Door Russische dumpingi Ontslag voor 3000 man: Na verblijf van 32 uur op rand stratosfeer Desertie kan Polly wel ,eens t Kwestie-Oman niet op agenda V.S. spraken niet uit Blauwe Tram5? wordt historie van in Beugen gearresteerd cn Gevonden lichaam is van vermiste korporaal Syrië doet beroep op Ver. Naties Sergeant-papegaai in voorarrest Nieuwste Syrische beschuldiging Kostbare gegevens verzameld VEILIGHEIDSRAAD BESLUIT: Weemoed hij naderend afscheid in Amsterdam en Kennemerland Bonn wil pas na de stembus weer met Rusland praten Lt-gen. H; Schaper volgt generaal^:- Hasselman op r DR. SIMONS TERUG OP AARDE WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3 Régènnggstèun? Havenstaking op Aruba geëindigd Ned. duiker verongelukt in Noorwegen Nederlands geschenk voor premier Nehroe mm Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. ii57nn ra 11 1112 - Postgiro No 42451B (4 L) vJ»f ie £?st abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage Huygensplein 1 Tefrf 183467 f3 11 1091 Postgiro No 424867 <3 L> Klachtend lenst 18.30—19.30 u Telef 362581 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon IS fMoTer'kwial1 Per wxeék> 1 mK Verschijnt dage°U& nUnUBerS 15 Cent Directeur: H. DE RU1G f (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke, tijdelijk overwegend matige wind tussen west en noordwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.37 Maan op: 1.45 onder: 19.52 onder: 17.37 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) DE vlasteelt in Nederland, Bel gië en Frankrijk wordt de laatste jaren zwaar getroffen door de politiek van Rusland, die het vlas tegen dumpingprijzen op de markt brengt. Deze toestam is de laatste tijd zo verergerd, dat het secretariaat van de Neder landse Federatie van Vlassers verenigingen te Rotterdam heeft medegedeeld dat er in West europees verband onderhandelin gen gaande zijn over collectief stopzetten van de produktie. Voor ons land zal dit het ontslag van ongeveer 3000 arbeiders bete kenen. Het vorige jaar was met de export van vlas een bedrag van ongeveer 100 miljoen gemoeid, hetgeen een topcjjfer was. In normale omstandigheden gaat het om een bedrag van ongeveer 60 miljoen. Engeland, Schotland, Ierland. West-Duitsland en de Amerikaanse lan den zijn lange tijd vaste afnemers ge weest van het Nederlandse vlas, dat In kwaliteit uitgaat boven het Russische, Het stopzetten van de Westeuropese produktie zal voor genoemde landen van grote betekenis zfjn, omdat dan alleen het Russische produkt van min dere kwaliteit aan de markt zal komen. Vandaar dat intussen contacten zijn ge legd met de spinindustrie in Engeland en Schotland. Dat Rusland dumping-methoden toe past bleek wel hieruit, dat "West-Europa nog altijd vlas levert aan landen achter het IJzeren Gordijn, waar Rusland tegen normale prijzen aan de markt komt. De prijs voor het Russische vlas in die landen bedraagt ongeveer 2.60 per kg, doch in West-Duitsland en Groot-Brittannië wordt het Russische produkt aan de markt gebracht,tegen een pri,- die, ongeveer 11 lager ligt. De Nederlandse vlassers, zijn van oordeel, dat de situatie thans zo ern- stig Is geworden dat tot stopzetting van de produktie zal moeten worden i besloten, indien niet spoedig zeker i beid wordt verkregen, dat de export tegen normale prijzen kan worden voortgezet De vraag of de Nederlandse rege ring steun kan verlenen door een ga rantiebedrag voor kale kostprijs vast te stellen is wel aan de orde geweest, doch daarmee zouden grote bedragen gemoeid zijn. Men verwacht dan ook niet. dat daarop mag worden gerekend. Maandag zal te Rotterdam het be stuur van de Nederlandse Federatie van yiassersverenigingen bijeenkomen en verwacht mag worden, dat dan een definitief advies aan de aangesloten leden zal worden gegeven. De vlas teelt zo is het standpunt van de fede ratie, kan onmogelijk voortgaan met bet afzetten tegen prijzen, die beneden de-produktiekosten liggen, te meer daar de prijzen van het. Russische vlas niet gebonden, zijn aan de produktiekosten, maar gebaseerd zijn op een politiek van koude oorlogvoering in de econo mie. Uit de sectie, die de politiedeskun dige, dr. Hulst, op het te Noord Stroe (gem. Wieringen) aangespoelde lijk heeft verricht, is komen vast te staan dat dit het stoffelijk overschot is van de sedert 30 juni jl. te Den Helder vermiste korporaal der mariniers J. van Berkel uit Schipluiden. De onder scheidingstekenen op het uniform kwamen overeen met die aan Van Ber- kei verleend. Ook het gebit was iden tiek. Be doodsoorzaak kon niet wor den vastgesteld. Het onderzoek wordt geleid door de commandant van de koninklijke ma rechaussee te Den Helder. De Syrische regering heeft gisteren haar delegatie bij de Ver. Naties in New York opdracht gegeven de aan dacht van de Veiligheidsraad te vesti gen op „de ernstige bedreiging van de vrede in het Midden Oosten tengevolge van het Amerikaanse complot tegen de Syrische regering." (Van. onzecorrespondent)!* 3OLLY GRACE is weer op haar ba sis terug. De mascotte van het 322e squadron te Soester- berg, die zo snood het luchtruim koos konder vliegopdracht, vond een landingsplaats op de schutting van mevrouw H. T. H. Brouwer-Beeks aan de Ehrlichsstraat in Hilversum Haar buurman, de heer Laven, fun geerde als landingsofficier en bracht He boosdoener, een grijs-gevederde papegaai, naar zijn tijdelijke han gar. in casu een kooi. Daar werd Polly gisteren uitgehaald door de waarnemend commandant van het squadron, de kapitein-vlieger W. van dp' Goot, die Polly direct voorlopig arrest aanzegde, in afwachting van berechting door een krijgsraad. Men bpsehouwt het onaangekondigde vertrek van de reserve-sergeant vlieger Polly Grace nl. als desertie «n dat kan de mascotte wel eens de strepen kosten. Zielig, want haar bevordering tot reserve 2e luitenant zat in de pen. Geen wónder, dat de praatgrage Polly haar meerderen begroette met een hartgrondig „scramble", de kreet die bil de luchtmacht aangeeft, dat ie dereen weg moet wezen, omdat er een vliegtuig vertrekt. Zo is Polly, nadat haar tijdelijke bazin, die haar „reuze lief" vond, nog een vergoe lijkend woord had gesproken en had gewezen op de avontuurlijke geest van de deserteur, weer naar de long- De havenstaking In Oranjestad, op Aruba, die vorige, week woensdag uit brak als gevolg van een loonconfliet tussen de havenarbeiders en de re ders, is thans geëindigd. Er is over eenstemming bereikt over een loons verhoging van dertien procent. De ar beiders eisten aanvankelijk 25 procent. room van het 322e squadron terug gebracht Moge een mild vonnis baar deel zijn. -Zpndè&okjAmènkai De nieuwste beschuldiging van Sy rische zijde, aan het adres van Ameri ka is, dat dit land van plan was een aantal in Amerika opgeleide gangsters naar Syrië te sturen om de opperbe velhebber en de stafofficieren van het Syrische leger uit te moord én en ver volgens .alle eerlijke Syriërs. Deze ver gaande beschuldiging is afkomstig van de nieuwe Syrische stafchef. AJif Bizrf. die dinsdag in. zUn met vlaggen opge smukte kantoor zijn eerste persconfe rentie gaf. „De Amerikanen", zo zei hij, „zijn er niet alleen op uit zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van het land maar ook met onze persoon lijke aangelegenheden". „De Amerikaanse samenzweerders", zo zei hii, „hebben plannen ontworpen om gangsters in onze huizen te laten binnendringen, ons te laten vermoor den en onze kinderen tot wezen tè ma ken". Gevraagd of die gangsters Syriërs of Amerikanen waren ant woordde hij, dat zij waren opgeleid' in Amerika. Toen een journalist vroeg, waar die opleiding had plaatsgevon den, zei Bizri, dat hij beter in Jorda nië en de Libanon zou kunnen vragen, wie de gangsters financierde. Bizri' ontkende, dat het leger de lei ding had overgenomen in Syrië. „Ga onze minister van Buitenlandse Zaken dat vragen", zei hij. „Niemand zou hem kunnen dwingen iets te doen wat hij niet wil doen, hij is gelukkig in zijn werk. Bij Capelle nadert de Storm vloedkering in de Holland se IJssel haar voltooiing. Eind 1958 zal men dan de IJssel kunnen afgrendelen met twee stalen schuiven van 80 m breedte en Hm hoogte. Deze schuiven zul len worden opgehangen in de hier afgebeelde 44 m ho ge torens. J Twee Duitse en twee Italiaanse berg beklimmers jttie^op de. Marmplada in deJtaliaanse Alpen in nood: verkeer den, zijn gisteren door reddingsploe gen in veiligheid gebracht. NA een vlucht van 32 uur ©p de rand van de stratosfeer, 31 km boven de aarde, is de arts van de Amerikaanse luchtmacht, majoor Da vid G. Simons, veilig op een graan akker geland. Majoor Simons stapte, enigszins dui zelig, maar overigens gezond, uit de kleine gondel, waarin hü van maan dagmorgen af opgesloten had gezeten. Twee boerenjongens waren de eer sten die de majoor begroetten. „Hallo, boe gaat het? Waar ben ik? begroette de majoor hen. Enkele momenten later kwamen zwermen vliegtuigen van de lucht macht en particuliere vliegtuigen en helikopters aanzetten en landaen op de graanakker van de boerderij van Fred Schense, ongeveer 12 kin ten zuidoosten van Forbes gelegen. De vermoeide geleerde verklaarde, dat hij in uitstekende conditie ver keerde tijdens zijn verblijf in de hoog ste luchtlagen en dat „de capsule (gondel) Derf eet functioneerde". De landing was een aantal uren uit gesteld ten gevolge van een flinke grondwind. De arts heeft twee records gevestigd. Hii was tot 102.000 voet (31.090 me ter) boven de aarde gestegen, 6.000 voet (1.828,80 meter) hoger dan het vorige record van bemande ballons. En hij bevond zich het langst aan de rand van de stratosfeer dan ooit een mens voor hem, Het hoogterecord is in zoverre al eens overtroffen, dat een Invlieger van de Amerikaanse luchtmacht in een door raketten voortbewogen vlieg tuig gedurende zeer korte tijd een hoogte van 37,8 km heeft bereikt. Simons verzamelde ook tal van on schatbare gegevens over de vraag of de mens in de substratosfeer in leven kan blijven. Hii was een menselijk „proefkonijn", die aantoonde hoe een oiloot reageert wanneer hij zich vol komen alleen op grote hoogten bevindt. Hij nam een reeks wetenschappelijke proeven, waarvan de resultaten van groot nut zullen zijn bij de bouw van ru'm te vliegtuigen van de toekomst. Simons begon zijn afdaling om 17.15 Ned. tijd. maar krachtige weste lijke winden voerden hem dwars over de helft van Noord-Dakota, voordat hii om 23.28 uur Ned. tijd dinsdag avond weer vaste grond onder zich voelde. De grote ballon, die Simons naar de stratosfeer had gebracht kwam auto matisch los en zweefde naar de oever .van het meer, waar zti als een grote zilverachtige wélk neerlag. De gondel, met ;Haar rijkdom aan wetenschappe lijke gegevens, lag op het gras, nau welijks beschadigd. Onder leiding van minister Foster Dulles weerde zich een groepje leiden de figuren tegen de commissie uit de Amerikaanse Senaat. Het ging om de buitenlandse hulpverlening, die door het huis van Afgevaardigden aanzien-- lijk was besnoeid. Van links flflór rechts: Admiraal Radförd, John Hólj? lister, generaal Twining, Foster Dulles en senator Saltonstall. De Veiligheidsraad van de Ver. Naties heeft gisteren besloten de Arabische aanklacht, dat Enge land door het-militaire optreden in Oman de vrede in het Midden- Oosten zou hebben bedreigd, niet in behandeling te nemen. Vóór het plaatsen van de kwestie op de agenda, stemden: de Sowjet-Unie, Irak, Zweden én de l'bülppiinen. Te gen stemden: Gr.-Brittannië, Austra lië, Columbia, Cuba en Frankrijk, De Verenigde Staten hebben zich van stemming ontbonden. In Britse kringen toonde men .zich teleurgesteld over de houding yah.de Verenigde Staten. Westelijke diploma ten zeiden' vérrast "te zijn door Zwe- dens besluit. voor plaatsing op de agenda te stemmen. ir (Van een onzer verslaggevers) Ruim een halve eeuw heeft de „Blauwe Tram" de inwoners van de hoofdstad trouw op zomerse dagen naar het Zandvoortse strand gebracht en even tronw hebben de tramwagens van de Noord-Zuidhollandse Vervoer Maatschappij de tienduizenden foren sen uit Haarlem's wijde omtrek naar hun werk in Amsterdam gevoerd. Maar in de nacht van 31 augustus o? september zal de „Blauwe" voor het aatst van het Amsterdamse Spul ver trekken In de'richting van zijn'thuis haven Haarlem. Enige uren later zuUen moderne, snelle bussen de dienst op bet oudste tramtraject van Nederland tussen ZandvoórtHaarlem en de hoofd stad overnemen. Want de Amster damse raad, voor wie de lange tram treinen in de drukke straten, reeds Hongarije's communistische premier Janos Kqdar spreekt een vergadering van arbeiders en boi en toe. De 36-jarige Hendrika A. J., die in verband met de moord op de 79 jarige weduwe Van Vonderen te Bengen (N.B.) werd gezocht, is dins dagavond om tien over half acht door rechercheurs van de centrale recher che in een woning in de Amsterdamse binnenstad gearresteerd. De vrouw was door een oude relatie in de hoofdstad in een woning aan d Brouwersgracht ondergebracht. Zij is vermoedelijk, toen zfj woensdagmorgen jl. van haar familie te Helmond naar Amsterdam per trein vertrok, direct naar dit onderduikadres gegaan. De recherche neemt aan dat zij het huis sedert haar aankomst niet meer heeft verlaten. De arrestatie van deze geesteszieke vrouw, die werd uitge voerd door vijf man van de centrale recherche onder leiding van inspecteur A. B. J. Prakken, verliep rustig. De recherche zal de vrouw niet over de moord horen. Dit geschiedt door de districtsrecherche van de rijkspolitie te Eindhoven. B* vrouw» die In afwachting vanj haar overbrenging naar Eindhoven op het hoofdbureau van politie te Am sterdam verblijft, had bij haar aanhou ding geen g^ld bij zich. In de woning, waar zij werd aange houden, werd een man aangetroffen, van wie men gisteren nog niet wist in hoeverre hü betrokken is bij het schuilhouden van mej. J. Hü is door de politie verhoord, doch niet aange houden. Aanvankelijk meende de politie dat uit de woning van de vermoorde we duwe een geldkistje en twee porte- monnaies waren verdwenen. Enige da gen na de moord werd bij een grondi ger onderzoek in een nachtkastje een linnen zak gevonden, waarin ongeveer 900zat. De familie neemt aan, dat dit nage noeg al het geld was, dat de weduwe, die de volgende dag op reis zou zijn gegaan, in huis had. Ook het geldkistje, waarin nog een paar dubbeltjes zaten, is elders, even eens op een wat vreemde plaats ver stopt, in de woning gevonden. i lang een doorn in het oog waren, heeft de historische tram uit het hoofdstedelijk grondgebied verban nen. Deze „uitstoting" wordt zater dag over een week een feit. De vaste klanten van de blauwe tram betreuren dat zeer. Ook de directie van de NZHVM vindt het jammer. Nog gisteren gewaagde de heer JU«T. Jurrissen, directeur van de vervoer maatschappij, van weemoed bij dit af-, scheid van deze historische verbin ding, die de hoofdstad reeds in 1904 een prachtige en (voor die tijd) zeer moderne verbinding met het toen nog kleine Zandvoort gaf. „Mede door de tram is Zandvoort groot geworden.. En de Amsterdammers danken hun harts tocht voor het strand in hoge mate aan onze tram. Wy scheiden dan ook met een traan in het oog van deze trouwe vriend Voor enig officieel vertoon bij de omzetting van de tramdienst Amster damHalfwegHaarlemZandvoort in een busdienst, heeft de directie van het vervoerbedrijf in die historische nacht geen tyd. Toch verlaat de laat ste tramtrein het straatbeeld niet zon der gerucht. Er vindt, nu het eind in zicht komt, een indrukwekkende jacht plaats op souvenirs door vaste klanten van de tram. Elke dag komen de oude wagens weer armer aan bordjes, knop. jes enz. aan in hun stallingen. In Haarlem is men echter niet van zins. de „ouwe trouwe blauwe" zo maar de historie in te laten gaan. De Koninklijke Liederentafel Zang- en Vriendschap uit Haarlem wil nl. een speciaal voor deze gelegénheid ge maakt „requiem" zingen voor het oude tramstation in de Tempelierstraat. J De 38-jarige Nederlandse duiker J. Vonk is om het leven gekomen, terwijl hü aan het werk was in het wrak van een Duitse onderzeeër by Narvik. Hy was onder water bezig met een sny- brander. toen zich plotseling een ont ploffing voordeed. De duiker werd be wusteloos opgehaald. Korte tyd later is hij overleden. De explosie is vermoe delijk veroorzaakt doordat vonken van de snUbrander met nog ln het wrak aanwezige springstoffen in aanraking kwamen. De heer Vonk woonde met zijn vrouw en drie kinderen in Oslo. West-Duitsland overweegt, de be sprekingen met de Sowjet-Unie over een handelsovereenkomst en de repa triëring van Duitsers uit te stellen tot na de verkiezingen van 15 september. De aanleiding hiertoe is dat de Sow jet-Unie het verwijt heeft" geuit, dat de bondsregering de besprekingen in het geding brengt bij de verkiezings campagne. De perschef van de West- duitse regering, Eckardt, heeft dit meegedeeld. Men neemt aan, dat de speciale ambassadeur van de rege ring, Lahr, die donderdag naar Mos kou terügkeert, daar slechts zal voor stellen: de besprekingen tot na-de ver kiezingen-op te schorten. De Nederlandse ambassadeur in In dia heeft premier Nehroe een geschenk van dr. Drees .overhandigd als herin nering aan hét bezoek dat de Indiase premier vorige maand aan Nederland heeft gebracht. Het is een grote kaart van Azië, die In 1690 is vervaardigd. Er waren zeven vooratemmers nodig!; om van de kwestie Oman een agendsi,-:. punt te maken.y Nationalistisch China was taft de;zlt- ting aanwezig, maar nam niet aantdè stemming deeL - Sir Pierson Dixon van Grooi-Brit- tannië verzette zich tegen hét plaatsen van de kwestie-Oman óp dé agenda. Hy noemde de Arabische klacht stoVr-S dig met zichzelf, onsamenhangendSen? onjuist. Oman is geenvonafhankeiyké-i; soeverein© staat, het is een 'deef :.vaii de gebieden van de suilfen. De kwestie? is dus een öinnenlandse"-aangelegiSB.»|j heid. De -Britse militaire operaties we*r! den op .verzoek, van.desultan*ütgf|j§ voerd om deze by te staan in hether-S stel van orde .en rust, die door eeaif van bulten af aangemoedigde en ge-' steunde opstand waren „verstopi:d.;^5: De Iraakse vertegenwoordiger-•»~ Irak is de enige Arabische staat in da' .raad w» zei dat hy .plaatsing agenda wenst ..pm ,,de. wereld duider,! lük te maken ïn^hbe- gro£è^'matê!<iei: wereldvredeingevaar. f^gébra<^tó:> maar dat dit geènszi ns de vriéndschap,: tussen Engeland, enjlrak vériiÜndértS;,5.. De Russische afeevaardigdé, '.SobÓ- lew, verklaarde dat er inderdaad „gè-S wapende agressie" is gepleegd en-dat! de spanning in het Midden-Oosten:toe»:! neemt. Hii verzocht de voorzitter sprèkers die, zoals.de Engelse afge-r> vaardigde, een vergelijking^ wildên^ trekken met bet-indertijd benadrukte binnenlands karakter van de Hongaar»! se opstand, tot de orde te willen roe» C" pen. Het Russische ministeriè- van- Bul- teniandse Zakee-heeft op een perscon ferentie in Moskou een verklaring uit-.! gegeven, waarin Engeland van „onmen<; seiyke oorlogvoering'.' in Oman „wordt beschuldigd. De leden van de Yen -Na» - ties wordt verzocht een- einde teshel- pen maken aan hét Britse ingrijpen.! De Britse troepen zouden, volgens Rus» land, wreed te werk zijn gegaan;,fÓók veel vrouwen, kinderen en ouden van. dagen zouden.gedood of gewond zijru; De Amerikaanse afgevaardigde Hen» ry Cabot Lodge verklaarde dat Ame rika zich van stemming zou onthouden. Hy deed éen felle<aarival-op de'Russi- se afgevaardigde Sobolew, die tijdens zyn pleidooi voor de actie der Arabi sche landen scherpe kritiek op Dulle» had-geleverd. i. Voorzitter chefs van staven' Op chefs voordracht van de verenigde van staven heeft de minister voor Defensie besloten luitenant-gene raal H. Schaper, chef van> de lucht machtstaf, met ingang van 1 januari u i *e benoemen tot voorzitter van het comité verenigde chèfs van-'sta ven, als. opvolger van generaal B.'-R. P. F. Hasselman. ■M' Vlasteelt niet loont meer -SüSSSS^ tafereel aartje van Amsterdam: ln da Sput- itraat, bet beginpunt van de tram- Een vertrouwd irtje raat, lijn haar zandvoort, moeten de forensen1 in de spitsuren in de rij staan om t« wachten op het sein dat de „Blauwe Tram" betreden mag worden.' Nog tien dagen, dan behoort dit alles tot het verleden. EEN .frontensysteem, dat dinsdag iani? durige regen en motregen veroor- zaaKte, verplaatste zich de afgelopen 24 Van h" Waddengebied haat storingen, die tonga dit front lopen, verbogen van tijd.tot tijd d« regenlntensitelt.: .i -v j-: Xot nu toe vlei de meeste-regen ln bet zuiden van bet land. Op het-vliegveld Zuid. Limburg werd u mm. afgetapt Op:.rde Oceaan bevindt zich een duizendtal km, ten westen van de Britse eflanden ïeéa boge-drukgebied, dat met een matige snet beid in oostelijke richting naar Ierland koerst» Dit zal donderdag de Ierse, 2ee-t•.kun-'', nen b e r eik en- -v; ,-r Het hoge-drukgebied zal het weer to gunstige zin beïnvloeden. Hét front Vérwlji dert zich verder van ons land, waardoor bewolking gaat afnemen en de regen: ook in '-de zuidelijke provincies ophondó/Dè temperaturen kunnen daarbij ln bet'bla» nenland Iets hoger worden dan vandaiü^- rfe'V.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1