B. en W. van Schiedam over gemeentelijke schulden drukken rioolbuizen onder Vlaardingse spoordijk door Stalen wand in bouwput zorgt voor benodigde tegendruk Aan zee gevonden fosfor veroorzaakte steekvlam KERK EN SCHOOI Vlees is kracht" was Deel voor woningbouw steeds groter Marktdag van Herv. Wijkgemeente 2 voor trouwmeubilair Rehobothkerk Maandags zelf weer piepers jassen Donderdag eerste paal Geref. kerk te Kethel V- Brand in taxi, 6000 schade Engelse logger met Ned. bemanning Mooi stukje steen.. Familieberichten Ds. Gramberg weer naar Ceylon SCHIEDAM MAASSLUIS STUDENTEN ZOEKEN KAMERS Laatste voorstellingen Foppentheater Collecte Koningin Wilhelminafonds VLAARDINGEN Op plein Van Kanipenschool te Vlaardingen Spirit oefende Prijsuitreiking S.G. bengelwedstrijd Verhuur van volkstuinen Burgerlijke stand van Rotterdam Windhoos richtte schade aaii - f Jongen bleef met been aan portier hangen Wereldfederalisten ver gaderden in Scheveningcn Centre d'Etudes et des Recherches de Droit International geopend Passagiers in HTM~bus kregen verwondingen Oefenwedstrijd van Zwaluwen Nieuwe assistent HJBJB. te Vlaardingen Vlaardingse trawlers doen Scheveningen aan Meisje verdronken WERELDCONFERENTIE VAN MENISTEN Grote coaster te Scheveningen Het weer in Europa '2 TROUW Dinsdag 20 augustus 1957 Autotocht bejaarden en invaliden ben opgegeven en op genoemde datum E VLAARDINGSE Westdijk moet straks, als de bewoners komen, M haar vuile water kwijt. De Nederlandse Spoorwegen moeten blij ven rijden. De spoordijk tussen Vlaardingen en Hoek van Holland kan. niet afgesloten worden. Daarom zijn op het ogenblik de mannen van de firma N.V. Visser en Smit uit Papendrecht bezig twee riool buizen door de spoordijk heen te drukken. En daarbij zien ze er zelfs niet tegenop te werken in een buis die inwendig nog geen door snede van zestig centimeter heeft. Terwijl die buis bedolven is door meters zware klei en meer dan tien meter verder pas in de werek uitmondt. De grond aan het begin van de buis moet regelmatig verwijderd worden. Eén man, bij voorkeur een heel kleintje, want 58 centi meter is niet al te veel om in te werken. De grond, die het man netje voorin loswroet, wordt per kleine lorrie weggevoerd. Burgerlijke stand van Schiedam IN POLEN GEBOUWD DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP 5? 8§& r Vissr.rijberichten BEN W. van Schiedam hebben de ge meenteraad een overzicht doen toe komen van de schuldpositie van de ge meente gedurende de laatste jaren. Uit dit overzicht blijkt, dat het schuldbedrag op 31 deoember 1950 49.407.853,- bedroeg, waarvan voor woningbouw 16.826.804,- of 34 pet. en voor andere doeleinden 32.581.049,- of 65,9 pet. ,op- 31 december 1955 bedroeg het schulclbedrag 86.091.145,-, waarvan SCHIEDAM. Deze-week, woensdag 21augustus worden voor het laatst voorstellingen in het. poppentheater „Co- lomblne" in het Stedelijk museum ge geven; Om 9, 11, 2 en 4 uur geeft Henk Zou tendijk^ poppentheater „In de Vroede Zotscap" jeugdvoorstellingen van „het spel" van Ridder Joris". Des avonds om 8 uur vertoont Zou tendijk. het middelnederlandse mirakel spel „Marike van Nieumeghen". Dit zal na een korte pauze worden afgerond met een plezierig nummer poppéncabaret. De zomertentoonsteliing „Foppen- droom" is van donderdag 22 aug. af, - behalve overdag,- ook elke avond van 7 tot 10 uur geopend, behalve zondag. - Deze nieuwe openingstijden, gelden tot en. met de sluitingsdag van de ex positie die onherroepelijk is vastgesteld op zondag-.1 september a.s. Van donderdag af zullen ouden van dagen" op vertoon van het lidmaat- schapsbewys van de Alg. Bond en de R. K. Bond van Ouden van dagen *s mor gens voor 1 uur toegang hebben voor de halveprijs, dus één kwartje per persoon. voor woningbouw 40.144.540,- of 46 pet en voor andere doeleinden 45.947.005,- of 53,4 pet. De toename in aeze b jaren is dus voor ae wonmgDouw 23.317.736.- en voor andere doeleinden 13.365.956.-, hetweiK een vernoucung geen van 2313. In 1956 is meuw geïnvesteerd ongeveer 23.330.UUU,-, waarvan voor de woning bouw i 12.000.000.- of 51,4 pet en voor andere doeleinden ongeveer 11.330.000,- of 48 pet. In dit jaar is tot 31 juli het bedrag van de gemeentelijke schuld toegenomen met 9.265.651,-, waarvan voor woning bouw 6.9060.374,-' of 74,8 pet. en voor andere doeleinden 2.335.277,- of 25 pot Nu de investering voor andere doel einden dan de woningbouw tot het uiter ste worden beperkt, doch de woningbouw zelf zoveel mogelijk voortgang moet vin den, zal het aandeel van de woningen in de totale uitgaven al groter worden. Het is duidelijk, dat een deel van de investeringen voor andere doeleinden betrekking heeft op het bouwrijp maken van bouwterreinen en het leggen van leidingen voor gas, water en elektriciteit. Het College van B. en W. meent, dat deze cijfers onmisbaar zijn voor de leden van de Raad, wanneer zij zich in de oorzaak van de enorme groei der ge meentelijke schuld willen verdiepen en •uv —:n MAASSLUIS. De collecte voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding nadert weer met rasse schreden. Reeds thans wordt daarvoor bijzondere aandacht van de inwoners de zer gemeente gevraagd. Het lijkt overbodig te zeggen hoe nood zakelijk het is, dat ook dit jaar weer een aanzienlijk bedrag .ten bate van het K. W.-fonds wordt ingezameld, opdat een verantwoorde kankerbestrijding, zowel op het gebied van het onderzoek naar de oorzaak, als op dat der genezing kan worden bestendigd. Het is namelijk nog steeds zo, dat de collecte-opbrengst een zeer aanzienlijk deel van de totale in komsten van het Koningin Wilhelmina fonds uitmaakt. Aangezien een ieder ten volle belang heeft bij een voortgaande kankerbestrij ding behoeft er niet aan te worden ge twijfeld, dat ook een ieder zijn mede werking zal verlenen aan die bestrijding. MAASSLUIS. De ouden van dagen en invaliden gaan dinsdag, 27 augustus him jaarlijks uitstapje maken. Aan deze tocht kunnen personen van 65 jaar en ouder, alsmede invaliden van alle ge zindten deelnemen. Zij kunnen zich aanmelden bij de heer D. Pons, Veerstraat 1 en P. van Strae- len, Zuidvliet 2. De invaliden bij de wijkverpleegsters tot en met vrijdag, 23 augustus. Deelnemers zullen tijdig, doch uiter lijk zaterdag, 24 augustus een deelne merskaart ontvangen. Zij. die richheb- zicih objectief willen instellen tegenover de bedoelde kaart nog niet in bezit heb- de suggesties, cue van vers druilende zij- I ben, moeten hiervan kennis geven aan den over dit onderwerp zijn gedaan. Jhet adres Veerstraat 1. VLAARDINGEN. Vandaag zal het vele voorbereidende werk van een aan tal Hervormden uit wijkgemeente twee zijn bekroning vinden in de marktdag. Enkele kerkeraadsleden, de vrouwen- club en een groepje Jonge Kerkers VLAARDINGEN. Spirit speelde za terdagmiddag een matige oefenwed strijd tegen Maassluis. Hoewel de toe stand van het veld hier ook wel debet aan was speelde het vooral in de twee de helft in een te laag tempo. Ook het plaatseai liet nogal eens te wensen over. Maassluis, diat op papier aanmerkelijk zwakker is, kan met het behalen van een gelijk spel op een mooi resultaat terugzien. Na enkele schermutselingen aan weerszijden was het W. Gille, die op een juiste wijze een grove verdèdigings- fout van Maassluis afstrafte (1—0). Maassluis diende direct van repliek en scoorde de gelijkmaker (11). Hierna behield Spirit een klein veldoverwicht, welke het met de ruststand 31 tot uit drukking bracht. In de tweede helft zakte het spel van Spirit zienderogen af, terwijl Maassluis uit de gelijkmaker 33 weer moed put te. Het nam zelfs tweemaal de leiding. Kort voor het einde zag het er ook naar uit, dat Maassluis met de over winning huiswaarts kon keren. Van Hoog wist echter Spirit op de valreep nog op gelijke voet te brengen 5—5. hebben zich daarvoor maandenlang in gespannen en naar het zich nu Iaat aanzien met succes. De dames van de vrouwenelub verza melden een grote verscheidenheid aan kruidenierswaren en rookartikelen, die op de markt voor de in de winkels gel dende prijzen ten verkoop worden aan geboden. Wat jongelui uit de Jonge Kerk hebben ervoor gezorgd, dat er op de markt ook van tal van attracties kan worden genoten. Zo zullen er in de mid daguren voor de kinderen poppenkast- vertoningen zijn en zowel 's middags als 's avonds zijn er sjoelbakken, een werp- tent etc. Een bijzonderheid is ook. dat iedere marktbezoeker in de consumptietent een gratis kopje thee kan gaan drinken. Een meisje in oud-Vlaardings kostuum no digt de bezoekers uit. de echte Vlaar- dingse ijzerkoékjes bij haar te kopen. Er zal door enkele vrijwilligers voor worden gezorgd, dat het marktplein een vrolijk aanzien krijgt en natuurlijk zal ook een goede verlichting niet ontbre ken. Uit de opbrengst van de verkochte ar tikelen zal wijkgemeente twee het trouw meubilair voor de Rehobothkerk aan schaffen, dat bij de opening van die kerk aan wijkgemeente drie ten geschen ke zal worden gegeven. Het lijkt ons beslist aan te bevelen vandaag een kijk je te gaan nemen. f De markt zal worden gehouden op het plein van de Van KampenschooL ingang Fransenstraat, en is geopend van twee tot vijf en van zeven tot tien uur. SCHIEDAM In café Liberty aan het Broersveld werden maandagavond de I prijzen uitgereikt van het. hengeicon- .V,. cours, dat zaterdagmiddag in het leader van de vakantiefeesten .van de Schie damse Gemeenschap in de Delfshaven- se Schie is gehouden. De heer C. de Nijs "sprak als voorzit- ter van de organiserende hengeiaars- commissie een kort woord, waarin hij zei, dat thans «ok Wilton Fijenoord aan hetkorpsvissen bad deelgenomen. Vervolgens reikte de heer .ïM. van Dijk. van. de Schiedamse Gemeenschap dë kórpsprljs uit. De fraaie zuil ging naar' de Schiedamse Hengelaarsvereni- ging „Het Voorntje," die met 1014 gram het meeste - gewicht aan vis gevangen had,-'De-voorzitter van „Het Voorntje", de heer J. Lubker nam deze prijs in ont- ;.:vangit. De heer Van Dijkzei verder, dat dithengelconcours wederom ge slaagd mag worden genoemd, ofschoon het weer ook hu weer niet meewerkte. -Ook' hoopte spr., dat men - volgend jaary als het Rijfde concours zal'worden ge- houden,oover beteiv^swglerjmu. kunnen beschikken, omdat ae TDelfshavense Schie in verband met de drukke scheep svaart "niet bijzonder vooreen concours geschikt is. Voor de enige vrouwelijke deelnemer, mevrouw Degeiing, had de heer Van Dijk, omdat zij zich niet In. de "prijzen ge vist had, een doos zeep meegebracht. .De heer Lubker richtte vervolgens vriendelijke woorden aan het ..adres van ;..de."'- Schiedamse Gemeenschap, waarna .de prijswinnaars een keuze mochten ma kken uit de vele fraaie prijzen, bestaan- de uit luxe- en- huishoudelijke artikelen. .(Van een ónzer verslaggevers) "C SCHIEDAM Onder de aandacht van ".turders van rechtstreeks van- gemeen- '.ewege verhuurde volkstuinen wordt ge wacht, dat, indien verlenging van huur roor het jaar 1958 wordt verlangd, de van vragen daartoe voor 1 september be horen te worden, gddaan. Formulieren daartoe zijn (verkrijgbaar ••>ij>'de portier va'n Gemeentewerken aan gde Korte Haven 33, bij wie deze na in- vulling dienen te worden ingeleverd. De heistelling, die de palen voor de Gereformeerde Noodkerk te Kethel zal slaan is. gearriveerd. i Donderdagmiddag om 4 uur zal de eerste paal worden geslagen. Hoewel het niet in de bedoeling ligt het gebeuren met groot officieel vertoon te doen - plaats hebben, wordt toch wel gerekend op de belangstelling en aanwezigheid.van vele gemeenteleden. Aangiften van 19 augustus. Bevallen: N lartog-Post d; .A Thijssen-Broeders z; J iValop-van Ast z; L P van'der Steen-Schoon- ."Ok- z:' M van Dulnen-Droogers d: W G Joon-Scheulderman z; M T Wolff-van Oppen J; L Fotter-Smlts z; AA van der Vllst-Ver- neüten z; N R van Duln-Hudlg z; - A C- M -.abruyère-Marsé z; D Roth-Leusink d; A'de Nooljer-Doolhoft d: A Langevelt-Woronina z: A .A C van -Schagen-Helnes z; C G de Jong- -leggers z; G J J Havermans-Tlggelover d; M H van Waarde-ScheH d; H F van Roo- Jen-Fens d; H G Versljde-van leeuwen d: F l a Kradoifer-Tuljtjens d; A B Hendriks- dé Vries d; F Muntz-Klk d; M J Dege- iaar-Vervorst z; D van den Berg-van Vulpen d; vE F' Walker-van den Heuvel d; IF M van Gaalen-Sepmteijer d; B H' van der Boom- OrÜtzmacher -■ d; ,-C de - Vries-Adriaans z; G Van den Bos*Rietve!d d; Q M Groeneweg; Jlaubitz d; j c van Herk-de Vogel d;C 'Jriïnia-van Dordrecht d; C de Bruin-de Wit J: M A Nefjhoft-Lems z: C M Kooren-van .JzerJöolj d; C G Snoeck-Beije z: J C Ge- ieuglijk-Lettermari z; .A L Braam-de Ridder Streefkerk-Zevenbergen z: E Scnuiji- van Rooijen d; T H Copper-van der Waw d; .M Tode-van der Voet d: E M Blijleven-Beu- tema d; A E Heiden-Baltus dj L Knegten- JorsUnk d: H A Rüter-Semper z: M Kerpel- Sax d; G H Kremer-de RoUer d; C 1 ,Maln- isden z: M van Dijk van Arenthals z; A M loomeljer-Groos d; S T C Smits-Toolenaar d: M W Pacsens-Moeken d: J G Tepnlsse-Ter- naaten d; W S van Bemmel-Sanders z"._ Setz-Snljders z; I M C Companje-Mes z; H J Schram-Klevlt d: F C M Vogels-van MuUem z: P Stubbe-Hofs d; M Koster-van 'tHoogt. - OVERLEDEN: W F. Bogaard, ongeh. man 311: R A F Bens, man géh.gew. m. J A Nag- ragaal 861: R A A Dekeyser, zoon^4J; P Ca- pello. man v. H E de Bruijn 66j: M v Luljk. A M. Huismans. man v. G. Hertsenberg. 49j. i .nan 48j: D Luteijn, man v. H de vi?,.43ii A v d Wende, vr. v; A H Odems 73j. - H Criigsman. tr.an v. J Huisman 52j; C Bieze nveld, vr. geh. gew. m. J S H Hasman 8ij. i'Sr F H Bennink, man v. A A^v. Trig.95j, St Blokzlel, -vr. geh. gew. m. C W Corbet 85J, ï^vWeeda; vr. geh: gew. m. T de Zwsuw 74L ,C7 Siebrands. man v. H_Nijsink. 761 M_ E - 'rulitcr. vT. v. .J v. Daalhuizen 75J, J J i. ongeh nian 18J. HARD wordt er op het ogenblik ge werkt aan het riool gemaal ten noorden van 'despoordijk, twee, rioolbuizen-van respectievelijk - één meter en zestig cen timetér in doorsnede zullen dit gemaal met de Nieuwe Waterweg gaan verbinden; Die buizen: gaan onder door de spoordijk en over de hoge water kering langs de Nieu we Waterweg. Dat laatste is wel nodig omdat de waterke ring, op de plaats waar het riool komt te liggen buitendijks opgespoten is zodat de uiterwaarden even hoog zijn als de dijk zelf. De grootste van de beide huizen is reeds onder de dijk door geperst. Maar het was dan - ook heel wat gemakkelijker in deze buis té werken dan in de ikleine. Beide buizen, vele tonnen zwaar, wor den hydraulisch door de.dijk gedrukt Een klein motortje drijft ec-V; omp aan en. de ze nietige installatie zorgt er voor dat de buizen centimeter voor centimeter de dijk inschuiven on der invloed van een machtige hand, die men oliedruk noemt.. Voor men echter met het persen kon beginnen moest er heel wat gebeuren. Eerst werd er een put met damwand afgeheid en vervolgens ontgraven. Al leen de achterwand van deze bouwput in van stalen damwand, de rest is hout. Want tegen deze stalen damwand moet de oliedrukcylinder zijn tegendruk vin- ^Een eenvoudige installatie boven de bouwput zorgt ervoor dat de buizen ge makkelijk aangevoerd kunnen worden. Ze worden neergelaten op een fundatie en het persen gaat beginnen. Tweeëntwin tig centimeter schuift de buis dan in de dijk dan wordt met behulp van een crick de zuiger weer in de cylinder geperst en de stopping iets naar voren gelegd. Het spel begint opnieuw en weer. verdwijnen tweeëntwintig centimeter beton in de dijk. Vijfentwintig maal, dan is er ééii buisge deelte weg eri de volgende kan aangeslo ten worden. Dpordat een brandende sigaar in aan raking kwam met benzine, die een pomp bediende gistermiddag in een taxi van de R.T.C. aan de Duyststraat te Rotter dam goot, brak er brand uit. Het vuur verspreidde rich via de slang over het gehele achtergedeelte van de taxi De taxi-chauffeur, C. de Groot, liep daarbü brandwonden op en werd door brand weerlieden, die inmiddels waren ge alarmeerd, verbonden. De brandweer bluste het vuur met twee nevelstralen. De totale schade de auto is voor een groot gedeelte uitgebrand bedraagt 6000. t OUDDÓRP Zondagmorgen, tijdens een kort maar hevig onweer, dat ver gezeld ging van zware slagregen en sterke windstoten, trok een windhoos door het Ouddorpse land, die flinke schade heeft aangericht. - Hij kwam uit zee op ter hoogte van „Het Noordje", het zomerhuis van de familie Esselink te Middelhamis. Daar kwam de hoos over de duinen; water en zand werden eerst omhoog gezogen, daamö op het achter de duinen gelegen land vele hooischelven, een damhek en ruiterpalen. Langzamerhand loste het natuurverschijnsel zich bij het verder trekken in zuidelijke richting op, maar van enige boerderijen rond de West duinen werden nog flink wat pannen afgerukt, die, eveneens het hooi en stro enz. tot aan de Zuiddijk van Goeree werden meegevoerd. De hoos was zo sterk, dat een paar koeien er door in :n sloot werden, geworpen. Geboren: Adrlanus, z v J Crama en A Brandt: Maria T. d v A T Krulning cn D v Poelgeest; Robertas; M, z v P M v Steen oven en A M v d Linden; Pierre P, z v B Jacobs en H A T S Ie Cocq d'ArmandvlIle; Wisse, z v P Hettinga en J Bcumer; Theo- dorus H, z v H C v d Kant en' A Wessllng Overleden: B C Timmerman, 69 J, wed, v Mi v d Sloot. (Van een onzer verslaggevers) In de Soheveningse haven is binnen gelopen het vissersvaartuig .Autumn Star". Dit schip is in opdracht van een Engelse rederij uit Great Yarmouth te Polen gebouwd en zal grotendeels be mand worden met Nederlanders. In de rederij participeert namelijk de Scheveningse rederij Frank Vrolijk. In april van dit jaar kwam een zuster schip, de .Autumn Sun" te Schevenln- gen binnen. De .Autumn Star" wordt voorzien van een Nederlandse -vleet. In de Wandeloorddwarsstraat te Rot terdam is de U-jarige H. B. van Well, uit de 2e Reserve Boezemstraat, toen hij met een vriendje om het hardst op de fiets reed tegen een auto, die uit de te genoverliggende richting kwam, ge botst. De kruk van het portier drong door de grote kracht in het linkerdij- boen van de jongen. De kruk moest wor den afgezaagd alvorens het jongetje naar het Bergwegziekenhuis kon worden over gebracht. Tijdens het tiende Internationale Con gres van Wereldfederalisten zal op don derdag 29 augustus in het Kurhaus te Scheveningen een openbare vergadering worden gehouden. In deze vergadering zullen spreken Abbé Pierre uit Parijs, de minister van Financiën van Ghana, Gbc- dema, het Engelse parlementslid Cle ment Davies. de Amerikaan Normar. Cousing. de heer D. van der Meulen oud gezant van Nederland en het Tweede Kamerlid dr. A. Vondeling. Professor Gilbert Gidel. president van het curatorium van de Academie voor Internationaal Recht heeft gistermiddag op een informele bijeenkomst het Centre d'Étudcs et de Recherches dc Droit In ternational et de Relations Internatio nales in het Vredespaleis in Den Haag met een korte toespraak geopend. Hij bracht o.m. dank aan het Rockc feller Foundation die aan dit studiecen trum steun heeft gegeven. Hü wrikte dc deelnemers op ernstig en effectief te werken en wenste hen succes. Na de opening bleef men nog enige tijd op een cocktail-party bijeen. Het Rotterdams Studentenhuisves tingsbureau doet een beroep op het pu bliek. om indien er een kamertje over is, dit ter beschikking te stellen van een student. Wie een dergelijk vertrek heeft, kan zich melden bij het Studen tenhuisvestingsbureau Heomraadssingel 329b, te Rotterdam. VLAARDINGEN Zwaluwen heeft de oefenwedstrijd tegen 's-Gravenzandse S. V gewonnen met 54. De club uit het Westland speelt in de Tweede klas za terdagmiddagvoetbal van de K.N.V.B. Zwaluwen is dit jaar -gedegradeerd naar de 3e klas. Beide ploegen telden inval- lers. Tot opvolger van de heer J. v.d. Plas werd të Vlaardingen als assistent Hoofd B.B. benoemd de heer J. van Schouw, momenteel werkzaam ais majoor der artillerie in Enschede. De heer Van Schouw werd op 20 juli 1914 geboren te Muiden. De tcerkput in vogelvlucht. Duidelijk is de oliedrukcylinder te zien met de olie leiding. Rechts in de put is de huizenrij te zien die inmiddels al voltooid is. Eén buis per dag is een goede dag, zeggen de mannen van Visser en Smit Het zijn hele buizen, het rijn hele da gen soms.... Maar dat vinden ze niet zo erg. Ze gaan 's avonds toch niet naar huis ze gaan him prakkie koken of de boontjes haren voor de volgende dag. Ze wonen over het "hele land verspreid en over het hele land drukken ze buizen door dijken. Tot vrijdagavond en dan naar moeder de vrouw, 's Maandagsmorgens gaan ze dan zélf weer piepers jassen voor 's avonds.... (Van een onzer verslaggevers) Thans gaan ook Vlaardingse trawlers de Scheveningse haven aandoen om de gevangen lading vis te lossen. De visserij-maatschappij „Vlaardingen" heeft thans te Scheveningen de be schikking over een perceel, gelegen aan de haven, waardoor het mogelijk is de ladingen te verwerken. De VI 85 van de rederij liep reeds tweemaal Scheveningen binnen en thans heeft ook de nieuwe trawleT „Petronella" de VI 131, de Scheve ningse haven opgezocht. Aan het einde van deze week wordt de VI 121 ver wacht. De schepen, die verse vis en zoute haring aan boord hebben, lossen de kisten en kantjes aan de haven, waar zij over de afslag verkocht worden Nabjj het perceel van de rederij wordt door eigen personeel zorg gedragen voor de benodigde werk zaamheden. Gisteren trof de Rivierpolitie in de Nieuwe Maas bij de Oude Plantage te Rotterdam het stoffelijk overschot van de 15-jarige fabrieksarbeidster P. Pheijffer, die in de De Ruijterstraat gewoond heeft, driijvend aan. Het meisje werd sedert 15 augustus j.l. vermist (Van een onzer verslaggevers) rHBen^aan hét strand te Scheveningen' gevonden stukje fosfor heeft gister middag-in een H.TJVL-bus te Dcn Haag een steekvlam veroorzaakt. De vind ster van het stukje, de zestienjarige E. G. uit de Carelshovenstraat liep daarbij brandwonden op aan beide benen. Twee andere buspassagiers kre gen eveneens verwondingen. De steekvlam moet ontstaan zijn door zelfontbranding van het fosfor. Een meisje, de zestienjarige verkoop ster E. G., was gisteren naar het strand te Scheveningen gegaan om te baden in zee. Aan de waterlijn vond rij een blokje steen, dat doorzichtig en bruin achtig was. Zj vond het mooi en besloot het naar huis mede te nemen, om het als siersteentje bij de planten te ge bruiken. Zij deed het blokje in een pa pier en stopte het tussen haar badgoed. Het meisje reed met tramlijn 9 naar de stad, deed enkele boodschappen en stapte vervolgens in buslijn 29. Op de Lijnbaan schoot plotseling een steek vlam uit het mandje, dat het meisje op haar schoot had. In dit mandje zat het badgoed. .Door de vlam liep het meisje verwon dingen opaan beide benen, terwijl haar Medina beschadigd werd. Twee passagiers, de 37-jarige mevrouw A. M. •V. uit de Terwestenstraat en de 37- jarige mevrouw L. A-S. uit Zalcksmuhl in Duitsland kregen lichte brandwonden. Het vuur werd geblust met de schuim- blusser van de autobus. De slachtoffers werden verbonden in bet ziekenhuis aan de ZuidwaL Het onderzoek wees uit, dat het blokje steen fosfor is geweest, dat door zelf ontbranding in «wam raakt. Het mandje werd, toen.de vlam ontstond, naar bui ten geworpen. (VIT AND EMS BLADEN) VERLOOFD: J. M. van Zanen en A. K. Tweede, Chicago (USA); D. JL v. d. Zaag en A. N. Kuiper, OriJpiakerX; A. g. van Ma- rum en H. H. Hofman, Tjamsweer/ZeerUp. GETROUWD: D. Lette en mevr. M. H. Chabot-HarUcamp, Vorden; O. E. D. Geb- hardt en L. W. Thurber, BUthoven; C, le Heux en F. P. Dennis. Chrlstchurch (Nw. Zeeland); O. Jt. Koobouts en L. M. van Oeeff. Amsterdam; T. F. E. Halewijn en H. E, M. Deelen. Amsterdam; M. N. Bool en T. G. Struijlc. Den Haag. BEVALLEN: Mevr. J. Snijder-Junge- rlus, Aalst, d.; mevr. M. A. Schumacher» van TeUllngen. Inala (Austr.). i.; mevr. Groote-Middletoa. Toronto (Canada), d.; mevr. J. M, de Jong-Medendorp, Amster dam, mevr. L. Fleakens-van Glabbeek, Geldrop, z; mevr. Mertena-Conün. Amster dam. i.; mevr. BrautJgam-MartiJn, Amster- dam» z. OVERLEDEN: H. P. Klompmaker. «3 J„| Joure; j. v. d. Werf Tl Schsmegoutum; E. v. d. Zwaan, 73 j- Zandvoort; mevr. A.l van der Gracht-Timmerman, sa J.» Alkmaar: J. Hamstra, SI Amsterdam: C. Bax, 87 J., Halfweg; L J. J. Pagano Miranl, 74 J„ fcJUterdam; X. Winkel, 71 J, Heemstede. NED. HERV. KERK Aangenomen: naar Zuidwolde (Dr.) (toez.) W. Leegsma te Vrieschelo (Gr.) Bedankt: voor Slicdrecht J. Wieman te Oudewater. Beroepen; te Leerbroek, J. Bakker te Giesscndam-Neder Hardmxvcld. Benoemd: te Waddinxveen in het werk tot bijstand in het pastoraat voor leden van de Herv. evangelisatie, E. H. Kalk man te Voorhout. GEREF. KERKEN Aangenomen: naar Bocchout <B.) W J. Meister te Middelburg; naar Wapen veld I. Stienstra, kand. te 't zandt (Gr.), die bedankte voor Enumatil. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal: te Woerden G. J. Buys te Pa- drecht en M. Vlictstra te Eemdijk. Aangenomen: naar Franeker mejuf. frouw da C. E. Offcrhaus te Haren (Gr.) Na ruim een jaar verlof in Neder land te hebben doorgebracht, is <js. Th. B. W. G. Gramberg met zijn echt genote weer naar Ceylon teruggekeerd waar zij sedert 1952 werkzaam zijn! Ds. Gramberg werd destijds beroepen door de presb. church in Kandy, een onafhankelijke kerk, die in 1848 ont stond door samenwerking van Dutch Burghers, zoals de nazaten van de Hollanders, die in de 17e eeuw daar kwamen, worden genoemd, met de Schotten. Ds. Gramberg Is werkzaam onder de studenten van de universiteit bij Kandy, waarvan 15 procent protestant is in tegenstelling tot de bevolking die maar voor één procent tot deze religie behoort. De arbeid van ds. Gramberg vormt tevens een contact tussen chris tendom en boeddhisme, omdat aan de universiteit lal van boeddhistische hoogleraren en studenten werkzaam zijn. In 1960 zal de derde assemblee van de Wereldraad van Kerken op Ceylon gebonden worden. i RECTORES MAGNIFICI Voor het studiejaar 19571958 zijn 'benoemd tot rector magnificus van de rijksuniversiteit te Leiden: prof. da S. E. de Jongh: te Utrecht: prof. dr. L. Seek es en te Groningen: prof, dr. F. H. L. van Os. Auto gekanteld. Op de Storm van 's Gr#- vesandeweg te Wassenaar kwam een door J. A. van V. onder toezicht bestuurde personen auto te slippen, waardoor het voertuig om sloeg. De 34-jarlge L. C. 5, G. die in de auto zat, liep een snijwonde aan - het hoofd op. De auto werd vrij ernstig beschadigd, Het zesde menistische wereldcon gres heeft rijn werkzaamheden te Karlsruhe beëindigd. Afgevaardigden uit Algerlë, België, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brlttan- nië, India, Indonesië, Luxemburg, Ne derland, Oostenrijk, Uruguay en Zwit serland hebben aan het congres deel genomen. De werkzaamheden van bet congres hadden als centraal thema: „Het evangelie van Jezus Christus in de we reld." Zij hadden ojm. betrekking op bet vraagstuk van de Jonge kerken bij de gekleurde volkén, op de ontws- king^van het nationalisme en van-dé- vroegere inlandse godsdiensten." Eri werd ook een. voordracht niet. lichtbeelden gehouden over de toe stand van de doopsgezinden ln de Sow- et-Unie, de Russische menisten wa ren uitgenodigd voor het congres, maar zij konden niet aanwezig rijn. Zij hopen wel tegenwoordig te kunnen rijn op het volgend (wereldcongres, dat in 1962 ln Canada gehouden zal wor den. Is in Vanuit de Scheveningse haven de loop van de middag vertrokken het kustvaartuig „Bloemgracht'uit Am sterdam. Dit schip, dat bijna 500 ton meet, is een der grootste, dat de Sche veningse haven aandeed. De „Bloem- graoht.. laadde 500 ton Idppengrit, kleine schelpjes, voor Helsinki Wij geven het u te doen 20 km te fietsen in 41 minu ten en dan daarbij gebruik te maken van een zware transportfiets met een grote mand voorop. Voor de jeug dige bezorgers van slagerijen en kruidenierswinkels was dat gisteravond gedachtig waarschijnlijk aan de spreuk op een der manden „Vlees is krachtf' echter een peule schilletje, mochten wij ten minste hun uitlatingen ge loven, aan het eind.van de transportfietsenracedie ter gelegenheid van het Schie damse vakantiefeest op de Buys BaUotsingel werd ge houden. Maar het waren dan ook alleen maar de prijswinnaars die, toen wij hen aan het slot van de wedstrijd er naar vroegen, zeiden best in staat te zijn verder te rijden. Van de zestien bedienden, die omstreeks hajf zeven op hun fietsen waren gestapt, bleven er, na de 40 ronden van ongeveer 500 meter, slechts, zeven over. De ande ren hadden er al veel eerder de brui aan gegeven, maar misschien kwam dat wel omdat zij niet taktisch ge noeg hadden gereden en in de eerste ronden hun kruit reeds hadden verschoten. Een feit is het dat de uit eindelijke winnaars, de ge hele wedstrijd bij elkaar zijn gebleven en steeds afwis selend de kop namen. Maar deze knapen waren voor het grootste gedeelte dan ook getraind. De tweede prijswinnaar toch, A. Kleppers, van een Rotterdamse slagerij, was enkele dagen tevoren reeds winnaar geworden van de transportfietsen race tn Rot terdam. Hij werd echter in de eindsprint geklopt door een Schiedammer. J. v. d. Meer, woonachtig in Kethel was het, die de eer voor Schie dam redde en de vijf Rotter damse deelnemers met succes naar de kroon stak. Slager Crone uit de Prof. Kamer- lingh Ornneslaan heeft aan hem ongetwijfeld een goede kracht, niettegenstaande de winnaar tijdens zijn normale werk alleen 's morgens op de fiets zit. Dat was anders met de derde prijswinnaar B. H. Baert, die dagelijks zo'n 30 tot 50 km op de fiets aflegt, maar dan met een gevulde boodschappenmand. Verschillende deelnemers, ook de prijswinnaars kregen onderweg een inzinking. Dat kwam, zo meenden zij, door dat het parcours overzichte lijk en kort was. Daardoor konden zij precies tijdens het rijden zien, waar hun concurrenten waren, iets dat hun vaak een „morele klap bezorgde. De secretaris van de Schie damse Gemeenschap, dé heer De Wolff, overhandigde tenslotte de eerste prijswin naar een bos anjers, waar mee deze langs het, niet tegenstaande regenachtige weer; nog talrijke publiek, zijn ererrondje maakte. De prijsuitreiking vond plaats in café „De Kleine Confiance" aan de Boer- havelaan. Daar sprak de heer M. van Dijk, die met de heren W. Nieuwstraten en P. v. d. Ploeg de orga nisatie hadden verzorgd, nog een dankwoord aan het adres van de Rennersclub Schiedam, die het tech nische gedeelte van de organisatie voor haar reke ning had genomen. Jammer was het dat een van de deelnemers, J. A. Busser uit Schiedam tijdens het rijden een aanval kreeg van accute blindedarm ontsteking. Hij moest met de ziekenauto van de G.G. en G.D. naar het Gemeente Ziekenhuis worden over gebracht. De prijswinnaars waren: 1. J. v. d. Meer; 2. A. Kleppers; 3. B. H. Baert; 4. P. J. Burgers en 5. A. v. d. Ende. Verschillenden van hen mochten behalvehun prijs ook nog verschillende pre mies in ontvangst nemen. ^-gRaVENHAGE, 20 aug. Vangstbe- rlcht van hedenmorgen uit volle zee: Sch 47 34 kantjes uit de halve vleet. 110 80 nog 80 "«'ten. 193 23. 342 73 uit de halve vleei. «02 J0 nog 10 netten, 2 gisteren 45. 5 50 uit dc halve vleet. 13 3, 18 101. 25 2, 30 10, 35 34. «3 gisteren 34, 94 60 nog 20 netten. 87 CS uit de halve vleet, 210 gisteren 45. 236 giste ren 17, 250 50. 310 50, 399 50 uit de halve weet, S2 75 nog 10 netten, 40 nog 115 mijl. 96 weinig vangst uit de halve vleet, 132 120 uit de halve vleet, 133 50. 189 18, 200 136 SS®- netten, 233 60 nog 30 netten. 262 40. 23 6. 53 30 gisteren 187. 332 40. 199 12. 78 50 nog 40 netten, 38 85, 139 7, 229 130 nog 37 netten, 103 60 - nog 24 netten, thulsstomeno, 33® 60 uit de halve vleet, VI 112 90 uit de halve vleet Binnen te Scheveningen Sch 225 22 last en 250 kisten verse haring. Vlaardlnger»: 70 75 uit een halve vleet. 78 34, U2 EO nog 40 netten, 203 30 nog 30 netten, 208 51 nog 35 netten, 115 tbulsv., 142 34, 190 «B, 61—85 nog 20 netten, 71 40." 83 3, 166 10. 14 120 nog 60 netten, 56 30. - 153 120, 7 80. Marktprijzen: vlectharing klein van f 33.50- 36, vleetharing groot van t 34.40—33.20, Ijle- haring van f 29.10—27.10, steurharing van f 25.30-26.80, makreel f 29, treüharlng klein van f 33.1040, treilharlng groot van f 34.40— 35.20. - 'a-GRAVENHAGE, 20 aug. Treillogger Sch 225 met f 4835, voorts 8 kustvissers met m totaal f 8270 aan verse vis. Prijzen per kg: grote tong f 5.18—5.29, groot mlddeltong f 3,69—3.87. ldeln middel- tong f 3.443.78, tong l f 3.07—320, idem 2 f 2.56—2.69, tarbot 1 f 320—4.40. Idem 1 3.02—MO, Idem 3 f 2.20—220. Idem 4 f 125— 1-70. .griet 1 f 120—1.50. Prijzen per 40 kg: grote schol f 39.80—43. groot raiddelschol f 42—46.50, middelschol f ,37—40, klein middelschol f 18.50—26. schel vis 1 f 17.50—17.80. idem 2 f 12.80—13. schar f 15—19.50, bot f 14.7017, wijting f 13.50- 18, middelkabeljauw f 27.50—34. kabeljauw 1 f 2420—28, Idem 2 f 19.80—22.40. middel- koolvls f 17-21.80, koolvis f 12.50-1620. Prijzen per 100 kg: ijskabeljauw f 80.50- Frijosn per 50 kg: verse haring f 12— 13.70, makreel f 10.70—11. Aangevoerd 4840 kantjes gezouten haring. Notering maatjes groen f 35—38, maatjes zout klein f 32,4036'. maatjes groot i 34.40— -. 37. steurharing 2320—29, ijleharlDg f 23-27, alles per kantje. Verwachte aanvoer voor woensdagmorgen ongeveer 10 kustvissers. Wecrrapporten van hadenochtend 7 uur Station Weer wind meter p. see. temp. max. gist Neertl afgeL 24 me Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. M tin chen Zürich Genève Locarno Wenen Innsbr. Home Ajaccio Majorca onbew. windstil motregen ZW 7 zw. bew. windstil zw. bew. W 6 regen W 8 zw bew. WZW 5 g. bew. W 5 mist windstil h, bew. NO 1 onbew. NNW 7 g. bew. ZZW 4 zw. bew. ZW 4 zw. bew. W 3 g. bew windstil onbew. ONO 2 onbew. O 3 g. bew. ZW regen windstil h. bew. NW 3 onbew. ONO 1 regen NW 4 24 22 22 21 28 17 22 21 17 26 22 20 16 15 18 26 18 13. 25 25 28 5 6.1 2 0 4 1 0 o 4 0.1 0 0 5 2 1 8 3 4 12 t a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2