gulden, vergeleken bij de overeenkom stige maanden in 1956. Deze stijging, zo verwacht men, zal zich ook in de komende maanden voortzetten. De ministeries van Financiën en van Economische Zaken zijn het echter niet eens over de w(Jze waarop de nieuwe prijsverhoging zal worden uitgevoerd. „Financiën" wil de omzetbelasting op sigaretten met 3 verhogen, waar door men hoopt de gewenste 62 miljoen gulden aan het eind van een periode var een jaar te verkrijgen. Hiertegen is van de zijde van de industrie ernstig verzet gerezen. Men acht het in deze kringen niet moge lijk dat de industrie of de kleinhan del deze drie procent gaat dragen. Volgens de- industrie heeft rich de grondstofprijsstijging, die de prijsver hoging met 10 noodzakelijk maakte, voortgezet. Nu de Amerikaanse tabaks- markten ziin geopend, blijkt de stijging nog met 40 h 50 procent te zijn toege nomen. In kringen van de kleinhandel vreest men dat door eventuele doorberekening van 3 omzetbelasting door de in dustrie aan de. kleinhandel de winst marges ernstig bedreigd worden. Ook Zie verder Dag 3. 7e kol.) De 27-jarige Loren Valentin te Wichi ta in de Amerikaanse staat Kansas heeft meer dan een week niet gesla pen. Valentin zegt dat hij het record wak ker blijven heeft verbeterd. Het oude record was 168 uur 33,5 minuut Het stond op naam van twee bewoners van Oklahoma. De recordpoging ls een onderdeel van een televisieprogramma. Valentin werkt normaal als omroeper bij de radio. Sinds een week zit hij in een hokje met een glazen deur op een bouw terrein. Hij eet vier maaltijden per dag en drinkt grote hoeveelheden zwarte koffie. In totaal hebben dertien Westduttse partijen te kennen gegeven, dat zij kan didaten zullen stellen voor de nieuwe Bondsdag, waarvoor op 15 sopt. de ver kiezingen gehouden worden. Van deze zullen zes partijen in alle tien „Lander" kandidaten stellen, de overige doen slechts in een of enkele Lander mee. Op de lijn DelftSchiedam is van morgen omstreeks kwart over negen een ernstige vertraging ontstaan in net treinverkeer, door een defect aan de bovenleiding. De treinen van en naar Rotterdam en Den Haag moesten over één spoor rijden. Een reddingsploeg van 50 man heeft vergeefs een speurtocht gemaakt door de bergen rondom de Achsensee in het wespen van Oostenrijk, waar sedert 5 augustus de Nederlandse student Jakob Geerlings uit Bussum wordt vermist. De 23-jarige student vertoefde met zijn moeder ;n zuster te Jenbach in Tirol. Op 5 augustus vertrok hij aUeen •voor een trektocht van een week. Het laatste wat men van hem weet is, dat hij op 7 augustus wilde proberen de 2 100 meter hoge Stanser Joch te be klimmen. Sedertdien ontbreekt elk spoor van hem. ltll!lil!lllillilllllil!!!l!l!iii:fl!illllliliiillllilllil!lfili!i!S!l!!IliIii Rookartikelen zullen, als de plannen der regering uitgevoerd worden, weer duurder worden. Tussen de ministeries van Financiën en Economische Zaken is overleg gaande over de wijze, waarop deze prijsverhoging zal worden uitgevoerd. Het wordt, in verband met de moeilijke financiële positie van 's ryks schatkist, noodzake lijk geacht een meeropbrengst uit de rookartikelen te verkrijgen van rond 62 miljoen gulden per jaar. De plannen van de regering voor deze prijsverhoging hebben in "ringen van de handel ongerustheid gewekt. Men had verwacht dat, nadat op 1 maart reeds de prijzen van de sigaretten en tabaksarti kelen met gemiddeld 10 cent per pakje waren verhoogd, deze sector voorlopig gespaard zou worden van verdere fiscale acties. m W PRESIDENT Eisenhower heeft gisteren zijn tegenaanval tegen de besnoeiing van de Ame rikaanse hulpverlening aan het buitenland voortgezet. De president sprak met Sam Ray- burn, voorzitter en tevens een der de mocratische leiders van het Huls van Afgevaardigden. Tegelijkertijd pleit ten vier van de hoogste functionaris sen van de regering in de commissie voor toewijzingen van de Senaat. Een van deze vier was John Foster Dul les, de minister van Buitenlandse Za ken. Het Huis van Afgevaardigden heeft eind vorige week het bedrag, dat voor hulp aan het buitenland zal worden besteed, met 809.650.000 dollar tot 3.191.810.000 dollar verminderd. Men gelooft dat de Senaat maar weinig of niets van deze besnoeiing ongedaan zal maken. De republikeinse leiders vechten echter vastberaden voor een verbete ring. Wat het huis heeft gedaan, is niet zo maar bezuinigen, verklaarde Dul les gisteren. Het komt neer op een gevaarlijk afbrokkelen van de veilig heidspolitiek die tien jaar lang door de democratische en republikeinse lei ders gesteund is. Als het Congres niet langer bereid is het leiderschap van de president te volgen, kan het gebeuren dat de vrye wereld met meer het leiderschap van de Ver. Staten zal volgen. De Senaat kan dit gevaar nog afwenden, zei Dul les. De minister verklaarde, dat de drei gende vermindering van de militaire hulp zo groot is, dat het „onmogelijk zou zijn, onze geallieerden van de mi litaire uitrusting te voorzien, die no dig is om de doeltreffendheid en het moreel van hun strijdkrachten te handhaven". De waarschuwing van Dulles werd gesteund door de afgetreden voorzit ter van de commissie van stafchefs, Admiraal Radford, zijn opvolger, ge neraal Nathan Twining, en de aftre dende administrateur van de hulp aan het buitenland, John Hollister. Uit Nieuw-Guinea bereikten ons deze foto's van de ramp met de Mdrine-uliegboot, uoriye tueelc bij Merauke. Zoals bekend is waren daar bij negen slachtoffers. De bovenste foto toont de wrakstukken van de vliegboot, die kort na dc start neer stortte, over de kop sloeg en in brand vloog. De onderste foto is gemaakt tijdens de begrafenis van de slachtof fers te Merauke. Admiraal Radford verklaarde, dat de Amerikaanse strategie gebaseerd is op de strijdkrachten der bondgenoten en de Amerikaanse basissen in bet bui tenland. Als deze strategie gewijzigd zon worden, zon vrijwel elke jonge Amerikaan verscheidene jaren over zee dienst moeten doen. De kosten daarvan zouden ontzettend hoog zijn. DE Syrische minister van Bui tenlandse Zaken, Salan Bi- tar, heeft de Eisenhower-doctrine de schuld gegeven voor de moei lijkheden met Amerika. Hij wees erop, dat de doctrine steekt achter-het beweerde Ame rikaanse komplot om bet huidige Syrische regime'omver te wer pen, Syrië is het doelwit geweest van destructieve werkzaamheid, die tot doel had het land de Eisenhowerleer te doen aanvaar den, aldus Bitar tijdens een pers conferentie. „Het is reeds bekend, dat het hoofd doel van de samenzwering was de Sy rische en Egyptische regiems omver te werpen en regeringen aan het be wind te brengen, die de liberale bui tenlandse politiek zouden laten varen en zich aansluiten bij het imperialis tische kamp." Op een vraag of Syrië zal overwegen de betrekkingen met Amerika te ver breken, antwoordde Bitar: „Dat hangt geheel af van Amerika en de stappen die het in de toekomst wenst te nemen." Bitar ontkende eveneens, dat ook maar een van de tiers officieren, die dit weekeinde uit het leger ontslagen werden, gearresteerd was. HU ver klaarde tegenover de pers, dat de offi cieren ontslagen werden „in het be lang van het land". Bitar ontkende, dat Syrië commu nistisch wordt en hield vol, dat de politiek gebaseerd blijft op „geen partij kiezen en positieve neutraliteit". Hij noemde de berichte! over een ommezwaai naar de Sowjete-Unie „im perialistische propaganda", voor een deel gebaseerd op het ontslag van tien legerofficieren, het- aftreden van de chef staf van het leger generaal Twefik Nizam Eldin, zijn vervanging door generaal Afif Bizri en'het vërtrek naar Egypte1 van president Koewatly. Syrië houdt vol. dat Koewatly alt Syrle vertrokken is voor «en medisch onderzoek. Hij is nu in Alexandria. Bitar heeft meegedeeld, dat hij niets meer vernomen heeft van Koewatly sedert deze zondag vertrok en de be sprekingen van de president met presi dent Nasser van Egypte „onder derge lijke omstandigheden beperkt zullen blijven tot een gedachtenwisseling over Arabische en internationale kwesties en tot het opnieuw bevestigen van de GAARNE vestigen wij de aandacht op de Civitas-dagen van de Vrije Universiteit, die van 4 tot 7 septem ber as. gehouden worden op de Fie-, tersberg te Oosterbeek. Het thema van de conferentie is: „Christen zijn in de samenleving vanuit christelijke organisatie." Ds. J. M. van Krimpen, prof. mr. S. Gerbrandy en drs. Hazenboscb zul len dit onderwerp benaderen vanuit resp. de maatschappeiijk-werksfeer, de Vrije Universiteit en de politiek. Het is dus een sterk in het centrum van de actuele strijd der geesten staand onderwerp dat hier aan de or de is. Gaarne wekken wij de cives ier Vrije Universiteit op, om zo mogelijk, deze Civitas-dagen. bij te wonen. .7? Een arts van dc Amerikaanse lucht macht heeft gisteren in de luchtdicht afgesloten gondel van een ballon een hoogte van 35.000 meter bereikt en daardoor een wereldrecord gevestigd. De arts, majoor David G. Simons, was te Crosby in de Amerikaanse staat Minnesota opgestegen Reeds na twee uur bevond hij zich op 35 000 meter hoogte. De vlucht is als een proef bedoeld. Men wil er onder meer gegevens over de geschiktheid van de mens voor ru'mtevaart door verkrijgen. Het hoogterecord voor bemande bal lons staat op 32.000 meter. Het werd op 2 juni van dit jaar gevestigd door kapitein Joe Kittingcr De gondel waarin dr Simons met een voorraad chocola, vruchtensap-in blik en peren zat opgesloten, was van binnen 2.40 m hoog en 90 cm breed, zodat Simons zich nauwelijks kon be wegen De gondel hing aan een ballon in een omhulse! van plastic Op de aarde was dat omhulsel 85 meter hoog en ongeveer 25 meter breed - maar in de hogere luchtlagen waai de atmo sfeer ijler is, z'ju de oallon „uitdijen" tot een breedte van ruim 70 meter. (Van een onzer verslaggevers) Was men in Deurne bang dat die Amerikaan het oude kasteel vau Deurne zou opeisen? Dat zal wel niet: van dat kasteel is wei nig anders meer over dan een ge restaureerde ruïne en dan bo vendien nog een heel slécht ge restaureerde Waarschijnlijker is dat men bang was bij de neus te worden genomen door een fantast, of zoals Leiden onlangs ervoer door een „practi cal joker" van formaat. In ieder ge val werd het bezoek van mr. Wil liam H. van Dusen met een flinke dosis argwaan tegemoet gezien, en werd de Helmondse arnateur-histo- ricus-genealoog Jac. Heeren naar Deurne „ontboden" om de Ameri kaan tijdens zijn visite aan de tand te voelen. Tegelijkertijd echter werden uitno digingen toegezonden aan alle msge- lyke dagbladen, vant als het wèl waar was als die William van Dusen nu eens wel een nazaat van de vroegere kasteelheren van Deurne was dan was zyn visite een pracht-stunt, een pracht-reclame, voor Deurne, niet al leen in Nederland maar zelfs in Ame rika. Daarom werd de familie Van Dusên, nadat zij gistermorgen het marktplein van Deurne was komen oprijden in een in Duitsland genuurd busje, een gecamoufleerde ontvangst bereid een receptie in de raadszaal door de speciaal hiervoor zyn vakantie in Ber gen onderbrekende burgemeester Roefs, de tegenwoordige gezagsdrager van Deurne Sen ontvangst ten stad- huize, waar behalve enige heren van de V.V.V. ..iemand, zelfs niet de pers, bij mocht zyn. Een camouflage dié later tweeerlei Mr. William H. Van Dusen voor de ruïne van het kasteel van Deurne, dat ech ter niet het kasteel is ge weest, waar zijn voorvaderen hebben ge woond, omdat het oude kasteel van Deurne in de tweede helft van de 17e eeuw door een ander werd vervan gen. V. Voorstel aan 'de raad: Op 16 augustus 1956 heeft de ge meenteraad van Utrecht de jaar wedde van de wethouders vastgesteld op 13.500, Thans, een jaar later, be staat er, volgens een schrijven var; de burgemeester aan de raad, aanleiding' om de wethouderssalarissen op te trek ken tot 15.500. In een uitvoerige motivering stelt de burgemeester, dat krachten! een door de raad vastgestelde uitkerings- en pensioenverordéhing, de wethou- derswedde met terugwerkende kracht tot 1 september 1958 met 3 procent wordt gekort. - In de tweede plaats genieten de wethouders geen compensatie voor de premie-inhouding ingevolge de ouder-, domswet, terwijl voor deze groep ge meentebestuurders evenmin de com pensatie voor de huurverhoging geldt. Volgens de burgemeester van Utrecht is er dan ook sprake van eer* ten op zichte van 1 augustus 1956 reèle terug gang en kan er volgens'hem gesproken worden van „een niet langer juist te achten geldelijke uitdrukking van taak en verantwoordelijkheid". broederlijke betrekkingen tussen Syrië en Egypte. Bitar zei, dat Syrië „mogelijk het', gevaarlijk! Amerikaanse komplot, tegen Syrië uiteen zal zetten vbor eeb' internationaal forum". j.' t)ft was een antwoord op een vraag of Syrië het beweerde komplot voor de veiligheidsraad van de Ver. Naties zal brengen. In antwoord op andere vragen zei hij: 1. Syrië moet nauwkeurig over wegen alvorens een nieuwe ambassa deur bij Amerika te benoemen ter ver vanging van Farid Zeineddin die af gezet werd. 1 2. Syrië overweegt niet het aantal Amerikaanse diplomaten in Damascus te beperken. Wat van belang is, is hun houding niet bun aantaL" t Vijf Franse bergbeklimmers, die sinds zondag op de Sassolunx» in de Italiaanse Alpen werden vermist en voor wier leven werd gevreesd, zijn terecht. t. Slechte gekleed in lichte zomerkle-j ren bereikten de vijf Fransen, onder' wie een vrouw, door sneeuwstormen heen gisteravond onverwacht de Va- lentini-berghut Van zeven andere bergbeklimmers, die op de Marmoladaberg in nood ver keren, is nog niets naders vernomen. Aangenomen wordt dat zij niet meer in leven zijn. VAN de Azoren tot aan de Alpen strekt ''zich een krachtig gebied vanhoge druk uit, waarin twee centra met een baro meterstand van 1031 mb voorkomen. Langs de noordelijke rand van het hoge-drukgebled. wordt een brede gordel met krachtige zuid westelijke winden aangetroffen, die zachte en zeer vochtige oceaanlucht naar West- Europa voeren. Deze lucht bereikte reeds gisteravond ons land, waardoor in de afgelopen nacht blfna. nergens de temperatuur beneden 15 graden daalde. Doordat de atmosfeer tot op 4 kilo meter geheel verzadigd was met waterdamp, hing er een zwaar wolkendek boven Neder land, waaruit het langdurig regende en mot regende. Achter een zwak koufront, dat van ochtend over de Noordzee naderde, bevindt zich Iets minder vochtige lucht, waarin eveneens veel bewolking voorkomt, maar waarin enkele verspreid voorkomende op klaringen toch mogelijk zyn. Ten gevolge van de te verwachten passage van dit front en van een volgend front zal er het eerst komende etmaal in Nederland evenwel ook plaatselijk weer enige regen vallen. uitleg mogelijk zou maken. Immers: als „de papieren" van de Amerikaan later, tijdens een kruisverhoor, waar toe de pers werd opgewekt, volkomen m orde zouden blijken, zou men de ontvangst kunnen uitleggen als een vorstelyk onthaal, een nazaat van de heren van Deurne waardig, en als Wil Ham Van Dusen helemaal geen nazaat zou blijken, kon men het uitleggen als een mets voorstellend onderhoud waar bij de Amerikaan al even aan de tand was gevoeld. Dat men m Deurne gisteren ruim viei maanden na de aankondiging van het Amerikaanse bezoek nóg niet wist wat voor vlees men in de kuip zou krygen, lag waarlyk niet aan eni gerlei vorm van laksheid. Er was ai heel wat geharrewar, om met te zeg- Zie verder pag. 4, 6e kol.) f|E Ver. Staten hebben hun bondgenoten nieuwe ver-rei kende voorstellen voor ontwape ning voorgelegd. Zij trachten daarmee de Londense conferentie met de Sow jet-Unie voor een mislukking te behoeden, word* in Londen vernomen. rcktinspectie en een toekomstige staking van de produktie van kern. wapens blijven de voornaamste voor- wast den voor een regeling met Rus land. Maar de Ver. Staten zUn bereid de vijf maanden oude conferentie van Londen tot december te laten voort» iuren, als Rusland binnen de komen de twee weken sen „gunstig ant woord op het laatste plan van Dulles voor inspectie geeft. worden Rookartike en weer duurder s';

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1